Product Summary: Food

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Product Summary: Food"

Transkriptas

1 Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje ataskaitoje išsamiai aprašomos šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir pateikiamos nuorodos, kaip susirasti papildomos informacijos. Kiekvienos produktų ir (arba) paslaugų grupės pateikiami du kriterijų rinkiniai: Pagrindiniai kriterijai yra tokie kriterijai, kuriuos gali naudoti bet kuri perkančioji organizacija visose valstybėse narėse, ir jie yra susiję su svarbiausiomis poveikio aplinkai rūšimis. Šie kriterijai sudaryti taip, kad juos taikant reikėtų minimalių papildomų tikrinimų ar išlaidų. Išsamius kriterijus renkasi tie, kurie ketina pirkti geriausius rinkai pateiktus aplinkos apsaugos produktus. Taikant šiuos kriterijus gali tekti atlikti papildomą tikrinimo darbą ar šiek tiek padidėti sąnaudos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais produktais. 1. Apibrėžtis ir taikymo sritis Viešosios administracijos įsigyja labai skirtingų tipų transporto priemones įprastiems poreikiams (pvz., tarnybines transporto priemones, tikrinimo įstaigų transporto priemones, krovininius automobilius ar sodo įrangą), avarinių tarnybų transporto priemones (greitosios medicinos pagalbos automobilius, gaisrinius automobilius, lengvuosius automobilius ir policijos automobilius) ir specialiąsias transporto priemones (gatvių valymo automobilius, šiukšliavežes, autobusus ir t. t.). Buvo parengti šių trijų produktų grupių kriterijai: lengvųjų automobilių, kurie perkami tiesiogiai ar dėl kurių sudaromos finansinės nuomos ir (arba) nuomos sutartys; viešojo transporto priemonių ir paslaugų; atliekų surinkimo automobilių ir paslaugų. Šiame dokumente apibrėžtais kriterijais ir sutarčių sudarymo procedūromis taip pat galima naudotis kaip gairėmis rengiant tam tikrų perkamų transporto priemonių tipų techninius reikalavimus ir sudarant paslaugų sutartis, kurios nėra įtrauktos į šį dokumentą. Be to, siūlomus kriterijus reikėtų taikyti kartu su Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ir nacionaliniais šią direktyvą įgyvendinančiais teisės aktais. Minėta direktyva reikalaujama, kad pagal viešojo paslaugų pirkimo sutartį veiklą vykdantys viešojo sektoriaus institucijos ir veiklos vykdytojai pirkdami kelių transporto priemones atsižvelgtų į 1

2 eksploatavimo laikotarpiu sunaudojamą energiją ir poveikį aplinkai, įskaitant bent sunaudojamą energijos kiekį, išmetamą CO 2 kiekį ir išmetalų, įskaitant NO x, NMHC ir kietąsias daleles, kiekį. Tai gali būti užtikrinta įtraukiant sunaudojamo energijos kiekio reikalavimus ir nagrinėjamus kiekvienos rūšies poveikio aplinkosauginio veiksmingumo parametrus (kaip būtinuosius techninius reikalavimus ar sutarties sudarymo kriterijus) arba šiuos poveikius išreiškus pinigine verte juos nurodyti pirkimo sprendime pagal direktyvoje pateiktą skaičiavimo metodiką. Į šio produkto aprašą įtrauktus rekomenduojamus kriterijus viešojo sektoriaus institucijos gali naudoti kaip direktyvos įgyvendinimo gaires pasirenkant pirmąjį ar antrąjį variantą, t. y. sunaudojimo energijos kiekio ir aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimus įtraukiant kaip techninius reikalavimus ir (arba) sutarties sudarymo kriterijus. Kriterijai taip pat gali būti taikomi kartu su būvio ciklo sąnaudų apskaičiavimu, kurį atliekant taikoma direktyvos 6 straipsnyje nustatyta metodika ar lygiavertė priemonė, pvz., nurodytoji kad būtų padedama priimti pirkimo sprendimą atsižvelgiant į būvio ciklo sąnaudas ir būtinuosius aplinkos apsaugos kriterijus. Įgyvendindamos ekologiškų transporto priemonių direktyvą ne visos valstybės narės leido naudoti abi minėtas pasirinktis, todėl viešojo sektoriaus institucijos privalo patikrinti, kokie įpareigojimai yra nustatyti nacionaliniuose teisės aktuose, ir tik tada pasirinkti šiai produktų grupei taikytiną savo ŽVP metodą. Išsami informacija apie atitinkamus ES teisės aktus pateikta pridedamoje techninėje informacinėje ataskaitoje Lengvieji automobiliai ir nedidelės galios transporto priemonės Lengvųjų automobilių ir nedidelės galios transporto priemonių: Pagrindinis kriterijų rinkinys siejamas su CO 2, kitais išmetamais teršalais ir skleidžiamu triukšmu. Išsamūs kriterijai, be to, apima kitus elementus, galinčius turėti poveikio degalų sąnaudoms ar kitam transporto priemonių poveikiui aplinkai. Specialiame skirsnyje aptarti automobilių nuomos ar finansinės nuomos klausimai. Kad būtų sudaryta transporto priemonių finansinės nuomos ar nuomos sutartis, į viešųjų pirkimų procedūrą turi būti įtraukiami tam tikri su technine priežiūra susiję aplinkos apsaugos aspektai, nes techninės priežiūros užduotis vykdys konkurso dalyvis. Siekiant skatinti diegti patobulinimus, abiem atvejais buvo apibrėžti sutarties sudarymo kriterijai Viešojo transporto priemonės ir paslaugos Dar prieš kelerius metus daugumą viešojo transporto paslaugų tvarkė viešojo sektoriaus institucijos (dažniausiai vietos ir regiono valdžia); šią veiklą tiesiogiai vykdė valstybės tarnautojai ar už paslaugos teikimą atsakinga viešojo sektoriaus bendrovė. Tačiau pastaraisiais metais rengiama gerokai daugiau viešojo susisiekimo autobusais paslaugų konkursų. Todėl parengti tiesioginio autobusų pirkimo ir viešojo transporto paslaugų viešojo pirkimo kriterijai. Autobusų viešojo pirkimo pagrindiniai kriterijai siejami su svarbiausiais autobusams taikomais aplinkos apsaugos ir 2

3 sveikatos aspektais, t. y. su išmetamosiomis dujomis ir skleidžiamu triukšmu (apibrėžiant tam tikras transporto priemonių technines charakteristikas). Išsamūs kriterijai siejami su kitais elementais, kuriuos naudojant būtų prisidėta prie kitų tipų poveikio aplinkai mažinimo. Autobusų paslaugų viešojo pirkimo pagrindiniai kriterijai taip pat visų pirma siejami su išmetamosiomis dujomis, skleidžiamu triukšmu ir autobusų vairuotojų ekologiško vairavimo mokymu, kad taip būtų sumažinamos degalų sąnaudos. Taikant išsamius kriterijus nagrinėjami papildomi aspektai, pvz., papildomos savybės, kurias naudojant galima sumažinti degalų sąnaudas. Šiuo atveju daugelis kriterijų apibrėžiami kaip sutarties sudarymo kriterijai, kad geriau aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantiems dalyviams būtų galima skirti daugiau taškų Atliekų surinkimo automobiliai ir paslaugos Kalbant apie transporto paslaugas, atliekų surinkimo paslaugos vis dažniau perduodamos privačioms bendrovėms konkurso būdu. Todėl parengti ir tiesioginio sunkvežimių pirkimo, ir atliekų rinkimo paslaugų viešojo pirkimo kriterijai. Kriterijai nedaug skiriasi nuo autobusams taikomų kriterijų, nes sunkvežimiai taip pat yra didelės galios transporto priemonės. Vienintelis skirtumas rekomenduojama sunkvežimiams netaikyti poveikio visuotiniam atšilimui (PVA) kriterijaus. Atrodo, kad oro kondicionavimo sistemų kriterijus taip pat nėra toks svarbus, nes oras būtų reguliuojamas tik vairuotojo kabinoje; be to, kai kuriose šalyse ši paslauga teikiama naktį ar anksti ryte, kai nėra jokio reikalo naudoti oro kondicionavimo sistemos. Todėl šio elemento kriterijus atliekų surinkimo automobiliams netaikomas. Būtinieji išmetamo CO 2 kiekio reikalavimai kaip kriterijus netaikomi viešajam transportui ir atliekų surinkimo automobiliams, nes šios transporto priemonės gerokai skiriasi dydžiu ir naudojimo metodais, todėl būtų labai sunku tai tinkamai išmatuoti ir patikrinti. Išmetamųjų dujų kiekio kriterijai grindžiami EURO standartais. Tačiau įgyvendindamos Ekologiškų transporto priemonių direktyvą institucijos turėtų atsižvelgti į energijos kiekį, sunaudojamą per konkrečių aptariamų transporto priemonių gyvavimo ciklą, ir per tokį laikotarpį jų išmetamą CO 2 kiekį. Šiuo atveju tenka naudoti būvio ciklo sąnaudų apskaičiavimą, kuris atliekamas taikant direktyvos 6 straipsnyje nustatytą metodiką ar lygiavertę priemonę, pvz., nurodytąją adresu 3

4 2. Pagrindinis poveikis aplinkai 1 Pagrindinės poveikio aplinkai rūšys ŽVP metodas Klimato kaitos skatinimas išmetant šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Išteklių eikvojimas (ypač iš neatsinaujinančių išteklių pagaminamų degalų). Oro tarša kitomis išmetamosiomis dujomis, kurios gali: - sukelti sveikatos sutrikimų (ypač kvėpavimo takų) vietos ir regiono lygmeniu; - pažeisti aplinką, pastatus ir paminklus. Akustinė tarša. Panaudotų tepimo medžiagų, alyvos ir padangų kaupimasis. Panaudotų dalių ir medžiagų susidarymas baigus eksploatuoti transporto priemonę. Atkreipiame dėmesį, kad poveikio rūšys išvardytos ne pagal svarbą. Mažos taršos (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kitų išmetamųjų dujų ir triukšmo) transporto priemonių viešasis pirkimas. Degalų sąnaudų sumažinimas taikant ekologišką vairavimą, padangų slėgio stebėjimo sistemas ir pavarų perjungimo indikatorius. Degalų sąnaudų sumažinimas pasirenkant mažos klampos tepimo medžiagas ir mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas. Transporto priemonių su oro kondicionavimo sistemomis, kuriose sumontuoti mažo poveikio visuotiniam atšilimui aušintuvai, viešasis pirkimas. Ekologiškų padangų ir regeneruotųjų tepamųjų alyvų viešasis pirkimas. Užtikrinimas, kad panaudotos tepamosios alyvos ir padangos būtų renkamos ir tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Pirmenybės teikimas transporto priemonėms, kurias gaminant naudotos perdirbtosios ir (arba) biologinės medžiagos. 1 Poveikis aplinkai aplinkos būklės prastėjimas: aplinkos būklės blogėjimas eikvojant išteklius (pvz., orą, vandenį ir dirvožemį), ekologinių sistemų naikinimas ir augalijos bei gyvūnijos nykimas. 4

5 3. Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 3.1. Lengviesiems automobiliams ir nedidelės galios transporto priemonėms taikomi ES ŽVP kriterijai DALYKAS DALYKAS Mažos taršos transporto priemonių pirkimas ar finansinė nuoma. Mažos taršos transporto priemonių pirkimas ar finansinė nuoma. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. CO 2 išmetamas kiekis 1. CO 2 išmetamas kiekis Pagal transporto priemonės techninių duomenų lapą jos išmetamas CO 2 kiekis neturi viršyti šių verčių: Transporto priemonės CO 2 g/km tipas 2 Mažalitražė 110 Maža 120 Kompaktiška 130 Vidutinė 150 Didelė 170 Aukšta ir (arba) ypatinga 270 Visureigis ir (arba) 210 šeimyninis automobilis Maži lengvieji 150 sunkvežimiai (N1, 1 klasė) Kiti lengvieji sunkvežimiai 220 (N1, II ir III klasės) techninių duomenų lapą, kuriame nurodomas išmetamas CO 2 kiekis. Pagal transporto priemonės techninių duomenų lapą jos išmetamas CO 2 kiekis neturi viršyti šių verčių: Transporto priemonės CO 2 g/km tipas 2 Mažalitražė 90 Maža 100 Kompaktiška 110 Vidutinė 130 Didelė 150 Aukšta ir (arba) ypatinga 200 Visureigis ir (arba) 170 šeimyninis automobilis Maži lengvieji 130 sunkvežimiai (N1, 1 klasė) Kiti lengvieji sunkvežimiai 180 (N1, II ir III klasės) techninių duomenų lapą, kuriame nurodomas išmetamas CO 2 kiekis. 2 Transporto priemonių tipų pavyzdžiai pateikti adresu 5

6 2. Išmetamųjų dujų išlakos Transporto priemonės turi atitikti EURO 5 standartą. techninių duomenų lapą su šia informacija. 3. Ekologiškas vairavimas Su automobiliais ir (arba) lengvaisiais sunkvežimiais pateikiama informacija (nurodymai), kaip reikėtų ekologiškai vairuoti atitinkamą transporto priemonę. Tikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia dokumentus su būtina informacija. 2. Išmetamųjų dujų išlakos Transporto priemonės turi atitikti EURO 6 standartą. techninių duomenų lapą su šia informacija. 3. Ekologiškas vairavimas Su automobiliais ir (arba) lengvaisiais sunkvežimiais pateikiama informacija (nurodymai), kaip reikėtų ekologiškai vairuoti atitinkamą transporto priemonę. Tikrinimas. Konkurso dalyvis pateikia dokumentus su būtina informacija. 4. Pavarų perjungimo indikatoriai (PPI) Siūlomoje transporto priemonėje yra sumontuotas pavarų perjungimo indikatorius. techninių duomenų lapą su šia informacija. 5. Padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS) Siūlomoje transporto priemonėje sumontuotos padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS). techninių duomenų lapą su šia informacija. 6

7 6. Degalų sąnaudų indikatorius Siūlomose transporto priemonėse sumontuotas mechanizmas, kuriame vairuotojui nurodomos degalų sąnaudos. techninių duomenų lapą su šia informacija. 7. Oro kondicionavimo sistemos dujos Siūlomos transporto priemonės atitinka toliau išvardytus reikalavimus. Jeigu transporto priemonėje sumontuota oro kondicionavimo sistema, kurioje naudojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, konkrečių dujų poveikis visuotiniam atšilimui turi būti 150 (susietas su CO 2 ; laikotarpis 100 metų). Jeigu PVA yra didesnis, nuotėkio iš sistemos srautas neturi viršyti 40 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus iš vienos garintuvo sistemos arba 60 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus iš dviejų garintuvų sistemos. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi nurodyti oro kondicionavimo sistemoje naudojamų šaldomųjų dujų pavadinimą, formulę ir PVA. Jeigu naudojamas dujų mišinys (n skaičius dujų), PVA apskaičiuojamas taip: GWP= Σ(Cheminė medžiaga X 1 % x GWP(X 1 )) + (Cheminė medžiaga X 2 % x GWP(X 2 )) + (Cheminė medžiaga X n % x GWP(X n ))) kai % svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %. Informaciją apie dujų PAV galima rasti adresu 7

8 wg1/248.htm. Jeigu PVA yra > 150, turi būti pateikiami nuotėkio tikrinimo bandymo rezultatai. 8. Tepamosios alyvos a. Atliekant techninę priežiūrą transporto priemonėse turi būti naudojamos mažos klampos variklio tepamosios alyvos arba regeneruotosios tepamosios alyvos, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % regeneruotosios bazinės alyvos. Mažos klampos variklio tepamosios alyvos yra tos alyvos, kurioms suteiktas Automobilių inžinierių draugijos (angl. santr. SAE) 0W30 ar 5W30 arba 3 atitikmens kategorijos numeris. b. Turėtų būti naudojami hidrauliniai skysčiai ir plastiškieji tepalai, kuriems naudojimo metu netaikoma pavojaus sveikatai ar aplinkai frazė arba rizikos frazė (mažiausia klasifikacijos ribinė vertė, nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 arba Tarybos direktyva 99/45/EB). c. Cheminėms medžiagoms, kurios laikomos didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnyje numatytą sąrašą, neleidžiama taikyti jokios nuo Reglamento (EB) Nr. 66/ straipsnio 6 dalyje nurodytos išimties nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu mišiniuose jų koncentracija didesnė nei 0,010 % (w/w). d. 45 % anglies turi būti iš atsinaujinančių išteklių žaliavos. e. Suvestinė biologiškai neskaidomų ir biologiškai besikaupiančių medžiagų procentinė masės dalis neturi būti didesnė kaip 0,1 % (w/w). 8

9 Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų tepamųjų medžiagų techninių duomenų lapą. Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., techniniai dokumentai ar nepriklausomos institucijos parengtas bandymo protokolas. 9. Transporto priemonės padangų skleidžiamas triukšmas Transporto priemonėse turi būti sumontuotos padangos, kurių skleidžiamo triukšmo lygis turi būti žemesnis nei didžiausias Reglamento 661/2009 II priedo C dalyje (žr. šio dokumento II priedą) nustatytas lygis. Tai atitinka dvi aukščiausias ES padangų riedėjimo išorinio triukšmo klasės kategorijas (iš trijų galimų). Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti atliekant techninės priežiūros darbus naudosimų padangų sąrašą, padangų techninių duomenų lapą arba bandymo rezultatus, kuriuose nurodomas skleidžiamo triukšmo lygis, ir pasirašytą įsipareigojimų deklaraciją, galiojančią tol, kol vykdoma sutartis naudoti šiuos produktus. 9

10 10. Transporto priemonių padangų pasipriešinimas riedėjimui Pasipriešinimas riedėjimui (ir naujų, ir restauruotų padangų 3 ), išreikštas kg/tonai, neturi viršyti toliau nurodytų verčių pagal ISO standartą ar lygiavertį standartą. Padangos klasė Didž. pasipriešinimo riedėjimui vertė (kg/tonai) C1 10,5 E C2 9,2 E C3 7 D Degalų naudojimo efektyvumo klasę nurodanti padangos žyma Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti naudotinų padangų sąrašą, bandymo rezultatus pagal ISO standartą arba lygiavertį standartą atitikčiai patikrinti ir pasirašytą įsipareigojimų deklaraciją, galiojančią tol, kol vykdoma sutartis naudoti šiuos produktus. Susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, paženklinti produktai laikomi tinkamais. Bus priimami ir kiti įrodymai. 3 Pastaba: restauruotos padangos nėra ženklinamos. 10

11 SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Pakaitinių degalų naudojimas Transporto priemonė suprojektuota taip, kad gali būti varoma pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis). techninių duomenų lapą, kuriame išdėstomi minėti techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. 2. Skleidžiamo triukšmo lygis Skleidžiamo triukšmo lygis yra žemesnis už nustatytąjį teisės aktais (žr. I priedą). techninių duomenų lapą su minėta informacija arba bandymo rezultatus. 3. Mažiau CO 2 išlakų CO 2 išlakų yra mažiau nei nustatyta techniniuose reikalavimuose (1). techninių duomenų lapą, kuriame nurodomas išmetamas CO 2 kiekis. SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Pakaitinių degalų naudojimas Transporto priemonė suprojektuota taip, kad gali būti varoma pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis). techninių duomenų lapą, kuriame išdėstomi šie techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. 2. Skleidžiamo triukšmo lygis Skleidžiamo triukšmo lygis yra žemesnis už nustatytąjį teisės aktais (žr. I priedą). techninių duomenų lapą su minėta informacija arba bandymo rezultatus. 3. Mažiau CO 2 išlakų CO 2 išlakų yra mažiau nei nustatyta techniniuose reikalavimuose (1). techninių duomenų lapą, kuriame nurodomas išmetamas CO 2 kiekis. 4. Transporto priemonės medžiagos Papildomi taškai skiriami atsižvelgiant į tai, kokia transporto 11

12 priemonės masės procentinė dalis pagaminta iš perdirbtųjų ar organinių medžiagų. Organinėms medžiagoms priskiriami, pvz., iš augalinio aliejaus pagaminti biologiniai plastikai arba kukurūzų krakmolas. techninių duomenų lapą su šia informacija. 5. Variklio automatinio išjungimo sistema Transporto priemonėje sumontuota variklio automatinio išjungimo sistema. techninių duomenų lapą su šia informacija. SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIS (tik FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIMS) 1. Tepamųjų alyvų ir padangų šalinimas Rangovui taikomos nuostatos, pagal kurias jis privalo rinkti ir šalinti panaudotas tepamąsias alyvas ir padangas, mažinti poveikį aplinkai ir užtikrinti tinkamą šių rūšių atliekų tvarkymą. Tikrinimas. Rangovas yra sudaręs sutartį su vienu ar keliais įgaliotais atliekų tvarkytojais arba gali pateikti įrodymų, kad taikomos naudotų tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatos. SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIS (tik FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIMS) 1. Tepamųjų alyvų ir padangų šalinimas Rangovui taikomos nuostatos, pagal kurias jis privalo rinkti ir šalinti panaudotas tepimo alyvas ir padangas, mažinti poveikį aplinkai ir užtikrinti tinkamą šių rūšių atliekų tvarkymą. Tikrinimas. Rangovas yra sudaręs sutartį su vienu ar keliais įgaliotais atliekų tvarkytojais arba gali pateikti įrodymų, kad taikomos naudotų Tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatos. 12

13 Paaiškinimai Euro standartai. Siekdama sumažinti transporto priemonių išmetalų kiekį, 1992 m. ES pradėjo taikyti vadinamuosius EURO standartus. Šiais standartais šiuo metu reguliuojami leidžiami naujų automobilių, mažos galios ir didelės galios transporto priemonių išmetalų kiekis; šie standartai diegiami palaipsniui ir yra vis griežtesni. Lengviesiems automobiliams ir nedidelės galios transporto priemonėms (NGTP) taikomi EURO 1 6 lygio standartai. Jie pirmą kartą apibrėžti Direktyvoje 70/220/EB 4, vėliau iš dalies pakeisti, atšaukti ir pakeisti Reglamentu 715/2007 5, kuriame nustatytas išmetalų kiekis pagal EURO 5 ir EURO 6. Šiuo metu galioja EURO 5 standartas, o EURO 6 standartas įsigalios nuo 2014 m. CO 2 išlakų lygis. Norint nurodyti CO 2 išlakas, išreikštas g/km, turėtų būti nurodomi gamintojo pateikiami kombinuotojo ciklo skaičiai. Institucijos turėtų rinktis ne didesnes transporto priemones negu reikia atsižvelgiant į užduotis, kurias atliekant tomis transporto priemonėmis būtų naudojamasi; jei viešojo pirkimo būdu įsigyjama ir naudojama didesnė transporto priemonė negu tikslinga, aplinkai daroma papildomas poveikis, nes sunaudojama daugiau energijos ir išmetama daugiau teršalų. Skleidžiamo triukšmo lygis. Teisės aktuose apibrėžtas transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis nurodomas šių ES ŽVP kriterijų 1 priede. Padangų skleidžiamo triukšmo lygis. Teisės aktuose apibrėžtus padangos skleidžiamo triukšmo lygis nurodomas šių ES ŽVP kriterijų II priede. Sutarties sudarymo kriterijai. Sutartį sudarančios institucijos pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose turi nurodyti, kiek papildomų taškų numatoma skirti už kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Aplinkos apsaugos kriterijams apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 % visų galimų skirti taškų. Jeigu apibrėžiant sutarties sudarymo kriterijus atsižvelgiama į geresnius eksploatacinius parametrus, palyginti su į techninius reikalavimus įtrauktais būtinaisiais reikalavimais, taškai bus skiriami proporcingai atsižvelgiant į geresnius eksploatacinius parametrus m. kovo 20 d. Direktyva 70/220/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo m. birželio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos. 13

14 Pakaitiniai degalai. Transporto priemonė gali būti varoma naudojant neiškastinio kuro technologiją. Tai, be kita ko, hibridinės sistemos. Jeigu įmanoma, pakaitiniai degalai turėtų būti gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių. Atsinaujinančiais energijos ištekliais transporto sektoriuje laikoma iš atsinaujinančių išteklių pagaminta elektros energija ir vandenilis, taip pat biodegalai. Atsinaujinantys elektros energijos ir vandenilio gamybos ištekliai: saulės ir vėjo energija, biomasė, naudojant hidroenergiją pagaminta elektros energija ir geoterminė energija. Išsami informacija pateikta ES ŽVP elektros energijai skirtų kriterijų skyriuje. Biodegalams priskiriamas biodyzelinas, bioetanolis ir biodujos. Biodyzelinas gaminamas iš aliejų, pvz., daržovių aliejaus, palmių aliejaus ir rapsų sėklų. Bioetanolį galima gaminti iš žemės ūkio kultūrų, pvz., cukranendrių ir kukurūzų. Biodujos susidaro iš biologiškai skaidžių medžiagų, pvz., nuotekų, komunalinių atliekų ir augalų dalių. Finansinės nuomos straipsniai. Visi nurodyti techniniai reikalavimai taip pat galioja sudarant transporto priemonių finansinės nuomos sutartis. I tipo arba ISO standarto ekologiniai ženklai. I tipo arba ISO standarto ekologinius ženklus pagrindžiančius kriterijus nustato nepriklausoma institucija, ir jie yra stebimi taikant sertifikavimo ir audito procesus. Šie kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas informacijos šaltinis. Ekologiniai ženklai turi atitikti tokias sąlygas: Su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais. Priimant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos. Jie prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. Viešąjį pirkimą rengiančios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų ir ekologinį ženklą leisti naudoti kaip atitikties įrodymą. Tačiau joms neleidžiama prašyti, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, perkančiosios organizacijos gali naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su produkto ar pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos procesu, tačiau ne su bendru bendrovės valdymu susijusius kriterijus. Atitikties įrodymas. Jeigu tikrinant atitiktį kriterijui yra nustatyta, kad galima naudoti kitus atitinkamus įrodymus, tai gali būti gamintojo parengta techninė dokumentacija, pripažintos institucijos pateiktas bandymo protokolas ar kitas tinkamas įrodymas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į techninius ir (arba) teisinius aspektus, kiekvienu konkrečiu atveju turi įsitikinti, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. 14

15 Su sąnaudomis susiję klausimai Vertinant transporto priemonių būvio ciklo sąnaudas (BCS), be pirkimo kainos turi būti atsižvelgiama į suvartojamą energijos kiekį ir šalinimo sąnaudas. Vertinant BCS turi būti atsižvelgiama į šiuos sąnaudų elementus: investavimo sąnaudas, metinius variklinės transporto priemonės mokesčius (nors kai kuriose šalyse per viešuosius pirkimus įsigytoms transporto priemonėms šie mokesčiai netaikomi), suvartojamą energijos kiekį, kai remiamasi tuo, kiek degalų sunaudojama transporto priemonės eksploatavimo laikotarpiu; techninės priežiūros sąnaudas, kurias sudaro medžiagų išlaidos variklio alyvai, padangoms, atsarginėms dalims ir atitinkamos darbo sąnaudos; draudimo išlaidas; ir eksploatavimo pabaigos sąnaudas ar pajamas (šiuo atveju žiūrima, ar transporto priemonė yra šalinama ar parduodama). Ekologiškų transporto priemonių Direktyvoje 2009/33/EB nustatyta, kad per gyvavimo ciklą suvartojamą energijos kiekį ir išmetalų kiekį galima išreikšti pinigais ir naudoti kaip bendrųjų išlaidų dalį. Galima naudoti 6 straipsnyje nurodytą metodiką ar svetainėje pateiktą priemonę. Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 3.2. Viešojo transporto priemonėms taikomi ES ŽVP kriterijai (Autobusų viešasis pirkimas) DALYKAS DALYKAS Mažos taršos autobusų pirkimas ar finansinė nuoma Mažos taršos autobusų pirkimas ar finansinė nuoma TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. Išmetamųjų dujų išlakos Transporto priemonių varikliai turi atitikti išmetalų lygiui taikomus EEV (ekologiškesnių transporto priemonių, angl. enhanced environmentally friendly vehicle) standarto reikalavimus. techninius dokumentus, kuriuose nurodoma, kad ji atitinka standarto reikalavimus. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. Išmetamųjų dujų išlakos Transporto priemonių varikliai pagal išmetalų kiekį turi atitikti EURO VI standarto reikalavimus. techninius dokumentus, kuriuose nurodoma, kad ji atitinka standarto reikalavimus. 2. Išmetimo vamzdžiai Transporto priemonės išmetimo vamzdžiai turi būti sumontuoti ne keleivių durų pusėje. 15

16 techninių duomenų lapą. 3. Tepamosios alyvos a. Atliekant techninę priežiūrą transporto priemonėse turi būti naudojamos mažos klampos variklio tepamosios alyvos arba regeneruotosios tepamosios alyvos, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % regeneruotosios bazinės alyvos. Mažos klampos variklio tepamosios alyvos yra tos alyvos, kurių SAE markės numeris 0W30 ar 5W30 arba lygiavertis 3. b. Turėtų būti naudojami hidrauliniai skysčiai ir plastiškieji tepalai, kuriems naudojimo metu netaikoma pavojaus sveikatai ar aplinkai frazė arba rizikos frazė (mažiausia klasifikacijos ribinė vertė, nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 arba Tarybos direktyva 99/45/EB). c. Cheminėms medžiagoms, kurios laikomos didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnyje numatytą sąrašą, neleidžiama taikyti jokios nuo Reglamento (EB) Nr. 66/ straipsnio 6 dalyje nurodytos išimties nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu mišiniuose jų koncentracija didesnė nei 0,010 % (w/w). d. 45 % anglies turi būti iš atsinaujinančių išteklių žaliavos. e. Suvestinė biologiškai neskaidomų ir biologiškai besikaupiančių medžiagų procentinė masės dalis neturi būti didesnė kaip 0,1 % (w/w). Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų tepimo medžiagų techninių duomenų lapą. Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi 16

17 tinkamais. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., techniniai dokumentai ar nepriklausomos institucijos parengtas bandymo protokolas. 4. Padangos Autobusuose turi būti sumontuotos padangos, kurių skleidžiamo triukšmo vertės turi būti mažesnės nei Reglamento 661/2009 II priedo C dalyje nustatytosios ribinės vertės (žr. I priedą). Tai atitinka dvi aukščiausias ES padangų riedėjimo išorinio triukšmo klasės kategorijas (iš trijų galimų). Konkurso dalyvis turi būti įsipareigojęs naudoti mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas. Pasipriešinimas riedėjimui (naujų ir restauruotų padangų 6 ), išreikštas kg/tonai, neturi viršyti toliau nurodytų verčių pagal ISO standartą ar lygiavertį standartą. Padangos klasė Didž. pasipriešinimo riedėjimui vertė (kg/tonai) C2 9,2 E C3 7 D Degalų naudojimo efektyvumo klasę nurodanti padangos žyma Šie skaičiai taikomi varomiesiems ratams ir kitoms specialioms funkcijoms naudojamiems ratams. Naudojamų nevaromųjų ratų padangų pasipriešinimas riedėjimui turėtų būti mažesnis negu varomųjų ar specialioms funkcijoms naudojamų padangų. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti atliekant techninės priežiūros darbus naudosimų padangų sąrašą ir atitinkamus bandymų 6 Pastaba: restauruotos padangos nėra ženklinamos. 17

18 rezultatus (pagal ISO standartą ar lygiavertį standartą). Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Pakaitinių degalų naudojimas Transporto priemonė suprojektuota taip, kad gali būti varoma pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis). techninių duomenų lapą, kuriame išdėstomi šie techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. 2. Skleidžiamo triukšmo lygis Skleidžiamo triukšmo lygis yra žemesnis už nustatytąjį teisės aktais (žr. I priedą). techninių duomenų lapą su minėta informacija arba bandymo rezultatus. 3. Išmetamųjų dujų išlakos Patvirtinta, kad transporto priemonė pagal išmetalų kiekį atitinka Euro SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Pakaitinių degalų naudojimas Transporto priemonė suprojektuota taip, kad gali būti varoma pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis). techninių duomenų lapą, kuriame išdėstomi šie techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. 2. Skleidžiamo triukšmo lygis Skleidžiamo triukšmo lygis yra žemesnis už nustatytąjį teisės aktais (žr. I priedą). techninių duomenų lapą su minėta informacija arba bandymo rezultatus. 3. Padangų slėgio stebėjimo sistema Transporto priemonėse sumontuotos padangų slėgio stebėjimo 18

19 VI standartą (jeigu taikoma). techninius dokumentus, kuriuose nurodoma, kad ji atitinka šio standarto reikalavimus. sistemos (PSSS). techninių duomenų lapą, kuriame nurodoma ši informacija. 4. Oro kondicionavimo sistemos dujos Dalies transporto priemonių, naudotinų teikiant paslaugą, oro kondicionavimo sistemos aušalo poveikis visuotiniam atšilimui, kuris susijęs su CO 2 ir kurio laikotarpis 100 metų, yra < Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi nurodyti oro kondicionavimo sistemoje naudojamų šaldomųjų dujų pavadinimą, formulę ir PVA. Jeigu naudojamas dujų mišinys (n skaičius dujų), PVA apskaičiuojamas taip: GWP= Σ(Cheminė medžiaga X 1 % x GWP(X 1 )) + (Cheminė medžiaga X 2 % x GWP(X 2 )) + (Cheminė medžiaga X n % x GWP(X n )) kai % svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %. Informaciją apie dujų PAV galima rasti adresu wg1/248.htm. Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai. 5. Transporto priemonės medžiagos Papildomi taškai skiriami atsižvelgiant į tai, kokia transporto priemonės masės procentinė dalis pagaminta iš perdirbtųjų ar 19

20 organinių medžiagų. Organinėms medžiagoms priskiriami, pvz., iš augalinio aliejaus pagaminti biologiniai plastikai arba kukurūzų krakmolas. Tikrinimas Konkurso dalyvis turi pateikti transporto priemonės techninių duomenų lapą su šia informacija. 6. Variklio automatinio išjungimo sistema Transporto priemonėje sumontuota variklio automatinio išjungimo sistema. techninių duomenų lapą, kuriame nurodyta ši informacija. Paaiškinimai Išmetamųjų dujų išlakos m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė EURO VI standartų pasiūlymą. Naujos išmetamųjų teršalų ribos, kurios pagal griežtumą prilygsta JAV 2010 standartams, įsigalios nuo m. (išsami informacija pateikta adresu EURO V standartai nuo 2008 m. galioja išduodant naujo tipo patvirtinimus ir nuo 2009 m. spalio mėn. taikomi išduodant tipo patvirtinimus eksploatuojamoms transporto priemonėms. Sutarties sudarymo kriterijai. Sutartį sudarančios institucijos pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose turi nurodyti, kiek papildomų taškų numatoma skirti už kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Aplinkos apsaugos kriterijams apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 % visų galimų skirti taškų. Jeigu apibrėžiant sutarties sudarymo kriterijus atsižvelgiama į geresnius eksploatacinius parametrus, palyginti su būtinaisiais reikalavimais, įtrauktais į techninius reikalavimus, taškai bus skiriami proporcingai atsižvelgiant į geresnius eksploatacinius parametrus. 20

21 Pakaitiniai degalai. Transporto priemonė gali būti varoma naudojant neiškastinio kuro technologiją. Tai, be kita ko, hibridinės sistemos. Jeigu įmanoma, pakaitiniai degalai turėtų būti gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių. Atsinaujinančiais energijos ištekliais transporto sektoriuje laikoma iš atsinaujinančių išteklių pagaminta elektros energija ir vandenilis, taip pat biodegalai. Atsinaujinantys elektros energijos ir vandenilio gamybos ištekliai: saulės ir vėjo energija, biomasė, naudojant hidroenergiją pagaminta elektros energija ir geoterminė energija. Išsami informacija pateikta ES ŽVP elektros energijai skirtų kriterijų skyriuje. Biodegalams priskiriamas biodyzelinas, bioetanolis ir biodujos. Biodyzelinas gaminamas iš aliejų, pvz., daržovių aliejaus, palmių aliejaus ir rapsų sėklų. Bioetanolį galima gaminti iš žemės ūkio kultūrų, pvz., cukranendrių ir kukurūzų. Biodujos susidaro iš biologiškai skaidžių medžiagų, pvz., nuotekų, komunalinių atliekų ir augalų dalių. I tipo arba ISO standarto ekologiniai ženklai. I tipo arba ISO standarto ekologinius ženklus pagrindžiančius kriterijus nustato nepriklausoma institucija, ir jie yra stebimi taikant sertifikavimo ir audito procesus. Šie kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas informacijos šaltinis. Ekologiniai ženklai turi atitikti tokias sąlygas: Su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais. Priimant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos. Jie prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. Viešąjį pirkimą rengiančios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų ir ekologinį ženklą leisti naudoti kaip atitikties įrodymą. Tačiau joms neleidžiama prašyti, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, perkančiosios organizacijos gali naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su produkto ar pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos procesu, tačiau ne su bendru bendrovės valdymu susijusius kriterijus. Atitikties įrodymas. Jeigu tikrinant atitiktį kriterijui yra nustatyta, kad galima naudoti kitus atitinkamus įrodymus, tai gali būti gamintojo parengta techninė dokumentacija, pripažintos institucijos pateiktas bandymo protokolas ar kitas tinkamas įrodymas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į techninius ir (arba) teisinius aspektus, kiekvienu konkrečiu atveju turi įsitikinti, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. Su sąnaudomis susiję klausimai Turėtų būti atsižvelgiama į būvio ciklo sąnaudas, įskaitant autobuso poveikį aplinkai pagal Direktyvą 2009/33/EB. 21

22 Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 3.3. Vežimo viešuoju transportu paslaugoms taikomi ES ŽVP kriterijai DALYKAS Vežimo autobusais laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų paslaugų sutartis. DALYKAS Vežimo autobusais laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų paslaugų sutartis. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. Išmetamųjų dujų išlakos Visose paslaugoms teikti naudojamose transporto priemonėse turi būti sumontuoti EURO IV standartus atitinkantys varikliai. Jeigu transporto priemonėms nėra išduoti pažymėjimai pagal EURO IV standartą, bet atitiktis tam pačiam standartui užtikrinta papildomais techniniais pertvarkymais, šios atitikties dokumentai turėtų būti įtraukti į konkurso paraišką. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turėtų pateikti transporto priemonių techninių duomenų lapus, kuriuose apibrėžti išmetalų kiekio standartai. Tų transporto priemonių, kurios yra techniškai pertvarkytos ir atitinka EURO IV standartą, priemonės turi būti pagrindžiamos dokumentais ir įtraukiamos į konkurso paraišką, ir šiuos pertvarkymus turi patvirtinti nepriklausoma trečioji šalis. 2. Skleidžiamas triukšmas Transporto priemonių, ketinamų naudoti teikiant paslaugą, skleidžiamo triukšmo lygiai turi būti žemesni negu nustatytieji teisės aktais (žr. I priedą). Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti teikiant paslaugą naudosimų visų transporto priemonių sąrašą ir nurodyti kiekvienos iš jų skleidžiamo triukšmo lygį ir vidutinį skleidžiamo triukšmo lygį. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. Išmetamųjų dujų išlakos Visose paslaugoms teikti naudojamose transporto priemonėse turi būti sumontuoti EURO V standartus atitinkantys varikliai. Jeigu transporto priemonėms nėra išduoti pažymėjimai pagal EURO V standartą, bet atitiktis tam pačiam standartui užtikrinta papildomais techniniais pertvarkymais, šios atitikties dokumentai turėtų būti įtraukti į konkurso paraišką. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turėtų pateikti transporto priemonių techninių duomenų lapus, kuriuose apibrėžti išmetalų kiekio standartai. Tų transporto priemonių, kurios yra techniškai pertvarkytos ir atitinka EURO V standartą, priemonės turi būti pagrindžiamos dokumentais ir įtraukiamos į konkurso paraišką, ir šiuos pertvarkymus turi patvirtinti nepriklausoma trečioji šalis. 2. Skleidžiamas triukšmas Transporto priemonių, ketinamų naudoti teikiant paslaugą, skleidžiamo triukšmo lygiai turi būti žemesni negu nustatytieji teisės aktais (žr. I priedą). Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti teikiant paslaugą naudosimų visų autobusų sąrašą ir nurodyti kiekvieno iš jų skleidžiamo triukšmo lygį ir vidutinį skleidžiamo triukšmo lygį. 22

23 3. Tepamosios alyvos a. Transporto priemonėse turi būti naudojamos žemo klampumo variklio tepamosios alyvos (VTA) ar regeneruotosios tepamosios alyvos, ne mažiau kaip 25 % regeneruotosios bazinės alyvos atliekant transporto priemonės techninę priežiūrą. MKVTA yra tos alyvos, kurių SAE markės numeris 0W30 arba 5W30 ar lygiavertis 3. b. Turėtų būti naudojami hidrauliniai skysčiai ir plastiškieji tepalai, kuriems naudojimo metu netaikoma pavojaus sveikatai ar aplinkai frazė arba rizikos frazė (mažiausia klasifikacijos ribinė vertė, nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 arba Tarybos direktyva 99/45/EB). c. Cheminėms medžiagoms, kurios laikomos didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnyje numatytą sąrašą, neleidžiama taikyti jokios nuo Reglamento (EB) Nr. 66/ straipsnio 6 dalyje nurodytos išimties nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu mišiniuose jų koncentracija didesnė nei 0,010 % (w/w). d. 45 % anglies turi būti iš atsinaujinančių išteklių žaliavos. e. Suvestinė biologiškai neskaidomų ir biologiškai besikaupiančių medžiagų procentinė masės dalis neturi būti didesnė kaip 0,1 % (w/w). Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų tepimo medžiagų techninių duomenų lapą. Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Bus priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., techniniai dokumentai ar nepriklausomos institucijos parengtas bandymo protokolas. 23

24 4. Padangos Konkurso dalyvis turi naudoti padangas, kurioms riedant skleidžiamo triukšmo vertės yra mažesnės negu Reglamento 661/2009 II priedo C dalyje nustatytosios ribinės vertės (žr. I priedą). Tai atitinka dvi aukščiausias ES padangų riedėjimo išorinio triukšmo klasės kategorijas (iš trijų galimų). Konkurso dalyvis turi būti įsipareigojęs naudoti mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas. Pasipriešinimas riedėjimui (ir naujų, ir restauruotų padangų 7 ), išreikštas kg/tonai, neturi viršyti toliau nurodytų verčių pagal ISO standartą ar lygiavertį standartą. Padangos klasė Didž. pasipriešinimo riedėjimui vertė (kg/tonai) C2 9,2 E C3 7 D Degalų naudojimo efektyvumo klasę nurodanti padangos žyma Šie skaičiai taikomi varomiesiems ratams ir kitoms specialioms funkcijoms naudojamiems ratams. Naudojamų nevaromųjų ratų padangų pasipriešinimas riedėjimui turėtų būti mažesnis negu varomųjų ar specialioms funkcijoms naudojamų padangų. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti atliekant techninės priežiūros darbus naudosimų padangų sąrašą ir atitinkamus bandymų rezultatus (pagal ISO standartą ar lygiavertį standartą). Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 7 Pastaba: restauruotos padangos nėra ženklinamos. 24

25 SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Išmetamųjų dujų išlakos Atitinkančių griežtesnius EURO standartus (EURO V, EEV standartą ir EURO VI, jeigu taikoma) teikiant paslaugą naudotinų transporto priemonių dalis. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti teikiant paslaugą naudotinų visų transporto priemonių sąrašą, jų standartą ir atitinkamus techninių duomenų lapus, kuriuose pateikti taikomi išmetalų kiekio standartai. 2. Pakaitinių degalų naudojimas Pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis) skirtų varyti transporto priemonių dalis. techninių duomenų lapą, kuriame išdėstyti šie techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI Papildomai skiriami taškai 1. Išmetamųjų dujų išlakos Atitinkančių griežtesnius EURO standartus (EEV standartą ir EURO VI, jeigu taikoma) teikiant paslaugą naudotinų transporto priemonių dalis. Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi pateikti teikiant paslaugą naudotinų visų transporto priemonių sąrašą, jų standartą ir atitinkamus techninių duomenų lapus, kuriuose pateikti taikomi išmetalų kiekio standartai. 2. Pakaitinių degalų naudojimas Pakaitinių tipų degalais ar sistemomis (pvz., biodegalais, elektros energija, vandeniliu ar hibridinėmis sistemomis) skirtų varyti transporto priemonių dalis. techninių duomenų lapą, kuriame išdėstyti šie techniniai reikalavimai ar degalų technologijos techniniai reikalavimai. 25

26 3. Padangų slėgio stebėjimo sistemos Teikiant paslaugą naudojamų transporto priemonių, kuriose sumontuotos padangų slėgio stebėjimo sistemos (PSSS), dalis. techninius dokumentus, kuriuose tai būtų nurodyta. 4. Oro kondicionavimo sistemos dujos Teikiant paslaugą naudojamų transporto priemonių, kuriose sumontuotos oro kondicionavimo sistemos šaltnešiui būdingas poveikis visuotiniam atšilimui, dalis. Tariama, kad ši sąlyga yra įvykdyta, jeigu PVA, kuris susijęs su CO 2 ir kurio laikotarpis 100 metų, yra < Tikrinimas. Konkurso dalyvis turi nurodyti kiekvienos transporto priemonės oro kondicionavimo sistemoje naudojamų šaldymo dujų pavadinimą, formulę ir PVA. Jeigu naudojamas dujų mišinys (n skaičius dujų), PVA apskaičiuojamas taip: GWP= Σ(Cheminė medžiaga X 1 % x GWP(X 1 )) + (Cheminė medžiaga X 2 % x GWP(X 2 )) + (Cheminė medžiaga X n % x GWP(X n )) kur % yra svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %. Informaciją apie dujų PAV galima rasti adresu wg1/248.htm. Produktai, paženklinti susijusiu I tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi tinkamais. Taip pat galima naudoti kitas tinkamas įrodymo priemones. 26

27 5. Transporto priemonės medžiagos Papildomi taškai skiriami atsižvelgiant į tai, kokia transporto priemonės masės procentinė dalis pagaminta iš perdirbtųjų ar organinių medžiagų. Organinėms medžiagoms priskiriami, pvz., iš augalinio aliejaus pagaminti biologiniai plastikai arba kukurūzų krakmolas. techninių duomenų lapą su šia informacija. 6. Variklio automatinio išjungimo sistema Transporto priemonės, kuriose sumontuota variklio automatinio išjungimo sistema, dalis. techninių duomenų lapą, kuriame nurodyta ši informacija. SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIAI 1. Naujos transporto priemonės Visos naujos transporto priemonės, įsigytos po sutarties sudarymo ir jos galiojimo laikotarpiu naudojamos paslaugai teikti, turi atitikti EEV standartą (jeigu taikomas) ir jose turi būti sumontuota PSSS (padangų slėgio stebėjimo sistema). Transporto priemonės išmetimo vamzdis turi būti sumontuotas kitoje pusėje negu keleivių durys. Tikrinimas. Konkurso dalyvis institucijai pateikia atitinkamą informaciją, kuria patvirtinama, kad laikomasi straipsnio reikalavimų. SUTARTIES VYKDYMO STRAIPSNIAI 1. Naujos transporto priemonės Visos naujos transporto priemonės, įsigytos po sutarties sudarymo ir jos galiojimo laikotarpiu naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti EURO VI standartą (jeigu taikomas) ir jose turi būti sumontuota PSSS (padangų slėgio stebėjimo sistema). Transporto priemonės išmetimo vamzdis turi būti sumontuotas kitoje pusėje negu keleivių durys. Tikrinimas. Konkurso dalyvis institucijai pateikia atitinkamą informaciją, kuria patvirtinama, kad laikomasi straipsnio reikalavimų. 2. Degalų sąnaudos 2. Degalų sąnaudos 27

28 Konkurso dalyvis institucijai turi pateikti duomenis, patvirtinančius degalų sąnaudas nustatytu laikotarpiu teikiant paslaugą (benzino, dyzelino, biodegalų, suslėgtųjų gamtinių dujų, elektros energijos...). Rangovai taip pat turi įgyvendinti šį degalų suvartojimą ilgainiui gerinančias priemones ir teikti ataskaitas apie šias priemones. Tikrinimas. Konkurso dalyvis institucijai pateikia atitinkamą informaciją, kuria patvirtinama, kad laikomasi straipsnio reikalavimų. 3. Vairuotųjų mokymas Visi vairuotojai, sutarties vykdymo laikotarpiu dalyvaujantys teikiant paslaugą, pripažintos institucijos reguliariai turi būti mokomi aplinką tausojančio vairavimo siekiant padidinti Degalų naudojimo efektyvumą. Tikrinimas. Rangovas pateikia paslaugą teikusių vairuotojų sąrašą ir pažymėjimus, kuriais patvirtinama, kad šie vairuotojai yra išklausę ekologiško vairavimo kursą. 4. Tepamųjų alyvų ir padangų šalinimas Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiu taiko naudotų tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatas, taip mažina poveikį aplinkai ir užtikrina reikalavimus atitinkantį šių rūšių atliekų tvarkymą. Tikrinimas. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiui yra sudaręs sutartį su vienu ar keliais įgaliotais atliekų tvarkytojais arba gali pateikti įrodymų, kad taikomos naudotų tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatos. Konkurso dalyvis institucijai turi pateikti duomenis, patvirtinančius degalų sąnaudas nustatytu laikotarpiu teikiant paslaugą (benzino, dyzelino, biodegalų, suslėgtųjų gamtinių dujų, elektros energijos...). Rangovai taip pat turi įgyvendinti šį degalų suvartojimą ilgainiui gerinančias priemones ir teikti ataskaitas apie šias priemones. Tikrinimas. Konkurso dalyvis institucijai pateikia atitinkamą informaciją, kuria patvirtinama, kad laikomasi straipsnio reikalavimų. 3. Vairuotųjų mokymas Visi vairuotojai, sutarties vykdymo laikotarpiu dalyvaujantys teikiant paslaugą, pripažintos institucijos reguliariai turi būti mokomi aplinką tausojančio vairavimo siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą. Tikrinimas. Rangovas pateikia paslaugą teikusių vairuotojų sąrašą ir pažymėjimus, kuriais patvirtinama, kad šie vairuotojai yra išklausę ekologiško vairavimo kursą. 4. Tepamųjų alyvų ir padangų šalinimas Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiu taiko naudotų tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatas, taip mažina poveikį aplinkai ir užtikrina reikalavimus atitinkantį šių rūšių atliekų tvarkymą. Tikrinimas. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpiui yra sudaręs sutartį su vienu ar keliais įgaliotais atliekų tvarkytojais arba gali pateikti įrodymų, kad taikomos naudotų tepamųjų alyvų ir padangų surinkimo ir šalinimo nuostatos. 5. Plovyklos 28

29 Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu autobusai yra plaunami, jie turi būti plaunami plovyklose, kuriose sumontuotas bent dumblo ir alyvos skirtuvas. Tikrinimas. Pažymėjimas, kuriuo patvirtinama, kad naudotoje plovykloje prieš vandens išleidimo į bendrąjį nuotakyną ir (arba) valymo įrenginius angą yra naudojamas dumblo ir alyvos skirtuvas, arba ištrauka iš savistabos programos. Paaiškinimai Išmetamųjų dujų išlakos m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė EURO VI standartų pasiūlymą. Naujos išmetamųjų teršalų ribos, kurios griežtumo atžvilgiu prilygsta JAV 2010 standartams, įsigalios nuo m. (išsami informacija pateikta adresu EURO V standartai nuo 2008 m. spalio mėn. galioja išduodant naujo tipo patvirtinimus ir nuo 2009 m. spalio mėn. taikomi išduodant tipo patvirtinimus eksploatuojamoms transporto priemonėms. Patvirtinus naujus EURO standartus turėtų būti daroma nuoroda į juos. Sutarties sudarymo kriterijai. Sutartį sudarančios institucijos pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose turi nurodyti, kiek papildomų taškų numatoma skirti už kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Aplinkos apsaugos kriterijams apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 % visų galimų skirti taškų. Jeigu apibrėžiant sutarties sudarymo kriterijus atsižvelgiama į geresnius eksploatacinius parametrus, palyginti su į techninius reikalavimus įtrauktais būtinaisiais reikalavimais, taškai bus skiriami proporcingai atsižvelgiant į geresnius eksploatacinius parametrus. Pakaitiniai degalai. Transporto priemonė gali būti varoma naudojant neiškastinio kuro technologiją. Tai, be kita ko, hibridinės sistemos. Jeigu įmanoma, pakaitiniai degalai turėtų būti gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių. Atsinaujinančiais energijos ištekliais transporto sektoriuje laikoma iš atsinaujinančių išteklių pagaminta elektros energija ir vandenilis, taip pat biodegalai. Atsinaujinantys elektros energijos ir vandenilio gamybos ištekliai: saulės ir vėjo energija, biomasė, naudojant hidroenergiją pagaminta elektros energija ir geoterminė energija. Išsami informacija pateikta ES ŽVP elektros energijai skirtų kriterijų skyriuje. Biodegalams priskiriamas biodyzelinas, bioetanolis ir biodujos. Biodyzelinas gaminamas iš aliejų, pvz., daržovių aliejaus, palmių aliejaus ir rapsų sėklų. Bioetanolį galima gaminti iš žemės ūkio kultūrų, pvz., cukranendrių ir kukurūzų. Biodujos susidaro iš biologiškai skaidžių medžiagų, pvz., nuotekų, komunalinių atliekų ir augalų dalių. 29

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. vasario 14 d. (OR. en) 6223/17 ADD 1 ENV 126 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. vasario 8 d. kam: Tarybos generaliniam sekretoriatui

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 12 12 COM(2016) 787 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes Ataskaita apie pažangių transporto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-22 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s 2018 12 31 L 334/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2066 2018 m. gruodžio 19 d. dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomenimis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo Lietuvoje, pagrindžiant

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

CL2009L0045LT bi_cp 1..1

CL2009L0045LT bi_cp 1..1 02009L0045 LT 17.06.2016 002.002 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET 38 MARE 2 PECHE 22 RECH 28 SAN 20 ENT 12 ECOFIN 29

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau