Naudotojo vadovas. DAB+ radijo imtuvas. Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą. Serija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudotojo vadovas. DAB+ radijo imtuvas. Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą. Serija"

Transkriptas

1 DAB+ radijo imtuvas Serija Naudotojo vadovas Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą

2 Turinys 1 Svarbu 2 Sauga 2 2 Jūsų FM/DAB radijo imtuvas 3 Kas yra dėžutėje 3 3 Pagrindinio įrenginio apžvalga 4 Įvadas 3 Kaip pradėti naudoti 5 Maitinimo prijungimas Įjungimas Garsumo reguliavimas Perjungimas į budėjimo režimą Trikčių šalinimas 12 9 Panešimas Atitiktis 6 DAB radijo stočių paieška 6 DAB radijo stočių išsaugojimas 6 Išsaugotos DAB radijo stoties pasirinkimas Meniu naudojimas DAB režimu 7 7 DAB informacijos rodymas 7 5 FM radijo klausymasis 8 FM radijo stočių paieška FM radijo stočių išsaugojimas 8 8 Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas 8 Meniu naudojimas FM režimu 9 FM informacijos rodymas 9 6 Kitos funkcijos 11 Specifikacijos 5 Radijo antenos paruošimas 4 DAB radijo klausymasis 7 Produkto informacija 10 Žadintuvo laikmačio nustatymas 10 Miego režimo laikmačio nustatymas 10

3 1 Svarbu Sauga Įspėjimas Niekada nenuimkite radijo imtuvo korpuso Niekada nebandykite sutepti jokių radijo imtuvo dalių Niekada nestatykite radijo ant kitos elektrinės įrangos Saugokite radiją nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar žilumos šaltinių Įsitikinkite, kad visada būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kabelį, kištuką ar adapterį norint radiją atjungti nuo maitinimo tinklo Perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės Įsitikinkite, kad aplink produktą yra pakankamai daug vietos ventiliacijai Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas Priežiūros darbus reikia atlikti radijo imtuvą bet kaip apgadinus, pavyzdžiui, pažeidus maitinimo kabelį ar kištuką, jei ant radijo imtuvo buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei radijo imtuvas buvo lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei jis normaliai neveikia arba nukrito Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius Atjunkite produktą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jo nenaudojant ilgą laiką Saugokite produktą nuo vandens lašų ar purslų Ant produkto nedėkite jokių pavojaus šaltinių (pvz, skysčiu pripildytų daiktų, degančių žvakių) Įrenginį atjungus nuo maitinimo tinklo naudojant tiesioginio prijungimo adapterį, produktas veiks ir toliau Šio įrenginio nenaudokite šalia vandens Įrenkite pagal gamintojo nurodymus Nelaikykite produkto šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinio šildymo įrenginių, viryklių ar šilumą skleidžiančių kitų įrenginių (įsk stiprintuvus)

4 2 Jūsų FM/DAB radijo imtuvas Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie Philips! Norėdami išnaudoti visus Philips teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą wwwphilipscom/welcome Įvadas Naudodami šį radijo imtuvą galite: klausytis FM ar skaitmeninių garso transliavimo (DAB) radijo stočių sužinoti laiką nustatyti du žadintuvus Kas yra dėžutėje Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį: FM/DAB radijas Maitinimo adapteris Greitosios pradžios vadovas Saugos ir garantijos lapelis

5 Radijo su laikrodžiu apžvalga Žadintuvas Nustatyti žadintuvą Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį SOURCE Pasirinkti šaltinį: DAB ar FM radiją SCAN/SELECT Paspauskite norėdami patvirtinti pasirinkimą Paspauskite ir palaikykite norėdami automatiškai nuskaityti visas stotis FM imtuvo režimu SNAUDIMAS Įjungti radiją Įjungti žadintuvo snaudimą Perjungti į budėjimo režimą MIEGO REŽIMAS TUNING +/- Nustatyti miego režimo laikmatį INFORMACIJA/MENIU Ieškoti FM radijo stoties Naršyti DAB stočių sąraše Naršyti FM/DAB meniu Išsaugotos stotys (1, 2, 3, 4) Išsaugoti/tiesiogiai pasirinkti išsaugotą 1, 2, 3 ar 4 VOLUME +/Paspauskite norėdami reguliuoti garsumą PRESET Išsaugoti radijo stotis Rodyti ir pasirinkti išsaugotų stočių Paspauskite norėdami peržiūrėti informaciją FM/DAB režimu Veikimo režimu paspauskite ir palaikykite norėdami atidaryti pagrindinį meniu EKRANAS Rodyti esamą būseną Radijo antena Pagerinti radijo priėmimo signalo kokybę DC IN Prijungti komplekte esantį maitinimo adapterį

6 3 Kaip pradėti naudoti Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje nurodyta tvarka Radijo antenos paruošimas Norėdami pagerinti radijo priėmimo signalo kokybę pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį Norėdami išvengti trukdžių anteną laikykite kaip galima toliau nuo kitų spinduliuotės šaltinių Įjungimas Paspauskite Radijo imtuvas perjungiamas į paskiausiai pasirinktą įvestį Garsumo reguliavimas Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite VOLUME +/- Perjungimas į budėjimo režimą Paspauskite dar kartą Ekrano šviesumas pritemdomas Rodomas laikas ir data (jei nustatyti) Maitinimo prijungimas Dėmesio Sistemai 15 minučių veikiant laukimo režimu automatiškai įjungiamas radijo imtuvo budėjimo režimas Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės radijo su laikrodžiu dalies nurodytą įtampą Elektros šoko pavojus! Atjungdami AC kištuką visada laikykite už kištuko Niekada netraukite už kabelio Maitinimo adapterį prijunkite prie: radijo imtuvo DC IN lizdo ir elektros tinklo lizdo

7 4 DAB radijo klausymasis DAB radijo stočių paieška DAB radijo režimą pasirinkus pirmą kartą, arba jei stočių sąrašas tuščias, radijo imtuvas automatiškai atliks pilną nuskaitymą Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite SOURCE norėdami pasirinkti [DAB] režimą [Scanning] rodoma ekrane Radijas automatiškai nuskaito ir išsaugo visas DAB radijo stotis ir transliuoja pirmą pasiekiamą stotį Stočių sąrašas išsaugomas radijo imtuve Sekantį kartą įjungus radijo imtuvą stočių nuskaitymas neatliekamas Norėdami perjungti į pasiekiamų stočių sąraše esančią stotį: DAB režimus paspauskite TUNING+/norėdami naršyti po pasiekiamas DAB stotis Patarimas Stotys gali laikas nuo laiko keistis Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite [Full scan] meniu norėdami atlikti pilną nuskaitymą DAB radijo stočių išsaugojimas Galima išsaugoti iki 20 DAB radijo stočių DAB režimu prisijunkite prie DAB radijo stoties Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite PRESET Ekrane rodoma Preset store Norėdami sureguliuoti garsumą kelis kartus paspauskite TUNING+/- norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį: Norėdami patvirtinti, paspauskite [Preset stored] rodoma ekrane Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu 2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai išsaugoti atitinkamu skaičiumi Norėdami pašalinti išsaugotą DAB stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį

8 Išsaugotos DAB radijo stoties pasirinkimas Meniu naudojimas DAB režimu DAB režimu paspauskite ir palaikykite norėdami atidaryti DAB meniu DAB režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite TUNING+/- norėdami slinkti meniu pasirinktis: Būdas A: Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite PRESET Ekrane rodoma Preset Recall Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite TUNING+/- Norėdami patvirtinti, paspauskite Būdas B: Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką 1-4 DAB informacijos rodymas Klausantis DAB radijo, kelis kartus paspauskite norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekiama): Radijo imtuvo režimas Miego laikmatis Dinaminės etiketės segmentas (DLS) Signalo stiprumas Programos tipas (PTY) Grupės pavadinimas Dažnis Signalo klaidų dažnumas Sparta bitais ir garso būsena Laikas Data [Full scan]: Nuskaityti iš išsaugoti visas pasiekiamas DAB radijo stotis [Manual tune]: sureguliuoti į konkretų kanalą/dažnį rankiniu būdu ir jį pridėti prie stočių sąrašo [DRC]: sumažinti radijo signalo dinaminį diapazoną siekiant padidinti tylių garsų garsumą ir sumažinti garsių garsų garsumą [Prune]: iš stočių sąrašo pašalinti visas neveikiančias stotis [Clock]: nustatyti laiką/datą, pasirinkti 12/24 val laiko režimą, bei nustatyti laiko sinchronizavimą [Backlight]: reguliuoti foninio apšvietimo nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos laikas/ Įjungtas lygis/ Pritemdytas lygis) [System]: reguliuoti sistemos nustatymus: [Language]: nustatyti sistemos kalbą (anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/ olandų/ norvegų) [Factory Reset]:nustatyti įrenginį iš naujo [SW version]:peržiūrėti progr įrangos versiją Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite mygtuką Jei pasiekiama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas

9 5 FM radijo klausymasis FM radijo stočių paieška 2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai išsaugoti atitinkamu skaičiumi Kelis kartus paspauskite SOURCE norėdami pasirinkti [FM] režimą Norėdami pašalinti išsaugotą FM stotį, vietoj jos išsaugokite kitą stotį Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite TUNING+/- Radijo imtuvas automatiškai ieško stiprų signalą turinčios FM radijo stoties Norėdami ieškoti daugiau stočių kartokite 2 žingsnį Norint stotį nustatyti rankiniu būdu: Norėdami pasirinkti dažnį FM imtuvo režimu kelis kartus paspauskite TUNING+/- Išsaugotos FM radijo stoties pasirinkimas FM režimu išsaugotą radijo stotį galima pasirinkti dviem būdais Būdas A: FM radijo stočių išsaugojimas Paspauskite PRESET Ekrane rodoma Preset Recall Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite TUNING+/- Galima išsaugoti iki 20 FM radijo stočių FM režimu suraskite pageidaujamą FM radijo stotį Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką 1-4 Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį paspauskite TUNING+/- [Preset stored] Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu Norėdami FM radijo stotis išsaugoti automatiškai Vietoj rankinio storių išsaugojimo galite įrenginiui leisti aptiktas stotis išsaugoti automatiškai: Norėdami atlikti automatinę transliuojančių radijo kanalų paiešką paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami automatinį nuskaitymą sustabdyti paspauskite jį dar kartą Būdas B: Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite PRESET Ekrane rodoma Preset store Norėdami patvirtinti, paspauskite Norėdami patvirtinti, paspauskite

10 Meniu naudojimas FM režimu FM režimu paspauskite ir palaikykite norėdami atidaryti FM meniu Kelis kartus paspauskite TUNING+/norėdami slinkti meniu pasirinktis: FM informacijos rodymas Klausantis FM radijo, kelis kartus paspauskite norėdami slinkti toliau nurodytą informaciją (jei pasiekiama): Radijo imtuvo režimas [Scan setting]: pasirinkti nuskaitymo jautrumą (tik stotys su stipriu signalu arba visos) Miego laikmatis [Clock]: nustatyti laiką/datą, pasirinkti 12/24 val laiko režimą, bei nustatyti laiko sinchronizavimą Pavadinimas [Backlight]: reguliuoti foninio apšvietimo nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos laikas/ Įjungtas lygis/ Pritemdytas lygis) Radijo teksto pranešimai Programos tipas Laikas Data [System]: reguliuoti sistemos nustatymus: [Language]: nustatyti sistemos kalbą (anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/ olandų/ norvegų) [Factory Reset]: nustatyti įrenginį iš naujo [SW version]:peržiūrėti progr įrangos versiją Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite mygtuką Jei pasiekiama kurios nors pasirinkties papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu automatiškai uždaromas

11 6 Kitos funkcijos Žadintuvo laikmačio nustatymas Miego režimo laikmačio nustatymas Nustatyti žadintuvą Galite nustatyti du žadintuvus skirtingu laiku Sleep OFF 15MINS 30MINS 60MINS 45MINS Įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai Pasirinkite [Sleep] meniu Budėjimo režimu paspauskite ir dvi sekundes palaikykite norėdami atidaryti žadintuvo meniu Kelis kartus paspauskite TUNING+/norėdami pasirinkti miego režimo laikotarpį (minutėmis) Kai ekrane rodoma [Sleep OFF] miego režimo laikmatis išaktyvintas Kelis kartus paspauskite TUNING +/norėdami pasirinkti Žadintuvą 1 ar Žadintuvą 2 Norėdami patvirtinti, paspauskite Jei pasiekiama papildoma pasirinktis (žadintuvo laikas, trukmė, šaltinis, dienos, garsumas, įjungta/išjungta), kartokite 2 ir 3 žingsnius Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį Kelis kartus paspauskite norėdami suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį Suaktyvinus žadintuvo laikmatį ekrane rodoma [AL1] ar [AL2] Norėdami žadintuvą sustabdyti, paspauskite Žadintuvas kartojamas sekančią dieną Įjungti žadintuvo snaudimą Žadintuvui suskambėjus paspauskite Įjungiamas žadintuvo snaudimas ir jis vėl skamba po devynių minučių

12 7 Produkto informacija Specifikacijos Stiprintuvas Nominali išvesties galia 1 W RMS Dažnio atsakas Hz, ±3 db Signalo-triukšmo santykis > 65 dba Imtuvas Imtuvo bangų diapazonas (FM) 87,5-108 MHz Imtuvo bangų diapazonas (DAB) 174, ,2 MHz (III bangų juosta) Garsiakalbis Garsiakalbio varža 4 ohm Jautrumas 86 ± 3 db/m/w Bendroji informacija AC maitinimas (maitinimo adapteris) Bangų juosto pavadinimas: PHILIPS Įvestis: Išvestis: Veikimo energijos sąnaudos Budėjimo energijos sąnaudos Matmenys Pagrindinis įrenginys (P x A x G) 95x154,5x109,5 mm Svoris Pagrindinis įrenginys 0,52 kg

13 8 Trikčių šalinimas Įspėjimas Niekada nenuimkite įrenginio korpuso Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite sistemos remontuoti patys Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją Jei problemos išspręsti nepavyko, eikite į Philips interneto svetainę (www philipscom/support) Susisiekdami su Philips pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami modelio ir serijos numeriai Nėra maitinimo Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas radijo imtuvo AC maitinimo kištukas Įsitikinkite, kad elektros tinklo lizdas tinkamai veikia Nėra garso arba prasta jo kokybė Sureguliuokite garsumą Patikrinkite ar radijas nėra nutildytas ar radijo stotis neslopinama Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių Radijas neatsako Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo kištuką, tada radiją įjunkite iš naujo Patikrinkite ar radijas neveikia budėjimo režimu Jei taip, įjunkite radiją Prasta radijo priėmimo signalo kokybė Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių Pilnai išskleiskite radijo anteną ir sureguliuokite jos padėtį Neveikia žadintuvas Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą

14 9 Panešimas Atlikus bet kokius MMD Hong Kong Holding Limited aiškiai nepatvirtintus įrenginio pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą Atitiktis Šiuo dokumentu TP Vision Europe BV pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas Atitikties deklaraciją rasite adresu wwwphilipscom/ support Aplinkos apsauga Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei akumuliatorių surinkimo sistemų Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar akumuliatorių su buitinėmis atliekomis Tinkamas senų produktų ir akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai Vienkartinių akumuliatorių pašalinimas Norėdami vienkartinius akumuliatorius pašalinti, žr akumuliatorių įdėjimo skyrių Aplinkos apsaugos informacija Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis) Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo Pranešimas dėl prekės ženklo Bluetooth žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, Bluetooth SIG, Inc priklausantys prekių ženklai ir MMD Hong Kong Holding tokius ženklus naudoja pagal licenciją Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams Šis simbolis reiškia, kad produkte yra akumuliatorių, kuriems taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis

15 Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo Philips ir Philips skydo logotipas yra registruoti Koninklijke Philips NV prekių ženklai, naudojami pagal licenciją Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako MMD Hong Kong Holding Limited arba viena jos dukterinių įmonių, o MMD Hong Kong Holding Limited suteikia su produktu susijusias garantijas TAR5005_10_UM_V10

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

21z40lt.indd

21z40lt.indd SPALVOTAS TELEVIZORIUS Naudojimo instrukcijos Prieš naudodami, nuodugniai perskaitykite šią instrukciją, ir išsaugokite ją ateičiai. Prijungimų skydelis (priklausomai nuo modelio) Tikroji Jūsų televizoriaus

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau