LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1738 Vilnius Atsižvelgdamas į Lietuvos virtualaus universiteto tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolą Nr. 11, t v i r t i n u Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros metų programą (pridedama). LAIKINAI EINANTIS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS GINTARAS STEPONAVIČIUS

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1738 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS METŲ PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros metų programa (toliau LITMIS programa) nustato programos įgyvendinimo principus, tikslus, uždavinius ir priemones, numatomus programos rezultatus. 2. LITMIS programa parengta įgyvendinant Lietuvos informacinės visuomenės plėtros metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr ). 3. LITMIS programa yra tęstinė metais buvo vykdoma pirmoji Informacinės technologijos mokslui ir studijoms m. programa (ITMiS), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. sausio 30 d. įsakymu Nr metais buvo vykdoma antroji mokslo ir studijų informacinei infrastruktūrai skirta programa Lietuvos virtualus universitetas, programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-791 (Žin., 2007, Nr ). 4. LITMIS programos paskirtis užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros programų tęstinumą, palaikyti vykdytas veiklas, jų plėtrą, informacinės infrastruktūros vidinę ir išorinę integraciją. 5. LITMIS programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 5.1. Integralumo. Kuriama ir plėtojama informacinė infrastruktūra: integrali tiek duomenų pasikeitimo, tiek ir technologinio bei programinio aprūpinimo prasme; veikianti kaip susijusių ir sąveikaujančių informacinių sistemų visuma; užtikrinanti veikimo veiksmingumą ir rezultatų kokybę; siekianti, kad integracija patenkintų vartotojų poreikius Atvirumo. Kuriama ir plėtojama informacinė infrastruktūra: atvira kitoms informacinėms infrastruktūroms, pagal turimų išteklių galimybes gali būti naudojama ir kitose institucijose; atvira, patogi ir draugiška vartotojams, priemonėms, paslaugoms, galimybėms, procedūroms ir technologijoms; skatina ir palaiko atvirąją prieigą prie mokslo tyrimo duomenų bei mokslo produkcijos; garantuoja mokslo progresą; kuriant produktus siekiama glaudaus bendradarbiavimo tiek su šalies, regioninės, vietos valdžia, tiek ir su visomis švietimo ir mokslo institucijomis; kuriami produktai turi būti technologiškai neutralūs, nediskriminuoti konkrečių informacinių technologijų Globalumo, tarptautiškumo. Informacinė infrastruktūra: atvira, kaupia užsienio šalių mokslo ir studijų duomenis, teikia informaciją apie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą; skatina dalinimąsi informacija, tarptautinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą; palaiko naujų idėjų ar atradimų sklaidą ir įvairių sričių mokslinių tyrimų efektyvumą; didina bendrų projektų ir tyrimų galimybes; gerina šalies prestižą Atsakingumo. Kiekvienas programos vykdytojas yra atsakingas už tinkamą programos uždavinių planavimą, uždavinių pasiekimą, sukurtų technologijų saugumą, tinkamą informacinės infrastruktūros teisinį reglamentavimą, teikiamos informacijos išsamumą ir teisingumą Kokybiškumo, efektyvumo ir modernumo. LITMIS programa privalo atsižvelgti į šiuos aspektus: rezultatai, pasiekti pasitelkiant modernias technologijas, turi būti kuo kokybiškesni ir efektyvesni, LITMIS programos dalyviai skatinami nuolat ieškoti optimalios kokybės, sprendimų, kaip tenkinti poreikius, siekti kuo mažesnių aptarnavimo ir energijos

3 išlaidų bei keistis patirtimi. II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR TENDENCIJŲ APŽVALGA 6. Nuo 2010 metų Lietuvos virtualaus universiteto m. programa (toliau LVU programa) vykdyta, atsižvelgiant į pasirašytas bendradarbiavimo sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir aukštųjų mokyklų konsorciumų: su Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumu (toliau LABIIMSPPK konsorciumas), 2010 m. spalio mėn. 28 d. sutartis Nr. S-523, su Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos palaikymo ir plėtros konsorciumu (toliau LieMSISPP konsorciumas), 2010 m. spalio mėn. 25 d. sutartis Nr. S-520, su Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumu (toliau LieDM konsorciumas), 2010 m. gruodžio mėn. 15 d. sutartis Nr. S-628. Sutartimis Švietimo ir mokslo ministerija įsipareigoja pagal turimas galimybes finansuoti informacinių sistemų ir infrastruktūros palaikymą ir plėtrą, o konsorciumai užtikrinti šių sistemų ir infrastruktūros veiklą. 7. Vykdant LVU programą atlikta: 7.1. Plėtojant integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę: anksčiau sukurtos duomenų bazės ir sistemos sujungtos į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau elaba); elaba Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo ir studijų dokumentų metaduomenų bazėje užregistruoti 6,6 mln. dokumentų fiziniai vienetai, 2,6 mln. bibliografiniai įrašai apie juos, užregistruota ir aptarnaujama 183 tūkst. elaba vartotojų; elaba Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje užregistruota 23 tūkst. dokumentų; elaba Lietuvos mokslo ir studijų institucijų publikacijų duomenų bazėje užregistruota 31 tūkst. publikacijų; elaba Elektroninių objektų talpykloje sukaupta 6 tūkst. dokumentų; užtikrinama bendra prieiga prie mokslo ir studijų dokumentų per elaba paieškos vartus; iš dalies atnaujinta techninė infrastruktūra, akademinėse bibliotekose pradėta diegti atvirųjų fondų ir savitarnos įranga; m. elaba naudojasi 47 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos; šiuo metu derinamas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (elaba) nuostatų projektas, 2012 m. pradėta rengti integralios elaba specifikacija Plėtojant Lietuvos elektroninio mokymosi (toliau el. mokymosi) infrastruktūrą: užtikrintas veiklos tęstinumas, palaikant sukurtą el. mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje; vykdytas lėšų panaudojimo optimizavimas Lietuvos nuotoliniam mokymosi tinklui LieDM palaikyti įdiegta atviro kodo centralizuota virtuali mokymosi aplinka; optimizuoti techniniai sprendimai, leidžiantys sutaupyti garantinio aptarnavimo ir kitus mokesčius; pritraukiami pačių konsorciumo narių įnašai, grindžiamas finansavimas leidžia geriau įvertinti investicijų poreikį; įsteigtas LieDM tinklo techninis centras, kurio paslaugomis naudojasi 46 institucijos, iš jų: 22 vaizdo konferencijų paslaugomis, 25 centralizuotai palaikoma virtualia mokymosi aplinka, 9 vaizdo paskaitų sistemos paslaugomis Plėtojant Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūrą: įsteigta ir įteisinta tarpinstitucinė Lietuvos mokslo ir studijų informacinė sistema/institucijų mokslo ir studijų informacinė sistema (toliau LieMSIS/IMSIS) ir į ją perkelti likviduotoje Lietuvos mokslo ir studijų informacinėje sistemoje sukaupti duomenys. Patvirtinti informacinės sistemos dokumentai: LieMSIS/ IMSIS nuostatai (KTU rektoriaus įsakymas Nr. A-665), LieMSIS/ IMSIS specifikacija (KTU rektoriaus

4 įsakymas Nr. A-680), LieMSIS/ IMSIS duomenų saugos nuostatai, LieMSIS/ IMSIS naudotojų administravimo taisyklės, LieMSIS/ IMSIS veiklos tęstinumo valdymo planas LieMSIS/ IMSIS saugaus duomenų tvarkymo taisyklės (KTU rektoriaus įsakymas Nr. A-621), LieMSIS/IMSIS paslaugų tarnybos darbo tvarkos aprašas (KTU rektoriaus įsakymas Nr. A-794); sukurti ir 5 aukštosiose mokyklose įdiegti Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos ir Žmogiškųjų išteklių valdymo posistemiai; sukurtas Studijų administravimo posistemio prototipas ir vykdoma bandomoji eksploatacija; LieMSIS/IMSIS naudoja 7 institucijos (KTU, VGTU, KK, AK, KMAIK, LKKA, ŠU). 8. Švietimo informacinių technologijų centre sukurta, palaikoma ir tobulinama Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau ŠVIS), kuriai teikiami duomenys iš Studentų registro ir kitų švietimo ir mokslo registrų. ŠVIS pateikia suinteresuotoms šalims apdorotą informaciją informacinių technologijų priemonėmis. Studentų registras suinteresuotoms institucijoms pagal duomenų teikimo sutartis teikia asmens duomenis, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti. 9. Duomenų centrai kuriami naudojantis LVU ir LITNET programų ištekliais. Pagrindinis duomenų centrų uždavinys yra užtikrinti nenutrūkstamą kuriamų ir plėtojamų bendrų aukštųjų mokyklų valdymo, studijų ir mokslo informacinių sistemų ir teikiamų paslaugų funkcionavimą. 10. Lietuvos informacinės infrastruktūros plėtros tendencijos identifikuojamos atsižvelgiant į Europos Sąjungos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros kryptis ir prioritetus formuluojančius strateginius dokumentus: strategijoje Europa 2020 vienas iš svarbiausių prioritetų yra pažangusis ( išmanusis ) augimas (angl. smart growth), kuris įgyvendinamas plėtojant žiniomis ir inovacijomis grindžiamą ekonomiką. Ši strategija numato užtikrinti švietimo, mokslo tyrimų bei inovacijų ir virtualios bendruomenės plėtrą ir garantuoti finansinį palaikymą. EK Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 pirmojoje dalyje Pažangus mokslas, be kitų, nurodomas ir šis tikslas: Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įskaitant el. infrastruktūras, stiprinimas. EK komunikatuose dėl el. mokslui skirtos IRT infrastruktūros, dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės ir kt. nurodoma, kad kuriant ateities Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. Digital ERA European Research Area), kuri aprėps ir į duomenis orientuotą mokslą, kompiuterines infrastruktūras, mokslo tyrimų ir švietimo tinklus, taip pat virtualias mokslo tyrimų bendruomenes, vienas svarbiausių prioritetų yra efektyvios nacionalinės sistemos kūrimas ir tinkamas finansavimas. EK rekomendacijoje (2012 m. liepos mėn. 17 d.) dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo, valstybėms narėms rekomenduojama aktyviai siekti, kad būtų įgyvendinama atviroji prieiga prie mokslo tyrimų rezultatų, mokslinių leidinių, mokslo tyrimų duomenų ir tam būtų numatytos finansinės asignacijos. 11. Europos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinami ir kiti informacinei infrastruktūrai skirti projektai, kuriantys įvairias informacines sistemas: Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (toliau MIDAS), Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacinė sistema (toliau KVIS), Nacionalinė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistema, Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų I II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose informacinė sistema ir kt. 12. Atsirandančios naujos veiklos kelia dubliavimo pavojų, reikalauja didesnės koordinacijos. Sprendimai dėl technologinių infrastruktūrų įsigijimo priimami instituciniu lygiu, todėl lėšos ne visada naudojamos racionaliai, trūksta koordinuotos informacijos apie kitų institucijų turimas technologines infrastruktūras, jų užimtumo lygį. Be to, informacinių sistemų integracijos problemos daugeliu atvejų sprendžiamos ne jų inicijavimo ar specifikavimo, o jau kūrimo ar vėliau eksploatacijos etape. 13. Oficialiai atvira prieiga nėra įteisinta, nors Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009,

5 Nr ) 45 str. numato, jog Lietuvoje atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai. Tai įgyvendinti yra sudėtinga dėl intelektinę nuosavybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 14. Duomenų mainai teoriniai, nestandartizuoti, naudojami skirtingi klasifikatoriai, ribotas duomenų suderinamumas ir interoperabilumas. Nors Švietimo ir mokslo ministerija daug dėmesio skiria švietimo ir mokslo klasifikatoriams rengti ir naudoti, tačiau tai reglamentuojantys dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio. Į klasifikatorių kūrimą įsitraukusios ne visos jų naudojimu suinteresuotos šalys, jų reikšmės nėra tinkamai aprašytos, todėl gali būti labai įvairiai interpretuojamos. 15. Trūksta kryptingų tyrimų plėtojant elektroninių studijų (toliau el. studijos) sistemas. Šie tyrimai leistų geriau suvokti dabartinę situaciją, padėtų numatyti atsirandančias naujas galimybes ir įvertinti jų poveikį el. studijoms skirtos infrastruktūros paslaugoms kurti ir tobulinti. III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ 16. LITMIS programos SSGG analizė pateikta 1 lentelėje. 1 lentelė. SSGG analizė STIPRYBĖS Sukaupta patirtis, kvalifikacija, techninė bazė leidžia užtikrinti veiklų tęstinumą. LITNET veikimas garantuoja patikimą tinklą. Priimti teisiniai dokumentai dėl LieMSIS/ IMSIS steigimo. Kuriami nacionaliniai mokslui ir studijoms reikalingi registrai. Efektyvi informacinės visuomenės plėtra. SILPNYBĖS Menka duomenų integracija esamose informacinėse sistemose. Labiau teoriniai duomenų mainai tarp esamų informacinių sistemų. Menkas standartų taikymas. Kryptingų tyrimų nebuvimas. Išskaidyta infrastruktūra. Aukštos kompetencijos darbuotojų trūkumas dėl atlygio. GALIMYBĖS Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Palanki aplinka atvirai prieigai. Didelis informacinės visuomenės plėtros potencialas. Informacinių technologijų potencialas mokslui ir studijoms efektyvinti. GRĖSMĖS Veiklų dubliavimas. Nestabilus finansavimas. Teisinė aplinka nepalanki atviros prieigos plėtrai. Sparti informacinių technologijų plėtra reikalauja naujų kompetencijų, technologijų atnaujinimo. IV. LITMIS PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS 17. LITMIS programos tikslas taikant šiuolaikines informacines technologijas ir nacionalinio lygmens valdymą, sudaryti kokybiškas sąlygas dinamiškai visuomenei įgyti, taikyti ir tobulinti žinias ir kompetencijas. 18. Atsižvelgiant į atliktą SSGG analizę, nustatomi tokie LITMIS programos uždaviniai: kurti ir plėtoti bendras mokslo ir studijų informacines sistemas, užtikrinant mokslo ir studijų informacinių sistemų ir infrastruktūros integraciją, atvirą prieigą ir efektyvų

6 veikimą; naudojant sukurtas nacionalines ir tarpinstitucines informacines sistemas ir infrastruktūrą bei sukauptą patirtį, sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos akademinei bendruomenei įgyti žinių ir kompetencijų, padėti plėtoti mokslinį pažinimą. 19. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį nustatomos šios veiklų kryptys: sukurtų informacinių sistemų plėtojimas; duomenų centrų plėtra, užtikrinant esamos bendros infrastruktūros efektyvų veikimą; nacionalinių ir tarpinstitucinių sistemų plėtojimas, užtikrinant mokslo ir studijų tinkamą stebėseną. 20. Įgyvendinant antrąjį uždavinį nustatoma ši veiklos kryptis: mokslo ir studijų informacinių sistemų (elaba, LieMSIS/IMSIS, el. studijos) ir ŠVIS bei mokslo ir studijų stebėsenai skirtų nacionalinių registrų veiklos palaikymas. 21. Priemonės numatytiems uždaviniams įgyvendinti pateiktos LITMIS programos 1 priede. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis vykdomų ir planuojamų vykdyti projektų sąrašas pateiktas programos 2 priede. V. LITMIS PROGRAMOS VALDYMAS IR FINANSAVIMAS 22. LITMIS programos vykdymą koordinuoja LITMIS taryba (toliau Taryba). Tarybą sudaro Lietuvos universitetų rektorių ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijų, Švietimo informacinių technologijų centro, LITNET, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo ir studijų institucijų konsorciumų bei kitų organizacijų, susijusių su informacine mokslo ir studijų infrastruktūra, atstovai. Tarybos sudėtį ir jos veiklos reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 23. Siekdama išvengti veiklų dubliavimo, užtikrinti sistemų integralumą ir efektyvią veiklą, Taryba atlieka šias funkcijas: stebi vykdomus ir derina planuojamus projektus, susijusius su mokslo ir studijų informacine infrastruktūra; teikia tvirtinti švietimo ir mokslo ministrui kasmetinius LITMIS programos priemonių planus; svarsto ir tvirtina LITMIS programos vykdytojų ataskaitas. 24. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į numatytą finansavimą, tvirtina kasmetinius LITMIS programos įgyvendinimo priemonių planus ir sąmatas. 25. LITMIS programos vykdytojai gali būti mokslo ir studijų institucijos arba jų koncorsiumai, taip pat Švietimo informacinių technologijų centras. 26. Mokslo ir studijų institucijos arba jų konsorciumai, pageidaujantys įgyvendinti LITMIS programos veiklas, turi raštu kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją. 27. LITMIS programos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos, įskaitant investicinių projektų lėšas; LITMIS programą vykdančių institucijų lėšos; Europos Sąjungos struktūrinės fondų lėšos; kitos teisėtai įgytos lėšos. 28. LITMIS programos pirmam uždaviniui įgyvendinti bus siekiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos. Projektus vykdančios institucijos iš savo biudžetų turėtų skirti iki 20 proc. projektams reikalingų lėšų. 29. LITMIS programos antram uždaviniui įgyvendinti planuojama naudoti valstybės biudžeto lėšas. Vykdančios institucijos iš savo biudžetų turėtų skirti iki 20 proc. veiklai reikalingų lėšų. 30. LITMIS programos vykdytojas aktyviai ieško finansavimo šaltinių, rengia ir teikia projektus gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinės fondų paramos, Europos Sąjungos Bendrųjų programų ir kitų finansavimo šaltinių.

7 31. Preliminarus lėšų poreikis LITMIS programos priemonėms įgyvendinti pateiktas LITMIS programos 3 priede. 32. LITMIS programos įgyvendinimo rodikliai pateikti Programos 4 priede. 33. LITMIS programą įgyvendinti planuojama šiais etapais: metais įgyvendinami pradėti vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai ir pradedami šių projektų veiklų praplėtimo planuojami projektai, informacinę infrastruktūrą ketinama palaikyti valstybės biudžeto lėšomis; metais numatoma pradėti naujus Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus, informacinę infrastruktūrą planuojama palaikyti valstybės biudžeto lėšomis. 34. Kasmet rengiamos LITMIS programos konferencijos, jų organizavimą užtikrina LITMIS programos vykdytojai, Tarybai nusprendus. 35. LITMIS programos vykdytojai privalo turėti interneto svetaines, kuriose turi skelbti tiek bendrą, tiek ir su LITMIS programos vykdymu susijusią informaciją. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 36. Pasibaigus kiekvienam etapui, LITMIS programa turi būti įvertinta ir, jei būtina, patikslinta pagal tuo metu esamą situaciją.

8 Lietuvos mokslo ir studijų informacinių technologijų integracijos metų programos 1 priedas LITMIS PROGRAMOS PRIEMONIŲ APRAŠAS 1. LITMIS programos 1 uždavinys kurti ir plėtoti bendras mokslo ir studijų informacines sistemas, užtikrinant mokslo ir studijų informacinių sistemų ir infrastruktūros integraciją, atvirą prieigą ir efektyvų veikimą įgyvendinamas vykdant šias priemones: 1.1. elaba plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti. elaba bus siekiama įgyvendinti atvirąją prieigą prie mokslo tyrimų rezultatų, mokslinių ir studijų leidinių bei mokslo tyrimų duomenų, taip pat bus skatinama ir koordinuojama kooperacija, komunikacija, užtikrinant produktyvų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų prieigos ir sklaidos srityje, skatinant gilinti žinias pasirinktomis mokslinių tyrimų temomis. elaba bus siekiama integracijos su dabartinėmis ir kuriamomis informacinėmis sistemomis, semantinio sąveikavimo tarp jų, kuris garantuotų mokslo tyrimų prognozavimą, planavimą, tyrimų duomenų ir rezultatų kaupimą, saugojimą, sklaidą ir daugkartinę panaudą, taip pat būtų naudojamas apskaitai, analizei ir mokslui vertinti. elaba bus siekiama prisidėti prie nacionalinių ir institucinių strateginių veiksmų įgyvendinimo mokslo tyrimų rezultatų ir mokslo tyrimų duomenų sklaidos, prieigos ir mokslinės informacijos išsaugojimo srityse vadovaujantis atvirosios prieigos nuostatomis. elaba bus kuriama siekiant duomenų ir paslaugų suderinamumo, atitikimo tarptautiniams standartams ir tarptautinio matomumo. elaba bus siekiama užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros turinio prieigą per prieinamiausius, dažniausiai naudojamus ir lengviausiai suprantamus technologinius sprendimus (interneto paieškos sistemos, mobiliosios technologijos). elaboje bus kaupiami įvairaus formato ir paskirties studijų ir mokslo informacijos objektai ir užtikrinamos funkcijos bei priemonės įvairaus formato objektų kaupimui, saugojimui, prieigai ir pateikimui. Taip pat bus kaupiami dokumentai kartu susiejant juos su duomenimis, kuriais remiantis buvo sukurti mokslo ir studijų dokumentai ir darbai. elaba bus pildoma turiniu, užtikrinant prieigą prie mokslo ir studijų paveldo. Lietuvos mokslo ir studijų informaciniai šaltiniai ir darbai bus skaitmeninami, elektroninėje erdvėje užtikrinama laisva prieiga prie bibliotekose saugomų išteklių. elaboje bus kuriamos ir plėtojamos informacinės infrastruktūros priemonės mokslo komunikacijai užtikrinti, mokslo komunikaciją suprantant kaip mokslininko komunikaciją mokslininkų bendruomenei, taip pat kaip mokslininko komunikaciją mokslinėms institucijoms, jo mokslinių rezultatų sklaidą visuomenei tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Bus kuriama draugiška, integrali su mokslo institucijų sistemomis, pažangi platforma mokslininkui, leidžianti sudaryti savo portfelį, fiksuoti ryšius, kontaktus su kitais mokslininkais, skelbti mokslo laimėjimus. elaboje bus kuriamos paslaugos ir priemonės mokslui vertinti ir analizuoti panaudojant elaba turinį. elaboje bus kuriamos virtualios paslaugų platformos sudarant galimybes mokslininkams ir studijų proceso dalyviams efektyviau ir kokybiškiau vykdyti studijas ir mokslinius tyrimus registruoti duomenis, juos rasti, cituoti, ieškoti duomenis kaupiančių infrastruktūrų paslaugų ir įrankių, juos naudoti, dalytis savo duomenimis ir įrankiais, integruoti juos į kitas mokslo ir studijų infrastruktūras. elaba bus siekiama didinti informacinės infrastruktūros paslaugų ir turinio panaudojimo efektyvumą ugdant tam būtinas mokslo ir studijų dalyvių, elaba tvarkytojų ir duomenų teikėjų kompetencijas.

9 1.2. MIDAS plėtojimas, integruojantis su elaba. Duomenų bei mokslo produkcijos integravimas garantuoja mokslo informacijos (plačiąja prasme) prieinamumą, lengvą paiešką, daugkartinį panaudojimą, cituojamumo didėjimą, priežiūrą ir išsaugojimą. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama kuo glaudesnės informacinių sistemų elaba ir MIDAS integracijos, kas garantuotų mokslo tyrimų prognozavimą, planavimą, tyrimų duomenų ir rezultatų kaupimą, saugojimą, sklaidą ir daugkartinę panaudą, taip pat būtų naudojama apskaitai, analizei ir mokslui vertinti, užtikrinti žmogiškojo kapitalo stiprinimą ir numatyti finansavimą infrastruktūrai kurti, palaikyti ir plėtoti El. studijų informacinės sistemos kūrimas, užtikrinant prieigą prie bendrų informacinių technologijų (toliau IT) produktų (priemonių). Bus siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos akademinei ir švietimo bendruomenei taikyti pažangias mokymosi technologijas, užtikrinant dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei įgūdžių įgijimą ir tobulinimą. Sukurti vieningą virtualaus mokymosi centralizuotų LieDM paslaugų ir švietimo institucijose teikiamų el. mokymosi paslaugų integravimo sistemą. Bus siekiama atlikti LieDM tinklo infrastruktūros technologinį atnaujinimą, užtikrinant aukštos kokybės šiuolaikiškas virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo paslaugas: - užtikrinti ir plėtoti virtualios mokymosi aplinkos paslaugas; - užtikrinti ir plėtoti vaizdo paskaitų transliavimo ir įrašymo paslaugas; - kurti ir diegti virtualios ir papildytos realybės mokymosi priemones. Bus siekiama kurti ir plėtoti el. studijų ir LieDM paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą: - rengti ir sisteminti el. studijų rengimo savianalizei skirtą metodinę medžiagą; - sukurti ir palaikyti pagalbos liniją (technologinę, metodologinę ir administracinę); - mokyti personalą ir dėstytojus. Bus siekiama skatinti bendradarbiavimą kuriant ir teikiant el. mokymosi kursus, burti ir plėtoti kursų autorių bei el. mokymosi entuziastų bendruomenę. Bus siekiama atlikti kryptingą el. studijų pasiekimų analizę: - mokymosi technologijų ir metodikų analizė, rekomendacijų teikimas; gerosios praktikos sklaida; - pažangių el. studijų technologijų taikymo analizė (naujų priemonių (techninės/programinės įrangos) galimybių analizė, taikymo scenarijų, gerosios praktikos pavyzdžių aprašymas; - inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo universitetas-verslas modelių kūrimas, analizė ir taikymas panaudojant el. studijų priemones tęstiniame ugdyme; - technologijų panaudojimo tarpsektoriniame švietime (formalaus, neformalaus ir savaiminio ugdymo sektoriuose) analizė; - priemonių, skirtų studijų procesui intelektualizuoti, analizė, kūrimas ir diegimas; tarptautiškumo didinimas švietimo plėtros kontekstu (tyrimai, jungtinės studijų programos, studentų pritraukimas) LieMSIS/IMSIS plėtojimas, užtikrinant bendrų informacinių sistemų, skirtų studijoms ir mokslui valdyti, efektyvų veikimą. Automatizuojant veiklos procesus bus siekiama užtikrinti operatyvų informacijos apdorojimą, pateikimą ir viešinimą, sumažinti žmogiškąjį veiksnį, klaidas ir pan. Bus siekiama plėtoti studentų ir darbuotojų savitarnos modulių funkcionalumą, t. y. aukštųjų mokyklų teikiamų paslaugų užsakymą, vykdymą, informavimą ir pan. Bus siekiama tobulinti veiklos procesų valdymą panaudojant jų vykdymo, stebėjimo ir analizės metu sukauptą patirtį ir informaciją, modeliuojant procesus, pritaikant informacinių sistemų integravimo technologijas. Bus siekiama sukurti aukštųjų mokyklų veiklos analitikos posistemį, leidžiantį sumažinti informacinės sistemos apkrovimą apdorojant duomenis, naudotojams operatyviai gauti reikiamas ataskaitas, transformuoti ir susieti duomenis ir pan. Bus plėtojama Paslaugų ir pagalbos tarnybos veikla, tobulinant informacinės sistemos funkcionalumą, efektyviau šalinant gedimus, skaičiuojant ir paskirstant darbus, racionaliai

10 panaudojant žmogiškuosius ir techninius išteklius ir pan. Bus siekiama įdiegti finansų ir veiklos planavimo posistemį, leidžiantį įvertinti institucijų strateginius ir metinius veiklos planus, stebėti rodiklius, teikti informaciją ir pan. Užtikrinti duomenų saugumą, integralumą, patikimumą, standartizuoti jų teikimo ir gavimo sąsajas, naudoti bendrus klasifikatorius, tiksliai aprašyti jų reikšmes ir pan. Bus siekiama sukurti ir įdiegti Projektų valdymo posistemį, įvertinti jų vykdymo ir priežiūros poreikius, būtinų išorinių ataskaitų generavimo aspektus. Bus siekiama sukurti LieMSIS/IMSIS portalą integruojant viešinimo, paslaugų užsakymo, pagalbos teikimo ir kt. funkcijas. Bus siekiama sukurti mokslinių tyrimų rodiklių kaupimo ir vertinimo, statistinės informacijos teikimo posistemį. Įdiegti turinio ir dokumentų valdymo sistemą. Tiražuoti LieMSIS/IMSIS posistemius į to pageidaujančias institucijas. Atnaujinti techninę ir programinę įrangą LieMSIS/IMSIS integracijos užtikrinimas su KVIS, praktikoms skirtomis IS. Plėtojant duomenų centrų techninę įrangą ir ją papildant šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiomis tarnybinėmis stotimis, duomenų saugyklomis, komutacine ir ryšių įranga, numatoma pradėti eksploatuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros valdymo informacinę sistemą, palaikyti kuriamos elaba integralios bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos infrastruktūrą, teikti mokslo tyrimų duomenų skaitmeninio archyvavimo paslaugas Duomenų centrų (VU, KTU) plėtra, užtikrinant bendrų aukštojo mokslo ir studijų IS veiklą. Siekiant efektyvesnės duomenų centrų infrastruktūros veiklos, bus siekiama konsoliduoti duomenų centrų darbą: dubliuoti IT uždavinius per du duomenų centrus, organizuoti paskirstytą duomenų kaupimą, apdorojimą, kopijavimą ir saugojimą, didinti IT infrastruktūros pateikiamumą, patikimumą, duomenų saugumą, lengviau valdyti avarines situacijas Mokslui ir studijoms skirtų registrų (Studentų, Mokytojų) ir ŠVIS (AM) plėtojimas, atnaujinant mokslo ir studijų stebėsenos rodiklius. Vykdant šią priemonę planuojama plėtoti registrų ir ŠVIS programinių įrangų funkcionalumą, atsižvelgiant į Lietuvos mokslo ir studijų pasikeitimus (naujų švietimo stebėsenos rodiklių atsiradimas ir duomenų jiems apskaičiuoti poreikis). Bus tobulinamos šios sistemos, siekiant jas padaryti kuo funkcionalesnėmis ir kartu paprastesnėmis ir patogesnėmis naudoti. Dėl to daugiau vartotojų galės naudotis šiose sistemose viešai prieinama informacija ir duomenimis apie Lietuvos švietimą ir mokslą. Be to, atnaujinta ŠVIS turėtų leisti integruoti Lietuvoje veikiančius registrus ir informacines sistemas, kaupiančias duomenis apie Lietuvoje vykdomas studijas ir mokslą, ir juos susieti su jau turimais duomenimis, taip pat pateikti vartotojams vis išsamesnį studijų ir mokslo žemėlapį. Kartu planuojama spręsti studijų ir mokslo duomenų teikimo klausimus, siekiant mažinti popierinių dokumentų judėjimą, užtikrinat patikimą duomenų perdavimą, naudojant elektroninius duomenų perdavimo kanalus. 2. LITMIS programos 2 uždavinys Naudojant sukurtas nacionalines ir tarpinstitucines informacines sistemas, infrastruktūrą ir sukauptą patirtį, sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos akademinei bendruomenei įgyti žinių ir kompetencijų, padėti plėtoti mokslinį pažinimą įgyvendinamas vykdant šias priemones: 2.1. Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos elaba išlaidas. Numatoma, kad elaba palaikymas bus finansuojamas programos bei mokslo ir studijų institucijų lėšų. Finansuojamos veiklos: techninės ir programinės (sisteminės, bazinės) įrangos palaikymo darbai; sistemos ir duomenų saugos užtikrinimas; naudotojų ir specialistų mokymai ir konsultavimas; sistemos bazinių licencijų palaikymas; veiklos pokyčiai, susiję su teisinės bazės, norminių aktų ir reikalavimų kaita; veiklos procesų vykdymo optimizavimas ir tobulinimas; dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas; darbų koordinavimas, sutarčių priežiūros ir administravimo darbai.

11 2.2. Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos LIEMSIS/IMSIS išlaidas. Numatoma, kad LieMSIS/IMSIS palaikymo darbai bus finansuojami iš programos ir aukštųjų mokyklų lėšų. Finansuojama veikla: techninės ir programinės (sisteminės, bazinės) įrangos palaikymo darbai, plėtinių palaikymas ir kūrimas; veiklos pokyčiai, susiję su teisinės bazės, norminių aktų ir reikalavimų kaita; veiklos procesų vykdymo optimizavimas ir tobulinimas; dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas; naudotojų ir specialistų mokymai ir konsultavimas; darbų koordinavimas ir sutarčių priežiūros ir administravimo darbai; Oracle EBS ir PeopleSoft licencijų palaikymas Dengti bendros el. studijų informacinės sistemos išlaidas. Numatoma, kad bendros el. studijų informacinės sistemos (multiinstitucinė Moodle virtuali aplinka, vaizdo konferencijos, vaizdo paskaitų transliavimas ir įrašymas) palaikymo darbai bus finansuojami iš programos ir LieDM tinklo palaikymo ir plėtros konsorciumo lėšų. Finansuojama veikla: techninės ir programinės (sisteminės, bazinės) įrangos palaikymo darbai, plėtinių palaikymas ir kūrimas, veiklos pokyčiai, susiję su teisinės bazės, norminių aktų ir reikalavimų kaita, procesų vykdymo optimizavimas ir tobulinimas; dokumentacijos rengimas ir atnaujinimas; naudotojų ir specialistų mokymai ir konsultavimas; darbų koordinavimas, sutarčių priežiūros ir administravimo darbai Iš dalies dengti Švietimo valdymo informacinės sistemos ir mokslui ir studijoms skirtų nacionalinių registrų būtinas išlaidas. Įvykdžius pirmo uždavinio priemonę, bus sukurtos sudėtingos IT sistemos, kurioms bus reikalinga nuolatinė kvalifikuota priežiūra. Atsižvelgiant į studijų ir mokslo specifiką, tai labai dinamiškos ir besikeičiančios sritys. Jos reikalauja daug neatidėliotinų jau sukurtų sistemų atnaujinimo, modifikavimo darbų.

12 Lietuvos mokslo ir studijų informacinių technologijų integracijos metų programos 2 priedas EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠOMIS VYKDOMŲ IR PLANUOJAMŲ VYKDYTI PROJEKTŲ APRAŠAS 1. Vykdomi projektai 1.1. Vykdomas projektas elaba integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V (pradžia , pabaiga ) Atnaujinti programinę įrangą, kurios reikia elaba posistemių funkcionavimui ir integracijai elaba specifikacijos parengimas ir įregistravimas IVPK prie LR Vyriausybės (įgyvendinama 2012 m.) elaba programinės įrangos kūrimas, atnaujinimas ir įdiegimas Programinės įrangos licencijų palaikymas 574,8 Parengta el. objekto įkėlimo į elaba talpyklą procedūra ir reglamentuojantys dokumentai Darbuotojų mokymas įkelti metaduomens ir el. dokumentus į elaba talpyklą Darbuotojų mokymas dirbti su dokumentų sutapties nustatymo funkcija Numatyta lėšų Vykdomas projektas Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos diegimas, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V (pradžia , pabaiga ) LieMSIS diegimas Posistemių diegimas 2500 Naudotojų mokymai 200 Viešinimas Baigiamoji konferencija 4 Numatyta lėšų Vykdomas projektas Aukštųjų mokyklų valdymo tobulinimas, kuriant studentų registrą, projekto kodas Nr. 2.2-ŠMM-04-V (projekto pradžia , pabaiga ) Numatyta lėšų

13 Atnaujinti ŠVIS Atnaujinti ŠVIS ir mokyti ekspertus-tyrėjus 348 Atnaujinti Studentų registrą Atnaujinti Pedagogų registrą 2. Planuojami projektai metams Atnaujinti Studentų registrą ir mokyti registro tvarkytojus bei administratorius Atnaujinti Pedagogų registrą ir mokyti registro tvarkytojus bei administratorius 2.1. Pateikta paraiška: LieDM tinklo plėtra Uždavinys Vaizdo konferencijų galimybių išplėtimas Kokybės sistemos diegimas Virtualios mokymo(si) aplinkos funkcinių galimybių plėtra Darbastalio vaizdo konferencinės įrangos diegimas WEB vaizdo konferencinės įrangos papildomų licencijų įsigijimas Metodinės medžiagos el. studijų savianalizei rengimas ir sisteminimas LieDM tinklo techninės pagalbos linijos plėtra 0 10 Virtualaus metodinės pagalbos centro įkūrimas 0 20 Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojų mokymai Mokymo kursų parengimas pagal konkrečias taikymo sritis Centralizuotai įdiegtos virtualios mokymo aplinkos (VMA) pritaikymas atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) saugyklai Išmaniųjų modulių kūrimas ir integravimas VMA elaba statistinės informacijos pateikimo paslaugų išplėtimas Nustatyti besiformuojančius ir kintančius Lietuvos mokslo ir studijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos veiklos vertinimo tikslus ir poreikius; elaba specifikacijos atnaujinimas 50 elaba programinės įrangos kūrimas, atnaujinimas ir įdiegimas elaba vartotojų mokymas 50 elaba licencijų įsigijimas ir palaikymas

14 atsižvelgiant į tai, patobulinti elaba statistinės informacijos pateikimo paslaugas 2.3. Studijų administravimo posistemio kūrimas ir diegimas Studijų administravimo posistemio kūrimas ir diegimas Studijų administravimo posistemio diegimo inicijavimas Programinės įrangos kūrimo, diegimo ir tiražavimo specifikacijos parengimas LieMSIS Studijų administravimo posistemio programinės įrangos diegimas Naudotojų darbo su įdiegtomis sistemomis mokymai metams 2.4. elaba plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti elaba funkcionalumo plėtra elaba techninės ir programinės įrangos atnaujinimas Kurti ir plėtoti informacinės infrastruktūros priemones atvirai mokslo komunikacijai užtikrinti tarp mokslininkų, mokslininkų ir mokslo institucijų, mokslinių rezultatų sklaidai visuomenėje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Kurti atvirą, draugišką, integralią su mokslo institucijų sistemomis, pažangią platformą mokslininkui, kuri leistų sudaryti savo portfelį, fiksuoti ryšius, kontaktus su kitais mokslininkais, skelbti mokslo laimėjimus Modernizuoti elabą užtikrinant ir didinant informacijos paslaugų kokybę (galbūt diegti kokybės standartą...), standartizuotą apsikeitimą duomenimis su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis informacinėmis infrastruktūromis, sistemomis ir duomenų bazėmis Užtikrinti mokslo ir studijų informacijos išteklių prieigą per prieinamiausius, dažniausiai naudojamus ir lengviausiai suprantamus technologinius sprendimus (interneto paieškos sistemos, mobiliosios technologijos)

15 elaba pildymas turiniu elaba išteklių prieigos ir panaudojimo skatinimas elaba techninės ir programinės įrangos atnaujinimas Sukurti elaba priemones ir įrankius įvairaus formato objektų kaupimui, saugojimui, prieigai ir pateikimui Plėtoti mokslo vertinimo ir analizės paslaugas ir priemones panaudojant elaba turinį Skaitmeninti Lietuvos mokslo ir studijų dokumentinį paveldą, užtikrinti laisvą prieigą prie Lietuvos akademinėse bibliotekose elektroninėje erdvėje saugomų išteklių Elektroninėje erdvėje diegti priemones ir įrankius prieigai prie studijų medžiagos (sprendimų, suderintų su leidėjais ir autoriais dėl intelektualinės nuosavybės, diegimas dėl prieigos prie studijų medžiagos elektronine forma) Skatinti ir koordinuoti atvirąją prieigą prie mokslo ir studijų informacijos išteklių Lietuvoje Ugdyti elaba tvarkytojų ir vartotojų kompetencijas elaba priemonių ir išteklių naudojimo ir plėtojimo, informacinio ir kompiuterinio raštingumo srityse elaba integralios, vieningos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros techninės įrangos įsigijimas ir palaikymas elaba integralios, vieningos programinės įrangos licencijų įsigijimas ir palaikymas MIDAS plėtojimas, integruojantis su elaba 1. MIDAS paslaugų mokslininkams ir tyrėjams plėtra 2. Sukurti elektroninę infrastruktūrą, kuri garantuotų mokslo tyrimų prognozavimą, planavimą, tyrimų duomenų ir rezultatų kaupimą, saugojimą, sklaidą bei daugkartinę panaudą, Kurti ir diegti įrankius, skirtus atskirų mokslo šakų duomenų analizei Sukurti duomenų pasikeitimo tarp MIDAS ir elaba priemones

16 taip pat būtų naudojama apskaitai, analizei bei mokslui vertinti 3. Atnaujinti MIDAS techninę infrastruktūrą Atnaujinti ir palaikyti MIDAS techninę infrastruktūrą El. studijų informacinės sistemos kūrimas, užtikrinant prieigą prie bendrų IT produktų (priemonės) Atlikti LieDM tinklo infrastruktūros technologinį atnaujinimą ir palaikymą, užtikrinant aukštos kokybės šiuolaikiškas virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo paslaugas. Plėtoti el. studijų ir LieDM paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą Skatinti bendradarbiavimą kuriant ir teikiant el. mokymosi kursus, burti ir plėtoti kursų autorių ir el. mokymosi entuziastų bendruomenę, kaupti atviruosius švietimo išteklius. Kryptingai analizuoti el. studijų pasiekimus Užtikrinti ir plėtoti virtualios mokymosi aplinkos paslaugas, užtikrinti ir plėtoti vaizdo paskaitų transliavimo ir įrašymo paslaugas, kurti ir diegti virtualios ir papildytos realybės mokymosi priemones, techniškai palaikyti ir administruoti LieDM tinklą Rengti ir sisteminti el. studijų savianalizės metodinę medžiagą, palaikyti pagalbos liniją (technologinė, metodologinė ir administracinė pagalba), mokyti personalą ir dėstytojus Mokymosi technologijų ir metodikų analizė, rekomendacijų teikimas; gerosios praktikos sklaida, pažangių el. mokymosi technologijų taikymo analizė (naujų priemonių (techninės/programinės

17 Tarptautiškumo didinimas el. švietimo plėtros kontekstu (tyrimai, jungtinės studijų programos, studentų pritraukimas) įrangos) galimybių analizė, taikymo scenarijų, gerosios praktikos pavyzdžių aprašymas, inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo universitetas-verslas modelių kūrimas, analizė ir taikymas panaudojant el. studijų priemones tęstiniame ugdyme, technologijų panaudojimo tarpsektoriniame švietime (formalaus, neformalaus ir savaiminio ugdymo sektoriuose) analizė, priemonių, skirtų mokymosi procesui intelektualizuoti, analizė, kūrimas ir diegimas LieMSIS/IMSIS plėtra, užtikrinant bendras IS studijoms ir mokslui valdyti LieMSIS/IMSIS studijų administravimo posistemio kūrimas ir diegimas LieMSIS/IMSIS posistemių atnaujinimas ir diegimas LieMSIS/IMSIS techninės ir programinės įrangos atnaujinimas Studijų administravimo posistemio kūrimas Studijų administravimo posistemio tiražavimas (12 institucijų) Veiklos analitikos modulio kūrimas ir diegimas Projektų valdymo modulio kūrimas ir diegimas Veiklos planavimo modulio diegimas Mokslinės veiklos rodiklių ir stebėsenos modulio diegimas Oracle licencijų įsigijimas (atnaujinimas/palaikymo pratęsimas) Techninės įrangos atnaujinimas KVIS, praktikoms skirtų IS plėtra, integruojant su LIEMSIS/IMSIS

18 KVIS plėtojimas ir diegimas Praktikų, stažuočių ir mobilumo informacinių sistemų reinžinerija IS funkcionalumo plėtra IS tiražavimas Bendro praktikų, stažuočių ir mobilumo modelio sukūrimas Esamų sistemų integravimas Duomenų centrų (VU, KTU) plėtra, derinant su LITNET programa Konsoliduoti ITMIS veiklas, užtikrinančius KTU ir VU duomenų centrus Diegti duomenų centrų infrastruktūros valdymo (DCIM) įrankius Diegti VU ir KTU duomenų centrų konsolidacijos priemones Plėtoti duomenų centrų infrastruktūrą ŠVIS ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas (rodikliams atnaujinti) ŠVIS plėtra Studentų registro plėtra Pedagogų ir tyrėjų registro plėtra Atnaujinti serverinių ITC pajėgumą, užtikrinantį aukštą ŠVIS užklausų spartą (nauji serveriai; papildomos licencijos) Atlikti analitinį ŠVIS duomenų poreikių tyrimą 100 Pagal tyrimo rezultatus atnaujinti programinę įrangą 1000 Vykdyti ŠVIS vartotojų mokymus 200 Atnaujinti serverinį ITC pajėgumą, užtikrinantį aukštą Studentų registro užklausų spartą (nauji serveriai; papildomos licencijos) 450 Atlikti analitinį poreikių tyrimą 170 Pagal tyrimo rezultatus atnaujinti programinę įrangą Vykdyti SR vartotojų mokymus 70 Atnaujinti serverinių ITC pajėgumą, užtikrinantį aukštą Studentų registro užklausų spartą (nauji serveriai; papildomos licencijos) Atlikti analitinį registre kaupiamų duomenų poreikių tyrimą Pagal tyrimo rezultatus atnaujinti programinę įrangą

19 Vykdyti PTR vartotojų mokymus 70

20 Biudžeto lėšos Institucijų lėšos ES struktūrinės paramos lėšos Biudžeto lėšos Institucijų lėšos ES struktūrinės paramos lėšos Biudžeto lėšos Institucijų lėšos ES struktūrinės paramos lėšos Biudžeto lėšos Institucijų lėšos ES struktūrinės paramos lėšos Biudžeto lėšos Institucijų lėšos ES struktūrinės paramos lėšos Lietuvos mokslo ir studijų informacinių technologijų integracijos metų programos 3 priedas LĖŠŲ POREIKIS LITMIS PROGRAMOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI Iš viso Uždavinys, priemonė Iš viso 1. Kurti ir plėtoti bendras mokslo ir studijų informacines sistemas, užtikrinant mokslo ir studijų informacinių sistemų ir infrastruktūros integraciją, atvirąją prieigą ir efektyvų veikimą elaba plėtojimas elaba integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra , 1468, ,8 elaba statistinės informacijos pateikimo paslaugų išplėtimas elaba plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti elaba ir MIDAS integracija el.studijų plėtojimas El. studijų informacinės sistemos kūrimas, užtikrinant prieigą prie bendrų IT produktų (priemonių) LIEMSIS/IMSIS plėtojimas LieMSIS diegimas Studijų posistemio kūrimas ir diegimas LieMSIS/IMSIS plėtojimas, užtikrinant bendrų informacinių sistemų, skirtų studijoms ir mokslui valdyti, efektyvų veikimą KVIS, praktikų plėtra, integruojant į IMSIS Duomenų centrų (VU, KTU) plėtra, derinant veiklas su LITNET programa ŠVIS ir nacionalinių registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas Aukštųjų mokyklų valdymo tobulinimas, kuriant Studentų registrą

21 Mokslui ir studijoms skirtų registrų (Studentų, Pedagogų ir tyrėjų) ir ŠVIS (AM) plėtojimas, atnaujinant mokslo ir studijų stebėsenos rodiklius , , Iš viso uždaviniui Iš viso uždaviniams, tūkst. Lt 7443, ,8 2. Naudojant sukurtas nacionalines ir tarpinstitucines informacines sistemas ir infrastruktūrą bei sukauptą patirtį, sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos akademinei bendruomenei įgyti žinių ir kompetencijų, padėti plėtoti mokslinį pažinimą Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos elaba išlaidas Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos LIEMSIS/IMSIS išlaidas Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos el. studijos išlaidas Iš dalies dengti Švietimo valdymo informacinės sistemos bei mokslui ir studijoms skirtų nacionalinių registrų būtinas išlaidas Iš viso pagal šaltinius, tūkst. Lt Iš viso uždaviniams, tūkst. Lt , Visai programai Iš viso programai 9983, , , 8

22 Lietuvos mokslo ir studijų informacinių technologijų integracijos metų programos 4 priedas LITMIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI Uždavinys / priemonė Rezultatas / Rodiklis Rodiklis 2012 m. Rodiklis 2014 m. 1. Kurti ir plėtoti bendras mokslo ir studijų informacines sistemas, užtikrinant mokslo ir studijų informacinių sistemų ir infrastruktūros integraciją, atvirąją prieigą ir efektyvų veikimą 1. elaba plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti 2. MIDAS plėtojimas, integruojant su elaba 3. El. studijų informacinės sistemos kūrimas, užtikrinant prieigą prie bendrų IT produktų (priemonių) 4. LIEMSIS/IMSIS plėtojimas, užtikrinant bendrų informacinių sistemų, skirtų studijoms ir mokslui valdyti, efektyvų veikimą. 5. KVIS plėtra, integruojant su LIEMSIS/IMSIS 6. Praktikų plėtra, integruojant su LIEMSIS/IMSIS 7. Duomenų centrų (VU, KTU) plėtra, derinant veiklas su LITNET programa 8. Mokslui ir studijoms skirtų registrų (Studentų, Pedagogų ir tyrėjų) ir ŠVIS (AM) plėtojimas, atnaujinant mokslo ir studijų stebėsenos rodiklius 1. Atvirai prieinamų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų paskelbtų publikacijų, procentas 2. Atvirai prieinamų Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų, procentas 3. Atvirai prieinamų mokslo tyrimų duomenų, procentas Programų, kurios naudojasi el. studijų paslaugomis (iš dalies arba visomis), procentas Mokslo ir studijų institucijų, kurios naudojasi bendra informacine infrastruktūra, procentas Duomenų centrų išteklių (energetinių, serverinių, licencijų, programinės įrangos ir pan.) panaudojimo bendroms LITMIS/LITNET reikmėms dalis, procentas Nacionalinių (strategijos) stebėsenos rodiklių duomenų, skirtų mokslui ir studijoms, pasiekiamumas iš informacinių sistemų, procentas Rodiklis 2016 m Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos akademinei bendruomenei įgyti žinių ir kompetencijų, padėti plėtoti mokslinį pažinimą 1. Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos elaba išlaidas, 2. Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos LIEMSIS/IMSIS išlaidas 3. Dengti bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos elaba išlaidas 4. Dengti Švietimo valdymo informacinės sistemos bei mokslui ir studijoms skirtų Tiesiogine sąsaja perduodamų/gaunamų duomenų dalis, procentas Reguliariai skaičiuojamų rodiklių iš švietimo ir mokslo ministro patvirtinto valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos

23 Uždavinys / priemonė nacionalinių registrų būtinas išlaidas Rezultatas / Rodiklis rodiklių sąrašo aukštajam mokslui dalis, procentas Rodiklis 2012 m. Rodiklis 2014 m. Rodiklis 2016 m.

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau