EUROPOS KOMISIJA SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS GENERALINIS DIREKTORATAS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS GENERALINIS DIREKTORATAS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS GENERALINIS DIREKTORATAS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS Briuselis, 2019 m. kovo 20 d. REV2 Pakeičiamas pranešimas REV1, paskelbtas 2018 m. vasario 1 d. PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS, ES MAISTO SRITIES TEISĖS AKTAI IR ES TAISYKLĖS DĖL KOKYBĖS SISTEMŲ m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo dienos) val. Vidurio Europos laiku Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi 3. Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai. Atsižvelgiant į netikrumą, susijusį su Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimu, visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač ekonominės veiklos vykdytojams, primenamos teisinės pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi. Atsižvelgiant į pereinamąjį laikotarpį, nustatytą Susitarime dėl išstojimo 4, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebetaikomi ES maisto srities teisės aktai 5 ir ES taisyklės dėl kokybės sistemų. Dėl to visų pirma kyla šios pasekmės 6 : Įskaitant saugomas kilmės vietos nuorodas (SKVN), saugomas geografines nuorodas (SGN), aromatizuotų vynų ir spiritinių gėrimų geografines nuorodas (GN) ir garantuotus tradicinius gaminius (GTG). Pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau. Trečioji šalis šalis, kuri nėra ES narė. Plg. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL C 66 I, , p. 1) ketvirtą dalį. Žr m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, , p. 1), 3 straipsnio 1 dalį. Šis pranešimas taip pat susijęs su ES ekologinės gamybos taisyklėmis. Šis pranešimas nėra susijęs su nekomercinio pobūdžio gyvūninių produktų asmeninių siuntų, kurios sudaro keleivio bagažą, arba nedidelių siuntų, siunčiamų privatiems asmenims ar užsakomų nuotoliniu būdu (pvz., paštu, telefonu ar internetu) ir pristatomų klientui (žr m. kovo 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (OL L 77, , p. 1)) įvežimu į Sąjungą. Daugiau informacijos apie pastarąjį klausimą pateikiama Pranešime apie vykimą iš ES į Jungtinę Karalystę arba iš

2 1. MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS IR INFORMACIJOS APIE MAISTĄ, SVEIKUMO IR IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI ES maisto srities teisės aktuose suderinamas ES rinkai pateiktų maisto produktų ženklinimas. Galiojančios taisyklės visų pirma yra išdėstytos šiuose ES teisės aktuose: 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 7 ; 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 8 ; 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti 9 ; 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 10 ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB 11 ; Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 12 ; sektoriniuose ES maisto srities teisės aktuose, kuriais reglamentuojami maisto produktų ženklinimas ir informacija, kaip antai teisės aktuose dėl spiritinių gėrimų 13, medaus 14, kavos ir cikorijos ekstraktų 15, žmonėms vartoti skirtų Jungtinės Karalystės į ES, Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ( Šis pranešimas taip pat susijęs su maisto produktais iš Normandijos salų ir Meno salos (1973 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 706/73 dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomos Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai, OL L 68, , p. 1). OL L 304, , p. 18. OL L 404, , p. 9. OL L 181, , p. 35. OL L 268, , p. 1. OL L 268, , p. 24. OL L 347, , p m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (OL L 39, , p. 16) m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, , p. 47) m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos ekstraktų (OL L 66, , p. 26). 2

3 kakavos ir šokolado produktų 16, kai kurių cukraus rūšių 17, vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių 18, vaisių sulčių 19, vaisių džemų, želės ir marmeladų 20, taip pat dėl tam tikrų pieno produktų 21 ; 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 22. ES maisto produktų ženklinimo taisyklės taikomos visiems ES rinkai pateiktiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą. Nuo išstojimo dienos ES 27 rinkai pateikti maisto produktai 23 pagal Reglamento (EB) Nr. 178/ straipsnį turės atitikti šias taisykles. Todėl kai kuriais atvejais dėl ES maisto srities teisės aktų reikalavimų gali reikėti pakeisti nuo išstojimo dienos ES 27 rinkai pateiktų maisto produktų ženklinimą, nes nuo išstojimo dienos Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi. Pavyzdžiai: kai reikia, privalomas maisto produkto kilmės nurodymas 24 ; privalomas maisto produktų iš Jungtinės Karalystės importuotojo, įsisteigusio vienoje iš ES 27 valstybių narių, vardo, pavardės ar pavadinimo ir adreso ženklinimas 25 ; m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų (OL L 197, , p. 19) m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių (OL L 10, , p. 53) m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, , p. 1) m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 10, , p. 58) m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių džemų, žele, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės (OL L 10, , p. 67) m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno (OL L 15, , p. 19). OL L 189, , p. 1. Sąvoka pateikimas rinkai yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/ straipsnio 8 punkte (pateikimas į rinką): pateikimas į rinką tai maisto arba pašarų laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, paskirstymas bei kitos jo perdavimo formos. Žr., pvz., ženklinimą ES žemės ūkis ir ne ES žemės ūkis remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/ straipsniu arba medaus ženklinimą ES medaus mišinys ar ne ES medaus mišinys (Tarybos direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnio 4 dalies a punktas) m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 8 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalies h punktas (OL L 304, , p. 18). 3

4 pagal Reglamento (EB) Nr. 853/ straipsnį privalomi sveikumo arba identifikavimo ženklai. Nuo išstojimo dienos sveikumo 26 arba identifikavimo ženkle 27 nebenurodoma santrumpa EB, kuri naudojama tik ES įsikūrusioms įmonėms; jame nurodomas tik šalies, kurioje yra įsikūrusi įmonė, pavadinimas (visas arba ISO dviejų raidžių kodas) ir tos įmonės patvirtinimo numeris 30. Maisto tvarkymo subjektams rekomenduojama įvertinti poreikį nuo išstojimo dienos galimai keisti ES 27 rinkai pateiktų maisto produktų ženklinimą. Pastaba. Jeigu atskiras maisto produktas buvo pateiktas ES 27 rinkai iki išstojimo datos, t. y. jis buvo - laikytas ES 27 valstybėse narėse pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, arba - ES 27 valstybėse narėse parduotas, paskirstytas ar perduotas kita forma 31, šios maisto atsargos nuo išstojimo dienos gali būti toliau parduodamos, paskirstomos ar perduodamos kita forma ES 27 valstybėse narėse nekeičiant jų ženklinimo 32. Įvertinimas turi būti atliekamas dėl kiekvieno atskiro produkto. Negalima vietoj to atlikti, pvz., įvertinimo dėl produkto rūšies. 2. MAISTO SUDEDAMOSIOS DALYS, MAISTO SUDĖTIS, LEISTINI TERŠALŲ IR LIEKANŲ KIEKIAI; SU MAISTU BESILIEČIANČIOS MEDŽIAGOS Remiantis ES maisto srities teisės aktais, tam tikri maisto produktai neturi būti pateikiami rinkai, jeigu jų nepatvirtino Komisija (pvz., maisto priedai 33, kvapiosios Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyrius. Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnis. Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriaus 3 punkto c papunktis. Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnio B dalies 8 punktas. Gyvūniniai produktai gali būti ženklinami (sveikumo arba identifikavimo ženklu) pagal ES teisės aktus ir papildomai pagal trečiosios šalies reikalavimus. Tačiau pagal ES teisės aktus produktas negali būti paženklintas dviem ženklais, rodančiais, kad įmonė yra įsikūrusi ir ES, ir trečiojoje šalyje. Žr. Reglamento (EB) Nr. 178/ straipsnio 8 dalyje pateiktą apibrėžtį: pateikimas į rinką tai maisto arba pašarų laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, paskirstymas bei kitos jo perdavimo formos. Pavyzdžiui, reikalavimų dėl produkto ES kilmės arba gamintojo ES kontaktinių duomenų atitiktis m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, , p. 16). 4

5 medžiagos, 34 kvapiosios rūkymo medžiagos, 35 vitaminai ir mineralai maisto produktuose, 36 įskaitant maisto papildus 37, ir nauji maisto produktai 38 ) arba individualus pareiškėjas negavo Komisijos leidimo (pvz., dėl genetiškai modifikuoto maisto 39 ). Tam tikriems maisto produktams taikomi specialūs sudėties reikalavimai 40, o ES maisto srities teisės aktuose nustatyti leistini teršalų kiekiai bei didžiausi aktyvių medžiagų liekanų kiekiai 43. ES rinkai pateiktoms su maistu besiliečiančioms medžiagoms taikomos ES taisyklės 44, o tam tikroms su maistu besiliečiančioms medžiagoms galioja papildomos specialios priemonės. ES maisto sudedamųjų dalių ir maisto sudėties teisės aktai, taip pat ES teisės aktai, kuriuose nustatyti leistini maisto teršalų ir liekanų kiekiai, galioja visiems ES rinkai m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose (OL L 354, , p. 34) m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje (OL L 309, , p. 1) m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, , p. 26) m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, , p. 51) m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 (OL L 327, , p. 1) m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, , p. 1) m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti (OL L 181, , p. 35) m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, , p. 1) m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (OL L 164, , p. 45) m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ir ant jų (OL L 70, , p. 1) m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką (OL L 152, , p. 11) m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (OL L 338, , p. 4). 5

6 pateiktiems maisto produktams, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą. Tas pats galioja ir su maistu besiliečiančioms medžiagoms REIKALAVIMAI MAISTO TVARKYMO SUBJEKTAMS IR LEIDIMŲ TURĖTOJAMS ARBA JŲ ATSTOVAMS, KURIE TURI BŪTI ĮSISTEIGĘ ES; PRAŠYMŲ IŠDUOTI ES LEIDIMĄ PATEIKIMAS ES VALSTYBEI NAREI Remiantis ES maisto srities teisės aktais, kai kuriais atvejais maisto tvarkymo subjektai, leidimų turėtojai ar jų atstovai turi būti įsisteigę ES. Pavyzdžiui, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 4 straipsnio 6 dalimi, ES leidimo prašytojas arba jo atstovas turi būti įsisteigęs ES; vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, 15 straipsnio 1 dalies c punktu, medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais, gamintojas, perdirbėjas arba pardavėjas, atsakingas už pateikimą rinkai, turi būti įsisteigęs ES 46. Nuo išstojimo dienos Jungtinėje Karalystėje įsisteigusi įmonė šių reikalavimų nebeatitinka. Remiantis ES maisto srities teisės aktais, kai kuriais atvejais ES leidimui gauti ES valstybės narės kompetentingai institucijai būtina pateikti leidimo dokumentus. Pavyzdžiai: Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl su maistu besiliečiančių medžiagų 9 straipsnio 1 dalies a punkte reikalaujama, kad paraiškos išduoti leidimą būtų pateikiamos ES valstybės narės kompetentingai institucijai. Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 5 straipsnyje reikalaujama, kad prašymai išduoti leidimą būtų siunčiami Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) per valstybės narės kompetentingą instituciją. Nuo išstojimo dienos prašymai nebegali būti teikiami Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai. 45 Be to, tam tikriems žemės ūkio produktams iš trečiųjų šalių ES teisės aktuose nustatyti leistini radioaktyviojo cezio kiekiai, kurie patikrinami importuojant produktus į ES (žr m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (OL L 201, , p. 1); 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1609/2000, kuriuo sudaromas sąrašas produktų, kuriems nebetaikomas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 737/90 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, (OL L 185, , p. 27) ir 2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1635/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos, taikymo taisykles (OL L 306, , p. 3)). 46 Tokie patys arba panašūs reikalavimai nustatyti sektoriniuose su maistu besiliečiančių medžiagų teisės aktuose. Informacijos apie keramikos gaminius, galinčius liestis su maisto produktais, žr m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 84/500/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su keramikos gaminiais, galinčiais liestis su maisto produktais, suderinimo 2a straipsnio 1 dalį (OL L 277, , p. 12). 6

7 4. MAISTO GAMYBOS TAISYKLĖS, MAISTO PRODUKTŲ HIGIENOS TAISYKLĖS, MAISTO APŠVITINIMAS, EKOLOGINĖ GAMYBA, SU MAISTU BESILIEČIANČIOS MEDŽIAGOS ES maisto srities teisės aktuose nustatomos maisto gamybos ES ir trečiosiose šalyse taisyklės, jeigu toks maistas yra pateikiamas ES rinkai. ES maisto srities teisės aktuose taip pat numatytos specialios į ES įvežamo maisto kontrolės priemonės Gyvūniniai maisto produktai 47 Nuo išstojimo dienos iš Jungtinės Karalystės į ES 27 valstybes nares draudžiama importuoti gyvūninius maisto produktus, jeigu neįvykdyti tam tikri reikalavimai, įskaitant reikalavimą, kad: Jungtinė Karalystė būtų įtraukta į Komisijos sąrašą visuomenės 48 ir gyvūnų sveikatos 49 tikslais. Trečiosios šalies įtraukimui į sąrašą taikomas Reglamento (EB) Nr. 853/ straipsnio 1 dalies a punktas, Reglamento (EB) Nr. 854/ straipsnis ir Tarybos direktyvos 2002/99/EB 8 straipsnis; Jungtinėje Karalystėje įsisteigusi įmonė, iš kurios maisto produktai yra siunčiami, kurioje jie gaunami ar ruošiami, būtų įtraukta į Komisijos sąrašą visuomenės sveikatos tikslais. Įmonių įtraukimui į sąrašą taikomas Reglamento (EB) Nr. 853/ straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis ir Reglamento (EB) Nr. 854/ straipsnis; Jungtinė Karalystė būtų įtraukta į Komisijos sąrašą kaip trečioji šalis, turinti likučių kontrolės planą, patvirtintą pagal Direktyvą 96/23/EB 51 ir susijusį su joje nurodytais gyvūnais ir gyvūniniais produktais. Trečiosios šalies įtraukimui į sąrašą taikomas Direktyvos 96/23/EB VI skyrius; importuojami maisto produktai atitiktų visus maisto produktų higienos reikalavimus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 852/ straipsniuose ir Sudėtiniams produktams (t. y. žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra ir gyvūninių, ir augalinių perdirbtų produktų) 2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendime 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL L 116, , p. 9) ir 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, , p. 1) nustatytos specialios taisyklės m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, 11 straipsnis (OL L 139, , p. 206) m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2002/99/EB, nustatančios gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą, 8 straipsnis (OL L 18, , p. 11) m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, , p. 55) m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių (OL L 125, , p. 10) m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, , p. 1). 7

8 Reglamento (EB) Nr. 853/ , 4, 5, 7 ir 8 straipsniuose. Galimybė nacionalinėmis priemonėmis įgyvendinti ES maisto produktų higienos standartus (lankstumo nuostatos) pagal Reglamento (EB) Nr. 852/ straipsnio 3 dalį, Reglamento (EB) Nr. 853/ straipsnio 3 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 854/ straipsnio 5 dalį Jungtinei Karalystei nebetaikoma. Maisto tvarkymo subjektai, importuojantys gyvūninius produktus, turi užtikrinti, kad produktai būtų importuojami tik įvykdžius minėtas sąlygas 54. Nuo išstojimo dienos atitiktis šiems pagrindiniams reikalavimams įvežant produktus į ES 27 valstybes nares kontroliuojama privaloma tvarka vykdant pasienio kontrolę pirmame įvežimo į Sąjungos teritoriją punkte: šie maisto produktai gali būti įvežami į ES 27 valstybių narių teritoriją tik per patvirtintus pasienio kontrolės postus 55 ; atliekami kiekvienos siuntos dokumentų ir tapatumo patikrinimai, taip pat reikiamu periodiškumu fiziniai patikrinimai 56 ; prie kiekvienos siuntos pridedamas atitikties ES maisto srities teisės aktams sertifikatas Vežant gyvūninius produktus tranzitu iš vienos ES 27 valstybės narės per trečiąją šalį į kitą ES 27 valstybę narę taikomi šie reikalavimai: šie produktai gali būti įvežami į ES 27 valstybių narių teritoriją tik per patvirtintą pasienio kontrolės postą; atliekami kiekvienos siuntos dokumentų patikrinimai, siekiant įsitikinti, kad produktai tikrai yra iš ES 27 valstybių narių 59 ; Šios nuostatos yra taikomos nepaisant sąlygų, kurių Jungtinė Karalystė gali reikalauti laikytis vežant produktus tranzitu per jos teritoriją m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, , p. 55). Reglamento (EB) Nr. 853/ straipsnio 1 4 dalys m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL L 296, , p. 1). Priklausomai nuo aptariamo maisto produkto, žr m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimą 94/360/EB dėl tam tikrų produktų siuntų iš trečiųjų šalių fizinių patikrinimų periodiškumo sumažinimo (OL L 158, , p. 41). Reglamento (EB) Nr. 854/ straipsnis m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2002/99/EB, nustatančios gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą, 9 straipsnis (OL L 18, , p. 11) m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvos 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką 6 straipsnio 1 dalis (OL L 395, , p. 13) ir 1990 m. birželio 26 d. Tarybos Direktyvos 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą 7 straipsnio 1 dalis (OL L 224, , p. 29). 8

9 4.2. Negyvūniniai maisto produktai Priešingai nei gyvūniniai maisto produktų, negyvūninių maisto produktų importui netaikomi trečiųjų šalių ir įmonių įtraukimo į sąrašą reikalavimai. 60 ES valstybės narės turi reguliariai vykdyti oficialiąją importuojamų negyvūninių maisto produktų kontrolę. Ši kontrolė vykdoma pagal daugiametį nacionalinį kontrolės planą atsižvelgiant į galimus pavojus. Kontrolė apima visus maisto srities teisės aktų aspektus. Žinomo ar kylančio pavojaus atveju gali būti taikomos ES taisyklės, kuriose numatyta sustiprinta oficialioji kontrolė nustatytuose įvežimo į Sąjungą punktuose 61. Be to, siekiant užtikrinti ES 27 valstybių narių fitosanitarinę apsaugą, taikomos šios ES fitosanitarijos taisyklės: draudžiama importuoti Solanum L. veislės gumbavaisius (maistines bulves) ir jų hibridus 62. Išimtims taikomas Tarybos direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 12 punktas; tam tikrų vaisių ir daržovių importui taikomi specialūs reikalavimai 63 ; Direktyvos 2000/29/EB V priede išvardytų maisto produktų importui būtinas fitosanitarinis sertifikatas (kai kuriems jų taikomi ankstesniame punkte nurodyti importo reikalavimai). Įvežimo punkte atliekamas visapusiškas šių maisto produktų dokumentų patikrinimas. Taip pat, atsižvelgiant į jų keliamą pavojų, ne mažesniu, nei nurodyta, reguliarumu atliekami jų tapatumo ir fiziniai patikrinimai Apšvitinti maisto produktai Jonizuojančiąja spinduliuote apdoroti maisto produktai reglamentuojami ES teisės aktais 65. Nuo išstojimo dienos iš Jungtinės Karalystės į ES 27 valstybes Išskyrus daigus, kuriems taikomas specialus režimas (žr m. kovo 11 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 210/2013 dėl daigus auginančių įmonių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 (OL L 68, , p. 24)) m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, , p. 11) m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje III priedo A dalies 12 punktas (OL L 169, , p. 1). Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalis. Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnis m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo (OL L 66, , p. 16). 9

10 nares draudžiama įvežti apšvitintus maisto produktus, nebent Jungtinės Karalystės švitinimo įmonės būtų įtrauktos į Komisijos sąrašą. Trečiosios šalies įtraukimui į sąrašą taikoma Direktyvos 1999/2/EB 9 straipsnio 2 dalis Perdirbto plastiko medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maisto produktais Remiantis ES teisės aktais, leidimų turėtojai turi pranešti Komisijai apie gamybos arba perdirbimo objektus trečiosiose šalyse, kuriose vyksta pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/ leidžiamas plastiko medžiagų ir gaminių perdirbimo procesas Produktai, vadinami pagamintais taikant ekologinės gamybos metodą (ekologiški produktai); ekologinės gamybos sertifikatai Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 834/ , tik to reglamento reikalavimus atitinkantys produktai gali būti vadinami pagamintais taikant ekologinės gamybos metodą (pvz., ekologinės, bio, eko ir pan.) arba žymimi ES ekologinės gamybos logotipu. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsniu, 27 straipsnio 4 dalimi ir 2 dalies n punktu, ES valstybių narių kontrolės institucijos ir įstaigos yra atsakingos už tokių produktų pateikimui ES rinkai reikalingų dokumentinių įrodymų (sertifikatų) išdavimą subjektams. Ekologiškiems produktams iš vienos ES 27 valstybės narės, kurie ES 27 valstybių narių rinkai pateikiami nuo išstojimo dienos, Jungtinės Karalystės kontrolės institucijų ir įstaigų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnį išduoti sertifikatai nebegalioja. Nuo išstojimo dienos iš Jungtinės Karalystės į ES 27 valstybių narių rinką importuojamiems ekologiškiems produktams galios Reglamento (EB) Nr. 834/2007 VI antraštinėje dalyje išdėstytos taisyklės. Tam reikia, kad prie produkto, importuotino į ES kaip ekologiško, būtų pridedamas sertifikatas, išduotas pagal Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnio 2 dalį (kai importuojami reikalavimus atitinkantys produktai) arba 33 straipsnio 3 dalį (kai importuojami lygiaverčiai produktai) pripažintos įstaigos 68. Be tokio sertifikato produktų iš Jungtinės Karalystės negalima importuoti į ES 27 rinką kaip ekologiškų. Pastaba. Jeigu atskiras ekologiškas produktas jau buvo pateiktas ES 27 rinkai iki išstojimo datos, t. y. jis buvo m. kovo 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, 10 straipsnio 3 dalis (OL L 86, , p. 9) m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, , p. 1). Jungtinės Karalystės įtraukti į sąrašą Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nebegalima (2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, 8 straipsnio 1 dalis, OL L 334, , p. 25). 10

11 - laikytas ES 27 valstybėse narėse pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, arba - ES 27 valstybėse narėse parduotas, paskirstytas ar perduotas kita forma 69, šios produkto atsargos nuo išstojimo dienos gali būti toliau parduodamos, paskirstomos ar perduodamos kita forma ES 27 valstybėse narėse su Jungtinės Karalystės kontrolės institucijų ir įstaigų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnį išduotu sertifikatu. Įvertinimas turi būti atliekamas dėl kiekvieno atskiro produkto. Negalima vietoj to atlikti, pvz., įvertinimo dėl produkto rūšies. Ekologiškus produktus iš trečiosios šalies, išskyrus Jungtinę Karalystę, nuo išstojimo dienos galima toliau pateikti ES 27 rinkai kaip ekologiškus, remiantis sertifikatais, išduotais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnio 3 dalį pripažintos susijusios trečiosios šalies įstaigos, įskaitant atvejus, kai pripažintoji įstaiga yra įsikūrusi JK ES TAISYKLĖS DĖL KOKYBĖS SISTEMŲ ES kokybės sistemomis saugomi konkrečių produktų pavadinimai, siekiant skatinti su tų produktų geografine kilme ir tradicinėmis žiniomis susijusias unikalias savybes. Jeigu yra konkretus produktų ryšys su vietove, kurioje jie pagaminti, jų pavadinimams gali būti suteikiama geografinė nuoroda (GN). Galiojančios taisyklės visų pirma yra išdėstytos šiuose ES teisės aktuose: 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 71 (dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių); 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 72 (dėl saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų); 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos 73 ir 2014 m. vasario 26 d Žr. Reglamento (EB) Nr. 834/ straipsnio j punktą ir Reglamento (EB) Nr. 178/ straipsnio 8 dalyje pateiktą apibrėžtį: pateikimas į rinką tai maisto arba pašarų laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jo perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, paskirstymas bei kitos jo perdavimo formos. Šiuo metu tai yra tik viena JK įsikūrusi įstaiga (žr. Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedą). OL L 343, , p. 1. OL L 347, , p OL L 39, , p

12 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos 74 (dėl geografinių nuorodų). Nuo išstojimo dienos ES teisės aktai, kuriais saugomos registruotos saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos, geografinės nuorodos ir garantuoti tradiciniai gaminiai, Jungtinėje Karalystėje nebegalios. Bet kokios teisės, suteiktos išstojimo dieną ar po jos pagal minėtus Sąjungos teisės aktus siekiant saugoti saugomas kilmės vietos nuorodas, saugomas geografines nuorodas, geografines nuorodas ir garantuotus tradicinius gaminius, bus taikomos tik ES 27 valstybėse narėse. Todėl gali būti, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos, geografinės nuorodos ir garantuoti tradiciniai gaminiai, registruoti ir saugomi pagal minėtus Sąjungos teisės aktus, Jungtinėje Karalystėje nebus nepertraukiamai apsaugoti. Todėl suinteresuotieji teisių turėtojai turėtų įvertinti, ar jiems reikia pasirūpinti kitais būdais, kaip užtikrinti susijusių geografinių nuorodų apsaugą Jungtinėje Karalystėje pagal Jungtinės Karalystės įstatymus. Komisijos svetainėse, skirtose Maisto produktų importui ( ekologiniam ūkininkavimui ( ir kokybės sistemoms ( pateikiama bendroji informacija apie ES maisto srities teisės aktus, kuriais reglamentuojami importuojami maisto produktai ir ekologinis ūkininkavimas. Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinti pateikiant daugiau informacijos. Europos Komisija Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas 74 OL L 84, , p