KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-22 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS NAUDOJANČIOMS, TVARKANČIOMS IR ŠIŲ DUJŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ EKSPLOATUOJANČIOMS, ĮRENGINĖJANČIOMS IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINČIOMS ĮMONĖMS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo akto Nr. Patikrinta įmonė: (Įmonės pavadinimas, kodas, eksploatuojamo įrenginio ar ūkinės veiklos adresas) Pildymo data: m. mėn. d. Nr. Klausimas Įvertinimas Taip Ne Neaktualu x x x Pastabos 1. Bendrieji duomenys apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau OAM ir F-dujos) naudojančias, tvarkančias ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančias, įrenginėjančias ir techniškai prižiūrinčias įmones (Pildo inspektorius prieš įmonės tikrinimą arba, jei tam tikri duomenys tiksliai nežinomi (inspektorius neturi galimybių sužinoti prieš patikrinimą), duomenys pildomi įmonės tikrinimo metu) 1.1. Įmonė eksploatuoja OAM ir F- dujas turinčią įrangą (pastabose nurodyti, kokią įrangą tvarko ar eksploatuoja) [7; 11 p.].: šilumos siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą; stacionarias gaisro gesinimo sistemas ir gesintuvus; įrangą, kurioje yra tirpiklių; aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius. Įrangoje yra: iki 3 kg; nuo 3 kg iki 30 kg; nuo 30 kg iki 300 kg; daugiau kaip 300 kg Hermetiškai užsandarintoje įrangoje yra: nuo 3 kg iki 6 kg; nuo 6 kg iki 30 kg Įmonė įrenginėja ir (ar) techniškai prižiūri, remontuoja šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą,

2 stacionarias gaisro gesinimo sistemas ir gesintuvus (toliau Įranga), turinčius OAM ir F-dujų [7; 11.5, 11.6 p.] 1.3. Įmonė naudoja F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje [7; 11.7 p.] 1.4. Įmonės OAM ir F-dujas turinčią Įrangą, aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius ar įrangą, kurioje yra tirpiklių, įrenginėja ir techniškai prižiūri, remontuoja kita įmonė pagal sutartį (pastabose nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą, įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą). [7; 13 p.] 1.5. Praėjusių kalendorinių metų ataskaita apie sunaudotas, surinktas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ir OAM (AM1 forma ir jos atitinkamas priedas) pateikta per informacinę sistemą Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (IS AIVIKS ) arba įteikta tiesiogiai, arba išsiųsta paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis Aplinkos apsaugos agentūrai (kopija atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) ne vėliau kaip iki einamų metų kovo 1 d. [7; 12, 13, 14 p.] Pastaba. AM1 forma ir jos priedai pateikti Klausimyno 1 priede Praėjusių kalendorinių metų ataskaita apie 3 kg ir daugiau F-dujų ir OAM turinčią stacionarią Įrangą, aukštos įtampos skirstomuosius įrenginius, įrangą, kurioje yra tirpiklių, ir sistemas (AM2 forma ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedas priklausomai nuo įrangos) pateikta per informacinę sistemą Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (IS AIVIKS ) arba įteikta tiesiogiai, arba išsiųsta paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis Regionų aplinkos apsaugos departamentams ne vėliau kaip iki einamų metų kovo 1 d. [7; 17, 18, 19 p.] Pastaba. AM2 forma ir jos priedai pateikti Klausimyno 2 priede. 2. Bendrieji reikalavimai OAM ir F-dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms 2.1. Įranga yra paženklinta pagal reikalavimus (OAM: aiškiai matomoje

3 vietoje, neišdildomai, ilgai išliekančiu (kol įranga naudojama) užrašu: pavojinga; pavojinga ozono sluoksniui; saugoti, kad šaldymo skystis nepatektų į aplinką; įrangos šaldymo skystį (dujas) šalinti kaip pavojingą atlieką. F-dujoms: aiškiai matomoje vietoje, neišdildomai, ilgai išliekančiu (kol įranga naudojama) užrašu: Sudėtyje yra Kioto protokole nurodytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ; sutrumpinti F-dujų cheminiai pavadinimai, kiekis kg, jei būtina, žodis hermetiška Pastaba. Jei Įranga izoliuota putplasčiu, išpūstu naudojant F-dujas, dar turi turėti etikėte, kurioje įrašyta: Putplastis išpūstas naudojant F-dujas. [4; 2 str. 1 ir 2 d., 5; 30 p.] 2.2. Prie Įrangos yra išsamios, suprantamos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba su nurodymais, kaip elgtis siekiant išvengti kontroliuojamų medžiagų išmetimų į aplinką). [5; 39.2 p.] 2.3. Kiekviena Įranga turi žurnalą (pasą), kuriame rašomas Įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo ar gaisro gesinimo skysčio (dujų) pavadinimas ir kiekis, informacija apie Įrangos papildymą šaldymo ar gaisro gesinimo skysčiu (dujomis), jos remontą ir patikrinimą. [1; 3 str. 6 d., 5; 39.4 p., 3 priedas] 2.4. Užtikrinamas įmonėje esančios Įrangos, priklausomai nuo joje esamo OAM ir F-dujų kiekio, periodinis tikrinimų skaičius ir apie tai yra įrašas žurnale (pase): Įranga, turinti nuo 3 kg ir iki 30 kg (hermetiškai užsandarintos ir atitinkamai pažymėtos sistemos nuo 6 kg ir iki 30 kg) F-dujų ir OAM, tikrinama kartą per dvylika mėnesių [1; 3 str. 2 d. a p., 2; 23 str. 2 d. a p.] Įranga, turinti nuo 30 kg ir iki 300 kg F- dujų tikrinama kartą per šešis mėnesius [1; 3 str. 2 d. b p.; 2; 23 str. 2 d. b p.] Įranga su įrengta reikiamai veikiančia tinkama nutekėjimų aptikimo sistema, turinti nuo 30 kg ir iki 300 kg F-dujų, tikrinama kartą per dvylika mėnesių [1; 3 str. 4 d.] Įranga, turinti daugiau kaip 300 kg F- dujų ir OAM, tikrinama kartą per tris mėnesius [1; 3 str. 2 d. c p., 2; 23 str. 2 d. c p.] Įranga su įrengta reikiamai veikiančia tinkama nutekėjimų aptikimo sistema, turinti daugiau kaip 300 kg F-dujų tikrinama kartą per šešis mėnesius

4 [1; 3 str. 4 d.] Įranga pakartotinai patikrinta dėl galimo nuotėkio per vieną mėnesį po nutekėjimo pašalinimo. [1; 3 str. 2 d., 2; 23 str., 2 d.] Laikinai nenaudojama Įranga, turinti 3 kg ir daugiau OAM, tikrinama kasmet (5; 33.1 p.) 2.5. Stacionarios Įrangos, turinčios F-dujų, įrengimą, techninę priežiūrą ir eksploataciją atliko įmonė, turinti tokiai veiklai atestatą (Pastabose nurodyti Atestato Nr. ir veiklos rūšis, kurioms vykdyti išduotas atestatas) [8; 5 ir 6 p.] Pastaba. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma Klausimyno 4 priede, 2.6. Įrangos techninę priežiūrą, įrengimą ir eksploatavimą, tikrinimą dėl nuotėkio, tokios įrangos išmontavimą atliko darbuotojai, turintys pažymėjimu patvirtintą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti tokius darbus (Pastabose nurodyti pažymėjimo Nr. ir galiojimo datą).[5; 26.1 p., 8; 8.1. p.] 2.7. Įmonėje įdarbintas minimalus būtinas skaičius darbuotojų, turinčių pažymėjimu patvirtintą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti su Įranga, turinčia F-dujų [8; 1 priedas] 2.8. Įmonė turi tinkamą techninę įrangą atestuotai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti [8; 2 priedo 1.2 p.] 3. Papildomi reikalavimai įmonėms, aptarnaujančioms OAM ir F dujas turinčią įrangą 3.1. OAM atliekas tvarkančių įmonių darbuotojai yra išklausę Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą (Pastabose nurodyti Pažymėjimo Nr. ir galiojimo datą) [5; 26.2¹ p.] 3.2. Įmonė turi dokumentus, patvirtinančius surinktų iš įrangos kontroliuojamų medžiagų perdavimą kitai įmonei (Pastabose nurodyti perduotų medžiagų pavadinimą, kiekį ir įmonės, kuriai buvo perduotos medžiagos, pavadinimą, adresą, ryšio duomenis, perdavimo datą). (5; 31 p.)

5 Teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos reikalavimus ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1) m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1) m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3) m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1494/2007, kuriuo pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma etikečių forma ir papildomi ženklinimo reikalavimai produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2007 L 332, p LAND ,,Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2011, Nr ). 6. Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams, atliekantiems techninę priežiūrą ir remontą, tikrinantiems ir išmontuojantiems ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią šaldymo ir oro kondicionavimo įrangą arba šilumos siurblių įrangą, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. D1-163 (Žin., 2012, Nr ). 7. Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 (Žin., 2010, Nr ; 2012, Nr ). 8. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ).

6 Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno 1 priedas Forma AM1 (dokumento sudarytojo pavadinimas) ATASKAITA APIE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, EKSPORTUOJAMAS, ĮVEŽAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽAMAS IŠ JOS, SUNAUDOJAMAS, SURENKAMAS, RECIRKULIUOJAMAS, REGENERUOJAMAS IR SUNAIKINAMAS FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę Įmonės pavadinimas Įmonės adresas Įmonės kodas Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė: Nr. 1 (data) (sudarymo vieta) Pateikimo data Atsiskaitymo metai Ataskaita Pirminė Telefono nr. Patikslinta Faksas Elektroninis paštas Informacija apie pildomus priedus Ataskaita apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas (AM1E.2) Ataskaita apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis (AM1I.3) Ataskaita apie naudojamas F-dujas ir OAM (AM1N.1) Ataskaita apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM (AM1U.4) Ataskaita apie halonų naudojimą būtiniausiais atvejais (AM1H.5) Ataskaita apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą (AM1M.6) Iš viso lapų skaičius, AM1 forma: 1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą. (atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

7 AM1 formos AM1N.1 priedas (Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM forma) ATASKAITA APIE NAUDOJAMAS F-DUJAS IR OAM 1. Įmonės pavadinimas CAS Naudojimo numeris 2 sritis 3 Medžiagos pavadinimas 1 Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg Įsigyta per metus, kg Sunaudota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg Bendras kiekis pagal naudojimo sritį Sunaudota papildyti įrangą Atskirai nurodyti Sunaudota pirmą kartą užpildyti naują įrangą Parduota per metus, kg Likutis (atsargos) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg 2. Jei samdoma kitą įmonę prižiūrėti įrangą, nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data Pastabos: 1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede. 2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede. 3. Atskirose eilutėse nurodyti sunaudotos medžiagos kiekį pagal kiekvieną naudojimo sritį. Grafoje Naudojimo sritis įrašyti raidę iš sąrašo: A papildyti ar užpildyti šaldymo įrangą: A.1. buitinius (namų ūkių) šaldytuvus. Dažniausiai tokie šaldytuvai užpildyti 0,05 0,5 kg šaltnešio; A.2. komercinę šaldymo įrangą (įvairi įranga: nuo smulkių prekių automatų iki centralizuotų šaldymo sistemų prekybos centruose). Dažniausiai autonominėje (stand-alone) komercinėje šaldymo įrangoje yra kg šaltnešio, vidutinio dydžio ir didelėje komercinėje šaldymo įrangoje yra kg šaltnešio; A.3. pramoninę šaldymo įrangą, įskaitant aušintuvus (chillers), šaldyklas (cold storage), pramoninius šilumos siurblius, naudojamus maisto, naftos produktų ir kt. pramonės šakose. Dažniausiai pramoninėje šaldymo įrangoje (įskaitant maisto apdirbimo pramonės šaldymo įrangą ir šaldyklas) yra kg šaltnešio, aušintuvuose yrai kg šaltnešio; A.4 transporto priemonėse (pvz., krovininiai automobiliai, transportavimui skirti konteineriai, laivai su šaldymo įranga, prekiniai vagonai ir kt.) įmontuotą šaldymo įrangą; B papildyti ar užpildyti oro kondicionavimo įrangą:

8 B.1. stacionarią oro kondicionavimo įrangą, įskaitant oras-oras (air-to-air) sistemas, šiluminius siurblius, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų aušintuvus; B.2. transporto priemonėse (pvz., keleiviniuose automobiliuose, krovininių automobilių kabinose, autobusuose, traukiniuose ir kt.) įmontuotą oro kondicionavimo įrangą; C papildyti ar užpildyti gaisro gesinimo įrangą: C.1 stacionarią gaisro gesinimo įrangą; C.2 transporto priemonėse įmontuotą gaisro gesinimo įrangą; C.3 gesintuvus; D papildyti ar užpildyti aukštos įtampos skirstymo įrenginius; E kaip tirpiklis naudojamos medžiagos; F medžiagos, naudojamos laboratorijoje analizės tikslais (jei naudojamos laboratorijoje kaip tirpiklis arba šaldymo, oro kondicionavimo ar gaisro gesinimo įrangoje, pasirinkti atitinkamai raidę A, B, C ar E); G kaip žaliava naudojamos medžiagos (žaliavos apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009); H kaip proceso agentas naudojamos medžiagos (proceso agento apibrėžimas pateikiamas Reglamente 1005/2009); I kiti naudojimo atvejai (nurodyti konkrečiai, pvz., puslaidininkių, poliuretano plokščių, inhaliatorių ar aerozolių gamyba).

9 AM1 formos AM1E.2 priedas (Ataskaitos apie pagamintas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš Lietuvos Respublikos F-dujas forma) ATASKAITA APIE PAGAMINTAS, IMPORTUOTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR EKSPORTUOTAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS F-DUJAS 1. Įmonės pavadinimas 2. Informacija apie importuotas F-dujas Medžiagos pavadinimas 1 CAS numeris 2 Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg Importuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; iš kokios valstybės (skliaustuose) sunaudota įmonėje 3, kg parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg Panaudojimas kam parduota arba kitaip perleista (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus) Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg 3. Informacija apie eksportuotas F-dujas Medžiagos pavadinimas 1 CAS Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. numeris 2 surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos (sandėlyje) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje) Eksportuota nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; į kokią valstybę (skliaustuose) Likutis (atsargų) ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg

10 4. Informacija apie pagamintas F-dujas Medžiagos pavadinimas 1 CAS numeris 2 Medžiagos prigimtis (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos (sandėliuojamos) ataskaitinių metų sausio 1 d., kg Pagaminta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg; kokioje valstybėje (skliaustuose) sunaudota įmonėje, kg 3 parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg Panaudojimas kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota medžiagos daugiau kaip 3 kg per metus) Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kiekis, kg Pastabos: 1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede. 2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede. 3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM formą. Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

11 AM1 formos AM1 I..3 priedas (Ataskaitos apie įvežtas į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos šalių F-dujas ar OAM ir išvežtas F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis forma) ATASKAITA APIE ĮVEŽTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ F-DUJAS AR OAM IR IŠVEŽTAS F-DUJAS AR OAM IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIS Įmonės pavadinimas 1. Informacija apie įvežtas F-dujas ar OAM Medžiagos pavadinimas 1 CAS numeris 2 Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos (sandėliuojamos) prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg Iš kokios valstybės įvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg sunaudota įmonėje, kg 3 parduota arba kitaip perleista kitai įmonei, kg Panaudojimas kam parduota arba kitaip perleista Lietuvoje (nurodyti įmones, kurioms parduota daugiau kaip 3 kg medžiagos per metus) Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg 2. Informacija apie išvežtas F-dujas ar OAM Medžiagos pavadinimas 1 CAS numeris 2 Medžiaga (nenaudota, naudota, t. y. surinkta iš įrangos, recirkuliuota ar regeneruota) Atsargos prieš ataskaitinių metų sausio 1 d., kg (nepildyti, jei duomenys pateikti 1 lentelėje) Į kokią valstybę išvežta nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., kg Likutis ataskaitinių metų gruodžio 31 d., kg Pastabos: 1. F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM Reglamento 1005/2009 I ir II prieduose. Jei naudojami F-dujų ar OAM turintys mišiniai, teikiant ataskaitas nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta Tvarkos aprašo priede.

12 2. Medžiagų CAS numeriai nurodyti Tvarkos aprašo priede. 3. Jei medžiagos sunaudotos įmonėje, užpildyti AM1N.1 priedo Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM formą. Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

13 AM1 formos AM1U.4 priedas (Ataskaitos apie utilizuotas, recirkuliuotas, regeneruotas ir sunaikintas F-dujas ar OAM forma) ATASKAITA APIE UTILIZUOTAS, RECIRKULIUOTAS, REGENERUOTAS IR SUNAIKINTAS F-DUJAS AR OAM 1. Įmonės pavadinimas 2. F-dujų ir OAM utilizavimas ir recirkuliacija atliekant įrangos remontą, išmontavimą ir senos įrangos šalinimą, taip pat pakeičiant įrangoje F-dujas ar OAM ir jų turinčius mišinius kita medžiaga (priežiūros ir remonto darbus) Medžiagos pavadinimas 1 Per metus iš įrangos surinktos (išsiurbtos) medžiagos kiekis, kg 2 Surinktos iš įrangos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (neatlikus šios medžiagos apvalymo nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg Recirkuliuotos medžiagos, grąžintos į tą pačią įrangą po remonto (atlikus išsiurbtos medžiagos apvalymą nuo drėgmės ir tepalų) kiekis, kg Recirkuliuotos medžiagos panaudota papildyti to paties naudotojo ar savininko priklausančią kitą įrangą, kiekis, kg. paliktos saugoti įrangos savininkui (naudotojui) kiekis, kg išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir saugoma medžiagą išsiurbusioje įmonėje Surinktas iš įrangos medžiagos kiekis, kg 3 ir 4 išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas saugoti kitai įmonei išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) recirkuliacijai remontą atlikusiai įmonei išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas recirkuliacijai kitai įmonei išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas regeneracijai išvežtas iš įrangos savininko (naudotojo) ir perduotas sunaikinti Atsakingo asmens vardas, pavardė Data 1 F-dujos, nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede. 2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis 3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis

14 4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą Ataskaita apie naudojamas F- dujas ir OAM 3. Utilizuotų, recirkuliuotų ir regeneruotų F-dujų ir OAM tvarkymas (pildo įmonės, kurios surenka F-dujas ir OAM iš kitų įmonių ir šias medžiagas saugo, recirkuliuoja, regeneruoja, perduoda tolesniam naudojimui ir sunaikinimui). Medžiagos pavadinimas 1 Gauta iš kitų įmonių per metus, kiekis kg Surinktkune- Recir- Rege- iš liuotų ruotų įrangos Saugoma metų pradžioje, kiekis kg Surinktcirkugene- Re- Re- iš liuotų ruotų įrangos Per metus recirkuliuotos medžiagos kiekis kg Per metus regeneruotos medžiagos kiekis kg Perduotas medžiagų kiekis kitai įmonei 2 kg Surinktcirkugene- Re- Re- iš liuotų ruotų įrangos Medžiagų kiekis perduotas kitai įmonei 2 kg Nau- Saugojimukinimui Sunaidojimui 3 Metų pabaigoje saugomas medžiagų kiekis kg Surinktų Recirkuliuotų Regeneruotų iš įrangos Atsakingo asmens vardas, pavardė Data 1 F-dujos nurodytos Reglamento 842/2006 I priede, OAM Reglamento 1005/2009 I priede. Jei naudojate F-dujų ir (ar) OAM turinčius mišinius, teikiant ataskaitas reikia nurodyti mišinių medžiagas, kaip paaiškinta šio Tvarkos aprašo 3 priede. 2 Jei patys nerinkote F-dujų, OAM ar jų mišinių iš įrangos, nurodykite tai atlikusios įmonės, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis 3 Nurodykite įmonės, kuriai perduotos medžiagos saugojimui, recirkuliacijai, regeneracijai ar sunaikinimui, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis 4 Jei recirkuliuota medžiaga panaudota kitai to paties ar kito naudotojo įrangai papildyti, reikia pildyti AM1 formos AM1N priedą Ataskaita apie naudojamas F- dujas ir OAM

15 Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno 2 priedas Forma AM2 (dokumento sudarytojo pavadinimas) ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS Nr. 1 (data) (sudarymo vieta) Informacija apie duomenis pateikiančią įmonę Įmonė, kuriai priklauso įranga ar naudoja įrangą pagal nuomos sutartį: Įmonės pavadinimas Pateikimo data Įmonės adresas Įmonės kodas Įmonė, prižiūrinti įrangą: Įmonės pavadinimas Įmonės adresas Įmonės kodas Atsakingo už pateiktus duomenis asmens pareigos, vardas, pavardė: Atsiskaitymo metai Ataskaita Pirminė Telefono nr. Patikslinta Faksas Elektroninis paštas Informacija apie pildomus priedus Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM (AM2Š.1) Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrines transporto priemonėse įmontuotas sistemas ir gesintuvus (AM2G.2) Ataskaita apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2A.3) Ataskaita apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų (AM2T.4) Ataskaita apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis (AM2P.5) Iš viso lapų skaičius, įskaitant titulinį 1 Nr. pagal dokumento sudarytojo vidaus dokumentų registrą. (atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

16 AM2 formos AM2Š.1 priedas (Ataskaitos apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM forma) ATASKAITA APIE STACIONARIĄ ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGĄ IR ŠILUMOS SIURBLIUS, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM Įmonės pavadinimas Medžiagos ar mišinio pavadinimas Įrangos pavadinimas, modelis Šaldymo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg Įrangos kiekis, vnt. Bendras kiekis, kg Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

17 AM2 AM2G.2 priedas (Ataskaitos apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, transporto priemonėse įmontuotas priešgaisrines sistemas ir gesintuvus, forma) ATASKAITA APIE STACIONARIĄ GAISRO GESINIMO ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ AR OAM, TRANSPORTO PRIEMONĖSE ĮMONTUOTAS PRIEŠGAISRINES SISTEMAS IR GESINTUVUS Įmonės pavadinimas Medžiagos ar mišinio pavadinimas Įrangos pavadinimas, modelis Gaisro gesinimo skysčio ar dujų kiekis įrangos vienete, kg Įrangos kiekis, vnt. Bendras kiekis, kg Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

18 AM2 formos AM2A.3 priedas (Ataskaitos apie aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma) ATASKAITA APIE AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTYMO ĮRENGINIUS, KURIUOSE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ Įmonės pavadinimas Medžiagos ar mišinio pavadinimas Įrangos pavadinimas, modelis Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg Įrangos kiekis, vnt. Bendras kiekis, kg Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

19 AM2 formos AM2T.4 priedas (Ataskaitos apie tirpiklių turinčią įrangą, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, forma) ATASKAITA APIE TIRPIKLIŲ TURINČIĄ ĮRANGĄ, KURIOJE YRA 3 KG AR DAUGIAU F-DUJŲ Įmonės pavadinimas Medžiagos ar mišinio pavadinimas Įrangos pavadinimas, modelis Medžiagos ar mišinio kiekis įrangos vienete, kg Įrangos kiekis, vnt. Bendras kiekis, kg Atsakingo asmens parašas, pavardė, vardas Data

20 AM2 formos AM2P.5 priedas (Ataskaitos apie įrangą, kuri parduota ar kitaip perleista kitai įmonei, išmontuota ar joje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis, forma) ATASKAITA APIE ĮRANGĄ, KURI PARDUOTA AR KITAIP PERLEISTA KITAI ĮMONEI, IŠMONTUOTA AR JOJE ŠALDYMO SKYSTIS AR DUJOS PAKEISTOS KITOS RŪŠIES MEDŽIAGOMIS Įmonės pavadinimas Turima įranga: parduota ar perleista išmontuota šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis Kokiai įmonei parduota ar kitaip perleista įranga, kokia įmonė išmontavo (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis) Parduota ar kitaip perleista įranga Įrangos tipas Įrangos modelis F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių kiekis įrangoje, kg Pavadinimas ar kodas Kiekis, kg Įrangos tipas Įrangos modelis Išmontuota įranga Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų Kiek surinktų medžiagų ir šių Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių turinčių mišinių išsiurbta medžiagų turinčių mišinių saugoma perduota Pavadinimas ar kodas Kiekis, kg Pavadinimas ar Kiekis, kg Pavadinimas ar kodas Kiekis, kg kodas

21 Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis) Įrangos tipas Įrangos modelis Kiek F-dujų ar OAM ir šių medžiagų turinčių mišinių išsiurbta Pavadinimas ar kodas Išmontuotoje įrangoje šaldymo skystis ar dujos pakeistos kitos rūšies medžiagomis Kiekis, kg Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių saugoma Pavadinimas ar kodas Kiekis, kg Kiek surinktų medžiagų ir šių medžiagų turinčių mišinių perduota Pavadinimas Kiekis, kg ar kodas Kokia medžiaga pakeistos F-dujos arba OAM įrangoje, nurodyti šios medžiagos komercinį ir cheminį pavadinimą ar mišinio sudėtį Kokia įmonė išmontavo įrangą (nurodyti įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis) Atsakingo asmens vardas, pavardė Data

22 Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno 3 priedas Veiklos, kurias gali vykdyti tik darbuotojai ir įmonės, turinčios atitinkamą Komisijos reglamente (EK) Nr. 303/2008 nustatytą pažymėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai gamybos ar remonto veikla vykdoma gamintojo objektuose. Veikla Atestuoti darbuotojai (*) Sertifikuotos įmonės Įrengimas X X Eksploatavimas arba techninė priežiūra Tikrinimas, ar nėra nuotėkio įrangoje, kurioje yra 3kg f-dujų ( 6kg, jei sistemos yra hermetiškos ir jei jų etiketėse tai yra nurodyta) F-dujų surinkimas X X X X (*) Komisijos reglamento (EK) Nr. 303/ straipsnio 3 dalyje numatytais išimtiniais atvejais tam tikriems darbuotojams reikalavimai turėti pažymėjimą netaikomi Įrengimas įrangos arba cirkuliavimo sistemos, kurioje yra arba gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltnešio, dviejų ar daugiau dalių sujungimas siekiant sumontuoti sistemą naudojimo vietoje, įskaitant veiksmą, kuriuo sujungiami sistemos šaltnešio laidininkai tam, kad būtų užbaigta šaltnešio cirkuliavimo sistema neatsižvelgiant į tai, ar sistemą sumontavus ji bus pripildoma šaltnešio. Eksploatavimas arba techninė priežiūra tai visa veikla, išskyrus surinkimą ir nuotėkio patikrinimą, apimanti cirkuliavimo sistemų, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarkymą. Tokiai veiklai pirmiausia priskiriama: sistemos pripildymas fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, cirkuliavimo sistemos arba įrangos vienos arba daugiau dalių nuėmimas, pakartotinis cirkuliavimo sistemos arba įrangos dviejų arba daugiau dalių sumontavimas, nuotėkio priežasčių šalinimas. Patikrinimas, ar nėra nuotėkio tai įrangos patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra šaltnešio, kurio sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nuotėkio. Surinkimas tai šaltnešių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, surinkimas iš šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir ir šilumos siurblių bei jų saugojimas.

23 Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinio klausimyno 4 priedas (Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma) (Herbas) (įgaliotos institucijos pavadinimas / Competent Authority) FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAS CERTIFICATE FOR HANDLING FLUORINATED GREENHOUSE GASES Nr. / No. (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas / Name) (fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas / Date of Birth or Identification Code) (fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas / Address) Suteikiama teisė vykdyti šią veiklos rūšį ar rūšis / The right is granted to perform the following activity or activities:. Išduota / Issued on Reg. Nr. / Reg. No (data / Date) (Institucijos vadovo ar jo įgalioto (parašas / Signature) (vardas ir pavardė / Name and Surname) asmens pareigų pavadinimas / Position) A. V. / L. V.

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26

Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26 1 VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJAA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 218 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 219-3-27 Vilnius VADOVO ŽODIS Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos s ministerijos (toliau Inspekcija

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau