7? Š I Po Čikagos policijos palydos žygiuos minėtas Charles Adkins, g. Kanada nenorėjo pakenkti sa tų ir Būgnų korpusas. Eilės są. kur kojy ištiesti.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "7? Š I Po Čikagos policijos palydos žygiuos minėtas Charles Adkins, g. Kanada nenorėjo pakenkti sa tų ir Būgnų korpusas. Eilės są. kur kojy ištiesti."

Transkriptas

1 Dbsuota, gali lyti. Saulė tka 5:34, lidžiasi 8:20 VOL. LV Pric 15c Kaina 15c 171 ČKAGA ŠANDEN MN KOMUNZMO PAVERGTAS PASAULO TAUTAS SAGONAS. Po ššių mėnsių bandymų įvsti P. Vitnam fktyvią liaubų prižiūrą, namo išvyko Kanados dlgacijos vadas Michl Gauvin. Jis atsisvikino sudos konfrncijoj. rikšdamas, kad visi 240 kanadičių dlgacijos nariai bus P. Vitnam tik iki lipos mėn. baigos. Jis sakė, kad komunistai sudarė tokias sąlygas, kurios nįmanoma vikti, prižiūrint karo liaubų susitarimą. Kanada bandė būti objktyvi, tačiau komunistai darė iš Kanados dlgacijos tarptautinėj komisijoj lyg Saigono gynėją. To Kanada ngali kęsti griau sitraukia, ČKAGA. šiandin, lipos 21 d. įvyksta jau 15-tas Pavrg tąją Tautų minėjimas Čikagoj. Civic Cntr aikštėj bus už dgta Laisvės Lipsna..Ją nš Pavrgtųjų Tautų komitto kvistas Charls Adkins, buvęs Olimpiados boksininkas, Hlsin kio Olimpiadoj laimėjęs aukso mdalį. Vėliau įvyks tautybių misto valdybos grupių radas. i* J 7? Š Po Čikagos policijos lydos žygiuos minėtas Charls Adkins, g po jo sks Pakrančių Sargybos vėliavų kuo Policijos Trimi Kanada nnorėjo knkti sa tų Būgnų korpusas. Eilės są vo užsitarnautam nšališko tai Š VSO PASAULO t* kos prižiūrėtojo vardui. Kanada ASHDOD. zralio vyriau raš, rad žygiuos šios gru natvyko į Vitnamą ginti vinos sybi daug rūpsčių suklia so pės Garbės svčiai, Pavrgtųjų MASKVA. š Kinijos, po kurios pusės. ntncija buvo vitų žydai, atvykę iš Gruzijos. Tautu Komitto nariai, Didžiuobjktyviai stbėti tisingai nvaisingų drybų, sugrįžo L Pasodo, kad ti žydai yra jų Ežrų Drill Tam, valstijos prižiūrėti liaubų susitarimo onidas Hyčvas, sovitų užsinio sisavinę daug gruzinų savybių. skrtoriaus įstaigos dalinys, vykdymą, riškė Michl Gau rikalų vicministris, vadova Ji yra karšti npriklausomy marinų 4-tos Aviacijos gru vęs sovitų dlgacijai drybovin. bę mėgstą, savo grupės susi- pės kuo, Užsinio karų vt Kanada pmoji suorganizavo s su Kinija dėl sinų. Paryžiaus gyvntojai karštą vasaros diną susinko pri ^plaukiojimo basino. Kaip matom, žmonės nturi nt ' organizavę, nmėgstą autorit ranų dalinys, llinois valstijos kur kojy ištisti. policija, Raudonasis Kryžius, Ci KARAS. Buvusio Blgijos to. i P. Vitnam ryšių susisiki mo sistmą daug savaičių sa- Kongo, dabartinės Za przigruzijos žydai sukėlė triukš vilinės Gynybos grupės, Višk vo maistu alumi vaišino ki dntas Mobutu Ss Sko at mą, kai 47 darbininkai buvo at lių Tarnyba, Hornts trimitai tas dlgacijas, nmokėjusias vyks į Egiptą kitas arabų valslisti iš darbo Asdodo uost. Bu būgnai, Amrikos talų Jung susiorganizuoti. Kanada anksti, tybs. vo sklbiami bado strikai, gat tinis Komittas, Td Zirins WASHNGTONAS. Snato komittis Ginkluotų Jėgų CLEVELANDAS. Panlė buvo sngusi siųsti stbė vės sodė dmonstracijos Bill Ford, nusiplnę Pavrgtųjų Bandymų švystymo rikalamas dmonstravo Amrikos kontojų komandas į kovos lauką, ta Barbara Smialk tism rikalau riaušės. Api 2,000 Gruzijos žy Tautų vikėjai, toliau ina xc ilėšas gynybos biudžt WASHNGTONAS. Prky dų apsupo uostą sustabdė vi tybių grupės: Srbija, Estija,.. nuotaikas,... nukarpydamas,,. v.naujims.,, čiau visos stangos atsimušė ja 1 milijono dol. bausmės rs- :- grso bos drtamntas sklbė, są darbą, buvo užimtos misto Slovakija, Kroatija, Lnkija, Gu į komunistų nnorą laikytis su publikonų komittui prrinkti kaip'sąlygos jų pritarimui stratginių ginklų kontrolės susitari kad Amrikos konominis au įstaigos primušti rigūnai. diją, Ukraina, Latvija. Po jos sitarimo sąlygų. Gauvin riš przidntą. Ji tvtina, kad ji mams su Sovitų Sąjunga, tačiau libralų dominuojamas komi gimas pr antrąjį mtų ktvtį: kė, kad Lnkija Vngrija nuo gi davė nmažą auką komit Padėtį nuramino atvykęs trans ska Parkų Tarnybos automobi ttis nutarė, kad daug tų ginklų Amrikai nrikia, ns su So balandžio, ggužės bžlio pmos dinos nnorėjo, pri tui, o jis išlido pinigus nlga porto ministris Shimon Prz. lis, Kinija, Lituva, Čkoslova vitų Sąjunga inama taikingos kogzistncijos kliu. mėn., tbuvo 2.67c. Priš tai du Jis žadėjo atgal priimti atlis kija, Rumunija, Albanija, Kar žinti Vit Congo ar šiaurės Vit- lims rikalams. dinolo Mindznty Fondas m ktvčius augimas buvo sto tus darbininkus. NEW YORKAS. š Amri namo liaubų laužymo. Vitna Trumi kalbant, minėtas vus 8%. nfliacija pr tą mo komunistai iš viso stngėsi kos į Kiniją buvo siųsta pma komittis nubraukė 405 milijo zralyj yra api 16,000 Gru ro Daly1 švarsnės Čikagos ko VĖLAUSOS ŽNOS tį laiką sikė 6.8%.., Tai nko zijos žydų. Didžiausia jų dalis mittas. nbndrauti su prižiūros ko tlgrama pr rdvės satlitą. nus dolrių, prašytų gynybos d kios žinios, ns vyriausybė ti buvo apgyvndinta Ashdodo miės > Parado maršalais sutiko būti misija. ± Ją sašė dr. Paul Dudly rtamnto Tridnt raktom Darbo di-amnto statis kėjosi stovaus augimo pr il t su 30,000 gyvntojų Gruzi kongrso narys Frank Annunzio, Gauvinas sakė, kad. dvijų Whit, kuris prnai buvo Kini ginkluoto povandninio laivo kanadičių karininkų grobi joj. Jis svikina Kinijos gydy statybai. Pakomittis nubraukė tikos biuras sklbė, kad bž gsnį laiką 4%. nai nmoka hbrajų kalbos, lai llinois lgislaturs Earl Landgrab ndianos radų dk mas buvo skutinis lašas nusi tojus. vš 500 milijonų dol. įvaioms lio mėnsį pragyvnimo kainos Vakar snato invstigacijų ko kosi viningai, išžįsta labai torius Hy Fliglman. OTTAWA. Kanados rla stratginių ginklų programoms. kilo 0.7%, nžiūrint į tai, kad mittas pradėjo klausinėti konsrvatyvią rligiją, jų mo vylimo taurėj. Toki dalykai Jau buvo sklbta, kad llinois ngalėtų įvykti civilizuotam mntas vdė vyriausybi drė Pntagonas prašė 8.5 bil. dol. przidntas Nixonas sklbė rigūnus api milžinišką javų trys turi mažiau laisvių už ki krašt, sakė kanaditis. Ko tis su Amrikos vyriausyb dėl Pakomittis nubraukė 1.2 bil. kainų užšaldymą bžlio 13 d. rdavimą Sovitų Sąjungai. tas žydų grups. Vinas ara valstijos Atstovų Rūmai savo munistų daliniai puasilgė pri numatytos pr Aliaską žibalo 'dol Pakomitčio pm. Thomas Maisto kainos kilo 2.2%. Pr Komittui vadovauja sn. Jack- bas jaunuolis, draugavęs su gru- -78-j asamblėjoj priėmė rzo mityviai. Taika Vitnam ga vamzdžių linijos. Žibalas laivais Mcntyr iš Nw Hampsh nu pmus 6 šių mtų mėnsius kai son. Jis pranašauja, kad bus iš zin-žyd buvo užmuštas, o mr liuciją nr. 344, siūlytą Jacob John Wolf, iš 14-to distrikto. lės būti įgyvndinta, ji Mask bus gabnamas ntoli Kanados sprndė, kad dauglis kariuom nos kilo 4.4%, pmą kartą aiškintas skandalas, kuriam ginai buvo nuskusti plaukai. Toj rzoliucijoj sakoma, kad va Pkinas sus š. Vitna Vakarinių krantų. Parlamntas nės prašomų ginklų yra nri tik nuo 1943 mtų. Pr sku bus įvlti javų pkliai buvę rikia rmti tikslus sikimus mo komunistų valdžia, riškė nori žinoti,, kokių apsaugos pri kalingi drybos su Rusija. Vy tinius,12 mėnsių kainos ki žmės ūkio drtamnto tar Pavrgtų Tautų žmonių. Pavrg Kanados dlgacijos vadas, iš monių Amrikos valdžia numa riausybė įrodinėjo pr Jūros lai lo 16%nautojai. tųjų Tautų komittas gia to gribtis, kad nbūtų kran vyno opracijų, všininką ad vykdamas iš Vitnamo. Romoj šiandin turi susi mas už savo stangas sikti Maisto kainų užšaldymo čių užtršimo. molą adm. Hymaną Ricko- tikti susipykę filmų artistai Eli laisvės dmokratijos komunis naikinimas jau pradėjo rodyti AUSTN. Priš dvjis m vrį, kad susitarus dėl snų gin zabth Taylor Richard Bur vaisius. TEL AVVAS zralyj tų užimtos šalys. Dėkojant Pmiausia pradėjo tus baigtą statyti Lyndon John klų apribojimo, Amrikai rikia ton. sibaigė saulio žydų Olimpi Springfildo įsimlio nariams kilti kiaušinių kainos Nw son bibliotką jau rikia rmon nužmsti tchnologinių tyri ada Makabi žaidynės. z už lankią rzoliuciją, vis tik, tuoti. Darbai užtruks- 18 mė nėjimų, iškant naujų ginklų, Naujas Amrikos ambasa York didli kiaušiniai kainuo ralio sportininkai iš viso surin rikėtų prašyti mūsų Čikagos nsių kainuos 2-3 mil. dol. tuo čiu išvystytant sudimą dorius Pitų Vitnam Graham ja api 90 cntų už tuziną. Žmės ūkio skrtorius Butz ko 166 mdalius, Amrikos žy Lituvių Tarybos ar LB Čika BANGKOKAS. Tailandijo- Txas valstija užvdė bylą priš, Maskvai būsimos drybos dėl Martin atvyko į Saigoną įti j policija sugavo garsų kinų kontraktorių, kuris statė biblio stratginių ginklų. Pakomittis kė krdncialus przidntui riškė sudos konfrncijo dai gavo 162. Griausiai si gos Apygardos, kad jos įsikištų j, kad atinančiais mtais ja rodė dvynukai brolis ssuo taisytų mtai iš mtų kar kilmės avantiūristą Lo Hsing tką. Pasodo, kad tks nuimti nutarė, kad nėra ni stratginio Thiu. vų drlius bus daug didsnis, ns Zarnowickiai iš Švdijos: 19 tojamą nsąmonę. Han, kuris laikomas visos hroi visas marmuro lntas jas kni politinio tikslo ruošti naujus Gnral Motors UAW ūkininkai raginami sėti kik mtų Anita laimėjo plaukym Antroj rzoliucijos dalyj sa no prkybos Pitryčių Azijoj kisti naujomis, ns marmuras ginklus dabar, kada su sovitais aštuonis mdalius, jos brolis automobilių / darbo unija n koma, kad nuo 1918 mtų gali daugiau kvičių, mdvilnės, vadu. Jis prastai gyvndavo ėmė byrėti, plaišioti. Txas uni susitarta gyvnti taikoj. Brnt du. susitaria dėl algų. Darbdaviai saulinio komunizmo jėgos jun vikdavo Burmoj, tačiau Bur vrsittas sumokėjo 18 mil. dol. Sn. Mcntyr nt riškė, nurodo į vyriausybės nustatytą sojos puplių šarinių javų. Pasėlių suvaržymai ūkiams at Įdomu, kad žydų žaidynės gė užgniaužė tautinę Lituvos, iuos kariuomnė jo gaujas iš bibliotkos statybai, o ji jau griū kad naujų ginklų statybą gali ribą 6.2% algų kėlimą, o šaukiami likamos ribos napsiita b politikos. š juo Latvijos, Estijos, Vngrijos, stūmė į Tailandiją. Kartu su va. knkti ddyboms dėl stratgi unija rikalauja daugiau. tik tabakui, žmės rišutams dųjų Afrikos šalių atvykę žydai Lnkijos t. t. npriklausomy Lo buvo suimta 10 jo sargybi TAPEJUS. Pmą kartą nių ginklų apribojimo, gali sportininkai protstavo, kad žai bę. Mūsų nuomon, nėra labai nių, pnki jų sužisti. Taivano žmonės oficialiai sužino knkti dvasiai susitarimų su Yllowston Park po stai ryžiams. Vyriausybė daranti Lo gaujos Burmoj liko dar jo, kad przidntas Chiang Kai Maskva. Tims snatoriams n gaus litaus žr nuskndo 4 viską, kad ūkininkai turėtų dynės atvyko dalyvauti Pi grai, kad Lituvos, Latvijos, iš 1949 mtų, kada Kinijoj val Shkas sgo. Buvo sklbta, atina į galvą klausti, kokius skautai iš Naujosios Mksikos. kankamai gazolino traktoriams tų Afrikos žydai. Jims daly Estijos politinis likimas yra saikvauti buvo uždrausta. Tarp z stomas su tautų, kaip Kozakija, kankamai trąšų. džia ėmė komunistai. Lo buvo kad jis visiškai gijo iš plau ginklus uždraudė statyti Krm Graikijos ktvtadinį ralio Amrikos sportininkų dl-url, šiaurės Vitnamo ar aukštas karininkas, kuris Bur čių uždgimo. liaus rlamntas. Įvaūs - buvo 113 laipsnių karščio. Daug įvyko muštynės. Gudijos likimu. Tautų išsivys moj sudarė savo privačią ar rūžavėję politikiriukai gali nu uplių išdžiuvo, mistuos ėmė žaidynės dalyvavo jaunuo tymo istorijos yra visai kitokios, miją iš 93-čios Kinijos divizijos vsti Amriką į tokią dėtį, kur pritrūkti vandns. liai iš 27, valstybių. Daug jų istorinlis likimas nnašus, likučių kalnų gnčių gyvn ji bus silpnsnė, atsilikusi gink nutarė silikti zralyj, jų tarptautinis statusas nsudrina Jungtinių Tautų Saugumo tojų. Lo vyrai rinkdavo opiu luos rfuo Sovitų Rūdijos. Taryba vakar-vėl svarstė Vidu tarpc18 iš AnjrĮikos komandos. mas. Visa tai rikėtų kisti. Ta mą, kurį augindavo vitiniai kal žaidynių 'organizacija gavo čiau blogiausia, kada llinois riniųjų Rytų konfliktą. Egiptas KABULAS. Naujoji Afga ničiai gamindavo spcialios į Miami Bach misto val rikalavo, kad izralitai išitų iš nistano valdžia, vadovaujama siūlymą iš Pitų Afrikos spor simlio nariai tvtina, kad Li WASHNGTONAS. Ktv laboratorijos hroiną, kurį siųs dyba ndavė kubičiams Kon davo į Hong Kongą Saigoną. tadinį snato Watrgat komi vncijų salės, kur ji rugsėjo okupuotų žmių. zralis siūlė gnrolo Daudo, kuris kartu i tininkų atityj norganizuoti tuva npriklausomybę prarado na przidnto, prmjro, karo žaidynių Olimpiados mtodais, 1918 mtais. laikas išskti x> armija buvusi ginkluota tto pmininkas sakė viša 4 d. planavo švęsti buvusio Ku drėtis. Argntinos przidnto nau ministrio užsinio rikalų mi- kur sportinininkai atstovauja sa sktingą Baltijos valstybių griausiais Amrikos ginklais. m posėdyj, kad jam tik ką bos drktatoriaiiis Fulgncio Ba ji rinkimai. bus rugsėjo 23 d. nistrio rigas, sklbė, kad vo valstybėms, bt ruošti jauni dėtį iš to Pavrgtųjų Tautų ka Hroino prkyba davė Lo jo tlfonavęs iždo skrtorius tistus atvykimą į JAV. Kandidatas.yra vinas Juan Sovitų Sąjunga prižino nau mo fstivalį, kuriam visi atsto tilo, kuriam plaukioja tokios vyrams grų jamų, už kuriuos Schultz pranšęs linksmą ži tautos, kurios npriklausoiųybės Pron. nauguracija bus slio jąją rvoliucinę Afganistano vy vautų tik sau, kaip individai. ji gaudavo griausių ginklų nią, kad przidntas Nixonas nu Įdomų, kad krpšinyj zra iš viso nėra turėjusios. riausybę. Tą tį darė n amunicijos. Burmos vyriausy taręs listi komittui sinau masis Schultzo skambinimas 12 d. lis nugalėjo Amriką, ns zra Przidntas Nixonas, išė dijos vyriausybė. bė nprskiodavo Lo kariuom doti slaptų Baltųjų Rūmų si buvo kaž kino iškrėstas šposas. BELFASTAS. šiaurinėj Kabul, Afganistano sostinėj, lyj, kaip nauji imigrantai, gy nės, ns ji dažnai dėdavo Bur tarimų magntofoninėmis juos Jis gavęs žinią iš Baltųjų Rūmų, jęs iš ligoninės, riškė, kad mos cntrini valdžiai kovoti tlėmis, kurios yra Slaptosios kad snato komittas jokių przidntui nėra laiko galvoti po prvrsmo ramu. Gatvės va vna buvęs llinois gras žaidė Aijoj britų kariviai sučiupo jas Tai Brody iš Long sland svarbų aių slaptos armijos va priš komunistinius banditus Tarnybos saugomos. Sn. Erwin juostlių ngaus. Skrtorius api sitraukimą ar atostogas, žinėja kariuomnės tankai dą Grry Adams, 24 mtų. Jis bu karivių pilni sunkvžimiai. Pa Barry Libowitz. Burmos šiaurėj. Paskutiniu sklbęs žinią, gyrė przidn Schultz jam sakęs, kad jis n jis turįs dbti kasdin. vo troristų brigados vadas. tys svarbiji prvrsmo dalyviai skambino api jokias juost mtu įvyko kli incidntai Bur tą už išmintingą žygį. MADRDAS. snijoj buvę 50 jaunų karininkų, vado karininkai dabar sudaro Vyriau Kartu suimti Brndan Hughs Ntrukus po to sn. Erwin, ko lės nkalbėjo. 'Valstybės proku ma nutarė išvalyti Lo impriją. Jis bėgo į Tailandiją čia bu mitto pmininkas, vėl prtrau roras- pradėjo aiškinti, kad.: iš lankosi Paragvajaus przidntas vaujamų tis gn. Mokammad sybės Cntro komittą aukš Tom Cahill, abu aukšti bri gados karininkai. ; Daudo, buvusio prmjro." Ti čiausią valdžiąr. Alfrdi Strossnr. kė posėdį sklbė, kad p- krėtė šitą piktą šposą. vo suimtas. Gruzijos žydų riaušės zralyj MAŽNA LĖŠAS NAUJEMS GNKLAMS Komittas aiškina javų rdavimą Baigėsi saulio žydų žaidynės Pagavo hroino prkybos vadą Kaž kas apgavo snatorių Erviną Prižino naują Kabulo valdžia

2 vinam doram lituviui sukdąr didsnę tam JUlniam, Dailininkai Antanas Anastazija Tamošaičiai vpujiariąusi lituviai dai-'api 10miybų į rytus nuo Kingslininkai Kanadoj Antanas tono. Ąnastazija Tamošaičiai šimt! Stratfordo fstivalio proga švęs rikšmingas sukaktuvs, 'tky su milu -kolga Alfu NaŠimt sukanka 25 mtai, kaip;ku užsukti matyti lituvišjuodu Kanadoj įkūrė savo dai-kos Dainavos. Kas b Tamolės Studiją. Sukaktuvių ruoši šaičių! Mūsų žymioji dailinin mo privilgiją nori sivržli kė, pdagogė čia atvykusi Montralis, kur A. A. Tamo jaunųjų lituvaičių mokyti šaičiai pradėjo lituvišką liau gražiausiojo lituviško mno dis mną sklbti Vakarų pus liaudis audinių mzgi rutuliui. Bt į Tamošaičius nių mno. Sakė, kad atvyksiąs nmažiau tisių o dar labiau ts Tamošaitis, kurs litu prtnzijų turi ilė kitų Ka vių tautinio (liaudis) mno nados (Ottawa, Toronto, Kings torijoj, istorijoj prakti ton, London) JAV (Dtroit, koj sau lygaus nluri (žino ma, išskiant savo žmoną Anas Chicago! mistų. taziją). Dail. Tamošaičių rzidnci ja studija yra pri klio No. J.i.du savo togioj buvi 2, inančio Šv. Lauryno u nėj švnto Lauryno upyj piais iš Kings tono į Montralį, n tik kuria mno turtus, bt CRANE SAVNGS and Loan Association Pmailis mistas Londono laikraštis Financial Tims astuonių puslapių straips Juk kikvinas lituvis, at- nyj api Chicagą vadina šį si radęs užsinyj, bbėgdamas mistą pmailiu daugliu (nuo rusiškojo okunto, tą jų atvjų. kilnumą puikiai žino. Chicagą sąs Nr. 1 mistas Žino, kad rusai, okuvę plino, radijo, tlvizijos, na i Lituvą, jau pmomis dinomų apyvokos baldų, sudos, <uis šimtus lituvių sugrūdo j saldainių, mašinų įrankių, [kalėjimus. Vadinamiji -kūno mėsos muzikos instrumntų tchnikai nkavdistai juos gamyba. '. tn nžmoniškai kankino, o Chicaga turinti judriausius kitus šų vi u į kaušį šaudė. Kliasdšimt tūkstančių litu saulyj arodromus, aukš vių, nišskiant kūdikių, vai čiausius saulyj status, dikų ąnlių, prkiniuos va -džiausias saulyj krautuvs gonuos trėmė į šaltąjį Sibą. (v. Mrchandis Mart). Chi Daug lituvių, nkėlę sun caga populiariausias konvn kios klionės b vandns cijų mistas, kuriam pr m maisto, mė vagonuos. G tus įvyksta iki 900 konvncijų lžinklio šlaitus nuklojo litu su 2.4 milijono vizitorių, ku vių lavonais. Sugrūdo į tolimo ri išlidžią, api $460 milijo Sibo koncntracijos stovyk nų. Chicaga pr mtus aplan las, į nkliamas gyvnimo ko 5.6 milijonai turistų. ANTANAS R ANASTAZJA TAMOŠAČA Chicaga prižįstama sant sąlygas. Juos marindami b sauliniu bankų cntru jud savo sritys plačiai vikia nūs mnui Kanados garbingai vik badu vrsdami dbti sunkiai kliamus darbus, kaip pdagogai, už nuopl- atžymėti r įvrtinti. tūkstanėįams gyvybs atėmė. Q kik čioj Lituvoj litu vių buvo išžudyta!! į. M Tl. LAfaytt and Rockwll Strąt. NEMOKAMA VETA AUTOMQRT1.TAMS O/ mokama dvijv P mty crtifjcatams. Mažiau* * sia $5,000 ar daugiau on invstmnt account Pinigai įdėti priš mnsio 15 d. duoda dividndus už visą mėnsį Dividndai mokami sausio lipos 3) d. Prašom aplankyti naują mūšy namą. VALANDOS: Pmad, kętvt. 9:00 ryto 8:3o vak., Antrad pnktadini 9:00 ryto 5:00 vakaro; ššta diniais 9:00 ryto 12:00 dinos. Frčiadiniais už daryta.- Rikalauja apvalyti Chicagos policiją Chicagos policijos tarybos pmininkas Martin Johnson, kripėsi j misto' mrą Daly, tardamas apvalyti policijos drtamntą kisti kai kuriuos aukštuosius policijos rigūnus. Johnson kaltinopolicijos drtamnto su printndntą Jams Conlisk, kad jis nsiėmus grižtų-pri monių priš policininkus, kal tinamus kyšių ėmimu iš tavr nų savininkų. SKATYK R KTAM PATARK SKATYT DEMOKRATNĮ DENRAŠT "NAUJENAS" GERA NAUJENA Rusiškas kilnumas B. B. PETKEWCZ, Prs, riausia glžinklių bi grit klių ašimi. Suskaičiavęs dar visą ilę pmailių dalykų, Londono Financial Tims už visą tai krditą skia mrui Richardui Daly, r mūsų kiijntams, norintims pkti Skaitai tisiog ima gails Tko prskaityti 1973 m. rį laiką jims tapo antraisiais tis tokio lituvio, kuris dar. Gimtojo Krašto Vilniuj iš namais. Tolimoj Alksjys- drįsta rusus vadinti kilniais listą kalndorių. Rikia pri koj pri OHqvo grbiami rikšti jims dėką. žinti, kad kalndorius gra lankomi Lituvos sūnų ka Bt iš kitos pusės, ką gi toks savo giminėms Lituvoj USSR. u žiai išlistas. Kikvinai savai i... vargšas žurnalistas turi daryti! Dabar vykdoma plati7 modrnių koopratinių butų ti sktas vinoks ar kitoks ra Ms dėkingi-rusų, tautai, kad Ngarbinsi ruslio, rašinio šinys. ji tais rūsčiais mtais priglau ndės. Pamėgink nors truputį statybos programa šiuos mistuos: dė, sušildė n viną lituvį. Ši ką nors išsitarti priš ruslį, MASKVOJ, LENNGRADE, KJEVE, MNSKE, LVOVE, Kikvinam rašinyj lėkš rusų žmogaus kilnumą gražiais ts tksi į Sibą ar į psichi * ' RYGOJ, TALNE, KANOVE, ODESOJ, VLNUJ, ta nt įkyri proganda posmais apdainavo mūsų tau atrinę ligoninę. rusų bi komunistų tijos KAUNE, ROSTOVE pri Dono, KRASNODARE, tos lakštingalą S. Nris... Skaitai jų rašinius tisiog bsaikis garbinimas. Ličian CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA-ATOJ š rašinio galima suvokti, kad gaila tų taip žiauriai rusų iš čių Lituvą rašinių vos pora žurnalistas Juozas Baldaus privartautų lituvių. kituos mistuos. Aišku, įdėta. Vinam rašinyj žur kas liaupsina ruslius ĮĮaiįco kad iš lituvių tarpo dalis Galhna gauti vino, dvijų, trijų ar kturių kambarių nalistas Juozas Baldauskas, iš juos kilniais dar nsunaikinu yra visai okuntui rsida butus (su vtuv, vonia podėlio kambariu). garbinęs Lniną, Slio rvo sius klto ar. kliolikos bė vusių. Bt kiti taip rašo, ns liuciją, sisakęs, kad rusu gusių iš Lituvos rusiškųjų kitaip ngali ni rašyti, ni Viską sutvarko VNĘSRLPOSYLTORG pr savo. globoj tikras tautų gėlynas, taikūnų. Amrikoj išimtiną atstovybę tisybės sakyti. o api lituvius šitaip rašo: Stasys Juškėnas Antrojo saulinio karo m Kadangi šis kalndorius'gri tu Rusija priglaudė Lituvos čiausiai skiamas tik užsi litu SKATYK PATS R PARAGNK dukfas sūnus, sitraukusius niuos gyvnantims nuo hitlrinės okucijos, ku- viams, tai toks jo rašinys kik240 FFTH AVE. (tarp g-vės) NEW YORK, N. Y KTUS SKATYT TEL.: (212) t 30 months «For mor dtaild information on thos nw accounts, visit or call on ct our savings counslors it tan man mor tor you d Fdral Savings. Saf, scur and rcllabh savings plans* with you in r On food ztarm b tt Fayrol Saving Plan. Abouf thr-fourth of all Bonds ar porchasd through th Plan. ff bįaoa Axarksns Btv mor moof thm thy vr dramd thy couldl That s bcau th Payroll Savi»^ PW is rooh an asy viay to sav. Ail yo< do ii Mgx np wns you work and th amount yo«spcify is st asid from h ychck and usd to buy U.S. Savxnp Banda. t s th asy way to Mki a nat gg. Ya*w got your rasons to sav mony. Tt i od trat xay to do it inlssly. Jfcn th KinDom who ar buying Bonds th Paymfl, Way. Bonds py 5M % i»itps< Wc. Md ymro, 10 month* (4% f< in rplid if k*t, atoicu ar ndd thy can b cashd at jour bank. nhrd ia not ta or load inon tar**, and Wad t»c Haar hada6st*d radmntkm. As;«<S <«s Tak stock in Amrica* **D t avociayton' 4 r»* A»cm» AVf M< Al $«>*> <CSlTO Ax:< ACfcUJXXHk > W* «at!k& Buy U.S. Savings Bonds. NAUJENOS 1739 So. Halstd Strt Chicago, lit NAUJENOS, CHCAGO, LL. SATURDAY, JULY 21, 1073

3 A. GRNUS go<3 tėvynės sįsyinitpųį dr.. jam aptarė savo viklos pla- [ moksl kun. J. Borvičius iš Cdar Lak, nd., kun. A Nau Kazys Boblis, šinligė, alr-' nūs. Po jas posėdžio mums buvo minėjo, kad ši dina yra labai jokaitis iš Columbus, Ohio, kun. (rodytos trys filmos: Vėžio li svarbi. Ms minimi Divo Kūno J. Kluonis kiti man nžįs gija nuo augalų Jcįtų prižas čių dr. Kazys Pautinius,,' gos rūkymo knksmingumas, švntę, kuri Lituvoj taip iš tami. (Tęsinys) ti stiprybės sėkmės tolims Lituvės rigos išivijoj. į Šdis jos ligos kraujo su- kilmingai buvo švnčiama. Taip Raštu svikino: LšST c. v. ni viklai Lituvos laisvini dimas. Paaiškinimus davė sto t yra 100 mtų nuo Vlado Pūt. Z. Juškvičinė.. B. Pukl-i Stovyklos atidarymas pmininkas Vincas Tamošiūnas, mo darbams. Po jo žodžio va vičiūtės ilėraštį skaitė rna j vyklos gydytojas dr. K. Pauti- vio gimimo 650 mtų, kai įkur LŠST c. v. motrų skcijos vado Ji riktų kam nors saky dovo dėjėjas kultūrinės da Ptrauskinė, o savo A. K- nius. tas VHnius. vė Ona Mikulskinė, Alksand ti, kada Šaulių kultūrinės savai lis vdėjas tisininkas Alg vėža. Vakar 7 vai. vakar Litu Po mišių šauliai šaulės, uni ras Sofija Mantautai. tės atidarymas įvyko, nikaip das Budrckas skaitė skaitą Viną diną darėm išvyką vių salėj įvyko vakaras su vai formuoti, Vlado šganaičio va ngalėčiau sakyti. Čikagos Atkurtos šaulių Sąjungos r į Kazimiro Jakšto vasarnamį, dinimu, buftu šokiais. Tn Stovyklos vadovybę sudarė: dovaujami, atžygiavo pri vė šauliams išvykus į laidotuvs, zistncija. ' buvo suvaidinta Juozo Nmunėkuriam buvom labai šiltai su liavų,, gidant Lituvos him stovyklos vadovas Vladas šga bžlio 18 d. 9 vai. stovyklavi lio-ptrausko sukurtas sur Nuo antradinio bžlio 19 d. tikti, priimti vaišinami tn ną, vėliavos buvo nulistos su naitis, stovyklos vadovo d. tės aikštėj vėliavos buvo labai gražiai pralidom visą žisuotas vikalas dvijų viks ms pradėjom tikrąjį stovyklos jų nulidimu sibaigė V šau kultūrinės dalis vdėjas Alg. kltos b jokių crmonijų. Am mų komdija Prakiktas raš Budrckas, mninės dalis v gyvnimą. Vėliavas kaldavo prišpitę. Jo vasarnamis gi lių kultūrinė švntė. rikos vėliavą kėlė Vincas Mi tlis. / * dėjas Ptrauskas, šaudymo va m 9 vai. ryto jas nulisdavo- yra Union Pir turi labai gra kalonis, o Lituvos Marijonas Atsisvikinimo žodį tarė Vla dovas K. Pumputis, vėliavų tar m 7:30 vakar. Vėliavų kėli žią apylinkę. Auga pušys, ąžuo Priš vaidinimą žodį tarė šnapštys. Taip t b crmo mą nulidimą vykdė unifor lai kiti mdžiai. Mūsų foto vaidintojus pristatė šaulys das šganaitis Algdas Bud nybos vidaus tvarkos vdėjas nijų jos vakar 7:30 buvo nu P. Tomkus, rgistracija muoti šauliai: Srgėjus Radz- grafai darė nuotraukas, o ms Algdas Budrckas. Vaidino: rckas. listos. Stovykla visą savaitę nbuvo talpų vdėjas Julius Pocius, sto vickas, Kazys Jakštas,. Pranas mdžių vėsyj vėsiais gėri Pusklis, tarnautojas visuo Čikagos šauliams grįžus iš Binoras Antanas Blckas. mais vaišinomės, dainavom mninės vikėjas, Juozas Pt pilnutėlė ms labai laisvai jo vyklos gydytojas dr. Kazys PauAntano Stakėno laidotuvių, va Jims vadovavo Pranas Tomkus. kai kuri nt šoko. Armonika rauskas, Pusklinė, jo žmo j jautėmės. Kik daugiau gy tinius. (Pabaiga) Savaitės būvyj turėjom šias grižė Pranas Binoras, o dai kar stovyklos vadovas Vladas na, Salomėja Ptrauskinė, Žm- vntojų atsado pnktadinio vakar šštadinio rytą. Su šganaitis tarė trumpą atidaro skaitas: Kovos būdai dėl Li navo: Adlė Lotoninė, Magd- Didžiuiis traktorius vša Knndy gulinė, jos draug, Janina Jomąjį žodį visims linkėjo tuvos laisvės A. Juškvičius, lna Tomkinė, Janina Plcki- Erdvės cntr Saturno 1B raktą į ršiūnaitė, Ptras, Pusklių šauliais nuo ktvtadinio b jos issovimo vitą "Complx 39-B". žlio 21 d. joj stovyklavo prof, gražiai pralisti laiką sism Kova priš gnocidą stan- nė, Vincas šarka, Marijonas Lipos 28 d.- kils trys astronautai, šimos draugas, Pranas Bino šnapštys, Vladas Mingėla kiti. kuri gyvns rdvės stotyj Sky- ras, tarnas Pranas Tomkus gn. Stasys Dmantas. lab 56 dinas. Šiaip savaitės būvyj į ją bu Pnktadinį, bžlio 22 d. tu laidojimo dktorius Albrtas rėjom motrų diną. Čikagos Kvčas. Vaidinim vaizdavo vo atsilankę: prof. A. Varnas Vytauto Didžiojo šaulių kuopos tuvių dainą, šaulys Antanas Čikagos lituvių gyvnimą, su žmona, kun. A. Sabaliauskas motrys, vadovaujamos ssės Kvėža dklamavo savo jims tas gan grai vyko. Ji šaulės Stasės Ccvičinės, pri tis rašytą ilėraštį Par nbūtų toks ilgas pmam viks vusios skanaus krupniko pri čio židai Joninių naktį, o jau m motrų dialogas, vaidinimas Amrican Travl Srvic Burau, vadovaujamas Waltr Rack-Ras* kpusios įvaių tortų vaišino čiausko, organizuoja turistins kskursijas į Lituvą. Jo kskursijos na mrgytė Gorėta E. MikaloMidland Savings aptar būtų visai gras priimtinas. tvarkingai suplanuotos, vyksta sklandžiai visos grupės turi tyru stovyklaujančius šaulius. nauja taupymo namų nytė Prano msrio ilėraštį sius lydovus. Ekskursijų maršrutas skantis: Vaidinimui sibaigus. vai skolų rikalus visos mū Jigu būčiau aš ukštlis. Joninių laužas sų apylinkės. Dėkojam Mno vadovas Juozas Ptraus dintojams gėlių puokštę, in vi Jums už mums rodytą ; 6 DENOS LETUVOJE Vakar, sauli nusilidus, bu kas Vytauto Didžiojo šaulių kuo sims vaidintojam po gėlę pri sitikėjimą. Ms norė vo surngtas Joninių laužas. pos vardu svikino Jonus, Ja sgė Gorėta E. Mikalonytė.-Vė 5 Dinos VLNUJE (įskaitant */2 dinos klionę į TRAKUS) tum būti Jums naudingi liau vaišinomės šokom. Kik Įžanginį žodį tarė Algdas Bu atityj. ns, Vladus, Vladės, Ptrus, P. - / 1 DENA KAUNE žmonių vakarėlyj dalyvavo, n drckas laužo programai va trs, Povilus Povils, jims Sąskaitos apdraustos ki SPALO 1-A TURME DAR 5 VETAS dovauti kvitė mno kuop $ buvo sugidota ilgiausių mtų! tko sužinoti. Galėjo būti api AKS LOAN AŠSOunOM du šimtus. lės vadovą Juozą Ptrauską. Lau Nr. 11 Slio mėn. 1 d. 15 dinų klionė Po svikinimo programa bu AJ&JnEE AYEXUS. * 7 š CHCAGOS $ š NEW YORKO S žą iš Lituvos atvžtais dgtu Skmadinis skutinė dina vo tęsiama toliau. Pranas BiSHJCASO, KJJMOC kais uždgė stovyklos vadovas * 5 dinos Lituvoj - 5 dinos Rygoj (Latvijoj) noris sakė monologus suda šganaitis su vaidila. Įžanginį Bžlio 24 d. valgęs pusry Nr. 12 Gruodžio mėn. 19 d. 14 dinų klionė ręs iš žmaičių grupls, žmai čius, nubėgu dar pri Mičigano žodį tarė kult, dalis vdėjas š CHCAGOS S š NEW YORKO $ Alg. Budrckas. Pri Joninių tiškas dainas dainavo šiaip vi žro atsisvikinti sižiūrėti, / 5 dinos Lituvoj 5 dinos Rygoj (Latvijoj) laužo buvo atlikta tokia pragra- sokias išdaigas išdarinėjo. Tu kaip jis. atrodo skmadiniais. rėjom grų solistu solis- Vilnis vina po kitos skalauja jo ma;. Prašom rgistruotis, ns dalyvių skaičius grupės ribotas. Įmo čių. rna Ptrauskinė dai kėj imas asmniui $ Pasklbtos kainos gyvnant dvis kam 4 Yars Savings krantus, saulutė' kpina, o-žmo Passbook Savings Vaidila, kurio rol atliko Jonas navo: Pr klausučių ulytėlę, Ma Crtificat All accounts com baryj; atskas kambarys $85.00 mildomo moksčio. nių knibždėt knibžda. Maudo (Minimum S5.DOO) poundd daily Platakis, laikydamas rankos n močiutė barė, Daug daug dai si, laivliais plauko arba plūid quartrly ALL AR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT kankls dainavo Snovės li- nlių, Nišik, nišik iš to so~ '... - dymyjė savo nuogus kūnus APPROVAL džiaus.. Jai armonika pritarė M. 1 priš saulutę kaitina. O tas Maskvytis.- Stasė Ptrušaitinė plūdymis! Nžinia kur jis pra Visais klionių rikalais prašau kriptis Į: dainavo Pasėjau linlius ant sidda kur jis baigiasi. pylimo. Adlė Lotoninė dai 10 vai. kun. J. Borvičius pri navo Brnli, dar njok. Labai gražiai ruošto mdžių vėsy gražiai sodė solistas Stasys j altorėlio, kuris buvo apdangs \ SOUTH WESTERN AVENUE Stasiūnas, kuris mums daina tytas iš Lituvos tn iš'litu Chicago, llinois Tlfonas (312) vo tris dainas: Tylus vakarėlis, viško lino išaustomis staltsėlėdolera TUR KOJAS, ji grit Saulė lidžias jau vakaras bu mis, prišakyj kabant jam Taip t ruošiam kvitimusg giminėms atvykti į Amriką; tikiam išina nbgrįžta. Jūsų dolriams vo. Turėjom jaunimo. Vi dovanotai lituviškai vėliavai, informacijas klionių rikalais i visus saulio kraštus, rūpinam lija Eivaitė, Marija Eivaitė vizas bilitus. rikia vado, kad ji nklystų. atlaikė-mišias. Dalia Ptraitytė kartu su vai Mišių mtu sakomam Jūs jims tarnaukit, nunškit dila dainavo šias dainas: Či į Chicago Taupymo Skolinimo gonai, Ant kalno malūnas, Sau Bndrovę. Tnai jūsų dolriai bus lutė tkėjo Palankiai, lan kiai. Kartu dainavo visi sv ' saugioj vitoj augšti nuošimčiai čiai, laužo dalyviai. Vėliau vy auklės naują dolrių šimą. ko šokiai žaidimai. Jūs dbat, tgul jūsų dolriai dba. š laužo programos matyti, kad čikagiškiai turi labai stiprių. Ji norit įsigyti namą, turėti kankamai grų mnininkų solistų, tik lėšų vaikų mokslui ar snatvi, Pas mus taupomi jūsų pinigai atlika di tai nturi, kad juos jungia tai laikas dabar pradėti taupyti. x dlius darbus. Pma, ji dda Jums 9 sodė Joninių laužo mtu. Ms sikti asmniškus jūsų užsimojimus. Antra, matėm tn daug solistų solis čių, bt sigdom laužo vado ji dda sukurti grsnę apylinkės bn vo. š anksto atsiprašau, ji aš druomnę i ūpina fondus namams įsigyti. ką pralidžiau ar nminėjau. Rgular 90 Day $1,000 or mor Savings $5,000 or mor Taupykit dabar. Santaupos, dėtos priš Kaip atrodo, Joninių laužo pro Passbook Passbook Crtificat Savings 10 mėnsio diną, nša nuošimčius nuo mė Account (1 to 2 yars) Accounts Crtificat grama nbuvo sudaryta ni (2 to 10 yars) nsio pmos. kas jos nturėjo. V Saulių Kultūrinės savaitės įspūdžiai Nuo 1914 mtų MDLAND SAVNGS Į T AMERCAN TRAVEL SERVCE BUREAU Philomna H. augti - taupykit! f 5%. 51/4% - 53/4% 6% Skandrės šaulių Kultūrinė savaitė Knnbunkport, Main CHCAGO ass South Wstrn Av savings and loan association Aprašęs šaulių motrų diną, žingsnį grįšiu atgal minė siu Stasio Urbono antradinio vakar skaidrėmis rodytą pra ėjusių mtų suruoštos šau lių kultūrinės savaitės stovyk lą Knnbunkport s tėvus Pranciškonus. Kuri tn sto vyklavo, matydami skaidrės tuos gražius vaizdus, jautėsi, lyg vėl ji tn vaikšto stovy klauja. O mums, tn nbuvu sims ją visą skaidrės ma čius, susidarė toks t vaizdas, kaip tų, kuri tn buvo. Tikrai gražios apylinkės ta ti vita. Stasys Urbonas n tik kad ruošė praitos šaulių kultūrinės savaitės skaidrs, bt darė į juostą įkalbėjimus visų skaidrių aiškinimus, žiūri į skaidrę čia t tau aiškina ją. Ms labai, yč ti, kuri joj nbuvom, dėkingi Stasiui Urbonui už praitos šau lių kultūrinės savaitės rody mą. Bžlio 23 d. Lš S-gos cntro valdyba turėjo savo posėdį - PER ANNUM ON SAVNGS CERTFCATES OF $5,000, OR MORE, 2 YEAR MATURTY. UN ĮVEST TAUPYMO SĄSKATOMS. Taupymo ndėliai Apdrausti iki $20, So. Halstd St Chicago, L VENA STPRAUSŲ BENDROVŲ, TURNT DDELES ATSARGAS. Įstigta 1923 mtais. TL Įstaigos pituos kimas automobiliams statyti. > NAUJENOS, CHCAGO B, LL SATURDAY, JULY 21, 1973

4 ATODRĖKS R PAVERGTOS TAUTOS ijų vrgėjas. Po gn. Eisahowrio į BalNuo gn. Dwight Eisnho-.tautos bi valstybės joms tuosius Rūmus rėjęs John F. Tuft LTHUANAN DALY NXWS wrio przidntavimo mtų riškiama užuojauta su linkė Knndy sklbė skančią tradicija yra, kad Jungtinių jimais atgauti savo laisvę n proklamaciją jau žymiai pra Halstad Strt, Chka«o, UL 4MM. Tl»»hsiw HA MM* Amrikos Valstybių przidn priklausomybę. skistą tokiomis bndromis fra SECOND - CLASS POSTAGE PAD AT CHCAGO, LLNOS tas kasmt lipos mėnsį pri Tik ti pmoji, przidnto zėmis, kad ją vinodai buvo SubicHptin trims mėnsi t $6.00 valo sklbti Pavrgtų Tautų Eisnhowrio Pavrgtų. Taut galima laikyti Afrikai ar Haiti vinam mėnsiui $X00 n Chicago $22.00 pr yar. $12,00 pr Savaitę proklamaciją, ku Savaitės proga sklbtoji pro San Domingo salai. Vitoj six month, $7.50 pr 3 montha. n rioj minimos komunistų im klamacija, aiškiai ' ndvi vardais išskaičiavus vrgtą othr USA localitis $20.00 pr yar, Kanadoj: $11.00 pr six months, $6.00 pr mtams - $2X00 prializmo kolonializmo ag prasmiškai sakė, kas yra tos sias tautas pštu rodžius thr months. Canada $22.00 pr yar; pusi mtu *1X00 tautos kas yra į vrgų impriją komunistų aukos, jungtosios vrgtosios lhr countris $23.00 pr yar. vinam mėaaiui $3.00 rsijos Sovitų Sąjungą, bndrai ap 15 cnts pr copy. 15 c. on Saturday Užsiniuos: gailstauti, kad šioj žmėj mtams $23.00 Di an rasi o kaino*; api gyvnimą sovitų karo jėgų užimtos sritys, tai Hl pusi mtų $13.00 sama laisvų nlaisvų tautų vinam mėnsiui $3 50 Chicagoj primisčiuos: sinkio nuvažiavusiji baltičiai juos tiksliai informavo, kad tatai JAV-bėms labai n mtams $22 00 pusi mtų $12.00 NaujiaoB ina kasditi, ttskžriant davė tikslias datas duomnis api kikviną privartos tinka. Api tai, kad Kong trims mėnsiams $7.00 skmadinius. laidžia Naujinų Bn vinam mėnsiui $3.00 drovė So. Halstd St, Chicago, žingsnį, darytą trijos Pabaltijo valstybės. Grai rso buvo priimta przidn tui vsta kasmt aiškiai pądl Tlf. HAymarkt ruošta įvykių dokumntų santrauka jims priminė n Kitos JAV vitos: Pinigas rikia kto Mony tolimą praitį. Duomnis ji turėjo, bt nė vinas nėat- smrkti sovitų imprializmą mtams pusi mtų $11.00 Ordrio kartu su užsakymu. brėžti Maskvos vrgtų sistojo ndrįso išklti Gromykos nuolat kartojamo m tautų Europoj tisę į laisvę NAUJENŲ raštinė atdari išskyrus alining nuo lo. Kanados laikraštininkas Lubor J. Zink, grai žįs npriklausomybę nbkar9 vai ryto iki 5 val vikaro. Srftadiniaig iki 12 val tąs rusus imprialistus jų vartojamus mtodus lais tota. ; JUNGTNŲ AMERKOS VALSTYBŲ PREZDENTO PROKLAMACJA Kaip valstybė ms nsikiam kitims primsti savo įsitikinimus. Bt kaip žmonės, ms visuomt turim laikyti gyvą viltį, kad mūsų didžiuoju laisvės vldėjimu kurią diną žmonės naudosis visam saulyj. Darydami žangą ' linkui saulio taikos saugumo, nsiliaukim rodę mūsų simtijas kitims, kuri sikia laisvės apsisprndimo. Tam sntimntui rmti, Aštuoniasdšimt pštasis Kongrsas 1959 m. lipos 17 d., bndra rzoliucija, atltdrizavo Przidntą prašė kikvinais mtais lipos mėnsio trčiąją savaitę sklbti Pavrgtų Tautų Savaitę. Dėlto, dabar, aš, Richard Nixon, Jungtinių Amrikos Valstybių Przidntas, savaitę, prasidėjusią 1973 m. lipos 15 diną, sklbiu Pavrgtų Tautų Savait. Aš kvičiu Jungtinių Amrikos Valstybių gyvntojus atžymėti šią savaitę atitikamomis crmonijomis viksmais aš skatinu atnaujinti sišvntimą aukštąjam tikslui visų žmonių individualini laisvi. Tai liudydamas, šiais mūsų Vištis dvyniolika šimtų sptyniasdšimt trčiais Jungtinių Amrikos Valstybių šimtas dvyniasdšimt aštuntais mtais aš pąsašau RCHARD NXON ' Proklamacija 4229, datuota 1973 m. lipos 13 d. Pasklbta 1973 m. lipos 14 d. vims žmonėms vrgti, Th Toronto Sun dinraštyj Tą przidnto J. F. Knndy tuo rikalu šitaip rašo: Bailūs diplomatai pradėtą tradiciją vldėjo Amžina gėda kitims 34 užsinio ministrams, skantis przidntas Lyndon Naujinų skaitytojai yra gana plačiai tiksliai in dalyvavusims Hlsinkio konfrncijoj, kad ni vi Johnson dabartinis Richarformuoti api Suomijos sostinėj vykusią 35 užsinio mi das Niksonas. nas jų natsistojo nnurodė Gromykos vaidybos nistrų konfrnciją, bandžiusią dėti grindus artė cinizmo. Kaip prastai tokiais atvjais nuolat at Pavrgtų Tautų Savaiti jančiai Europos taikos konfrncijai. B 33 Europos vals-. Pranšim minimi nuostoliai sitinka, didysis mlas, sudarąs grindą komunis laiką kongrsas nustataė li tybių užsinio ministrų toj konfrncijoj dalyvavo JAV pos mnsio antrojoj pusėj sėliams Swan Lak-Somrst tini taikos progandai, nbuvo nuplėštas vin skrtorius Rogrs Kanados užsinio ministras Mitchll. šimt ji išpuolė nuo lipos srityj, Austint, Trbank-StockLdų litus Winnipg tik dėl baimės, kad tisybė būtų supykinusi Krm 15 d. iki lipos 21 dinos. Albanijos diktatorius nutarė savo užsinio ministro į Hl ton sritys aplink Hamiotą. lių sudariusi vojų, o gal visai sugadinusi Ry (š laiško) sinkį nsiųsti, ns jis buvo įsitikinęs, kad iš tos konfrnci Didžiojo Amrikos przitačiau pranšama, kad saulė tų Vakarų nusiginklavimo sitarimus. jos niko gro nišis. Jigu tn dalyvaus sovitų užsinio WNNPEG, Manitoba. tam orui praitą savaitę grįžus, dnto Linkolno maksima kad Ta baimė suklti sovitų alrgiją tisybi, kuri pusė krašto ngali gyvnti Tisa, Tau rašysiu naujiną, ministras, galvoja Hoča, tai konfrncijoj bus kal sąlygos sitaisė drlius nu labai daug prisidda pri psichologinės komunistų aisva, ji antra pusė turi gy- kad lipos 7 d. (šštad.) vakar matomas gras labai gras. B bama vinaip, o daroma kitaip. kovos laimėjimo, yra kistas sav naikinantis Va vnti nlaisvėj, atrodo yra nuėjom migoti, o 8 d., t. y. sk to vabzdžių invazija, atrodo, Naujinos citavo Gromykos sklbtus čius karų diplomatijos riškinys. storija aiškiai sako, kičiamą praktiška prag madinio ryto 2 vai. staiga mažėja. svarbiausius Europos taikos bndradarbiavivo prin kad taikos ngalima grįsti grais norais, tptais matiška doktrina, kad sau kilo didlė audra. Lovoj gulė Pranšim dar primnama, kad cipus, kuriuos sovitų ksprtai ruošė kitims, n ru damas išgdau, kad kažin kas nmaloniais faktais, tai savęs naikinimas. r kista, lio taikos labui nt prišin mėto akmnis ant stogo. šbė visoj provincijoj prasidėjo sams. Pmas ts svarbiausias sovitų princis kad totalitarinės sistmos šalininkai šią taktišką ty giausios politinės sistmos ga gęs laukan žiūriu, kad dauglis šinapiūtė nors šaro drlius prižinti dabartins rytų Europos sinas. Rusai, susi li susigyvnti su sąlyga, nsi atrodo bus kik mažsnis ngu lą api jų tarptautinį naminį trorizmą skaito silp kišti tarę su Hitlriu, pradėjo karą grobė visą ilę valsty į vina kitos vidaus rika žmonių stovi namų tarpduryj numo žym. (Th Toronto Sun, 1973 m. lipos 16 d.). lus, kas faktiškai riškia pri žiūri, o čia ldai kaip mažųjų prastai būna, bt yra grs bių žmių, o dabar ji nori kad taikos konfrncijoj nis ngu buvo spėjama. tas grobis būtų prižintas. Rusai kišasi į kikvinos Komunistai rusai visą laiką buvo alrgiški tisybi. mrkti akis matant kaip rt vištlių kiaušiniai rtai vinas valstybės vidaus rikalus, bt tuo čiu rikalauja, kad Kada Rusijos visuomnės vikėjai primindavo jims api nris visomis gnocido pri po kito krnta iš všaus. šbėgęs norėjau uždėti dėžę kiti nsikištų į komunistų vrgtus kraštus. Rusai ga pinigus, gautus iš vokičių gnralinio štabo, tai ji n monėmis vškina smurto, m ant gėlių, bt gavęs pr galvą JNpilnamtės mrgaitės lingais lėktuvais siunčia tankus, suima kabintus, kanki norėdavo klausyti. Pasklbti vokičių gnralinio štabo, lo apgaulės primonėmis vėl grįžau į trobą. Ldai krito nužudė kitą npilnamtę na svarbsnius ministrus, primta tankais atvžtus kvis- dokumntai vokičių atsiminimai aiškiai rodo, kad L sijungtas mažsns dėl našūs į sukapotus glžgalius, Aplistam ngyvnamam to silpnsns tautas. o n apvalūs. Ji krito labai r nam -Harvy primistyj po lingus rikalauja, kad ti viksmai šiandin būtų ninas gavo stambias-sumas pinigų rtini savo viklai. sklbti tisėtais. Rusai falsifikavo rinkimus, rinko ko Kada komunistams rusams kas primna api Stalino B abjo, nikas nabjoja tai vinas nuo kito bvik pr licija rado lktros vilomis munistams lankius kandidatus, uždraudė bt kokį po Hitlrio darytus susitarimus Antrajam sauliniam JAV-bių griausiais norais pėdą nt daugiau atstumo. suraišiotą, išrngtą, žiauriai iš matyti visas tautas saulyj Pasibaigus audrai išėjęs si litinį vikimą pravdė nutarimus prisijungti pri So karui pradėti, juos sukrčia tokia alrgija, kad ji n laisvas laisvai apsisprndu žiūrėjau, kad pilna gatvė primė plaktą smaugtą 13 mtų amžiaus mrgaitę Kim Harwll vitų Sąjungos, o dabar nori, kad ta baisi tautų žmo jėgia toliau protingų diskusijų vsti. Kada komunistams sias. dėl savo valstybinės sant tyta ldų gabalų, bt rtokai nuo iš Kankak, kuri buvo atvy nių privarta būtų prižinta tisėta tautų bndradar rusams kas primna, kad raudonoji armija nikam nti varkos. Tatai aiškiai matvti vinas kito. Dbsys pr Winnikusi į Hąrvy pkti maudy biavimo forma. ko, savo jėgomis ji njėgė Suomijos įvikti, tai komu ką tik gautoj dabartinio JAV pgą ėjo tokiomis driūžėmis, mosi kostiumo. x vinur viską iškapojo, o kitur Przidnto dklaracijoj, tik Kikvinas Hlsinkiu nuvažiavęs užsinio ministras nistai pradda kita tma kalbėti. Kada komunistams kas nmatyti kad laisvasis sau nlitė niko. Mano tomatus Tis tuo namu S. Hoyžinojo, kada kaip sovitų karo jėgos įkėlė koją į Lnki primna, kad ts Stalinas išžudė gabiausius sovitų lis suprastų įsijaustų į tą n gėls išmušė pusiau, ns ldai n Avė. žaidė vaikai sustabdė ją, Lituvą, Latviją, Estiją, Čkoslovakiją, Vngriją, Ru kariuomnės gnrolus, sudarydamas progą vokičiams apsakomą agoniją, kokią rtai krito. Į viną taikė, į pravažiuojantįpolicijos muniją, Jugoslaviją, Albaniją Vokitiją. Kikvinas Kaukazą sikti, rusai šiuo atvju bando kaltę kitims vrgtiji knčia vini laukda kitą n, o kuriam ldas taikė, trulį, pranšdami, kad tam ngyvnam nam kažkas turėtų atsiminti, kad Stalinas prižino Atlanto Čartrio primsti. O jigu kas primna rusams api rikalą duoti mi, kuomt galiau tuo di-r tai visai nukto. dėsnius sižadėjo ngrobti svtimų žmių. Kikvi Lituvai, Latvijai Estijai tisę savarankiškai savo ri džiuoju Amrikos laisvės Čia įddu Fr Prss žinutę, yra. Policija ntrukus suėmė nam buvo aišku, kad Gromyka pr akis mlavo, kai jims kalus tvarkyti, tai. Gromyka nusisuka su klausimą kė vldėjimu galės naudotis žmo bt matyt tn pr mažai tgavo. viną 13 mtų mrgaitę, kuri Ldų prikapotų mdžių šakų išdavė dvi savo ' draugs 14 nės visam saulyj laisva dėstė grindinius Europos taikos principus. Jigu n lusiu žmogumi visai nbnori toliau kalbėti. Kostas 15 mtų amžiaus. Visos trys Rusai komunistai tisybės bijo, užtat čioj "Rusi jam sauliui to procso vi buvo pilnos gatvės. skaityti skrtoriaus Rogrs, kuris sakė, kad taika apkaltintos nusiųstos į Auningai ryžtingai nsr joj nikam nlidžia kitokios nuomonės sakyti ar turės būti rmta visai kitais princiis, kad turės būti tinus? Jpr Winnipg Fr Prss: Prai dy Hom. prižintos grindinės žmogaus tisės lista tautoms rašyti. Ji uždarė visus laikraščius lidžia tiktai ko tą šštadinį (lipos? d.) kru apsispręsti savivaldos klausimais, visi kiti užsinio mi munistams intrprtuoti visuomninius klausimus rusų "NAUJENOS* KEKVENO šos audra, kaip Manitoba Pool SKATYK R KTAM PATARK tautai nnaudinga kryptimi. Patys rusai tisybės komu nistrai tylėjo. Elvators wkly pranša, piti 'LETUVO nistams ngali sakyti, bt kodėl turėjo bijoti Hlsinkiu nės Manitobos sritys pridarė SKATYT. DEMOKRATNĮ Jigu kuris ministras nbuvo tiksliai informuotas DENRAŠTĮ "NAUJENAS" DRAUGAS R BČULS t.nuostolių sėliams. api skutinių dšimtmčių įvykius rytų Europoj suvažiavę diplomatai, tai sunku suprasti. Kanados naujinos j Dauglis šiuos žodžius n viną kartą yra gdėję. Prlatas taip norėjo, bt jam kitaip iš ėjo. Chicagos lituviai grai žino prla Prl. Paškauskas gimė 1885 mtais Ra Prlatas Jurgis Paškauskas, šimtus g tą Jurgį A. Paškauską, Marqutt Parko sinių apskrityj, Sksnmunės valsčiuj, rų lituvių išlydėjęs į kapus, žinojo, kad lituvių rapijos klboną, gyvnusį 6812 Paulių kaim. Pradžios mokslą jis ėjo Šim jo gyvnimas n amžinas. B to, jo S. Washtnaw. Jis mė idamas 81 mtus, kaičių mokykloj, o 1908 mtais jis atva svikata pradėjo silpnėti. atrodė snas, bt rapijos rikalus vis žiavo į Amriką. Dbdamas fizinį darbą Su savo artimais bndradarbiais drau dar ts tvarkė. susitaupęs kik pinigų, jaunas Jurgis gais gražiai minėjęs savo 75 mtų su Prlatą žino n tik Marqutt Parko Paškauskas grįžo į Lituvą kurį laiką kaktį, jis nutarė sutvarkyti visus savo ž lituviai, bt kiti čikagičiai, ns jis gy- mokėsi Kauno gimnazijoj mtais jis miškus rikalus. Jis nutarė-ruošti tsta vno dbo klios Chicagos rapijos vėl atvyko į Amriką įstojo į Valraiso mntą, kad vėliau nikas ngalėtų uždėti Divo Apvizdos bažnyčioj, sančioj Univrsittą. Tais čiais mtais susišo savo rankų ant prlato santaupų. čioj sniausioji Chicagos lituvių koloni su pranciškonais įstojo į Nw Yorko Prlatas, kol buvo jaunsnis, kartais joj 1916 mtais jis buvo vikaru. Vėliau valstijoj buvusią pranciškonų sminariją. grokai apibardavo viną kitą rapijos jis buvo sktas Šv. Ptro Povilo baž Mokslus jis baigė 1916 mtais. Tada jis narį, bt jis sidarė daug sukalbamsnis, nyčios klbonu. buvo įšvntintas kunigu. Jis buvo sk-' kai mtų našta pradėjo jį susti. -Labai Praėjus 9 mtams, jis buvo sktas tas į Chicagą, į Divo Apvaizdos bažny grižtas klbonas tapo minkštu prlatu. Vi Rosclando Visų švntų rapijos klbonu. čią. Dauglis snų lituvių jį dar prisim sus jis apramindavo, nikam natsisškė na, kai jis aštalavo sniausioj lituvių duoti laiminimo. Tn jis statė didlę gražią klboniją. žinodamas, kad dosnūs-lituviai atida 1944 mtais jis buvo prkltas į šv. Mrg kolonijoj. Kun. Paškauskas buvo taupus žmogus. vė jam didoką dalį jo santaupų, jis buvo lės Marijos Gimimo rapiją klbono rigoms. Tn jis rinko taupė pinigus. Rtkarčiais jis išgrdavo stikliuką gros syžęs lituviams jus likti. -Jis Jis statė puikią vš milijono dolrių dgtinės, bt šiaip kitų silpnų pročių jis rašė tstamntą, kuriam aiškiai surašė, vrtės bažnyčią. Užmokėjimą įtikinti žmo nturėjo. Jis buvo nprastai taupus. kam kik jis nori likti; 'Jis liko po ns duoti pinigus sugbėjimą statyti B to, karo mtu jam vyko nusipkti dšimt tūkstančių dolrių artimiaušims bažnyčią, 1957 mtais jam buvo duotas grų akcijų, kurios vėliau brango. > savo giminėms, jis liko po-pfnkls tūks prlato titulas. f Prlatas buvo turtingas žmogus. Savo tančius stambiausioms katalikų organiza Paskutiniu mtu prlatas njudėjo, bt draugams rapijonams jis sakodavo, cijoms. jis liko stambią sumą Šv. Mr jaunsnis jis mėgo važinėti. Jis kturis kad turtą jis liksiąs lituviams, rapi glės Marijos gimimo rapijai, o visą li kusią sumą skyrė lituviams snliams kartus buvo nuvažiavęs ncpriklausomon jai giminėms. š lituvių pinigus uždbau, litu kunigams. Lituvon. Jis nuvždavo gražių vrtin Jigu Chicagoj nbūtų atsadę suint gų dovanų savo giminėms snims viams liksiu, sakydavo prlatas. Prlato Paškausko likimas i. žįstamims mtais arkivyskus Skvckas kun. Paškauską kėlė į Kau no bazilikos garbės kanauninkus. rsuotų žmonių, tai prl. Paškausko valia tstamntas būtų pildomi. Bt likimas kitaip lėmė. Suintrsuotiji pradėjo sns tantį silpnėjantį prlatą lankyti. Pradė jo tautis, kam jis lika savo santau s. Prlatas sakė, kad visas rikalas jau priš klis mtus sutvarkytas, kad jis visai nsngia tstamnto kisti. Suintrsuotiji bandė įtikinti prlatą kisti tstamntą. Ji sakojo, kad pi nigai turi būti skti grsnims tiks lams, kad vini gali apsiiti su mažsnėmis sumomis, o kitims rikalingos žymiai stambsnės. Prlatas ryžosi nsiduoti, bt kiti sišoko laužti snstančio pr lato valią. Prlato nutarimui kisti buvo įtraukti kiti žmonės. Ji njėgė niko daryti Chicagoj, tai sną prlatą išsivžė į Wisconsina. Tn prlatas buvo pralaikytas tris dinas. Pats prlatas nnorėjo api tai kalbėti. Jis nt su savo artimiausiais bndradarbiais api klionę į Wisconsina nnorėjo kalbėti. Gal nnorėjo kalbėti todėl, kad jis bu vo įtikintas rašyti kitą tstamntą, žy miai grsnį už anksčiau ruoštąjį. Gal todėl, kad jis buvo įtikintas skstyti savo turtą kitaip, ngu jis svajojo buvo skstęs. Buvo darytasįkitus tstamn tas, surasti liudininkai prlatas Paškaus kas darė visai kitaip, ngu jis skuti niais mtais artimisims kalbėjo buvo prižadėjęs. ; Galioja tiktai skutinis tstamntas. 4 NAUJENOS, CHCAGO B, LL, SATURDAY, JULY 21, 1373 Visi anksčiau rašyti tstamntai nustoja galios, kai tstamnto rašėjas sašo nau ją tstamntą. Galios nturintiji tsta mntai yra bvrčiai, todėl jo nsus dinsim. Prlatas Jurgis Paškauskas, kunigavęs klbonavęs įvaios Chicagos lituvių rapijos, bt skutiniu mtų gyvnęs Marqutt Park, liko angliškai rašy tą tstamntą. Lituviškas to tstamnto vrtimas šitaip skamba: PASKUTNOJ VALA R TESTAMENTAS Aš, prlatas Jurgis A. Paškus - Paš kauskas, gyvnęs 6812 South WashtnawAvnu, Chicago, Cook apskrityj, lli nois valstijoj, būdamas sviko proto atmintis, šiuo atšaukiu kikviną visus iki šio mto darytus tstamntus jų prirašus, darau įsakau, sklbiu riš kiu, jog šitas yra skutinis mano tsta mntas skutinioji valia. (Pabaiga) Skaitykit platinkit Pinrai ti NAUJENAS* Jos visad rašo TESYBĘ

5 TELEF. PR 84E9 ML ANNA BALONAS AKĄŲ. AUW. NOSMS M.OMKLAS UGG* 2858 W. 63rd Strt Valandos gal susitarimą DR. K. G. BATUKAS R DR. FANG C. LU AKUSiaJUJA R MOTERŲ LGOS GNEKOLOGNE CHRURGJA 6449 So. Pulaski Rd. (Crowford Mdical Building). T.L LU 5-644* Antras ofisas APE W1SC0NSN0. LETUVHJ i PcivrgtŲjŲ Tauty Savaits kalbėtojai išriškė nsitikėjimų naujqja Rusijos rol žinomas Knosha, Wis., litu vių vikėjas Br. Juška atsiuntė rdakcijai savo misto laikraš čio Knosha Nws iškars su tn lipos 15 diną įvykusios Wisconsin Lituvių Dinos Pavrgtųjų Tautį Savaitės mi nėjimo aprašymais, kuri su dėka p. Juškai čia naudoja mi WEST 83rd PLACE JUSTCE, L T*L mi riškė savo nsitikėjimą ; Rusijos naująja rol santykiuo s su Jungtinėmis Valstybėmis nuo to laiko, kai komunistų r tijos šfas Lonidas Bržnvas apsilankė Jungtinės Valstybės. Toki sntimntai buvo išrikšti anglų, lituvių ukrainičių kal bomis. Komunizmo tikslai nsi kitė, riškė Dr. Alx Cybriwsky, Wisconsino Ukraini čių Komitto pmininkas, sikitė tik jų mtodai. Vitoj savo bato kulnimi stalą mušan čio (Jungtinės Tautos) Chruš čiovo dabar ms turim bsišyp santį Bržnvą. Kturių skilčių foto nuotrau ka tokio t ilgumo antraš Priima lignnim gal qii sila rimą Jd nauiiipias sxambmq tė simtingasis Knosha Nws laikraštis skančią diną, lipos DR. C K. BOBELS 16 d., įsidėjo tokį rportažą: NKSTŲ R SLAPUMO TAKŲ Vakarykštė dina buvo minė CHRURGJA jimo, naujo ryžto viltis su Tabt stiprinimo dina daugiau kaip Pax VaHoy Mdical Cntr 600 žmonėms, susinkusims Valstijos snatorius Douglas SO SUMMT ST. St. Trsės rapijos rk LaFolltt priminė, kaip jis ap ROUTE 58, ELGN, LLNOS minėti Pavrgtųjų Tautų Savai- silankė Čkoslovakijoj 1968 m tais, kuomt ta tauta DubČkui ML PETER BRAZS Visa ilė kalbėtojų brėžda- valdant džiaugėsi trumpu laisvės PHYSCAN AND SURGEON vakariu. Nors tonijos jėgos 34M WKST 7lst STREET OfiM«HEmlock grit po to atstatė diktatūros r Jaunas mškriotojas sinko nblogą vitą. Čia t galima nusi Razida žimą, vis dėlto tas laisvės prasi pkti masalo ldy. OFSO VALANDOS: vržimas nbuvo tuščias mos rmnadimaū ktvud. 11 ral, tas... Jų stangos tgul nsi aitrsd.. pnktadinį nuo 15. tr. dr; Šv. Mykolo bažnyčios Mil užgautas. Dvatis buvo sulau skė, bt jos rodė kaip svarbi ištad. tiktai auštarua, ŠLANDE PRKS wauk kun. John Olksiun, žytas, akiniai sukulti laikro yra laisvė, kalbėjo snatorius. R&: G šv. Ptro bažnyčios kun. Stan dėlis su $100 pinigų, dingo, bt LaFolltt riškė, kad Pa jis ts išliko nsužalotas. N DR. W. E1S1N - ESMAS ORO VĖSNTUVĄ, vrgtųjų Tautų Savaitė yra pri ly Suplis. mitęs Nakagi ryžosi grįžti atgal ŠANDE GAUS AKUŠERJA motrų LGOS minimas, jog visi ti, kuri gy ginkologinė CHRURGJA Dar rikia pridurti, kad į Japoniją, kai iš sudos api vna diktatūros ržim, nėra už 2512 W. 47 ST. FR *132 So. Kdzi Ava., WA 5-2S70 mšti. Bt tims, kuri džiau rngimų komitto nari šimi jo nlaimę tyrę trys grada valandos sai susitarimą. Ji nat giasi laisv, rikia priminti, kad : ninki Mrs. Louis M. Wdiks riai jam siūlė dovanai.po silipia, skambinti Mf ji turi tą laisvę ginti dėdami' vadovaujant buvo gaminti naują dvatį. Pasinkęs Fst dmokratijai. ^Niko nvikti įvaūs lituviški užkandžiai National Bank of Chicago dova DR. NNA KRAUCEL nikur ndalyvauti riškia kad visi programos pildyto j ai, ną, jis į Los Angls išvažiavo GĖLĖS VSOMS PROGOMS KRAUCEUUNA1TE tapti savo tis indifrntišku kaip kitais mtais, buvo bt nb dvačiu, o autobusu. BEVERLY HLLS GLNYčA AKUŠERJA motrų ugos Dvačiu jis žada važiuoti išil kvisti pri lituviškų pitų. mo vrgu WEST 63rd STREET 8132 Sc. KEDZE AVĖ. Labai gyvai vikė ki gai Amriką, bt nb šimt. Talat WA Kazimiras Oksas, atstovavęs Tlfonai: PR PR Natsilipus skambinti Amrikoj Lituvių Tarybą, pr tųjų gėrimų buftas spėjo būti atsargims su Brž Trylikamtis Valandos gal susitarimą. Višnia iš anapus Okano. nvu, viną ranką ištisusią kr žmogžudys PERKRAUSTYMA Ofiso tl.; HE arba RE Knosha Nws dar Wisconsi ditams gauti, antrą ranką savo sazidnciįos: PR Policija suėmė 13-mtį br MOVNG no Lituvių Dinos išvakarės užkalyj laikančiu sugniaužtą Lidimai Pilna apdraud* DR. J. MESKAUSKAS į kumštį. Oksas riškė, kad sklbdamas programą kik pla nioką, kurs mtinai pršovė ŽEMA KANA GYDYTOJAS R CHRURGAS R.ŠERĖNAS nė vina tauta nėra pilnai lais čiau rašė api višnią iš Eu savo mokyklos kolgą Larry 2047 W. 67th PL WAbrook VDAUS LGŲ SPEC* va, kol kitos tautos yra vrg ropos, solistę Evą Tamulėnaitę Jackson, taip t trylikamtį, 2454 WEST 71st STREET (Tamulnas) dainuojančią Ro gyvnusi pri 5740 So. Union tos. Kol laisvės viltis yra VALANDOS: Pmadiniais, antradi laikoma gyva, tol laisvės fak yal Radio stotyj Naujajam Avė. Nužudymas įvyko 57 St. niais, ktvta diniai s pnkta diniais nuo 3 iki 7 vai. popit, Tatr, Kopnhagoj, Danijoj. Union Avė. kamp vaikui iš to ngalima nigti. šštadiniais nuo 9 iki 11 vai. (PUTRAMENfAS) Dr. ' Cybriwski sakė, kad Mjss Tamulėnas ^Wisconsin Li mokyklos grįžtant. Piktadaris, ryto tik susitarus. Linksmumo arba liūdsio valandom tuvių Dinoj sugidojo Am kurio kaip npilnamčio var Trčiadiniais uždaryta. gražiausios gėlės vainikai antka vrgtų -tautų, skaičius daugė pių pupšimui szoninės ja darosi stiprus faktas rikos Lituvoj himnus. Ji dė nsklbiama^ prisižino po licijai šovęs iš aplisto namo kams gėlės. DR. FRANK PLECKAS ROY R* PETRO saulio politikoj. Jis- priminė, anksčiau buvusi Racin gyvn (FUTRAM&NTA5) pro langą. OPTOMETRSTAS 5525 So* Harlm Av kad šimt yra 40 mtų sukak toja, baigusi Lawrnc Collg KALBA LETUVŠKA tuvės sovitų suklto bado Uk konsrvatoriją Applton, Wis., 2618 W. 71st St. Tl rainoj, kur badu buvo išmarin vėliau studijavusi Austrijos val 1 nušautas, 2 sužisti Tikrina g kis. Pritaiko akinius ta daugiau kaip 7 milijonai uk stybinės Opros mokyklos kon Praitą antradinio vakarą contact lnss. srvatorijoj Vinoj dalyvau rainičių. Ta tragdija įvyko Vai gal susitarimą. Uždaryta tr. pri Smitty tavrnos, 3713 W. Apdraustas prkrabstymas iš Įvaiy atstumy. skmėj Stalino pąstangų pri janti įvaiuos Europos koncr Roosvlt Rd., vinas vyras nu ANTANAS VLMAS varta sukolktyvinti žmės tuos. šiuo mtu Eva Tamulė- šautas, du sužisti, šaudymą DR. LEONAS SEBUTS 823 Wst 34 Plac NKSTŲ, PŪSLĖS R naitė atostogauja s savo tėvus matė dvi policininkės, bt nga ūkius. Tl.: FRontir PROSTATOS CHRURGJA Jonas Milišauskas, gnrali Racin, Wis. lėjusios sustoti, kadangi n 2656 WEST 63rd STREET nis pmininkas, riškė, kad žnklintam automobilyj vžu VaL: antrad. nuo 14 po pitų, vrgtos tautos nnori taikin sios į priglaudą 3 dinų am ktvtai nuo 57 vai. vak. Sėkmingas klubo gos kogzistncijos, kuri yra ru Ofiso tlf.: žiaus kūdikį. Jos matę kaip SOPHH BARČUS Krivūlė piknikas Naujas rz. tlf.: siškų tankų rmiama. Jis vinas vyras kartotinai šaudė RADJO ŠEMOS VALANDOS 1973 m. lipos 1 d. buv. Li brėžė, kad savo vizito mtu į tavrnos priangyj sudribu Visos programos iš W0PA, DR. P. STRMATS Jungtinės Valstybės Bržn tuvos Policijos rigūnų klu sį žmogų, pr pr radiją šau 1490 kil A. M. GYDYTOJAS R CHRURGAS vas niko nsakė api grąži bas Krivūlė Bruzgulinčs kė policijos galbos, bt žudi Bndri praktika churgija nimą laisvės jungtoms tau darž pri L. Tautinių kapinių kas spėjo bėgti. Kliais šū Lituviu kalba: kasdin nuo pma Ofisas 2750 Wst 71 st St. * dinio iki pnktadinio 1112 toms arba sustabdymą žydų tau suruošė savo nariams sv viais sužistasis Hosa Vin, 32 Tl.: ^6 vai. ryto. SdŠtadinį sk-' Valandos: 28 vai. vak Pnktadinį madinį nuo 8:30 iki 9:30 vai' tos naikinimo Sovitų Sąjungo čiams sėkmingą pikniką. Di mtų amžiaus, mė atgabntas 1012 nuo 2 iki 8 vai vak. j. na buvo graži buvo malonu į ligoninę. Kiti du Mlvin Skmadiniais trčiadiniais šrifas Edwin Polansky tvar buvoti kltą valandų su n Brown, 32 m., William PraTlf.: HEmlock uždaryta. kė vėliavų sargybą. nvokacijas priklausomos Lituvos tvarkos zir, 26 m., sužisti šūviais vi Rz. td*: WA So. MAPLEWOOD AVE. sukalbėjo šv. Trsės bažnyčios gyvntojų apsaugos gynė- nas į šlaunį, antras į sprandą. CHCAGO, LL klbonas kun. Vincnt Schni- jais. DR. VYT. TAURAS GYDYTOJAS R CHRURGAS Tko susitikti nmažai iš tarvtuos 71 įstatymą? Bndra praktika, spc. MOTERŲ ligos nybos laikų žįstamų, Piknillinojaus gubrnatorius Da Ofisas: 2652 WEST 59th STREET Jau išėjo iš sudos galima gauti knygų rinkoj ką aptarnavo savo jėgomis klu nil Walkr sakė, kad jis Tk PR bo nariai jų šimos. Lotri OFSO VAK: pnl, antrad.. trčiad. naudos vto tisę numušti iš AMERKOS LETUVŲ POLTKA ją pravdė Klubo pmininkas pnkt val vak šštadi biudžto $871 milijoną dol niais 2r4 val po pitų kitu laiku Algdas Rivytis, pri baro Dr. Kazio Šidlausko knyga api Amrikos lituvių stan gal susitarimą. rių, kuri turėtų būti išlisti išsijuosę dbo V. Pocius, P. gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psi. Kaina $1.50. įvaims projktams, tokims Balsvičius, Pr. Janulis, C. G V. Tumasonis, M. D., S. C. kaip potvynių kontrolė priknygos bus išsiųstos, ji $1.50 čkis arba Mony Ordris, nulis. Vtuvę aptarnavo pp. CHRURGAS misčiuos, nauji viškliai WEST 71t STREET Bridinė, Balscvičįnė, vi bus siųstas tokiu adrsu: fondas, mokytojams pnsijų Ofis tlf.: HEmlock sa ilė narių žmonų. Kasą švitimo projktai įstaiga Rdd, tlf.: Glbson pinigus tvarkė Stasys Stasiū kultūros rikalams. Priima ligonius gal susitarimą. Dėl 1739 So. Halstd St., Chicago, 1L nas. Visi dbo nuošdžiai at valandos skambinti tlf. HE Tokių našių Ji natsilipia, tai tlf. Gi sidėję savo klubo rikalams..llinojaus igislatura priėmė Gautas plnas skiamas išlis sptyniasdšimt viną. Gubr P. ŠLEKS, 0. P. lgamčio BALFO pmininko, prlat ti knygai api Lituvos polici MlK ORTHOPEDAS-PROTEZJSTAS natorius riškė, kad iš tų ją. J. Talalas J. B. KONČAUS knyga 'V Aratai - Protzai, Md. Ban71 įstatymų jis vtuos 45, o li W dažai. Spciali galba kojoms kusius 26 įstatymus grokai ATSMNMA š BALFO VEKLOS (Arch Support*) L t Laimė nlaimėj apkarpys. 404 didli puslapiai, daug nuotraukų. Viii g4 68. Šštadiniais Wst 63rd St., Chicago, HL cho Takagi. 23 mlų am Yra įtarimas, kad lgislato Kiti všliai $4,00, minkšti $3.00. Tlf-: PRospoct žiaus fizikos sliuiufas iš Tokio rs politiniais tikslais išlido vi įdomi knyga kikvinam lituviui, yč trmtiniui. Griau atvyko į JAV su išdbtu planu są ilę įstatymų, kurims įgy sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokitiją ki rikalif&i nuvažiuoti dvačiu -iš Chicagos vndinti _ ( būtų > L L* 1 c militas trmtis vitas. Knygą siųsim adrsatui, ji prisiu iki Los Ąnglcs. ^šio lipos jonai-fiorhį.^ Bį^jsla^a tuo SKATYK PATS R PARAGNK sit Čkį arba Mony Ordrį tokiu adrsu: mėn. 10 diną ryžto pilnas išva būdu norinti privrstoj gubr KTUS SKATYT žiavo, bt ntoli 4ntu 66 va natorių vykdyti savo plačius NAUJENOS žiavęs buvo pravažiuojančio au žadus, duotus rinkinių kam NAUJENAS 1739 So. Halstd Strt, Chicago, llinois tomobilio iš užkalio smarkiai nijos mtu. ->r-" riimiii-'r ftlitttltflflll Švnto rasto mokymai aiškinimai, KEKVENĄ DENĄ BŪTN KMK5CONMH. Ar ngrsiu to kiohko, kurį man davė Tėvas? Matom, kaip mūsų brangusis Atpkėjas rodė savo nuolankumą, nt mažiausiuos dalykuos; nt tam momnt, kuriam jis sidavė savo prišams, jis nsigyrė būk tai darąs ts iš savo noro, nė nrikalavo, kad kas garbintų jį. Jis atvai riškė, kad jo Tėvas rikalavo, kad jis įro dytų jam savo ištikimumą. Jis prisižino, kad buvo Divo tarnas Sū nus, kurs išmoko klusnumo tam, ką kntėjo. Turbūt jokia kita moka nbus taip rikalinga Vištis skė jams, kaip ta, kad ji su milu noru grtų tą kiliką, kurį dangiškasis Tė vas pripylė jims, prižindami, kad ts Tėvas valdo tvarko visus mū sų rikalus, dėlto, kad ms sam jo, sam nariais to, kurį jis ts tpė. Kristus sakė, kad jis įstigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bt n kikvinam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui rikalinga tikroji Kris taus bažnyčia. visus šiuos svarbius klausimus rasit atsakymus ndidlėj knygutėj, kuri vadinasi Tikroji bažnyčia. Ją nmokamai gausit, ji rašysit tokiu adrsu: F. žavisi, 3715 W. 66tb Chicago, lllimto Y. RATO TYRlNlTOJA 1RB XB 3K B S B H >!* * * TĖVAS R SONUS MARQUETTE FUNERAL HOME hz 2533 W. 71st Strt Tlf.: GRovhill CRADNSKAS Joao HU So. 50th Av., Cicro Tlf.: TOwnhall TRYS MODERNŠKOS KOPLYČOS AKŠ'l'ž AUTOMOBLAMS PASTATYT > SENAUSA R,DDŽAUSA LADOJMO ĮSTAGA LADOTUVŲ DREKTORA: DOVYDAS P. GADAS GERALDAS F. DAMD So. HERMTAGE AVENUE Tl.: YArds So. CALFORNA AVENUE Tlfonas: LAfaytt MODEKMSKOS AR-CONDTONED KOPLYČOS NARA: Chicagos Lituviu AMBULANCE PATARNAV MAS DENĄ R NAKTĮ. Laidotuvių Dktorių Associacijos TURME KOPLYČAS VSOSE MESTO DALYSE. ANTANAS M. PHLLPS 3307 So. LTUANCA AVENUE. Phon: BUTKUS YArds VASATS 1446 So. 50th Avė., Cicro, 1L Phon: OLympic PETRAS BELŪNAS 4348 So. CALFORNA AVE. Phon: LAfaytt GEORGE F. RUDMNAS 3319 So. LTUANTCA AVE. Tl.: YArds STEPONAS C. LACK R SŪNŪS (LACEAWCZ) 2424 WEST 69th STREET REpublic WEST 23rd PLACE Vginia SOUTHWEST HGHWAY, Palos Hills, ll P. J. RDKAS 3354 So. HASTED STREET Phon: YArds GARSNKTĖS NAUJENOSE 5 NAUJENOS, CHCAGO 8, L SATURDAY, JULY 21, 1973

6 b kurių žmėj nikas n-l b'ka pėdsakų. lgiausių Mtų!j liausiu kspditorious visi lin A. Pužauskas į kėjo sukaktuvininkui kčios svikatos, nrgijos dar į daug mtų laikraštinėj tarnyboj. A. BUDRECKU 60 METŲ HELP WANTED MafB Darbininkų RoHa HELP WANTED MALE Darbininkg Riki* FAREMEN / LORD AND TALOR SHPPNG FOREMAN For Exnring S. W. Comny assm REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE A. Budrckas, tisininkas, bly and shipping drtmnt. Exp Namai, Žmė Pardavimui Namai, Žmė Pardavimui OAK BROOK bėglys iš Tėvynės, buvęs ad Pavrgtųjų Tautų isna rinc in high volum plastics and applianc products hlpful but vokatas, tisėjas, nkilnojamo prasidės 1973 m. lipos mėn. 21 mtal will considr Exprincd Forman PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS LGEMS TERMNAMS Has immdiat with mchanical background. turto rdavėjas, yra plačiai d. (šštadinį), 12 vai. Litu R ŽEMAS NUOŠMČAS MĖNESNAS SSMOKĖJMAS žinomas Čikagos visuomni. viai pradda rinktis priš 12 vai. opning- for CALL DĖL VSŲ NFORMACJŲ, KREPKTĖS Į Jis mėgiamas už grą nuotai (11:30) Wlls Wackr gatvių xprincd fittr ką, slaugumą. atsidavimą rytiniam kamp. Eisnoj li siimtoms ]rigoms. rri- tuviai turės 16 n r. Organizaci-1 PETRAS KAZANAUSKAS, Przidntas tailor. jos kvičiamos dalyvauti su vė klausydamas Lituviu TisiTOOL MAKER TURRET LATHE 2212 W. Crmak Road Chicago, ll. Vginia liavomis lydovais. Turin-1 Oprator and assmblrs must b Lituvių žurna ninku D-jai, Apply in prson tiji uniformas- dalyvauja uni-i xprincd in lctrical and mchalistų S-gai, Lituvių šaulių S. nical assmbly. formuoti. Visi kvičiami daly BUTŲ NUOMAVMAS Stady work, fring bnfits. gai, jis nikacla nsibaidė at180 OAK BROOK MALL HELD FLOOR MACHNE CO.. vauti, todėl sistnkim, kad NAMŲ VALDYMAS NOTARATAS VERTMA sakomingų rigų, stngda Nt. lituvių skaičius būtų didlis 5339 WEST LAKE ST. masis visada jas išpildyti. Už si rodymas gražus. Eisnoj Į VSŲ RŪŠŲ DRAUDMO AGENTŪRA tokią savo nuotaiką A. BudrcAŲGRDAS BUDRECKAS lituvių grupę organizuoja ChiExt. 203 HELP WANTED FBMALE kas yra apdovanotas šaulių cagos Lituvių Taryba. J. BACEVČUS BELL REALTY Darbininkių Rikia Vakar naujiničiai darbo žymniais, pinigin prmija už NCOME TAX SERVCE PURŠKĖJA - DAŽYTOJA prtraukos mtu grbė sa staipsnius laikraščiuos n. Vaclovas Dalinkvičius, CLERK TYPST vo vadovybės narį, 60 mtų su Chicagos Lit. Valstičių Liau On prson, prmannt, to work in Vyraujanti muzikos instrumntų 6455 So. Kdzi Av PRrospct prkiavimo mašinų dbtuvė tuojau Naujinos A. Budrckas, small insuranc opration. Must typ. laukusį, Algdą Budrcką. Nuo dininkų skyriaus pmininkas, Salary dpnding on skills, nd iško automatinio purškimo (spray) dažytojų savo išdbystės skyriaus 2-j KOKYBĖ, STLUS, GROŽS j BUTŲ NUAMAVMAS. ĮVARŪS (kurį dažnai sumaišo su Nw atostogas lidžia vyriausio rdaktoriaus iki kuki važinėdamas immdiatly mainoj. Pmnybė yra duodama DRAUDMA. NAMŲ R NEKLNOYorko istoriku dr. Algdu Bud- pri Atlanto. š Atlantic city, N. MCHGAN AVE. AREA. tyrusioms gamybos opratoriams. Labai puošnus tik 1 mtu snumo, di-* JAMO TURTO PRKMAS - PARContact Mr. BROWN Labai gras pradinis atlyginimas> dėsnis grsnis PARDAVMAS. už kitus. 5^ kam rckiu) yra nmainomas dar N. J., siunčia svikinimus vi visi bndrovės pridai. barių klto Ranch tipo mūrinis su Naujinų BALYS BUDRATS Kriptis asmniškai. bininkas administracijoj sims žįstamims, 3 labai trauktais didliais migabrangnybės, Laikrodžiai, Dovanas visur, kur tik rikia jo rankos, bndradaibianis skaitytojams. maišiais. Vanity stiliaus vonia, imonppal FST1 ATT?! KEYPUNCH OPERATOR tuotos luiksusinės vimo kpimo visoms progoms No. DAYTON lgą laiką A. Budrckas rda-{ Ccilija Narbutaitė - Mačiu- 1st or 2nd shift, high y, good krosnys, puiki cramic prausykla bis ARCHER AVE., CHCAGO 3237 WEST 61 rd ST., CHCAGO Tl mant, togus šoninis Įvažiavimas. bnfits, flxibl hrs. gavo Nkilnojamo turto sky- jinė, 996 Elm. Bd., Baltimor, TEL Visims lygių galimybių darbovitė Gra vita apylinkė ntoli 85-tos Tlf Harlm and Armitag. rių, yra rašęs daug straips- Md Naujinų vajui rmti California Av., ųūsų šimos pilnam sitnkinimui. Būkit apdaūs Call JANE at nių api šaulių viklą. Sukak- prisiuntė 10 dol. auką. NuošWANTED MAN TO WORK apsukrūs. GEROVĖS EŠKANT in shipping room of a wll stabli tuvininkas dėl savo logiškų di jai dėka, Skambinkit stbukladariui. shd furnitur stor. Stady work. GRAŽUS 6 KAMBARŲ mūras. Arti Skambinkit MCHAELS dabar. SUNTNA Į LETUVĄ gilių minčių yra dažnas litu Good salary. 71-mos Mozart Modrnus viduj. Pranas Kavaliūnas, buvęs Kalbam lituviškai. Apply in prson btwn FOR WORKNG COUPLE viškų radijo valandėlių susi $21,900. kitus kraštus 10:00 and 4:00 P. M. at Start in Spt. Rliabl woman 5 days! 2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti rinkimų kalbėtojas, mėgstąs ilgamtis Kauno Apygardos pr wk to car for on infant child, GREENWALD FURNTURE CO. P. NEDZNSKAS, 4465 Arch*r Ar*. musų. Naujas šildymas. Alum, lanpoziją, kurią rašo laisvajai-!.tismo tisėjas to tis tis 5 months old. Light houskping COMMERCLAL i gai. Karptai. Kabintų vtuvė, Good salary for right prson. Chicago, 1L S0632. Tai. YA 7-55S0 kiu, nors daug jo nturi. Jo mo skyriaus pmininkas, sun NORTE PRKT j Sausas bismantas. Garažas. S29,900. Rfrncs. Som English ncssary. AR PARDUOT NAMA? kiai susgo gydomas šv. PUNCH PRESS OPERATORA 8 KAMBARU REZDENCJA api ARLNGTON HEGHTS kūryba sižymi prasta for SUSSEKTE SU Vyraujanti muzikos instrumntų Kryžiaus ligoninėj savo sūnaus 16 m. Didli šimai. Liuksus namas CONNE DAGYS ma giliomis, triotiškomis prkiavimo mašinų dbtuvė tuojau Evrgrn Parko ribos. $36,600. FRESDE REALTY gydytojo prižiūroj. iško punch prso opratorių sa mintimis. LUKSUS 2 BUTŲ mūras arti Tl vo išdby st ės skyriaus 2-joj. Anglė Kraučliūninė, ' il 71-mos Mozart. Karptai. Daug Čia būsit užtikrintai sąžiningai gnas Dubauskas, klrius mainoj. Pmnybė yra duodama Call: Frank Zapclis gražių pridu. Garažas. įrngtas bis Sulaukusi rimto amžiaus aptarnauti. tyrusioms gamybos opratoriams. mtus dbęs Naujinų sustu gai dbusi šv. Kryžiaus ligoni Labai mantas. Siūlymas. $ A W. 95th St. gras pradinis atlyginimas 60 mtų, A. Budrcką svi ART 52-TROS CALFORNA. vės mašinistu, su žmona Zita nėj vyrsniąja ssrimi, dabar GA visi bndrovės pridai. DESPLANES kinu linkiu dar daugiau vik Didlis, gras 5 kambarių mdinis su apsigyvno Hot Springs, Ark., Kriptis asmniškai. atostogas pralido Floridoj garažu. $ MOUNT PROSPECT lumo, nrgijos vržlumo, 6 KAMBARU OCTAGON. įrngtas prisiuntė svikinimus visims turi nmalonumų su koja po BY OWNER opracijos gydoma Dr. Gžado sausai bismantas. Api 50' lotas No. DAYTON Dlux 3-flat split lvl, 12 bdnaujiničiams. Garažas. Arti mūsų. $23,000. Tl room. 2 3 bdroom. 1% baths -Į( ART MARGUČO gras prižiūroj Christ Community jamų ART MARGUČO gras Family room and fncd yard for! Visims lygių galimybių darbovitė ligoninėj, Oak Lawn, Lll. Lin mūras. Alumin, langai. Naujas gazu ownr. 3 car attachd garag, «šildymas. Garažas. $17,900, kim jai sėkmingai nugalėti fssionally landscapd. DĖMESO 4 BUTU MŪRAS Marqutt Parko ENGNE LATHE Low taxs M. AMŽAUS VARUOTOJA ligą. [riboj. Naujas gazu šildymas. Nauv Excllnt incom. OPERATOR! ias garažas. Ekstra platus lotas. Tiktai $104 mtams automobilio Must s. Asking. $36,000. MUST BE EXPERENCED Lit. Kariuomnės kūrėjailiability apdraudimas. S BUTU 15 M. MŪRAS. Api $12,000 M.E.C. CORPORATON Kriptis: savanoriai dalyvauja Pavrgtųjų Tl jamų. Maži taksai. Į pitus - nuo A. LAURATS 1546 N. MANNHEM RD. Talman banko. $81,000. Tautų manifstacijoj su savo 4645 So. ASHLAND AVĖ. STONE PARK ERWN J BARGENAS. 2 aukštų artamn vėliava šį šštadinį, lipos MARQUETTE PARK tinis mūras. Pri rko. Api $16,000 jamų. Naujai sutvarkytas bismand. 12 vai. Wackr Driv Stat BY OWNER tas. Vrtas $68,000 daugiau. PaSt. sankryžoj, kur isna pra ŠLFUOTOJA ŠVETĖJA 4 fiv room brick artmnt matykit. ŠMKUS Vyraujanti muzikos prkiavimo ma PALKMO MŪRAS atnša $4.000 sidės. building. Closd porch. Ral Ssfatt, Notary Public sinu dbtuvė tuoiau iško šlifuotoji! nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 4637 So. ARCHER AVE. (pri. 47-tos) NCOME TAX SERVCE _ 4 car brick garag. švitėjų (polishr buffrs) dbti garažas. Tik rikia $ Ona Dičiūninė, Rockford, MODERNUS.15 M. MŪRAS. 1-j 2-j mainoj Chicagos db4259 $. MtpUwood. Tai. 25*7451 Call PR ll., kartotinai rėmė Nau tuvj. Pagidaujamas bnt vinriu tralinis oro vėsinimas. Įrngtas bėisbto daromi liudijami vrtimai, mtų tyrimas industriniam šlifavi mantas. 1% vonios. Garažas. jinas atsiųsdama pr Kazį Rut MES JUS LAKOME SVARBU ASMENU pildomi pilitybės riškimai m. Labai gras pradinis atlvgini$24,000. PRKTE DV kitoki blankai. kauską 5 dol. auką vajui. Ji yra mas visi bndrovės pridai. Siz garba ERWN J. MCHAELS PLATUS VERTNGAS LOTAS Mar AR TRYS ŠEMOS Kriptsi asmniškai. pnsininkė. qutt Park. Kaina $9,900. & naują 8 butų namą po 3 4V^ A. Sodaitis, Toronto, Ont., Valdis Ral Estat kamb. $15,500 jamų. Mar 15<X) No DAYTON A. G. AUTO AESUkDKS Canada, platinimo bi naujų MONEY MAKES MONEY Tl qutt Park. Mainys i mažsnį So. Washtnaw Av. RE Čii automobilixi išlyginsmi nuda Mail $12.00 (rturnabl if not satisfid) for complt information on how žomi. Darbas atlikamas sąžiningai skaitytojų vajaus proga, susi Visims lygių galimybių darbovitė Tl. HE $6, can arn $100 wkly or $10, can arn S200 wkly. grai, prityrusiu darbininkų. Kai žino su Naujinomis jas užsi 7 M. MŪRNS 3 butų 2 biznio Mmbr BETTER BUSNESS BUREAU talpų. Kikvinas vintas atski nos nbrangios. ENGNEER DRAFTSMAN sakė vinriins mtams pr p. SĖKMNGO PRKMO rai šildomas šaldomas. Gražiai 351 W. ttri Strt, Chicago,. Mail to: ALLED PRODUCTONS, NC. Įrngtas skis.^. $9.420 jamų i to 4 yars HVAC xprinc for 3 A. Brazį, kuris jau anksčiau TSL BARGENAS 1644 Dkalb Av. N. E. Atlanta, Gorgia or growing Mt. Prospct fm. mtus. šlaidos -r moksčiai, vanduo Anltfas Garbačiauskas, sav buvo suradęs atsiuntęs naujų Bnfits includ, id vacation and Phon: (312) Mr. JERSEY andrauda. stavimas duoda Griausias St. Thomas Moor rapi vš 10^į Dlno. insuranc. skaitytojų. Vajaus komisija jos labai groj apylinkėj, tikrai S BU] W 5 kambarių, nuošdžiai dėkoja visims rė puikus visais atžvilgiais namas: jis yra 2 misarfių*? Libaijšyariai užlaikytas didsnis, jis yra puikiausioj vitoj Gri kilimai. Gražiai^ aptvrtas ki mėjams už aukas, platintojams NAMŲ APŠLDYMO REKALNGAS SARGAS Prof. Vaclovo Bžiškos dėl bažnyčios, mokyklų, krautuvių mas 65-ta Maplwood. už stangas, o naujims skaity susisikimo. 3 labai trauklūs mi Vyraujanti muzikos instrumntų gamiji. lntomis iškaltas kambarys tojams už dėmsį. ŠMATS REALTY JOHN PUCETA prkiavimo mašinų dbtuvė tuoiau bismant su prauslyklos kambariu. JŪSŲ NAMU Pm««m tom yra 208 puslapiai, o antrajam 226 puslapiai. Abu tomai minkštuos vbliuos rduodami ui $4.80, o kituos vbliuos už $6.08. Abi knygas gausit, ji pinigus siųsit tokiu adrsu: 1739 So. Halstd Strt Chicago, llinois MOVNG Apdraustas prkraustymas Pigus sąžiningas tarnavimas. Naujausi kraustymo įraakiat lgu mtu tyrimas W. 69 ST., CHCAGO, LL Tl. WA Skambinti ryt iki 8-tos valandos arba tarp 1 3-čios AL. R GNAS taisom VSOKUS AUTOMOBLUS Gritas sąžiningas darbas, kaina nbrangi. Tlfonuoti TEXACO 58-tos Wstrn Avnu kams PUSMEČU 60 DOLERŲ (10/20/5/5/UM) Pnsininkams automobiliu APDRAUDA Amžius 6280 J. BACEVČUS SUNTNA Į LETUVĄ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS MARA NOREKTENfi 2608 Wst 69th St, Chicago, HL Tl. WA Didlis sinkimas įvaių prkių. AUTOMOBLA, ŠALDYTUVA, MASTAS, PNGA. - LETUVS DAŽYTOJAS 4612 S. Paulina St. (Town of Lak) SUNTNA Į LETUVĄ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. MARQUETTE GFT PARCELS SERVCE 2501 W. 69th St., Chicago, _ Tai. WA So. Halstad St., Chicago, Tl įvaių prkių sinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, maistas, dolriniai Crtifikatai. MF f M KAWiHOf, CHCAGO B, LL SATURDAY, JULY 21, 1073 Dažo namus is lauko iš vidaus. Darbas garantuotas. Nuo 2 iki 6 vai. po pitų skambinti YA iško sargo scurity guard 3-čiai Amrikos italų organizaci jų junginio atstovai, jų tarp Columbus Dinos karalaitė Pg gy Pilas, dalyvaus Pavrgtųjų Tautų isnoj. llinois Young Amricans for Frdom dlga cijai vadovaus valstijos pm. Francs Griffin, kuri taip t bus šio vakaro pokalbiuos su Pavrgtųjų Tautų atstovais Li tuvių Radijo Forumo progra moj. Eisnoj taip t daly vaus vinas iš aktyviausių Ani- STASYS ŠAKNS REMKTE TUOS BZNERUS. KURE GARSNAS N 'A U J E N O S E didlis uždngtas tio jūsų šimai Lituvių Radijo Forumo sav Chicagos dbtuvės mainai. i vasaros pramogoms togumams. programa šį šštądinį 89 vai. Policinio Ar našaus darbo tyrimas. daug visokių pridų. 2 mašinų mūribūtu naudingas. Labai gras pradinis ~... sutinkamo bargno pr WXRT 93.1 FM stotį yra atlyginimas visi bndrovės pridai. nis garažas, rtai kaina. Skambinkit stbukladariui. skiama Pavrgtųjų Tautų ri Turi suprasti laisvai kalbėti ahgliškai. Skambinkit MCHAELS dabar. kalams. susižinimui visuo Kriptis asmniškai. Kalbam lituviškai. mnės informacijai. Pokalbiuo s dalyvaus lituvių, latvių, azr1500 No. DAYTON bidžaniėių. koslovakų, uk rainičiu kitu tautu atstovai, Tl REAL ESTATE OUT OF TOWN taip t Amrikos studntų or Visims lygių galimybių darbovitė kitur Nuosavybs ganizacijos 5oung Amricans SPOT WELDERS FLORDOJ ST. PETERSBURG for Frdom kalbėtojas. Pa R APYLNKĖ.! našaus pobūdžio programa buvo t Vyraujanti muzikos instrumntų sland Ral Estat 4506 Gulf Blvd. Bžlio įvykius minint. Pokal- prkiavimo mašinų dbtuvė tuoiau 1 iško automatiniu nituotojų (Snot St. Ptrsburg Bach. Fl bių koordinatorius bus Antanas Wldrs) dbti 1-i 2-j namainoj Ara cod Chicaos dbtuvėj. Pagidaujamas J. Rudis. LAMA JAKUSOVAS. brokris Mar, susiddantis iš įvaių gin klų rūšių vtranų. Jims va dovaus knidr. Thodor Salaman Mrs. Lillian Saur. industrinis soot wldrs tyrimas, bt nbūtinas. Labai gras pradinis atlyginimas visi bndrovės pridai. 6 MYLOS NUO HOT SPRNGS. Arkanso, 2 akru lotai po S Kriptis asmniškai. Tl. (312) SEERURG CORP W. 63rd ST. (pri Sacramnto) Tl BULDERS AND CONTRACTORS Namu Statyba Rmontas HEATNG CONTRACTOR įrngiu nist užmisty naujus prstatau snus visų rūšių namo ap šildymo pčius, a-conditioning, van dns boilrius stogų rinas (guttrs). Dbu grit, sąžiningai garantuotai. DOMAS ŽUKAUSKAS 4444 So. WESTERN AVE. Chicago, m Tl.: V 7-«447 CALFORNA SUPW ERVCE Ta is.mi auto motorai, itamžial, tu n *-u p s r t. t. 4»24 So. CALFORNA AVE. CHCAGO, LL. TEL. V No. DAYTON Tl LAKRODŽA R BRAN*SNYB*S Visims lygių galimybių darbovitė Pardavimas Taisymas 2M6 WEST 69th STRBST T* L: R public ARTOMATC SCREW MACHNE BROWN A SHARPE up and onrat. Four machin St lin. Dav shift only. NAMŲ REMONTAS Bnfits and profit sharing $5.45 pr Hour PRENAMA KANA L. D. REDMER SCREW PRODUCTS {rngiu r taisau kambarius, vonias, 515 THOMAS DRVE vtuvą*. Atliku cmnto darbus: BENSENVLLE LLNOS šaligatvius, laiptus t. t. Phon PRKTE JAV TAUPYMO BONUS ZGMAS Tl.: ar L i i iii i.ki "NAUJENOS* KEKVENO LETUVO DRAUGAS R BČULS

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, AUKŠTADVARIS No. Name 0 Karolis JOVAIŠA Algirdas Povilas VAŠKELIS Simas JUODVIRŠIS Andrejus APOČKINAS Marius POVILAITIS Nat LTU

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Plenarinio pos džio dokumentas 15.7.2014 B8-0056/2014 PASIŪLYMAS DöL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas d l Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKöJIMO TEISE LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2017 m.

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2 Sodininkų bendrija Laimė pakartotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2014m gegužės mėn. 10 d. P R O T O K O L A S Bendrijoje yra 233 sodų sklypai, iš jų 210 nariai. Susirinkime dalyvauja

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau