Europos Sąjungos oficialusis leidinys REGLAMENTAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos oficialusis leidinys REGLAMENTAI"

Transkriptas

1 L 181/2 REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/ m. kovo 14 d. kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas ( 1 ), ypač į jo 7 straipsnio a punktą ir 160 straipsnį, kadangi: (1) vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013 (toliau Kodeksas), muitinės deklaracijos tam tikrais atvejais gali būti pateikiamos naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis; (2) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 ( 2 ) nustatyta, kad prekes, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, deklaruoti galima jas tiesiog pateikiant muitinei, o ne teikiant muitinės deklaraciją. Viena iš priežasčių yra ta, kad valstybės narės pagal Tarybos direktyvos 2009/132/EB ( 3 ) 23 straipsnį gali neapmokestinti PVM prekių, kurių vertė neviršija 22 EUR. Tos prekės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009 ( 4 ) gali būti neapmokestinamos ir muitu; (3) galimybe deklaruoti prekes, kurių vertė neviršija 22 EUR, jas pateikiant muitinei galima naudotis tik iki tol, kol valstybės narės atnaujins savo nacionalines importo sistemas, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578 ( 5 ) priede. Be to, Tarybos direktyva (ES) 2017/2455 ( 6 ) nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinamas prekių, kurių vertė neviršija 22 EUR, neapmokestinimas PVM. Todėl valstybėse narėse, kurios anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d. atnaujins savo nacionalines importo sistemas, galimybės tas prekes deklaruoti pateikiant muitinei nebeliks, o muitinės deklaraciją reikės teikti net ir tuo atveju, jei už tas prekes nereikia rinkti PVM ir joms taikomas atleidimas nuo muito. Todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad galimybe deklaruoti prekes, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, jas pateikiant muitinei būtų galima naudotis tol, kol nebus panaikinta su apmokestinimu PVM susijusi 22 EUR riba; (4) Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priede nustatyti muitinės deklaracijoms taikytini duomenų reikalavimai. Padaugėjus elektroninės prekybos sandorių paaiškėjo, kad tie duomenų reikalavimai yra netinkami deklaruojant prekes, importuojamas siuntose, kurių tikroji vertė neviršija 150 EUR, arba nekomercinio pobūdžio siuntose, privataus asmens siunčiamose kitam privačiam asmeniui (mažos vertės siuntose). Pirma, tokiais atvejais dalies B priede reikalaujamų duomenų pateikti nereikia, nes pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/ ir 25 straipsnius dauguma prekių, importuojamų mažos vertės siuntose, muitais neapmokestinamos. Antra, šių ( 1 ) OL L 269, , p. 1. ( 2 ) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, , p. 1). ( 3 ) 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu (OL L 292, , p. 5). ( 4 ) 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, , p. 23). ( 5 ) 2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 99, , p. 6). ( 6 ) 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, , p. 7).

2 L 181/3 prekių muitinės deklaracijos daugiausia reikės tam, kad būtų laikomasi prekėms, importuojamoms siuntose, kurių tikroji vertė neviršija 150 EUR, taikomų PVM taisyklių, nustatytų Direktyva (ES) 2017/2455, t. y. PVM taisyklių, susijusių su specialia nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schema, nustatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB ( 7 ) II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, arba siekiant surinkti PVM pagal specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo tvarką, nustatytą tos pačios direktyvos II antraštinės dalies 7 skyriuje. Trečia, dėl didelio mažos vertės siuntų kiekio būtina muitinei reikalingų duomenų rinkinį kuo labiau suvienodinti su elektronine informacija, kurią veiklos vykdytojas išsiunčia prekių išsiuntimo vietoje (t. y. trečiojoje šalyje); (5) todėl būtina iš dalies pakeisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446, kad jame būtų nustatyta galimybė deklaruoti mažos vertės siuntas muitinei pateikiant kitokį duomenų rinkinį, kuriame yra mažiau elementų nei standartinės muitinės deklaracijos duomenų rinkinyje. Šia galimybe turėtų būti galima naudotis nuo Direktyvoje (ES) 2017/2455 nustatytos priemonių, kuriomis siekiama PVM apmokestinti prekes, importuojamas siuntose, kurių tikroji vertė neviršija 150 EUR, taikymo dienos; (6) tačiau galimybe mažos vertės siuntas deklaruoti pateikiant mažiau duomenų neturėtų būti galima naudotis deklaruojant prekes, kurioms taikomi draudimai ar apribojimai. Deklaruojant tas prekes ir toliau reikėtų pateikti standartinę muitinės deklaraciją, kurioje nurodyta visa reikiama informacija. Mažiau duomenų neturėtų būti galima pateikti ir deklaruojant prekes, kurios pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 1 dalies d punktą neapmokestinamos importo PVM (kai nurodomi muitinės procedūros kodai 42 ir 63). Mažesnis duomenų rinkinys skirtas tiems atvejams, kai PVM jau buvo deklaruotas pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, ir todėl nebereikia surinkti importo PVM; jis taip pat skirtas atvejams, kai importo valstybė narė PVM tikslais laikoma vartojimo valstybe nare, taigi ir PVM renkančia valstybe nare. Tačiau nurodžius muitinės procedūros kodus 42 ir 63 prekės importuojamos į kitą valstybę narę nei valstybė narė, kurioje surenkamas PVM, todėl tokiais atvejais mažesniame duomenų rinkinyje nepakaktų informacijos visiems tokiais atvejais taikomiems su PVM susijusiems reikalavimams įvykdyti; (7) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 iš dalies keičiamas taip: 1) 141 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip: 5. Iki datos, einančios prieš Tarybos direktyvos (ES) 2017/2455 (*) 4 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatytą datą, prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, laikomos deklaruotomis išleidimui į laisvą apyvartą įforminti, kai jos pateikiamos muitinei pagal Kodekso 139 straipsnį, jeigu reikalingi duomenys yra priimtini muitinei. (*) 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis (OL L 348, , p. 7). ; 2) įterpiamas šis 143a straipsnis: 143a straipsnis Mažos vertės siuntų muitinės deklaracija (Kodekso 6 straipsnio 2 dalis) 1. Nuo Direktyvos (ES) 2017/ straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos asmuo, deklaruodamas siuntą, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/ straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį nepmokestinama importo muitu, gali pateikti išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaraciją, kurioje pateikiamas B priede nurodytas konkretus duomenų rinkinys, su sąlyga, kad toje siuntoje esančioms prekėms netaikomi draudimai ir apribojimai. ( 7 ) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, , p. 1).

3 L 181/4 2. Nukrypstant nuo 1 dalies, mažos vertės siuntoms skirtas konkretus duomenų rinkinys negali būti pateikiamas: a) išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 1 dalies d punktą neapmokestinamos importo PVM ir, jei taikoma, gabenamos pagal Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnį pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą; b) reimportuojant ir kartu išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 1 dalies d punktą neapmokestinamos importo PVM ir, jei taikoma, gabenamos pagal Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnį pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. ; 3. B priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą. 2 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 14 d. Komisijos vardu Pirmininkas Jean-Claude JUNCKER

4 L 181/5 PRIEDAS Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B priedas iš dalies keičiamas taip: 1) I antraštinė dalis iš dalies keičiama taip: a) 2 skyriaus 1 skirsnyje po H6 skilčiai skirtos eilutės įterpiama ši eilutė: H7 Siuntos, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1186/ straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį neapmokestinama importo muitu, išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija Kodekso 5 straipsnio 12 punktas, 162 ir 201 straipsniai ; b) 3 skyriaus 1 skirsnis iš dalies keičiamas taip: 1) 1 duomenų elementų grupėje tarp H6 ir I1 skilčių įterpiama ši skiltis: H 1/1 Deklaracijos rūšis 1/2 Papildoma deklaracijos rūšis 1/3 Tranzito deklaracijos/muitinio statuso įrodymų rūšis 1/4 Lapai 1/5 Krovinio aprašai 1/6 Prekių rūšies Nr. A 1/7 patingų aplinkybių rodiklis 1/8 Parašas/patvirtinimas 1/9 Bendras prekių rūšių skaičius 1/10 Procedūra 1/11 Papildoma procedūra A ; 2) 2 duomenų elementų grupėje tarp H6 ir I1 skilčių įterpiama ši skiltis: H 2/1 Supaprastinta deklaracija/ankstesni dokumentai A [7] 2/2 Papildoma informacija C 2/3 Pateikiami dokumentai, sertifikatai bei leidimai ir papildomos nuorodos A [7]

5 L 181/6 H 2/4 Registracijos numeris/ucr C 2/5 LRN 2/6 Mokėjimo atidėjimas B [53] 2/7 Sandėlio identifikavimo duomenys ; 3) 3 duomenų elementų grupėje tarp H6 ir I1 skilčių įterpiama ši skiltis: H 3/1 Eksportuotojas A 3/2 Eksportuotojo identifikacinis numeris 3/3 Siuntėjas įmonės lygmens vežimo sutartis 3/4 Siuntėjo identifikacinis numeris įmonės lygmens vežimo sutartis 3/5 Siuntėjas ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/6 Siuntėjo identifikacinis numeris ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/7 Siuntėjas 3/8 Siuntėjo identifikacinis numeris 3/9 Gavėjas 3/10 Gavėjo identifikacinis numeris 3/11 Gavėjas įmonės lygmens vežimo sutartis 3/12 Gavėjo identifikacinis numeris įmonės lygmens vežimo sutartis 3/13 Gavėjas ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/14 Gavėjo identifikacinis numeris ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/15 Importuotojas A [12] 3/16 Importuotojo identifikacinis numeris A [14] 3/17 Deklarantas A [12]

6 L 181/7 3/18 Deklaranto identifikacinis numeris A 3/19 Atstovas A [12] 3/20 Atstovo identifikacinis numeris A 3/21 Atstovo statuso kodas A 3/22 Tranzito procedūros vykdytojas 3/23 Tranzito procedūros vykdytojo identifikacinis numeris 3/24 Pardavėjas 3/25 Pardavėjo identifikacinis numeris 3/26 Pirkėjas 3/27 Pirkėjo identifikacinis numeris 3/28 Apie atvežimą pranešančio asmens identifikacinis numeris 3/29 Apie maršruto nukreipimą pranešančio asmens identifikacinis numeris 3/30 Prekes muitinei pateikiančio asmens identifikacinis numeris 3/31 Vežėjas 3/32 Vežėjo identifikacinis numeris 3/33 Informuotinas asmuo įmonės lygmens vežimo sutartis 3/34 Informuotino asmens identifikacinis numeris įmonės lygmens vežimo sutartis 3/35 Informuotinas asmuo ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/36 Informuotino asmens identifikacinis numeris ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 3/37 Papildomo (-ų) tiekimo grandinės dalyvio (-ių) identifikacinis numeris 3/38 Papildomus bendrosios įvežimo deklaracijos duomenis teikiančio asmens identifikacinis numeris 3/39 Leidimo turėtojo identifikacinis numeris 3/40 Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris A [54] 3/41 Įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus arba išankstinio muitinės deklaracijos pateikimo atveju prekes muitinei pateikiančio asmens identifikacinis numeris H

7 L 181/8 3/42 Asmens, pateikiančio muitinį prekių manifestą, identifikacinis numeris 3/43 Asmens, prašančio pateikti Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymus, identifikacinis numeris 3/44 Asmens, pranešančio apie prekių atvežimą po laikinai saugomų prekių gabenimo, identifikacinis numeris 3/45 Garantiją teikiančio asmens identifikacinis numeris 3/46 Muitą mokančio asmens identifikacinis numeris ; H 4) 3 duomenų elementų grupėje 3/1 duomenų elementui skirtos eilutės H1, H3, H4, H5, H6 ir I1 skiltyse kodas B pakeičiamas kodu A[12]; 5) 3 duomenų elementų grupėje 3/2 duomenų elementui skirtos eilutės H1, H3, H4, H5, H6 ir I1 skiltyse kodas B pakeičiamas kodu A[14]; 6) 4 duomenų elementų grupėje tarp H6 ir I1 skilčių įterpiama ši skiltis: 4/1 Pristatymo sąlygos 4/2 Transporto išlaidų mokėjimo būdas 4/3 Mokesčių apskaičiavimas mokesčio rūšis 4/4 Mokesčių apskaičiavimas mokesčio bazė 4/5 Mokesčių apskaičiavimas mokesčio tarifas 4/6 Mokesčių apskaičiavimas mokėtina mokesčio suma 4/7 Mokesčių apskaičiavimas bendra suma (iš viso) 4/8 Mokesčių apskaičiavimas mokėjimo būdas B [53] 4/9 Pridedami ir nepridedami elementai 4/10 Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra 4/11 Bendra sąskaitoje faktūroje nurodyta suma 4/12 Vidaus piniginis vienetas 4/13 Vertės nustatymo rodikliai 4/14 Vieneto kaina/suma 4/15 Valiutos kursas H

8 L 181/9 H 4/16 Vertės nustatymo metodas 4/17 Lengvatiniai muitų tarifai 4/18 Vertė A 4/19 Vežimo į galutinės paskirties vietą išlaidos A ; 7) 4 duomenų elementų grupėje 4/18 duomenų elementui skirtos eilutės skiltyje D. E. pavadinimas žodžiai Pašto vertė pakeičiami žodžiu Vertė ; 8) 4 duomenų elementų grupėje 4/19 duomenų elementui skirtos eilutės skiltyje D. E. pavadinimas žodžiai Pašto mokesčiai pakeičiami žodžiais Vežimo į galutinės paskirties vietą išlaidos ; 9) 6 duomenų elementų grupėje tarp H6 ir I1 skilčių įterpiama ši skiltis: 6/1 Neto masė (kg) 6/2 Papildomi mato vienetai A [55] 6/3 Bruto masė (kg) įmonės lygmens vežimo sutartis 6/4 Bruto masė (kg) ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 6/5 Bruto masė (kg) A 6/6 Prekių aprašymas įmonės lygmens vežimo sutartis 6/7 Prekių aprašymas ekspeditoriaus lygmens vežimo sutartis 6/8 Prekių aprašymas A 6/9 Pakuočių rūšis 6/10 Pakuočių skaičius A [52] 6/11 Krovinio ženklinimo duomenys 6/12 JT pavojingų prekių kodas 6/13 Muitų sąjungos ir statistikos (CUS) kodas 6/14 Prekės kodas KN kodas A H

9 L 181/10 6/15 Prekės kodas TARIC kodas H 6/16 Prekės kodas papildomas (-i) TARIC kodas (-ai) 6/17 Prekės kodas nacionalinis (-iai) papildomas (-i) kodas (-ai) 6/18 Bendras pakuočių skaičius 6/19 Prekių tipas c) 3 skyriaus 2 skirsnyje įterpiamos šios pastabos: Pastabos numeris Pastabos aprašymas [52] Šios informacijos nereikalaujama pateikti apie pašto siuntas. [53] Šios informacijos nereikalaujama: a) kai prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, arba b) kai prekės, kurias privatūs asmenys iš trečiosios šalies siunčia kitiems privatiems asmenims valstybėje narėje, yra nekomercinio pobūdžio ir neapmokestinamos PVM pagal Tarybos direktyvos 2006/79/EB (*) 1 straipsnį. [54] Šios informacijos reikalaujama tik tuo atveju, kai prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje. [55] Šios informacijos reikalaujama tik tuo atveju, kai deklaruojamos prekės, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1186/ straipsnyje. (*) 2006 m. spalio 5 d. Tarybos direktyva 2006/79/EB dėl nekomercinio pobūdžio smulkių prekių siuntų importo iš trečiųjų šalių atleidimo nuo mokesčių (OL L 286, , p. 15) ; 2) II antraštinė dalis iš dalies keičiama taip: a) 1/6 duomenų elementui ( Prekių rūšies Nr. ) skirtose pastabose tekstas Duomenų reikalavimų lentelės A1 A3, B1 B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a F1d, F2a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 H6 ir I1 skiltys pakeičiamas tekstu A1 A3, B1 B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a F1d, F2a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 H7 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys ; b) 2/1 duomenų elementui ( Supaprastinta deklaracija/ankstesni dokumentai ) skirtos pastabos papildomos šiuo tekstu: Jeigu įvežimo bendroji deklaracija ir muitinės deklaracija pateikiamos atskirai, naudojant atitinkamą Sąjungos kodą, įrašomas įvežimo bendrosios deklaracijos arba bet kurio kito ankstesnio dokumento MRN. ; c) 2/2 duomenų elementui ( Papildoma informacija ) skirtos pastabos papildomos šiuo tekstu: Deklaranto pateikta informacija, kuri gali būti naudinga išleidžiant į laisvą apyvartą atitinkamos rūšies prekes. ;

10 L 181/11 d) 2/4 duomenų elementui ( Registracijos numeris/ucr ) skirtos pastabos papildomos šiuo tekstu: Šis įrašas gali būti naudojamas sandorio identifikatoriui nurodyti tuo atveju, kai prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje. ; e) 3/1 duomenų elementui ( Eksportuotojas ) skirtos pastabos iš dalies keičiamos taip: 1) tekstas Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu B1 B4, C1 ir E1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys ; 2) pastabos papildomos šiuo tekstu: H6 ir H7 duomenų reikalavimų lentelės skiltys Įrašomas tikslus prekes siunčiančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, kuriuos vežimo sutartyje nurodė transportą užsakanti šalis. ; f) 3/17 duomenų elementui ( Deklarantas ) skirtose pastabose tekstas H1 H6 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu H1 H7 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys ; g) 3/18 duomenų elementui ( Deklaranto identifikacinis numeris ) skirtose pastabose tekstas B1 B4, C1, G4, H1 H5 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu B1 B4, C1, G4, H1 H7 ir I1 duomenų reikalavimų lentelės skiltys ; h) 3/40 duomenų elementui ( Papildomų fiskalinių nuorodų identifikacinis numeris ) skirtos pastabos papildomos šiuo tekstu: Kai prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal specialią nuotolinės prekybos prekėmis, importuojamomis iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų, schemą, nustatytą Direktyvos 2006/112/EB II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, pateikiamas šios schemos taikymo tikslais priskirtas specialusis PVM mokėtojo kodas. ; i) 4/18 duomenų elementui ( Pašto vertė ) skirtos pastabos iš dalies keičiamos taip: 1) žodžiai Pašto vertė pakeičiami žodžiu Vertė ; 2) tekstas Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu H6 duomenų reikalavimų lentelės skiltis ; 3) pastabos papildomos šiuo tekstu: Tikroji kiekvienos rūšies prekių vertė valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra ; j) 4/19 duomenų elementui ( Pašto mokesčiai ) skirtos pastabos iš dalies keičiamos taip: 1) žodžiai Pašto mokesčiai pakeičiami žodžiais Vežimo į galutinės paskirties vietą išlaidos ; 2) tekstas Naudojamos visos atitinkamos duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu H6 duomenų reikalavimų lentelės skiltis ; 3) pastabos papildomos šiuo tekstu: Vežimo iki galutinės paskirties vietos išlaidos valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra. ;

11 L 181/12 k) 6/8 duomenų elementui ( Prekių aprašymas ) skirtose pastabose tekstas D3, G4, G5 ir H6 duomenų reikalavimų lentelės skiltys pakeičiamas tekstu D3, G4, G5, H6 ir H7 duomenų reikalavimų lentelės skiltys ; l) 6/14 duomenų elementui ( Prekės kodas KN kodas ) skirtos pastabos papildomos šiuo tekstu: Įrašomas deklaruojamų prekių šešiaženklis Suderintos sistemos nomenklatūros kodas.