LIETUVOS SOLVIT CENTRO 2017 M. ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS SOLVIT CENTRO 2017 M. ATASKAITA"

Transkriptas

1 LIETUVOS SOLVIT CENTRO 2017 M. ATASKAITA SOLVIT tinklas nagrinė ja ES piliėč ių, jų š ėimoš narių ir įmonių škunduš, kai jiė šušiduria šu problėmomiš, kylanč iomiš dė l kitų ES valštybių valdž ioš inštitučijų nėtėišingo ES tėišė š aktų taikymo. SOLVIT pašlaugoš nėmokamoš. SOLVIT tinklaš yra įkurtaš Europoš Komišijoš. S iaš nėformalauš problėmų šprėndimo pašlaugaš tėikia načionalinė š inštitučijoš kiėkviėnojė ES š alyjė, Išlandijojė, Ličhtėnš tėinė ir Norvėgijojė. Liėtuvoš SOLVIT čėntraš vėikia LR u kio miništėrijoš Europoš Sąjungoš rėikalų dėpartamėntė.

2 SKUNDŲ SKAIČIUS 2017 m. Liėtuvoš SOLVIT čėntrė buvo nagrinė ti 63 škundai, iš kurių nėt 42 SOLVIT kompetencijos bylos. Tai yra didž iaušiaš nagrinė tų bylų škaič iuš pėr mėtuš nuo pat Liėtuvoš SOLVIT čėntro įku rimo 2004 m. SOLVIT BYLOS 2017 m. SOLVIT kompėtėnčijoš bylų škaič iuš toliau augo. Palyginti šu 2016 m., SOLVIT kompėtėnčijoš bylų škaič iuš 2017 m. išaugo 17 proc m. Liėtuvoš SOLVIT čėntraš, bėndradarbiaudamaš šu kitų ES š alių SOLVIT čėntraiš, šprėndė 37 bylaš dė l problėmų, kilušių Liėtuvoš piliėč iamš ir vėršlininkamš kitošė ES š alyšė, ir 5 bylaš dė l Liėtuvoš inštitučijų galimo nėtinkamo ES tėišė š taikymo (škundai, gauti iš kitų ES valštybių atštovų). NE SOLVIT KOMPETENCIJOS SKUNDAI Tai Liėtuvoš SOLVIT čėntrė gaunami škundai dė l problėmų, kylanč ių nė ES vidauš rinkoš šrityjė, kai tą šritį rėglamėntuoja iš imtinai načionalinė tėišė, kai nė ra ES tėišė š akto paž ėidimo, arba dė l problėmų, kylanč ių nė dė l valdž ioš inštitučijoš kaltė š. Svarbu paminė ti, kad viši gaunami škundai nagrinė jami pagal SOLVIT tinklo vėikloš taišyklėš, nuštatytaš Europoš Komišijoš, t. y. tikrinama, ar problėma priklaušo SOLVIT kompėtėnčijai, atliėkama klaušimo tėišinė analižė, konšultuojamaši šu atšakingomiš inštitučijomiš ir pan. Nėt ir taiš atvėjaiš, kai škundaš nėpriklaušo SOLVIT kompėtėnčijai, višuomėt yra padėdama šurašti kitą problėmoš šprėndimo bu dą ir parėiš kė ją nukrėipti tinkama linkmė. Liėtuvoš SOLVIT čėntrė nagrinėti škundai LT atštovų SOLVIT byloš ES šalių atštovų SOLVIT byloš Ne SOLVIT kompetencijos skundai ĮDOMU 2017 m. Liėtuvoš SOLVIT čėntro byloš šudarė 2 proc. višų SOLVIT tinklo bylų (42 vš 2079), kai tuo tarpu Liėtuvoš gyvėntojų škaič iuš šudaro tik 0,6 proc. višų ES gyvėntojų (2,8 mln. vš 508 mln.) Pušlapiš 1

3 PILIEČIŲ IR VERSLO BYLOS VERSLO ATSTOVŲ BYLOS 2017 m. iš nagrinė toš 4 įmonių bylos (2016 m. taip pat buvo 4) m. vėršlo atštovai škundė inštitučijų šprėndimuš dė l laikino pašlaugų tėikimo ir mokėšč ių šrityjė. Kaip ir ankštėšniaiš mėtaiš, 2017 m. didėšnę dalį škundų šudarė piliėč ių škundai. Tač iau įdomu paštėbė ti, kad pagal špręštų vėršlo bylų škaič ių 2017 m. Liėtuva už ė mė 7 viėtą tarp višų ES š alių m. SOLVIT bylos 10% Vėršlo atštovų bylos Piliėčių byloš 90% BYLŲ SPRENDIMO EFEKTYVUMAS LIETUVIAMS KITOSE ES ŠALYSE KILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO EFEKTYVUMAS 2017 m. nėt 86 proc. SOLVIT bylų buvo išspręsta teigiamai, t. y. kitų ES š alių inštitučijoš, kuriomiš buvo škundž iamaši, įšikiš uš SOLVIT pakėitė šavo šprėndimuš arba buvo iš aiš kinta, kad jų šprėndimai atitinka ES tėišę. Taip pat dž iugina, kad nėt ir augant SOLVIT bylų škaič iui š iš ėfėktyvumo rodikliš kėlėriuš mėtuš iš ėilė š didė ja arba iš liėka tokš patš. 14 proč. bylų buvo baigtoš nėiš šprėnduš klaušimo, t. y. nėpavykuš įtikinti inštitučijų pakėišti ES tėišė š nėatitinkanč iuš šprėndimuš. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 83% 86% 86% 21% 17% 14% 14% Iššpręštoš byloš Nėiššpręštoš byloš Pušlapiš 2

4 PROBLEMŲ SPRENDIMO TRUKMĖ * Išspręsta laiku 71 % 75 % 86 % Išspręsti užtruko ilgiau 29 % 25 % 14 % Vidutinė trukmė 50 diėnų 54 diėnoš 48 diėnoš * Nuštatytaš laikotarpiš problėmai iš špręšti yra 10 šavaič ių (70 diėnų) LIETUVIAMS KITOSE ES ŠALYSE KILUSIŲ PROBLEMŲ SRITYS Palyginti šu 2016 m., 2017 m. 10 proč. iš augo škundų dė l tėišė š gyvėnti kitojė ES š alyjė bėi vižų iš davimo Liėtuvoš piliėč ių š ėimoš nariamš (nė ES piliėč iai), o škundų dė l problėmų šočialinė š apšaugoš šrityjė šumaž ė jo 24 proč. Skundų, šušijušių šu Liėtuvojė įgytų profėšinių kvalifikačijų pripaž inimu kitošė ES š alyšė, padaugė jo 7 proč., palyginti šu 2016 m. Ir toliau štėbima tėndėnčija, kad viš daugiau kitošė ES š alyšė gyvėnanč ių liėtuvių naudojaši įvairiomiš ES tėikiamomiš galimybė miš ir gina šavo tėišėš š iošė šrityšė. LT atštovų problemų ES šalyšė šrityš Kita 8% Vairuotojo pažymėjimai, automobilių rėgištračija 5% Laišvaš ašmėnų judėjimaš, vižoš 35% Laišvaš pašlaugų judėjimaš 8% Profėšinių kvalifikačijų pripažinimaš 14% Sočialinė apšauga 30% Pušlapiš 3

5 ĮDOMU Liėtuvoš piliėč iai ir vėršlo atštovai 2017 m., kaip ir ankštėšniaiš mėtaiš, daugiaušia škundė ši dė l Jungtinės Karalystės 27 proč. (2016 m. buvo 21 proč.) inštitučijų šprėndimų. Šalyš, dėl kurių inštitučijų šprėndimų nagrinėti skundai 2017 m. Olandija Italija Ispanija Estija Kipras Belgija Liuksemburgas Švėdija Vokietija Norvegija Prančūžija Airija Jungtinė Karalyštė 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ES ŠALIŲ ATSTOVAMS LIETUVOJE KILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO EFEKTYVUMAS IR SRITYS 2017 m. visos bylos (100 proc., 2016 m. buvo 83 proč.), gautoš iš kitų ES š alių SOLVIT čėntrų dė l problėmų, kilušių ES š alių piliėč iamš Liėtuvojė, buvo išspręstos teigiamai, t. y. Liėtuvoš inštitučijoš, kuriomiš buvo škundž iamaši, pakėitė šavo šprėndimuš arba buvo iš aiš kinta, kad jų šprėndimai atitinka ES tėišę. Taip pat dž iugina, kad višaš (100 proc.) ES piliėč ių problėmaš dė l Liėtuvoš inštitučijų šprėndimų pavyko iš špręšti laiku, t. y. pėr nuštatytą 70 diėnų byloš šprėndimo tėrminą, o vidutinė š ių problėmų šprėndimo trukmė 36 dienos. ES šalių atštovų problėmų Liėtuvojė šrityš Laišvaš darbuotojų judėjijmaš Laisvas ašmėnų judėjimaš, vizos Mokėščiai Sočialinė apsauga Pušlapiš 4

6 SĖKMĖS ISTORIJOS SUMAŽINTA SĄSKAITA UŽ MEDICININES PASLAUGAS PRANCŪZIJOJE Liėtuvė kartu šu dukra kėliavo po Pranču žiją. Atoštogaujant mėrgaitė šušiž alojo ir motėriai tėko krėiptiš į Pranču žijoš ligoninę. Pranču žų mėdikai paširu pino maž ąja, šutėikdami jai bu tinąją mėdičinoš pagalbą. Motėriš už pašlaugaš apmokė jo 430 ėurų šąškaitą. Grįž uši į Liėtuvą ji krėipė ši į tėritorinę ligonių kašą dė l patirtų iš laidų Pranču žijojė kompėnšavimo. Iš laidoš, patirtoš ES š alyjė, yra padėngiamoš atšiž vėlgiant į š aliėš, kuriojė buvo šutėiktoš bu tinošioš mėdičinoš pagalboš pašlaugoš, taišyklėš ir tarifuš. Todė l Klaipė doš tėritorinė š ligonių kašoš krėipė ši į Pranču žijoš atšakingą inštitučiją dė l šumoš, kuri turė tų bu ti kompėnšuota mėrgaitė š š ėimai pagal Pranču žijoš taišyklėš. Iš Pranču žijoš gautaš atšakymaš nėnudž iugino kompėnšačijoš šuma šudarė voš 11 ėurų. Motėrš tokš pranču žų atšakymaš nėįtikino ir ji krėipė ši į SOLVIT. Įšikiš uš SOLVIT, paaiš kė jo, kad Pranču žijoš atšakinga inštitučija nėįvėrtino, jog mėrgaitė yra apdraušta bu tinuoju švėikatoš draudimu Liėtuvojė. Po SOLVIT krėipimoši pranču žai pėrškaič iavo kompėnšuojamą šumą. Netrukus mergaitės šeimai buvo pervesta teisingai apskaičiuota kompensuojama suma 295 eurai. GRĮŽUS IŠ ANGLIJOS PAVYKO UŽSITIKRINTI NEDARBO IŠMOKĄ Marijampoliėtė kėliš mė nėšiuš dirbo Jungtinė jė Karalyštė jė (JK). Pašibaiguš darbo šutarč iai, ji parvyko į gimtąjį miėštą ir č ia iėš kojo nuolatinio darbo. Darbo paiėš komš tęšiantiš, motėriš krėipė ši į Marijampolė š tėritorinę darbo birž ą dė l nėdarbo iš mokoš. Apškaič iuojant nėdarbo iš moką yra šumuojamaš darbo štaž aš įgytaš tiėk Liėtuvojė, tiėk kitošė ES š alyšė. Todė l Marijampolė š tėritorinė darbo birž a iš šiuntė JK atšakingai inštitučijai už klaušą apiė motėrš darbo štaž ą š iojė š alyjė. Dėja, JK atšakingoš inštitučijoš atšakymė buvo nurodyti trumpėšni motėrš darbo pėriodai, nėi iš tiėšų buvo, ir ji prarado tėišę į nėdarbo iš moką. Motėriš tvirtino šavo, tad Marijampolė š tėritorinė darbo birž a pakartotinai krėipė ši į JK inštitučiją dė l informačijoš patikšlinimo. Tač iau nėpaišant pakartotinių praš ymų, atšakymų nėbuvo šulaukta. Motėriš, gindama šavo tėišėš, krėipė ši į Liėtuvoš SOLVIT čėntrą. Padedant SOLVIT, užsienio įstaiga nedelsiant patikslino marijampolietės darbo stažą JK ir Lietuvos darbo birža galėjo apskaičiuoti bei išmokėti nedarbo išmoką moteriai. Pušlapiš 5

7 SOLVIT VIEŠINIMO VEIKLA SOLVIT TIKSLINĖ AUDITORIJA SOLVIT tikšlinė auditorija kitošė ES š alyšė kėliaujantyš, študijuojantyš, dirbantyš Liėtuvoš piliėč iai ir nė tik Liėtuvojė, bėt ir višojė Europojė vėršlą vykdantyš Liėtuvoš vėršlininkai. Viėš inant Liėtuvoš SOLVIT čėntro vėiklą višuomėt štėngiamaši pašiėkti tuoš, kuriėmš jo pašlaugoš yra aktualioš ir rėikalingoš. EUROPOS DIENA 2017 m. gėguž ė š mė n. Liėtuvoš SOLVIT čėntro atštovė š kartu šu kolėgomiš tradičiš kai dalyvavo Europoš diėnoš š vėntė jė Vilniujė ir bėndravo šu miėšto gyvėntojaiš ir švėč iaiš apiė galimybėš ES bėndrojojė rinkojė, prištatė SOLVIT tėikiamaš pašlaugaš. SOLVIT PALAIKYMO KOMANDA EUROPOS DIENOS ŠVENTĖJE RADIJAS 2017 m. Liėtuvoš SOLVIT čėntro vėiklą viėš inantiš radijo rėportaž aš tranšliuotaš 127 kartuš Liėtuvoš načionalinio radijo ir Ž inių radijaš ėtėriuošė. SOLVIT KALENDORIUS Artė jant S v. Kalė domš buvo iš lėištaš ir iš platintaš višų laukiamaš 2018 m. SOLVIT kalėndoriuš, prištatantiš naujaušiaš SOLVIT šė kmė š ištorijaš. Pušlapiš 6

8 SOLVIT 2018 M. STALO KALENDORIUS KITI RENGINIAI Taip pat 2017 m. ir toliau buvo štiprinamaš bėndradarbiavimaš šu Liėtuvoš SOLVIT čėntro partnėriaiš: LR ambašadomiš ES š alyšė, Liėtuvoš kompėtėntingomiš inštitučijomiš, kitaiš ES informačijoš ir pagalboš tinklaiš. SOLVIT pašlaugoš buvo prištatytoš ES informačijoš tinklo Liėtuvojė koordinačiniamė šušitikimė Kaunė, Panėvė ž yjė vykušiamė šėminarė Altėrnatyvioš vėršlo ir vartotojų ginč ų šprėndimo priėmonė š ES-ojė, LR ambašadoš Latvijojė organižuotojė diškušijojė Vėršlo aplinka Baltijoš š alyšė, Turižmo dėpartamėnto organižuotuošė gidų mokymuošė, šėminarė EK priėmonė š karjėroš konšultantamš. Kontaktinė informačija LIETUVOS SOLVIT CENTRAS LINA GIEDRAITIENĖ GABIJA BALIKĖ (ŠIUO METU VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE) Tel Tel LR ŪKIO MINISTERIJA Gėdimino pr. 38, LT Vilniuš Tėl Fakš Pušlapiš 7