Jau 166 žmonės buvo nužudyti. evoliucija. mėgindami pabėgti per Gėdos. socialdemokratų) Pa ral Mills kainą miltams pa nėra.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Jau 166 žmonės buvo nužudyti. evoliucija. mėgindami pabėgti per Gėdos. socialdemokratų) Pa ral Mills kainą miltams pa nėra."

Transkriptas

1 739 So Halsted Street, Chicago, HAy market 600 Over One Million Lithuanian n The United States VOL LX Price 5c Chicago, ll Ketvirtadienis, RugpiūčioAugust 4 d, 975 mkaina 5c DAVĖ 4 DENAS KOMUNSTŲ SAUVALE BAGT APONA PRKS AMERKO AVUS R SOOS* PUPELES Premjeras Takeo Miki labai patenkintas pasitarimais su prezidentu Fordu WASHNGTONAS, D C Praeitą antradienį AV ir a ponijos atstovai pasirašė susitarimą, leidžiantį japonams ištisus tris metus pirkti Amerikoje reikalingus javus ir sojos pupeles Šiais metais japonai tikisi pirk ti Amerikoje 4milijonų tonų ar Š VSO PASAULO ba daugiau javų ir sojos Soja tapo pagrindiniu japonų maistu SALSBURY Rodezijos Chemikai ištyrė, kad ji labai valdžia pranešė, kad poros sa sveika ir maistinga vaičių bėgyj prasidės konsti Turkijos kareiviai liepos mėn 20 d paradu atžymėjau Nikosijos mieste, Kipro saloje, metines nuo turky inaponams reikalinga vazijos Kipre Saloje dar yra apie 40,000 turky kareiviy tuciniai pasikalbėjimai su juo prekių garantija džiais nacionalistais Pasikal aponai norėjo būti tikri, kad bėjimai vyks Pietų Afrikos užsakytus javus jie galės Ame traukinyje ant Viktorijos Vanrikoje pirkti eigu Sovietų Są denkričio Tilto, jungiančio Ro junga išveš didelius Amerikos deziją ir Zambiją Rodezijoje, javų kiekius, tai tada japonams buvusioje britų k o i onijoje, gali nelikti javų BERLYNAS (Reuteris) 250,000 baltųjų valdo kraštą, Buvęs Vakary Vokietijos kancleris Brandt au 66 žmonės buvo nužudyti Pasirašius susitarimą, japo kuriame daugiau kaip 54 mi prisipažino nebetikįs komunizmo evoliucija mėgindami pabėgti per Gėdos nai dabar yra tikri, kad jų už lijonai juodųjų BONA, Vak Vokietija SPD (vokiečių socialdemokratų) sieną iš Rytų Vokietijos nuo sakyti javų kiekiai nebus ki MNNEAPOLS, Minn pirmininko Willy Brandt įsitikinimu, ungtinių Valstybių karo tos dienos, kai rusų komunis tiems parduoti nternational Multifoods Corp jėgų buvimui Europoje jokios alternatyvos (pakaitalo) nėra Vie tų pavyzdžiu ir vokiečių komu firma prieš keletą dienų pa name New Yorke gautame jo per radiją pasikalbėjime Brandt nistai tokią sieną prieš 4 me kėlė miltų kainą po $60 kiek pasakė: Aš tikiu, kad apsigynimo atveju geresniam Europos ben tų pasistatė žmonėms kaip gy vienam šimtui svarų Antra dradarbiavimui galimybių yra, bet mano Įsitikinimu kas vuliams ~ aptvare laikyti Pa taip pat stambi firma Gene liečia atgrasinimą, amerikiečiams pakeisti jokios alternatyvos čiame Berlyne komunistai nu ral Mills kainą miltams pa nėra Bet į paklausimą, kas atsitiktų, jei AVbės savo karo šovė 70 pabėgėlių kėlėpo 6 cento svarui jėgas iš Europos atitrauktų, Brandt atsakė: Mes egzistuoti ga Viso per tą laiką priskaičiuo TOKO, aponija Namo BETHANY, BĮ Tėvai bi lėtume, aš manau, mes gyventi galėtume grįžęs premjeras Takeo Miki pa ta arti,500 šovimų į žmones, reiškė spaudos atstovams, kad jodami, kad jų 2 metų sūnelis kurie laisvę brangino labiau ne SPD pirmininkas pastebėjo, jis labai patenkintas kelione į nesusižęistų, atsisakė jam nu kad socialistinėse valstybėse gu savo gyvybę Kiti 96 žmo VĖLAUSOS ŽNOS pirkti dviratį Kadangi vaikas Ameriką Premjeras du kartu nės žuvo bandydami parbėgti iš tam tikri pakitimai vyksta kalbėjosi su prezidentu Fordu mokykloje iš anksto buvo pasi Savo pažiūrą jis pagrindė tuo, Rytų Vokietijos į Vakarus per ir abu pasikalbėjimai buvę drau gyręs, kad jis turės dviratį, no kad esą sovietų vadovybė ka Antradieni išskrido pirmas užminuotus laukus ir spygliuotas rėdamas išvengti kitų mokinių gingi ir esminiai ro nenori, o yra suinteresuota keleivinis lėktuvas su užsienie vielas pašaipų, parašęs savo tėvams Miki turėjo progos išsikalbėti raštelį, nuėjęs į jaują pasikorė prekyba ir mainais, žinoma, čiais, ilgus metus gyvenusiais su Amerikos biznieriais ir val nesą galima pasakvti, kas gali Tajuje Prancūzai ėmėsi inicia HOUSTON, TEXAS Scott atsitikti po penkerių ar dešim tyvos laiku išvežti užsieniečius džios atstovais am patiko, kad Prezidentas dovanojo baus amerikiečiai gerbia japonus už Nelson prieš mėnesių buvo ties metų mes 6,006 karių, dalyvavusių jų darbštumą ir sugebėjimą at nominuotas Ku Klux Klano Brandt tačiau pasisakė la Vietnamo kare ir sulaužusiu ka statyti kraštą tuojau po karo kandidatu į vicepirmininkus WASHNGTONAS Pa Per visą tą laiką jis laukė ir bai abejojąs, kad galėtų įvykti ro nuostatus Amerikiečiai žino, kad dabar tebelaukia lėšų kampanijai koks nors iš nuosaikaus komu Sekretorius Kisingeris tvir kraščių sargybos akademija New tiniu metu aponija yra pati ga pradėti, bet iki šiol nesulaukė nizmo perėjimas į demokrati tina, kad jis nieko negirdėjo apie Londono, Connecticut, ateinan lingiausia valstybė Tolimuose nei vieno nikelio Praeitą pir ją, nurodydamas į sovietų in atsakingų pareigūnų planus žu čiais metais bus pirmą kartą ati Rytuose Amerikiečiams patin madienį jis pareiškė, kad dėl tervenciją Čekoslovakijoje Pra dyti užsienio valstybės vyrus daryta ir moterims Pakraščių ka, kad aponija gerbia pagrin kontribucijų stokos jis iš kan gos pavasario metu is ta Čia įskaitomi plepalai apie pasi sargybos komendantas admiro dines piliečių teises ir kraštui didatų pasitraukia Aš esu la čiau įsitikinęs, kad moderni kėsinimą nužudyti Kubos dikta las Owen Siler pasakė, kad mo valdyti naudoja demokratinius terims bus leista įstoti į 00 me bai nusivylęs ir nepatenkintas komunistinė valstybė, turinti torių Kastro metodus_ aponų ūkyje taip pat ame Hoffa turėjo labai aš tų senumo akademiją ir būti ka išvystytą ūkį ir techniką, būtų jaučiama biznio sulėtėjimas šio krašto konservatvviais žmo labiau priklausoma nuo dau trų konfliktą su vežikų unija, detų korpuso narėmis Dabarti Premjeras rengiasi pasiųsti į nėmis, kurie tik daug kalba, giau mainų su kitomis valsty šiuose santykiuose bandoma ieš niai statutai moterims nedrau bet nieko nedaro, pasakė Nel parlamentą papildomą biudžetą, džia stoti į akademiją koti jo mirties kaltininkų bėmis son reikalingą valstybės įstaigoms Diktatoriui Franko atvykus AGRGENTO, talija Dėl padėties Vakarų Europe Policijos pranešimu, grobikai je jis pareiškė, kad demokra į Galiciją paatostogauti, toje sri tyje rasti keli baskai šauliai ie paleido į laisvę turtingą Sici tijos ateitis Federalinėje Vo visi suimti lijos žemių savininką ir pra kiečių Respublikėoje žymia Maskviniu komunistu vadas monininką Nikola Campisi, 43 dalimi priklauso nuo ekono ka Carreira tvirtina, kad An metų, po to kai jo šeima gro mijos (ūkio) Tokios aštrios golos nepriklausomybę jis ren BUENOS ARES Preziden bikams sumokėjo reikalauja infliacijos, kokią pergyvena giasi paskelbti šiomis dienomis tė zabelė Peron, siekdama viso mą milijoną dolerių Campi talija, jo tėvynė esą negalė is nenori laukti lapkričio die mis priemonėmis baigti pragaiš si, Palermo universiteto kri tų pakelti nos, kai portugalai duos nepri tingą ekonominę, politinę ir so minalogijos profesorius, buvo klausomybę, pagrobtas liepos dieną beva cialinę krizę, suteikė ir armijai Wernher von Braun buvo LUANDA, Angola Por žiuojant namo iš savo fabrikų turėti valdžioje balsą operuotas ohns Hopkins ligo tugalų aviacija TAP pradėjo ninėje am buvo išpiautas pik LONDONAS D P (DzienVieno mėnesio bėgyje pri iš Angolos miesto Nova Lisboa tybinis auglys Braun buvo Ame saikdindama jau trečią ministe nik Polski) praneša, kad Katolėktuvais išgabenti daugiau rikos erdvėlaivių programos or rių kabinetą, vidaus reikalų mi vicuose nuteisti mirties baus kaip 30,000 pabėgėlių Trans ganizatorius nisterio postą ji pavedė armįjos me vadinami Silezijos vampy porto lėktuvų pilotų praneši pulkininkui Vicente Damasco, rai, Zdzislaw Marchwicki ir jo mu ten prasidėjo tikras karas TEHERANAS rano val 48 metų amžiaus karininkui Tai brolis an už 4 moterų nužu pirmas kario paskyrimas į Ar dymą iedu Katovicų užgat tarp dviejų sąjūdžių sovie džia pranešė, kad areštuoti ke tų remiamo Liaudies Sąjūdžio turi teroristai ir baigta suimti gentinos kabinetą po to, kai iš viuose pagaudavo kokia neatsar valdę kraštą per 7 metus kariš gią moterį jauną ar nebejau Angolai ilšlaisvinti ir Tau visa pogrindinė septynių asme kiai 973 metais buvo visiškai ną, smogdavo geležiniu įrankiu tinio Fronto Angolai šlaisvin nų gauja, kuri gegužės mėnesį per galvą, apsvaiginę išprievar ti Portugalija ateinantį gruo nužudė du ungtinių Valsty Olandijos kareiviai i iii kovo j o per iš valdžios pasitraukę taudavo, apiplėšdavo ir galuti džio mėnesį suteikia Angolai bių aviacijos pulkininkus Žu savo uniją teisę neiioti ilgus plaukus, barzdą, ūsus Kareiviu uniformos Amerikos ambasadorius nai užmušdavo iedu tokiu bū pilną nepriklausomybę ki tos dikai bus teisiami neužilgo netvarkingos, suglamžytos, jiems ne Saxbe pareiškė, kad joks ameri du užpuolė 9 moterų, bet 5 jų dienos turi būti sudaryta iš rano karinio tribunolo Vi reikia sveikinti karininkėj, įveisti baar savaitgaliais likti kareivinėse kietis nesikiša j ndijos vidaus aukos išliko gyvos ir ligoninėse vietinių valdžia ir įvairios ins siems jiems grasia mirties baus! ty Nuotraukoje matomas olandas kareititucijos mė sušaudymu buvo išgydytos reikalus AMERKOS KARŲ EUROPOE NEKU KTU NEGALMA PAKEST Daug žmonių žūsta bėgdami j laisvę Takeo Miki ~ susitarė su Fordu Moterys bus kadetai Pakraščių Sargyboje Prez Peronienė siekia visus tenkinti 89 Portugalijos garnizonai reikalauja imti adm Crespo demokratinei valdžiai sudaryti LSABONAS, Portugalija Portugalijos garnizonų vadai ir didele karininkų dauguma davė prezidentui Costa Gomes 4 dienų ultimatumą komunistinei sauvalei baigti Portugalijos gar nizonų vadai reikalauja tuojau pavaryti gen Vasco Goncalves, karių tarpe neturintį jokio pasitikėjimo, ir pakviesti adm Vitor Crespo demokratinei krašto valdžiai sudaryti Garnizonų vadai pareiškė, kad jie nesirengia kariuomenės nau doti svetimam krašto elementui komunistams ginti, šiomis dienomis teko siųsti karių batalijonus į Villa Verde, Tondela, Prior Velho ir Porto komunis tams apsaugoti ir išvežti Ko munistai steigė savo centrus šio se vietovėse, erzina vietos gy ventojus, šaudo į ginklų netu rinčius žmones, o vėliau šaukia si kariuomenės pagalbos jų gy vybei gelbėti ki šio meto ka ro vadai teikė pagalbą, bet jie praneša, kad žmonių erzinimui turi būti padarytas galas šve žus komunistus į garnizonus, gy ventojai išdegina visus komu nistų, partijos centrus, ir komu nistų įsteigtus portugalams sve timus knygynus Portugalijos garnizonai suda rė Karo jėgų organ izaciją, ku rios 240 atstovų iki šio meto val dė kraštą Ta karojėgų tary ba pasižadėjo bendradarbiauti su Portugalijos komunistais, ku rie nepatyrusius karius apstatė ir sulindo į pačias svarbiausias tos tarybos vietas Pravesti rin kimai parodė, kad krašto gyven tojų ir kariuomenės didelė dau guma nori demokratinės tvar kos, tuo tarpu vadovybėn sulin dę komunistai planuoja primes ti liaudies demokratiją Gen Vasco Goncalves yra labai susi rišęs su komunistais ir bando primesti kraštui komunistinę santvarką Paskutinių savaičių įvykiai aiškiai rodo, kad krašto dauguma komunizmo nenori Kariuomenės garnizonai rei kalauja, kad krašto preziden tas pakviestų kariams ir kraš tui gerai pažįstamą admirolą demokratinei vyriausybei ei gu prezidentas nori, jis gali tuojau keisti vyriausybę, bet gen Vasco Goncalves privalo tuojau būti atleistas iš parei gų ir baigta politika, kuri val džios galią naudoja komunis tinei santvarkai Portugalijoje įvesti Prezidentas Costa Gomes gavęs ultimatumą, tuojau pra dėjo pasitarimus su likusiais karo jėgų tarybos nariais eigu garnizonams reikėtų per siimti su gen Otelo Carvalho ar pačiu gen Goncalves, tai Portugalijos karo jėgos yra pasiruošusios Ko jos nenori daryti, tai leisti gen Goncalves vaidinti krašto premjero savo partijos politikai pravesti gali bandyti primesti komu nistinę netvarką Atrodo, kad praeitą sekma dienį ir pirmadienį Bragos įvy kiai buvo sprendžiamieji Vi sa Portugalijos šiaurė atsisa kė klausyti gen Goncalves vai džios patvarkymų Kur komu nistų centrinai nebuvo išde ginti praeitą savaitę, tai supleš kinti pirmadienį ir antradie nį Portugalijos šiaurėn cent ro komiteto samdyti komunis tų partijos veikėjai naktimis bėga į Lisaboną arba net spa niją Portugalijos garnizonams atsisakius remti komunistus, reikia manyti, kad kraštas vėl grįš į normalų gyvenimą ir pradės rūpintis ekonominiais reikalais r Vietnamai nori gerų santykių su AV UNGTNĖS TAUTOS, New York šiaurės ir Pietų Vietna mai pareiškė, kad jie nori pra dėti diplomatinius santykius su ungtinėmis Valstybėmis net ne paisant to, kad Amerika blokuo ja jų Įsileidimą į ungtines Tau tas Šiaurės ir Pietų Vietnamu at stovai stebėtojai prie T pirma dienio vakarą padarė bendrą pa reiškimą, kad jie nėra priešiš ki ungtinėms Valstybėms ir no ri turėti normalius santykius Tas pareiškimas padarytas greit po to, kai ungtinės Vals tybės pareiškė dvigubą veto Saugumo Taryboje prieš tų dvie jų komunistinių valstybių pri ėmimą po to kai Saugumo Tary ba atsisakė svarstyti Pietų Ko rėjos prašymą priimti ją T na riu MANLA, Filipinų salos Ezra Taft Benson,z Mormonuv bažnyčios vyresnis patriarchas, pasakė, kad jo įsitikinimą vėl nias bando perimti šeimose tėvų pareigas is savo kalboje tos bažnyčios mitinge aiškino, kad šmas kaip instituciją silp nina į darbus einančios žmo nos, kurias velnias sugundo nebepaisyti savo namų ir vai ku Dirbančios motinos turi atminti, kad jų vaikams daug svarbiau yra turėti prie savęs motiną ne kaip pinigų Pranešimai iš uostų ir garni zonų reikalauja, kad būtų baigtas pilietinis karas ir pasi tyčiojimas iš žmonių eigu didelė krašto gyventojų dau guma pasisakė už demokrati nę santvarką, tai grupė karių, šilta susidėjusi su komunistais, ne Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:54

2 išduoti mus Maskoj b jdelianš Tai buvo bendra kova, taigi pa siekta pergalė yra bendra lais vės jėgų pergalė, žinoma, per galė dar anaiptol nėra pilna, ta čiau džiugu, kad lemiamas tarps nis Laimėtas Kaip žinote, dabar mes esame j alėgėlių stovykloje Gyvenimas j čia nėra džiaugsmingas; be to, nuolat tyko įvairiausi sunkumai ir pavojai Kelias į galutinę lais vę atrodo dar ilgas ir nelygus Sovietai visaip bando užblokuo ti visus mūsų ėjimus š visos Kanados naujienos SLA 72 kuopos veikia Hamiltone S A 72ros kuopos ruošta gegtrinė liepos mėn 27 d A Pa ri a ^kio sodyboje, Paris, Ont» buvo sėkminga Svečiai pradėjo rinktis anksti ir 3čią vai bu vo jau 40 mašinų Gegužinėje svečių dalyvavo: iš Čikagos E Adleris su dukra, kuris atosto gaudamas lankė draugus Kana doje ir j gegužinę atvyko su vi suomenės veikėju Alf Patamsiu iš Hamiltono N NavickienėŠadauskaitė iš Floridos, anks čiau gyvenusi Hamiltone N Navickienė yra didelė patriotė ir organizacijoms prašant visuo met su malonumu įsijungia į darbą Atvykusi j SLA geguži ne jau antri metai ji padeda aprūfinti svečius valgiais šiais metais daug svečių į ge gužinę atsilankė ir iš Londono Buvo malonu susitikti P Genčių, veiklų Londono lietuvių koloni joje, su kuriuo prieš 23 metus, man gyvenant Londone, teko ar timai bendradarbiauti; taip pat su K Kudučiu, prieš 20 metų gyvenusiu St Catharinėje ir su p Navickiu Tai keletas londoniškių svečių, su kuriais, atvy kus Į SLA ^gegužinę buvo pro ga padiskutuoti apie lietuvišką veiklą gegužines A Padalskio sody boje ir visuomet yru sėkmingos, nes kuopa kas metai paskiria iš gegužinės gauto pelno stambes nę sumą Lietuvos laisvės kovo tojų pagerbimui, šiais metais iš gegužinės gauto pelno jau pasiųsta Lietuvos laisvės kovo tojams Pranui ir Algimantui Bražinskams j Turkiją Be to, SLA 72ra kuopa jau keli metai yra įsipareigojusi ir nuolatos medžiaginiai remia Vasario 6tosios gimnaziją, Batuną, Tau tos Fondą, radijo valandėlę Tė vynės Prisiminimai, lietuvišką spaudą ir Kuopos veikla yra gyva Kadangi kuopa medžiaginiai stipriai remia tautinę vedklą, yra susilaukusi visuomenės įver tinimo ir talkininkų kuopos vei klai plėsti Pirmiausiai noriu pa žymėti SLA 236 kuopos veikėjus Toronte: O ndrelienę, kuri jau 4 metus eina kuopos finansų sekretoriaus pareigas ir kuopos pirm H Chveduką O ndrelienė talkino SLA 72rai kuopai lai mikių bilietus platinti, o kuopos pirm H Chvedukas atsiuntė ir medžiaginės paramos $5 š Pa ris savanoriskūrėjas A Padalskis ir A Kuzmickas, kurie ak tyviau įsijungė į laimikių bilietų platinimą š Hamiltono, ne SLA nariai; K Deksnys, P Žulys, M Lygiai prieš metus prezidentas Niksonas savo žmonos, dukterų ir ženty apsuptas, paskutinį kar tę fotografavosi Baltuos* Rūmuose uodis, B Pakalniškis, P ir S Ročiai Kuopos vadovai padedant SLA nariams susilaukė iš patriotų lie tuvių talkos sėkmingai su ruošė gegužinę Galės ir toliau kuopa visus įsipareigojimus me džiaginiai paremti Į gegužinę atvyko ir medžia giniai parėmė Lietuvos laisvės kovotojus Pr ir Alg Bražins kus, savanoriaikūrėjai A Šu kys iš St Catharines ir S Ul binas iš Niagara Falls Be to, šių savanoriųkūrėjų žmonos O Šukienė ir Z Ulbinienė paruošė svečiams maistą Budnikas iš Mamiltono grojo gegužinėje Visi prisidėję prie gegužinės ruošos savo darbą skirė Bražins kų garbei Be to, žinomas Hamiltono lie tuvių kolonijai veikėjas A MinSLA 72ra kuopa iš eilės jau gėla priėjęs prie šių eilučių ra 8 metai kaip ruošia tradicines šančio užklausė, ar pajamos pa z " : N dengs išlaidas? Atsakiau teigia: mai Nežiūrint to, A Mingėla NEPRKLAUSOMA LETUVA naujam skaitytojui įteikė penkinę, kurią įtraukiau 7722 George St tik už $500 metams! į SLA laimikių aukotojų sąrašą La Salle, PQ, Montreal 690, Canacja į P (Reguliari prenumerata $000) Vėliau prieina S Aleksa ir A Steponaitis r jie savanoriškai Prašome škirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas) pasisiūlė padidinti Įėjimo į ge su virš nurodytu gužinę mokestį, nes visur už įva ~T žiavimus į parkus ima daugiau prenumeratos (Tikslus adresas) svetimtaučiai, o čia gi remiate mokesčiu ir lietuvišką veiklą Tokie pa j triotai lietuviai savo nuoširdžiu žodžiu, auka, bei prisidėdami darbu, duoda paskatinimą ir to SODYBŲ PEVELĖS j liau tęsti kuopos veiklą Dar yra Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie ir daugiau pavyzdžių, su kuriais vėlė Kiekvienas lietuvis duižiuoįasi savo pievele Amerikoje ne susipažinus, mus, ištrūkusius iš visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia patyrimo sovietinio komunizmo vergijos Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygelė, kuri vadinasi verčia įsijungti į SLA eiles ir SODYBŲ PEVELĖS veiklą r štai kodėl Baigiantis antram pasauli niam karui Amerikos lietuviai žinodami rusiškojo komunizmo groboniškumą, kurie įkėlė koją į bet kokią valstybę tuojau už deda okupacijos retežius, tą val Į stybę apiplėšia ir žmones pada 739 So HALSTED ST, CHCAGO, LL f ro vergais Tad Amerikos lietu viai nežiūrint įsitikinimų ir ko kiai partijai priklauso (išskyrus komunistus) visi vieningai nuta rė veikti ir 943 m rugsėjo 23 dienomis sušaukė Amerikos lie tuvių kongresą Pitsburgo mies YRA GERAUSA DOVANA te ir išrinko vykdomąjį komite Vyresnieji Amerikos lietuviai uozą Adomaiti Dėdę Šerną as tą ir tą komitetą įgaliojo visų meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų lietuvių vardu kreiptis į Ame Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą iems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų rikos vyriausybę, kad nepripa žintų Lietuvos okupacijos sovie Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko parašytą VENŠO ŽMOGAUS GYVENMĄ tams Dėdės Serno gyvenimo bruožus ie pradžiugins kiekvieną, kas ji atkas sekė antro pasaulinio ka šunena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTAro politiką, buvo žinoma, kad NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas lietuviai pabėgėliai altos kon duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ferencijoje Alijantų buvo palik ir jų kieta, ideologine veikla r Antanas Rūkas, VENŠO ŽMOGAUS GYVENMAS, uozo Ado ( ti Stalino globai Reiškia, bū ti ištremtiems į Sibirą sunkiems maičio Serno gyvenimo bruožai šleido Amerikos Lietuvių stori jos Draugija, Chicago, 962 m 206 psl, kaina 2 dol vergų darbams ir lėtai mirčiai Tik dėka Amerikos Lietuvių Ta GAUNAMA NAUENŲ ADMNSTRACOE rybos veiklos pasisekė įtikinti tais metais esanti, Amerikos pre ~ ur _ PUK KNYGA, PARAŠYTA SU MELE j zidentą Trumaną, kad lietuviai sugrąžinti sovietams nebus pa LETUVA R ŽEMDRBAMS likti Lietuvoje, bet bus išsiųsti į Dr uozas Dauparas ŽEMĖS ŪKO ŠVETMAS Studija šleis Sibirą vergų darbams Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles Aprašyta kaip zuię užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti Naujienos šią knygelę pardavinėja Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $,25 eigu kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S50 čeki arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome siųsti tokiu adresu: į, DĖDES ŠERNO GYVENMO BRUOŽA, L i i j Į y gacijai? Ką mums, pone prezi pavergtoje tėvynėje r tai sudente, leisite pasakyti jiems apie prantama, nes kiekvieno kalimalonų pasikalbėjimą su umis? nio, taigi ir sovietų imperijoje Prezidentas Trumanas:, Atsa įkalintos tautos, didžiausias troškykite, kad j delegacijos iškel, kūnas yra pasiekti laisvę Sovie tus Lietuvos žmonių ir tremti tų komunizmas per visą savo nių šalpos reikalus aš atsakiau pusšimtmetinę istoriją akivaizpalankiai ir pareiškiau simpati džiai įrodė, kad jis neturi nieko jų ir linkėjimų sėkmingai iš naujo, kilnaus, prasmingo žmo spręsti šiandien aktualias šalpos nijai duoti, tik apgaulę, terorą ir vergiją Komunizmas seniai problemas Dabartinis SLA prezidentas jau tapo tik priedanga didžiarupovilas Dargis anais metais at siškiems imperialistiniams kės liko istorikės reikšmės darbą; lams Visos pavergtos tautos jis ėmėsi iniciatyvos sušaukti siekia laisvės ir už ją kovoja Amerikos lietuvių kongresą, ku Prie tos kovos vis dažniau pri ris pagimdė Amerikos Lietuvių sijungia ir rusų disidentai, su Tarybą ei nebūtų laiku susi prasdami, kad rusų tauta, eng daręs ALT komitetas, klausimas dama ir naikindama kitas tau ar mes pabėgėliai būtumėm lai tas, pati negali būti laisva 970 m spalio 5 d mes įrodė ku sulaukę Amerikos valdžios užtarimo Didžią ALT daugu me, kad sovietų geležinė uždan mą anais metais sudarė SLA ga gali būti pramušta ir plieno nariai veikėjai Todėl mes ir sparnais Lėktuve įvyko atkak šiandien turime būti palankūs lios žūtbūtinės kautynės su ru SLA veiklai Taip pat turime sų čekistais, kurias mes laimė būti dėkingi, gerbti ir remti A jome ir sėkmingai nusileidome L Tbos veiklą ir šiandien, ne laisvoje Turkijoje Sovietų Są jų pastangomis esame laisvėje junga darė viską mus susigrą žinti ir nužudyti Tačiau su lie Šiais metais oras truputį bu tuvių bei turkų patriotų ir, svar vo pasikeitęs Pusvalandį prieš biausia, Dievo pagalba pavyko penktą valandą perkūnas su šią ilgą ir sunkią kovą laimėti griaudė, pasidarė virš sodybos Mūsų pusėje buvo tiesa ir tikė juodas debesėlis irkeletą mi jimas, o priešo šmeižtai ir nučių tyliai ^palijo, bet tuojau smurtas Dėkojame ir ums, ir vėl pasirodė saulė ir svečiai mieli Hamiltono tautiečiai, už gryname ore išbuvo iki Vėlyvo rūpestį mūsų likimu, pastangas vakaro Be to, dėl garsiakalbio mums padėti dvasiškai bei me ne veikimo nebuvo galima at džiagiškai, siuntimą telegramų siųstą lietuvės laisvės kovoto turkų vyriausybei, prašant nejų _ Pr ir Alg Bražinskų pa dėkos laišką perskaityti, nes suei čiai kelių akrų sodyboje plačiai išsiskirstę prie stalų nebūtų ga lėję girdėti laiško turinio SLA 72ros kuopos vardu nuoširdžiai prašau Gerbiamą Redaktorių patalpinti Bražinskų laišką šia me laikraštyje š anksto reiškiu nuoširdžią padėką širdieslinkime ums, mieli lais vieji tautiečiai, daug ryžto, daug vienybės, daug darbo Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvybės išlai kymo baruosė žinokit, Lietuva laukia iš išeivijos didelių užmo jų, našių pastangų, konkrečių darbų Lietuvių ryžtas ir vieny bė gali ir turi nugalėti visas kliū tis Su pagarba ir lietuviškais lin kėjimais, Lietuvos laisvės ko votojai ; Pranas Bražinskas, Algirdas Bražinskas au kuns laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje CHCAGOS LETUVŲ STORĄ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (869959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl Kaina CO šleido Amerikos Lietuvių storijos Draugija Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 2, 4 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3 veiklesnių žmonių biografi jos Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban kai ir ki Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį Orderi arba Money 739 So Halsted St, Chicago, HL RMTA KNYGA GERAUSA DOVANA : S Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papboš bėt kolti j (< knygy spintą ar lentyną ) ) ; s ) K Bielinis, PENKTE META, gražiai įrišta, 592 psl U00 K Bielinis, DlENOANT, gražiai įrišta, 464 psl $č0c ] Dr Kazys Grinius, ATSMNMA R MNTYS H tbmaš, Gtt* žiais viršeliais 336 psl Kaina $600 Minkštais virš $560 Prof Vacį Biržiška, SENŲŲ LETUVŠKŲ KNYGŲ STO^ į RA, dalis 208 psl, įrišta 33,00, minkštais sėliais $2,00; dalis, 225 psl, įrišta $3,00 m inkštais viršeliais ^ $200 Į Prof S Kairys, LETUVA BUDO, gražiai įrišta, 46 psl $530 Kipras Bielinis, GANA TO UNGO, 492 psl, minkštais Virsėliais : _, $500 uozas Liūdžius, RAŠTA, 250 psl $300 P Liūdžiuvienė, ATSMNMA! APE UOZĄ LfVDŽŲ, 88 psl _ anina Narūne, TRYS R VENA, jaunystės atsiminima! 70 psl M Gudelis, POVLAS MLERS, biografijos bruožai " S2 L puslapiai Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms 739 S Halsted St, Chicago, Hl TeL HA 600 SLA 72ros kuopos pirm Bražinskų laiškas MEL TAUTEČA Nuoširdžiai dėkojame ums už malonų laišką r visiems Ha miltono SLA 72ros kuopos na riams bei š m liepos 27 d gegu žinės dalyviams už mums skirtą dėmesį bei dosniu S00 auką Ta auka kartu su piriniriinko šarapnicko š m birželio 28 d laiš ku mus pasiekė šiandien Lais vųjų tautiečių parama mums, Lietuvos laisvės kovotojams, yra pačiu reikšminga parama visai Lietuvos išsilaisvinimo kovai, kuri nuolat plečiasi ir stiprėja for saving So if you want * security you d bettet start \ today 7 The Payroll Savings Han : matically set aside from g each paycheck to buy U S K Savings Bonds That way, your savings buikįyear Fji after year t & yesterdays :! Nco E Sands pay K maturity o 5 year* (AM% the first Bonds are When nee Wisconsin Lie ndex f stock xnj^menca 7 fe oin the PayroD Savings Piaa * j ta Chicagoje 966 metais paties autoriaus lėšomis Knyga dviejų da; lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte dalis: Žemės 5 ūkio švietimas Lietuvoje 946 m spalio 29 d Amerikos prezidentas Harry Trutnanas Autorius savo žodyje rašo: ei liūdnas lietuvių tautos likimas priėmė A L Tbos delegaciją nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų suiš asmenų ir išklausęs lietu! griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi nių ir kultūrinių laimėjimų^ šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuvių vių nusiskundimus pažadėjo lie tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais i tuviams pagalbą Pasibaigus ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi i audiencijai prezidentas Truman absoliuti lietuvių tautos dauguma (882%) buvo ūkininkai ir po pa nusifotografavo su ALTbos de saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi absolegacija Atsisveikinant tuome liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos ( tinis ALTbos pirm Leonardas žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga Į autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: Dėkingas sūnus myli šimutis su prezidentu Trumanu mai Tėvynei Lietuvai turėjo tokį pokalbį: Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S500! Gaunama Naujienose L šimutis: Ponas Preziden čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu: te, kaip paprastai, išėjus iš Bal p NAUENOS * tųjų Rūmų po pasikalbėjimo su prezidentu, apspinta daugybė i 739 So HALSTED STREET, CHCAGO, LLNOS spaudos reporterių ir klausinė Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime ja, ką pasakė prezidentas dele MADSON WLA ne* 40page index of all named lakes in Wisconsin, shoirittf lilt, depth, and fish speciesa comptete guide to Wisconsin tates and game fish is now available from the Department of Natu ral Resources (DNR) nforma tion Centers, or a copy can be obtained by mail postpaid for $00 from Wisconsin Lakes, Box 5096, Madison, wis With tfchk43paj e index even the novice angler without knowledge of nth mbtts and habitats has a chasce of catch ing trophy fish # ««contour maps make fishing toy Hi 6* eating th* home of fuh Ui any lake AMERKOS LETUVU STOROS DRAUGOS vardu ir pasiųsti: 739 So Halsted Street Chicago, CHCAGO 8, LL THURSDAY, AUGUST 4, 975 į j <?

3 r APSREŠKMA R GYVATĖS Vietos vyskupui uždėjus interdiktą Mary Van Hoof ir jos pagalbiniam šešių asmenų kolek tyvui, sūnus, universiteto stu dentas, ir sako motinai: / Manau, būsi įsitikinusi, kad tariamieji Necydos (Necedah, Wis) apsireiškimai nėra ant gamtinio pobūdžio, nes vietos vyskupas jau oficialiai tuos re gėjimus pasmerkė! Šis pasmerkimas manęs ne įtikino, nes diecezijos oficiozas nepatiekė įtikinančių argumen tų Klysti, mamyte, oficio zas gana rimtai argumentavo: tariamuose apsireiškimuose keistai puolami ir kaltinami kai kurie Bažnyčios bei valdžios va dovaujantieji žmonės, kurie nie ko blogo nėra padarę! Labai silpnas argumentas, nes kaltinimai pagrįsti faktais: sek ir stebėk bažnytinio bei po litinio gyvenimo klaidas, negero ves, ir suprasi! Klaidų pasitaiko visur: su klysti gali Bažnyčios ir valsty bės vadai, nes jie nėra angelai, bet neįtikėtina, kad kaž kokia dangaus viešnia išpasakotų vadovaujančių klaidas kažkokiai bemokslei ūkininkei O kokiu gi mokslu pasižy mėjo Liurdo Bernadeta, ar Šilu vos vaikučiai, kuriem apsireiškė šyėnč Mergelė? ; uokingas klausimas, nes anie vaikučiai neprasimanė jo kių šmeižtų vadovaujančių as menų atžvilgiu Necydos regėtoja, M Van Hoof, taip pat nė vieno nešmeizįa, iškelia tiktai faktus, ir ragina Ameriką atsibusti, praregėti, kad čia ne visur žydi rožės, kaip oficialios spaudos yra skelbiama Na, jau visiškai nukalbėjai, nes šio krašto spauda laisvai, ob jektyviai ir atvirai iškelia visų, nors ir žymiausių asmenų, klai das bei prasikaltinus Ne visai taip Kodėl spau da tyli, kai jaunimas nyksta dėl menko auklėjimo, kai jis nebe tenka kilniųjų dvasių vertybių pajutimo? Kodėl spauda tylė jo ir tebetyli, kai negausi agnos tikų klika išvijo maldą iš mo kyklų, nevato reikalautų kons titucija, nors tikintieji, ne agnostikai sudaro gyventojų daugumą? Net hierarchija ne pakėlė balso ir susigyveno kaip su normaliu reiškiniu Dėlko pavyko komunizmui su sisukti savo lizdą visai arti šio krašto krantų? Dėlko buvo iš duotas S Kudirka Tai faktai ne šmeižtai! Tegu nėra jokių išdavikų Tegu visi yra patrijotai, ir tegu niekas nesiknisa po laisvės pamatais, tačiau fak tas, kad kas nors, kur nors ne vykusiai vadovauja Tad Ne cydos apsireiškimuose ir iške liami panašūs faktai, kurie šio krašto ateičiai nieko gera neža da Bet tai kišimasis į politiką! Marija nepolitikuoja! Taip, ji nepolitikuoja, ta čiau žmonės turi orientuotis ir politikoje, kad išliktų laisvi, kad nesusilauktų vergijos Marijai, kuri yra visų žmonių motina, ne gali nerūpėti jos vaikų laisvė Tačiau nereikia pamiršti, kad daugelis vizijų yra netikros, klaidinčios Šią tiesą puikiai iš AU ŠĖO š SPAUDOS uozo Liūdžiaus Raštai Straipsniai, atsiminimai 246 puslapiai, kaina 300 PETRONĖLĖS LŪDŽUVENĖS ATSMNMA APE UOZĄ LŪDŽU 88 puslapiai Kaina 00 ; Abi knygas galima gauti Naujienose arba pasiuntus pinigus tokiu adresu: : NAUENOS, 739 So HALSTED ST, CHCAGO 8, LL KNYGA GERAUSA DOVANA Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietugerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose jiį,jocaj Kapečinskas, SAUBNGOS DENOS Atsiminimai apleif, džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyki y lose Vokietijoje 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol uozas Kapačinskas, ŠEVO DALA Atsiminimai šeivio Dalia j ja, natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisii kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu struota 300 psl Kaina 7 dol ČKAGETĖS ĮSPŪDŽA KOMUNSTŲ PAVERGTO LETUVO Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl $50 Yra taip pat išversta į anglų kalbą p D Kuraitis, MAGŠKUOU KLMU Į VLNŲ Kelionės j Lietu vą įspūdžiai liustruota foto nuotraukomis 33 psl $300 D Kuraitis, KELONĖ Į ANAPUS GELEŽNĖS UŽDANGOS Aui tariaus pastabumą neapgauna nturisto ir agitpropo propaganda bei užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi Vincas žemaitis, LETUVŲ ETNNŲ 3 istoriniai žemėlapiai 06 psl Kaina $200 SENŲ KLAUSMAS Vincas Žemaitis LUBLNO UNOS SUKAKTES PARAŠTĖE i 84 psl Kaina $50 \ Sie ir kiti leidiniai yra gaunami atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu r pridedant čekį *r piniginf perlaidą ~ ~ V n% NAUENOSE, 739 So HALSTED ST, CHCAGO, LL < yra tik tada, kai kalbą ex ca spalvas, kartais pasikeičia į 4 lys tarp dekadų įgijo skirtingą thedra! Taip pat žinome, kad ir karatų auksą! spalvą, o tarp karolėlių pasiliko praeityje visi regėtojai ir regė Tai žmonių naivumas Ne senoji spalva, ir atvirkšai tojos turėjo pereiti Odisėją, kol paslaptis, kad daugelis išsigal Apie skraidančių lėkščių vei tapo oficialiai pripažinti voja nebūtų pagijimų Gi ro kimą dar niekas nieko konkre Dabar au galutinai įsitiki žančių spalvų pakitimas nesun čiai nežino Kaip gudruoliai ga nau, kad pati ir minėtasis ponas kiai išaiškinamas: Necydos liū li žinoti, kad jų veikimas spe esate viduramžių prietarų mig nų bei pelkynų drėgmė veikia cialiai sukoncentruotos Į tų pa lų taip apakinti, kad ieškote ne ir keičia tų jūsų rožančių spal šiepiamų žmonelių rožančių spal realių, kažkokių antgamtinių vas, o elektra taip pat gali pa vų keitimą?! Be to, turiu pasa sensacių, ir nebepajėgiate suvok daryti jums kai kurių stebuk kyti, kad, kalbėdami rožančių ti naujomis, šviesiomis idėjomis lų Gi skraidančios lėkštės apsireiškimų vietoje, niekada nušvitusio pasaulio nesuvo jūsų rožančius gali padaryti tik nematėme jokių lėkščių! kiate nei žmogaus didybės, nei rai stebuklingais štai, žmoo gal jos, kad ir kažin kur nuostabios technikos, kuri nu neliai, jūsų stebuklų iliuzijos su skraidydamos, suuodžia rožan galėjo visokius prietarus! Mėnu pliuško, kaip muilo burbulai! čiaus maldai suklupusius maldi lis jau pasiektas, ir bus pasi Niekas nesupliuško, o tik ninkus ir, nieko nelaukdamos, puošta skristi Į planetas! pasitvirtino, nes tokie argu pradeda krėsti draugiškus špo mentai neturi jokios mokslinės sus, metalines rožančiaus dalis dėjos, kokios jos bebūtų, vertės, tai tik prielaidos! Ne pakeisdamos net 4 karatų auk nebus šviesios, jei negaus švie tik Necydoj, bet ir kitur drėg su šią paslaptį gali išaiškinti sos iš Kalvarijos Kryžiaus, ku mės pakanka, bet negirdėta, kad tik gudresnieji juk jie vis ris jau beveik du tūkst metų ir ten rožančių spalvos keistųsi! ką žino švietė, ir švies iki pasaulio pabai Be to, drėgmė daiktų spalvą kei Baigdama pokalbį, kaip rim gos žmogaus didybė, nenušvies čia pamažu, o rožančiai Necydoj tam šio krašto studentui patar ta to Kryžiaus šviesa yra lygi keičiasi staiga dažnai laikant čiau nepasilikti vir unius libri nuliui To didingojo žmogaus Minneapolis Honeywell bendrovė bando saulės energiją panaudoti rankose ir kalbant pažiūrų praplėsk žvilgsnį į pa technika tai tik mažo vaiku varomai jėgai ir net elektrai gaminti Principas yra labai papras* Minėto kun Dickmano rožan saulį, perskaityk minėtus to tas: saulės spinduliai specialiai gaubtais veidrodžiais nukreipiami į čio žaislai, palyginus ją su čiaus spalva pasikeitė staiga, ir, mus apie Necydą, ir susidarysi indą vandeniui virinti Verdančio vandens garai eina į elektros ge Amžinąja Technika, Kuri ne tik neratoriy, stovintį įrengimo apačioje Generatoriaus elektrą jau ga anot jo paties liudijimo, palietęs objektyvesnį vaizdą lima naudoti įvairiems tikslams Federalinės valdžios specialistai mūsų planetą, bet ir berybę Vi tuo rožančiumi, pagydė ne vie Tokių knygų neskaitau iš yra susipažinę su šiuo projektu Visi laukia rezultaty eigu pasata sukūrė iš nieko! aiškėty, kad projektas tinkamas, tai šitokiu būdu gauta energija principo! Nespėju perskaityti ną ligonį! būtu naudojama įvairiems tikslams Vis ta keista ir neįdomi Elektra stebuklų nedaro kur kas rimtesnių veikalų Be pačios filosofija Kalbamės apie metaline viela teka be peršokimų to, reikalingas ir poilsis Tuojau ryškino aną sekmadienį pamoks ginęs kasdien kalbėti rožančių, Necydos nesąmones, apie pačios (žinoma, jei vielos dalys nėra vykstu į gamtą atsigaivinti Mer lininkas, primindamas, kad ir dažnai apmąstyti ėzaus Kan desperatiškas pastangas tas ne atskirtos nei nelaidžiu elektrai gaitė jau laukia Sudiev! šv gnacas Lojolą, jėzuitų ordi čią, nors kartą savaitėje atlikti sąmones papuošti antgamtišku kūnu), kai daugelio rožančių dapetrus no įkūrėjas, yra turėjęs regėji specialią vienos valandos per mo aureole, tačiau iki šiol nie mų šviesių skritulių forma, bet, maldavimo maldą, melstis už ko neįrodei! kartą geriau įsižiūrėjęs, apskri šv Tėvą, už visą dvasiškiją, už Desperatiškai nieko neįro Prof Vaclovo Biržiškos _ timo centre pamatė gyvatę jaunimą, už visus tuos, kurie dinėju, nes kalbu faktais, o ne Toks puikus pamokslas galėjo budi laisvės sargyboje, ir t t prielaidomis, tačiau nereikia pa Įtikinti ne tik blaiviau galvojan Ne, tokio kvailo velnio istori miršti, kad antgamtiniai reiški čius, bet net ir tą pačios pažįsta ja dar nežino! Visgi, manau, niai laboratorinėmis priemonėpirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, mą poną, kuris, nors ir prasila velnias į šį reikalą yra įsimai mis neįrodomi tiktai stebuk^ Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $400, o kietuose vinęs, vis dar tebetiki į vidur šęs! lai, ar kokie nors nuostabūs viršeliuose už $600 amžių prietarus Kaip tai suprasti? ženklai padeda geriau orientuo, Abi knygas gausite, jei pinigus pasiysite tokiu adresu: Man gi tas pamokslas pali Visai, paprastai, šv Ber tis NAUENOS ko slegiantį įspūdį, nes pamoks nardas sakydavo, kad net vie Kokie stebuklai?! Lengva lininkas pasakė tik dalį tiesos: na, nuoširdžiai sukalbėta Svei tikiai mato ir išsigalvoja viso: 739 So Halsted Street Chicago, llinois nepaaiškino, ką matė Necydos ka Marija sudrebina pragarą; kių stebuklų, kai rimčiau pa regėtoja Gal taip pat gyvatę švenč Mergelė Sveika Mari tyrinėjus, paaiškėja, kad ten bu ei ne gyvatę, tai kokie tie jos jos vadina dvasiniais sviedinu vo vien liguistos fantazijos klie lgamečio BALFO pirmininko, regėjimai? Bilnesniam vaizdui kais, atidarančiais dangų; be to, dėjimai! prelato B KONČAUS knyga susidaryti reikia matyti abi me Marijai tos maldelės skamba dalio puses kaip graži muzika; šventasis po Ne visada žmonės kliedi ATSMNMA Š BALFO VEKLOS Ta antroji medalio pusė piežius, Pijus X, dažnai sakyda Necydos apsireiškimų tikrumą 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų labai aiški: tariamoji Necydos vo: Duok man bent vieną mi patvirtina daugelis pagijimų, Kieti viršeliai $400, minkšti $300 regėtoja vaikystėje buvo susi lijoną šeimų, kurios kasdien pa kurie aprašyti mėlynoje knygo je Testimonials: of Pilgrims Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau žeidusi galvytę, tai ir dabar, se maldžiai, kalbėtų šv, rožančių, ir Būtų tikrai per daug naivu tvir natvėje, jos galvoje maišosi ne pasaulis bus išgelbėtas sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki tinti, kad tie visi liudininkai bu va dangiški pranešimai Reikė tas tremties vietas Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu Gana pradėjai pamoks vo protiniai pakrikę, ar paveik tų rimtai ištirti jos protą! site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: lauti Prašau konkrečiai apie ti kažkokių haliucinacijų Be Visiškai nemokslinis argu velnio veiklą Necydoj! to, kai kurių maldininkų rožan ; ; NAUENOS Gerai Sakyk, argi velnias mentas tai nevykusi prielai čiai (grandinėlės, karolėliai, kry 739 So Halsted Street, Chicago, llinois da, nes, jei tai būtų tiesa, tai gali pakęsti tokią galingą ir jam želiai,^ mędąlįkėįim) pakeičia daugelis garsenybių, pav rašy žalingą maldą? Aišku, kad ne tojai, filosofai, būtų tie, kurių Tad nenuostabu,, jei jis visaip galvytės yra nukentėjusios nuo stengiasi suniekinti Necydos ap sireiškimus am mielai talki smarkių smūgių Tai kokia garsenybė yra ninkauja Dievo ir laisvės prie šai, kad kur nors ir vėl nebūtų ta keistoji ūkininkė? pripažinta kita Fatima, anot jų Tegu kalba faktai Yra išsireiškimo baigusi vos kelis pradžios mo Mamyt, tu ir vėl nušnekė kyklos skyrius, o tačiau jos re gėjimų atpasakojimus istorikas jai Vietos vyskupo sudaryta Henry Swan vos sutalpino į pen komisija visa gerai ištyrė ir Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di kis tomus Atpasakojimai yra priėjo išvados, kad ten nieko ant delius darbus Pirma, jie padeda ums pa tikslūs politiniu bei religiniu po gamtinio nėra! ei žinotum komisijos su siekti asmeniškus jūsų užsimojimus Antra, žiūriu, ir nė vienu žodžiu, nepa dėtį, gal suprastum geriau Kun jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben žeidžiamos katalikų tikėjimo tie F B Dickman komisijos tyri sos druomenę ir parūpina fondus namams įsi Tie tomai blaiviau galvo mus vadina apgaule Mansinjantį negali įtikinti, ries visa joras K Spurlock ir dauge Taupykite dabar tai gali būti velnio suredaguo lis kitų kunigų regėjimus vadi na antgamtiniais tos išdaigos, kurios, jei teisingai Santaupos, padėtos prieš 0 mėnesio die Tegu jie galvoja, kaip jiems supratau pamokslininko žodžius, ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos gali reikštis labai rafinuotai patinka, bet mes, tikintieji, ne svyruodami turime paklusti vys dienos ne vien tik gyvatės išvaizda! kupui! Bažnyčios istorijoje nėra šduodami Certifikatai, kurie neša iki Mes, tikintieji, tikėjimo tie buvę nė vieno atsitikimo, kad velnias, net ištisus 25 metus, bū sų negriauname, jokių erezijų tų prie ko nors pristojęs ir už neskelbiame, o tik meldžiamės, sispyrusiai raginęs gerbti ir my nepamiršdami nė jo, to vysku palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir lėti žmogų, nesvarbu, kokių jis po Nekalčiausias Mergelės aša jos išėmimo bebūtų pažiūrų Kad būtų ra ros ir prašymai paskatino tūks tančius maldininkų įsijungti į nvestavimo knygelės sąskaitos neša maldos žygį Tad kas čia blogo? \ Nesenai išėjusi laukta uozės Vaičiūnienės knyga TAUTNŲ ŠOKŲ ŠVENČŲ TAKAS 00 didelio formato pel, daug paveikslų Kaina S200 Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c egzemplioriui Ansambliai, chorai, grupės, už&akruaioa 0 ar daugiau egzempliorių Bemoka pašto persiuntimo išlaidų Knygą galima gauti Naujienose ariba pasiunčiant čekį ar Money or NAUENOS 739 Sa Halsted St, Chicago, llinois Dėl ko net kai kurie kunigėliai pyksta ir šaiposi? Nuo kada jie pasijuto taip saugūs ir tvirti, kad nebereikalingi mūsų mal dų?! Ar nesupranta, kad jie kerta šaką, ant kurios patys sė di? ie tos šakos nekerta, o tik nori atkalbėti nuo prietarų; jie primena paklusnumą Bažnyčiai, nes nepaklusnumas kelia sąmyšį ir ardo darnią vienybę Turėdami kokią nors, ne dogminiu klausimu, skirtingą nuomonę, nei paklusnumui, nei vienybei nenusikalstame, nes su prantame, kad suklysti gali ir komisijos, ir vyskupai, ir net popiežius, kuris neklaidingas 5/4% SAVNGS & LOAN ASSOCATON 800 So Halsted St, Chicago, L VENA STPRAUSŲ BENDROVŲ, TURNT DDELES ATSARGAS TeL ĮsUfrU 923 meua Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti CHCAGO, LL THURSDAY, AUGUST 4, 975 ]

4 PETRAS FARBAS TH LTHUANAN DALY POPULACŲ SUKLESTĖMAS R SUNYKMAS NEWS Published Dally Except Sunday by The Lithuanian News Pub Co^ nc 739 So Halted Street, Chicago, 6060$ Telephone HA M0Q SECONDCLASS POSTAGE PAD AT CHCAGO, LLNOS Subscription Rates: i trims mėnesiams vienam mėnesiui $750 $250 n Chicago $3000 per year $600 per six month, $850 per 3 months n ether USA lacalities $2600 per year, Kanadoje: metama $30 00 $400 per six months $750 per pusei metų $600 three months Canada $3000 per year; vienam mėnesiui$300 other countries $300 per year 5 cents per copy Dienraščio kainos; Užsieniuose: Metanu$300 pusei metų $800 vienam mėnesiui $00 Chicagoj e ir priemiesčiuose: metams $3000 Naujienos eina kasdien, įfakiriant pusei metu $600 trims mėnesiams $850 sekmadienius Leidžia Naujienų Ben vienam mėnesiui $300 drovė 739 So Halsted St, Chicago, LL Telef HAymarket 600 Kitose AV vietose: Pinigus reikia siusti pašto Money metams $2600 pusei metu $400 Orderiu kartu su užsakymu NAUENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 9 val ryto iki 5 vai vakaro Šeštadieniais iki 2 val Fordas naudoja Helsinkio aktus Prieš prezidento Fordo kelionę j Helsinkį, tos ke lionės metu ir tai konferencijai ir kelionei pasibaigus, amerikiečių ir lietuvių spaudoje buvo įvairiausių ko mentarų Dalis lietuvių buvo tiek pasipiktinusi ta pre zidento kelione, kad jį net palygino su buvusiu Rusijos caru, o Kissingerį prilygino rusiškajam Rasputinui Bendruomenės viceprezidentas, teikdamas šitokį pa lyginimą plačiai skaitomo dienraščio reporteriui parodė, kad jis net ir istorijos nebežino Rusijos caras Rasputino nemėgo is net savo artimiesiems pasakojo, kad Ras putinas jam yra svetimas, biaurus Artimas caro gimi naitis Rasputina vėliau pašovęs Rusijos sostinėje ir ca ro rūmuose Rasputinas buvo prisitaikęs prie carienės i tikėjo, kad popo drabužius dėvis šarlatanas pajėgs pagydyti ligotą josios sūnų is sūnaus nepagydė, bet užtraukė nelaimę visai caro šeimai Laimė, kad plačiai skaitomo angliško dienraščio re porteris nepanaudojo Gailos pasirinkto viceprezidentopareiškimo eigu ne jis, tai to laikraščio redaktorius netolimą istoriją geriau žinojo, negu Amerikos valdyti norintieji viceprezidentai Reporteris viceprezidento pastabą užsirašė ir savo bloknote paliko Ko anglai ne padarė tai atliko Draugo reporteris, viską išdėstydamas plačioje korespondencijoje Nei viceprezidentas, nei pats krašto valdybos pir mininkas, teikdami tokias informacijas amerikiečiams, nepagalvojo, kad barzdukinė Bendruomenė Washingto ne turi savo ambasadorių, kuriam teks kreiptis ne tik į Dr Kissingerio vadovaujamą departamentą, bet kar tais ir į patį prezidentą Kaip tas ambasadorius ir jo pavaduotojai galės jaustis, kai kuris nors tarnautojas paklaus apie Kissingerio palyginimą Rasputinui Am, basadorius negalės pasakyti, kad jis nieko nežinąs, nes tas palyginimas viešai buvo paskelbtas is klystų, jei manytų, kad Valstybės Departamentas nieko nežino apie tokį palyginimą is taip pat žino, kad tokiu ne mokšišku palyginimu norėta pažeminti krašto preziden tą, bet viešai parodyta paties įžeidėjo ignorancija Lietuvių tarpe yra pamokytų ir apsiskaičiusių žmo nių au metas, kad organizacijų priešakiu būtų pa rinkti toki, kurie bent gėdos kitiems lietuviams neda rytų 5 se svyravimuose yra viršutinė ko, kurį sukelia per didelis rūn ir Desik&iua { svetimą ten tori ir apatinė ribos, gurias aps šies tankumas Tiriant kiš «Savos terjiprijos gypyba yra prendžia energijos srovė ben kius, paaiškėjo, kad galutinis drijoje, klimatinės ir geogra glikogeno atsargų išsekimas nelyginant aiechąnizma?, iš finės sąlygos, vieta, kurią rū kepenyse, sukelia jiems nuo laikantis paukščius nuosavose Kiekvienas mūsų, bent aki t y egzempliorių skaičius te šis užima bendrijos ekonomi latinę susijaudinimo būseną, lizdavietėse jidjyiilualus skty mirksnį susimąstęs dėl popu ritorijos vienete, turi lemia koje, galų gale šios rūšies me kuri baigiasi mėšlungiu ir mir pai sudaro sudėtingą sistemą, palaikomą sutartimis* apie liacijos sąvokos, bus nuste mos reikšmės bendrijos gyve tabolizmo (medžiagų apykai timi bintas jos įvairumo Tai gali nimui Viena varna pasėliams tos organizmo) pobūdis Trum Populiacijos gausumas visų demonstruojamą pozų reikš būti ir pusšimtis vienos rū nesudaro jokio pavojaus, ta piau kalbant, konkurencija, gro pirma priklauso nuo jos suge mę, giesmėmis ir agresyvumo šies medžių, augančių pusės čiau tūkstantis varnų gali vi buonys ir kiti stabilizuojan bėjimo veistis, turint galvoje, pasireiškimais Teritorialumo hektaro plote, ir milijonai siškai nusiaubti lauką Popu tys veiksniai nuolatos varžo kad tuo pačiu dar egzistuoja buvimas lemia tai, kad atski dumblių kibirėlyje jūros van liacijos tankumas kartais gali populiaciją ir neleidžia jai vir stebėtinas atotrūkis tarp gali ros šeimos užima skirtingus sklypus ir tuo pačiu išlieka su dens Populiacijos tankumas, smarkiai svyruoti, tačiau šiuo syti maksimalios normos mų ir realių veisimosi tempų Šiuo požiūriu daug medžia Amerikos upėse _ gyvenančios rištos su savo kaimynais kai gos teikia šiaurės populiacijų austrės galėtų veistis milžiniš kuriais socialiniais ryšiais, Visi esame girdėję, kad Helsinkyje buvo parduota tyrinėjimas čia gyvena pa ku greičiu: kiekviena austrė Kokią naudą duoda toksai būdas! Galima teig Lietuva Tai tvirtino ne tik amerikiečiai, bet ir kai ku lyginus nedaug rūšių, ir natū gali sudėti daugiau kaip 00 gyvenimo ti, kad juo didesnės kolonija, ralios jųi bendrijos pasižymi rie lietuviai eigu Lietuva ten būtų buvusi parduota, paprastumu, šiaurėje plėšrū milijonų kiaušinėlių; tuo tar tuo jos gyventojai turi daugiau ta Naujienos būtų pirmas pasmerkusios ne tiktai pir nas retai turi galimybę pasi pu reali veisimosi sparta žy regimųjų ir girdimųjų daugi mažesnė Kito tų pačių kėjus, bet ir pardavėjus ki šio meto viešumon nebuvo rinkti Dėl kokių nors priežas miai nimosi stimulų Dauginimesi vandenų gyventojo jūrinio iškeltas nei vienas dokumentas, nepaskelbtas nei vienas čių smarkiai sumažėjus jo au šamiuko veisimosi galimybės dalyvauja daugiau paukščių, ir atsakingų pareigūnų tvirtinimas, iš kurio būtų matyti, kų skaičiui, jis, priešingai, ne labai menkos o patelė retai jaunikliai gali būti saugesni kad bet kuris AV pareigūnas, pradedant pačiu aukš gu koks nors atogrąžų ar vi kada išleidžia per metus dau didesnis jų skaičius išskris iš gūžtų štirta, kad baklanų durio juostos grobuonis, negali čiausiuoju! ir baigiant pačiu žemiausiuoju, būtų Lie pereiti prie kito maisto To giau kaip 30 ikrelių, tačiau il kolonijų Peru pakrančių salo tuvą ar kurias kitas Pabaltijo valstybes pardavęs, arba dėl Šiaurėje labai ryškiai ma ga tėviška priežiūra (patinė se, kur jie kaupia garsiąsias lis laiko ikrus savo burnoje tol, veltui atidavęs Sovietų Sąjungai tyti būdingi populiacijoms bruo kol atsiranda mailius), gali guano atsargas, normalus skai Tuo tarpu žinome, kad prezidentas Fordas viešai žai Vienas būdingiausių lemti jų labai spartų veisimąsi čius yra 0,000 paukščių vidu tiniškam tankume apie 3 liz pasižadėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos nepri nuolatiniai ir labai dideli po puliacijos skaičiaus, svyravi Dažnai populiacijų tanku dai kvadratiniam metre Dar pažinti Sovietų Sąjunga tikėjosi, kad kuris nors parei mai, Tatai buvo paskelbta, su mo svyravimas paaiškinamas vienas tokio; gyvenimo bruo gūnas, pasirašydamas Helsinkio aktus tokį pareiškimą gretinus Hudzono užutekio ne vien tik dauginimosi spar žas galimybė lengviau apsi padarys, bet nepadarė Net ir Dr Valiūnas, specialiai į Bendrovės Kanadoje duome tumu Pavyzdžiui, vėjas gali ginti nuo kitų paukščių ir smul Helsinkį skridęs patikrinti Lietuvos pardavimo aktą,, nis apie poliarinių lapių kai suvaryti gausybę uodų iš at kių grobuonių; tiesa, daugybė grįžęs turėjo prisipažinti, kad tokio akto jis nematęs* lių pristatymą nuo T800 metų virų plotų į vieną užuovėją, kiaušinių paverčia paukščių Nei Suomijos prezidentas, Helsinkio aktą Įmūrijęs į š šitų duomenų išryškėjo, kur jų tankumas pasieks neįti kolonijas lengvai pažeidžiamo ketiną koncentraciją; vandens mis žmonių ar stambių plėšrūsaugią vietą, nei prezidentas Fordas Helsinkyj Dr Va kad sumedžiotų lapių skaičius srovės ežeruose ir vandenynuo n ąliūno nepriėmė ir pardavimo akto jam neparodė Nusi čia nukrinta, pasiekdamas mi se panašiu būdu gali padidinti Paukščių susibūrimas mifynimumą,čia pakyla kartą per vylimas būtų ne toks didelis, jei prezidentas, nepriėmęs 3 metus Po to vėl krinta planktono koncentraciją Be to, /bos plotuose padeda geriau iš jo Washingtone, būtų bent tai padaręs Helsinkyje Paskui paaiškėjo, kad poliari daugelis gyvūnų turi polinkį naudoti maisto išteklius Besi tam tikros situacijose telktis į ganančių žąsų pulkas lėtai Sovietų propagandos mašinerija Helsinkio aktą nių lapių skaičiaus svyravi dideles grupes Pavyzdžiui, traukia per pievą Stumiamos mai susiję su lemingų skai naudojo Įvairiems savo politikos tikslams Pats Brežne čiaus kitimu Lemingai be žuvys traukia iš vienos vietos paskutiniųjų, priekyje einan vas Helsinkyje pareiškė savo džiaugsmą, kad Helsin veik vienintelis šių lapių gro į kitą didižuliais būriais, į di čios žąsys nespėja nužnaibyti kio aktu nustatytos Rytų Europos sienos, nors sienų bis Labai sparčiai besidaugin delius būrius susirenka paukš visų daigų, ir dalis Tieka pasta klausimas Helsinkyje visai nebuvo svarstomas Prancū darni lemingai pasiekia fantas čiai, rengdamiesi skristi į to rosioms Vandenyno paukščių kraštus; prie maitos la maistas žuvys ir planktonas zijos prezidentas Giscard, Estain paneigė Brežnevo tišką skaičių (kas gerai žino limus bai greitai atsiranda daugybė dažnai susitelkia į vjeną rie tvirtinimą ir pareiškė, kad Rytų Europos sienų niekas ma iš jų legendinių antpuolių dvėseliena mintančių hienų ir tą Paukščiams, Skraidantiems Skandinavijoje) ir po to stai nenustatinėjo, bet per viso pasaulio spaudą persirito giai pulkais, lengviau jųo,s užpul sunyksta, tampa retais gy grifų Brežnevo tvirtinimas, kad Rytų Europos sienos stabi vūnais; išlikusiems lemingams Ypač mėgsta puikuotis pau ti, negu pavieniui Bendrai me lizuotos vėl prireikia 34 metų popu kščiai, nes beveik visoms jų džioklei susitelkia ir tokie rūšims būdingas visuomeninis paukščiai, kaip juodieji haklaprezidentas Fordas, pareiškęs, kad Helsinkio aktas liacijai atstatyti nai ir rožiniai pelikanai r ^ie, turės paruošti saugumą ir Europos taikos sąlygas, Nestigo bandymų panašiems gyvenimo būdas Tai, kad žą ir tie skraido didelėmis grupė pats parodė visiems, kaip reikia interpretuoti Helsin svyravimams paaiškinti Buvo sys, antys, žuvėdros gyvena mis tol, kol kurie nors iš jų ne ir saulės aktyvu dideliais būriais, ornitologams kio aktą Edwardas Gierekas norėjo patirti, ar AV kaltinamas mas bei kosminių spindulių nuo seno žinoma Neseniai iš pastebės didelio žuvų būrio vyriausybė rengiasi atitraukti savo karo jėgas iš Euro intensyvumas, ir epizootijos po aiškėjo, kad daugeliui paukš Tuomet visi tupia ant vandens pos, prezidentas Fordas jam atsakęs, kad to nedarys, veikis Galutinis atsakymas, čių būdinga ir kitokios, ne to ir suveja žuvis į vieną vietą, kol nebus pasirašyta Europos taika Prezidentas Fortur būti būt, turėtų apimti dau kios ryškios socialinio elgesio pamažu siaurindami apsupi mo ratą Kartais baklanai gran das labai atidžiai išklausė Giereko pasitenkinimą, kad gelį faktorių Visi sutinka su formos Daugelis ekologų tei dine užtveria išėjimą iš užu dabar, pasirašius Helsinkio dokumentą, Sovietų Sąjun tuo, kad čia labai daug reiš gia, kad netgi teritorialumas, tekio ar upės žiočių ir suveja kia pirminės mitybos bazės anksčiau laikytas antisocialaus ga negalės siųsti karo jėgų į Lenkiją augmenijos periodiškas nunio elgesio pavyzdžiu, iš pirmo žuvis į seklumą, kur jas leng Pasirašęs Helsinkio aktą ir pataręs Brežnevui tar kojimas Populiacija, smarkiai žvilgsnio jis lyg ir prieštarau viau gaudyti tis su savo bendradarbiais del amerikiečių pasiūlytos gausėdama, pakerta savo mi ja kontaktų palaikymui, iš (Bus daugiau) tikrųjų yra viena socialinio el atomo ginklų kontrolės, Fordas išskrido į Rumuniją ir tybos šaknis ir, pasiekusi sa ugoslaviją Bdežnevui labai nepatiko prezidento For vo gausumo apogėjų, lieka pa gesio formų Teritorialumas E NAUENAS TU do skridimas į minėtas komunistines valstybes, bet jam smerkta: paprasčiausiai gali pripažįsta nuosavybės teisę; tai leidžia gyvūnams būti vienems išmirti badu, gali būti išnai SKATYS, TA R KTAM dar labiau nepatiko Fordo kietas užsispyrimas dėl ato kinta plėšrūnų, kurių gausu arti kitų Kaimynai gali būti PASAKYS, KAD OS RAŠO mo ginklų kontrolės Brežnevas manė, kad Fordas pa mas keičiasi priklausomai nuo nusiteikę priešiškai, tačiau po TKRĄ TESĄ SKLEDŽA darys dar vieną nuolaidą ir susitars Brežnevas įsitiki išnaikinamų aukų skaičiaus, to, kai lizdaviečių sienos nus ŠVESĄ no, kad nuolaidų laikotarpis jau pasiekė galą gali smarkiai sumažėti dėl šo tatytos, jie nelenda į peštynes VENCLOVA pr Kr), kaip nurodė žynius pasaulio istorikas prof keljaudavę toliau Babilono ir Baudonosios jūros žio tojai buvo tamsūs Graikas Ksesias (V amž pr Kr), APE SENOVĖS NDUS R Ų GMNYSTĘ SU LETUVAS 2 ARŲ BE NDŲ ĮSBROVMO LAKAS Į NDĄ Trūkstant šaltinių, yra ne lengva tiksliai nusta tyti, kada arijai bei indai įsibrovė į dabartinę ndiją, bet dauguma istorikų mano, jog tai galėję įvykti apie vidurį antro tūkstančio prieš Kristų^Pačių indų žy mus istorikas prof dr S Chaterji (52) sako: Ma noma, kad arijų įsikūrimas ndijoj prasidėjęs apie vi durį antro tūkstanmečio prieš Kristaus gimimą Taip mano ir prof R Dixon (22266), prof T Poesche (795), prof C Starr (9965), prof S Piggot (789) ir kili Dr C Kephart (522) rašė: ie (Getae) įžygia vo į šiaurės vakarų ndiją, kur jie įvedė vedišką san skrito kalbą ir literatūrą apie 00 m prieš Kristų APE NDŲ VARDĄ ndai ir ndia vardo genezė mokslo literatū roj dar nėra pakankamai išaiškinta Yra žinoma, kad indai save vadino dar arijais bei kilmingaisiais ir sa vo kraštą Aryawarta: prof G Hayes (3669): Po to, kai jie (baltieji) užkariavo juoduosius žmones, visai buvo natnralu jiems patiems būti išdidžiais ir vadin tis save arijais Arijas reiškė geras žmogus ar kilmin ga šeima Pagal P Thieme Der Fremling in Rjįfvcda, 938, 49 p Rigvedoj (8, 48) sutinkamas ir indo vardas š rašytojų, kuris pirmasis paminėjo ndia bei in dų vardą, buvo graikų geografas Hekataeus (V a H Rawlinson (809): Tačiau pirmas rašytojas, ku ris mini ndia vardą yra graikų geografijos tėvas He kataeus Miletus Frangmentuose jo dingusio veikalo Periegesis 8 indų vardai pasitaiko (ndus, ndi etc) Avestoj yra žodis Hindu čių, o taip pat jie neturėję tiesioginio susisiekimo net su grafikais, kaip prof H Rawlinson (8055) ir nuro dė: Patys indų prekiautojai niekad nėra nukeliavę toliau, kaip Babilonas ar Raudonosios jūros žiotys Graikai neturėjo tiesioginio susisiekimo su ndija Vadinasi, šie indai turėjo būt atvykę iš Gintaro kraš Kaip aukščiau minėjome, jog prof H Rawlinson to, kaip ir graikų dainius Sofoklis yra paliudijęs, bei (8025) indų giminę Uttarakurų laiko hyperboriečiais, iš šiaurės rytų Europos, kur gyveno galindai arba tiksliau pasakius, pagal Hekateaus Miletus kraš š Kinų imperijos geografijos sužinome (G Arndt, tutiniais šiaurės gyventojais, o taip pat konstatavome, kad senovės indų protėvynė buvusi Europojrytinių 256 pusi), jog kiniečiai Europoj žinomą tautą Koreer galindų žemėj Todėl ir tektų ieškoti ndia bei indu (kuruskrivyčius) vadino Gouli arba Gauli, o didelį vardo genezės šiaurės rytų Europoj kraštą Hindustan vadina Bengola, kas primena mums Dabar pažiūrėsime, ką sako šiuo reikalu istori rusų metraščiuose paminėtus Goljad arba tiksliau ta niai šaltiniai Prof N Deržavin (2322) tvirtino: riant, lietuviškus galindus prie Maskvos Į tai garsus Graikų poetas Sofoklis (V amž pr Kr) žinojo, kad čekų istorikas prof dr L Niederle(7244) pastebėjo: gintaras randasi kaž kur toli šiaurėj prie kaž kokios Pirmykčiai Galindi reiškė vėlesnius rusų metraščiuo upės pas indus (indi), gyvenusius prie šiaurės oke se paminėtus Goljad, kaip jų istorinis vardas buvo Ga linčia Popiežiaus Klemenso V 268 metų bulėj ra, ano soma: Galindia, Getvesia, Lutavia (Lituania) Cornelius Nefos nurodė, kad pirmam šimtmetyj Tokiu būdu, susumavus aukščiau patiektus duo prieš Kristų indai iš ndijos (plaukiojo Germanijos pa jūrio kraštais: C Pilnius storia Naluralis 67 rašė: menis, atrodo tektų manyti, kad vardai ndia ir n dem C Nefos de septemtrionali circnilu tradit, Quin di paeina nuo Galindia ir Galindi, kur nukritus skie to Metelio Celeri, L Afrani in consulatu collegae sėd meniui Gal susidarė sutrumpinti mlia ir ndi var turn Galliac proconsuili, ndos a rege Sueonnn dono dai datos, qui ex ndia commerci causa, nnvigantes tem Į NDŲ BE ARŲ RASĖ peslihus essent in Germanism abrepti Tą patį tvirti ndai, kaip jie patys save vadino arijais, labai no ir pirmojo amžiaus prieš Kristų romėnų rašytojas P Melą, 5, 52 (c\ ndia (ndos) acquoribus ab skyrėsi nuo senųjų vietinių gyventojų juodųjų, ku reptos emensosque quae intererant tandem in Germa riuos jie užkariavo dabartinėj ndijoj ie, antropologiškai imant, buvo artimi lietuviams Pagal pačių in nise litora exisse) Reiškia, kad šie C Nefos paminėti indai negalėjo dų istoriką dr B Gokhale (38) savo išvaizda indai būti iš tolimos ndijos Azijoj, nes Azijos indai nenu bei arijai buvo šviesūs, gi pirmykščiai vietos gyven k 4 CHCAGO 8, U THURSDAY, AUGUST kuris tarnavo Persijoj ir pats savomis akimis matė in dus, savo veikale Frag,, 9 rašė: ndai blondinai, kaip niekas kitas pasaulyj Pačiuose vedų raštuose indų dievai {ndra ejc) vaizduojami blondinais: Rigveda,, 00 sako Su bal tais draugais jis (indų dievas ndra) laimėjo kraštątaip išreiškia indų pergalės džiaugsmą ProfF Owen (7450) pastebėjo: Tarp brahmanų, aukščiau sio indų luomo, šviesiaodžių ir šviesiaplaukių pakan kamai randame Pranešama iš Kašmiro ąpie šviesia plaukius ir mėlynakius ar pilkaakius gy ventojus Senovės indų praeities žinovas prof P Spear (#7) apie gyventojus, įžygiavus į ndiją, kalba: Aukš ti, šviesiaplaukiai, pailgagalviai įžygiavo 4 ndiją au minėtas indi] profesorius S Chatterji (544) nusako arijų bei indų tipą: Toks tipas (pailgagalviai, aukštoki, šviesios odos, gelsvų plaukų ir mėlynų akių) atrodo žymėjo senų laikų tikrus arijus (indus), bet dėl kraujomaišos ir klimatinių sąlygų kūno išvaizda ir plaukti bei akių spalva pasikeitė (Bus daugiau) DENRAŠTĮ NAUENAS OS VSAD RAŠO

5 TELEF PR LETUVOE W METU DR ANNA BALONAS, ADŲ, AUSŲ, NOSES R GERKLftS LGOS žuvivaisa tai vienas iš pa grindinių žuvininkystės intensi«58 W 63rd Street fikavimo metodų, kilęs iš tven kinių žuvininkystės Todėl ne Valandos pagal susitarimą retai manoma, kad žuvivaisos DR X G BALUKAS pradžia betarpiškai susijusi su AKUilRMA R MOTERŲ LGOS tvenkinių žuvininkystės atsira GNKOLOGN CHRURGA dimu Tačiau ši pažiūra nėra 6449 So Pulosid Rd (Crewford visai teisinga Medical Building) TeL LU Tvenkinių žuvininkystės pra Priima limonitu pagal suaitarima ei neatsiliepia, skambinti džia Lietuvoje siekia tuos laikus, kai natūraliuose vandenyse DR C K BOBELS i sugautas žuvis pradėta auginti NKSTŲ R ŠLAPMO TAKŲ dirbtiniuose vandens telkiniuose CHRURGA tvenkiniuose, kūdrose, patauf i tvenktuose upeliuose DusburFox Valley Madkal Confer gas pirmasis nurodė (Sripto460 SUMMT STREET res rerum prussicarum), kad ROUTE 54, ELGN, LLNOS skalviai Ragainės pilyje turėjo DR PETER BRAZE * 20 žingsnių ilgio ir tokio pat plojčio tvenkinį, ši pilis kryžiuočių PHYSCAN AND SURGEON buvo užimta 277 metais ( Ba 2434 WEST 7«t STREET Ofisas: HEmlock sanavičius, 88) šeitų, kad RasicL tvenkinių būta jau X amžiuofso VALANDOS: Plrsu&ehiab r ketvirtad 7 vai, šatrai, penktadieni nuo 5 treč ir aeotad, tiktai susitarus DR PAUL V DARGB GYDYTOAS R CHRURGAS Wsfitehestor Community klinikos Medicines direktorius 933 S Manholm Rd Westchester, L VALANDOS: 33 darbo dienomis ir kas antrą šeštadieni 83 vai T L arba V REZ: G ML w; SH ESNAS GĖLĖS VSOMS PROGOMS AKUŠERA R MOTERŲ LGOS GNEK&LOGNi CHRURGA 632 So Kedzle Ave, WA Valandos pagal susitarimą ei neat siliepia, skambinti Ml 3000 Beverly Hills GELNYC A 2443 WEST 63rd STREET Telefonai: PR ir PR 8G834 TEL BE DR A B GLEVECKAS GYDYTOAS R CHRURGAS SPECALYBĖ AKŲ LGOS 3907 West 03rd Street Viiahdos pagal susitarimą DR K A V LUCAS TU S6«0 r 4SM44 ODOS LGOS CHRURGA į OFSA: U 002 N WESTERN AVE CPrie Western Ave kampo) 524 Ne WESTERN AVE Valandos pagal susitarimą GĖLNNKAS (PUTRAMENTAS) Linksmumą arba liūdesio valandom gražiausios gėlės ir vainikai antka pių papuošimui ir sezoninės kapams gėles ROY R PETRO (PUTRAMENTAS) 5525 So Harlem Ave PERKRAUSTYMA MOVNG Leidimai Pilna apdrauda ŽEMA KANA Ofise tek HE 483 Reridendjos: PR 6980 RŠERĖNAS Tel WA R MEŠKAUSKAS GYDYTOAS ir CHRURGAS VDAUS LGŲ SPEC 2454 WEST 7st STREET VALANDOS: Pirmadieniais, antradie niais, ketvirtadieniais ir penkta dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet Tik susitarus Trečiadieniais uždaryta rr DR PRANK PLECKAS OPTOMETRSTAS K ATR A LETUVŠKA 23 W 7$t St Tel Ukrina akis Pritaiko akinius ir contact lenses VAL pagal susitarimą Uždaryta treč DR LEONAS SEBUTS * NKSTŲ, PŪSLĖS R "PROSTATOS CHRURGA 2656 WEST 63rd STREET VaL: antrad nuo 4 po pietų, ketirtad nuo 57 Vai vak Ofiso felef: Nevį M ru telef: DR VYT TAURAS GYDYTOAS R CHRURGAS Bendra praktika, spec MOTERŲ lipęs Ofisą*: 2652 WEST 59th STREET TeL: PR 8223 OFSO VAL: pirm, antrad trečiad r peakt 24 ir 68 val vak šeštadienlmi M val po pietų ir kitu laiku pagal susitarimą V Tomosonis, M D, S G CHRURGAS 7«t STREET Ofiso HEmlock 4223 Retid telef: Olbsdn 8695 Priima ligonius pagal susitarimą Dėl FdSdOTkkambinU telef HE 4223 ei neatsiliepia, tai telef G WEST P ŠLEKS, 0 P ORTHOPEOASPROTEZSTAS n? Aparatai ProtezaL Med Bandažai Speciali pegelb* kojems (ArCh Supports) ir t t VaL: 94 lt 68 šetadieniais 9 *50 West 63rd St, Chicooo ToM FRoepeet Švento rasto pamokymai Rašo VRBCKAS MOVNG Apdraustas perkrausimas iš įvairiy atstumy ANTANAS VLMAS 823 West 34 Place i el: FRontier 6882 je ir greta kitų reikalų jie buvo naudojami ir žuvims laikyti Panašūs tvenkiniai buvo įreng ti Apuolės, Bražuolės ir kituose piliakalniuose šliko legenda apie tai, kad apsupti^ badu ma rinti Įsručio pilies gynėjai rodė priešams pasmeigtą ąnt ieties vienintelę likusią gyvą lydeką ir juokdamiesi kvietė artyn pasmaližauti Netekę vilties užimti pilį, kryžuočiaii pasitraukę Įdomu pažymėti, kad prūsams XV amžiuje jau buvo žinoma pagrindinė tvenkinių žuvis karpis, kurią (pagal XV a El binge išleistą vokiečiųprūsų kal bų žodyną) jie vadino sarote (Stadie, 925) Žuvų auginimas tvenkiniuose Lietuvoje XV amžiuje, matyt, jau buvo paplitęs, nes Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Sta tutas (529 m numatė baudas už žuvų gaudymą tvenkiniuose Tačiau tvenkiniuose, anot Ma tus (943), buvo auginami dau giausia karosai, kurie natūraliai daugindavosi be žmonių pagal bos Pagrindinė, introdukuota iš pietinių kraštų tvenkinių žuvis karpis pradėtas auginti vė liau, kada būtent tiksliai ne žinoma Mūsų gentainiai prūsai kar pius pažinojo XV amžiuje, Len kijoje ir Ukrainoje jie buvo ži nomi nuo XV amžiaus pabaigos (Strzelecki, 896), Prūsijoje pra dėti auginti XV amžiuje (Pal ias, 8) Rašytiniuose šalti niuose karpiai Lietuvoje Al vito ežere pirmą kartą nuro domi XX amžiuje (A Plater, 852) Dibowski (862) nurodo, kad karpiai auginami tvenki niuose Lietuvoje, Kurliandijoje, bet jų nėra Estijoje ir Lifliandijoje Matyti, Latvijoje ir Estijo je karpiai buvo žinomi ir anks čiau, nes 87 metais jau nuro domi Livonijos ir Estijos žuvų sąraše (Essai critique sur l histoire de la Livonie) Kadangi Lietuva palaikė glaudžius ryšius su kaimyninėmis šalimis, ypač su Lenkija, manoma, kad kar piai i Lietuvą galėjo būti intro dukuoti iš Lenkijos dar XV XVL amžiuje Tačiau tai tėra tik spėlionė šliko žinių, kad dar 534 metais karpių ikrų bu vo atvežta iš Marienburgo i Ma žąją Lietuvą (A Randomanskis, 924), kolonizuotą germanų Karpių Įvežimas j Lietuvą bu vo akstinas tvenkinių žuvinin kystei vystytis; ypač po to, kai i SOPHE BARČUS Tomas Dubišas (83888) ir ozefas šusta (83594) jau RADO ŠEMOS VALANDOS j 869 metais ištobulino karpinin, Visos programos iš W0PA, f kystės tvenkiniuose biotechniką 490 kil A M Į žinios apie tai greit pasiekė Lie tuvą ir jau nuo 880 metų buvo Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma! dienio iki penktadienio :302 i pradėtos populiarinti spaudoje vai ryto šeštadieni ir sek: 899 metais Tilžėje buvo publi madieni nuo 8:30 iki 9:30 vait kuota Adomaičio (šerno) kny ryto gutė Apie sunaudojimą vande Telef: HEmlock 4243 nų ant auginimo žuvų, vėžių ir 75 So MAPLEWOOD AVE kitokių vandeninių sutvėrimų (Tvenkinių žuvininkystės, ypač CHCAGO, LL karpininkystės raidą Lietu voje plačiai nušvietė A Pečiulėnas) ki tobulesnės karpininkystės biotechnikos Įdiegimo tvenki niuose vyravo ekstensyvus, lau kinis žuvų ūkis, žuvivaisos me todai Įdiegti vėliau, po karpinin kystės biotechnikos ištobulini mo 869 metais, kuriantis Lie tuvoje intensyviam karpių ūkiui Žinios apie tokius ūkius pasiro dė Lietuvos spaudoje, pradedant 880 metais Maždaug tuo pat laikotarpiu ( metais) Lietuvoje FOMST HUES HURT pradėjo plisti žinios apie upėta QUA KULEST kinius tvenkinių ūkius, o kaip ži nia žuvivaisa glūdi pačiame upė dx atfelew we o Ara takinio ūkio pagrinde š lite So pieta* Wkx ^Dotcyi ABCr ratūrinių šaltinių žinoma, kad Alvan hold iweaei uh oou» W ftfi CMnpfifMr pirmas Upėtakinis ūkis Lietuvo je buvo įkurtas me CrwA am tais (A Strzelecki, 896; V Su imafam 4m4 kackas, 967), todėl reikia lai kyti kad 873 metai buvo dirbti nio žuvų veisimo, t y žuvivaisos pradžia letuvoje šis ūkis buvo įkurtas netoli Vilniaus, buvusia me S Verkių dvare, prie dviejų bevardžių šaltinėtų upelių LLLSZ < /7~ A ir paaiškinimai KEKVENĄ DENĄ BUTN KRKŠČONU rostyw per valandą, e Įe malonomes per vi H gyvenimą, t Vakare randasi verksmas, o rytmetį linksmybė", Psalmė 30:6 Matydami tobulos dienos aušrą, mes turime pasirodyti esą dienos vaikais Kito pranašo lūpomis Viešpats dar sako: Teisiųjų takas kaip skaisti šviesa, kuri vis labiaus žiba ir eina didyn iki tobulai dienai (Pat 4rtt) Mes juk esame Dievo atstovais, jo garbes ir jo labdaringų nutarimų garsinto jais Todėl turime pasakyti žmonėms ką nors apie naujosios links mybės dienos šviesą, kuri apšvietė musų išmanymo akis ir gelbėjo pama tyti Dievo garbė, kuri hetolimoje ateityje pripildys visą žemę Turime gel bėti žmonėms pažinti ir suprasti Dievo Žodį, kuriame parašyta apie naujo sios gadynės palaiminimus VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną Bet kur yra ml nhlel? { tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite netncicafnal lužykifm ė a e F ZAVST, 375 WEST 66th STREET, CHCAGO, LLNOS V RAŠTO TYRNĖTOA TĖVAS R SŪNUS MARQUETTE FUNERAL HOME Ugandos preiidentas ldi Amin, buvęs brity kolonlallnės kariuomenės viršila, linksmino suvažiavusius Afri kos diplomatus akordeono muzika is siūlosi pulti Rodeziją ir Piety Afriką ir išvaryti baltuosius, nors viena nuo Ugandos yra,000 myliu atstume, o kita,500 myliy Dar iki šiol ryškėja buvusių tvenkinėlių, užtvankėlių kontū rai giliai įsirėžusio į kalvas upe lio lėkštesniuose šlaituose, o apie buvusius pastatus ir įrenginius byloja samanoti pamatai, paža liavę akmenys ir plytos Nuo praeivio akių juos slepia šimta mečiai ąžuolai, skarotos guobos ir lazdynų sąžalynai Tačiau upe liai nenustojo čiurlenti ų van denys ir dabar neša gyvybę upė takiams ir kitiems vandens pa darams, Įsikūrusiems ištaigin guose žuvų namuose prie vie no iš bevardžių S Verkių upe lių Gaila tik, kad jie nebeilgai čiurlens tyru švariu vandenėliu greitu laiku ir jiems teks ati duoti duoklę besiplečiančiam miestui Gali būti, kad žuvivaisos me todai tvenkinių žuvinikystėj e bu vo taikomi ir anksčiau Deja, jo kių rašytinių šaltinių apie tai neišliko Todėl teisingiausia lai kyti literatūroje pažymėtą S Verkių upėtakinio ūkio Įkūrimą 873 metais žuvivaisos pradžia Lietuvoje Nežinome nei pavardės, nei vardo to žmogaus, kuris davė pradžią žuvivaisiai Lietuvoje Bet visi gerai žinome jo amžinin ko, garsaus inžinieriaus ir gam tininko, Įžymaus entomologo, hidrobiologo ir žuvivaisos prakti ko Mykolo Girdvainio (84 925) darbus Tai didelės erudiics asmenybė, palikusi mums originalių darbų, kurių dau gelį jis pats savo jėgomis Įdiegė tėvynėje ki šiol tebeveikia T Vokės upėtakinis ūkis, Girdvainio suj 2533 W 7st Street Telel: GRovehiH So 50th Ave, Cicero projektuotas ir pastatytas metais, taip pat Aukšta dvario upėtakinis ūkis, pastaty tas metais Tai bu : vo didžiausias upėtakinis ūkis carinėje Rusijoje, garsėjęs ge rais upėtakiais, kuriuos veždavo tada net Į Peterburgą, Varšuvą, Berlyną Beveik visi senieji Lie tuvos tvenkinių ūkiai yra supro jektuoti Girdvainio arba jo mo kinių A Skinderio ir kitų Be to, 88 metais M Girdvai nis Gerkonyse (netoli Dūkšto) buvo Įkūręs žuvivaisos įmonę, kurioje pirmą kartą pasaulinė je praktikoje pradėjo dirbtinai veisti seliavas Suprojektavo ir pagamino žuvivaisai reikalingu priemonių, kurių daugelis ne prarado vertės iki šiol Savo iniciatyva ir lėšomis Į Nemuną, Ne ri, Dauguvą, Vyslą introdukavo sterles, Į Trakų ežerus ežerinį syką ir karpius Manoma, kad jo iniciatyva į Lietuvą iš Vakarų Europos bu vo atvežti vaivorykštiniai upėta kiai, amerikinės palijos, kurių palikuonys mūsų tvankiniuose veisiami ir auginami iki šiol; taip pat gerų veislių karpiai Dėl didelių nuopelnų žuvivaisai, M Girdvainis pelnytai laikomas jos pradininku Lietuvoje Gi męs Vilniuje, palaidotas Stulgių kapinėse Telef: TOwnhaU TRYS MODERNŠKOS KOPLYČOS Aikštė automobiliams pastatyti GADAS DAMD SENAUSA R DDŽAUSA LADOMO ĮSTAGA So HERMTAGE AVENUE TeL: YArds So CALFORNA AVENUE Telefonas: LAfayette FGHT HEART DSEASE MODERNŠKOS ARCONDTONED KOPLYČOS NARA: AMBULANCE PATARNAV MAS DENĄ R NAKTĮ Chicago^ Lietuvių Laidotuvių TURME KOPLYČAS VSOSE MESTO DALYSE Direktorių Associacijos ANTANAS M PHLLPS 3307 So LTUANCA AVENUE Phone: YArds 7340 BUTKUS VASATS 446 So 50th Ave, Cicero, ll Phone: OLympic 2003 PETRAS BELŪNAS 4348 So CALFORNA AVE Ph»ne: LAfayette GEORGE F RUDMNAS As American as com on the cob is Mitti Bartlett Prars* This simplebutno^el gelatin sated Mt flavored with red cinnamon candies and jhiee pears are fresh from California You ll find a good supply of thm currently in local markets Garnish the mold, if yon with parsley sprigs and pear slices that have been dipped Mrtd Mnidh juice to prevent darkening This is an excellent salad lor a bafk dinner, especially if are featuring bam er fewd 339 So LTUANCA AVE STEPONAS C LACK R SŪNŪS tlagkawtcz) \ CNNAMON CDER MOLD WTH BARTLETT KAK 3 caps eider ac apple jvice 2 tablespoom red einnamnu eaaidtea plain retetfn 2424 WEST 69th STREET KEpublic WEST 33rd PLACE Virginia SOUTHWEST HGHWAY, Palos Hills, % iea^xxn aam, Z fredi Caittmkia pear* * Pander y* TeL: YArds 738 TS 4 Cmnbtoe cups cider with the candies hi irntil candtes Soften gelatin in remainhic M enpetatar; Btir into het mixture and oontinne stirring until dteacrfwrl jmd sar Chfll mtil mixture begins to thicken Balve, cape tod pear; mix into gelatin and turn into mčkl Chm untfl fhm nvert onu plate and gamteh with parstef end dho 3354 So HASTED STREET MAUfYMM, CHtACU, LL Phene: YArdi 79 AUGUST 4, 975

6 MŪSŲ LETUVA R MES HELP WANTED MALEFEMALE Reikia Darbininku ir DarbininkiŲ Kiekvienų dienų mūsų min;; Po patirtos svetimųjų pries lyse Lietuva Retai koks poj paudos ji kaip saulė švietė vi kalbis praeina, kur nebūtu sose srityse ir visomis spalvo Lietuvos Su Lietuva, ypač se mis Todėl nestebėliua, kad nesniosios kartos mintys su daug ką erzina net kur nors augę kaip neatskiriama jos mūs kalendoriuje atspausdin dalis Ten vyresnės kartos li tas okupuotos Lietuvos poeto ko gražiausia gyvenimo da eilėraštukas Ypač žinant tai, lis Gal todėl ir čia didžiųjų kad jau nekalbant apie kny bendrų rūpesčių viršūnėje Lie gas, ten ir tokiame kalendo tuva O kur rūpesčiai, ten ir riuje čia gyvenančio poeto ei lėraščiui vietos nėra Nebent nuomonės, ten ir kalbos kur nors Poezijos pavasary Nuomonių prisiklausome ir propogandai specialiai parink prisiskaitome visokių Vieni į tą įdeda pavergtos tėvynės padėtį žiū ri ramiai, kiti jautriau, o dar Visko išgirstame ir apie kiti labai jautriai Pavyzdžiui, okupuotoj Lietuvoj gyvenimo kad ir vadovėlis Tėvų na sąlygas Ten buvę ar kitaip pa meliai brangūs Kai kas net tyrę kai kas sako, kad ten gy iš lituanistinio šveitimo va venimas nėra toks blogas Visi dovybės jame neįžiūri nie pavalgę ir dar niekas badu ko blogo, o kitus erzina ir nemirė r nuogų nesimato net pykina jame sudėtos oku Visi kaip nors apsirengę Dar pantams palankios nuotrau mėgina palyginti, kad ir ne kos Yač, kad nepriklausomy priklausomoj Lietuvoj buvę bės šviesą lyg tyčia stengia skurstančių Taip, badu gal ir masi pri temdinti nemimė Kaip žinome, tuoj po 0 visgi, kurie atsimena, nors karo dar ir svetimų (vokie trumpų laiką turėta nepriklau čių) lietuviai daug nuo bado somybė nebuvo tokia tamsi mirties išgelbėjo Bet koks ten DNNNG ROOM HELP EXPERENCED BUS BOYS WATRESSES Must have 2 years experience 5 Day Week Steady Work Good pay and other benefits UNVERSTY CLUB 76 E MONROE ST DĖL VSŲ NFORMACŲ, KREPKTĖS Į HELP WANTED FEMALE Darbininkių Reikia WATRESSES Experienced in dining room service Evening hours Apply in person after A M THE CART RESTAURANT 60 So WABASH CHCAGO, LL MSCELLANEOUS FOR SALE {vairūs Pardavimai Dr A Gussen DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis Kietais viršeliais, vietoje $400 dabar tik _ Minkštais viršeliais tik _ $300 $200 Dr A Gussen AUKŠTA KULTŪRA ŽAURŪS ŽMONĖS Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik $200 Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbz money orderį 739 So HALSTED ST, CHCAGO, LL " " ; Į n mrnmįitiaf,,;;,,, Į SUNTNA Į LETUVĄ MARA N0REKENĖ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 2608 West 69th St, Chicago, Hl Tel WA Didelis pasirinkimas įvairiu prekių AUTOMOBLA, ŠALDYTUVA, MASTAS, PNGA " n,,, b, _ y MOVNG Apdraustas perkraustymas Pigus ir sąžiningas patarnavimas Naujausi kraustymo įrankiai Hgu metų patyrimas AL NAUOKATS 2022 W 69 ST, CHCAGO, LL Tel WA UTT, _ x SUNTNA Į LETUVA Cosmos Parcels Express Corp MARQUETTE GFT PARCELS SERVCE 250 W 69th St, Chicago, Tel WA So Halsted St, Chicago, Tel ų Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, maistas, doleriniai Certifikatai v V A L A N T N A S j UBLENŲ METŲNAUŲ SKATYTOŲ VAUS NAUENOMS šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmunūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skelbiamas Naujienų platinimo vajus NAUENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę neinamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti niais NAUENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, ų bendras institu ei jas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus NAUENOS atstovauja tyliąją beturiu daugumą šiais pasimetimo, reto rikos, ir politinių iliuzijų laikais os yra visiems idomios naudingos ir reikalingos, net būtinos Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie nas yra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija ubiliejinių metu proga skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti grandinę tolimesniems darbams, ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie turiškų reikalų renesanso KANUOA: Chicagoįe r Kanadoje metams $3000, pusei metų $600, trims mėn $850, vienam men S300 Kitose AV vietose metams 52600, pusei metų $400, vienam mėn 250 Užsieniui M $300 metams Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą 739 So Halsted St, Chicago, ll ~ Siunčiu dol Naujienų prenumeratai, ubiliejinio vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą * Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų PAVARDE R VARDAS ADRESAS «_ CHCAGO 8, LL THURSDAY, AUGUST 4, 975 PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 222 W Cermak Road Chicago, Virginia BUTŲ NUOMAVMAS NAMŲ PRKMAS PARDAVMAS VALDYMAS NOTARATAS VERTMA BACEVČUS BELL REALTY NCOME TAX SERVCE LETUVŠK SŪDYT R RŪKYT MĖSOS PRODUKTA: lašiniai, kumpiai, skilandžiai, dešros, šoninės ir kitkas 5200 So WHPPLE St, ČA VERTNGAS DOLERS MŪRNS BUNGALOW ant 43 sklychcago, LLNOS po Centr šildymas 64ta ir Whipple Gamintojas V DŪKŠTAS Nebrangus 2 BUTŲ DD NAMAS 6 ir 7 kamb Tel BUTŲ po 4% kamb 7 metų 30 Gražiai apkaltas, naujas stogas Ga Kas sugeba, sklypas Centrinis šildymas kiekvie ražas Reikia gerint naudokitės Turime raktą $7,000 RENTNG N GENERAL nam butui atskirai Tik $43,000 8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil Nuomos 4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba dymas nauja elektra, alumin langai riai skiepe 2 auto garažas Centri S5000 metiniu pajamų Arti musų ŠNUOMOAMAS 4 KAMBARŲ BU nis šildymas Geros pajamos, gera $7700 TAS Marquette Parke dviem suaugu gyventi vieta 6 KAMB (expandable) 8 metų mūras siems Nepageidaujami su gyvuliais 0 BUTŲ MŪRAS Naujas šildy ir 2 auto garažas, Marquette Parke Skambinkite PR mas Geros pajamos Dideli kamba $23900 riai LUKSUS 0 METU MŪRO rezi dencija 3 miegamieji 2 vonios, karninką Leoną Vasilevą ar kitus petai beismanto gražumėlis Kampi nis 40 pėdų lotas 2 auto muro ga nsurance ncome Tax valdybos narius r aš galėčiau ražas Arti Kedzie prie Nabisco pagelbėti su mielu noru pra 295 W 63rd St Tel $37,650 % AUKŠTO 8 metų mūras, 2 bu šau! tai 2 auto garažas Arti mūsų Liga Yra ir ligonių Pirmininko MARQUETTE PARK BY OWNER verčia atiduoti $33,500 6 rooms and 3 rooms žmona Valerija Vasilevas, po % story2brick, 6 KAMBARU MŪRO NAMAS 2 car brick garage auto garažas Beveik prie Marquette operacijos sugrįžo namo prie sa Parko bažnyčios au laisvas vo gražios šeimos Sveiksta Ma $2,000 ry Andrijauskas pirmadienį iš ši šeštadieni Lakefront fes 2 AUKŠTŲ MŪRAS, puikūs 2x5 vyko į ligoninę operacijai Lin tivalio programoje bus ypatin kamb butai ir 2 kamb sausam beisnaujas gazu šildymas Geras kini visiems geros stiprios svei gos atrakcijos Temstant, apie mante, garažas Arti mūsų $26500 katos, būkite visi sveiki ir su 8:459:00 vai vak ežero pa PLATUS LOTAS su garažu Arti Maria High Pigus $5,900 grįžkite prie draugijos darbų 6455 So Kedzie Ave Pačios moderniškiausios New Yorko bendrovių sekretorės pietų pertraukos metu nebėga į restoranus, bet šildosi saulėje os gavo naujus veidrodžius, kuriais atmuša krintančius saulės spindulius ir nukreipia į pasmakrę arba kitas vietas, pageidaujamas truputį pa kaitinti Paveiksle matome patyrusią sekretorę, besišildančią New Yorko Rockefeller Centre Vietoj sumuštinio, ji maitinasi saulės spinduliais SU DDELĖMS NUOLADOMS: MUTUAL FEDERAL SAVNGS Į VSŲ RŪŠŲ DRAUDMO AGENTŪRA [ GEROS DOVANOS ŽOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUENOSE" PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS LGEMS TERMNAMS R ŽEMAS NUOŠMČAS MĖNESNAS ŠSMOKĖMAS gali būti sotumas, kada žmo kom iezike Be tos dėmės lie gus, dirbęs visą amžių savo tuviška knygos šviesos neiš kraštui gauna 2040 rublių vysta mėnesinės pensijos Toks ir Tiek kultūrinėje, tiek mate apsirengimas Laimingi tie, rialinėje srityje mūs tautie kuriuos remia čia gyvenantie čiai ten daug dirba ir daug pa daro Bet virš jų visur ir vi jižinoma, kas jaunas, sveikas sada kabo okupanto bizūnas ar prisišliejęs prie rusiškų ko Nuo jų ir išeiviei susilaukia munistų partijos, tam geriau nemažai koliojimų Atvažiuo Tačiau blogiausia, kad vi ja čia koki nors reimeriai, čia sur jaučiama sunki okupanto laisvai ir gerai pavandravoja, letena Nepriklausomoj Lietu o parvažiavę už suteiktą ma voj jei kam buvo ir sunkiau lone turi atiduoti duokle oku gyventi, tai visgi jie buvo lais pantui Nusteinbti tik, kai tą vi Kas norėjo laisvai išva duoklę okupantui padeda ati žiuodavo ir į kitas šalis geres duoti ir kai kurie laisvėje gy nio gyvenimo ieškoti ie ka venantieji lietuviai Nejaugi da norėjo galėjo laisvai ir tai dar baudžiauninko psicho sugrįžti, šiandien išvykimui logijos liekana, kad negalime jiems užtrenktos sunkios soį apsieiti be svetimo bizūno vietinio kalėjimo durys Turint prieš akis gyvus pavyz Važiuoja žmonės aplanky džius, kaip Kudirką, Kalantą ti savo gimtąjį kraštą, gimines ir daugelį kitų, rodos, jau lai ar tėvų kapus r nuvažiavę kas būtų baudžiauninko mili skaudžiai pajunta tą okupan nę nusimesti Girdisi ir tokių balsų, kad to leteną Penkios dienos Vil niuje ir tos dažnai apkarpo rusų nereikia erzinti Bet kas mos Gimines gali aplankyti juos erzino per pirmąją oku ne ų namuose, bet susitinka paciją?! O žinome kokių bai tik esu atvežtais į Vilnių Ne sių nusikaltimų jie padarė leidžia pamatyti kaip žmonės mūsų krašte jau tada Padary gyvena, o tempia į Panerius, tos žaizdos dar negreit užgis Per nenuilstamą kovą anais Pirčupį, Devintą fortą apie ką jau tiek ir tie esame girdėję laikais tauta laimėjo uždraus ir prisiskaitę Tempia ne tam tą spsusdinlą žodį Dvidešimt kad pagerbtume žuvusius nuo imetų džiaugėmės pačių išsiko komunistų draugų nacių, bet vota laisve r dabar, jei ką okupanto propogandai O ant laimėsime, tai tik per kovą to ras tikslas kaip galima dau mis priemonėmis, kurios mums giau iš atakusių prisiplėšti prieinamos Gerumu mums niekas nieko gero neduos vertingos valiutos Ypač iš rusiškų komunistų nie Žinoma, kad ta viską daro ko nesitikėkime ie moka tik ne lietuviai, kad ir aukštesnė užgrobti ir apiplėšti se kėdėse pasodyti Lietuviai, P Venclova koki jie bebūtų, kokiai srovei priklausytų, tikrai taip nedarvtu Net ir už artimiesiems ^LOS ANGELES Hipių c siunčiamas dovanas neplėšikau komunos vadas Charles Mason tu nežmoniškais mokesčiais, ir trys jo pasekėjos moterys, kurie dažnai prašoka siunčia kurie buvo nuteisti už nužudy mų daiktų vertę Tam jie ru mą artistės Sharon Tate ir še sai ir dar komunistai Už tai šis kitus žmones, apeliavo nu negalima kaltinti ten gyvenan teisimą aiškindami, kad teis čių lietuvių uk jie vergai mas buvęs neteisėtas, kadan ie yra paklupdyti prieš bruta gi jiems nebuvo leista būti pa tiems savo advokatais ie ape lią maskoliaus jėgą Pasidžiaugiam, jei ten išlei liavo tuojau kai tik AV Aukš džiamas mokslinis ar grožinės čiausias Teismas birželio 30 d literatūros veikalas r tikrai nuntarė kad teisiamieji turi jie šimteriopai daugiau ir ge teisę gintis, lai yra būti savo riau padarytų, jei ne ta sun advokatais kioji okupanto letena Paim kime bet kurią ten išleistą Suvalkiečių Draugija knygą ir joje visada rasime Suvalkiečių Draugija atostogauja okupanto dėmę Na litovs Chicagos Lietuvių Suvalkiečių "NAUENOS KEKVENO Draugija šiuo laiku atostogauja ir neturi susirinkimų Nariaiės LETUVO turintieji svarbių reikalų pra šomi kreiptis į valdybos pirmidraugas R BČULS ŠMATS REALTY kraščiuose, Olive Parko, Navy O švirmickas Pier ir Ohio St rajonuose, bus leidžiamos į orą Įvairiaspalvės REAL ESTATE raketos Siūs ir kitas to vakaro 2625West 7st St Tel RE TRUMPA programas globos Schlitz alaus daryklos Tą dieną 2:30 vai BUTU NUOMAVMAS, ĮVARŪS o NAMŲ R NEKLNO popiet prasidės įspūdingas Nep DRAUDMA AMO TURTO PRKMAS Skeivys, žinomas visuo tūno paradas ties Wacker Dr PARDAVMAS menininkas ir vadovaujantis ir State St Parade dalyvaus BALYS BUDRATS Lietuvių miškininkų bei Mar miesto meras Richard Daley BUD S REAL ESTATE quette Parko namų savininkų 4369 ARCHER AVE, CHCAGO organizacijos taip pat Žemaičių Visų rūšių namų apšildy kultūros klubo narys, vajaus mo specialistas OHN PUCETA TEL proga užsakė Naujienas vienam Telefonas Sk mėnesiui poniai Marijai GreifenPARDUODAMAS NAUAS NAMAS su 3 kambarių ir 2 vonios kamba berge, Simcoe, Ont, kad ji ge o Pasakyti tiesą šiais laikais riais ant 4,akrų sklypo Naujas šil rai galėtų susipažinti su šiuo yra pats svarbiausias reikalas ir dymas gazu 4 mylios nuo krautuvių, dienraščiu ir, teigiamu atveju, būtiniausias, uždavinys Dėl tie 5 mylios nuo Bass Lake $22,000 Kreipkitės i savininką Kasparą taptų nuolatine skaitytoja, kad sos ir teisybės Naujienos nie Račiūną Knox ndiana Tel jis plistų šioje puikioje vietovė kuomet nebijojo ir nebijo kon je, vienoje iš greičiausiai augan frontacijos, nors dabar daug čių lietuviškų apylinkių Naujie kas nori įvesti madą, kad ben M A ŠMKUS Real Estate Notary Public, nų vadovybė nuoširdžiai dėkoja dradarbiavimas su sovietais yra NCOMETAX SERVCE p Skeiviui, dabar esančiam patriotinis aktas, paliekant su 4259 S Maplewood Tel ligoninėj ir linki jam greitai jais konfrontaciją pavergtie Taip pat daromi vertimai, giminių pasveikti siems Naujienos buvo ir yra iškvietimai, pildomi pilietybės pra šymai ir kitokį blankai Konstancija ir uozas Gur už demokratiją ir toleranciją skiai lietuviškos veiklos vetera Deja, jos negali toleruoti Lietu nai ir ilgamečiai Naujienų skai vos okupacijos tolerantų ir pa BULDERS AND CONTRACTORS Namu Statyba r Remontas tytojai iš Lowell Mass, išvyko likti įvairių tipų bendradarbiautojus visiškoje laisvėje Todėl nuolatos gyventi į Gulfport, HEATNG CONTRACTOR Fla Ten jie nusipirko namus Šio pasimetimo ir iliuzijų politi Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir senus visų rūšių namo ap geroje ir gražioje apylinkėje kos laikotarpiu Naujienos yra perstatau šildymo pečius, airconditioning van būtinos kiekvienam lietuviui Keisdami adresą, jie atsiuntė dens boilerius ir stogų rinas (gutters) Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai penkinę Naujienų labui biliejiniais metais padvigubinti DOMAS ŽUKAUSKAS 4444 So WESTERN AVE (Pr) Tomas Malčiauskas iš Ca skaitytojus Chicago, Hl Tel V 7^3447 lumet City,, baigė ekonomi jos mokslus llinois universite te, Urbanoje Buvo garbės stu Siuntiniai į Lietuvą O dentas ir bendrabučio seniūnas Call: Frank Zapolis ir kitus kraštus Šį rudenį pradės teisių studijas 3208V W 95th St P NEDZNSKAS, 4065 Archer Avė Loyolos universitete GA Chicago, Tel YA uozas Tumėnas, Hinsdale, ll, pratęsdamas prenumeratą, kartu su gerais linkėjimais, at siuntė Naujienų paramai 5 dol Didžiausias kailių Po 4 dol atsiuntė Kasputis iš pasirinkimas Kenosha, Wis, ir Augustas pas vienintelį lietuvi kailininką Bartulis iš Aurora, Naujie Chicagoje nų vadovybė visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja NORMANĄ Steve vanauskas iš Mar quette Parko apylinkės parėmė ei Naujienų leidimą 5 dol dova (j*biiga*) ir na Tos pat apylinkės tautietis užsisakė Naujienas vieneriems (buto) metams, bet pavardės prašė ne minėti Platinimo vajaus pro 85 North W*b**h Avenue ga (Naujienos yra siunčiamos 2nd Floor Chicągo, D 6060 susipažinimui 2 savaites nemo kamai pagal gautus pageidavi mus arba atsiųstus galimų skai BZNERA KURE GARSNAS NAUENOSE TUR GERAUSĄ tytojų adresus PASSEKMĄ BZNYE DĖMESO 6280 M AMŽAUS VARUOTOA Tiktai $60 pusmečiui automobilio Liability apdraudimas Kreiptis: A LAURATS 4645 So ASHLAND AVĖ LAKRODŽA R BRANGENYBĖS Pardavimas ir Taisymas 2646 WEST 69th STREET Tahf: REpublc 794] "NAUENOS KEKVENO LETUVO DRAUGAS R BČULS

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 2013 Ekologiški produktai: privalumai ir trūkumai Darbą atliko : 1.Viktorija Lazauskaitė 2. Justė Zinkevičiūtė 3. Akvilė Zaveckaitė Mokytoja : Birutė Miliauskienė

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

Nauja lietuvių bendruomenė Kipre

Nauja lietuvių bendruomenė Kipre Nauja lietuvių bendruomenė Kipre Dalia STAPONKUTĖ 2018 m. lapkričio 4 d., įvyko Visuotinis-steigiamasis lietuvių, gyvenančių Kipre, susirinkimas ir oficialiai įsteigta dar viena pasklidusių po pasaulį

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau