ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. KOVO 31 D.

2 Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Vilniaus g. 265, Šiauliai (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2020 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas (programos pavadinimas) Nr. Kodas Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos (eurai, ct) Pavadinimas Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) Įstatymu patvirtintos įmokos metams* Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5) Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) * Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Auksė Tutkutė (vardas ir pavardė) NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) Tatjana Proškina (vardas ir pavardė)

3 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, , Vilniaus g. 265 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. (data) Kodas Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 036 Įstaigos 2017 Programos Data: Laikas: 13:42:53 (eurais, ct) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , , , ,24 2. IŠLAIDOS , , , , , Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis pinigais , , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos ,00 100, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Komandiruočių išlaidos ,00 600,00 104,92 104, Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos , , , , Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Kvalifikacijos kėlimo išlaidos , , , , Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos ,00 400, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Reprezentacinės išlaidos 3.000, ,00 777,32 777, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , , Socialinės išmokos (pašalpos) , , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama pinigais , , , ,74

4 Lapas 2 Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Kodas Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 036 Įstaigos 2017 Programos Data: Laikas: 13:42: MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS , , Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos , , Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos ,00 IŠ VISO , , , ,24 Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Auksė Tutkutė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė Tatjana Proškina (vyriausiasis buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

5 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, , Vilniaus g. 265 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (data) (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas (programos pavadinimas) Kodas Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 036 Įstaigos 2017 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 13:44:42 (eurais, ct) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , , , ,24 2. IŠLAIDOS , , , , , Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis pinigais , , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos ,00 100, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Komandiruočių išlaidos ,00 600,00 104,92 104, Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos , , , , Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Kvalifikacijos kėlimo išlaidos , , , , Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos ,00 400, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Reprezentacinės išlaidos 3.000, ,00 777,32 777, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , , Socialinės išmokos (pašalpos) , , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama pinigais , , , ,74

6 Lapas 2 Kodas Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 036 Įstaigos 2017 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 13:44: MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS , , Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos , , Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos ,00 IŠ VISO , , , ,24 Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Auksė Tutkutė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė Tatjana Proškina (vyriausiasis buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

7 ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. KOVO 31 D. VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ Nr. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Šiaulių AVMI) 2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (aktualia redakcija) ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo (aktualia redakcija) su vėlesniais pakeitimais. Šiaulių AVMI teikiamą 2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro: - forma Nr. 1 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ataskaita; - forma Nr. 2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Šiaulių AVMI 2020 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų programos Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas (1.2 programa) sąmatoje buvo patvirtinta ,00 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ,00 eurų, socialinio draudimo įmokoms 9800,00 eurų, darbdavių socialiniai paramai 10600,00 eurų ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių AVMI gavo ir panaudojo ,24 eurų asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui gavo ir panaudojo ,00 eurų, socialinio draudimo įmokoms 9800,00 eurų, darbdavių socialinei paramai 10200,74 eurų ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 96474,50 eurų. Biudžeto išlaidų sąmata įvykdyta 98,32 procento. Valstybės biudžeto programos Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla, finansavimo šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (1.1), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotos lėšos pagal planuotą sąmatą sumoje 11224,76 eurų, iš jų: str Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 100,00 eurų, str Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 734,63 eurų, str Komandiruočių išlaidos 495,08 eurų, str Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1531,85 eurų, str Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 125,87 eurų, str Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 400,00 eurų, str Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 7015,39 eurų, str Reprezentacinės išlaidos 422,68 eurų, str Darbdavių socialinė parama 399,26 eurų m. gruodžio 31 d. nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nėra. Šiaulių AVMI biudžetinėje banko sąskaitoje 2020 m. sausio 1 d. ir kovo 31 d. pinigų likučio nėra.

8 Informacijos apie Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo Šiaulių AVMI neturi. Šiaulių AVMI mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, 2020 m. kovo 31 d. nėra. PRIDEDAMA: 1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, pažyma, 1 lapas. Viršininkė Auksė Tutkutė NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė Tatjana Proškina

9 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, , Vilniaus g. 265, Šiauliai (asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris) PAŽYMA INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS 2020 M. KOVO 31 D. Ministerijos Departamento Asignavimų valdytojo Kodas (tūkst.eurų) Eil.Nr. Programos kodas ir pavadimas Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų straipsnio pavadinimas Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso: iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų) Iš viso: Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) NBFC BAD 1 grupės 4-ojo pogrupio vadovė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (parašas) Auksė Tutkutė (vardas ir pavardė) Tatjana Proškina (vardas ir pavardė)

10

11 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją DETALŪS METADUOMENYS Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras , Gedimino pr. 11, LT Vilnius ŠIAULIŲ AVMI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. KOVO 31 D Nr. BAI-1870-(11.4E) Nr. G-2322 ADOC-V1.0 Pasirašymas Tatjana Proškina, Pogrupio vadovas, 1-oji buhalterinės apskaitos grupė TATJANA PROŠKINA, mobile signature, Teledema LT :00:48 (GMT+03:00) XAdES-T :01:18 (GMT+03:00) RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT Sertifikato galiojimo laikas :45: :45:07 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius 6 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, į.k LT", sertifikatas galioja nuo :53:32 iki :53:32 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), VMI prie LR finansų ministerijos, į.k LT", sertifikatas galioja nuo :05:28 iki :05:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( :14:46) Nuorašą suformavo :14:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys

12 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) DETALŪS METADUOMENYS Dokumento registracijos data ir numeris Nr. B1-349 Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos , Vasario 16-osios g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. KOVO 31 D. ADOC-V1.0 Vizavimas Janina Poškuvienė, Vyriausiasis specialistas, Vidinių procedūrų valdymo skyrius JANINA,POŠKUVIENĖ LT :16:49 (GMT+03:00) XAdES-EPES EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE Sertifikato galiojimo laikas :30: :59:59 Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Pasirašymas Auksė Tutkutė, Inspekcijos viršininkas, Vadovybė AUKSĖ TUTKUTĖ, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija LT :44:56 (GMT+03:00) XAdES-T :45:01 (GMT+03:00) ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas :21: :21:38 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT" išduotą sertifikatą "Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema (DODVS), VMI prie LR finansų ministerijos, į.k LT", sertifikatas galioja nuo :05:28 iki :05:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( :49:15) Nuorašą suformavo :49:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys