The original instructions of DBT-Ways of Coping Checklist, Lithuanian version of the instructions and the back-translation:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "The original instructions of DBT-Ways of Coping Checklist, Lithuanian version of the instructions and the back-translation:"

Transkriptas

1 DBT-Ways of Coping Checklist CITATION: Dialectical Behavior Therapy Ways of Coping Checklist (DBT-WCCL): Development and Psychometric Properties. Neacsiu, A.D., Rizvi, S.L., Vitaliano, P.P., Lynch, T.R., & Linehan, M.M. Journal of Clinical Psychology. In press. The original instructions of DBT-Ways of Coping Checklist, version of the instructions and the back-translation: Original The items below represent ways that you may have coped with stressful events in your life. We are interested in the degree to which you have used each of the following thoughts or behavior to deal with problems and stresses. Žemiau pateikti teiginiai atspindi būdus, kuriais, galbūt, tvarkėtės su Jūsų gyvenime nutikusiais stresą sukėlusiais įvykiais. Mums įdomu, kaip dažnai Jūs naudojote kiekvieną iš žemiau išvardintų minčių ar elgesio būdų bandant susitvarkyti su problemomis ir stresu. The following statements reflect how you may have dealt with stressful events in your life. We are interested in how often you have used each of the following thoughts or behaviours to try to cope with problems and stress. Original Think back on the LAST ONE MONTH in your life. Then check the appropriate number if the thought/behavior is: never used, rarely used, sometimes used, or regularly used (i.e., at least 4 to 5 times per week). Don't answer on the basis of whether it seems to work to reduce stress or solve problems just whether or not you use the coping behavior. Use these response choices. Try to rate each item separately in your mind from the others. Make your answers as true FOR YOU as you can. Prisiminkite PASKUTINĮ MĖNESĮ. Tada pažymėkite atitinkamą skaičių, jei mintis/elgesys buvo: niekada nenaudojama (-as), retai naudojama (-as), kartais naudojama (-as) arba reguliariai naudojama (-as) (t.y., bent 4-5 kartus per savaitę). Atsakinėdamas (-a) neatsižvelkite į tai, ar Jums atrodo, jog toks elgesys padeda sumažinti stresą ar išspręsti problemas, o tik atsakykite, ar taip elgėtės, ar ne. Naudokite pateiktus atsakymų variantus. Stenkitės mintyse įvertinti kiekvieną teiginį atskirai nuo kitų. Pasistenkite, kad atsakymai kuo labiau atspindėtų JŪSŲ patirtį. Remember the LAST MONTH. Then circle the appropriate number if the thought/behavior was: never used, rarely used, sometimes used, or regularly used (i.e. at least 4 to 5 times a week). Do not answer whether or not you feel that this behaviour helps to reduce stress or solve problems, but only whether or not you have done it. Use the answer options provided. Try to mentally evaluate each statement separately from the others. Try to make the answers reflect YOUR experience as much as possible.

2 DBT-Ways of Coping Checklist original items, version and back-translation: 1. Original Bargained or compromised to get something positive from the situation. Derėjausi ar priėmiau kompromisą, siekdamas (-a) iš situacijos gauti ką nors teigiamo. Negotiated or made a compromise to get something positive out of the situation. 2. Original Counted my blessings. Stengiausi pasidžiaugti gerais dalykais. Tried to enjoy the good things. 3. Original Blamed myself. Kaltinau save. Blamed myself. 4. Original Concentrated on something good that could come out of the whole thing. Susitelkiau į tai, kas gero gali iš kokio nors dalyko gautis. Focused on the good that could come out of something. 5. Original Kept feelings to myself. Pasilaikiau jausmus sau. Kept my feelings to myself. 6. Original Made sure I m responding in a way that doesn t alienate others. Užtikrinau, kad reaguoju neatstumiančiu kitų būdu. Made sure that I reacted in a way that did not push others away. 7. Original Figured out who to blame. Radau ką kaltinti. Found someone to blame. 8. Original Hoped a miracle would happen. Tikėjausi, jog įvyks stebuklas. Hoped for a miracle. 9. Original Tried to get centered before taking any action. Bandžiau atgauti pusiausvyrą prieš imdamasis (-i) veiksmų. Tried to regain my equilibrium before taking action. 10. Original Talked to someone about how I ve been feeling. Pasikalbėjau su kuo nors apie tai, kaip aš jaučiausi. Talked to someone about how I was feeling. 11. Original Stood my ground and fought for what I wanted. Laikiausi savo pozicijos ir kovojau už tai, ko norėjau. Stood my ground and fight for what I wanted. 12. Original Refused to believe that it had happened. Atsisakiau patikėti, kad kažkas įvyko. Refused to believe that something had happened. 13. Original Treated myself to something really tasty. Palepinau save kuo nors labai skaniu. Treated myself with something tasty. 14. Original Criticized or lectured myself. Kritikavau ar pamokiau save. Criticized or lectured myself. 15. Original Took it out on others.

3 Išsiliejau ant kitų. Lashed on others. 16. Original Came up with a couple of different solutions to my problem. Priėjau prie keletos skirtingų mano problemos sprendimo būdų. Came up with several different solutions to my problem. 17. Original Wished I were a stronger person more optimistic and forceful. Norėjau būti stipresniu žmogumi labiau optimitišku ir valingu. Wanted to be a stronger person - more optimistic and willful. 18. Original Accepted my strong feelings, but not let them interfere with other things too much. Priėmiau savo stiprius jausmus, bet neleidau jiems per daug trikdyti kitų dalykų. Accepted my strong feelings, but I didn't let them interfere too much with other things. 19. Original Focused on the good things in my life. Susikoncentravau į gerus dalykus savo gyvenime. Concentrated on the good things in my life. 20. Original Wished that I could change the way that I feellt. Norėjau, kad galėčiau pakeisti tai, kaip jaučiuosi Wished I could change the way I feel. 21. Original Found something beautiful to look at to make me feel better. Susiradau ką nors gražaus į ką galėčiau pasižiūrėti, kad pasijausčiau geriau. Found something beautiful to look at to make me feel better. 22. Original Changed something about myself so that I could deal with the situation better. Pasikeičiau pats (-i), kad geriau susitvarkyčiau su situacija. Changed myself to cope better with the situation. 23. Original Focused on the good aspects of my life and gave less attention to negative thoughts or feelings. Susikoncentravau į gerus savo gyvenimo aspektus ir kreipiau mažiau dėmesio į neigiamas mintis ar jausmus. Concentrated on the good aspects of my life and paid less attention to negative thoughts or feelings. 24. Original Got mad at the people or things that caused the problem. Supykau ant žmonių ar dalykų sukėlusių kokią nors problemą. Got angry with people or things that caused a problem. 25. Original Felt bad that I couldn t avoid the problem. Jaučiausi blogai dėl to, kad negalėjau išvengti problemos. Felt bad because I couldn't avoid the problem. 26. Original Tried to distract myself by getting active. Bandžiau prasiblaškyti užsiimdamas (-a) aktyvia veikla. Tried to distract myself by being active. 27. Original Been aware of what has to done, so I ve been doubling my efforts and trying harder to make things work. Žinojau, ką reikia padaryti, todėl padvigubinau savo pastangas ir labiau stengiausi, kad pavyktų. Knew what needed to be done, so I doubled my efforts and tried harder to succeed. 28. Original Thought that others were unfair to me.

4 Maniau, kad kiti buvo nesąžiningi mano atžvilgiu. Thought others were unfair to me. 29. Original Soothed myself by surrounding myself with a nice fragrance of some kind. Nusiraminau apsupdamas (-a) save kokiu nors maloniu aromatu. Calmed down by surrounding myself with a pleasant aroma. 30. Original Blamed others. Kaltinau kitus. Blamed others. 31. Original Listened to or played music that I foundind relaxing. Klausiausi muzikos ar grojau kažką, kas man padeda atsipalaiduoti. Listened to music or played something that helps me relax. 32. Original Gone on as if nothing had happened. Elgiausi lyg nieko nebūtų nutikę. Acted as if nothing had happened. 33. Original Accepted the next best thing to what I wanted. Priėmiau antrą geriausią variantą vietoj to, kurio norėjau. Took the second-best option instead of the one I wanted at first. 34. Original Told myself things could be worse. Pasakiau sau, jog gali būti blogiau. Told myself it could be worse. 35. Original Occupied my mind with something else. Užėmiau savo protą kuo nors kitu. Occupied my mind with something else. 36. Original Talked to someone who could do something concrete about the problem. Pasikalbėjau su kuo nors, kas galėjo dėl mano problemos padaryti ką nors konkretaus. Talked to someone who could have done something specific about my problem. 37. Original Tried to make myself feel better by eating, drinking, smoking, taking medications, etc. Bandžiau pasijusti geriau valgydamas (-a), gerdamas (-a), rūkydamas (-a), vartodamas (-a) vaistus ir kt. Tried to feel better by eating, drinking, smoking, taking medication, etc. 38. Original Tried not to act too hastily or follow my own hunch. Stengiausi nesielgti per daug skubotai ar nesivadovauti savo nuojauta. Tried not to act too hastily or on a hunch. 39. Original Changed something so things would turn out right. Ką nors pakeičiau, jog situacija gerai išsispręstų. Changed something to make the situation work. 40. Original Pampered myself with something that felt good to the touch (e.g., a bubble bath or a hug). Palepinau save maloniais prisilietimais (pvz., burbuline vonia arba apkabinimu). Treated myself with pleasant gestures (e.g. a bubble bath or a hug). 41. Original Avoided people. Vengiau žmonių.

5 Avoided people. 42. Original Thought how much better off I was than others. Galvojau kiek esu geresnis (-ė) už kitus. Thought about how superior I am to others. 43. Original Just took things one step at a time. Ėmiausi dalykų žingsnis po žingsnio. Took things step by step. 44. Original Did something to feel a totally different emotion (like gone to a funny movie). Padariau kažką, jog pajausčiau visiškai kitokią emociją (pvz., nuėjau į juokingą filmą). Did something to make myself feel different (e.g. went to a funny movie). 45. Original Wished the situation would go away or somehow be finished. Norėjau, kad situacija išnyktų arba kaip nors pasibaigtų. Wished the situation would go away or end somehow. 46. Original Kept others from knowing how bad things were. Niekam nesakiau, kaip viskas buvo blogai. Didn't tell anyone how bad things were. 47. Original Focused my energy on helping others. Sutelkiau savo energiją į pagalbą kitiems. Focused my energy into helping others. 48. Original Found out what other person was responsible. Išsiaiškinau, kuris kitas žmogus buvo atsakingas. Found out which other person was responsible. 49. Original Made sure to take care of my body and stay healthy so that I was les emotionally sensitive. Užtikrinau, jog rūpinčiausi savo kūnu ir būčiau sveikas (-a) tam, kad būčiau mažiau emociškai jautrus (-i). Made sure that I took care of my body and stayed healthy so that I would be less emotionally sensitive. 50. Original Told myself how much I had already accomplished. Pasakiau sau kiek daug jau esu pasiekęs (-usi). Told myself how much I had already achieved. 51. Original Made sure I respond in a way so that I could still respect myself afterwards. Įsitikinau, kad reaguoju tokiu būdu, jog po to vis dar galėčiau save gerbti. Made sure that I reacted in such a way that I could still respect myself afterward. 52. Original Wished that I could change what had happened. Norėjau, jog galėčiau pakeisti tai, kas įvyko.

6 Wished I could change what had happened. 53. Original Made a plan of action and followed it. Susidariau veiksmų planą ir laikiausi jo. Made an action plan and followed it. 54. Original Talked to someone to find out about the situation. Pasikalbėjau su kuo nors, siekdamas (-a) išsiaiškinti situaciją. Talked to someone to clarify the situation. 55. Original Avoided my problem. Vengiau savo problemos. Avoided my problem. 56. Original Stepped back and tried to see things as they really are. Atsitraukiau ir bandžiau pamatyti dalykus tokius, kokie jie yra. Stepped back and tried to see things as they are. 57. Original Compared myself to others who are less fortunate. Palyginau save su kitais, kuriems mažiau pasisekė. Compared myself to those less fortunate. 58. Original Increased the number of pleasant things in my life so that I had a more positive outlook. Įtraukiau daugiau malonių dalykų į savo gyvenimą tam, kad turėčiau pozityvesnį požiūrį. Added more pleasant things to my life in order to have a more positive outlook. 59. Original Tried not to burn my bridges behind me, but leave things open somewhat. Stengiausi galutinai nenutraukti santykių ir palikti vietos susitaikymui. Tried not to break off relationships completely and to leave room for reconciliation.

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2008 Health Behaviour among Lithuanian

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS,

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2012 Health Behaviour among Lithuanian Adult Population,

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5)

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5) L i e t u v o s s k y r i u s KAS MOKSLEIVIUS SKATINA ELGTIS SĄŽININGAI? PRAKTINIS VADOVAS VILNIUS, 2019 Transparency International Lietuvos skyrius yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija,

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

KLAU?TUKAS PAŽINIMO RAKTAS YRA KLAUSTUKAS NEPRIKLAUSOMAS TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS Nr Kviečiame skaityti apie kanite

KLAU?TUKAS PAŽINIMO RAKTAS YRA KLAUSTUKAS NEPRIKLAUSOMAS TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS Nr Kviečiame skaityti apie kanite PAŽINIMO RAKTAS YRA KLAUSTUKAS NEPRIKLAUSOMAS TRAKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS Kviečiame skaityti apie kaniterapiją, prancūzų ir dailės olimpiadas, mokinės mintis apie lietuvių tautą bei mokinių

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Microsoft Word - anglu_valst_ANALIZE.doc

Microsoft Word - anglu_valst_ANALIZE.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES ANALIZĖ 24 m. birželio 2 d. valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2016/0225(COD) 23.3.2017 ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 4 3. KOMANDOS, KOMANDŲ SUDARYMAS. LENKTYNIŲ DALYVIAI 5

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

2015 m. pavasario sezonas Challenge for real embedded device fan (seriously)! Interactive television channel formation platform Sentry tower The devel

2015 m. pavasario sezonas Challenge for real embedded device fan (seriously)! Interactive television channel formation platform Sentry tower The devel 2015 m. pavasario sezonas Challenge for real embedded device fan (seriously)! Interactive television channel formation platform Sentry tower The development of manufacturing process based on LEAN principles

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ 2019 05 10-12 d. NIDA, Lietuva LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA LITHUANIAN SAILING CUP REGATTA 2019

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Microsoft Word - 15_paskaita.doc

Microsoft Word - 15_paskaita.doc 15 PASKAITA Turinys: Išimtys Išimtys (exceptions) programos vykdymo metu kylančios klaidingos situacijos, nutraukiančios programos darbą (pavyzdžiui, dalyba iš nulio, klaida atveriant duomenų failą, indekso

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

2-3 klasės 1 vieta Laura Aleksonytė, Čikagos lituanistinė mokykla, 2 klasė Trakų pilis Eilėraštis man labai patiko. Pilis pastatyta prieš daug metų. J

2-3 klasės 1 vieta Laura Aleksonytė, Čikagos lituanistinė mokykla, 2 klasė Trakų pilis Eilėraštis man labai patiko. Pilis pastatyta prieš daug metų. J 2-3 klasės 1 vieta Laura Aleksonytė, Čikagos lituanistinė mokykla, 2 klasė Trakų pilis Eilėraštis man labai patiko. Pilis pastatyta prieš daug metų. Ji tebestovi dabar. Aš pabandžiau ją įsivaizduoti. Mačiau

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd 12 ISSN 1822-1645 http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.10.1 Dortmundo technikos universitetas, Twente universitetas Technical University of Dortmund, University of Twente Studentai kaip kokybės užtikrinimo

Detaliau

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Klaidų apdorojimas C kalboje If (kazkokia_salyga) { klaidos_apdorojimas(); return... } Tokio kodo apimtis galėdavo sekti iki 70-80proc. Klaidų/išimčių

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

2019 Birzelis-June.indd

2019 Birzelis-June.indd Meet the composer - Veronika Krausas TALENTŲ ŠOU 2019 akimirkos 2019 m Studentų stipendijos TALENTŲ ŠOU 19 AKIMIRKOS Pirmą kartą lietuvių bendruomenė nutarė surengti Talentų šou 19. Kvietėme mažus ir didelius,

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

CompoundJS Node on rails

CompoundJS Node on rails CompoundJS Node on rails Turinys Node pristatymas Node platformos Sintaksės palyginimas Našumo palyginimas Node? Kas tai? 1 http = require("http") 2 onrequest = (request, response)-> 3 console.log("request

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie Mustivation or Wantivation to Learn? The Role of Teachers and School Principals as Motivating Coaches Motyvacija mokytis: priverstinė ar pasirinkta? Poreikių patenkinimu grįstas motyvuojantis mokymas Prof.

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

Socialines pazangos ataskaita LT+EN.indd

Socialines pazangos ataskaita LT+EN.indd SOCIALINĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2008 SOCIALINĖS PAŽANGOS ATASKAITA 2008 Pasaulinis susitarimas (PS) tai didžiausia pasaulyje savanoriška įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyva. PS tikslas skatinti

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti]

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti] VILNIAUS LICĖJUS Tomas Šiaulys Second Life taikymas švietime Tarptautinė konferencija Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos VILNIUS 2010 2 Apie Second Life Nemokamai

Detaliau

Jei duosi peliukui sausaini [ɪf juː ɡɪv If you give a mouse a cookie ə maʊs Laura Numeroff Iliustravo Felicia Bond ə ˈkʊki] S k a i t a u anglų ir lie

Jei duosi peliukui sausaini [ɪf juː ɡɪv If you give a mouse a cookie ə maʊs Laura Numeroff Iliustravo Felicia Bond ə ˈkʊki] S k a i t a u anglų ir lie Jei duosi peliukui sausaini [ɪf juː ɡɪv If you give a mouse a cookie ə maʊs Laura Numeroff Iliustravo Felicia Bond ə ˈkʊki] S k a i t a u anglų ir lietuvių kalbomis mouse [maʊs] pelė cookie [ˈkʊki] sausainis

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SenGor partner meeting Leuven. Lithuanian countryside tourism association activities www.countryside.lt 2015 Nov, President Linas Zabaliunas Summary of the activities Jun - Nov o Working on the draft guidelines

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė 2017-12-06 Kas tai yra? Kas tas psichologinis atsparumas? Kokius žmones galima vadinti psichologiškai atspariais? Psichologinis

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA "Kaip geriau suprasti savo moksleivius ir užtikrinti jų sėkmingą bendradarbiavimą?" (remiantis Dr. I. Adizes metodologija) Lektorius: 2012 m. lapkričio 10 d., Kaunas Dr. Adizes yra vienas iš pirmaujančių

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

CV-vulovak

CV-vulovak Young Painter Prize 2015 LT Šio kūrinio, kaip ir visos serijos, prie kurios dirbu pastaruosius dvejus metus, ašis yra drobės pjovimas. Ir pirmiausia kokia problema kyla renkantis tokią raiškos primonę,

Detaliau

A-M-K_nr-11_maketas_trump.indd

A-M-K_nr-11_maketas_trump.indd 66 ISSN 1822-1645 (Print), ISSN 2345-0258 (Online) http://dx.doi.org/10.7220/2345-0258.11.3 Fernando Cardoso Sousa, Ileana Pardal Monteiro, René Pellissier Algarvės universitetas, Algarvės universitetas,

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIK

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIK 16 18 METŲ PAAUGLIŲ SVEIKATAI NEPALANKAUS ELGESIO SĄSAJOS SU AGRESYVUMU IR KOMPENSACINIAIS SVEIKATOS ĮSITIKINIMAIS Gintarė Janarauskaitė¹, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė² ¹Lukšių Vinco Grybo gimnazija,

Detaliau

VPA Nr. 33

VPA Nr. 33 ISSN 1648-2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS Nr. 33 TECHNOLOGIJA KAUNAS 2010 Vyriausieji redaktoriai:

Detaliau