TELIA LIETUVA, AB SĄNAUDŲ APSKAITOS IR APSKAITOS ATSKYRIMO METINĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TELIA LIETUVA, AB SĄNAUDŲ APSKAITOS IR APSKAITOS ATSKYRIMO METINĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS"

Transkriptas

1 TELIA LIETUVA, AB SĄNAUDŲ APSKAITOS IR APSKAITOS ATSKYRIMO METINĖS ATASKAITA UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

2 TURINYS 1. VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS SĄNAUDŲ APSKAITOS (VERSLO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO) IR APSKAITOS ATSKYRIMO METODIKA BENDROSIOS NUOSTATOS BENDRIEJI SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO IR APSKAITOS ATSKYRIMO PRINCIPAI SĄNAUDŲ MODULIS VEIKLŲ MODULIS SĄNAUDŲ OBJEKTŲ MODULIS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS IŠ SĄNAUDŲ MODULIO Į VEIKLŲ MODULĮ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS IŠ VEIKLŲ MODULIO Į SĄNAUDŲ OBJEKTŲ MODULĮ NAUDOJAMO KAPITALO PASKIRSTYMAS PASLAUGOMS DUOMENŲ SURINKIMAS IR KONTROLĖ BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS VIDUTINĖS SVERTINĖS KAPITALO KAINOS APSKAIČIAVIMAS Vidutinių svertinių kapitalo kaštų (WACC) skaičiavimo metodologija Kintamųjų skaičiavimo verčių nustatymas Vidutinių svertinių kapitalo kaštų (WACC) apskaičiavimas NAUDOJAMO KAPITALO IR PROTINGUMO KRITERIJŲ ATITINKANČIOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA VERSLO VIENETŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA VERSLO VIENETŲ NAUDOJAMO KAPITALO ATASKAITA VERSLO VIENETŲ FAKTINĖS NAUDOJAMO KAPITALO GRĄŽOS ATASKAITA

3 1. VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS 3

4 2. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4

5 5

6 3. SĄNAUDŲ APSKAITOS (VERSLO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO) IR APSKAITOS ATSKYRIMO METODIKA 3.1 BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Sąnaudų apskaitos (verslo sąnaudų paskirstymo) ir apskaitos atskyrimo metodika pagrįsta Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymu, ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - RRT) direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-360 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1164 Dėl sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo pakeitimo bei 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-361 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. Birželio 14 d. Įsakymo nr. 1V-738 Dėl apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo pakeitimo (toliau Sąnaudų apskaitos ir Apskaitos atskyrimo taisyklės). 2. Telia Lietuva, AB įmonių grupėje (toliau Grupė) sąnaudų apskaita ir apskaitos atskyrimas yra atliekamas Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelyje (ang. Activity Based Costing (ABC)) naudojant MyABCM programinę įrangą. Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelyje atliekamas pajamų, sąnaudų, turto bei įsipareigojimų atskyrimas pagal tam tikrus verslo vienetus. 3. Visa informacija sąnaudų paskirstymui renkama iš Grupės padalinių pagal Finansų vadovo patvirtintą grafiką. 4. Šiame dokumente vartojamos šios sąvokos: Didžiosios knygos modulis - Finansų ir verslo valdymo sistemos "Oracle Financials" sudedamoji dalis, kurioje kaupiama finansinė informacija, perduodama iš visų sistemoje integruotų modulių ir kitų sistemų. Ilgalaikio turto modulis - Finansų ir verslo valdymo sistemos "Oracle Financials" sudedamoji dalis, kurioje vykdoma ilgalaikio turto apskaita. Veikla tai konkrečiu tikslu atliekamas darbas. Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelyje skaičiuojamos atskirų veiklų sąnaudos ir paskirstomos kiekvienam sąnaudų objektui (paslaugai), atsižvelgiant į veiklos rezultato apimtį suteikiant paslaugą. Tiesiogiai priskiriamos sąnaudos sąnaudos, kurios su konkrečia galutine paslauga siejamos tiesiogiai ir yra priskiriamos paslaugai. Netiesiogiai priskiriamos sąnaudos sąnaudos, kurios su konkrečia galutine paslauga siejamos netiesiogiai ir gali būti priskiriamos paslaugai, taikant paskirstymo norminius koeficientus. Nepaskirstomos sąnaudos sąnaudos, kurios nėra susijusios su tiesiogine Telia Lietuva, AB (toliau Bendrovė) veikla ir dėl šios priežasties nepriskiriamos telekomunikacinėms paslaugoms. Bendrosios sąnaudos, priskiriamos paslaugoms sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga nesiejamos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ir kurių ūkio subjektas negali paskirstyti paslaugoms pagal priežastingumo principą, tačiau šios sąnaudos yra būtinos ūkio subjekto veiklos tęstinumui. Naudojamas kapitalas - turtas, reikalingas paslaugoms teikti. Naudojamas kapitalas yra gaunamas iš viso turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus bei atidėjimus. Vidutinė svertinė kapitalo kaina (ang. Weighted Average Cost Of Capital (WACC)) - atspindi alternatyvias kapitalo panaudojimo sąnaudas arba protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Sąnaudų centras sąnaudų kaupimo objektas, kuriame atliekamas tarpinis sąnaudų kaupimas, siekiant paskirstyti sąnaudas galutiniams sąnaudų objektams (paslaugoms). Norminis koeficientas (ang. driver) sąnaudų nešiklis, parodantis, kokia skirstomų sąnaudų dalis yra priskiriama tam tikram sąnaudų centrui. Šis koeficientas naudojamas paskirstant tiesiogiai ir netiesiogiai priskiriamas sąnaudas. Pagrindiniai procesai klientų aptarnavimo, paslaugų valdymo ir technologijų palaikymo procesų grupėse esančios veiklos. Pagalbiniai procesai verslui ir nenutrūkstamai bei sklandžiai pagrindinių procesų eigai užtikrinti reikalingos veiklos. Tai materialinio aprūpinimo, verslo valdymo, finansų ir investicijų valdymo procesų grupėse esančios veiklos. Sąnaudų modulis Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelio sudėtinė dalis, kurioje užfiksuotos visos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. Veiklų modulis Veiklos sąnaudų paskirstymo modelio sudėtinė dalis, kurioje visos veiklos yra sugrupuotos pagal procesus ir papildomai integruotas tinklo modelis. Sąnaudų objektų modulis Veiklos sąnaudų paskirstymo modelio sudėtinė dalis, kurioje teikiamos paslaugos sugrupuotos pagal verslo vienetus. Verslo vienetas logiškai išskiriama ūkio subjekto visos veiklos dalis, skirta tam tikrai paslaugų grupei sukurti ir parduoti. Verslo vienetą sudaro visi ūkio subjekto ištekliai, tų išteklių transformavimo veiklos 6

7 (procesai), susiję su šios grupės paslaugų vertės kūrimu bei tokių paslaugų teikimu kitiems verslo vienetams ir (ar) galutinių paslaugų gavėjams. Tinklo modelis veiklų modulio sudedamoji dalis, kurioje paskirstomos tinklo komponentų sąnaudos. Tinklo komponentas bet kuris viešojo ryšio tinklo sudedamąja dalimi esantis tinklo įrenginys ar elementas, kuris fiziniu ar loginiu būdu gali būti identifikuojamas kaip savarankiškas tinklo vienetas. Veiklų paskirstymo sistema IT sistema skirta veiklų nešiklių nustatymui ir periodinei peržiūrai, darbuotojų etatų paskirstymo į veiklas ir veiklų paskirstymo į sąnaudų objektus įrašų kaupimui. 3.2 BENDRIEJI SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO IR APSKAITOS ATSKYRIMO PRINCIPAI 5. Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelį sudaro trys sudedamosios dalys: 5.1. sąnaudų modulis; 5.2. veiklų modulis; 5.3. sąnaudų objektų modulis. 6. Visi šie moduliai tarpusavyje yra susieti loginiais ir matematiniais ryšiais. Sąnaudos paskirstomos tiek modulių viduje, tiek iš modulio į modulį. Sąnaudos paskirstomos naudojant sąnaudų paskirstymo koeficientus, kol galiausiai pasiekia sąnaudų objektus. Sanaudų modulis Norminiai koeficientai Veiklų modulis Norminiai koeficientai Sąnaudų objektų modulis 1 pav. Sąnaudų paskirstymo per veiklas modelio struktūra 7. Sąnaudų paskirstymas ir apskaitos atskyrimas grindžiamas šiais principais: 7.1. priežastingumo; 7.2. kaupimo; 7.3. objektyvumo; 7.4. pastovumo; 7.5. skaidrumo; 7.6. naudingumo; 7.7. patikimumo. 8. Pirminiai duomenys apie patirtas sąnaudas ir sąnaudų objektų pajamų duomenys yra gaunami iš Didžiosios knygos modulio ataskaitų. 9. Paslaugų matavimo vienetų statistiniai duomenys gaunami iš Klientų aptarnavimo ir apskaitos, Tinklo informacinių, Operatorių apskaitos sistemų, Duomenų saugyklos ataskaitų. 3.3 SĄNAUDŲ MODULIS 10. Pirminiai duomenys, reikalingi modeliui sukurti tai ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, paimamos iš Didžiosios knygos ir Ilgalaikio turto modulių. 11. Iš Didžiosios knygos modulio perkeliama visa informacija apie sąnaudas, atlikus konsolidaciją tarp visų Grupės įmonių. Sąnaudų modulyje sąnaudos pirmiausia grupuojamos pagal Grupės įmones. Informacija apie ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalį grupuojama į ilgalaikio turto kategorijas. 12. Visos sąnaudos iš Didžiosios knygos modulio pagal buhalterinės apskaitos sąskaitas yra sugrupuotos į ekonominius pogrupius. Sąskaitų ekonominiai pogrupiai formuojami tokiu būdu, kad jiems būtų galima naudoti vieną bendrą norminį koeficientą. Pogrupiai apjungiami į ekonomines grupes, atsižvelgiant į tų sąnaudų panaudojimo paskirtį. 13. Sąnaudų modulyje išskiriamos šios sąskaitų ekonominės grupės: Tiesioginės sąnaudos sąnaudos, kurios gali būti tiesiogiai ir vienareikšmiškai priskirtos paslaugai. Tiesioginėse sąnaudose išskirtos universaliųjų paslaugų, t.y. taksofonų, sąnaudos, taip pat mokėjimai kitiems operatoriams, informacijos teikimo ir kt. tiesiogiai paslaugoms priskiriamos sąnaudos; 7

8 13.2. Personalo sąnaudos - tai netiesiogiai paslaugoms priskiriamos sąnaudos, kurios apima tiesiogines išmokas darbuotojams (atlyginimai ir atlyginimų priedai) ir sąnaudas, kurios yra tiesiogiai susiję su darbuotojais (socialinio draudimo išmokos, išmokos pagal kolektyvinę sutartį, komandiruotės ir pan.); Nusidėvėjimo sąnaudos, t.y. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos pagal ilgalaikio turto apskaitos kategorijas. Visoms ilgalaikio turto kategorijoms taikomas tiesinis nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo metodas; Aptarnavimo sąnaudos papildomai grupuojamos pagal panaudojimo paskirtį į Tinklo priežiūros, Patalpų priežiūros, Transporto priežiūros, IT aptarnavimo ir Mažaverčio inventoriaus sąnaudas; Elektros energijos sąnaudos; Administracinės sąnaudos: kanceliarinės, pašto ir kurjerių, vertimų, bankų paslaugų ir kitos biuro administravimo sąnaudos; Rinkodaros ir pardavimo sąnaudose atskira grupe išskirta Sąskaitų klientams pateikimo sąnaudos; Finansinės sąnaudos; Mokesčių sąnaudos. Šią grupę sudaro žemės, nekilnojamo turto ir kitų mokesčių sąnaudos; Kitos sąnaudos. Į šią grupę įeina likusios įvairios sąnaudos, kurios nepateko į anksčiau paminėtas grupes; Bendrosios sąnaudos, nepriskiriamos paslaugoms yra išskirtos atskira sąnaudų grupe jau Sąnaudų modulyje. Tai sąnaudos, kurios neskirstomos telekomunikacinėms paslaugoms; Sąnaudų modulyje atskiru pogrupiu išskiriama protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža Investicijų grąža - tai Grupės reikalaujama grąžos norma, nustatyta atsižvelgiant į Grupės naudojamą kapitalą. Naudojamo kapitalo apimtis skaičiuojama kaip ataskaitinio laikotarpio pirmąją dieną ir kiekvieno ketvirčio pabaigoje naudoto kapitalo apimčių aritmetinis vidurkis. Naudojamas kapitalas = Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas Trumpalaikiai Atidėjimai įsipareigojimai (sukauptos sąnaudos) (mokėtinos sumos) Investicijų grąžos norma remiasi Vidutinės svertinės kapitalo kainos skaičiavimu Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža apskaičiuojama taip: Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža = Naudojamas kapitalas Kapitalo kaina 14. Visas sąnaudas pagal ekonomines grupes toliau galima klasifikuoti į keturias rūšis: tiesiogines, netiesiogines, bendrąsias sąnaudas (paskirstomas telekomunikacinėms paslaugoms ir nepaskirstomas telekomunikacinėms paslaugoms). Apskaičiuojant konkrečių galutinių paslaugų (produktų) vieneto sąnaudas, dalyvauja visos sąnaudų rūšys. Nepaskirstomos sąnaudos priskiriamos kitoms netelekomunikacinėms paslaugoms. Sąnaudų ekonominės grupės Tiesioginės sąnaudos Tiesioginės sąnaudos X Netiesioginės sąnaudos Sąnaudų rūšys Bendrosios sąnaudos, paskirstomos paslaugoms Nepaskirstomos sąnaudos Personalo sąnaudos X X X Nusidėvėjimas Aptarnavimo sąnaudos X X X X Elektros energijos sąnaudos X X X Administracinės sąnaudos X X X X Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos X X X X Finansinės sąnaudos X X X Kitos sąnaudos X X X Mokesčiai X X X X Bendrosios sąnaudos, nepriskiriamos paslaugoms 1 lent. Sąnaudų ekonominių grupių pasiskirstymas pagal sąnaudų rūšis X 8

9 3.4 VEIKLŲ MODULIS 15. Veiklų modulis yra tarpinis sąnaudų paskirstymo etapas tarp sąnaudų ir sąnaudų objektų modulių. 16. Veiklų modulyje sąnaudos paskirstomos į veiklas, informacines sistemas, klientų segmentus, tinklo elementus ir produktus, bendrąsias ir kt. sąnaudas. 17. Veiklų modulį sudaro šie sąnaudų centrai: Tiesioginės sąnaudos. Tai sąnaudos, kurios gali būti tiesiogiai ir vienareikšmiškai priskirtos paslaugai; Struktūros sąnaudos. Tai organizacinės struktūros sąnaudos. Šis sąnaudų centras naudojamas sąnaudų paskirstymui tarp Sąnaudų ir Veiklų modulių. Sąnaudos, kurios yra priskiriamos struktūriniams padaliniams, toliau paskirstomos pagal etatų skaičių (angl. Full time equivalents (FTE s)) į atitinkamų padalinių veiklas; Procesų sąnaudos. Veiklos grupuojamos į pagrindinius, pagalbinius ir dukterinių įmonių procesus; Ilgalaikio fiksuotojo ir mobiliojo turto sąnaudos. Tai ilgalaikio fiksuotojo ir mobiliojo turto nusidėvėjimo, turto apskaitos ir turto mokesčių sąnaudos, pagal ilgalaikio turto panaudojimo paskirtį; Tinklo komponentų sąnaudos. Tai fiksuotojo ir mobiliojo tinklo modeliavime naudojamų fiksuotojo ir mobiliojo tinklo elementų ir tinklo produktų sąnaudos; Tinklo elementai tai fiziniai tinklo objektai arba pirminės sudedamosios telekomunikacijų tinklo dalys, kurios naudojamos tinklo produktų sukūrimui. Tinklo elementus sudaro ilgalaikio turto, techninės priežiūros, veiklos rūšių ir kitos sąnaudos; Tinklo produktai tai loginiai tinklo objektai arba tinklo elementų pagrindu sukurta funkcijų visuma, kuri naudojama telekomunikacijų paslaugų teikimui. Tinklo produktai yra nustatomi atsižvelgiant į telekomunikacijų tinklo struktūrą ir technologijas; Tinklo modelis tai tinklo elementų ir tinklo produktų visuma, kurią sudaro įvairūs loginiai sąryšiai tarp šių tinklo komponentų bei tarp tinklo komponentų ir tarp teikiamų paslaugų. Tinklo modeliavimas apima visų su tinklo komponentais susijusių sąnaudų grupių sąryšių ir norminių koeficientų nustatymus bei šių koeficientų dydžių skaičiavimus. Norminiai koeficientai parodo, kokiu dydžiu tam tikri tinklo komponentai panaudojami kitiems tinklo komponentams arba galutinėms paslaugoms teikti; Tinklo modeliavimas grindžiamas priežastingumo, kaupimo, objektyvumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir patikimumo principais. Pastovumo principas netaikomas tais atvejais, jeigu atsiranda naujos tinklo technologijos arba pradedamos teikti naujos paslaugos; Tinklo modeliavimo procesas apima tinklo komponentų sąrašo atnaujinimą, tinklo modeliavimo matricų parengimą, tinklo statistinių duomenų surinkimą, tinklo komponentų norminių koeficientų skaičiavimą, tinklo modeliavimo duomenų suvedimą į matricas ir MyABCM sistemą; Sistemų sąnaudos. Tai SAP verslo palaikymo sistemos, verslo palaikymo sistemos, operacijų palaikymo sistemos, įmonės išteklių valdymo sistemos, elektroninių kanalų sistemos, verslo analitikos sistemos, kompiuterinių darbo vietų sistemos, vidaus informacinės sistemos; Klientų segmentų aptarnavimo sąnaudos - tai sąnaudos, kurios nėra susijusios su jokia konkrečia paslauga, tačiau patiriamos aptarnaujant klientus ar jų grupes; Bendrosios sąnaudos, paskirstomos paslaugoms - tai sąnaudos, kurios nėra susijusios su jokia konkrečia paslauga ar klientų grupe, tačiau kurios būtinos plėtojant verslą. Tai tokios sąnaudos, kaip verslo valdymo, finansų valdymo ir pan.; Bendrosios sąnaudos, nepaskirstomos paslaugoms tai sąnaudos, kurios nėra susijusios su jokia paslauga ir nėra būtinos verslo plėtojimui. Tai savanoriško pasirinkimo sąnaudos, pavyzdžiui, parama, labdara. 3.5 SĄNAUDŲ OBJEKTŲ MODULIS 18. Sąnaudų objektai tai sąnaudų paskirstymo modelio galutinis lygis, kuris apima reguliuojamas paslaugas, kurios sugrupuotos pagal rinkas, universalią paslaugą (taksofonus), nereguliuojamas paslaugas ir kitas netelekomunikacines paslaugas. 19. Žemiau pateikiamas verslo vienetų (rinkų) sąrašas: Vartotojams ir paslaugų gavėjams prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka; Balso skambučių užbaigimo rinkos; Didmeninė centrinė prieiga; Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka; Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka; Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinka; 9

10 19.7. Universalios paslaugos; Nereguliuojamos paslaugos; Kitos netelekomunikacinės paslaugos. 20. Modeliavimo rezultate gautos paslaugų sąnaudos lyginamos su jų pajamomis. Sąnaudų objektų pajamų duomenys yra gaunami iš Didžiosios knygos modulio ataskaitų. Sąnaudų objektų modulyje suvedama statistinė paslaugų informacija, įgalinanti apskaičiuoti paslaugos vieneto (pvz., linijos, minutės) pelningumą (nuostolingumą). 3.6 SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS IŠ SĄNAUDŲ MODULIO Į VEIKLŲ MODULĮ 21. Sąnaudų modulio sąnaudos yra priskiriamos Veiklų modulio sąnaudų centrams tiesiogiai arba naudojant norminius koeficientus. Sąnaudų norminiai koeficientai taip pat yra naudojami sąnaudų perkėlimui modulio ribose iš vienos sąnaudų grupės į kitą. Sąnaudų modulis Didžiosios knygos ir ilgalaikio turto sąskaitos Sąskaitų ekonominiai pogrupiai Sąskaitų ekonominės grupės Norminiai koeficientai Veiklų modulis Tiesioginės sąnaudos Pagrindiniai procesai Pagalbiniai procesai Dukterinių įmonių procesai Struktūra Tinklo modelis IT sistemos Ilgalaikio turto sąnaudos Klientų aptarnavimo sąnaudos Bendrosios sąnaudos 2 pav. Sąnaudų paskirstymo iš Sąnaudų modulio į Veiklų modulį principai 22. Sąnaudų paskirstymas atliekamas tokiu eiliškumu: Tiesioginės sąnaudos. Visos Sąnaudų modulio tiesioginės sąnaudos yra priskiriamos Veiklų modulio tiesioginėms sąnaudoms. Veiklų modulyje išlaikomas toks pat tiesioginių sąnaudų grupavimas kaip ir Sąnaudų modulyje; Personalo sąnaudos. Šios sąnaudos priskiriamos padaliniams pagal jų faktines sąnaudas, o vėliau - pagal darbuotojų skaičių - padalinių veikloms. Mokymai ir studijos, darbuotojų draudimas bei išeitinės pašalpos yra paskirstomos padaliniams pagal juose užimtų etatų skaičių; Nusidėvėjimas (Ilgalaikio turto sąnaudos). Visos nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos tarpiniams sąnaudų centrams sugrupuojant sąnaudas į tokias grupes: Informacinių sistemų, Transporto, Pastatų, Tinklo elementų ir Kito turto grupes; Visos informacinių technologijų nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos atitinkamoms IT sistemoms; Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos yra paskirstomos padaliniams pagal automobilių skaičių; Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos paskirstomos padaliniams ir technologiniams pastatams bei statiniams pagal naudojamą plotą; 10

11 Tinklo elementų nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos atitinkamiems tinklo elementams; Bendro naudojimo turto nusidėvėjimo sąnaudos skirstomos padaliniams pagal darbuotojų skaičių; Duomenų perdavimo klientų bazės nusidėvėjimo sąnaudos skirstomos atitinkamoms duomenų perdavimo paslaugoms; Aptarnavimo sąnaudos. Visos Aptarnavimo sąnaudos sugrupuotos į tokias grupes: Tinklo priežiūros, Patalpų priežiūros, Transporto priežiūros, IT aptarnavimo ir Mažaverčio inventoriaus sąnaudas; Tinklo priežiūros sąnaudos priskiriamos tinklo komponentams arba tam tikroms su tinklo priežiūra susijusioms veiklos rūšims, arba padaliniams, kurie šias medžiagas sunaudoja. Tiesiogiai su paslaugomis susijusios tinklo priežiūros sąnaudos nukreipiamos į tiesiogines sąnaudas; Patalpų priežiūros sąnaudos paskirstomos padaliniams ir technologiniams statiniams pagal naudojamą plotą; Transporto priežiūros sąnaudos paskirstomos padaliniams pagal padalinyje naudojamų automobilių skaičių, kuro sąnaudos paskirstomos padaliniams pagal faktines išlaidas; IT aptarnavimo sąnaudos paskirstomos informacinėms sistemoms. Tiesiogiai su paslaugomis susijusios IT aptarnavimo sąnaudos nukreipiamos į tiesiogines sąnaudas; Mažaverčio inventoriaus sąnaudos yra priskiriamos visiems padaliniams pagal faktines išlaidas; Elektros energijos sąnaudos. Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos priskiriamos fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklo komponentams Elektros energijos tiekimo įranga pagal suvartojamą elektros energiją. Elektros energija patalpose priskiriama padaliniams pagal kiekvieno padalinio užimamą plotą. Perparduodama elektros energija nukreipiama į tiesiogines sąnaudas; Administracinės sąnaudos. Šios sąnaudos yra priskiriamos padaliniams, atsižvelgiant į atitinkamo padalinio faktines išlaidas arba darbuotojų skaičių padaliniuose. Bankų paslaugų sąnaudos priskiriamos bendrosioms sąnaudoms, kurios vėliau paskirstomos paslaugoms; Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos. Didžioji dalis rinkodaros sąnaudų yra priskiriama tiesioginėms sąnaudoms. Likusi dalis sąnaudų yra priskiriama atitinkamoms veikloms, struktūriniams padaliniams arba bendrosioms sąnaudoms pagal sąnaudų panaudojimo apimtis; Finansinės sąnaudos. Visos finansinės sąnaudos priskiriamos bendrosioms sąnaudoms, paskirstomoms paslaugoms; Kitos sąnaudos. Ryšių su investuotojais sąnaudos priskiriamos struktūriniam padaliniui Vadovybė, audito sąnaudos bendrosioms, paskirstomoms sąnaudoms, ir draudimo sąnaudos padaliniams pagal vidutinį etatų skaičių. Visos likusios sąnaudos, esančios kitų sąnaudų grupėje, paskirstomos pagal sąnaudų panaudojimą į struktūrinius padalinius; Mokesčių sąnaudos. Žemės ir nekilnojamo turto mokesčiai priskiriami pastatams. Mokestis prie pajamų šaltinio, aplinkos taršos, žyminis ir kiti mokesčiai priskiriami bendrosioms sąnaudoms, paskirstomoms paslaugoms. PVM sąnaudos, susijusios su ilgalaikiu turtu, paskirstomos atitinkamam ilgalaikiam turtui pagal nurašytą likutinę turto vertę. Neatskaitomas PVM ir atstatomas PVM skirstomi į padalinius pagal sąnaudų panaudojimą; Bendrosios sąnaudos, nepaskirstomos paslaugoms. Per tarpinį sąnaudų centrą veiklų modulyje priskiriamos kitoms netelekomunikacinėms paslaugoms. 3.7 SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS IŠ VEIKLŲ MODULIO Į SĄNAUDŲ OBJEKTŲ MODULĮ 23. Sąnaudų paskirstymo iš Veiklų modulio į Sąnaudų objektų modulį rezultate gaunamos Grupės paslaugų sąnaudos. 11

12 Veiklų modulis Sąnaudų objektų modulis Tiesioginės sąnaudos Pagrindiniai procesai Pagalbiniai procesai Reguliuojamos paslaugos pagal rinkas Dukterinių įmonių procesai Norminiai koeficientai Struktūra Tinklo modelis IT sistemos Nereguliuojamos paslaugos Ilgalaikio turto sąnaudos Klientų aptarnavimo sąnaudos Bendrosios sąnaudos Kitos netelekomunikacinės paslaugos 3 pav. Sąnaudų paskirstymo iš Veiklų modulio į Sąnaudų objektų modulį principai 24. Sąnaudų paskirstymas atliekamas tokiu eiliškumu: Tiesioginės sąnaudos yra priskiriamos tiesiogiai galutiniams sąnaudų objektams (paslaugoms); Procesų sąnaudos. Veiklų modulyje visos Grupės veiklos yra sugrupuotos į pagrindinius, pagalbinius ir dukterinių įmonių procesus. Veiklų paskirstymas į sąnaudų objektus yra atliekamas kas ketvirtį vadovaujantis Bendrovėje patvirtintu modeliavimo grafiku. Struktūrinių padalinių vadovų paskirti atsakingi darbuotojai kas ketvirtį Veiklų paskirstymo sistemoje vykdo veiklų peržiūrą, kuomet patikrina, ar nepasikeitė padalinio veiklų sąrašas, veiklų paskirstymo principai, ar tikslūs šaltinių aprašymai, paskirstymo koeficientai, ar nepasikeitė sąnaudų objektai. Pasikeitus organizacinei struktūrai ar padalinių funkcijoms, jeigu reikalinga sukurti ar panaikinti veiklą, tai atlieka padalinio atsakingas darbuotojas suderinęs su Finansų padalinio atsakingais darbuotojais. Atsakingi darbuotojai Veiklų paskirstymo sistemoje etatų paskirstymą veikloms ir veiklų paskirstymą į sąnaudų objektus atlieka naudodami ataskaitas iš IT sistemų arba vadovų įvertinimą, su kokiais sąnaudų objektais dirbo jų padalinių darbuotojai. Etatų ir veiklų paskirstymo įrašai kaupiami Veiklų paskirstymo sistemoje. Paskirstymo metu yra atliekamos sisteminės kontrolės, kurių metu patikrinama, ar visas darbo laikas ir visi etatai yra paskirstyti. Pabaigus paskirstymą Veiklų paskirstymo sistemoje yra uždaromas periodas. Atsakingas vadovas patvirtina, kad paskirstymas yra baigtas. Taip pat yra sukurtos ataskaitos, kurių pagalba vykdomos paskirstymo pasikeitimų kontrolės, kaip kas periodą keitėsi etatų ir veiklų paskirstymas į sąnaudų objektus Pagrindinių procesų veiklų sąnaudos gali būti nukreipiamos: tinklo komponentams, jei tos sąnaudos susijusios su tinklo valdymo ir eksploatavimo, plėtros, planavimo ir statybos procesais; telekomunikacinėms paslaugoms, jei tos veiklos sąnaudos yra tiesiogiai susijusios su teikiamomis telekomunikacinėmis paslaugomis; kitoms netelekomunikacinėms paslaugoms; klientų aptarnavimo sąnaudoms; IT sistemoms Pagalbinių (verslo palaikymo) procesų veiklų sąnaudos gali būti nukreipiamos: pagrindinių procesų veikloms, jei tam tikros verslo palaikymo veiklos yra susijusios su pagrindinėmis veiklomis; kitoms pagalbinių procesų veikloms arba struktūriniams padaliniams; tinklo komponentams, jei tam tikros verslo palaikymo veiklos yra susijusios su tinklo administravimu, technine priežiūra; 12

13 netelekomunikacinėms paslaugoms, jei verslo palaikymo procesų veiklos susijusios su netelekomunikacinių paslaugų teikimu išorės klientams; IT sistemoms, jei veiklos susiję su IT sistemomis; klientų aptarnavimo sąnaudoms; bendrosioms sąnaudoms Dukterinių įmonių procesų veiklų sąnaudos gali būti priskiriamos: pagrindinių procesų veikloms, jei tam tikros verslo palaikymo veiklos yra susijusios su pagrindinėmis veiklomis; kitoms pagalbinių procesų veikloms arba struktūriniams padaliniams; netelekomunikacinėms paslaugoms, jei verslo palaikymo procesų veiklos susijusios su netelekomunikacinių paslaugų teikimu išorės klientams; klientų aptarnavimo sąnaudoms; bendrosioms sąnaudoms Sistemų sąnaudos gali būti priskiriamos: SAP Verslo palaikymo sistemų (SAP BSS) sąnaudos paskirstomos paslaugoms pagal pastarųjų pajamas; Verslo palaikymo sistemų (BSS) sąnaudos paskirstomos paslaugoms pagal pastarųjų pajamas; Operacijų palaikymo sistemų (OSS) sąnaudos paskirstomos Bendrovės padaliniams pagal vidutinį darbuotojų skaičių Įmonės išteklių valdymo sistemų (ESS) sąnaudos paskirstomos Bendrovės padaliniams ir Grupės įmonėms pagal vidutinį darbuotojų skaičių Elektroninių kanalų sistemų (E-Channels) sąnaudos paskirstomos paslaugoms pagal paslaugų gavėjų skaičių Verslo analitikos sistemų (BI) sąnaudos paskirstomos Bendrovės padaliniams pagal vidutinį darbuotojų skaičių Kompiuterinių darbo vietų sistemų sąnaudos paskirstomos Bendrovės padaliniams ir Grupės įmonėms pagal kompiuterių skaičių Telia Lietuva informacijos sistemos - tai Bendrovės vidinėms reikmėms skirtų duomenų perdavimo tinklo resursų ir kompiuterizuotų darbo vietų bei jų aptarnavimo sąnaudos. Šios sąnaudos paskirstomos Bendrovės padaliniams ir Grupės įmonėms pagal kompiuterių skaičių Tinklo komponentų sąnaudos. Visos sąnaudos, susijusios su tinklo komponentais, patenka į tinklo modelį ir jame yra paskirstomos galutiniams sąnaudų objektams Klientų aptarnavimo sąnaudos, susikaupusios atskiruose klientų segmentuose, paskirstomos paslaugoms proporcingai tam segmentui teikiamų paslaugų kiekiui Bendrosios sąnaudos, paskirstomos paslaugoms, yra paskirstomos paslaugoms proporcingai jų sąnaudų dydžiui Nepaskirstomos sąnaudos yra sukaupiamos atskirame sąnaudų centre ir priskiriamos kitoms netelekomunikacinėms paslaugoms. 3.8 NAUDOJAMO KAPITALO PASKIRSTYMAS PASLAUGOMS 25. Naudojamo kapitalo paskirstymui MyABCM sistemoje yra sukurtas atskiras modelis, kuriame paskirstoma naudojamo kapitalo suma. 26. Atsižvelgiant į kapitalo poreikį kiekvienam resursui, veiklai ir/arba sąnaudų objektui, naudojamas kapitalas paskirstomas Sąnaudų, Veiklų arba Sąnaudų objektų modulių sąnaudų centrams, su kuriais susijęs naudojamas turtas. Naudojamo kapitalo galimas pirminis paskirstymas sąnaudų centrams pateikiamas 2 lent. Atlikus naudojamo kapitalo sąnaudų pirminį paskirstymą, toliau sąnaudos paskirstomos pagal nustatytus norminius koeficientus taip pat kaip Sąnaudų paskirstymo modelyje, kuris aprašytas aukščiau. 27. Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža paskirstoma taip pat kaip naudojamas kapitalas. ABC modelio struktūra Materialusis turtas Ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Finansinis turtas Trumpalaikis turtas Trumpalaikiai įsipareigojimai Mokėtinos sumos Atidėjimai Sąnaudų modulis: Tiesioginės sąnaudos X X 13

14 Personalo sąnaudos X Ilgalaikio turto sąnaudos (nusidėvėjimas) X X X Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos Elektros energijos sąnaudos X X X Administracinės sąnaudos X X Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos X Finansinės sąnaudos Kitos sąnaudos X X Mokesčiai X Bendrosios sąnaudos, nepriskiriamos sąnaudoms X Veiklų modulis: Struktūros sąnaudos X Procesų sąnaudos Tinklo komponentų sąnaudos X Sąnaudų objektų modulis: Paslaugos X X Klientų aptarnavimo sąnaudos Bendrosios sąnaudos X X X 2 lent. Naudojamo kapitalo pasiskirstymas pagal sąnaudų rūšis sąnaudų centrams 28. Trumpalaikis turtas paskirstomas tiesiogiai tiems verslo vienetams ir paslaugoms, kurių veiklai užtikrinti arba kurioms paslaugoms teikti reikalingas konkretus trumpalaikis turtas. 29. Pinigai kasoje ir banke paskirstomi paslaugoms atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio veiklos ir kapitalo sąnaudų apimtį. 30. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskirstomi tiesiogiai tiems verslo vienetams, dėl kurių teikimo jie gali būti susidarę. 31. Trumpalaikės paskolos paskirstomos paslaugoms, atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio veiklos ir kapitalo sąnaudų apimtis. 32. Operatoriams mokėtinos sumos paskirstomos atitinkamiems verslo vienetams, kuriuose tokie didmeniniai produktai yra naudojami kaip išteklių galutinėms paslaugoms kurti. 33. Prekybinės skolos paskirstomos verslo vienetams, naudojant ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų bazę. 34. Skola kapitalo kreditoriams paskirstoma paslaugoms pagal ataskaitinio laikotarpio veiklos ir kapitalo sąnaudų apimtį. 35. Mokėtinas darbo užmokestis paskirstomas verslo vienetams, naudojant viso darbo užmokesčio sąnaudų sumos bazę. 36. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis paskirstomas paslaugoms, naudojant pajamas kaip paskirstymo bazę. 14

15 37. Gautinas pridėtinės vertės mokestis paskirstomas verslo vienetams, naudojant sąnaudas kaip paskirstymo bazę. 38. Atidėjimai paskirstomi tiesiogiai verslo vienetams. 3.9 DUOMENŲ SURINKIMAS IR KONTROLĖ 39. Duomenys reikalingi Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modeliui kaupiami nuolat pirminiuose šaltiniuose, IT sistemų duomenų bazėse. IT sistemų savininkai kontroliuoja duomenų tikslumą ir teisingumą. 40. Sąnaudų nešiklių reikšmės, kurios nustatomos periodiškai, kaupiamos IT sistemose ir Bendrovės vidiniuose kataloguose elektroninėse laikmenose jas peržiūrint ne rečiau kaip kas ketvirtį. 41. Finansų padalinio atsakingi darbuotojai patikrina, kad pajamų duomenys gaunami iš Didžiosios knygos modulio ataskaitų sutaptų su finansinėmis ataskaitomis. 42. Paslaugų matavimo vienetų statistiniai duomenys renkami kas mėnesį, Finansų padalinio atsakingi darbuotojai kontroliuoja, kad jie būtų tikslūs ir teisingi. Jei yra nustatoma, kad reikia keisti matavimo vienetą paslaugos vadovas, atsakingas už paslaugos teikimą, privalo pateikti raštiškai pasirašytą keitimo priežastį. 43. Veiklų paskirstymo sistemoje įdiegtos sisteminės etatų paskirstymo veikloms ir veiklų paskirstymo į sąnaudų objektus kontrolės, kurios patikrina, ar visas darbo laikas ir visi etatai yra pilnai paskirstyti. 44. Veiklų paskirstymo sistemoje įdiegtos sisteminės veiklų ir sąnaudų nešiklių peržiūrų, etatų paskirstymo veikloms ir veiklų paskirstymo į sąnaudų objektus atžymos, kuriose matosi kas ir kada atliko peržiūras ir paskirstymą. 45. Veiklų paskirstymo sistemoje įdiegtas sisteminis periodų uždarymas. 46. Taip pat yra sukurtos ataskaitos, kurių pagalba atsakingi darbuotojai periodiškai vykdo etatų paskirstymo veikloms ir veiklų paskirstymo į sąnaudų objektus pasikeitimų kontroles. 47. Finansų padalinio atsakingas darbuotojas atsakingas už netipinių (prestižo nuvertėjimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo koregavimas) sąnaudų sumų suvedimą į sąnaudų apskaitos sistemą bei priskyrimą tiems sąnaudų kaupimo objektams, kurie sąlygojo tokių sąnaudų atsiradimą. 48. Esant poreikiui koreguoti MyABCM duomenis, Finansų padalinio atsakingas darbuotojas koregavimus atlieka kurdamas importinius failus ir importuodamas juos į MyABCM sistemą, o ne rankiniu būdu taisydamas duomenis. 49. Finansų vadovas periodiškai patvirtina Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modeliavimo planą, kuriame yra aprašyta, kokie darbai ir kada turi būti atlikti, kokių padalinių darbuotojai yra atsakingi už paskirtų užduočių atlikimą, pateikiamų duomenų pagrįstumą, teisingumą bei tikrumą. 50. Finansų padalinio atsakingi darbuotojai kontroliuoja, kad atsakingiems padalinių darbuotojams priskirtos užduotys būtų atliktos laiku. 51. Sąnaudų apskaitos (verslo sąnaudų paskirstymo) ir apskaitos atskyrimo metodika tvirtinama Finansų vadovo pateikiant metinę ataskaitą RRT. 52. Mobiliojo tinklo sąnaudos yra priskiriamos tik mobiliojo tinklo paslaugoms teikti, o fiksuotojo tinklo sąnaudos yra priskiriamos tik fiksuotojo tinklo paslaugoms teikti. 53. Padalinių, kurių veiklų paskirstymas atliekamas ekspertiniu būdu, veiklas skirsto kas mėnesį. Ekspertiniu būdu veiklų paskirstymą atliekantys Rinkodaros ir komunikacijos padalinys, Privačių klientų Produktų ir komercijos vystymo padalinys, Verslo klientų Produktų ir komercijos padalinys bei kiti padaliniai kiekvieną mėnesį pateikia pasirašytas veiklų paskirstymo ataskaitas, kurios yra kaupiamos ir saugomos vidinėse sistemose ir naudojamos ketvirčio rezultatui paskirstyti VPS sistemoje BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 54. Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelis atnaujinamas vieną kartą per metus. 55. Grupės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. 56. Verslo sąnaudų paskirstymo per veiklas modelyje yra naudojami oficialūs Grupės metiniai konsoliduoti finansiniai duomenys. 57. Remiantis sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo taisyklėmis Telia Lietuva, AB tinklapyje skelbiama metinė ataskaita turi nepažeisti Grupėje patvirtinto Komercinių ir technologinių paslapčių sąrašo. 15

16 4. VIDUTINĖS SVERTINĖS KAPITALO KAINOS APSKAIČIAVIMAS 4.1 Vidutinių svertinių kapitalo kaštų (WACC) skaičiavimo metodologija Vadovaujantis Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintais Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytais reikalavimais, vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC) yra apskaičiuojami pagal formulę: čia: WACC vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (%), RE nuosavo kapitalo kaštai (%), RD skolinto kapitalo kaštai (%), E nuosavas kapitalas, D skolintas kapitalas. E WACC = R E E + D + R D D E + D Vadovaujantis Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytais reikalavimais, Ūkio subjektas nuosavo kapitalo kaštus turi apskaičiuoti pagal kapitalo kaštų modelio formulę: čia: RE nuosavo kapitalo kaštai (%), RF bazinė pelno norma (%), R E = R F + β L (R M R F ) (RM-RF) nuosavo kapitalo rizikos premija (angl. enterprise risk premium, ERP), apskaičiuojama kaip skirtumas tarp RM (rinkos vidutinė pelno norma (%)) ir RF (bazinė pelno norma), βl beta koeficientas, rodantis emitento (Ūkio subjekto) akcijų rizikingumo ir visos akcijų rinkos rizikingumo santykį. Pagal Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytus reikalavimus Ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo apimtis apskaičiuojama kaip nuosavo ir skolinto kapitalo suma, atitinkanti lygybę: čia: K veikloje naudojamo kapitalo apimtis, FA veikloje naudojamas ilgalaikis turtas, CA trumpalaikis turtas, CL trumpalaikiai įsipareigojimai, PR atidėjiniai. K = E + D = FA + CA CL PR Atkreipiame dėmesį, kad tarpiniuose WACC komponentų skaičiavimuose taikomas apvalinimas iki trijų skaitmenų po kablelio. 16

17 4.2 Kintamųjų skaičiavimo verčių nustatymas Kintamasis Pagrindimas/Šaltinis Vertė RF bazinė pelno norma Bazinė pelno norma nustatoma kaip ilgalaikių (ne mažiau kaip dienų) Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) vidutinė metinė pelno norma, t. y. nerizikinga pelno norma. Siekdami atvaizduoti 2020 metų bazinę pelno normą rėmėmės 2020 metų Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų rezultatais. Per 2020 metus įvyko šeši aukcionai, kuriuose išplatintų vertybinių popierių trukmė buvo ne mažesnė kaip dienos. Vidutinis svertinis šių aukcionų pelningumas sudarė 0,264%. RF = 0,264% βl beta koeficientas Beta koeficientas atspindi ūkio šakos ar įmonės rizikingumo laipsnį, lyginant su visomis akcijų biržoje kotiruojamomis įmonėmis. Vidutinė beta yra lygi 1. Aukštesnė beta nei 1 atspindi didesnę nei vidutinę riziką. Siekiant įvertinti beta, kuri reikalinga nuosavo kapitalo kaštų skaičiavimui, mes rėmėmės Capital IQ duomenų baze. Kadangi Telia yra listinguojama bendrovė, rėmėmės pačios Telia βu (angl. unlevered beta), kuri buvo apskaičiuota imant paskutinių penkerių metų statistiką. Remiantis Capital IQ duomenų baze, Telia βu = 0,622. WACC skaičiavimui buvo naudotas beta koeficientas, pakoreguotas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio norma bei skolinto ir nuosavo kapitalo lyginamaisiais svoriais (angl. levered beta (βl)). βl skaičiavimai buvo atlikti remiantis formule: β L = β U (1 + (1 T) D ), kur T=15% E (Lietuvos Respublikos bendrasis pelno mokesčio tarifas). β L yra lygi 0,831. βl = 0,831 (RM-RF) = nuosavo kapitalo rizikos premija Nuosavo kapitalo rizikos premija rodo skirtumą tarp istorinės akcijų rinkos grąžos ir nerizikingų investicijų grąžos, kitaip tariant, ji rodo papildomą grąžą, kurią investuotojas gavo, investuodamas į rizikingesnius vertybinius popierius (akcijas), lyginant su nerizikingais vertybiniais popieriais (pvz. valstybės iždo obligacijos). Remiantis Sąnaudų apskaitos taisyklėmis, vidutinė rinkos pelno norma apibrėžiama kaip Lietuvos vertybinių popierių rinkos gerai diversifikuoto portfelio vidutinė metinė pelno norma. Artimiausias rodiklis šios sąvokos apibrėžimui Lietuvos rinkoje galėtų būti OMXVGI (Nasdaq Vilnius) indekso reikšmių pokyčių vidurkis. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad į OMXVGI indeksą yra įtraukiama 21 Lietuvoje vekianti įmonė. Dėl sąlyginai mažos įmonių imties įtraukiamos į indekso skaičiavimus, gali susidaryti vidutinės rinkos pelno normos netikslumai. Be to, ribota įmonių imtis nedaro indekso portfelio gerai diversifikuotu. Taip pat, Sąnaudų apskaitos taisyklės nenurodo kokio laikotarpio vidutinė metinė pelno norma turi būti skaičiuojama. Todėl atsižvelgiant į Sąnaudų apskaitos taisyklių neapibrėžtumą bei galimus OMXVGI indekso apribojimus, skaičiuodami nuosavo kapitalo (RM-RF) = 6,5% 17

18 rizikos premiją, mes rėmėmės KPMG US Valuation Services Technical Committee rekomendacijomis, pagal kurias nuosavo kapitalo rizikos premija yra 6,5%. Ši norma 2020 metams nustatyta kaip daugelio nuosavo kapitalo rizikos premiją skaičiuojančių šaltinių (Ibbotson, Duff&Phelps, Damodaran ir kt.) mediana. 6,5% normą 2020 m. naudojo ir daugelis didžiausių tarptautinių konsultacijų bendrovių (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY, BDO ir kt.). Taip pat, atkreipiame dėmesį, jog apskaičiuotas WACC rodiklis, jau įtraukia šalies rizikos premiją, kadangi WACC skaičiavimuose bazinei palūkanų normai nustatyti naudojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (obligacijų) vidutinė metinė pelno norma. Papildomas šalies rizikos premijos įtraukimas į kitus vidutinių svertinių kapitalo kaštų komponentus galėtų sąlygoti dvigubą šalies rizikos apskaitymą WACC normoje. RE nuosavo kapitalo kaštai Remiantis antrame puslapyje pateikta formule bei aukščiau aprašytais dydžiais, Telia 2020 metų nuosavo kapitalo kaštai yra: R E = 0, 264% + 0, 831 6, 5% = 5, 666% RE = 5,666% RD skolinto kapitalo kaštai Pagal Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytus reikalavimus Ūkio subjekto skolinto kapitalo kaštai (RD) turi atspindėti rinkoje nusistovėjusią palūkanų normą, už kurią Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu gavo ar galėjo gauti ilgalaikę paskolą (ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui) m. sausio 4 d. Telia gavo 150 milijonų eurų paskolą iš AB SEB banko ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo (iš kiekvieno po 75 milijonus eurų). Paskolos palūkanų norma 1,02%, grąžinimo terminas 2021 m. sausio 4. Paskolos likutis 2020 m. pradžioje 37,5 milijonų eurų, metų pabaigoje 7,5 milijonų eurų, skaičiavimuose naudojamas metų pradžios ir pabaigos likučių vidurkis 22,5 milijonai eurų. Taip pat 2017 m. gegužės 29 d. bendrovė taip pat gavo 60 milijonų eurų paskolą iš AB SEB banko, Danske Bank Sverige ir Nordea Bank AB (iš kiekvieno - po 20 milijonų eurų). Paskolos palūkanų norma kintama, vidutinė 2020 m. palūkanų norma 0,768%, grąžinimo terminas 2019 metais buvo pratęstas iki 2024 m. gegužės. Paskolos likutis per 2020 metus nesikeitė ir siekė 60 milijonų eurų. Skolinto kapitalo kaštai apskaičiuoti kaip šių dvejų paskolų svertinis palūkanų vidurkis: RD tax adjusted = 0,711% R D = (1, 02% 22, 5 + 0, 768% 60)/(22, ) = 0, 836% Vadovaujantis Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytais reikalavimais, Ūkio subjektas, skaičiuodamas kapitalo kaštus, turi įvertinti pelno mokesčio įtaką nuosavo kapitalo kaštams bei skolinto kapitalo kaštams. Todėl siekiant įvertinti pelno mokesčio įtaką skolinto kapitalo kaštai buvo perskaičiuoti pagal formulę: R D tax adjusted = R D (1 T). 18

19 2020 m. gruodžio 31 d. Telia pakoreguoti skolinto kapitalo kaštai buvo lygūs 0,711%. E/(E+D) nuosavo kapitalo dalis visame kapitale D/(E+D) skolinto kapitalo lyginamasis svoris D/E skolinto ir nuosavo kapitalo santykis Nuosavo kapitalo lyginamasis svoris apskaičiuojamas kaip santykis tarp nuosavo kapitalo sumos ir bendros (nuosavo ir skolinto) kapitalo sumos. Skolinto kapitalo lyginamasis svoris apskaičiuotas kaip santykis tarp skolinto kapitalo sumos ir bendros (nuosavo ir skolinto) kapitalo sumos. Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis, naudojamas pakoreguotam beta koeficientui apskaičiuoti, apskaičiuotas kaip santykis tarp skolinto kapitalo sumos ir nuosavo kapitalo sumos. Pagal Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, Ūkio subjektas, nustatydamas protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, ataskaitiniu laikotarpiu veikloje naudoto kapitalo apimtį turi apskaičiuoti kaip ataskaitinio laikotarpio pirmąją dieną ir kiekvieno ataskaitinio laikotarpio ketvirčio pabaigoje naudoto kapitalo apimčių aritmetinį vidurkį. Todėl 2020 m. gruodžio 31 d. šie Telia rodikliai buvo skaičiuojami taip: E/(E+D) = 0,71664 D/(E+D) = 0,28336 D/E = 0,39541 Veikloje naudojamas kapitalas EUR /01/ /3/ /6/ /9/ /12/2020 Vidurkis E D K Šaltinis: Telia, KPMG analizė. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 metai buvo pirmieji, kada Telia savo balanse atspindėjo dėl 16-ojo Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto atsiradusius straipsnius naudojimo teise valdomą turtą turto dalyje bei nuomos įsipareigojimus įsipareigojimų dalyje. Skaičiuojant veikloje naudojamą kapitalą į skolintą kapitalą nebuvo įtraukti nuomos įsipareigojimai, atsiradę dėl TFAS16. Kadangi, atsižvelgiant į Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisykles minėtų nuomos įsipareigojimų traktavimas nėra iki galo apibrėžtas, 5-oje šios ataskaitos dalyje pateikiame alternatyvų WACC skaičiavimą, įtraukdami nuomos įsipareigojimus į skolintą kapitalą. 19

20 4.3 Vidutinių svertinių kapitalo kaštų (WACC) apskaičiavimas Vadovaujantis Sąnaudų apskaitos bei Apskaitos atskyrimo taisyklėse nustatytais reikalavimais ir naudojant atitinkamai nustatytus kintamųjų verčių dydžius Telia nominalūs vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC) už 2020 metus skaičiuojami taip: WACC = 5, 666% 0, , 711% 0, = 4, 26% Taip pat, įvertinus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio normą, buvo apskaičiuoti realūs vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC) prieš mokesčius: WACC pre tax = 4, 26% = 5, 01% (1 15%) 20

21 5. NAUDOJAMO KAPITALO IR PROTINGUMO KRITERIJŲ ATITINKANČIOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA Balanso straipsnis Naudojamas kapitalas, Eur Svertinė kapitalo kaina, % Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža, Eur Ilgalaikis turtas 455,017,517 22,796,378 Trumpalaikis turtas 138,843,347 6,956, % Trumpalaikiai įsipareigojimai -121,871,660-6,105,770 Iš viso 471,989,205 23,646,659 21

22 6. VERSLO VIENETŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA Verslo vieneto pavadinimas Pajamos, Eur Sąnaudos, Eur Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąža, Eur Veiklos rezultatas, Eur Vartotojams ir paslaugų gavėjams prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka 13,732 87,703 9,132-73,971 Didmeninės centrinės prieigos rinka 990,208 1,646, , ,269 Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka 3,172,767 2,333, , ,613 Nereguliuojamos paslaugos 388,305, ,109,053 21,754,263 57,195,983 Kitos netelekomunikacinės paslaugos 8,423,719 1,876,314 1,122,060 6,547,405 Iš viso 400,905, ,052,700 23,646,659 63,852,762 22

23 7. VERSLO VIENETŲ NAUDOJAMO KAPITALO ATASKAITA Verslo vieneto pavadinimas Ilgalaikis turtas, Eur Trumpalaikis turtas, Eur Trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur Naudojamas kapitalas, Eur Vartotojams ir paslaugų gavėjams prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka 204,982 7,548-30, ,279 Didmeninės centrinės prieigos rinka 4,754, , ,819 4,444,092 Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka 11,190,738 1,116,474-1,557,611 10,749,601 Nereguliuojamos paslaugos 424,644, ,342, ,769, ,216,834 Kitos netelekomunikacinės paslaugos 14,223,262 11,006,236-2,833,099 22,396,399 Iš viso 455,017, ,843, ,871, ,989,205 23

24 8. VERSLO VIENETŲ FAKTINĖS NAUDOJAMO KAPITALO GRĄŽOS ATASKAITA Verslo vieneto pavadinimas Veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis), Eur Verslo vieneto veikloje naudojamas kapitalas, Eur Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo grąža, % Vartotojams ir paslaugų gavėjams prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka -73, , % Didmeninės centrinės prieigos rinka -656,269 4,444, % Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka 839,613 10,749, % Nereguliuojamos paslaugos 57,195, ,216, % Kitos netelekomunikacinės paslaugos 6,547,405 22,396, % Iš viso 63,852, ,989, % 24

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau