t 73~Ot~;30~ _-~ 7~O!

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "t 73~Ot~;30~ _-~ 7~O!"

Transkriptas

1 Forma Nr. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 008 m. gruodžio d. isakymu Nr. K46 (Lietuvos Respublikos finansų ministro Elektrėnų švietimo paslaugų centras Rungos g. Elektrėnai BUDŽETO ŠLADŲ SĄMATOS VYKDYMO 09 M. GRUODS D. Metinė (metinė ketvirtinė) ATASKATA 00 O 4 Nr. VF6 (data) SUVESTNĖ (biudžeto ir specjaliųjų'pro'g<r'.am'ųle šų'') (programos ) 08 m. gruodžio d. isakymo Nr. K464 redakcija) Ministerijos Savivaldybes [ ~ ].! Įstaigos 48 Programos "'+\j Finansavimo šaltinio Į Valstybės funkcijos] J..L " Eil. Nr Asignavj~ų planasjskaitant patikslinimus Gauti (eurais ct) kartu su ' ataskaitiniam įskaitytu laikotarpiui praėjusių metų i! ; ŠLADOS Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Darbo užmokestis i ~ Darbo užmokestis 4 t ~tljjj Darbo užmokestis pinigais ! Kj Darbo užmokestis pinigais t Pajamos natūra 7 i j Pajamos natūra 8 L Socialinio draudimo įmokos i ' Socialinio draudimo įmokos r Socialinio draudimo įmokos ~ Socialinio draudimo įmokos Prekių ir paslaugų įsigijlmo išlaidos r.r. i.. r' " t Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 4 i > ~~ ' rrekių ir ~~~~~gų įsigijimo išlaidos Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos i r... '... e l" Jį~LYbO"š"'dO' 7 t 7~Ot~;0~ ~ 7~O! " ~ ~Medikamentų irmedicininių prekių bei rpaslaugų isigijimo išlaidos. 8 ~ Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo ' ~ išlaidos i ! 84.8! 6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų t~t+++įsigijimo išlaidos.l [ 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros' išlaidos ~~di;'~očjų išlaidos ht~~ '4?LQQjt t C 477:9

2 ~ Finansavimo šaltinio Valstybės + Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos 4 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos j.išlaidos ~. ~~ ~:~e:;~~~~s\~;~~~~~~~~:i~~~ remonto prekių 6Kvalifikacijoskėlimoišlaidos ' j7 Ekspertų ir konsultantų paslaugų isigij~o išlaidos +.. ; Komunal~ių paslaugų isigijimo išlaidos nformacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ~." + t Re rezentacinės išlaidos 0 Kitų prekių ir paslaugų isigijimo išlaidos Palūkanos Palūkanos Palūkanos nerezidentams Palūkanos nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos funkcijos Ministerijos Savivaldybės 4 Įstaigos 48. Progr~mos.J 9 Asignavimų planas iskaitant l P.tikslinimus Eil. r. ataskaitiniam laikotarpiui t Gauti kartu įskaitytu su praėjusių metų 6 (eurais ct) 9į ~~Į{64~ si6:00 į 8707g~~'.8!.8 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos t. + ~ j. Savivaldybių sumokėtos palūkanos r + įpalūkanos rezidentams kitiems nei valdžios jsektorius (tik už tiesioginę skolą) r Palūkanos rezidentams kitiems nei valdžios.. sektorius (tik!:~iesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos r r L '~ ' ". ' Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos. ~ ~~~~ Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos valstybės biudžetui Palūkanos savivaldybių biudžetams Palūkanos nebiudžetiniams fondams ~..J.~Ž~el:.::n:.::ė.:::.sn.::u.:::.om~a [") r;r +:;;:Žė'Cen""c=ės"''n.=.uo""nc:.:=a Žemėsnuoma + ~ ~ e~. ~~ ~ j.z!m~ nuoma f 4!S~bsidijos 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų ' 4' ' 'Subsidijosįš biudžeto lėšų r t t t 4 Subsidijos iš biudžeto lėšų ~ ~0 t 4 ~ S6 L ~~~ie y

3 Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos ~~{~t~:~~~~~~:: ~~ :{:: :U JlsUbSidijOS gamybai 9 ' 't Dotacij os 60 ' ' l Dotacijos užsienio valst bėms 6 > ' ' 'Dot~ci:OS ~ienio valst bėms 6 i T ~ r lt Dotaci'os užsienio valst bėms l 6 + Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems. J tikslams Dotacijos užsienio valstybėms turtui jsigyti 64 ~~]F : 6 T! ;Dotaciios tarotautinėrns orzanizaciioms T Dotacijos tarptautinėms organizacijoms rdotacijos tarptautinėms organizacijoms ~ ' t Dotacijos tarptautinėms organizacijoms ~miesiem.=s...:t:..:.ik:.::s.:..:la=m:..::s= ~~' Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui 70 i + jsig~ Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus 7 subjektams r ' T + :6~;acijoS kitiems valdžios sektoriaus 7 subjektams einamiesiems tikslams :... Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus. i ~ lsu~j~kta~s einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus ~' ~ Jsubjektams einamiesiems tikslams Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams Dot.acijos kitiem~ ~~dž!os sektoriaus subjektams turtui ĮSgyt Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti. : ~. 6 Įmokos i Europos Sąjungos biudžetą 6' ~ Tradiciniai nuosavi ištekliai 6 Tradiciniai nuosavi ištekliai ~'6' ~ ~ jradicini~ nuos~vi ištekliai =64j~.Muit~. 6~.. Cukraus s~ktoriaus mokesčiai 6 Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai ~ Ministerijos Programos r / Savivaldybės Įstaigos Asig~;'vimų planas įskait4 Gauti patikslinimus Eil.. kartu su Nr. ataskaitiniam įskaitytu laikotarpiui praėjusių metų lėš likučiu r! r 6 " r t + ~. i e j (eurais. ct) r į.. r 78 :~=f~ l~[: įį l l [ j '6 ~ ~fp;:idėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai r~įįh~. rpridėtin~s'vel~s mo~esčio nuosavij.š~ek~iai [ 6 lir Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai U~.. 89

4 4 ~. į. ' 6 i i 6 '6 r ii 6 4 r+ j. 6 4 ti. 6 ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 6 4 Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės ~ 64 Karalystes naudai Biudžeto disbalans ų korekciia Jun g tinės i 7 Socialinio draudimo išrnokos (pašalpos) 0 '7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 0 '+ + 7 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 0 f ~ ~..... t? d L~ [Socialinio draudimo lšmokos pl~lgals.karalystės nauda~i Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės!Kara!ystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai ~ ::: Su nuosavais ištekliais susijusios baudos delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su ~uosavais ištekliais susijusios baudosdelspinigiai ir neigiamos palūkanos 6 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos e '~elspinigiai ir nei iamos alūkanos 6.Su nuosavais ištekliais susijusios baudos Ų ~ delspinigiai ir neigiamos palūkanos ~~ 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 0 7 Socialinio draudimo išmokos natūra ~~ i 7 Socialinė parama (socialinės paramos ~.pašalpos) ir :entos 7 Socialinė parama (socialinės paramos i : pašalpo~ 7 Socialinė parama (socialinės paramos f;t~..pašalpos) ~7..L i j)ocialinė Qarama ini ais. 7 Socialinė parama natūra r::r ;]. t l! ~ 7! L~! Rentos 7 Rentos Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ~eku~ai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi 7 Darbdavi arama.+"6 ' 7 Darbdavi arama 7 7 Darbdavi socialinė arama r~8.j \.Darbd'!Yiy socialinė parama pinigais 9 r 7 ' Darbdavių socialinė parama natūra 0 c ~ 8 Kitos išlaidos Ministerijos / Savivaldybės l ~aigos Finansavimo šaltiniol~ + Valstybės funkcijosl t J ~.l.. Asignavimų planas iskaitant.e.atikslinimus Eil. Nr. ataskaitiniam laikotarpiui L 4 4 ' 48 (eurais ct) Ga~ti kartu su įskaitytu praėjusių metų Rentos '. '+. L r f \ :: ==r[l 0) ) ) r ::: [ r t

5 Finansavimo 8 Kitos išlaidos turtui 'si i ::t"'r +tt + ~T.. )~itos išlaidos turtui įsi~ šaltinio Valstybės 9 t Pervedamos Europos Sąjungos kitos tarptautinės tinansinės paramos ir i] iendrojo finansavimo lėšos 9:" Subsidijos iš Europos Sąjungos kitos + [irg' isu 9 9 funkcijos tarptautinės finansines paramos lėšų (ne valdžios sektoriui b;id ijos i':":'š ==E''u::':ro.LposSąJ ungosirkitos tarptautinės finansines paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Eil. Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautines finansines paramos lėšų (ne 4 valdžios sek~'t"oriu~i ' ijsubsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansines paramos lėšų (ne i.l\iądios ~ektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos kitos tarptautinės finansines paramos ir bendrojo 6 finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos kitos tarptautinės finansines paramos ir bendrojo 7 finansavimo lėšos einamiesiems tikslams r. : i patikslinimus ~ Ministerijos Programos T Asig;a;i;ti planas iskaitant! :::tiniam ik.. at otarpun Savivaldybės Įstaigos Gauti kartu su įskaitytu praėjusių metų lėš likučiu (eurais. ct) Kitos išlaidos ;. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams hl Kitos išlaidos einamiesiems tikslams ' 8 Stipendijoms. 8 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tiksl ams oof f ' 8 4 Neigiama valiutos kurso itaka 7 87 t Kito~šlaidos turtui įsigyti 4 7 ~~~~rr~ ~~:~:[Jf========~ 0 8 r ~ ~ 9 ~ ~..J...J 4

6 6 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos. 4.' lčiyvel~amųjų namų įsigijimo išlaidos ~ ~ FtnansavlmošalttnOC =F= Ministerijos / Savivaldybės 4 ~. jst~igos~ 48 Programos [ l Valstybes funkcjos[ 9 ~ L (eurais. ct). Asignavimų planas iskaitant Gauti patikslinimus ; Eil. ' kartu su r. ataskaitiniam [skaitytų al ik otarpiut.. pra ėi t JUSŲ me Ų r~~ ~~. f 'TPe~edamos Europos sąjungos kitos 9 tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo 4 finansavimo lėšos investiciiorns. Pervedamos Europos sąjungos kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms. '''r t 9 Pervedamos Europos sąjungos kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms 9 ' Pervedamos Europossąjungos kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams rfjjj+ Pervedamos Europos sąjungos kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijos ne valdžios sektoriui MATERALlOJO R NEMATERALlOJO TURTO SGJMO FNANSNO TURTO PADDĖJMO R FNANSNŲ SPAREGOJMŲ VYKDYMO h ~ti~lajdos Materialiojo ir nematerialiojo turto "jsigijimo išlaidos.~~ ~~~~~ lgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos emės įsigjjjmoi~ 0 Žemes įsigijimo išlaidos ' 'femės įsigijimo išlaidos S?. ~~ Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos ~ i~ ~! HHtt"c'Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaid~~ r:l6 L. nfrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo 7 išlaidos Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos. ~. Mašinų ir įrenginių įsigijimo išla~os. Transporto priemonių įsigijimo išlaidos Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos ~ tl' Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos r \ ~4 :!Kultūros ir kitų vertybių įsigiji~o išlaidos ijtll. 4U~ultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos 4 Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos t ; r Į t ~::~~ 6 =j = '

7 ' 7 lšlaidų t:rn:ir. l : L ŠVSO Finansavimo šaltinio Valstybes funkcijos Eil Nr. Programos~~ ~ i 9' Asignavimų planas iskaitant Gauti ~ti~k~li:::::itinia~~ Ministerijos / Savivaldybės 4 De parlamento a:~~:~~:ai laikotarpiui praėjusių metų Įstaigos 48 ~ (eurais ct) :ė==š"ų~ik==uc:.č.:..:iu+ i ~ ~ j''' Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų ) Vida Mikalajūnienė (vardas ir pavarde) '{yr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos vadovas arbajo įgaliotas asmuo apskaitos įstaigos Zita Vaitukaitienė (vardas ir pavard:ėc)