NAUJIENOS Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., lindcr the Act of March 3, 1879

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUJIENOS Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., lindcr the Act of March 3, 1879"

Transkriptas

1 The Fst and Greatest Lithuanian Daily in America The Lithuanian Daily News PUBLSHED BY THE LTHUANAN NEWS PUB CO NC 739 South HaLsted Street, Chicago, llinois Pho Roosevelt 85 Nigth Pho Roosevelt 873 Pmas Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoe VOL V Kaina 3c Stalinas siekiąs užimt Lenino vietą valdžio The Lithuanian Daily News Entered as second-class matter March 7, 94 at the Post Office at Chicago,, lindcr the Act of March 3, 879 No 62 Chicago, U Penktadienis, Liepos-July d, 93 W Va angliakasių streikas esąs baigtas Lietuvos Nauienos MOBGAiNTOWN, W Va, liep Contintal Coa kompania tikrina, Į anglia kasių streikas os Brock ka syklose esąs baigtas Gdi, 4, arba 9 nuoš, angliaka sių gržę kasyklas dbti Ugniagesiai tvarko Del motinos kulturiš piliečiai apkūmo bandė pasikarsidraudę ti sūnūs Nors patapti liaudies komisarų tarybos galva tuo budu oficialiu Rusios auto Angliakasių streikas kilo dėl kratu - Patvtinama žinios apie komu to, kompania sumažino algas nistų partių užsieniuose krikimą Neiw York Times korespon-f sieniuose Savo kalbo, kuri bu- Vicekaralius rwin PAPLE Kaip au buvo RšKONYS, Dusetų vai, Za prašta, bž 4 d nakt čia rasų ap čia vienas gana tur buvo gaisras Sudegė Pr šliau- tingas ūkininkaitis susimylėo terio imiekaus trobesiai, Sto su pale norėo ą vesti ties gatvėe Atvykus gaisrinin Tačiau tam pasipriešino mo kams degė kalve namai tik tina Kadangi ūkininkaitis, kaip ką pradėo degti, bet laimei kalba žmonės, dėl numylėtinės vo Maskvos Pravdo išspaus gaisro gesinamos mašinos atsidūręs keblio padėty, tt dinta Manuilskis sako, de veikė (tur būt, užsikišusios bu pakeldamas gėdos bandė pa Bucharino herezių komuni vo) vandens buvo, nors sikarti šgelbėo kaimynai stų partios užsieniuose, kaip tie trobesiai stovėo ant upės rius, siekiąs užimti Lenino vie Jungtinėse Valstybėse, Vokieti Ventos kranto Matyt gaisri tą kaip liaudies komisarų ta o, Švedio kituose kraš Anglia esanti prižadėus su ninkai menkai prižiūri savo ma rybos prezidentas tuo bu tuose, praradę daugybę narių, teikti ndiai dominios tei šinas tuščiais bosais važiuo Šaudymai ties adminis du patapti oficialiu sovietų Ru čekoslovakų komunistų partia sę, prižadėimą išlaiky tracios linia a gaisro gesinti, iš to sios diktatorium tekus 5% savo narių An sianti [ Atlantic and Pacific moto kios menkos kavės iems pa Ligšiol Lenino vietą sovietų glios komunistų partia, turė š Ukmergės prašama, valdžioe laikė užėmęs Aleksie us 2, norių, dabar betu SMLA, ndia, liep Vita Shoemaker kuri parašiutu laimingai nukrito nuo 3 my tiems bežiūrint dar leista su toli administracios linios us Bykovas, bet dabar, kai rinti vos pusketvto tūkstan Lordas rvvin, vicekaralius n lių aukštumos Paveiksle parodoma, kaip i krinta iš lėktuvo degti trims trol>esiams Nuo bželio 8 d nuo 9,3 vai iki dešinysis sparnas komunistų čio Vokietio Franci o pra diai, kalbėdamas vakar čia stoliai siekia apie 3, lit 2 vai lenkai šaudė iš kulkos partioe, kurio Bykovas buvo rasta nuo 2% iki 3% par abiem ndų legislaturos butam, vydžių šautuvų, šaudymo vienas vadųk tapo komunistų tių narių Nusišovė všaitis pasakė, Londono r o u n d kryptis buvo Museikių kaimas partios kongrese Maskvoe vi t a b e konferencia ndios tokiu budu kulkos lėkė Į mu siškai nugalėtas visa deši (Savo bute nusišovė Šilutės klausimu ateinanti spalių mė nioi opozicia priversta klaup ap šakulių vai všaitis sų pusę s nė kiek busianti Simono tis ant kelių prieš Staliną, pa Gruzinas Dieną anksčiau ap- Taip pat prašama iš Laz komisios raportu apribota Tai dių, lenkų pasienio sar starasis gali au drąsiai stum skr všininkas i pašalino iš busiąs visai laisvas, niekuo gybiniai metė granatą per gorti Bykovą šalin nuo Lenino pareigų varžomas, abieų šaliu pasita Kaip New York Times ko kos upel šiapus administra sosto pats ame atsisėsti HELSNKS, Suomiai, liepos SPĮRNGFJEJ),, liep rimas cios linios, toli KapčemiesManoma, dar komparti respondento prašimą patv Suomių seimas vakar Miaster in Chancery TrutLordas rwin pareiškė, čio plento Granata sprogo, ta os kongresui pasibaigus, tindamas, Chieagos Daily Ne\vs esą sunku tikėtis, tei 5 balsais prieš 58 priėmė ter, kuris tardė llinois anglia čiau okių nuostolių pada Stalinas au šios ant galvos korespondentas Berly, Carroll singai autri save gerbian vyriausybės pasiūlytą Įstatymo kasių unios bylą prieš Johną ryta Lenino karimą Kas bus su Bender, vakar savo kablegra ti ndia savo valia norėtų po proektą, kuriuo visi komuni L Lewisą, internacionalin ka mo prašė, Stalinas au Bykovu, žinia stų atstovai pašalinami iš sei syklų darbininkų unios prezi esąs patapęs Sovietų Sąungos litinėe Britų imperios drau mo dentą, pripažino Lewisą kaltą Bykovas gal visai išlėks laukan premeru, vieto Bykovo, ku gioe amžinai pasilikti kaip Kiek svetimšalių suteik Įstatymas buvo priimtas bur dėl teismo paniekinimo (conaylsham, Anglia, liep ta Lietuvos pilietybė iš valdžios rio gal laukiąs Trockio liki žemesnis os narys Anglios žuazinių partių atstovų bal tempt of count) laužymu tei Vakar vykusiuose papildo vyriausybe esanti pareiškus, š pradžių buvo manoma, mas Esą padaryta kitų griež ndiai pagaliau busianti sais Visi socialdemokratai bal smo drausmės (inution), muose rinkimuose Į parlamen Nuo 928 m vasario 6 d ei Bykovas praras savo tų permainų sovietų valdžios suteikta dominios teisė, tas savo prieš statymą kuriuo am buvo užginta mai tą North Suffolke vėl laimė iki š m vasario 25 d peržiū vietą kaip komisarų tarybos aparate, bet tos permainos bu (prižadėimas pasiliekąs at šytis Į 2-to (llinois) distrik- o Darbo partios kandidatas, rėta 9 prašymas priimti Lie prezidentas, Stalinas duos am sią paskelbtos tik dabartiniam mainomas to unios reikalus 'LadĮy Buxton tuvos pilietybę 494 prašymai kurią kitą svarbią vietą sovie kompartios kongresui Maskvo Master in Chancery tačiau Ji gavo 4,82 balsą prieš atmesti, 47 patenkinti Dau Neramumai siliaua tų valdžioe Dabar, tačiau, ka pasibaigus randa, Leftvis, klausyda konservatorių kandidato T A Esą visi Stalino opontai giausia prašymų buvo iš Kau da pasodė, kongresas mas teismo drausmės, vis dėl Cooko 4,642 balsu Tuo tarpu, kai vicekaralius no, (Mariampolės Vilkmer piktai nusistatęs prieš Bykovą, pašalinti iš vietų pakeisti ordas rwn savo kalbo tiese to turėęs gerų norų, pata Papildomiei rinkimai vyko gės apskr, mažiausia Kretin tad labai galimas daiktas, ištikimiausiais o leitenantais alyvos šakelę ndiai, Įvaiose ria bausti o dėl darbiečių parlamento na gos is visai iškris iš bolševikų val Karo komisaras Vorošilovas pussalio vietose Įvyko indų na rio, Noelio Buxtono, Lady Buxesąs pakeistas gen Bliucheriu džios aparato NEW YOBKAS, liep ton vyro, pakėlimo perus cionalistų riaušių susikti Valerionas Kubyševas, augšstalinas ligšiol užėmė nė mų su policia Gudiatame po- Penkiasdešimt grų aukso Gaisrai čiabsios ekonominės tarybos kokios vietos sovietų vyriau žvaigždės motinų, kurios turė Pko Jupiter-Venus(pmininkas, esąs pakeltas icia du kartu šovė riauši sybėe Jis buvo tik geralinis o šeštadien išplaukti FranBželio d Skuode dr ninkų minią, vienas ų bu Mars-Juno geležinkel Gurausko komunistų partios sekreto liaudies komisarų tarybos vice vo užmuštas, keletas kitų su cią žuvusių per pasaulin ka garaže užsidegė au pmininkus tuo budu is už už $28 rius Bet kaip toks, is kontro tomobilis, o nuo o tvartas imsiąs dabar antrą šalę Sta žaloti Kalkuto policios in rą savo sūnų kapų aplankyti, liavo visą komunistų partią, anuliavo savo rezervuotas vie spektoriaus namus buvo nume daržinė sudegė Nuostolio apie GUATEMALOS MESTAS, PALM BTAiC, Fla, liep visą vyriausybę visas valdi- lino vietą Kubyševo vietą eko sta bomba, bet^ žmonių niekas kas laive pasiuntė preziden nominė tarybo užimsiąs kitas liep žemės drebėimai, Pilietis G P Corrigan, lt Žios vietas, kurias kompartia tui Hoovcriui skundą, os buvo užgautas Pešavare taip Tą pačią dieną Daktarų kai dalina Tuo budu is buvo fak gruzinas, Gregory Ordžonikid- iait buvo išsprogdinta bomba esančios diskriminuoamos kurie per pastaras kelias sa nupko čia vieną geležinkel me Kretingos aps iš valyto ze, kuris ligšiol buvo darbi vaites nuolatos atsikartoo ry (Geležinkelis pramintas garsiu tiškas visos sovietų Rusios dik Simlo, kai vicekaralius rwin skiamos nuo baltų moterų ninkų valstiečių inspekcios tų Guatemalo, vakar buvo ypa Padangės Geležinkelio vardu, kamino užsidegė vieno pilie tatorius Jos sako, grų moti atvyko legislaturos rūmus, čio gyvenamas namas sudekomisaras čiai smarkus Supurtymai bu s is ungia Jupiterą, Venus, Dabar, kai Stalinas užims Le Sovietų valdžios proektų pasitiko indų nacionalistų mo nos esą siunčiamos per vande vo aučiami Guatcmalos so Marsą Juno Bet tai tik Flo nino vietą sovietų valdžio, is terų būrys šauksmais: Nė ko nyną daug menkesniais, piges stinė Bželio d Vytelinės Ro komisios vyriausias galva, G ridos kaimeliai, o dangaus pataps au tikras oficialus niais taip greitais lai M Kšižanovskis, pakeičiamas čios taikos! Valio revoliucia! Gauti prašimai sako, kūnai Pats geležinkelis koks, kiškio ap valdžios miške kilo visos Rusios autokratas Da vais, koki parūpinami baltoms gaisras sudegė 4 hekm au Janu Budzutaku Esą dau Guazacapa žemės drebėimas viso o ' 8 mailės, bot pi bartinę savo geralinio kom motinoms Tuo tarpu kai val giau pakeitimų sugriovė, daugiau kaip dvide giai pktas Už taksus Viso no miško Gaisro priežastys partios sekretoriaus vietą is džia kiekvienos baltos motinos aiškinamos Chieagos Daily News kores šimt namų keletą valdžios $28 veikiausia paves trims savo ar- pondentas pastebi,, kiek kelionę ten atgal apmo timiausiems Jr ištikimiausiems esą galima spręsti, tų pakei kanti laivų kompaniai po $75, trobesių Tapa Lapos miestely leitenantams: Molotovui, Ka- timų tikslas esąs padaryti Sta Dega valdiški miškai tai kiekvienos grės motinos sugriuvo viena bažnyčia, ke letas asmenų buvo sužeisti ganovičui Kovui, bet visą liną absoliučiu ginčiamu Prašo ištraukt Jungti tokia kelionė apmokama tik ų darbą pats kontroliuos nių Valstybių kareivius KAUNAS, Bželio 22Kaž NEUBODE, Vokietia, liep po $ sovietų Rusios diktatorium Amerikos profesorių kam padegė Alytaus apsk Mociš Nikaraguos Skundžiasi dėl komunistų par Visose svarbiausiose vietose is Apskaičiuoama, kunų mišką, kurio išdegė partia tyrinės padėti pastatęs savo draugus, arba iš Wenceslaus anglies kasyklose, tių imo svetur Rusio NEW YOBKAS, liep ha Nuostolių 5 lit tikimus gruzinus, tuo bu kuriose vakar Įvyko baisus du Įdomi yra kalba, kurią M du tvtai paėmęs už gerklės ų sprogimas, žuvusių darbi Bželio 24, Juros miškų urė (MASKVA, liep Į Ma- Pan-Amerioan Fellowship of Manuilskis, vienas komunistų visokiai opoziciai kritikai ninkų skaičius siekia 62 skvą atvyko dvidešimt penki Beconciliation pasiuntė prezi dio, ibapilvių gininkio už internacionalo (kominterno) Kaip praeity, taip dabar vėl, Amerikos universitetų profeso dentui Hooveriui laišką, pra sidegė aunas miškas išdegė Daugiau kaip aštuonios de vacų, pasakė Maskvos kongre absoliutus Rusios valdovai esą šimtys kūną au išimta iš ka t ARANSAS PA, Texas, riai mokytoai, kurie keti šydama, Jungtinių Valsty o ha Nuo miško užsidegė se apie komunistų padėt už- rusai syklų, daugelis- ų taip apde liep Keturias mylias nuo na pavažinėti po Rusią tikslu bių kareiviai butų ištraukti iš Pališkių gininkios sandėlis, kuriame buvo (NM) metrų po čia šiandie nukrito aeroplanas patti os ekonominę padėt Nikaraguos gę, sunku bepažinti Kasyklų valdininkai sako, Penki uo skridę žmonės už sovietų valdžios penkerių metų Laiške sakoma, Ameri piermalkių, daug pagamintų industrializacios programo pa kos imperializmas esąs Kellog- telefonų stulpų, pabėgių p kasyklų tuntliuose esą dar simušė Nužudė du savo vaiku klių atsiimtų iš sandelio mal Žuvusiei yra: Murat Boyle, sisekimą 8 angliakasys uždarytas Jų go pakto laužymas pati nusižudė kų Euge Ekskursininkų partiai vado likimas žinomas, bet valdi Raymond Watson, Nuostolių apskaičiuota apie ninkai sitiki, ie butų Lynn, Roy Dellano Ge vaua prof Henry R Seager, imussoula, Mont, liep dar gyvi išgelbėti Gabbert, visi žymus Kansas Columbios, universiteto ekono Statybos geležies dar, lt Kaltininkai ieško Chicagai apielinkei federa- Gyventoai imrs G Boyer Keturias dešimt devyni an City piliečiai Aeroplanui pilo mikos skyriaus galva, buvęs bininkai laimėo dau mi lis oro biuras šiai dienai prana dėl žinomos priežasties nužu Amerikos Ekonomios draugi gliakasiai buvo išgelbėti gyvi, tavo Gabbert giau algos šaua: dė du savo vaiku, paskui pati os, pmininkas bet dauguma ų yra pritroškę nusižudė š dalies debesiuota kartais KANSAS CTY, Mo, liepos nuodingais gazais yra krigali būt lietaus šilčiau vidu SAN JUAN, Porto Rika, liep PTTSBURGH, Pa, liep Organizuoti statybos ge tingo padėty tiniai pietų pietų vakarų vė Lakūnas užsimušė lėk Sugavęs upė žuv, žu Biodamas, am reik ležies darbininkai, kurie liepos Siunčiame Pinigus vauto as Antonio iramos, ei tų visą likus gyvenimą būti dieną mete čia darbą, rei ai tuvui nukritus Paštu Telegrama Patarnauame Greitai, MANWAK, Que, liep damas vietos papročiu, bandė be koos, nusišovė čia kasyk kalaudami daugiau algos, strei Vakar temperatūra vaavo Pigiai Saugiai---ą užmušti nukąsdamas galvą OAKLAND, Gal, liep Malinęs upė, toli nuo čia, lų darbininkas George Dunbar ką laimėo Vieto $, nuo šio tarp F Nukritęs su savo aeroplanu iš prigėrė kethri miško darbinin Bet žuvis stipriai pasipurtė Anglies kasyklos am buvo laiko ie gaus $5 dienai, Šiandie saulė teka 5:24, lei 3, pėdų augštumos, užsimu kai, bandydami paleisti upe Įstrigo Rarnoso gerklė Ramos sužeistos abidvi koos, gy o nuo ateinančio sausio die 739 SOUTH HALSTED ST džiasi 8:27 Mėnuo teka 9:37 šė čia aviatorius Alfredas O plukdomų rąstų kamšą Du ki begalėo os ištraukti nu- dytoai pasakė, viena ko nos $ dienai Sutartis pa vakaro troško Smith, 47 metų amžiaus ti ų draugai išsigelbėo a teks nupauti daryta dveiems metams (lentas, \Valter Dura uty, savo kablegramo iš Maskvos parei škia nuomonę, Juozas Sta linas, faktinis Rusios diktato graudena rim stančią ndią Suomiai uždaro par Lewis, angliakasių lamento duris ko vadas, kaltas drau munistų atstovams smės sulaužymu Svarbus pakeitimai sovietų valdžios aparate _r '' ' Darbiečių kandida tas laimėo rinki mus Suffolke Negrų karo motinos protestuoa prieš ų diskriminavimą Žemės drebėimas Guatemalo sugrio vė daug namų 62 angliakasiai žu vo Vokietioe Penki žmonės žuvo lėktuvui nukritus LETUVON

2 2 Penktadienis, liep, 93 NAUJlEKS, Chicag6, RAUDONASrdt: GRĄŽTAS Tarp Chicagos Lietuvių politinę žinią iškraipo suklastoa taip, i sutiktų su NEKAP BUTŲ BYLĄ komivterno tėiiais, o su PREŠ SLA LAMĖJĘ tiesa Ježedvnos tavorščius Valolokio bolševikiško telegramų nis baisiai nudžiugo, radęs an- klastoimo pavyzdžiu gali būt trudienio Nauienų A [žvalgo DDESNS DŽAUGSMAS, paminėtą Vilnies vardą ta Vilnies andai iš Krakovo, telegrama pa Aha! džiūgaua Valo- vardyta gilkios socialistai nis: pats Grigaitis dabar užstoa Pilsudsk Tą telegra prisipažino, is skaito Vil mų Vilnis savo skaitytoams ui! pakepė šitaip: Nenorėčiau padaryt smutko Opozicia prieš dabartin tavorščiui Valoniui, bet o kruviną Pilsudskio režimą džiaugsmas buvo truput per didėa Šiomis dienomis Kradėtas: Grigaitis au antra sa kove 6 politinės partios, vaitė ramiai švenčia vakacias griežtai nusistačiusius prieš Kentucky toli toli nuo ChiPilsudskio režimą, atlaikė cagos, kur is norėdamas slaptą suvažiavimą Visi vien galėti! pamatyt Vils eže balsiai priėo prie išvados, dvnos R G r kruvinasis diktatorius Pilsudskis turi tuoau pasi š SLA TESMO GRĮŽTANT traukti užleisti vietų par lamentarii valdžiai So Kas ten rėkia, cialistai atvai palaiko Pil i Kas ten šaukia, sudskio pusę i Kati t strytai plyšta? Be musų š tiesų, Associated Press ži Komisarai nioe, kurią Vilnis naudoos i Jau iš teismo gržta? savo fabrikatui, buvo aiškiai Slėpkit, slėpkit pasakyta, tame suvažiavi Savo centus me, kuris visai buvo slap Slėpkit ko giliausiai, tas, dalyvavo lenkų socia Nestovėkit listų partia i, kartu su ki Čia ant tako tomis opozicios partiomis, Bėkit ko toliausiai priėmė bendrą rezoliucią prieš Tik aš vienas Pilsudskio valdžią Pasiliksiu, liet, matote, bolševikų vykomisarus! riailsias uždavinys yra visais Pasitiksiu i budais šmeižti socialistus, s Švilpdama!, rėkdama!!! ie garbina raudonos magiš kos Kasieos, Lenino pri šaukia, rėkia pažsta šventuou Tad apie Komisarai: llenkų socialistus, dalyvavusius Kur tavorščiai musų? Į opozicios suvažiavime, musų Mes tai tuo am, bolševikų Vilnis pasistengė, Kuisą varom kaip reikiant, sufabrikuoti m>vis dėl labo ūsų ševikiškų melą, busią ie pa Kur l'umaškos? laiką PiLudskio pusę Kur penkinės? Raudongrąžtis Kur ilolerkos? Dešimtinės? Pho Vginia 254 Duokit mums, duokit mums! JOSEPH VLMAS Naui radio progra Nelaimė atlankė gemai lietuviams rai žinomu lietuviu Liauciies dainos iš gimtinio šeimyną krašto, dainos iššaukiančios brangius atsiminimus apie Uetuvą, skausmo linksmybes dainos sudarys nauą eilę Lie tuviškų Badio Programų, pra dedant šiandie vakaru, iš sto ties \VBK\, 8 valandą Visas pastangas <eda Wenrsten s Molt-Hop, rengėai šių programų, padaryti uos tikru Lietuvos dainų atvaizdu Štai kode! ie bus sudaryti tik iš kurinių gabiųų Lietuvos kompozitorių, bet 'taipau iš dainų pačių žmonių, liaudies dainų, kurios išreiškia tikrą tautos sielą dainos gimusios iš sunkaus darbo, iš pertek liaus, iš vargo piemenų dai nos, meilės dainas pakilių dai nos lopšinės A Žymantas, Nauienų štala) narys, pasakys trumpą kalbą, pasveikindamas klausy tous, suprantančius lietuvių kalbą Šie programai siunčiama lie'tuviams, kaip vertinimas to, daugelis Amerikos lietuvių grocerninkų, kurie pardavėa Wenrsten s Malt-op, Paten tuotą Malto Supą, su tikro mis mielomis, nusendytą tiesiai ko (blėkee) Tie dyleriai Ghicagoe, Joliete, Auroroe, Ciceroe, Benwy, Melroso Parke, Bocklorde daugelye kitų miestų, visi bendrai tiki si, kalbami programai bus 4556 So Rockwe!l St k Ar žinot, Kad bedarbė? O Jus reikalauat! rė p-nia Metrikienė, gyvenusi 96 Vernon street, Worcester, Mass, plačiai žinoma toe apiclinkėe, kaip gera veikėa lie P-nia Metrikienė sgo visai trumpą laiką Ji buvo palai dota liepos 7 dieną yi Paliko -vyrą, Julę Palę šunų Metrikaitę Draugas PASRENGg JUMS PATARNAUT tn- rėo progos matyti kai ku rie susipažinti chicagicciai Ji buvo delegate SLA Seime, atstovaudama 38 kuopą Ji taipgi dalyvavo išpildyme Sei mo koncerto programo, 7 die- i S L Fabian & Co i Į B R Pietkiewicz! & Company 89 W 35thSt Į 268 W 47th St Tel Lafayette 83 A Grigas & Co 34 So Halsted St TeL Victory 4898 S 2839 W 63rd St 2 Tel Republic 8 99 ii 6542 So Western Avė J Yushkewitz ii M J Kas 3335 So Halsted St Tel Yards 6894 z B V Milaszewicz 2 f ^ OSpCCt 46 So Woo<l St Tel Vginia W 69th St Tel Prospect 34 gr t M Į -m- i? - Tel Prospect 8759 g f ii J J Zolp 4559 So Paulina St Tel Yards 45 BESBOLO SKOBA! ',< p, LaiKrodžiui Mušant Daktaras WSSG, Kapitonas Pasauliniame kare Specialistas iš Seno Kraaus GYDO VSAS LGAS VYRŲ R MOTERŲ NEŽŪRNT KAP UŽSSENĖJUSOS NEŠGYDOMOS JOS YRA Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų pūsles, užnuodiamą krauo, odos, ligas^ žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus mus nugaroe, kosėimą, gerkles skaudėimą paslaptingas ligas Jeigu kiti galėo us išgydyti, ateikite čia persitikrinkite, ką is ums gali padaryti Praktikuoa per daugel metų išgydė tūkstančius ligonių Patarimas dykai OFLSO VALANDOS: nuo JO ryto iki 8 v vak Nedčliomis iki 2d 42 West 26 St, kampas Keeler Avė, Tel Crawfbrd 5573 Į PETVAKARNĮ MCHGANĄ Rusiškos Turkiškos Vanos 2lh STREET' Tel Kedzie Roosevelt Rd arti St Louia Avė CHCAGO LL ATDARAU Čeverykų Krautuvę Pustapėdis Ar Norite Daryti Kokius Nors Pataisymus Savo Namuose? KAP REKA KLASTOT TELEGRAMOS Kaip reikia bolševikiškai kla stoti telegramos geru pinigu leisti as savo skaitytoams, vi sų bolševikiškų organų redak toriai turi pasimokyti iš chicagiškės Vilnies Ji kiekvie ną beveik telegrafo agentūrų / " "" Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl basemento, kalkes (vapną), plaster viską kitą Užlaikau čeverykus dėl visos šeimynos Prieinamos kainos Užlaikau rving Extra plačius čeverykus dėl štarkių moterų Kindergarten čeverykus dėl vaikų mergaičių, žalios skuros padais Taipgi taisau senus čeverykus Kviečiu atsilankyti Frank Paulauskis 39 West 63rd Street " R BENDRNA TRAUKNA POPULARS KELAS Į NEW YORKA Žemiausios Kainos Pribuna i New Yorką (Jersey City Sta) : A M 3:5 P M THE ERE LMTED šeina iš Chicago (Dearborn Sta) Pribuna New York (Jersey City Sta) Kontraktoriai gali pas mus gauti viską, kas tik iems reikalinga Pristatome greitai akuratiškai ATLAS BULDERS SUPPLY CO " The ERE LMTED NEVV YORK EPRESS šeina is Chicago (Dearborn Sta) Apskaitliavimus Darome Dykai Nauos Žemos Round Trip Kainos 8:45 P M 9:3 P M ATLANTC EPRESS :2 P M šeina iš Chicago (Dearborn Sta) 6: A M Pribuna New York (Jersey City Sta) Del platesnių žinių ar rezervacių kreipkitės: z dieną Ekskursios Now York Kiekvieną Subatą $465 Round Trip L / CTY TCKET OFFCE, ii»3 WEST JACKSON BLVD Telefonas Wabash 46 Dearborn Station Telefonas Harrison 983 arba H T ARLW, Gen Pass Agent, 327 S La Šalie St ERE RALROAD SYSTEM (Sugryšti reikia i 2 dieną) š Chicagos Grand Beaeh $35 New Buffalo 32 Union Pier 355 Lakeside 36 Harberb 375 Sawyer 385 Rridgman 45 Stevensville 43 St Joseph 475 Benton Harbor 475 Vaikams 5 ausniems kaip 2 mėty, pusė kainos Tikietai parsiduoda kasdie ną stotyse vidurmiesčio informacių tikietų ofise, Outing and Recreation Bureau, 72 W Adams St, tel Randolph 82 Greiti South Shore Li trauki niai išeina iš vidurmiesčio gali nės llinois Central Suburbai! stoties, Randolph St Michigan Avė sustoa prie Van Buren St, Roosevelt Road, 53rd St (Hvde Park), 63rd St (Woodlawn) Kensington (5th St), Benton Harbor Sto Joseph Union Pier - Lakeside Ncw Buffalo Grand Beach Savvyer Bridgman Stevensville Harbert 4th St & Western Avė YARDS 77 dėl VALYMO už Saukite Nauas Žemas Kainas Dabar, pmą kartą istorio, reguliaris patarnavi mas Pietvakarin Michiganą kas valandą laikro džiui mušant iš Chicagos! Patogus motoriniai busai pasitinka Michigan City kiekvieną South Shore Li traukin, išeinant iš Chicagos tarp 6 vai ryto 7 vai vakare paprastomis dienomis, tarp 6 vai ryto 9 vai vakare šeštadieniais Ši sceniška kelio nė Michigan ežero pakraščiu S t Joseph Benton Harbor yra nauai ištaisytu U S Highway No 2, išėmus per Union Pier Lakeside Round Trip ke lias iš Chicagos Benton Harbor St Joseph kai nuoa tik $475 Žemesnės round trip kainos tarpi s vietas Michiga CHCAGO SOUTH SHORE and SOUTH BENĮ) RALROAD f f J N Zewert & Co? Central Avė V S E5339CorSArcher and Central 2 Pasiklausykite Bluo Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą 6:3 v, Daylight Saving Time, iš WMAQ stoties, Chicago! M Rozenski & Co S P KazweU & Co Z Reumatizmas išnyksta Kai supyko Komisaras Bliaudams išsižioo Ant rytoaus Savo Viln Visą pr i peizoo: Jus buržuai, šdavikai Jus udošiai, Cicilikai, Mus priešai, mus priešai Liūdna, laimė ištiko taip gražiai gyvenusią šeimy ną š savo pusės reiškiu užuo autos visai Metrikų šeimynai, žinodamas kaip ie visi velio nę gerbė mylėo ŠE LETUVA REALESTATNNKA <lnl<te- Blue Ribbon Malt Extract Nie gdėome, būtų pavykę per 8 metų Žolių recep tų knygutė dykai su užsakymu Del smulkmenų rašykit ną bželio, Lietuvių Audito rio P-Je 'Metrikaitė yra daininin kė, tik savo moksle, bet bai gusi muzikos konservatorią Boston, Mass WHEREVER YOU GO YOU FND i KONTRAKTORUS Ko, perkūnų, stangiai? Liepos 3 dieną šių metų mi tuvių tarpe dora motina P-nia Metrikienė persiskyrė su šiuo pasauliu dar sulau kusi senatvės, todėl os m tis yra nuostolis tik os šei mynai, bet vietos lietuvių visuomen i i (8a rbuotei KAS VALANDĄ NAMU STATYMO Daugiau aukų Ncbeduosi m, paprastai domus visiems Amerikos lietuviams Atminkite laiką 8 valan dą penktadienių vakarais pa tarkite savo draugams atsukti radio Wenrsten s programams, susidedantiems iš my limų ų Lietuvos dainų švalomi Suprosinami Vyrą Siutai, Topkautai Moterų Paprastos Dresės Kautai - - šią kainą eina pasiėmimas pristatymas Kenwood Clears West 47th Street $

3 , Chicago, Penktadienis, lięp, 93 t k kur musų gerolai mus pa- aržuolų, mes visi geri žemai muštravoo dar prisakė vi čiai nutarėme važiuoti tą pa siems laikytis tos pačios tvar rengimą Sako, busią tą dieną, kos antradien Prie viso to gegužinė, piknikas, komedios, Pruseikovič iš šalies pridūrė, koncertas, šokiai, beisbolas, visos tavorškos remtų kumštynės, golfas kitokios mus, vien priešaky būda linksmybės Na, eigu au kas lai paprasto, tada reikės nu mos, bet užpakaly Svarbu! Utarninko rytas buvo apsi važiuoti Juk Margutis parengs niaukęs atrodė lietingas, kitaip, gu visi kiti i> Lietuvių spulkų darbuotoų taip revoliuciai kelti oras čia i rengia Jo koncertas dėmesiui buvo visai prielankus Todėl -gi buvo kitoks mes prie revoliucios seno vieta, gdi, vadinasi tik Lietuvos Statybos SkoliVienok tykoom smurto gėm rai lietuviškai Aržuolynas, nimo Bendrovių Lyga laikys Kelye p-nai čepukai patė- keliu padaryti bolševikiškai- alc tikrai amerikoniškai, visi savo bertainin susinkimą lie mio madų sekiotoų autus ap fašistišką pervartą vadina The Oaks Ji yra prie pos 9 dieną 93 m, šešta sivertusius ravuose keli autai Kaip tik prez Gegužis pa 23 stryto Archer Avė Ten dien, apie 7:3 valandą vaka Jau vyko keli susinkimai, buvo taip susūpinę mados se pat randasi golf-links Cog Lilis re, Lietuvių Auditoriume, prie sušaukti saviškai Tavorščiai kimu, ie kaktas suraukę reiškė, mandatų komisi Golfininkams bus teikiama pre a išduos raportą, tai musų 9-tos Lincoln gatvių, \Vau- pėrvarė tarimą besiųsti pi mios, kurie blogiausią score savo stiklis akis vienas ki- gerolai užkamandavoo kegan, nigų Susivieniimo Centrą, tam išdaužė, Net keli autų priduos r vis tai paprastai mes visi sustoom pradėom š išvažiavimą rengia Wau- bet pasiųsti uos savą, bol buvo nukentėę, vakarykščios dienos^ pamėgtą atsibus Margučio dieno keganiečių spulka, kaip ekskur ševikišką centrą Pinigus sudės savininkai Rep sekdami tą nauai išmislytą knarkimą, šaukėm, rėkėm, lisią Chicagos spulkų delega tavorščių sekėai madą Bet p-nas Čepu kas, tu pom ant krėslų savo prietams Jeigu tavorščių sekėai Kurie važiuos, tai meldžiu protaus darys pagal ų pa rėdamas kelionės tikslą bū šus buvom gatavi sutrempti damas atsargus, o taipgi sek po koų Vanagaitis Sugržo Lygos raštininkui priduoti sa liepimus siųs pinigus ų damas psichologios principus, vo vardus, galima butų Bet štai apie vai ryto centrą, tai manau, vienas iš savo būrel saugiai nuvežė p atvyko pagelbą musų priešui Komp A Vanagaitis, Mar prašti Waukeganiečiams kiek ų bus susependuotas, o pas asmenų atsilankys naua armia, šita armia, gučio redaktorius leidėas, kui išbrauktas iš Susivienii John J Zolp, rast musų šauksmo, pereitą pmadien, t y liepos Gerai išvažiavo gerai par paisydama mo Tavorščiai tiešia savo pradėo mus imti už pakarpos 7 d, sugržo Chicagon sekėus, ų pinigai bus su važiavo p-nai čepukai, apžiūrė šalinti pro duris lauk Die P-as A Vanagaitis kartu su laikyti tik kol teismą laimės ę ūk pasigerėę upeliais Rožių Žemė kalnais vuli tu mano, kaip musų visų art Olšausku praleido apie, tris Kiek man žinoma, ie, laimėti pušimis apaugusiais gastroliuodami su Su čepukais važiavo real- kinkos ėmė drebėti! Viena ta- mėsius galės, nors per dešimt me Jau tavorščiams siseka vorška, sėdėdama šalia manęs, koncertais vaidinimais po tų bylinėtųsi, šmeižimu estatininkas Petrulis žveoti aukos iš masių TaGero pasisekimo p-nams če- apalpo Sakau: tu surūg rytis valstias, o ypatingai pliovonėmis teismą laimėti vorščių buvo tikslas užkariau Pennsylvanios valstio pukams visuose ų sumanimuo- tum su tokia išgaščia galima ti mases, o paskui iš ų žveprieina vienas uodas brolis Paklausus p Vanagait, kaip Bacevičius norėdamas narių se!del Ko otis Teorioe planas buvo prie tavorščiaus Andrulevič pavyko gostroles, atsakė, og geras, bet praktikoe galima ūpą sukelti, pasiselbė revoliupaėmęs už keteros veda pusėtinai gerai, žiūrint tai, kiekvienas is vykinti Tavorščiai turės cionieriumi Juk lauk Ar reikia didesnės gėdos beveik visur žmos nugriebtis kitokių priemonių, narys žino, Susivieniime Raportas iš progre už šitą? Mes, progresyviai, siskundžia dėl bedarbės, Bet revoliucios reikia kelti Tai gauti daugiau aukų šyvių fronto SLA uodukus laikom savo tavorš blogiems laikams esant žmo siūloma per šiuo laiku tavorščiams aukų kam toki nar čiais, o ie mus mėto lauk iš nės sutiko pp Vanaagit Ol Seime būtinai reikia: ie turi užvedę teismą prezidentus? Jeigu is svetainės! Piktumas, daugiaus šauską maloniai surengė bylą prieš Susivieniimo Pildo bus tinkamas, tai patys nariai R iems daug koncertų vaka Gerbiamiei! Aš žinau, nieko gali sakyt mąą Tarybą Jie pasakoa be- galės išsinkti Prabėgo apie 5 minučių lai rų tamstų kuopos narodas yra sibylinėantys narių labui Jei progresyvus, tad aš noriu ko, mes visi atsidūrėm, taip Po sugržimui, p Vanagaitis gu tai tiesa butų, kam tad Pet North Side sakant, znočiasi, reiškia, tamstas pakalbėt atvai apie daug pasilsėęs ėmėsi darbo, ronis nori lysti vice-pmiutralė zono, t y gatvė Be būtent išleisti Margut už nuotikius SLA seime ninkus būdamas išrinktas o, tos mados, madosprie Musų progresyvių fronto na to, keletas musų tavorščių pa liepos mės Be to, rengia Argi sarmata per teismą ko os žmogų priveda! Juk kliuvo priešų rankas atsi briautis vice-pmininkus? dabar, kaip ėo mada autais rodas suvažiavo visas dėlio dūrė kalėime Taip tai pasi Margučio pikniką, kuris tu ę, taip sakant, prieš pietus rės vykti rugpiučio 7 d š m baigė laimingai visa vaina Musų kamandieriai peržiurėo P-as Vanagaitis, kaip vi mus visus Halsted ulyčio musų frontas didžiausiam suomet yra linksmas sma užkamandavo, visi būtu suime pasitraukė apie tris gus, mėgsta visuomet uokauti mėm fronte maršuotumėm mylias vakarų pusę Musų Meldažio salę padaryt, žno- priešai pasiliko tose pačiose poziciose Vadinasi, reiškia, čiasi, mavrus Kaip sakomai (CHNJOJ ' mes pralaimėom mūš mi Apmaršavom visi krugom, lionin iždą, dėl kurio taip pa susėdom visi parėtkaunai sišventusiai kariavom Sakau, geriausias laukiam Musų gerolai, su t graudu pamislyt ką pinigas gali pkti stoę, darė rodą kaip pradėti Nors musų frontas visas ta Buihveiser Barley - Malt mavrus Tavorščius Mizaro- po sudemoralizuotas mes vi Syrup nustato kokybės vič-rasaoda, kuris Pietų Ame si gavom vien kinkų dre standardą visam pasauriko tyrinėo svarbius daly bėimą, bet visų kitų galų liui Jus galite suk lysti kus, papasakoo savo plačius suimą, bet susinkom visi su 9 nuošimčių tvrumo patyrimus apie SLA seimo nurodyto vieto pagal kaproduktu, kuris turi sa reikalus Po to p-lė Yes-yes mandą savo gerolų pradė vy substitutų, priemaišų, perskaitė, citromis rodydama, om rimtai keikti priešą Niefillcrių, dbtinės spalvos kiek musų pusėe yra komu kinom visaip, kaip tik mokė ar skonio Tai yra genistiškai progresyviškų tavorš- om, pagalios' nutarėm pa riausias ką pinigas gali čių tavorškų, sudarančių siųsti prašymą, ie mus pktištai ka kiekvienas apie 7 asabų Musų priešo priimtų atgal buvusio mūšio iš milionų, kurie varpusėe buvo numatoma apie lauką, su išlyga, svetima to a, ums pasakys Pa3 bandykit vieną blekinę armia turėtų teises mus gerolai pasibet čia mus patys pilniausia sitikin daugiau atakuoti musų Jie tuo aus parodė kvaili, kite, apsimoka var gerolai butų paliuosuoti iš skelbė, priešo pusėe apie laisvės Į savo laišką ga toti geriaus šimtas kareivių yra dreftyti vom patenkinančio atsakymo Sendintas 3 mėsius legaliai iems busiančios todėl nusitarėm vesti mti gaminant atimtos faitavimosi teisės ną kovą iki paskutinios Kalbėo gana daug kiti ta Dabar mes kreipiamės us, vorščiai tavorškos, paga mieli broliui sesutės, lios nutarėm, msim, us ateitumėt mums pagelbą bet priešui pas iduosim Stoti su mumis bendrą fron Čia pat vietoe išrinkom ge tą padėti mums nugalėti ralin štabą, kur ėo, musų priešus, šalin Gegužio, kiek atmenu, sekantys tavorš Jurgeliutės Gugio baltos žinrfik Tonlo pa veikslo ant všaus čiai : Andriulevič, Buividovič, rankos nuo milioninio iždo! kiekvienos blekinčs Bacevicovič, Mizarovič, Milovič, Lai valdo Bacevičiaus, JesKnygnta paduodanti receptus gerų daly Jusovič, šalavieavič, šarkuno- kevičiutės Salaveičiko apy kų valgyti bus pri siųsta bile kur dy vič keletas kitų Mums pras kai ant pareikalavi uodės rankos! mo toms pieškoms sakyta, kuo Progresyvia met bus duota kamanda, rėkti koom trypti, sukelti daugiausia skandalo tuo Artinasi Margučio išgąsdinti priešą Šitaip susi Diena tarę apžiūrėę visas pozici Anheuser'Bnscb as, laukėm rytoaus s ulau- Lietuvoe kituose civi kę traukėm kovą lizuotuose kraštuose, šiais me Padėlio rytą saulė buvo tais lietuviai švenčia Vytauto Tarp Chicagos Lietuvių Kuris šiek tiek žmoniškumo turėtų, manau to darytų Bet dabar, prisidengęs pro gresyvių kauke, is daro sar matą kitiems nariams, o prie to Susivieniimui nuotolius Petronis landžioa po Susi vieniimo kuopas varo agi tacią, o- planą paremtų aukautų pinigus bylai Nariai turėtų duoti nė cento tam tikslui Jis daro su byla ža los Susivieniimui, o prie to dar prašo aukų Mat, kaip gud rų planą sugalvoo tavorščiai, idant gauti aukų Budweiser Barley-Malt Syrup ŠVESUS AR TAMSUS Distributors', - TRŠTAS - NĖRA KARTUS Western Sales Corporation 525 Newberry Avė, Chicpo^llL Pho Canal 75 ANHEUSER-BUSCH ST LOUS taipgi išdbėai Busch Extra Dry Ginger Ale BM-6 važinėtis, tai tik pamąstykit kiek pinigų reikia valdžiai iš leisti, vieškelius užlaikyti! Liepos' 4-tą dieną p-nų Čepukų kaimynai pamanė, Čepukai madas gaudo, a ie išvažiavo su savo Buicku VVausau, Wisconsi Taip kaimynai manė bet artimiei draugai žinoo, čepukai tu rėo tikslą važiuoti Wisconconąapžiūrėti ūk, kur ie ketina apmainyti ant lotų užtekėus iš rytų krašto, kaip Didžioo Dienia, o mes, Cliica- paprastai Mes susinkom visi susėdom drauge su sa vo priešais Apie vai ryto mes paleidom pmą šūv sėdė imu, kuomet ie, giedoo Lie tuvos himną Po šito pradėom nuolatis atakas Skandaliom visą dieną, o musų priešai turėo klausyt musų civili zuoto skandalo Ką mes paisom ų Sulaukę vakaro, visi atmaršavom nurodytą vietą, gos lietuviai, švęsime Margu čio Dieną Chicagiečiai daugu moe, (apie 99%) esame žemai čiai Sulyg Pronskaus teoreti niai istorinio išrokavimo, išei na, Vytautas musų protė vius žemaičius žudė, todėl mes norime am garbės teikti šgdę apie Margučio idieną, kuri sakoma bus 7 rugpiučio (August) kur tai, pa sakiškai gražio vieto, tarpe šposuoti Atrodo, parsi vežė padidėusi futbolą Del tos priežasties susūpinęs nusedusinimu Kas am pata ręs, og norint nusedusinti, reikią valgyti hatdogus taip žada daryti Savo kelionės spūdžius p A Vanagaitis papasakoo atšilau kęs Nauienas V R-s LETUVŲ BANKAS STPRUS, ATSAKANTS BANKAS TŪKSTANČA LETUVŲ REMA ŠĮ BANKĄ R JE YRA UŽGA NĖDNT MUSŲ PATARNAVMU ATEKT R JUS Halslad Exchange National Bank HALSTED ST AT 9 PLACE ArJumsSekasiŽuvauti? Ateikite pabandykite savo laimik dėl brangių nau dingų prizų Kiekvieną dieną, išėmus sek madienius šventadienius laike Liepos mėsio CeNTRAL^Ž^BaNK 4 ATRUST COMPANY West35& Street A State Bank AClearingHouseBank r

4 Penktadienis, liep, 93, Chicago, U ras au paskelbė gyventoų surašinėimo apytikrius mos kleras seniai planuoa kaip pasižveoti dūšių miešniame davinius The Lithuanian Daily News Metams $8 Rusios vandeny Paskui reli Published Daily Except Sunday by Cenzo Biuras sako, og, apytikriai apskaičius, vi ginių takų būtinai seka kito Pusei metu ooo«ooo i 4 the Lithuanian News Pub Co, Trims mėsiams South Halsted Street Dviem mėsiam 5 so šaly randasi 2,298,588 bedarbiai Tai paprastai kios imperialistinės takos' Tą Telepho Koosevelt 85 Vienam mėsiui 75 mažas skaičius, o todėl tikinantis Visi žino, au pastebėome sename po Chicago per iššiotous! piežiaus poterių kare prieš So Editor P GRGATS Viena kopia , 8c šiandien darbo krizig yra gana aštrus Didesniuose Savaitei 8c miestuose bedarbių yra gana daug Amerikos Darbo vietus Mėsiui T T Subscription Ratesi Federacia skelbia, og apie 2 nuošimčių os narių Kunigo Bučio paskyrimas vi $8 peryear in Canada Suvienytose Valstiose, Chicago, sų slavų apeigų vyskupu yra $7 peryear outside of Chicago paštu: turi darbo $8 peryear in Chicago labai reikšmingas Reiškia Len Metams $7 8c percopy Yra rimtų faktų manyti, bedarbių Ameriko Pusei metu 85 kios klerikalai pasodė tautrims mėsiams 75 randasi palyginamai daugiau, gu Cenzo Biuras tiškes'ni atsargesni, drso Dviems mėsiams 25 Entered as Second Clas«Matter Pavyzdžiui, paduodama, Bosto eiti popiežiui traukti keptų Vienam mėsiui _ paduoda March 7th, 94, at the Post Office of Chicago,, under the act of balandžio pradžio buvo tik 27, bedarbių Tuo tarpu kaštanų iš karšto Rusios pe Lietuvon kitur užsieniuose March 8rd 879 [Atpiginta] policios cenzas parodo, og bedarbių ten buvo 4, čiaus Lietuvos klerikalai ra Metams $8 Jeigu toks bedarbių skaičius prisipažino policistams, dy staratsia! Bučio šventini Pusei metu 4 Nauienos eina kasdien, išskiant mas rusiško kunigaikščio motrims mėsiams 25 sekmadienius Leidžia Nauiena Pinigus reikia siusti pašto Moy tai tikrumo ų buvo dar daugiau Taip mano Clement narchisto katalikų kunigus, Bendrovė, 739 So Halsted St, Chi cago, Telefonas Koosevelt 85 Orderiu kartu su užsakymu A Norton, Bostono tarybos narys Norton spėa, og parodo kur eina Lietuvos kuni Bosto bedarbių yra iki 75, gai kur velka Lietuvą FRANCUZŲ-TALŲ santykiai Tokie pat dalykai, žinoma, dėosi kituose mies J P tuose Sakysime, Clevelande apie, žmonių padarė Santykiai tarp Francios talios blogėa Nors afidavitus, tvtindami, enumeratoriai ų visai i PASTABOS per paskutinius kelis mėsius buvo daroma pastangų klauste klausė, ar ie kur dba, ar išlyginti susipratimus, bet tatai pasisekė padaryti Ar tokie dalykai buvo daroma tiksliai, ar, Kvailoms loskavi sendvičiai r mažai tėra vilties, trumpo ateity tarp talios sunku pasakyti Bet faktas yra tas, dauguma enubolševikai turi Francios bus atsteigti draugiški santykiai Geriau meratorių visai tiko tam darbui Jie buvo menkai Bridžporto siame atvėy ko galima laukti, tai išvengimo atvi apmokami todėl blogai atliko savo darbą Na, o re vieną labai didel vyrą, draugą Kvailon Seniau, kol draugas ro susiktimo O tuo tarpu eina visokie alarmingi gan zultate mes apie bedarbių skaičių tiek au težinome, Kvailonis Nauienose dbo, dai Niekam, žinoma, nėra paslaptis, Francia stip kiek žinoome prieš gyventoų surašinėimą Vienų dar Strazdu vadinosi Bet rina savo sienas Jos laivai Adriatiko uro randasi spėimas yra tiek au geras, kaip kitų Vieni sako, koks ten bolševikas iš strazdo visą laiką Tokių priemonių stvertis esą reikalaua sau Amerika turi keturis milionus bedarbių, kiti ų Paukštis, kurs pats savo liz gumas, angi Mussolini pasakė tik karingas kal priskaito penkis, o pas bolševikus bedarbių skaičius do moka švariai užlaikyti bas, bet italai pradėo stiprinti savo sienas, kurios su paaugo t iki aštuonių milionų žodžiu, kiekvienas Tai Strazdas susado tinka sisiekia su Francia r mes dabar matome, tarp spėa taip, kaip am patinka O spėimai spėimais mesn vardą Sako, drabužiai puošia žmo tų dvieų šalių prasidėo ginklavimosi lenktynės tali pasilieka gų Raudoni marškiniai daro a savo sienų apsaugai paskyrė $27,5, Tai buvo bolševiką Bet niekas turbut savo rūšies iššaukimas Franciai Toi užsileido iš tikrinti visų atskaitų, i bilų, pasinko tiek tinkamo sau s mačiau musų teisės taip savo pusės sienų apsaugai paskyrė apie $45,, vardo, kaip draugas Kvailonis Užsisakymo kaina: Chicagoe paštu Ta padėtis yra gana pavoinga" Tiksliai kalbant, tai reiškia, og talia Francia rengiasi karui Dau gelis, žinoma, reiškia tą nuomonę, tarp tų dvieų lotynų tautų karas yra manomas Tačiau ginklavi mąsi sienų stiprinimas rodo, tiek italai, tiek frauzai okių šansų nori imti Jie nori būti prisi rengę prie visko Tiesa, dabartiniu laiku karo laukiama Nežiū rint savo karingumą, Mussolini gerai žino, og italai turi okių šansų šiuo momentu sumušti frauzus Karas italams butų pakeliama našta Bet užtat blofui yra derlinga dva Taip sakant, dėl menko dalyko keliama labai didelis triukšmas ta lia nori, kartą ant visados butų išspręstas Tunisios klausimas šspręsti tą klausimą butų sunku, eigu butų daromos pastangos Bet faktas yra tas, fašistinė talia nori daugiau Mussolini svaoa apie atsteigimą Romos imperios Savo kalbose is kartą tą minti yra pabrėžęs Tuo tarpu Francia fašistiš kiems troškimams visur stovi ant kelio Apžvalga š L R K S A 43-TO SEMO Draugo Rap rašo: Kaip buvo pm, pareigos atliktos Antrą dieną, išklausius priėmus dvasios vado raportą, prieita prie visų laukiamo, svarbiausio Pildomoo Komite to pm P Muliolio raporto Muliolis pažymėo, o raportas yra trumpas, bet de legatams pasodė aiškumų Kalba P Mačiulis, kun Gar mus kiti Duodama ši mas, raportaus butų ati duotas Skundų Teismo kom ištti patiekti Seimui Nu balsuota 6 prieš 9 pavesta Francia priklauso prie daugiau ar mažiau pasi teismui Vice-pm Marozo tenkinusių tautų Nei Europo, i Afriko nieko nėra raportas priimtas tokio, ko i ypatingai trokštų š vokiečių i atgavo Alsace Lorrai provincias Šiaurinė Afriko i taip pat gerokai sitvtino Ji laiko Sios mandatą Ji turi daugiau i reikia vietos išsiplėtimui Maisto ai trūksta, žodžiu, i turi visko, kas ai reikalinga, išėmus naftą Vyriausias os dabar uždavinys yra pa laikyti apsaugoti tai, ką turi, apsaugoti sutarti mis arba ginkluota ėga talios reikalas yra kitoniškas Ji nori imperios Jai reikalinga daugiau vietos Ji aučia savo geografi nės padėties silpnumą O prie viso to, reikia patei sinti fašizmo sistemą Juk Mussolini daug kartų tv tino, talios išganymas yra fašizme Gdi, fašiz mas padarys talią galinges turtinges valstybe talia dabar randasi tokio pat padėty, kaip Kodėl rtnkta kom patiknimui finansų knygų? siauros', apkarpytos, tik vienas p šaliunas yeikia, sakė Stul gaitis Kaip pko namą klo daug lietuviams dar daugiau džiau gsmo duoda Pasodo, buvo Vokietia prieš karą Vokietia gi skundėsi, balsų su klausimais P Ša J E Vyskupas Pr Bučys bus i yra izoliuota turi vietos išsiplėsti Na, kaize liunas prisipažino, padaręs viadu visų slavų apeigų katali rio kalbos skambėo beveik taip pat, kaip Mussolini klaidą rašęs advokatams kų Reiškia, lietuvis vienuolis, išmokėtų vš $8 bandė Prie ko visa tai privedė mes visi gerai žinome Ar aiškintis, delko narių skaičius kuriam uždėta taip aukštos pareigos, turi didel pasitikėi prives Mussolini karingos kalbos prie nauos katastro mažėo fos, sunku pasakyti Bet šiaip ar taip, o dabartiniai Per dvi valandi diskusuoant mą pas Popiežių Jo malonę italų-francuzų susipratimai nieko gera žada Kuo prisėo t dvasios vadui si Tas faktas teikia garbę vien pačiam J E Vyskupui met šautuvas yra užtaisytas, tai pavoinga su uo žais maišyti Bučiui, o vadovauamai Mari P Mačiulis kalba 35 kp ti, s is visai tikėtai gali išsišauti Tas pat gali at vardu su rodimais, dokumen onų Kongregaciai, bet visai sitikti tame atvėy, kai valstybės pradeda ginkluo tais šaliunas karštai gina sa musų tautai (?) kuriai, mato tis va apsaugos tikslais, visai lauktai tikė vo kaltybę Vis-gi didžiuma mai, paties Aukščiausioo yra tai ginklavimąsi gali privesti prie kruvino konflikto balsų nutarta raportas atiduo skta apaštalauti katalikybę rytuose ti teismo komisiai Tas pats faktas, Vys BEDARBŲ SKAČUS Kasieriaus raportas priimtas kupas Bučys', tuo po savo konsenkraciai, šventino kunigu Kaip žinia, balandžio mėsy vyko Amerikos gy P Moliušis patiekė savo ra Rusios kunigaikšt, labai daug portą teisingai Nors buvo ventoų surašinėimas Teoretiškai turėo būti užrašy daug klausimų, bet raportas pasako apie nauoo vyskupo tas kiekvienas gyventoas, o užsiėmimas, amžius, viebalsiai priimtas Kasos glo pareigų svarbumą kilnu ar turi radio t t Klausiama taip pat buvo, ar žmo bėų raportai taipgi priimta mą gus dba, ar Daugelis tad manė, og tas surašinė imas tikrai parodys kiek Ameriko randasi bedarbių išblaškys visus spėlioimus Tačiau atrodo, og bedarbių klausimas pasiliko išspręstas: mes šiandien tikrai žinome kiek Ame riko randasi bedarbių, žiūrint tai, Cenzo Biu- Įdomiau reikia P Stulgaitis, kontrolės kom narys, teikdamas savo rapor tą, pabrėžė, is pasa šęs po raportu Jo vardas pa dėtas teisotai Aš galiu Tas' tat draugas Kvailonis au kelinti metai, kaip iš Nau ienų išvytas, kasdien po ke lis kartus sukalba visų šventų litanią už Grigait Tačiau, kas iš draugų žino kaip dėkingas yra pasaulis Grigai tis t skersa akia draugo Kvailonio poterius pažvelgia Kartą,ožys sumanė išversti muro sieną, pusdien ragais pabeldęs' akmenis vakare, eidamas gulti rimtai nusistatė, ryt dieną mūrą vis tik išvers ti Neišvertė Vieto sienos, ragus nusivertė P Stulgaitis sako Tik bu vo nutarta viename posėdy, namo pkimui $29, pa skti komisiai pavesta nu siderėti Bet už namą sumo kėta visi $29, r aš bu vau kaip namą nupko P Mardosa taipgi patikri na Šaliunas Zuus aiškina, pasitikėę išspausdinę be ų parašų Bet raportas priimtas Daktaro kvotėo raportas po Draugo Kvailonio laimė už to ilgų galybės vaių klausimų, ožio buvusi geresnė Grigaitis nusiskundimų -gi priimtas išvažiavo atostogų, kažkas per klaidą nukėlė pasiškėi POPEŽUS LETUVĄ PADA mą su draugu Kvailoniu iš RĖ RUSJOS FORPOSTU Raudono Grąžto Apžvalgų skyrių Koks' džiaugsmas! Lietuvos kunigai pradės antrą Draugas Kvailonis tuoau pri uniotų gadynę Pmoi uniopildė savo pmą puslap tų gadynė pražudė Lietuvą džiaugsmo šukavimu: Paga Lenkią lios pats Grigaitis prisipažino, isai skaito Viln Draugas skelbia: škeltam klausime Šaliunas atsako, tai tik bereikalin Prašama, tuoau po gas darbas išlaidos r nu konsekraciai Vyskupas Bučys balsuota, reikia šventino kunigu princą Alek Centro sekretoriaus Šaliuno sandrą Walkonsky, buvus se raportas niau Rusios militariniu attache šaliunas savo raporte pažy Romoe Catholic Tribū taipgi mėo, ką is pergyvenęs, kiek kentėęs tikrino, iš š pabrėžia nauo vyskupo tauty dies dbęs SLRKA Kiti t bę, isai Amerikoe lietu buvo susigraudinę Bet a vių tarpe darbavosi nuo 97 pradėo kalbėti apie tą lai iki 92 m šios papildomos žinios mums mingą Lukoševičiaus bylą, os vedimą išlaidas, t Popiežiaus forpostų politika yra vadinama Romos katalikizmo pastangos padaryt! Lenkią Lietuvą pryšakiniais kleri kalizmo apkasais ofensyvo prieš Rusią Popiežius Ro Andres Upite Vaivorykštės Tiltu š latviško vert Emile Skuenieka leistas atvas, teisingas žodis, teisybė vėl tegauna garbingą Vieną pusmet, po Žieme vietą! Šalin uzurpatorius! li! Aš užtikrinu, už pusės metų Teisingai, po Nelke, tei aš turėsiu dešimts tūkstančių singai! Tai mano idėa, prenumeratorių Žiemelis liūdnai nusišypsoo, ą aš ginu! Aš žinau, kaip abeodamas, bet besitikėda veikia tie uzurpatoriai Aš pa žstu ų intrigas, ų taktiką, ų mas Tegu au butų, tegu au šmugelius Tamsta pamatysi, butų! Bet aš, gerbiamiei, kaip aš uos -savo feletonuose beturiu laiko Pusę penkių iškelsiu Tarpininko akcininkų susi Roza Meia pritarė šdimi siela rinkimas O Tamsta -visgi ten pate r aš Tamstai duosiu med žiagą Juk aš taip gerai pažstu kai? ų šeimynin gyvenimą Visus Aš pats stebiuosi Ar tik tas špičbukas turi ko nors tuos Tombergus, Sprukstinius omenye? Juk is turi laisvą Krėslinius, šusterius Škerbepasinkimą, galėo sileisti ar lius! O, ei tauta žinotų, kaip ie -gyvena kaip ie gyvena! ba atmesti savo nuožiūra Dzintarnieks ūmai pašoko r ponia Sluoka -toi ponia Sluoka, po Dzintamiek! Su nuo kėdės Ne aš gdėau, ten ta Tamsta turi pmučiausiai au simaišė departamentas apsidbti! valstybės kontrolė Matyt, iš Prislinkusi su savo kėde ar ten paeina spaudimas Kitaip čiau Dzin tam ieko, ie ėmė kar toi gaua prašvilptų tuos mi štai šnybždėtis lionus bematant Bet buk at Neikė smarkiai žygiavo po sargus, aš Tamstai sakau! Jis kambarėl nuo vienos sienos klastingas, lyg lapė iki kitos atgal Kai Žiemelis išėo, visi trys Mes esame tiltas tarp Vaka vėl pradėo išnauo savo pasi rų Europbs Rusios Mes kalbėimą Dzintarnieks pamoo esame ant rubežiaus tarp vaka galva tik ką užsiskleidusias rų rytų Mums prieinamos duris rytų vakarų šalių kultūros Visą pagarbą ponui Žieme galimybės Mes galime imti iš liui: is tikras nuošdus de vienos pusės iš kitos, perly mokratas Tiktai kiek be inici dyti, bet nustoti savo ypatin atyvos be platesnio žvilgsnio gumo Musų tautinės, musų Taip sakant, be tolimesnės per latviškosios demokratios kal spektyvos Čia, ei norime ko nų všūnės dar pryšaky Tiktai pasiekti, reikalinga rizikuoti ten tesigraibo švariomis Be medžiaginio pagrindo ka rankomis! Nesuteptos, švarios pitalo nieko- paėgia demo asmenybės turi stovėti pryša kratinė politika Tą ie supran ky! ta bando Bet pamšta tai, šešiomis Roza Meia buvo pa pmučiausiai tuomet kviesta švietimo skyrių As taip, pmučiausiai reikalinga tuoniomis partios susiungimo moraliniai idėiniai nuveikti pasitarimas su kitomis demo tie, kurie tuos kapitalus dabar kratinėmis grupėmis Bet iki to tiniu metu laiko savo naguose dar buvo laiko Neikė su DzinTie, kurie uzurpavę respublikos tamieku pasiliko vystė to privilegias kitų prisileid liau savo galinguosius sumany žia mus Roza Meia išrietė krutinę Tarpininko kontoroe Žie Tamsta pakartoi tik tą, melis rado dar tik bugalter ką mano Robertas au senai pa Franc Ludin kontoristę sakęs Tai o idėa! Vandą Stiprais Darbo valandos Dzintarnieks susigriebė buvo pasibaigę, bet tie abu š Argi aš ką sakau? Aš esu vakar turėo dar pasilikti pasengęs ponui Neikei padėti, numatytiems reikalams Vanda kiek tik leis mano paėgos! ti'k pavšutiniai pažiurėo Kiek manydamas, po Nei vėl nusilenkė skaityti Nau kei ausias žinias Ludinis nusi Man ų kapitalų reikia, rioglino nuo savo aukštosios aš ų trokštu Aš ginu vals sėdynės maloniai prikėlė kė tybes interesus demokratinę dę idėą Teturi kiekvienas pilie (Bus daugiau) tis savo teises, teišnaudoa kiekvienas savo gabumus Šalin ATĖJO Darbininkų Bal šeimynišką kromel dėdžių protekcias čia cariškoi sas, politikos visuome Rusią! Tebūnie kiekvienam nės laikraštis, leidžiamas (Tąsa) Sakoma yra, per tvorą iš lipęs, sakyk op Su liūdna šdžia reikia prašti draugui Kvailoniui, vyko baisus susipratimas! Grigaitis š kartą tamstos rašymo skaitė Bet nusimink, drau s'envičių gas, rašyk kaip rašęs Galbūt kiši gaut loskavų tavo laime bus geresnė kaip to pasmr Grigait Palaiminti tikintiei! ožio Kvailonio Draugias Draugas Kvailonis sako apie Rygoe Kaina 3 centai Ga lima gauti Nauienose ATĖJO Kultūros No 5 Galima gauti Nauienose 45c kopia Sandaros Vaidylą: šrodo, Vaidyla savo padėti nusimano: praganęs Sandarą is tikisi gaut los- kovų senvičit] pas Mr Gri gait! Pasakyta tikru praktiško žmogaus tonu Kreditas' drau gui Kvailoniui Aš visuomet sakiau, Kvailonis žino ką sako Štai o paties visa biografią/ keliuose žodžiuose: Kai a is gyveno ant loskavų sendvičių pas Grigait (dbo Nau ienose) Ten o, žmogaus, vertino sendvičius nutrau kė Laimei, draugas Kvailo nis gavo ų iš Maskvos', is Maskvai už tai dba visa š džia Bet ką gali žinoti Send vičiai yra toks mat daiktas, šiandien gauni, ryto begauni Tad atsarga gėdos daro Draugas Kvailonis vi są laiką myli gerinasi Gri gaičiui Ką gali žinoti, gal dar teks prašytis priimti atgal Pa ties Kvailonio žodžiais beta riant: Praganęs Viln is ti- Vėlyvos Vasarinės Ekskursios' TĖVYNĘ Pasink bent kur iš sekančių išplaukimų užtikrinus ncpalyginomus patogumus kuriais visi United States Lis laivai yra pasauliniai-atsižymėę Rugpūčio šplaukimai SS SS SS SS SS SS LEVATHAN Rugpūčio 2-ra PRESDENT HARDNG Rugpūčio PRESDENT ROOSEVELT Rugpūčio GEORGE WASHNGTON Rugpūčio AMERCA Rugpūčio REPUBLC Rugpūčio 2-ta 6-ta 9-U 9-ta 27-ta 3-ta Plaukia i Plymouth Charbourg Southampton Hatnburg Ruoškis būti savo Tėvynėe vėliausioms vasaros ankščausiomis rudens savaitėmis a gamta yra visoe savo grožybėe Pk laivakortes abu galų! Keliaunant šiais Amerikos laivais, pinigai kuriuos Jūs praleisite pasiliks Amerikoe tuom padidins šalęs gerbūv Pilnų informacių, kainų, t t, kreipkitės pas savo vietinius laivakorčių agentus arba rašykite tiesog UNTED STATES LNES CHCAGO OFFCE Charles Krcilek, Gen Agt, 26 N Michigan Avenue -f- Q_ft_r_r_- ~ + -f- - Geral offices 45 Wew York T ctty y

5 Penktadienis, liep, 93 Yra žmonių kurie per radio lipti troką, palikti stotis skelbia tiesa, klaidin miške ga mokslą Tokiu radio sto Namo važiuodamas sužino čių žmonių reikia saugotis au, vienas kliubo narys, Nei vienas Katalikas norė S Rupeika, bemaž prigeręs tu, o namus atėęs pro- Važiavęs laivuku tuo laiku, testonu, metodistu, ar zaliez- kai galva buvusi sunki vis ninku pryėeris laikytu tikybi svavusi tai vieną pusę, tai Komisarų šauksmas prakalba Bet ie gali leng kitą, na, pastebėęs, kaip vai ieiti radio pagelba o galva pasvusi i vieną pu Graudus verksmai plačiai lėkit, Klaidotikiai prisidengia ti sę perdaug, bematant, kaip musų šauksmui pagelbėkit kėimo skraiste (kaip ai- akmuo, is kritęs i vanden buržuus nugalėtum, siai Lietuvo Kryžiuočiai darė) Laimė, toliese buvo Pra va tikėimą bando žmonėms nas Laucius, 7 metų vaikinas, miliončiką turėtum skelbti geras' plaukėas, kuris, suradęs Dabar, draugai, aukas dėsi m, Cicero kaip Sovietų Rusio, Rupeikos galvą vandenye, iš s uk byla iškelta bemėsės dienos vilko ą krantą kai aukų gana turėsim, Tai vis, mat, pamokos, Pėtnyčioe, 4th July, iš prie turint sunkią galvą geriau yra miliončikas bus čia žasties Švenčiu bus galima val po medžiu pasilsėti, r žinokit: eigu kas aukavo, gi n ti mėsa valtele važinėtis atskaitų visai reikalavo Laikraščių agentų konku Visi, kurie dalyvavo pikni o ei kas reikalavo, rencia? ke, buvo patenkinti Piknikas tai visuomet sprind gavo Jeigu pas parapioms atei rengta bizniui, o tik pasi na koki nors agentai užraši- linksminti Valgiai gėrimai Kad us mokat kolektuoti, n ėdami ar magazinus ar laik pardavinėta pigiai, nu nieks gali abeoti raščius, tai žinokite iems skriausti svečių tad, draugai, visi pabuskit, rinkit aukas, komisaram siųs- vale priimti Mišių intencių Kitas išvažiavimas [kit! Kurie iems duodate gerai da Neužilgo roselandiečiai vėl rote Jei seime Čeką butum turėę, Krikštą reiks registruoti lig turės didel pikniką, o gal triukšmingesn už Golden Star aukų šiandie būt reikėę vaikui gimus kliubo pikniką au Gegužis butų pastęs Liepos 2 dieną Lietuvių Ge Krikštai visuomet turi bū Gugis su milionu persiski[ręs ti užregistruoti pm laiko, per ress Valdžios Kliubas rengia pikniką gi Crete,, farmotęva ar motina Sakalas Tarp Chicagos Lietuvių se Sakoma, busią daug vi sokių vaumų kaip praėusiais metais turėo Na imarųuette Parko apielinkės lietuviams yra patogu at lankyti Margučio ofisą, kuris randasi 2437 W 69th str Dai nininkai, muzikai, rekordų my lėtoai knygų skaitytoai, ras sau nusipkti to, ko ie nori Telefonas Boulevard Margučio ofise gausite vai rių lietuviškų laikraščių iš vi so lietuviško pasaulio Ofiso va landos nuo 9 vai ryto iki vai vakare, šventadieniais už daryta Atsilankę, rasite visuomet mandagų linksmą patarna vimą Pats Margutis (komp A Vanagaitis) mėgsta uoką tokiu budu palinksmina savo draugus rėmėus Patartina atsilankyti Marguty Labai pi giai galite sigyti gerų nau dingų knygų iš Lietuvos Gau site visokių rekordų, o ei no rėsite radio galėsite nusipk ti Marguty rasite visko, tik ei kite linksmu veidu Nuo Western Avė eidami 69th strytu, us matysite didelę iškabą už Artesian Avė su užrašu Mar gutis Redakcia Knygy nas Ten pat bus ofisas, ku riame sėdi, stovi, vaikšto pats: ponas re»laktorius, ponas manadžčrius ponas dženitorius Vienas Margutis, vieuss vardas, viena >avar<iė, o trys garbingiausios profesios vienam smageny Kep Telefonai Cicero 8724 Specialistas rydyrae chroniškų nauu li rų Jei kiti nnramo tumia išgydyti, atšilau kyklt pas ma Mano pilnas ifiegzamlnavlmas atidengs ūsų tikrą ligą ei as apat imsiu us rydyti, sveikata ums sugiyl Ei kit pas tikrą specialistą, kuris klaus ūsų kur kas ums skauda, bet pats pasakys po galutino Segzaminavimokas ums yra Dr J E Zaremba 2 W Jackson Blvd, toli State St Kambarys 6 mkit elevatorių CHCAGO LLNOS linus raunant, Lietuvės Akušerės MRS ANELA K JARUSH Physical Therapy & Midwife Nauo vieto 69 South Albany Avenue Graboriai Telefonas Yards 38 Stanley P Mažeika Graborius Balzamuotoas Modemiška Koplyčia Dovanai Turiu automobilius visokiems reika lams Kaina prieinama 339 Auburn Avenue Feena-mint S D LACHAVCH pasilikusios vienos, uždainuo davo tam tikras dainas Sk tumas čia buvo tas, mote rys dainavo, o vyrai klausėsi š moterų sado nė vienos, kuri butų klausiusi Kad dai navo kuri, tai dainavo, o au klausytis tai siklausė Cicero Taip man besiklausant, pa Ką rašo kunigas Vaičiūnas mačiau, au trokai pilni žmonių, rengiasi važiuoti na Musų klebonas išleido savo mo Turėau viską mesti gazetos dar du numeriu, iš bželio 29 d liepos 6 d Svar A biausi dalykai, kokių klebonas mokina savo paklusniuosius bus šie: Maldos prieš radio pagundą (Maldos Apaštalystes bendro i intencia Liepos mesiui yra ši: Apsisaugoimas nuo ka talikišku radio prašimu SKYRUS: 439 S 49 Court, Cicero, Marino Co Dept H S, 9 B Ohio St, Chicago VLADSLOVAS LUKŠTĄ Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos dieną, 929 metais, sulau kęs 36 metą amžiaus, gimęs Preikapės kaime, Pernavos vąlsč, Kė dainių apskrity Paliko dideliame nuliudinie moter Stanislavą, du sūnūsvladis lovą Robertą, broli Vincentą Lietuvoe seną motinėlę štai au meteliai suėo kaip musų mylimas vyras brangus tė velis persiskyrė su mumis su šiuo pasauliu Sunkus, ilgi labai graudus šie meteliai mums buvo Rodės, is vis dar gal sugryš pas mus, nors protas mums sakė, to bus būti gali Tad lai Gailestingas Dievas tesuteikia Tavo mariai sielai amži ną atilsi, o mums kantrybės ėgų tęsti šią žemišką kelionę lsė damasis pas Viešpat lauk mus pas Tave ateinant Pamaldos šv Mišios už a a Vladislovo sielą vyks šv Antano parapios bažnyčioe, Cicero,, liepos d, 7:3 vai ryte Visus gimis, draugus pažystamus maloniai prašome atsilankyti šiaš pamaldas Dideliame nubudime lieka Moteris, Sunai Gimis 5 South 49th Avenue Cicero, Tel Cicero Milwaukee Avenue, Room 29 Kampas North Avė Damen Avė Vali iki 8 po pietų 6 iki 8 vak Tel Brunsvrick 4983 Namų telefonas Brunsvrick 597 Ultravioletini šviesa diathennia Akių Gydytoai O Telefonas Boulevard 939 slaptas ligas vyrų moterų, senas žaizdas, ligas rectal Dr J W Beaudette Všu Ashland State Banką 8 So Ashland Avė DR VATUSH, OPT Nuo 2 iki 4:3 r nuo 7 iki Nedėlio nuo 2:3 iki 4:8 do piet Telefonas Cana 464 Ofiso Tel Victory 6893 Rez Tel Drexel 99 DR A A ROTH Rusas Gydytoas Chininas DR S A BRENZA fsp'ecialistas moteriškų, vyriškų, vaikų visų chroniškų ligų Ofiso valandos: Ofisas: 32 S Halsted St^ Chicago 9 iki 2, iki 8 d 6:8 iki 9:3 v arti 3st Street 468 South Ashland Avenue Valandos : 3 po pietų, 78 vak Netoli 46th St Chicago, NedėEomis šventad 2 dienų O------Ofiso TelefouM Vlrgrlala 88 Bm Tel V» Barea 5858 DR T DUNDULS GYDYTOJAS R CHRURGAS 442 Archer Avė Advokatai K GUGS LETUVS AKŲ SPECALSTAS MESTO OFSAS ValnMdoi ryto iki po pietą, 2 iki 4 Jr Palengvina akių tempimą, kuris 6 ki 8 vakaro Nedaliom ano iki 2 dle27 N Dearbom St, Room aą Namą oflaaa Nortb Alde esti priežastimi galvos skaudėimo, Telefonas Central Franklin Blvd svaigimo, akių aptemimo, rvuotuvalandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų Valaadoa S:8 ki 9:8 vakaro mo, skaudama akių karšti, atitaiso Gyvenimo vieta O kreivas akis, nuima katarakta, ati 3323 South Halsted Street taiso trumparegyste tolegystę Tel Boulevard 3 Prengia teisingai akinius Visuose Vai: nuo 6 iki 8 vai kiekvienų atsitikimuose egzaminavimas daro vakarų, išskyrus ketvergę mas su elektra, parodančia mažiau Nedėliomis nuo 9 iki 2 ryto 4442 South Weslern Avenae sias klaidas Speciali atyda atkrei piama i mokyklos vaikus Valandos Tel Lafayette 446 Pho Franklin«246 # nuo iki 8 vai Nedilio nuo VALANDOS: iki 2 vai po pietų nuo 9 iki valandai ryto Kainos pigiau kaip kitur nuo 6 iki 9 valandai vakaro 472 South Ashland Avė O Pho Boulevard 7589 So La Šalie Street Pho Canal 28 Vakarais nuo 6 iki 9 vai o----valandos: 68 vakare Pho Boulevard 3697 Tel Yards 829 DR A L YUSKA 335 So Halsted Street GYDYTOJAS R- CHRURGAS» 493 Archer Avė LETUVS AKŲ SPECALSTAS Rezidencia: 493 Aruher Avė Valandos: 24 po piet Pho Lafayette 98 (VASLAUSKAS) Ofisas Akinių Dbtuvė ADVOKATA y A K Rutkauskas, MD Leonas S Mikelonis Advokatas DR G SERNER A A OLS R A VASALLE 756 West 35thSt kampas Halsted St Valandos nuo -2, -3, 7-9 Rcs: 256 West 69th St, Vai nuo 4 iki 6 vai vakare Dr A P Kazlauskis Dentistas 472 South Ashland Avė Tel Boulevard 7589 Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro Rezidence Pho Hemlock 769 ŽMOGAUS Office Boulevard 742 AKS DR C Z VEZELS dalikatnas sudėimas, og turiu 2 metu praktikos Jei abeoi apie savo akis, eik pas Dr A R BLUMENTHAL BUTKUS OPTOMETRST Pho Boulevard S Ashland Avė 85 E 47 St Phono Kcnvvoocl 752 LETUVS DENTSTAS 4645 South Ashland Avenue Ant Zaleskio Aptiekoa CHCAGO LL S La Šalie Street, Room 7 Tel Randolph )33 Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak 324 S Halsted Street Tel Victory 562 Valandos 7 iki 9 vakare Olis Utar, Ketv Subatos vak Vasalle Pan, Ser Pėtnyčiog «J P WATCHUS Lietuvis Advokatas 27 N Dearborn St GYDYTOJAS R CHRURGAS Room 928 Tel Franklin 477 Nuo 9 iki šėmus S u batai 243 W 63rd St, Suite 3 52 E 7th St DR J J KOWARSKAS Prospect 28 Rez 2359 S Leavitt St, Canal 233 Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 Nedėlio pagal sutarti Pho Boulevard R4R3 DK MARGEKS Kampas Michigan Av» Tel Pullman 5959 Nuo 3 iki 9 vak Subatomin John Kncliinskas Lietuviai Gydytoai Gydytoas Churgas DR A J KARALUS 342 South Halsted St 222 W 22nd St Ganai 86 Valandos: nuo iki 2 po pietų, nuo 6 iki 8 vakare Arti Leavitt St Telefonas Canal 2552 Pho Boulevard 439 A MASALSKS Gydytoas Churgas 347 S Halsted Street 7 W 8th Street Night and Moming to kccp them Clean, Clear and Healthy Write for Free Eye Care or Eye Beauty Book GRABORUS R BALSAMUOTOJAS Patarnauu laidotu vise visose mies to miestelių da lyse Modemiška koplyčia^ veltui 83 S Halsted St Chicago, Tel Victory 5 Tel Cicero 5927 Koplyčia dykai Busiss before pleasure 'šiandien mėsinė kolekta parapios reikalams Labai praš iu visu prisidėti su gausia au ka šiandien eigu sudėsite 4 dol, parapios reikalai bus pil nai aprūpinti Visi kurie turite', parapios pinigu, 2r už tikietus ar su rinkę, arba nuo vakaru, labai meldžiu priduoti Klebonui Kurie dar atidavėte kvo tos, dabar kiek galite nors i o biskeli duokite s dabar reikalinga L bą ačiū teipgi Bulvariškiams už pasidarbavima au- k u rinkimą parapios piknikui t P B Hadley Ldc OVR EYES LETUVS A MONTVD, M D yra taip maža dalis žmonių supranta apn os veikimą Didelė daugybė akių suga Patarnaua laidotuvėse kuopigiau- dinta pigiais prastai pritaikintais sia Reikale meldžiu atsišaukti, o akiniais Bukite daug atsargesni su mano darbu busite užganėdinti tais, kurie siūlo už dyka egzamina vimą, puse kainos, arba pedlioriai Tel Roosevelt 255 arba 256 siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 234 W 23rd P, Chicago namus Praktikuou ant akiu, per leidau daugiau 2 tūkstančių ypatų LETUVS GRABORUS Undertakinf Co moterys, GYDO PRANEŠMAS DR M T STRKOL Krauo, odos, chroniškas J Lulevičius Ofiso valandos: nuo ryto iki po pietų, nuo 5 iki 7:3 vakaro Nedėlio nuo rvto iki po pietų Feurth of July roselandiečiai piknikavo Crete,, farmose vo e, Įvaus Gydytoai VALANDOSi Patarnauu prie gimdymo, duodu massage eleetrie treatment magtic blankets tt Moterim merginom pata rimai dovanai Aptiekose "»5cy2$C So 49th Roseland Laxativas kur us kramtote kaip gumą Nėra kito skonio kaip mėtos Lietuviai Gydytoai GYDYTOJAS R CHRURGAS atidarė antra ofisą (su Dr Laurai čiu všu Belskio-RakŠčio aptie kęs) po nr 2423 Westi Marųuette Rd Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel Prospect 93 Senas ofisas to pačio vieto: 46 So Ashland Avė Valandos: nuo 6 iki 8 vakare Tel Boulevard 782 Rez 664 S Albany Avė Tel Pros pect 93 Nedėliomis tik pagal su tarti O W 46th St Pho Hemlock 9252 Liepos 4 dieną Golden Star kliubas turėo metin pikniką Crete,, farmose Piknike buvo daug roselandiečių kitų kolonių lietuvių Kliubas buvo nusamdęs du di delius trokus tiems asmenims nuvežti pikniką, kurie tu rėo savo automobilių nuva žiuoti Diena pasitaikė labai tinka ma piknikui Oras buvo perdaug šiltas, bet, šal tas Maudytis buvo galima be baimės, saulė perdaug nu degins Todėl vieni maudėsi, kiti šoko, treti dainavo sustoę buriu Bee, reikia pagti kliu bo komisią, i pasamdė gerus muzikantus visi au ni vaikinai gražiai groo Jei kuris iš buvusių piknike mokėo šokti, tai galėo su smagumu klausytis muzikos Tą dieną buvo susiorganiza vęs choras Dainos buvo gra žios muzikališkumu, bet tam tikrais rinktiniais žo džiais, pavyzdžiui, kaip Lietu GN J ZOLP Pigiausias Lietuvis Graborius Chicago Margučio Ofisas Graborlzi Musų patarnavimas laidotuvėse kokia me reikale visuomet esti sąžiningai brangus todėl, turime išlaidų užlai kymui kyrių 337 Auburn Avė, J F RADZUS Tel Calumet 8294 Nuo 9 iki 2 vai dienos nuo G iki 9 valandos vakare A L Davidonis, M D 49 So Michigan Avė Tel Kenvrood 57 VALANDOS: nuo 9 iki valandai ryte nuo 6 iki 8 valandai vakare apart šventadienio ketvtadienio Sekmadieniais nuo iki 2 Įvaus Gydytoai TK SUGRĮŽĘS Š EUROPOS Pho Armitage 2822 DR W F KALSZ 45 Milwaukee Valandos: lg ki 2 Seredos vakare Nedėlio pagal Avenue 6 iki 8 P M uždaryta sutarti DR HERZMAN š RUSJOS Lietuvis Advokatas Valandos 9 ryto iki 8 vakaro Seredo Pėtnyčio nuo 9 iki 6 A A SLAKS Ofisas vidurmiestye Room 52 CHCAGO TEMPLE BLDG 77 West Washington Street Cor -/Washington and Clark Sti «Ofiso Tel Central 2978 Namų Tel Hyde Park 3395 JOHN B BORDEN Gerai lietuviams žinomas per 25 Pho Canal 6222 metus kaipo patyręs gydytoas, chi (Jonas Bagdžiunas Borden) rurgas akušeris LETUVS Gydo staigias chroniškas ligas GYDYTOJAS R CHRURGAS 5 W Adams St, Room 27 vyrų, moterų vaikų pagal nauau Telepho Randolph West 22nd Street sius metodus -Ray kitokius Vakarais 25 W 22nd St nuo «- Vai: 3 78 Ned 2 ryto elektros prietaisus Telepho Roosevelt 999 Rezidencia 664 S Maplewood Avė Ofisas Laboratoria: Namie 8-9 ryte Tel Republic 96 Telefonas Republic W 8th St, toli Morgan St Valandos: nuo 2 pietų nuo 6 iki 7:3 vai vakare Ofiso Rez Tel Boulevard 593 Tel Canal 8 Rezidencios telefonai South Sliorc 2238 ar Randolph So La Šalie St Room 73 Tel Central 639 Vai South Halsted Street DR S BEŽS PGAUSAS LETUVS GRABORUS CHCAGOJ Laidotuvėse patar nauu geriau pi giau, gu kiti to dėl, priklausau prie grabų išdbystės OFSAS: 668 W 8th Street Tel Canal 674 SKYRUS: 3238 S Halsted St Ofiso valandos nuo iki 3 po pietų Tel Victory 488 nuo 6 iki 8 vai vakare Rez 32 South Wallace Street V W RUTKAUSKAS DR A J BERTASH Akių Gydytoai t^^mwwwwww^^wwww^wwww«w> Dr JOHN SMETANA DR CHARLES SEGAL Rezidencia 658 S Talman Tel Prospect 3525 Praktikuoa 2 metai OFSAS 4729 South Ashland Avė, 2 lubos Tel Randolph 53 Rez 66 South Artesian Avenue SPECALSTAS DŽOVOS Pho Prospect 6659 Moterišku, Vyriškų Vaikų ligų Ofiso Tel Canal 257 OFSO VALANDOS: 72 Fst National Bank Building Nuo iki 2 vai ryte, nuo 2 iki 4 38 SO DEARBORN STRECT vai po pietų nuo 7 iki 8:3 vai Vakarais 222 W 22nd St GYDYTOJAS R CHRURGAS vakaro Nedėl nuo iki 2 v dieną Tiktai pagal sutarti 82 South Halsted Street Pho Midway 288 Tel Canal 2552 i Paul M Adomaitis DR P Z ZALATORS Optometristas Akių Ekspertas pritaikymo akiniu 8 S ASHLAND AVENUE Pho Boulevard 4 DR V A SMKUS Telefonas Yards 994 DR MAURO KAHN GYDYTOJAS R CHRURGAS 463 South Ashland Avenue Platt Bldg, kamp 8 St 2 aukštas Ofiso valandos: 3343 So Halsted St Vai 9:3 ryt iki 8:3 vak SeredoNuo iki 2 diena, 2 iki 3 :>o niet, VALANDOS: mis 9:3 iki 2 v Nedėliomis nėra 7 iki 8 vai Nedėl nuo iki 2, sktų valandų Room 3 nuo 2 iki 4 P'M nuo 7 iki 9 P M Rez TeleBho Plaza 322 Nedeho nuo iki 2 A M Pho Canal 523 JOSEPH J GRSH Lietuvis Advokatas 4G3 So Ashland Avė Tel Boulevard 2' Re s 6-5 h'oik'v^ll SL Tel Republic 9723

6 CHCAGOS ŽNOS Kiek kurių tautų Chicagoe gyventoų yra Mė turtuolė, Chicago,, Penktadienis, Kep, 93 5, svečią konven Aptiekos galinčios par davinėti literatūrą apie cioms Chicagoe, gimdymo kontrolę runs on 7 hits, 2 put outs K stolen bases Ab r h Golden Stars b 5 Romanas Financial Busiss Chances C 4 Pagliero Finanaai-Paakoloa Pardavimui Bizniai 3b r> Domikaitis' PARDAVMU Soft Drink Chili SS 4 2 Skolinanti Jums Pinigus Parlor Gricius Priežastis partriai Cf 4 3 sutinka Tinkama vieta porai 6852 Extin $ iki $2, Ashland Avė Lf Jus atmokate m a lomia mėsini- ĮSo J Yukon Rf 3 mis mokestimiz Obrein AR DRB? Turėsite darbų nusirf-p T Yukon Mes taipau perkame mergišius b pkę šių gerų grosernę, saldainių, cigarų, tabako Didelis bargenas, 2b 5 u9 Real Estate kontraktus Makay arba mainysiu automobili Nepra P 3 o leiskite progos Atsišaukit Savinin Gaussesllin Petrzilek Bros kas C K VALATS Rf o Fryer 647 W 47th St 3247 So Morgan St Bf Sestok Tel Yards 57 Arti Marshfield Ava ime Mrs Mary A Wrigley, William VVrigley, Jr krambėgiu ateinančių 6 mėsių tamosios gumos karaliaus vyks Chicagoe 3 konvenci motina Mė i Philadelphio ų Apskaičiuoama, os su trauks Chicagon apie 5, Pašautas policininkas, svečių, Tie svečiai, nužiūrima medžioęs butlegerius paliks ichicagoe apie $,(K), Chicagos miesto advokatas Ettelson išreiškė opinią aptiekos turinčios teisės pardavinėti literatūrų, kuri liečia gimdymo kontrolę, Tokios literaturos valia pardavinėti tik ant standų gatvėse esą valia os siuntinėti paštu i i < a^ M< < CLASSFED ADS Pašautas Henry Schelling, 92 metais Chicago buvo Jolieto policininkas, kuris vio gyventoų: snapso gabentoas, kurie važia Viena laime grų 9,458 laimė vo iš Jolieto Aurora 2,288 vokiečių Scovvley, 77 Hiarvard O aių 56,786 -o ar bliofuoa, ar rinitai st,anusipko nauų autą Prie 58,563 švedų 4 kalba? šalygatvio, 'ties savo namais, o-----o čekų-slovakų 5,392 Ab R Braidwood is sumanė laisnio lenteles pri DDŽAUSA proga Nupksi Paskolos suteikiama i vienų dienų danų,268 Policios komisionierius Al- sukti Nuėo pasiimti skriudfai2-r MORGČA grosernę delicatessen su geru sta2b 5 FNahas graikų ku -mos rūšies fixtures, biznis 6 Nuošimčiai cock paskelbė, is reikalau- ver (sraigių raktą) Kai su SS 5 2 Roseland Pliese geras, renda pigi Priimsiu i mainus 59,25 Mes perkame real estate siųs, idant policios stočių ka karų arba lotų 558 W 42nd Place kontraktus Lf 5 Lusing gržo, auto berado Scovvley meksikonų,4 pitonai parodytų savo darbo atsilankė pmicios stot pra NTERNATONAL win at Braidvvood, T Nahas 3b 4 37,6 vaisius Pasak Alcocko, arba šti apie laimę Kai is gr Farms For Sale Rf-P 3 NVESTMENT Forris Ūkiai Pardavimui policininkai turi eiti savo pa 93 metais gi buvo: The Golden Stars travelled Seeley C 4 žo namo, tai elo ištiko ki CORPORATON reigas parodyti rezultatus, grų 2,9 PARDAVMU 4 akrų farma llinois and G Nahas b 4 ta laimė: banditas padarė to Braidwood, Kapitalas $5, pusė dbamos, kita pusė miškas arba eiti lauk iš policios de vokiečių 35, 384 So Kedzie Avė trounced the heavy hitting coal Pla,tta holdhpą atėmė $28 iš o Cf 3 Arklys kiti rankiai, šalimais par Tel Lafayette aių 35, partamento dėl veiklumo siduoda 77 akrai su budinkais gy mirs by a score of to 4 Matters PU Pareiškimas geras Bet vuliais Cash arba mainymui namų 75, The Lithuanians had no mercf Stuart rgi sumanumas Furniture & Fixtures pmesni policios komisionie5, čekų-slovakų Peter Lucas cy on thd local pitehers, pound- Doode d Rf 3 Rakandai-Įtaisal R 5, White Cloud, Mich riai darydavo panašius au pa 39, ing out 8 solid smaeks off John Kulczak, 582 N LinP B ros s PARSDUODA frontinis furnitu graikų 6, reiškimus, o policios departa Lefty Bros and 6 off Ferris re mėlynai šilkinės velour setas 5 ETRA BARGENA der st, apsitvėrė savo namų italų 5, mento darbuotės rezultatai nie lempos oi! paintings LaJ 5 dienų turime parduoti 8 akvielų tvora Suungė a su Stars 4 hits were good for 38 4 kavalkų, kuo ypatingu atsižymedavo pigiai 66 So Mozart St Rep rų ūki prie ežero Miškas, sodnas, bai meksikonų 3, elektros srove šunys runs J Jukon and Paglioro 3438 Mrs E C Barris budinkai, $,5 Two base hits: Gricius, Pag lenkų 4, 4 AKRŲ ūkis ant kranto ežero, vaikai sisukinėtų perdaug ar led the hitters' with 3 apie,ce, liero, F Nahas miškas, sodnas, budinkai, $6 Dėlei šių skaitlinių reikia bet Miscęllaous for Sale ti Bet policia pažiurėo da Gricius, Extin and Makay got 8 AKRŲ ūkis, apsėti laukai, Double play: Pagliero to Rogi pastebėti, 92 metais Nauo pašto trobesio Įvaus Pardavimai galvių, sodnas, miškas, $3,5 lyką kitaip areštavo Džia- 2 hits apiece, while Domikaitis manas reikalais ' prie pažymėtų grupių skaity ūtdvttr amctto fiadap TaiPld turiu 6 gerus ukius ant nų PRKTE ANGLS DABAR Su- mainymo, su galviais and Tommy Yukon received By Gaussellin outs : Strike ta tik asmenys, kurie buvo gi taupinkite Žemiausios vasaros kainos p p ANDREKUS o apiece The Stars had no Kaip šiandie Chicagoe lau Yukon 2 2, Ferris imant vežimais Garsus Radium Minę p eon Lofts, Pentwater, Mich mę užsieny O 93 m skait $6 su pristatymu, švarus rankomis kiama dįvieų svarbių valdinin respect for the Pitehers or Julius lis eina ų vaikai, gimugaisras su daug dūmų catcher stealing 8 bases', išrinkti Lump $75 su pristatymu kų iš Washingtono Juodu bus Telefonuokit Govalis, Boulevard 36 ExchangeMainai šiei Amerikoe čia tartis ryšye su planais nau particularly J Yukon, Extin ĮSTABUS MANYSU 4 kambarių namų su ą didžiul trobes paštui sta Buvo kilęs gaisras gazo ku and Pagliero n the fourth For Rent trimis bizniavais lotais ant farmos bile (tankoe), kuri priklauso Tv ntnnitiatint, i Atsišaukite, Barbemė, 439^ West Dvi moterys vyras tyti kaip galima greičiau Peoples Gas Light and Coke inning the Stars counted 7 Fort REZULTATAS Stockton, TexasAš gėriau PASRENDUOJA 6 kamb flatas, 63r( Street TRNERO KARTŲ VYNĄ nauai dekoruotas, pečiais šildomas, mė autui užsidegus Co Tanka apleista os pagal nurodymus Rezultatai buvo 3 aūgštas, $ Grand Avė, tel Aviatoriai kuo pa benaudoama Ji randasi prie 24 nuostabus Sukietėimas ma var Belmont 363 Real Estate For Sale PRANEŠMA Nakt iš trečiadienio ketv gino per meti} metus, bet šis vais Namai-Žemė Pardavimui skendo Canal gatvių Tankoe bet tas paliuosuos ma nuo tų triubetadien autas smogo tiltų PASRENDUOJA moderniškas 5 gi buvo alieaus išmatos Ot Lietuvių Tautiškų Kapinių lotu sa biu Miguel Tarias Paul M Smith & Co flatas $55 iškaitant gasą Autas tuoau užsiliepsnoo Va Aeroplanas, kuriuo lėkė lei os užsidegė, sukeldamos de vininkų draugių atstovų visuo Dabar, kuomet atėo vasara, tai kambarių elektrų Karštu vandeniu šildo REAL ESTATE tinas pusmetinis susinkimas vyks Tririo Kartus Vynas, yra geriau mi žiavusiei autu Harry Horn tenantas Arthnr Johnson besius durnų 332 Crystal St, tel Belmont LOANS & NSURANCE July 7 d, 93, Lietuvių Auditori sias nuo vškinimo, sukietėimo 735 Perkam, parduodam, mainom na (2 metų, 394 Amelia avė, mergina, aviacios moki, nu panašiu bėdų Jis akstiną vški os svetainė, 333 So Halsted St, mus, lotus, farmas, biznius visokios 7:3 vai vakare ant lubų Būtinai nimų pašalina sistemų nuo nuo Lyons, ), p-lė Patricia Hoff- krito ežeran, penkių mylių to rųšies Nėra sktumo apielinkis Nušautas namuose atsilankykite ši susinkimą Taipgi dų Daktarai i rekomenduoa mk Furnished Rooms man (2 metų, Lyons, ) lumo nuo kranto Aeroplanui kur yra ar kas yra Perkam notas o reguliariai! Visose ąptiekose ateidami i susinkimų atsiškite FURNŠUOT kambariai su visais 2nd rtitąke & Pąrupinam Į 2nd atvutę kaipo ženklų, esate loto Mrs C McAleer (45 metų, pludoruoant, 'uodu užsito Nušovė Thomasą Bonr, ži savininkas-kė, s be atvutes bu patogumais su valgiu ar be valgio mortk»w lengvomis A yoinis TeiHorno motina) atsidūrė liep ant sparnų Bet ilgai butų nomų policiai, kaip vienų smul site leidžiami i susinkimų Prieinama kaina 4449 S Halsted St?K asj ^ patarnavimas Nut Rašt J Zalatoris snose Visi itr's skaudžiai ap tęsėę, bet pakrančių sargyba kiųų rak eterių, o namuose, So Fafiela Ava Tel Lafayette 455 degė, mė spėo uos išgelbėti KAMBARA rendon, šviesus, pa 7553 Yale avė Manoma, Roselando draugios L D K Vy 4 togus dėl vyrų, be su valgiu, in No 2 dvidešimt metu sukak nušovę, o draugai už išda tauto teligentiško šeimyno Nebrangiai STATYTOJO PAAUKOJMAS tuvių išklningas piknikas vyks Busiss Service 4442 So Westem Avė Norėo atvėsti,gali mt Nušovė biznierių JO NUOSTOLS JŪSŲ vimų paslapčių dėlio, liepos-july 3 d, 93 m prie TheEnglishColumn CLASSFED ADS Miss May Davis, gyxr 536 ludson avenue, trečiadienio va karų užlipo ant stogo, at vėsti šaltesniu vėu Ji pa stebėo skylės (skylight) bu tų po stogu Taigi nupuolė, gal va žemyn, i to buto voninę užlsigavo taip skaudžiai, gali mti Benamin Hunt, norėdamas taipau atvėsti, atsisėdo prie lango Passadena viešbuty, an trame aukšte švto gatvę Veikiausia ms (Banditlas nušovė savininką Chicago Motor Club graznų krautuvės (37 Milwaukee avė), kai, ažuot išpil Chicago Motor Club pra dyti paliepimų iškelti ran- ša: <as, paleido nuodingų duų sroamerikoe šiuo laiku yra 92,vę banditą 5 motorinių' busų Kaštai operuoti vidutin au Cra College kaip tik tomobil siekia 643 centų my ra kolegia liai Cra Junior College ateity Chicagos sveikata e North Central Asociacio skaitysis kaip pripažinta kole Dr Kegel, sveikatos depar gia tamento komisionierius, spėa chieagiečius, gal teks už daryti vasaros metu dantų kli nikas, kuriose buvo iki šiol teikiama pagelbos kūdikiams veltui, eigu miesto taryba aprupins sveikatos idepartawenrsten s Wenrsten s mentų pakankamais fondais Hop Flavored Malt MALTHOP Pasak Dr-o Kegelio, laike nauai patobulinta aštuoniolikos mėsių nuo Maltas su tikrų apy formula priduoda pa sausio 929 iki liepos < 93 nių skoniu atsiek gerintą skon Koky m sveikatos departamento tu sendinant Tikrus bės hop flavored dentistai, daktarai padarė Apynius tiesiai Molte Moltas dėl tų, kurie (Jauigiiaii, kaip 4, dantų VVENNEBSTEN S nori molto paprasto operacių vaikams tų šeimynų, Patentuotas Procesas formo kurios yra turtingos ku rios kreipėsi i klinikas Pasiklausykit Mėgiamiausių Lietuvos Kaip matyti iš tų skaitlinių, Liaudies Dainų kalbamos klinikos lošia svar bią rolę miesto gyvenime Patys Pasinkit WBBM miesto tarybą, idant ši aprū pintų klinikas reikalingais fon dais Ba kitaip žinia a os galės atsidaryti, kuomet kartų užsidarys ŠĮ VAKAR 8 Vai A žymontas Kalbės Skelbimai Nauienose duoda naudą dėlto, pačios Nauienos yra naudingos 59 gatvės Globė stoties Važiuokit i piknikų per Riverdale š Riverdale paimkit South Park avė, užsukant i 54-ta gatvę va žiuokit iki pmu geležinkelio trekių Geležinkeli pervažiavus, pasukit dešinę važiuokit tuo keliu iki tas kelias pasibaigs Ten rasite draugi os iškabas Trokai vež visus dykai Gerbiamiei gerbiamosios, kvie čiame tuos, kurie turi automobi lių, susinkti pas Strumilos svet kaip v ryto, o iš čia paims tro kai nuvež i vietų visus Maloniai visus kviečia Reng Komitetas Kriaučių Lokalas 269 A C W of A susinkimas atsibus pėtnyčio, liepos dienų, Amalgamated Cen tro name, 333 S Ashland Blvd, 7:3 v vak Malonėkit nariai susinkti, laiku F Prusis, Sekret SLA 238 kuopa laikys mėsini susinkimų d liepos, 7:3 v vak K Gramonto svet, 4535 So Rockwell St Visi kviečiami atsilankyti skaitlingai, s čia svarbus dalykai, organizacios reikalai, o musų kaipo naua kuopa susitvėrus, tai musų pa reiga organizuoti musų aunuome Povilaitis, Rašt Bet tik pmų kartų Įsigiom tikrai kultūriškų NAUJO ŽODŽO leidžiamų dvisavaitini spalvuotų umoro žurnalų REAL HOPS-OR- HOP FLAVORED y r-r - - W ~- < Of - v NAMŲ REMODELAVMAS Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie kiai, kambariai bungralow viftkose, stogų dengimas SUTAUPNKTE PNGUS PAŠAUKDAM MUS Garažai nuo $5 Uždaryti porčiai nuo $5 Visų darbų galima padaryti su $5 imokėimu Likusius mažais mčsiniais išmokčiniais Ateikite, rašykite ar telefonuokite ZELEZNK CONST CO 5S W Grand Avė Tel Berkshe 82 BRDGEPORT PANTNG CO Malevoam Popiemoam Dekoruoam 347 S Halsted St Victory 726, Rea Hemlock 292 Tel Lafayette 446 MODERNŠKAS furnišiuotas kam barys, su valgiu arba be valgio, pu sė bloko nuo bulvaro nuo Western Avė 6747 So Artesian St RUMAS ant rendos dėl vieno ar dvieų vaikinų Ruimas didelis šviesus, ant antrų lubų iš fronto Yra elektra, vana telefonas Nėra mažų vaikų> šeimininkė tik viena, to dėl geistina, būt ramus vyrai klauskite šeimininkės Mrs Josephi Brazavska, 3232 So Union Avė 2-ras fliorag REN) A kambarys vienam vy rui, prie mažos šeimynos fl 669 So Campbell Avė tel Hemlock MES pastatome garažius, porčius, Help WantedMalė remodeliuoame, suvedame plumbingų apšildymų Jus nusistebėsite Darbininkų reikia musų žemomis kainomis, kurias mfes REKALNGAS kriaučius prie se galime pasiūlyti $5 mokėti, 2 metai išsimokėti Pašaukite mus pmiausia no darbo Mokantis ant Oakman Mr Bartuk, 55 Norwood Park pressing machi 258 W 22n(l P Avė (N W Highway) Tel Avenue 86Q Atdara nuo 7 v ryto iki 7 REKALNGAS senyvas žmogus, vai vak rie hotelio darbo, gera mokestis, uri būti pavienis, blaivus o )eming Place Važiuoti reikia iki PATENTA, copyrights išradi 25 N Clark St mai visokios rųšies B PELECHOWCZ, Help WantedFemale 23 W Chicago Avė Brunswick 787 Darbininkių Reikia Roseland Liepos d, 7:3 vai vak, svetainėe 32 Kensington Av ivyks Roselando Lietuvių Kliubų Draugių Susivieniimo pusmetinis susinkimas Susinkime bus rapor tų, prašimu svarstoma naui rei kalai Susivieniimo labui Nariai, na Boulevard 652 Res Yards 44 REKA patyrusių moterų sortuorės visi tie, kurie norite prisa ti skudurus 7 So Fafield Avė šyti atsilankykit pasktu laiku Už atsilankymų bausmė pagal statu Perkraustom rakandus, pianus vi REKALNGA mergaitė abelnam sokius biznius, taipgi iš miesto i 5 centu Sekretorius 55 South Karlov miestų Teisingas patarnavimas namų darbui Avė, tel Lawndale 633 Humboldt Park lietuvių Politiško Kliubo draugiškas išvažiavimas bus CHCAGO dėlio, liepos 3 Eikš Grove miš Automobiles kus Kviečiami visi kliubiečiai daly % PGAU Už VSA DARBA vauti Važiuoti reikia Higgins Road PRANEŠMAS CONSUMERS Stogu Darbas Grei i vakarus 9 mylių privažiavus miš tai taisome stogus visokios rūšies, Automobilių pkėams kų reikia pasukti po dešii Dykai apbile a bile Kur Kviečia Komitetas skaitliavimas savininkams Mes atliekame gekedzie 8468 riausi darbų mieste Pm pkimo nauo karo, šdin Prašimas Lietuvos Dukterų Drau gai prašau atsilankyti pamatyti gios narėms, nuo šio laiko mi nauus 93 NASH automobilius su Financial nėta draugia laikys susinkimus vėliausios mados automatiškais Įtai FinanBai-Paskploa kas trečių subata kiekvieno mė symais, sport Royal tekiniais ki sio, 7 vai vakare, paprasto svetai tais ištobulinimais, kokius tiktai nė prie Halsted 29 gatvės Visos NASH taip gali engti už tokias nares malonėkite laiku pribūti 9 d prieinamas kainas liepos, s randasi daug svarbių Mes skolinam nuo $5 iki $3 BALZEKAS MOTOR SALES reikalų, taipgi bus išduotas rapor Neimam komiso tas komisios pusmetinio peržiūrėi Nuošimtis mokamas ant išmokėtos 43 Archer Avė mo knygų Nut rašt A Dudėnienė sumos Lafayette META KA ATGAVO SPAUDĄ U/ENNERSTEN C ff Biznio Patarnavimas Joks umoro žurnalas turėo tokio bendradarbiu sustato: A Varbas, K Aliošius, J Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J Kulakauskas, A Smetona, J Martinaitis, K Kalpokas kiti PRENUMERATA su priedais metams litų, trims mėsiams 2 lt 5 et Dabar iki metų galo tik 7 litai Rašykite: Vapsva, Kaunas, Maonio 6 NORKUS & CO 76 W 47th St PNGA Finance Corporation of Hinois Po valstios priežiūra 384 S Kedzie Avė Busiss Chances Pardavimui Bizniai PARDUOSU grosernų labai pi giai, s aš esu priverstas apleisti Chicagų Biznis gerai eina senai AUTOMOBLŲ PASKOLA išdbtas 82 Canalport Avė Užsimokėkite savo taksus, bilas ar cok konstrukcios tikslų Refinansavimas Greitas, Konfidencialis že PARDAVMU grosernė bueermiausios kainos Paskolos suteikia nė, pigi renda, 5 kambariai dėl pa mos tų pačių dienų Specialė domė gyvenimo Geras didelis biznis atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr šdbtas per ilga laikų Randasi CiBagdonas cero Parduoda dėl ligos Turi tą MAJESTC NVESTMENT CORP vieta matyti Teisingas pasiūlymas 5 W Monroe St, tel Randolph 4364 bus atmestas 239 S Cicero Avė, tel Rockwell W 69th St Tel Hemlock 899 LAMĖJMAS St Francis St Cyril parapio 5 kambarių murinės, oktagono priekiais, bungalows Dailės stiklai, geležies konstrukcios, ąžuolo trimuotos, didelės viškos, pilnai su grin dimis, pilnas concrete beismentas^ tile maudynės, lietus, karštu vandey niu šildomos Perdėm moderniško pilniausia, arti Chicago Aye, Division St Crawford Avė Cicero Avė gatvekarių Atvykite subato ar dėlio pa matyti šiuos pkinius 832 N Tripp Avė Didelis nupiginimas už cash iki pmo morgičiaus, Priimsime spulkos sųskaita be nuostolių ums ar pmo morgičiaus popieras kaipo p mų mokėimų ' TA YRA JŪSŲ PROGA Jeigu us galite atvykti, tai bū tinai pasūpinkit gauti platesnių ži nių telefonuodami Barry & Doyle telefonu State LOTU Niles Center, parsiduo da už cash, arba mainysiu ant farmos arba ant automobilio Lo tai randasi prie McCormick Blvd, arti Evanston Frank Stanionis, 243 Pierce Avė Tel Humboldt KAMBARŲ mūrinė bungalow, ąžuolu trimuota, apšildoma, 3 pėdų lotas, rahdasi prie 54 Mozart Cash reikia $,5 Turi būti par duota šių savaitę Specialis bargenas $6,5 2 augštų miltinis, 2-4 kamb flatai, arti Kedzie, Brighton Parke, perdėm moderniškas Specialis bargenas $6,8 B R PETKEWCZ and CO 268 West 47th Street ANT PARDAVMO arti Marųuette Parko 6 kambarių muro bungalow, 2 karų garadžius Platus lotas Bus parduota už pmų teisingų pa siūlymų NAUJAS 4 flatų namas arti gatvekarių Marųuette Parke Priims senų namų mainus 6 PĖDŲ lotas arti Marųuette Parko Mainys bizn 2 FLATŲ muro namas arti Mar(luette Road Western Avė 66 kambariai, karštu vandeniu apšildo mas Mainys ant medinio namo Brighton Park kolonifbe A N MASULS CO 664 So VVestern Avenue NEPAPRASTA PROGA š priežas ties vyro mties parduodu vėliausios mados vieno augšto murini namų bizn š fronto bučernė grosernė, iš užpakalio šešių kambarių pa gyvenimas dvieų karų mūrinis garažas Biznis išdbtas per daugel metų, šantis gera pelną, Parduoti esu priversta greitai, s viena paegiu išlaikyti Atsišaukit bile dienų ar vakare 659 S Kildare Av Chicago PARDUODU 2 po 4 kambarius muro medžio nauų namų už pusę kainos dėl laimės Greit bus par duotas Kas pmas laimės Gero vieto 238 W 5th Place

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2

Microsoft Word - susirinkimas už 2013m. -2 Sodininkų bendrija Laimė pakartotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, įvykusio 2014m gegužės mėn. 10 d. P R O T O K O L A S Bendrijoje yra 233 sodų sklypai, iš jų 210 nariai. Susirinkime dalyvauja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau