VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Tarybos posėdžiui Tarybos pirmininkė Inga Žilienė PAŽYMA DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO IR ATNAUJINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DERINIMO 2020 m. kovo 5 d. Nr. O5E-139 Vilnius 1. Bendrosios nuostatos Vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo (toliau Taisyklės), 169 punktu, Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas), 25 punktu ir AB Energijos skirstymo operatorius papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodika, suderinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-277 Dėl akcinės bendrovės Energijos skirstymo operatorius papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodikos derinimo (toliau Metodika), Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau Taryba) derina gamtinių dujų tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo (vartotojo dujų sistemos atjungimo, pajungimo) įkainius. Pažymėtina, kad šiuo metu galioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. O3-22 Dėl AB Lietuvos dujos gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainių derinimo suderinti gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainiai. AB Energijos skirstymo operatorius (toliau Bendrovė) 2020 m. sausio 17 d. raštu Nr. 20KR-SD-544 pateikė derinti gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo, gamtinių dujų tiekimo pakartotinio prijungimo ir tiekimo apribojimo arba nutraukimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainius (toliau Įkainiai). Taryba 2020 m. vasario 3 d. el. paštu (reg. Nr. R1-2147) pateikė klausimus, o 2020 m. vasario 7 d. el. paštu (reg. Nr. R1-2148) gavo Bendrovės atsakymus į pateiktus klausimus. 2. Gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo, gamtinių dujų tiekimo apribojimo ir pakartotinio prijungimo paslaugų įkainių apskaičiavimas 2.1. Įkainių skaičiavimuose naudotos prielaidos Bendrovės pateikti derinti atnaujinti Įkainiai apskaičiuoti įvertinant tokias pagrindines prielaidas: 1) teikiant paslaugas dalyvauja apskaitų komandos (toliau AK), dujų tinklo eksploatavimo skyrių (toliau DTES), dujų tinklo eksploatavimo komandų (toliau DTEK) ir UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau VAC) darbuotojai (administracinės paslaugos);

2 2 2) skaičiavimuose naudojamos vidutinės darbo užmokesčio, darbo vietos (netiesioginės), transporto sąnaudos, kurios tiesiogiai koreliuoja su vidutinėmis laiko sąnaudomis, skirtomis suteikti paslaugą; 3) palyginus su galiojančiais įkainiais, skaičiavimuose naudojama tikslesnė įkainių apskaičiavimo tvarka, kuomet paslaugos suteikimo procesas vertinamas nuo vartotojų kreipimosi į Bendrovę iki paslaugos suteikimo pabaigos. 1 lentelė. Siūlomi paslaugų, susijusių su gamtinių dujų tiekimu, įkainių pakeitimai 1. Atjungimo įkainis 2. Pajungimo įkainis Galiojantys paslaugų įkainiai Siūlomi paslaugų įkainių pakeitimai 1. Gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo įkainis 2. Gamtinių dujų tiekimo pakartotinio pajungimo įkainis 3. Gamtinių dujų tiekimo apribojimo arba nutraukimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainis 2.2. Įkainių dedamųjų apskaičiavimas Atskirų paslaugų įkainiai apskaičiuojami sumuojant vidutines sąnaudas, tenkančias darbuotojų atlyginimams (įskaitant socialinį draudimą ir įmokas į garantinį fondą), transportui, netiesiogines ir papildomas sąnaudas (sąnaudos darbo saugos priemonėms, ūkio reikmenims, darbo vietos sąnaudos ir kt.). Kiekviena dedamoji detaliau aprašoma kituose poskyriuose Darbo užmokesčio sąnaudos Vadovaujantis Metodikos 5 punktu, darbo užmokesčio sąnaudomis laikomos Bendrovės patiriamos sąnaudos, susijusios su darbuotojų darbo apmokėjimu, įskaitant su tuo susijusius mokesčius ir kitas su darbo apmokėjimu susijusias darbdavio prievoles. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaičiavimui naudojamos faktinės paslaugų procesų trukmės, kurios nustatomos pagal atlikto stebėsenos proceso, kurio metu buvo fiksuotos atliekamų procesų trukmės, rezultatus. Naujoms paslaugoms procesų trukmės nustatomos pagal viešai skelbiamus duomenis arba ekspertinio vertinimo būdu. Valandinės darbo užmokesčio sąnaudos (w) apskaičiuojamos pagal Metodikos (2) formulę: w = ( PAD + KAD b ) * (1 + T); (Eur/val.), kur: PAD paslaugą teikiančio darbuotojo padalinio vidutinė mėnesio pastovioji atlygio dalis, Eur; KAD paslaugą teikiančio darbuotojo padalinio maksimali mėnesio kintamoji atlygio dalis, Eur; b mėnesio darbo valandų, val.; T darbdavio mokesčių dydis, vieneto dalys. Bendrovė pateikė darbo užmokesčio sąnaudų detalizavimo formą, kurioje vidutinis darbuotojų atlygio dydis apskaičiuotas pagal 2019 m. rugsėjo mėn. faktines padalinio darbo užmokesčio sąnaudas ir darbuotojų skaičių jame:

3 3 2 lentelė. Darbo užmokesčių sąnaudų detalizavimas Padalinio santrumpa Mėnesio darbo valandų Vidutinis mėnesinis atlyginimas Maksimali kintamoji atlyginimo dalis Vidutinis valandinis atlyginimas Darbuotojų Darbdavio mokesčių dydis Darbo užmokestis + Darbdavio mokesčiai val. EUR/mėn. EUR/mėn. EUR/val. vnt. % EUR/val. [1] [2] [3] [4] [5]=([3]+[4])/[2] [6] [7] [8]=[5]*(1+[7]) AK 166,80 DTEK 166,80 DTES 166,80 1,77% 1,77% 1,77% Transporto sąnaudos Vadovaujantis Metodikos 6.4 ir 6.5 papunkčiais, tiesioginėmis transporto sąnaudomis laikomos su transporto priemonių eksploatacija ir palaikymu susijusios sąnaudos, kurios gali būti paskirstytos kiekvienai transporto priemonei individualiai. Netiesioginėmis transporto sąnaudomis laikomos su transporto priemonių eksploatacija ir palaikymu susijusios sąnaudos, kurios negali būti paskirstytos kiekvienai transporto priemonei individualiai ir yra priskiriamos kiekvienai transporto priemonei, kuri patenka į apibrėžtą imtį vienoda apimtimi. Vadovaujantis Metodikos 6.1 papunkčiu, transporto sąnaudų dedamoji apskaičiuojama atsižvelgiant į paslaugai atlikti reikalingo transporto priemonių kategoriją, kiekį, naudojimo trukmę, nuvažiuojamą atstumą bei kitus su transporto naudojimu susijusius faktorius, kai jie turi įtakos Bendrovės sąnaudoms. Bendrovės nuosavų transporto priemonių resurso sumažėjimas (nusidėvėjimas) laikytinas transporto sąnaudomis. Bendrovė pateikė užpildytą Metodikos 5 priedą, kuriame pateiktas transporto sąnaudų skaičiavimas ir apskaičiavo vidutines transporto priemonių eksploatavimo sąnaudas. Taip pat pagal statistinius duomenis Bendrovė įvertino, kad vidutinis atstumas, kurį tenka vykti Bendrovės darbuotojams suteikiant paslaugą yra km. 3 lentelė. Vidutinės transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos, Eur 1 val. (lengvojo automobilio nuoma) 1 km (lengvojo automobilio nuoma) 1 val. (visureigio <3,5t nuoma) 1 km (visureigio <3,5t nuoma) Netiesioginės ir papildomos sąnaudos Vadovaujantis Metodikos 7.1 ir 7.2 papunkčiais, netiesioginėmis ir papildomomis laikomos Operatoriaus patiriamos sąnaudos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su Paslaugų suteikimu, tačiau būtinos siekiant palaikyti tinkamą Paslaugų teikimui reikalingos infrastruktūros būklę, personalo parengtį, užtikrinti aprūpinimą inventoriumi ir kitų priemonių, kurios įgalina Operatorių vykdyti kasdienę veiklą ir teikti Paslaugas, sąnaudos. Netiesioginės ir papildomos sąnaudos apskaičiuojamos pagal faktinius duomenis. Jeigu nėra galimybės sąnaudų įvertinti pagal faktinius duomenis ar pagal turimų sutarčių duomenis, tuomet jų įvertinimui gali būti taikomi kiti būdai ir šaltiniai, įskaitant, bet neapsiribojant: ekspertinis vertinimas, Operatoriaus biudžetas ir jo nustatymo prielaidos, kitų verslo subjektų ar organizacijų pateikiami duomenys. Bendrovė pateikė netiesioginių sąnaudų detalizaciją:

4 4 4 lentelė. Netiesioginių ir papildomų sąnaudų detalizacija Eil. Nr. Pavadinimas Mėnesio darbo valandų Darbuotojų Planuojamos sąnaudos Priskiriama sąnaudų dalis val. vnt. EUR % EUR/val. EUR/val. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[5]*[ 6]/[4]/[3] [8]=[5]*[6]/ [4]/[3] 1 Apsauginės priemonės ir įrankiai 166,80 (AVD) 2 Kitos atsargos (tinklo įrankiai) 166,80 3 Kitos atsargos - Baldai ir kitos ūkio 166,80 reikmės 4 Pastatų/patalpų nuoma 166,80 5 Komunalinės paslaugos 166,80 6 Šiluma 166,80 7 Patalpų valymo ir teritorijų 166,80 tvarkymo paslaugos 8 Turto apsaugos sąnaudos 166,80 (netechnologinio) 9 Remontai ir techninė priežiūra 166,80 (Netechnologinio turto) 10 Telekomunikacijų ir IT paslaugos 166,80 11 Darbuotojų saugos ir sveikatos 166,80 sąnaudos 12 Kanceliarinės prekės 166,80 13 Įvairios kitos personalo sąnaudos / 166,80 paslaugos (OVD) 14 Personalo administravimo paslaugos (VAC) 166, Kitos sąnaudos Viso: AK DTEK, DTES Vadovaujantis Metodikos 8.1 papunkčiu, kitomis sąnaudomis laikomos sąnaudos, kurios nesietinos su Metodikos 5 7 dalyse nurodytomis įkainių dedamosiomis, tačiau yra patiriamos Bendrovės teikiant paslaugas. Remiantis Metodikos 8.2 papunkčiu, paslaugą teikiančių rangovų, subrangovų, medžiagų ar žaliavų sąnaudos į Įkainius įtraukiamos pagal faktines sąnaudas arba remiantis sutartyse nurodytais įkainiais. Vadovaujantis Metodikos papunkčiu, jeigu sutartis su rangovu ar subrangovu sudaryta ne viešųjų pirkimų būdu, o analogiškos paslaugos Operatoriaus jėgomis buvo teikiamos anksčiau, tuomet į Įkainius įtraukiamos pagal darbo užmokesčio augimą, infliaciją ar kitus pagrįstus dydžius indeksuoti ankstesnių laikotarpių kaštai (įvertinus papildomai reikalingas atlikti investicijas ir sąnaudas, kad Operatorius galėtų teikti analogiškas paslaugas savo jėgomis), jei jie yra mažesni nei esamos sąnaudos, patiriamos galiojančios sutarties pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis su VAC sudaryta ne viešųjų pirkimų būdų, remiantis Metodikos papunkčiu, Bendrovė pateikė perskaičiuotus 2014 m. duomenis apie analogišką procesą: 5 lentelė. Kitų sąnaudų apskaičiavimo duomenys Eil. Nr. Procesai Mato vienetas Laiko sąnaudos, val. Valandinis DU, EUR Suma (DU + soc. draudimas), EUR 1. Užklausos registravimas ir pildymas EUR/vnt. 2. Informacijos perdavimas ir sprendimai EUR/vnt. 3. Paslaugų valdymas EUR/s/f 4. Sąskaitų už paslaugas išrašymas EUR/s/f 5. Įplaukų administravimas EUR/vnt. Procesų sąnaudos 2014 m., EUR 4,11

5 5 + Darbo užmokesčio augimo įtaka ( ) 2,03 + Netiesioginės ir papildomos sąnaudos 2019 m. Procesų sąnaudos 2019 m., EUR 7,84 Apskaičiuojant sąnaudas buvo įvertintas vidutinio darbo užmokesčio augimas pagal Statistikos departamento faktinius vidutinio darbo užmokesčio duomenis (2014 metai) ir Finansų ministerijos skelbiamus prognozuojamus vidutinio darbo užmokesčio duomenis (2019 metai). Augimas nuo 2014 m., lyginant su 2019 m. duomenimis, buvo 49,3 proc. Atitinkamai darbo užmokesčio augimo įtaka sudarė 2,03 Eur (4,11 * 0,493 = 2,03 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad galiojančių įkainių skaičiavimuose įvertintos tik Bendrovės anksčiau teiktų paslaugų tiesioginės darbo sąnaudos, siekiant tiksliau įvertinti visus patiriamus kaštus, buvo įvertintos ir Bendrovės patiriamos netiesioginės ir papildomos sąnaudos Eur, apskaičiuotos pagal 4 lentelės 3 14 eilutes. Toliau nurodytuose įkainiuose naudojama 5 lentelėje nurodyta kitų sąnaudų vertė 7,84 Eur Gamtinių dujų tiekimo laikinas nutraukimas Bendrovė pateikė siūlomą gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo įkainį ir detalizavo jį sudarančias sąnaudas (6 lentelė). Lyginant su galiojančiu įkainiu, Bendrovės siūlomas nustatyti įkainis didėja 6,1 Eur, arba 21,65 proc. (vidutiniškai po 3,09 proc. per metus, lyginant su nuo 2013 m. galiojančiu įkainiu). Esminę įtaką pokyčiui daro pagal Metodikos 8.2 punktą apskaičiuojama kaštų dalis, įvertinat darbo užmokesčio augimą. Didžiausią įtaką įkainio dydžiui turi darbo užmokesčio sąnaudos. 6 lentelė. Gamtinių dujų tiekimo laikino nutraukimo įkainio ir jo dedamųjų palyginimas Siūlomas nustatyti įkainis, Galiojantis įkainis, Eur Eur be PVM be PVM Gamtinių dujų tiekimo laikinas nutraukimas 34,28 28,18 Darbo užmokesčio sąnaudos Transporto sąnaudos Netiesioginės ir papildomos sąnaudos Kitos sąnaudos Bendrovė pateikė darbo užmokesčio sąnaudų detalizaciją ir palyginimą su galiojančiame įkainyje įvertintomis sąnaudomis. Darbo laikas nepakito, tačiau įkainiui priskiriamų sąnaudų vertė padidėjo 0,6 Eur, arba 3,62 proc. Darbo laikas, siūlomame nustatyti įkainyje, įvertintas pagal Bendrovės faktinės darbo atlikimo trukmės statistiką. 7 lentelė. Darbo užmokesčio sąnaudų detalizacija Siūlomo nustatyti įkainio sąnaudos, Eur Galiojančio įkainio sąnaudos, Eur Kintamosios sąnaudos Darbo pavadinimas Padalinys Darbuotojų Darbo sąnaudos Darbo sąnaudos (2020 m.) Vykimas į objektą AK 2 0,50 0,50 Laiko derinimas su klientu, AK išankstinės sąskaitos generavimas/pateikimas klientui 1 0,17 0,17 Darbo atlikimas ir kliento instruktavimas AK 2 0,28 0,28

6 6 Darbo rezultatų įvedimas į IS AK 1 0,08 0,08 Iš viso, val.: 1,03 1,03 Iš viso, EUR: Socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą, EUR Iš viso: Bendrovė nurodė, kad šiuo metu galiojančiame atjungimo paslaugos įkainyje netiesioginės sąnaudos ir medžiagos bendrai sudarė 24% atjungimo įkainyje ir 14% prijungimo įkainyje nuo darbo užmokesčio sąnaudų. Sąnaudos buvo apskaičiuotos 10% nuo vidutinių atjungimo ir pajungimo paslaugos darbo užmokesčio ir transporto sąnaudų pridedant medžiagų sąnaudas. Vidutiniškai netiesioginės sąnaudos sudarė 17% nuo vidutinių atjungimo ir prijungimo paslaugos darbo užmokesčio sąnaudų. Siūlomame nustatyti įkainyje netiesioginės sąnaudos sudaro 24,8% nuo darbo užmokesčio sąnaudų. Netiesioginių sąnaudų augimas lyginant su šiuo metu galiojančiu įkainiu - 62,85%. Augimas susidaro dėl šių priežasčių: 1. Netiesioginės sąnaudos galiojančiame įkainyje buvo taikytos kaip konstanta Eur, siūlomame nustatyti įkainyje sąnaudos susietos su paslaugos atlikimo trukme; 2. 10,28% bendras rinkos m. kainų augimas pagal patvirtintus statistikos departamento SVKI rodiklio duomenis. 3. Naujų dedamųjų, kurios buvo įtrauktos į netiesiogines sąnaudas atitinkamas paslaugas perkėlus į grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmones: 3.1. Personalo administravimo veikla iškelta į grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonę; 3.2. Patalpų nuomos sąnaudos; 3.3. Informacinių technologijų priežiūros paslaugų perkėlimas į grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonę Gamtinių dujų tiekimo pakartotinis pajungimas Bendrovė pateikė siūlomą nustatyti gamtinių dujų tiekimo pakartotinio pajungimo įkainį ir detalizavo jį sudarančias sąnaudas (8 lentelė). Lyginant su galiojančiu įkainiu, Bendrovės siūlomas įkainis 2020 m. didėja 0,33 Eur, arba 0,82 proc. Didžiausią įtaką įkainio dydžiui turi darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos. 8 lentelė. Gamtinių dujų tiekimo pakartotinio pajungimo įkainio palyginimas Siūlomas nustatyti įkainis, Eur be PVM Galiojantis įkainis, Eur be PVM Gamtinių dujų tiekimo pakartotinis pajungimas 40,52 40,19 Darbo užmokesčio sąnaudos Transporto sąnaudos Netiesioginės ir papildomos sąnaudos Kitos sąnaudos Bendrovė pateikė darbo užmokesčio sąnaudų detalizaciją ir palyginimą su galiojančiame įkainyje įvertintomis sąnaudomis. Darbo laikas nepakito, tačiau įkainiui priskiriamų sąnaudų vertė sumažėjo 7,24 Eur, arba 25,33 proc. Darbo laikas siūlomame nustatyti įkainyje, įvertintas pagal Bendrovės faktinės darbo atlikimo trukmės statistiką.

7 9 lentelė. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudų detalizacija Kintamosios sąnaudos Darbo pavadinimas Padalinys Darbuotojų (2020 m.) 7 Svoris (užduoties tikimybė) Siūlomo nustatyti įkainio sąnaudos, Eur Darbo sąnaudos Galiojančio įkainio sąnaudos, Eur Darbo sąnaudos Detalizuojama Vykimas į objektą AK 2 2% 0,50 0,50 Laiko derinimas su AK 1 2% klientu, išankstinės sąskaitos generavimas/pateikimas klientui 0,17 0,17 Darbo atlikimas ir AK 2 kliento instruktavimas 2% 1,28 1,28 Darbo rezultatų AK 1 įvedimas į IS 2% 0,08 0,08 ARBA Vykimas į objektą AK 2 98% 0,50 0,50 Laiko derinimas su klientu, išankstinės sąskaitos generavimas/pateikimas klientui AK 1 98% 0,17 0,17 Darbo atlikimas ir AK 2 98% 0,48 0,48 kliento instruktavimas Darbo rezultatų AK 1 98% 0,08 0,08 įvedimas į IS Iš viso, val.: 1,24 1,24 Iš viso, EUR: Socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą, EUR Iš viso: 2.5. Gamtinių dujų tiekimo apribojimas arba nutraukimas įvirinant dujotiekyje aklę Bendrovė pateikė siūlomą nustatyti gamtinių dujų tiekimo apribojimo arba nutraukimo įvirinant dujotiekyje aklę įkainį ir detalizavo jį sudarančias sąnaudas (10 lentelė). Didžiausią įtaką įkainio dydžiui turi darbo užmokesčio sąnaudos. 10 lentelė. Gamtinių dujų tiekimo atjungimo nutraukiant sutartį kliento prašymu įkainio detalizacija Gamtinių dujų tiekimo apribojimas arba nutraukimas įvirinant dujotiekyje aklę Darbo užmokestis Transporto sąnaudos Netiesioginės ir papildomos sąnaudos Kitos sąnaudos Siūlomas nustatyti įkainis, Eur be PVM 81,18

8 8 Bendrovė pateikė darbo užmokesčio sąnaudų detalizaciją. Darbo laikas, nustatant 2020 m. įkainį, įvertintas pagal Bendrovės faktinės darbo atlikimo trukmės statistiką. 11 lentelė. Darbo užmokesčio sąnaudų detalizacija Kintamosios sąnaudos Darbo pavadinimas Padalinys Darbuotojų (2020 m.) Vykimas į objektą ir užduoties vykdymas Prašymo gavimas ir duomenų suvedimas į IS, išankstinio mokėjimo sąskaitos suformavimas Siūlomo nustatyti įkainio sąnaudos, Eur Darbo sąnaudos 1,95 Detalizuojama DTES 1 0,17 Datos ir laiko derinimas DTEK 1 0,25 su klientu Vykimas į objektą DTEK 3 0,50 Darbų atlikimas kliento objekte DTEK 3 1,00 Dokumentacijos DTEK 1 0,08 pildymas Darbo rezultatų DTES 1 0,08 įvedimas į IS Iš viso, val: 2,07 Iš viso, EUR: Socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą, EUR Iš viso: Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius, išanalizavęs Bendrovės pateiktus Įkainių skaičiavimus ir įvertinęs jų dydžių pagrįstumą, siūlo Tarybai pagal pridedamą Tarybai nutarimo projektą suderinti teikiamų paslaugų įkainius. PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo Dėl AB Energijos skirstymo operatorius gamtinių dujų tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo paslaugų įkainių derinimo projektas, 1 lapas. Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Valaitis Į posėdį kviečiami: 1. AB Energijos skirstymo operatorius atstovai, 2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai,