Rengėjas UAB Terma Consult

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rengėjas UAB Terma Consult"

Transkriptas

1 Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO SAULĖTEKIO TAKAS 2, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Kaunas Investicijų plano rengėjai: Vadovas: Vykintas Šuksteris A.V. Projekto vadovė Neringa Grigaravičienė Inžinierius-konsultantas: (Atestato Nr. 0018, Nr. 0026, Nr. 2558) Donatas Barysa Inžinierius-konsultantas: (Atestato Nr. 2557) Inžinierė-konsultantė: Rolandas Jonynas Ernesta Valančienė Užsakovas (bendrojo naudojimo objektų valdytojas): Palangos miesto savivaldybės administracija Žyma pritariu, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūros:... A.V. (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data) tel.: , faks , 1

2 TURINYS 1. ĮVADAS 2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBŪDINIMAS 4. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI 4 4. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 7 5. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 12 I VARIANTAS 1 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 1 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 0 PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. PRIEDAS NR.. CO2 MAŽINIMO SKAIČIAVIMAI INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS II VARIANTAS 8 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 8 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 54 PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. CO2 MAŽINIMO SKAIČIAVIMAI INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS PRIEDAS NR.. PRIEDAS NR. 4. KAINŲ APSKAIČIAVIMO PAGRINDIMAS PASTATO VIZUALINĖ APŽIŪRA - FOTONUOTRAUKOS tel.: , faks , 2

3 1. ĮVADAS Daugiabučio namo esančio Saulėtekio takas 2, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas pagal sutartį Nr. 2-PS, techninė užduotis parengti daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinį planą (dokumentai kuriais remiantis rengiamas daugiabučio atnaujinimo investicinis planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG , pastato statinio apžiūros aktas Nr. AK 14/04/2-4). Daugiabučiui namui netaikomas nei vienas iš tipinių techninių projektų patalpintų BETA tinklalapyje ( Projektas atitinka Palangos miesto bendrąjį planą patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu T2-17. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaičiavimai gali skirtis nuo realių dėl šių priežasčių: 1 energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2 energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės ar šilumos tiekimo įmonių aptarnaujančių minėtus objektus, politikos, infliacijos bei kitų priežasčių; skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbus vykdančios organizacijos objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaičiavimus; 4 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali būti naudojamas kaip pagrindas tiksliems darbų kiekiams ir tiksliai darbų bei medžiagų kainai nustatyti, kadangi šiame daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte skaičiuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimo įkainiais ir metodika. Visi pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektinis sprendimas projektavimo darbams. Investicinio rengėjai: Pareigos: Vardas, pavardė: Tel. Nr. Atestato Išduotas Direktorius V. Šuksteris Direktoriaus R. Kiveris Inžinierius D. Barysa Inžinierius R. Jonynas Inžinierė E. Valančienė Galioja iki tel.: , faks ,

4 2. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (toliau namas) TIPO APIBŪDINIMAS 2.1. Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) 2.2. Aukštų skaičius 2.. Statybos metai 2.4. Pastato energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data 2.5. Užstatytas plotas, m² 2.6. Priskirto žemės sklypo plotas, m² 2.7. Atkuriamoji namo vertė, Lt (VĮ Registrų centro duomenimis) Plytų mūras ; 1984; E; KG , ; 546,00; Įrašų nėra.. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI 1 lentelė. Eil Pavadinimas 2 Bendrieji rodikliai Mato vnt. Kiekis, 4 Pastabos Butų skaičius Butų naudingasis plotas vnt. m² 1 767,17 Remiantis nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis Gyvenamosios paskirties Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* Namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingas) plotas vnt. m² 0 0,00 Remiantis nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis Negyvenamosios paskirties patalpų plotas Namo naudingasis plotas ( ) Sienos (plytų mūras) Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas m² 767,17 m² 1175,82 W/m²K 1,27 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpų plotas Fasadinių sienų plotas (be cokolio) 1 082,97 m² Angokraščių plotas 92,85 m² Nešiltintos/šiltintos tel.: , faks , 4

5 Cokolio plotas m² 297,82 Cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 2,27 Stogas (sutapdintas) Stogo dangos plotas m² 646,46 Stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 0,85 Langai ir lauko durys Cokolio dalies virš grunto plotas 210,52 m² Cokolio dalies grunte (0,6 m gylio) plotas 87,0 Nešiltintas Sutapdinto stogo plotas 646,46 m². Stogo perdanga nešiltinta. Nešiltintas m² Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus vnt. 46 vnt. 4 Langai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpose 46 vnt. Plastikinių langų yra 4 vnt Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m² 10,68 Langai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpose Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus Skaičius butų ir kitų patalpų.4.. balkonų (lodžijų) durų, iš jų: Skaičius durų, pakeistų į.4..1 mažesnio šilumos pralaidumo duris Plotas butų ir kitų patalpų.4.4. balkonų (lodžijų) durų, iš jų Plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris Skaičius bendrojo naudojimo.4.5. patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) m² vnt. vnt. m² m² vnt. vnt. 76, ,00 18, Pakeisti langai Balkono durys butuose Plastikinių balkono durų 10 vnt. Balkono durys butuose Plastikinės balkono durys butuose Laiptinės ir rūsio langai Laiptinės langas tel.: , faks , 5

6 .4.6. Plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: m² 12,01 Laiptinės ir rūsio langai Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) m²,72 Laiptinės langas.4.7. Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 6 Laiptinės lauko durys (2 vnt.), rūsio lauko durys (2 vnt.), laiptinės tambūro durys (2 vnt.) Lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 18,00 Laiptinės lauko durys (6,72 m²), rūsio lauko durys (4,56 m²), laiptinės tambūro durys (6,72 m²) Rūsys ir cokolis Rūsio perdangos plotas Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas m² W/m²K 478,25 0,71 Grindų virš nešildomo rūsio 478,25 m² Nešiltinta *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. tel.: , faks , 6

7 4. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS- TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 2 lentelė. Eil. Nr. Apžiūros objektas Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) 4.1. Sienos (fasadinės) 2 Sienos plytų mūras, nešiltintos. Fasadinių sienų plytos vietomis ištrupėjusios. Rekomenduojama pašalinti sienų defektus ir apšiltinti pastato sienas iš išorės, tinkuojant fasadą dekoratyviniu tinku arba įrengiant ventiliuojamą fasadą Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius 4.2. Pamatai ir nuogrindos Pamatai betono blokų, tinkas vietomis nutrupėjęs, ant pamatų nėra įrengta hidroizoliacijos. Būklė patenkinama. Rekomenduojama įrengti naują hidroizoliaciją su apšiltinimu ant pamatų ir atstatyti nuogrindas aplink pastatą. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius tel.: , faks , 7

8 4.. Stogas Stogas sutapdintas, neapšiltintas. Stogo danga bituminė, dalis stogo dangos keista dalis sena. Sena prastos būklės, kaupiasi vanduo, danga suskilinėjusi, vietomis pūslės. Rekomenduojama apšiltinti stogą, keičiant stogo dangą, parapetų apskardinimą, sutvarkyti prielajas, įlajas. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius 4.4. Langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose Didžioji dalis langų ir balkonų durų butuose pakeisti naujais plastikinių rėmų su stiklo paketu. Rekomenduojama pakeisti likusius senus medinius langus ir balkono duris naujais. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Balkonų ar lodžijų laikančio sios konstrukci jos Rūsio perdanga Pastate yra 20 balkonų. Balkonų ekrainai betoniniai. Dauguma balkonų įstiklinti. Rekomenduojama įstiklinti visus balkonus pagal vieningą projektą. Apšiltinant balkonų ekranus iš išorės. Perdanga virš rūsio neapšiltinta, pavojingų įtrūkimų bei įlinkių nepastebėta. Rekomenduojama apšiltinti rūsio lubas. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius tel.: , faks , 8

9 4.7. Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose Vienas laiptinės ir rūsio langai seni mediniai, nesandarūs. Vienos laiptinės lauko ir rūsio durys naujos metalinės, kitos laiptinės durys senos, medinės, tambūro durys senos medinės nesandarios. Rekomenduojama pakeisti senus langus ir lauko duris. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius 4.8. Šildymo inžinerinės sistemos Namo šilumos punktas modernizuotas. Šildymas tiesioginis su karšto vandens ruošimu. Šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Magistraliniai šilumos tiekimo vamzdynai paveikti korozijos. Vamzdynai stovuose ir pajungimo atvamzdžiai nekeisti nuo šildymo sistemos eksploatacijos pradžios (nuo pastatymo), radiatoriai butuose ir laiptinėse seni, per laiką užsinešę. Rekomenduojama subalansuoti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos stovus, pakeisti šilydymo sistermos prietaisus naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis pagal perskaičiuotą projektinę šiluminę galią su temostatiniais ventiliais ir galvomis, prie radiatorių įrengti apvadų susiaurinimus ir apsauginius balnelius. Arba vienvamzdę šildymo sistemą pakeisti į dvivamzdę. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius tel.: , faks , 9

10 4.9. Karšto vandens inžinerinės sistemos Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte plokšteliniame šilumokaityje. Magistraliniai vamzdynai ir vamzdynai stovuose prastos būklės, vamzdynų šiluminė izoliacija rūsyje ir stovuose susidėvėjusi, stovai nesubalansuoti. Rekomenduojama pakeisti karšto vandens vamzdynų susidėvėjusią šiluminę izoliaciją, ir subalansuoti karšto vandens tiekimo sistemos stovus. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Vandentie kio inžinerinės sistemos Šalto vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija susidėvėjusi. Rekomenduojama šalto vandens tiekimo vamzdynus stovuose pakeisti naujais. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos Buitinių nuotėkų vamzdynai patenkinamos būklės. Dalis stovų keista rūsyje, tačiau didžioji dalis nekeisti nuo eksploatacijos pradžios. Rekomenduojama pakeisti nuotėkų sistemos vamzdynus naujais ir tinkamo pralaidumo. Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius tel.: , faks , 10

11 Vėdinimo inžinerinės sistemos Elektros bendrosios inžinerinės sistemos Vėdinimo sistema natūrali, patenkinamos būklės. Rekomenduojama išvalyti bei dezinfekuoti vėdinimo kanalus, traukos pagerinimui galima būtų įrengti langų rėmuose įrengti vėdinimo groteles ir įrengti ištraukiamąjį ventiliatorių su drėgmės jutikliu (nuolatinio veikimo) arba įrenti vėjo turbinas ant natūralios traukos vėdinimo kaminėlių. Bendro naudojimo elektros instaliacija sena. Defektų nepastebėta. Rekomenduojama atnaujinti bendro naudojimo elektros instaliaciją Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius Liftai (jei yra) - Nėra Laiptinės ir koridoriai Laiptinėse vidaus sienų apdaila patenkinamos būklės. Rekomenduojama atnaujinti laiptinių apdailą, perdažyti laiptinių sienas ir lubas, pakeisti turėklų atramas naujais Statinio apžiūros aktas AK 14/04/2-4, vykdytojai: UAB Terma Consult inžinierius konsultantas D. Barysa, UAB Terma Consult inžinierė konsultantė E. Valančienė, daugiabučio namo atstovas(ė)/ administratorius * Įvertinimo skalė: 4 geras; patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). tel.: , faks , 11

12 5. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 5.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį metais Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu: 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. birželio d. įsakymo Nr. D1-416 ( nuo 201 m. birželio 8 d.) (Žin., 201, Nr ) redakcija Namo esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namo energinio naudingumo sertifikatą, parengtą Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktuose nurodyta tvarka. Siekiant palyginti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas patalpų šildymui su faktinėmis, investicijų plane pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų -jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį. Duomenis pateikia šilumos tiekėjas ir (ar) namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Taip pat nurodomos namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/metus ir kwh/m² namo naudingojo ploto/metus. Nustatomas paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius ir apskaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui. lentelė. Eil. Nr. Rodiklis 1 2 Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis Namo energinio klasė naudingumo klasė Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų -jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį Mato vnt. kwh/m 2 / metus kwh/metus kwh/m2/metus Kiekis 4 12,7145 E ,64 167,96 Pastabos 5 Sertifikato KG duomenimis Sertifikato KG duomenimis 2010, 2011 ir 2012 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius dienolaipsnis 4268, , 2011 ir 2012 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui kwh/ dienolaipsniui 2, , 2011 ir 2012 metų vidurkis, perskaičiuotas į norminius metus tel.: , faks , 12

13 5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: Patiriami dideli šilumos nuostoliai per nešiltintas pastato sienas ir stogą, nekeistus langus ir lauko duris, neapšiltintą perdangą virš rūsio. Taip pat tinkamas šildymo sistemos stovų subalansavimas ir šildymo sistemos vamzdynų šiluminės izoliacijos pakeitimas, termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas leistų sutaupyti iki 5 % energijos sąnaudų šildymui (dėl pagerėjusio šildymo sistemos nvk. nuo 0,9 iki 0,98) I VARIANTAS 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 4 lentelė. Numatomi priemonių techniniai- energiniai rodikliai* Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Trumpas priemonės aparšymas, nurodant konstrukcijų sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikos ir pan.* Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m 2 K) ar mato vnt. Darbų kiekis Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo sistemos renovacija vienvamzdės šildymo sistemos keitimas į dvivamzdę (su apskaita) : Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C); vnt Šildymo sistemos prietaisų laiptinėse keitimas. Senų demontavimas ir naujų elektrinių įrengimas; vnt Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas m 264 tel.: , faks , 1

14 Šildymo ir karšto Šildymo sistemos stovų keitimas - vandens sistemų dvivamzdė sistema pertvarkymas ar keitimas Ant šildymo sistemos stovų įrengiami (vadovaujantis Aprašo automatiniai balansiniai ventiliai su V..p.) slėgio perkryčio reguliavimu Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų m 42,60 vnt. 21 vnt Butuose šiluminės apskaitos vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, vnt. Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiaiskoncentratoriais montuojamais laiptinėse (~4 vnt.), vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 vnt.). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę. Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas; vnt. 44 m 164,00 vnt Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas; vnt Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas (vadovaujantis Aprašo V..p.) Esamų vėdinimo kanalų apskardinimas, traukos pagerinimui įrengiama vėjo turbinos ant vėdinimo kaminėlių; Į esamus ir keičiamus langus butuose ir laiptinėse įmontuoti automatines oro pritekėjimo groteles, atsidarančias nuo drėgmės pertekliaus patalpoje. vnt. 45 vnt. 48,00 tel.: , faks , 14

15 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Sutapdinto stogo perdangos ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis (termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento), keičiant stogo bituminę dangą, dviejų sluoksnių ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt. ne didesnis kaip 0,16 W/m²K, m² 646, Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 764,78 Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, ne didesnis 18,20 tinkuojant dekoratyviniu tinku; kaip 0, Balkonų ekranų šiltinimas; W/m²K, m² 75, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą I aukšto balkonų, II aukšto (perdangos kuri ribojasi su išore) grindų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; Angokraščių apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis; Cokolio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis; Pamatų iki 0,6 m gylio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis; Prieš apšiltinimo darbus atliekami sienų pažeistų konstrukcijų ir balkonų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento. Nuogrindų sutvarkymo darbai. Esamų lokalinių įrenginių, vamzdžių, tinklų atitraukimo nuo sienos darbai, įvertinus, kad gali reikėti ir techninių sąlygų. ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² 56,17 92,85 210,52 87,0 tel.: , faks , 15

16 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Balkonų stiklinimas, su oro priekėjimo grotelėmis, konstrukcijų stiprinimo darbai. (2 ir 5 buto balkonų perstiklinimas dėl fasadinių sienų iš išorės šiltinimo.) vnt Keičiamos laiptinių tambūro durys 6,72 ne didesnis Laiptinių lauko durų ir Keičiamos laiptinės lauko durys; kaip 1,60,6 tambūro durų W/m²K, m² keitimas, įskaitant Keičiamos rūsio lauko durys; 2,28 susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų Senų durų rėmų išėmimas, naujų rėmų remontą ir pritaikymą įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, neįgaliųjų poreikiams sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, susiję apdailos darbai Butų langų ir balkono durų keitimas; 44, Laiptinės lango keitimas (1 vnt.); ne didesnis kaip 1,40 W/m²K, m², Rūsio langų keitimas. 4,57 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Senų langų keitimas plastikinių rėmų su stiklo paketu langais senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas, plastikinių blokų įstatymas į sienų šiltinimo izoliacinį sluoksnį, siekiant išvengiant šiluminių tiltelių nuostolių, reguliavimas ir tvirtinimas, palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas. Stiklo blokelio keitimas į langą-atitvarą atsparų smugiams Rūsio perdangos šiltinimas Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas rūsio lubų šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, apdailos sluoksnio įrengimas. ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² 45, Kitos atnaujinimo priemonės - - tel.: , faks , 16

17 Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :201 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 201, Nr ). Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą:. Jeigu Investicijų plane numatytas namo šildymo sistemos atnaujinimas, Statinio projekte, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr ), turi būti numatytas termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas. Jeigu apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, būtina numatyti šildymo sistemos subalansavimą pagal pasikeitusius šilumos poreikius, patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymą pagal normatyvinius reikalavimus. 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 5 lentelė. Eil. Nr. Rodikliai Pastato energinio naudingumo klasė Mato vnt. Klasė Esama padėtis 4 E Kiekis Numatoma s 5 C 7.2. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/m²/metus 12,71 87, Iš jų pagal energiją taupančias priemones: Fasadinės sienos (ir cokolis) kwh/m²/metus 111,09 16, Stogas kwh/m²/metus 50,7 9, Perdanga kuri ribojasi su išore kwh/m²/metus 0,44 0, Perdanga virš nešildomo rūsio kwh/m²/metus 20,92 9, Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kwh/m²/metus 0,00 0, Grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Vertikaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus kwh/m²/metus 0,00 0,00 0,00 0, Šildomo rūsio atitvaros kurios ribojasi su gruntu Langai kwh/m²/metus kwh/m²/metus 0,00 5,44 0,00 28,14 tel.: , faks , 17

18 Lauko durys kwh/m²/metus 1,98 0, Pastato ilginiai šiluminiai tilteliai kwh/m²/metus 55,54 17, Dėl išorinių durų varstymo kwh/m²/metus 0,8 0, Vėdinimas kwh/m²/metus 24,04 24, Dėl viršnorminės oro infiltracijos kwh/m²/metus 2,7 12, Šilumos pritekėjimai iš išorės kwh/m²/metus -22,99-22, Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kwh/m²/metus -14,12-14, Energijos sąnaudos pastato šildymui: kwh/m²/metus 287,19 84, Skaičiuojamasis namo šildymo sistemos naudingumo koeficientas Viso šilumos nuostoliai įvertinus šildymo sistemos ir šilumos šaltinio nvk. - kwh/m²/metus 0,92 12,71 0,96 87,7 7.. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) procentais - 72, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) kwh/m2/metus - 225, Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Lt/m2/metus 7.6. Lt/metus 7.7. Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas tonų/metus , ,90 4,89 Pastaba: pastato energijos sąnaudos šildymui įvertintos šildomo ploto 85,98 m², įskaitant * Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 225,4 kwh/m2/metus). Šilumos 29,28 ct/kwh su PVM pagal UAB Litesko filialo "Palangos energija" vidutinę šilumos kaina gyventojams nuo nuo *** Įvertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodiką STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. tel.: , faks , 18

19 **** Įgyvendinus visas energiją taupančias priemones, aprašytas 4 lentelėje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai į aplinką 4,89 tco2e/metus. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) kiekio sumažinimo skaičiavimas (kai šiluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr matosi visas pastato šilumos nuostolių balansas tame tarpe ir šiltinamų atitvarų įtaka šilumos nuostolių per jas sumažėjimui. 8. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS 6 lentelė. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Preliminari kaina. Iš viso, Lt Lt/m² (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų ,28 pertvarkymas ar keitimas 1 207, Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C); 26 81,00 4, Šildymo sistemos prietaisų laiptinėse keitimas. Senų demontavimas ir naujų elektrinių įrengimas; Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 1 000, , Šildymo sistemos stovų keitimas - dvivamzdė sistema ,00 1,0 48,1 27, Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų Butuose šiluminės apskaitos vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, vnt. Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-koncentratoriais montuojamais laiptinėse (~4 vnt.), vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 vnt.). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę ,00 19, ,00 9, ,48 2, Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas , Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto 4 200,00 5,47 vandens tiekimo stovų įrengimas; tel.: , faks , ,9

20 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas ,00 42, Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas; 1 500,00 17, Esamų vėdinimo kanalų apskardinimas, traukos pagerinimui įrengiama vėjo turbinos ant vėdinimo kaminėlių; 6 750,00 8, Į esamus ir keičiamus langus butuose ir laiptinėse įmontuoti automatines oro pritekėjimo groteles, atsidarančias nuo drėgmės pertekliaus patalpoje ,00 15, Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas ,5 240, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 5 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ,88 54, ,00 2, ,61 1, Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ,97 1, Rūsio perdangos šiltinimas ,42 51,15 Iš viso: , ,09 Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: Iš viso: 0,00 0,00 Galutinė suma iš viso: , ,09 tel.: , faks , 20

21 6.1. lentelė. Langų ir balkonų durų keitimas, balkonų stiklinimas butuose Eil. Nr. Buto Nr. Patalpų naudingas plotas, m² Keičiami seni mediniai langai, balkono durys Kiekis, vnt. Investicijų suma, Lt Balkonų stiklinimas butuose Bėginiai metrai Investicijų suma, Lt Grotelės languose Kiekis, vnt. Investicijų suma, Lt ,44 0 0,00,85+, , ,59 0 0,00 ",85" 2 00,00 51, ,85 0 0, ,7 4 72,70,85+, , ,61 0 0,00 ",85" 2 00, , 0 0,00 ",85" 2 00, ,11 0 0,00 ",85" 2 00, , ,40 0 0, , ,85 0 0, , ,85 0 0, , ,70 "2,8+,85" 4 000, ,74 0 0,00 ",85" 2 00, , ,85 0 0,00 Viso: 767, ,00 Iš viso investicija: , , ,00 750, , ,00 750, , , ,00 750, , ,00 750, ,00 20 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis pagal UAB Sistela 2014 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ir UAB Sistela 2014 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos. Atskirų modernizacijos (atnaujinimo) priemonių santykinės kainos Lt/m² paskaičiuotos bendrojo naudingojo ploto atžvilgiu 767,17 m² tel.: , faks , 21

22 9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAI 7 lentelė. Eil. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykinė kaina, Statybos darbai, iš viso , , Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms , , Kitos atnaujinimo priemonės Projekto parengimas (įskaitant 0, ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią 71 21,50 vykdo Projekto vadovas) 9.. Statybos techninė priežiūra 17 80, Projekto administravimas 898,76 Galutinė suma: ,2 0,00 92,97 2,24 5, ,8 Pastaba: Valstybės kompensacija statybos rangos darbams energijos didinančioms priemonėms, projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui gali gauti patalpų savininkai (naudingas plotas 767,17 m²). Statybos darbai visos energiją taupančios ir kitos modernizavimo priemonės ,69 Projekto rengimas 71 21,50 tec techninis darbo projektas, projekto įgyvendinimo priežiūra, kurią vykdo projekto vadovas (priimta 7 proc. nuo rangos darbų kainos), investicinio plano paruošimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu prieš ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos). Statybos techninė priežiūra 17 80,7 Lt (priimta 2 proc. nuo rangos darbų kainos). Projekto administravimas 898,76 Lt (administravimo išlaidų remiama dalis yra skaičiuojama 24 mėnesių laikotarpiui ir gali būti ne daugiau kaip 0,5 Lt/mėn. be PVM naudingojo ploto 100 proc. remiama iki Lt. tel.: , faks , 22

23 10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 8 lentelė. Eil. Nr Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas A etapas: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas1 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas2 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą4 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą5 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Rūsio perdangos šiltinimas8 B etapas nenumatytas. Darbų pradžia (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pradžia Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pabaiga Pastabos Rangos darbus planuojama įgyvendinti iki numatytos rangos darbų pabaigos Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonės bus įgyvendintos vienu etapu. tel.: , faks , 2

24 11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 9 lentelė. Eil. Nr Lėšų šaltiniai Suma, Lt 2 Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Planuojamos lėšos Procentinė dalis nuo visos sumos, % 4 Pastabas Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos Patalpų savininkų nuosavos lėšos projekto parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo išlaidoms Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos* ,69 90,55% Lengvatinis kreditas nuo finansavimo sutarties pasirašymo turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius (suteikiamas tik modernizacijos priemonėms) Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas 9 050,6 9,45% Techninis projektas ir investicinio plano parengimas, projekto administravimas, rangos darbų techninė priežiūra. Kompensuojamos 100 % iki Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kitos paramos tiekėjo lėšos) Iš viso: ,2-100% Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: tel.: , faks , 24

25 ,50 Projekto parengimo išlaidų 7 % nuo kompensavimas ,69 Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 17 80,7 2 % nuo ,69 7,24% 1,81% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 72,06 %). Kompensuojamos 100% iki Projekto administravimo išlaidų kompensavimas 898,76 0,40% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 72,06 %). Kompensuojamos 100 % iki , bet ne daugiau kaip 0,5 Lt/m² be PVM ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas 1 727,80 nuo ,69 1,58% 15 proc. valstybės parama taupančiom priemonėm, kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 72,06 %). tel.: , faks , 25

26 Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kompensavimas ,67 nuo ,69 22,64% Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis prioriteto tvarka Vyriausybės nustatytais terminais papildomai kompensuojama 25% investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40%, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Valstybės parama iš viso***: ,11 45,67% Nurodomi investicijų sumos procentai. Valstybės kompensacija iš viso sudarytų 46% nuo bendros investicijų sumos, kuomet kompensacija energijos taupymo priemonėms yra 40%. * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. ***Toliau skaičiavimuose, padalinimuose įvertinta tik 40% valstybės parama energiją taupančioms priemonėms. PASTABA: tel.: , faks , 26

27 *Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 100 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, įskaitant projekto ekspertizę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ) ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose numatytais atvejais ir projekto vykdymo priežiūrą, tačiau apmokama arba kompensuojama suma neturi viršyti 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo iki 000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija kv. metrų. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. * Projekto administravimo išlaidų kompensavimas procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,5 Lt/m 2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Valstybės parama modernizacijos priemonėms ,48 Lt (40 % nuo energiją taupančių priemonių ,69 Lt, o lengvatinis kreditas gali būti skiriamas visai statybos-rangos sumai ,69 Lt 11.. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui 7,15 Lt/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte). 11. didžiausios mėnesinės įmokos dydis, apmokant kreditą ir palūkanas, ar finansuotojo vardu skolintos lėšos projektui parengti ir įgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito aptarnavimo išlaidos - 7,15 Lt/m2/mėn. Šis dydis apskaičiuojamas Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyta tvarka; Lietuvis Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte). Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti patalpų naudingojo ploto 1 m² naudingojo ploto (lt/m²/mėn.): tel.: , faks , 27

28 I=((Ee-Ep) Ke/12) K Kp, Lt/m²/mėn. I= 7,15 Lt/m²/mėn. Kur, I didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Lt/m²/mėn); Ee skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 12,71 kwh/m²/metus Ep skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 87,7 kwh/m²/metus ; Ke šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną 0,2928 Lt/kWh ; Kp šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas 1,; K koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis: K=(len+lkt)/len K= 1,00 Čia: len daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos LRV 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 121 (Žin., 2004, Nr ; Žin., 2005, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr priedą, kaina ,69 Lt lkt daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo programos priedą, kaina 0,00 Lt. Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui yra reikšmingas, viršija 15 procentų, tuomet skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai E e ir E p gali būti nustatomi vadovaujantis faktiniu šiluminės energijos sąnaudų rodikliu, nurodytu Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte. Tuomet : Ee = Ef, kwh/m², o Ep = Ef x(1-es), Kur: E f faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės es skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 7. punkte. tel.: , faks , 28

29 Eil. Nr Orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintū lėšų išmokėjimo terminas:. 20 metų ir 00 mėnesių (viso 240 mėn) Preliminarus lėšų (investicijų) paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) 10 lentelė. Buto ar kitų patalpų numeris Patalpų naudingasis ar bendrasis plotas, m² Bendroji Investicijų suma, Lt Individuali Iš viso Investicijų suma, atėmus valstybės paramą(40%)*, Lt Kredito suma, Lt Prelimin arus mėnesinė s įmokos dydis, Lt/m ,44 65,59 51,49 77,7 65,61 51, 77,11 65,77 8,84 51,62 65,58 8,74 51, , , , , , , , , , , 79 01, , , ,00 00, , ,70 00,00 050,00 550, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 5 6, , , , , , , , , , , , ,72 5 6, , , , , , , ,85,90,79,79 4,0,79,82,77,96,82,79 4,06,86,79 Viso: 767, , , , , ,21 - Pas tab os *neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą. ** Į lentelės 8 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis. *** Lentelės 5 grafa - langų keitimas, balkonų stiklinimas butuose, automatinės oro pritekėjimo langų grotelės tel.: , faks , 29

30 12. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta metodika. 11 lentelė. Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. pagal suvestinę metais kainą Rodiklio reikšmė 4 5 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas 2,20 Pastabos Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 12,91 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola pagal suminę kainą Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas metais 2,20 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 12,91 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola tel.: , faks , 0

31 Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijospokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo Šilumos suvartojimas šildymui Santykiniai šilumos energijos pokyčiai, kwh/m2 Šildymas; 12,71 Prieš modernizaciją Sutaupymas; 79,89 Investicijų išmokėjimas; 145,45 Šildymas; 61,12 Po modernizacijos Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas Sutaupymai po modernizacijos siekia 79,89 kwh/m², arba 25,55 proc. Tai reikškia, kad gyventojų išlaidos po modernizacijos šildymui ir kreditui padengti bus mažesnės negus, kad dabar gyventojai patiria išlaidas mokėdami už šildymą iki modernizacijos. Su sąlyga, kad po modernizacijos šilumos kaina išliktų tokia pati. Priedas Nr. 1. CO 2 mažinimo skaičiavimai 12 lentelė. Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) Taršos faktoriaus reikšmė Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas MWh/metus (A) 188,8 tco2e/mwh (B)1 0,2 tco2e/metus (C) = (A) x (B) 4,89 metais (D)2 25 tco2e (E) = (C) x (D) 1097,2 Pastaba: išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimas įvertintas pastato naudingojo ploto atžvilgiu 85,98 m². tel.: , faks , 1

32 Priedas Nr. 2. Investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams Preliminarus investicijų paskirstymas patalpų savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lentelių Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas) parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. 1 lentelė. (Nevertinant paskolos palūkanų ir valstybės paramos sumos) Eil. Nr Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo patalpų savininkams Buto Patalpų Iš jos Nr. ar naudingasis Investicijų suma, Lt buto Nuosavos lėšos (įnašas), Lt plotas, m² tipas 1 66, , , , , ,46 51, , , , , , , , , , , , , , ,7 8 65, , ,29 9 8, , , , , , , , , , , , , , ,1 Viso: 767, , ,6 14 lentelė. (Įvertinus paskolos palūkanas ir valstybės paramos sumą) Iš jos Finansuotojo lėšos (kreditas), Lt , , , , , , , , , , , , , ,69 Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudingasis plotas, m² Investicijų suma, Lt Nuosavos lėšos (įvertinus valstybės paramą projekto parengimui), Lt Finansuotojo lėšos (kreditas su palūkanomis bei įvertinus valstybės paramą 40 proc. statybos darbams)*, Lt ,44 65,59 51, , , ,90 0,00 0,00 0, , ,58 0, , ,61 0, , 47 0,80 0, , ,0 0, , ,9 0,00 9 8, ,1 0, , ,85 0, , ,02 0, , , , , , , , ,9 5 62, , ,02 tel.: , faks , 2

33 Iš viso: 8, ,4 0,00 51, ,98 0,00 767, ,14 0, , , ,14 *Paskaičiuota įvertinus lengvatinį kreditą su % metinėmis palūkanomis, paskolos terminas 20 metų. 15 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams (butų tipams) Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas m² Nuosavos lėšos, Lt Finansuotojo lėšos, Lt (kreditas) Palūkanos, Lt ( %, paskola 20 metų, anuitetų metodas) Viso su palūka nomis, Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos), Lt Valstybės kompens acija 15 proc. EA priemo Lt Valstybės kompensacija proc. EA priemo Lt Iš viso: 1 66, , , , ,0 41, ,8 2 65, , , , ,06 414, ,67 51, , , , ,16 25, , ,7 9 84, ,7 1 0, ,96 519, , , , , , ,02 414, ,9 6 51, 6 225, , , ,66 26, , , , , , ,71 484, , , , , , ,88 44, ,75 9 8, , , , ,18 247, , , , , , ,41 25, , , , , , ,71 444, , , , , , ,56 249, , , , , , ,0 26, ,46 767, , , , , , , , , , , , , ,2 1 8, , , , , , ,48 Pastaba: paskaičiuota, kad modernizacijos priemonėms iš pradžių suteikiamas lengvatinis kreditas, o tik po to gali būti suteikta 25% valstybės parama energiją taupančioms modernizacijos priemonėms ir 100% valstybės parama (iki ) projekto parengimo, administravimo (ne daugiau kaip 0,5 Lt/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu skaičiuojant ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui) ir techninės priežiūros išlaidoms. Įvertinus valstybės paramą: projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, projekto administravimo, energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, lengvatinį kreditą ir paskolos palūkanas % (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas), vidutiniškai mokėti per mėn. 4,51 Lt/m² ( , , , ,48 ) /240 / 767,17 = 4,51 Lt/m²/mėn Ši vidutinė įmoka už kreditą 4,51 Lt/m², neviršija didžiausios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos tenkančios patalpų savininkų naudingojo ploto 1 Lt/m²/mėn.- 7,15 Lt/m² Didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti: Didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas. Km = Pr/l = 121,29 / 111 = 1,09 Lt/m² Kur, Km kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas, Lt/m² patalpų naudingojo ploto, (turi būti ne didesnė kaip 1,10 Lt/m2/mėn.); tel.: , faks ,

34 Pr būtinų sukaupti lėšų projekto parengimo, techninės priežiūros, administravimo ir rangos konkursų organizavimo išlaidoms apmokėti lyginamoji dalis numatomų investicijų apimtyje 121,29 Lt/m², jei gyventojai yra sukaupę lėšų šis dydis gali būti mažinamas; l lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus Kmmax dydį, turi būti ne mažesnė, kaip apskaičiuota pagal formulę: l³i Pr/Kmmax 121,29 / 1,10 = 110,26 ~ 111 ( 9 metai mėn.) Kmmax Vyriausybės nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo tarifas, 1,10 Lt/m² (ši įmoka gali būti ir didesnė negu 1,10 Lt/m² jei atskiru susitarimu butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia kitaip). Pastaba: lėšų kaupimo trukmė įvertinta visoms išlaidoms tenkančioms projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, administravimo išlaidoms ( 9 050,6 ). Lėšų kaupimo trukmė šioms išlaidoms padengti gali būti mažinama atsižvelgiant į patalpų savininkų iki šiol sukauptas (ar jau turimas) lėšas. 16 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams ir kitos paskirties patalpoms įvertinus valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas m² Mokėti vidutini škai per mėnesį (kredita s + palūka nos), Lt Valstybės kompensacija (15 proc. EA priemonėms), Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 15%), Lt Valstybės kompensacija (0 proc. EA priemonėms),l t Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 0%), Lt Valstybės kompensacija (40 proc. EA priemonėms), Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 40%), Lt Iš viso: 1 66,44 41, ,8 67, ,76 02,5 2 65,59 414, ,67 51, , 289,84 51,49 25, ,46 276, ,92 227, ,7 519, ,11 441, ,21 6, ,61 414, ,9 52, ,86 289, , 26, ,07 277, ,14 228, ,11 484, ,12 412, ,24 9, ,77 44, ,75 69,2 2 50,50 04,15 9 8,84 247, ,60 210, 1 85,19 17, ,62 25, ,67 277, ,4 228, ,58 444, ,59 77, ,18 10, ,74 249, ,00 211, ,00 174, ,68 26, ,46 277, ,9 228,41 767, , , , ,61 461, , , , , , , ,2 1 8, , , , , , ,48 259,16 248,4 195,10 11,95 248,50 195,97 290,97 260,70 148,47 195,57 266,44 149,56 195, ,60 tel.: , faks , 4

35 17 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams įvertinus 40 proc. valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas m² Projekto parengimo išlaidos, Lt Rangos darbai (kreditas), Lt Subsidija 40 proc., Lt Kreditas įvertinus subsidiją, Lt Palūkanos įvertinus subsidiją, Lt Viso su palūkanomis, Lt Lt/mėn. Butui , ,59 51, ,7 5 65, , 7 77, ,77 9 8, , , , ,68 Iš viso: 767, , , , , , ,58 259, , , , , , ,2 248, , , , , , ,90 195, , , , , , ,58 11, , , , , , ,61 248, , , ,52 5 6, , ,80 195, , , , , , ,0 290, , ,00 1 8, , , ,9 260, , , , , , ,1 148, , , , , , ,85 195, , , , , , ,02 266, , , , , , 5 895,4 149, , , , , , ,98 195, , , , , , , ,60 Priedas Nr.. Kainų apskaičiavimo pagrindimas 18 lentelė. Kainų apskaičiavimo pagrindimas Renovacijos priemonės Darbų kiekiai Įkainiai, Lt Energiją taupančios priemonės 1 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C); 46,00 vnt. 57,50 Normatyvai Apklausos būdu Šildymo sistemos prietaisų laiptinėse keitimas. Senų demontavimas ir naujų elektrinių įrengimas; 2,00 Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 26,72 Šildymo sistemos stovų keitimas - dvivamzdė sistema 42,60 vnt. 500,00 Apklausos būdu m 140,00 Apklausos būdu m 50,00 Apklausos būdu tel.: , faks , 5

36 Ant šildymo sistemos stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slėgio perkryčio reguliavimu 21,00 vnt. 700,00 Apklausos būdu Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų Butuose šiluminės apskaitos 91,00 vnt. 80,00 Apklausos būdu vedimui įrengiami šilumos kiekio dalikliai ant radiatorių, vnt. Šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiaiskoncentratoriais montuojamais laiptinėse (~4 vnt.), vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo skydu (~1 vnt.). Sistema turi būti su nuotoline duomenų nuskaitymo įranga ir informacijos perdavimu į eksploatuojančią įmonę. 44,00 vnt. 560,74 Apklausos būdu Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 164,00 m 140,00 Apklausos būdu 2 Termobalansinių cirkuliacijos ventilių su dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas; 6,00 vnt. 700,00 Apklausos būdu Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Vėjo turbinos 45,00 vnt. 00,00 Apklausos būdu Valymas dezinfekavimas 45,00 vnt. 150,00 Apklausos būdu Grotelės languose 48,00 vnt. 250,00 Apklausos būdu Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Sutapdinto stogo šiltinimas+dangos keitimas 646,46 m2 285,00 Apklausos būdu 4 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadinių sienų šiltinimas 764,78 m2 61,40 Apklausos būdu Balkonų ekranai 75,82 m2 260,00 Apklausos būdu Šildinimas balkono grindų 56,17 m2 11,54 Apklausos būdu Sienų balkonuose šiltinimas 18,20 m2 166,08 Apklausos būdu Pamatų ir cokolio šiltinimas 140,18 m 440,00 Apklausos būdu tel.: , faks , 6

37 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Balkono stiklinimas ",85" m 10,00 vnt. 2 00,00 Apklausos būdu Balkono stiklinimas "2,8" m 1,00 vnt ,00 Apklausos būdu Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Laiptinės lauko durų keitimas,6 m2 90,00 Apklausos būdu Rūsio lauko durų keitimas 2,28 m2 90,00 Apklausos būdu Tambūro durų keitimas 6,72 m2 758,99 Apklausos būdu Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų langų keitimas 26,97 m2 460,00 Apklausos būdu Balkono durų keitimas 18,00 m2 460,00 Apklausos būdu Rūsio langų keitimas 4,57 m2 447,17 Apklausos būdu Laiptinės langų keitimas,72 m2 460,00 Apklausos būdu Rūsio perdangos šiltinimas Rūsio perdangos šiltinimas 45,60 m2 11,54 Apklausos būdu tel.: , faks , 7

38 II VARIANTAS 6. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 4 lentelė. Numatomi priemonių techniniai- energiniai rodikliai* Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Trumpas priemonės aparšymas, nurodant konstrukcijų sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikos ir pan.* Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m 2 K) ar mato vnt. Darbų kiekis Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo sistemos renovacija dvivamzdės-kolektorinės šildymo sistemos įrengimas butuose: Balansinių ventilių ant šildymo sistemos tiekimo stovų įrengimas. Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) Šildymo sistemos magistralinių Šildymo ir karšto vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos vandens sistemų šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas pertvarkymas ar Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas keitimas laiptinėse (vadovaujantis Aprašo V..p.) Kolektorinių apskaitos spintelių kiekvienam butui įrengimas Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose, m; 4 5 vnt. 48 m 124,00 m 109,80 vnt. 1 vnt. 78 vnt. 6 vnt. 46 tel.: , faks , 8

39 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas (vadovaujantis Aprašo V..p.) Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas Balansinių ventilių ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas. Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas, dezinfekavimas Mini rekupercinės sistemos butuose įrengimas Sutapdinto stogo perdangos ir parapetų (0,6 m aukščio) apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis (termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento), keičiant stogo bituminę dangą, dviejų sluoksnių ritininės dangos įrengimas, aptaisant parapetus, prieglaudas, įlajas ir kt. Fasadinių sienų apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, fasadą tinkuojant dekoratyviniu tinku Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant dekoratyviniu tinku Balkonų ekranų šiltinimas I aukšto balkonų, II aukšto (perdangos kuri ribojasi su išore) grindų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; m 164,00 vnt. 6,00 vnt. kompl. ne didesnis kaip 0,16 W/m²K, m² ne didesnis kaip 0,20 W/m²K, m² ,46 764,78 18,20 75,82 56, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Angokraščių apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis Cokolio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis Pamatų iki 0,6 m gylio apšiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² 92,85 210,52 87,0 tel.: , faks , 9

40 Prieš apšiltinimo darbus atliekami sienų pažeistų konstrukcijų ir balkonų konstrukcijų defektų pašalinimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo šiltinimo medžiagų šilumos laidumo koeficiento. Nuogrindų sutvarkymo darbai. Esamų lokalinių įrenginių, vamzdžių, tinklų atitraukimo nuo sienos darbai, įvertinus, kad gali reikėti ir techninių sąlygų Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Balkonų stiklinimas, su oro priekėjimo grotelėmis, konstrukcijų stiprinimo darbai. (2 ir 5 buto balkonų perstiklinimas dėl fasadinių sienų iš išorės šiltinimo.) vnt Keičiamos laiptinės tambūro durys Laiptinių lauko durų ir tambūro durų Keičiamos laiptinės lauko durys keitimas, įskaitant susijusius apdailos Keičiamos rūsio lauko durys darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą Senų durų rėmų išėmimas, naujų rėmų neįgaliųjų poreikiams įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas, susiję apdailos darbai. ne didesnis kaip 1,60 W/m²K, m² 6,72,6 2,28 tel.: , faks , 40

41 Butų langų ir balkono durų keitimas Laiptinės lango keitimas (1 vnt.); Rūsio langų keitimas. ne didesnis kaip 1,40 W/m²K, m² 44,97,72 4,57 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Senų langų keitimas plastikinių rėmų su stiklo paketu langais senų medinių blokų išėmimas, palangių išėmimas, plastikinių blokų įstatymas į sienų šiltinimo izoliacinį sluoksnį, siekiant išvengiant šiluminių tiltelių nuostolių, reguliavimas ir tvirtinimas, palangių lentų įstatymas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas. Stiklo blokelio keitimas į langą-atitvarą atsparų smugiams Rūsio perdangos šiltinimas Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas rūsio lubų šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis, apdailos sluoksnio įrengimas. ne didesnis kaip 0,25 W/m²K, m² 45, Kitos atnaujinimo priemonės - - * Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR :201 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 (Žin., 201, Nr ). Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą:. Jeigu Investicijų plane numatytas namo šildymo sistemos atnaujinimas, Statinio projekte, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr ), turi būti numatytas termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas. Jeigu apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, būtina numatyti šildymo sistemos subalansavimą pagal pasikeitusius šilumos poreikius, patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymą pagal normatyvinius reikalavimus. tel.: , faks , 41

42 7. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMAS 5 lentelė. Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padėtis Kiekis Numatoma s Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C 7.2. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kwh/m²/metus 12,71 79, Iš jų pagal energiją taupančias Fasadinės sienos (ir cokolis) kwh/m²/metus 111,09 16, Stogas kwh/m²/metus 50,7 9, Perdanga kuri ribojasi su išore kwh/m²/metus 0,44 0, Perdanga virš nešildomo rūsio kwh/m²/metus 20,92 9, Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kwh/m²/metus 0,00 0, Grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Vertikaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintos grindys ant grunto kwh/m²/metus 0,00 0, Langai kwh/m²/metus 5,44 28, Lauko durys kwh/m²/metus 1,98 0, Pastato ilginiai šiluminiai tilteliai kwh/m²/metus 55,54 17, Dėl išorinių durų varstymo kwh/m²/metus 0,8 0, Vėdinimas kwh/m²/metus 24,04 20, Dėl viršnorminės oro infiltracijos kwh/m²/metus 2,7 12, Šilumos pritekėjimai iš išorės kwh/m²/metus -22,99-22, Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate kwh/m²/metus -14,12-14, Energijos sąnaudos pastato šildymui: kwh/m²/metus 287,19 80, Šildomo rūsio atitvaros kurios ribojasi su gruntu Skaičiuojamasis namo šildymo sistemos naudingumo koeficientas Viso šilumos nuostoliai įvertinus šildymo sistemos ir šilumos šaltinio nvk. kwh/m²/metus 0,00 0,00-0,92 1,02 kwh/m²/metus 12,71 79,42 tel.: , faks , 42

43 7.. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) procentais - 74, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) kwh/m2/metus - 2, Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą** Skaičiuojamoji sutaupytos šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas Lt/m2/metus - 68,0 Lt/metus tonų/metus ,12-45,44 Pastaba: pastato energijos sąnaudos šildymui įvertintos šildomo ploto atžvilgiu 85,98 m², įskaitant laiptinių plotą. * Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (S e S p ) : S e x 100, kur S e esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, S p planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje. ** Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, urodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje 2,0 kwh/m2/metus). 29,28 ct/kwh su PVM šaltinis UAB Litesko" filialas Alytaus energija šilumos kaina 2014 m. kovo mėn. 1d. gyventojams. *** Įvertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodiką STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. **** Įgyvendinus visas energiją taupančias priemones, aprašytas 4 lentelėje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliančių dujų CO2 ekv išmetimai į aplinką sumažėtų 45,44 tco2e/metus. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO2 ekv), kiekio sumažinimo skaičiavimas (kai šiluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr matosi visas pastato šilumos nuostolių balansas tame tarpe ir šiltinamų atitvarų įtaka šilumos nuostolių per jas sumažėjimui. tel.: , faks , 4

44 8. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ KAINOS 6 lentelė. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Preliminari kaina. Iš viso, Lt Lt/m² (naudingojo ploto) Energijos efektyvumą didinančios priemonės: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas ,00 211, Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas laiptinėse ,00 5, , ,00 19,40 15, Kolektorinių apskaitos spintelių kiekvienam butui įrengimas Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose, m; Balansinių ventilių ant šildymo sistemos tiekimo stovų įrengimas. Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų 2 500,00 42, ,00 48, ,00 8, ,00 5, Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas Balansinių ventilių ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas ,00 29, , Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas ,5 80,40 5, Esamų vėdinimo kanalų apskardinimas, traukos pagerinimui įrengiama vėjo turbinos ant vėdinimo kaminėlių 6 750,00 8,80 tel.: , faks , 44

45 Mini rekupercinės sistemos butuose įrengimas ,5 71, Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas ,5 240, Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir ,97 462,42 nuogrindos sutvarkymą Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ,61 1, Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ,97 1, Rūsio perdangos šiltinimas , ,00 2,20 51,15 Iš viso: , , Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: Iš viso: 0,00 0,00 Galutinė suma iš viso: , ,70 tel.: , faks , 45

46 6.1. lentelė. Langų ir balkonų durų keitimas butuose, balkonų stiklinimas Eil. Nr. Buto Nr. Patalpų naudingas plotas, m² Keičiami seni mediniai langai, balkono durys Kiekis, vnt. Investicijų suma, Lt Balkonų stiklinimas butuose Bėginiai metrai Investicijų suma, Lt Mini rekuperacija Kiekis, vnt. Investicijų suma, Lt 0,00,85+, , , , ,59 0 0,00 ",85" 2 00, , ,85 0 0,00 51, , ,7 4 72,70,85+, , ,60 0,00 ",85" , , , , 0 0,00 ",85" 2 00, ,80 0,00 ",85" , , , , ,40 0 0, , , ,00 9 8, , , ,85 0 0, ,80 72,70 "2,8+,85" , , , ,74 0 0,00 ",85" 2 00, , , , , ,80-24 Viso: 700,00 767, ,5 20 Iš viso investicija: 100 1,55 Numatomų investicijų preliminarūs dydžiai nustatyti remiantis pagal UAB Sistela 2014 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai ir UAB Sistela 2014 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos. Atskirų modernizacijos (atnaujinimo) priemonių santykinės kainos Lt/m² paskaičiuotos bendrojo naudingojo ploto atžvilgiu 767,17 m² 9. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA 7 lentelė. Eil. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Lt Santykinė kaina, Statybos darbai, iš viso , , Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms , , Kitos atnaujinimo priemonės 0,00 0,00 Projekto parengimas (įskaitant 9.2. ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) ,2 89, Statybos techninė priežiūra ,06 22, Projekto administravimas 898,76 5,08 Galutinė suma: 951 1, ,05 tel.: , faks , 46

47 Pastaba: Valstybės apmokama dalis statybos rangos darbams energijos didinančioms priemonėms, projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui gali gauti patalpų savininkai (naudingas plotas 767,17 m²). Statybos darbai visos energiją taupančios ir kitos modernizavimo priemonės ,85 Lt. Projekto rengimas ,2 Lt techninis darbo projektas, projekto įgyvendinimo priežiūra, kurią vykdo projekto vadovas (priimta 7 proc. nuo rangos darbų kainos), investicinio plano paruošimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu prieš ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos). Statybos techninė ,06 Lt (priimta 2 proc. nuo rangos darbų kainos). Projekto administravimas 898,76 Lt (administravimo išlaidų remiama dalis yra skaičiuojama 24 mėnesių laikotarpiui ir gali būti ne daugiau kaip 0,5 Lt/mėn. be PVM naudingojo ploto 100 proc. remiama iki PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS 8 lentelė. Eil. Nr Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas A etapas: Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas1 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas2 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą4 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą5 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams6 Darbų pradžia (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pradžia Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Preliminari rangos darbų pabaiga Pastabos Rangos darbus planuojama įgyvendinti iki numatytos rangos darbų pabaigos Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Rūsio perdangos šiltinimas8 B etapas nenumatytas. Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonės bus įgyvendintos vienu etapu. tel.: , faks , 47

48 11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS 9 lentelė. Eil. Nr Lėšų šaltiniai Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos Planuojamos lėšos Suma, Lt Procentinė dalis nuo visos sumos, % Pastabas Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos* ,85 90,54% Lengvatinis kreditas nuo finansavimo sutarties pasirašymo turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius (suteikiamas tik modernizacijos priemonėms) Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas ,05 9,46% Techninis projektas ir investicinio plano parengimas, projekto administravimas, rangos darbų techninė priežiūra. Apmokamos 100 % iki Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kitos paramos tiekėjo lėšos) Iš viso: 951 1,90 100% Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos apmokant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: 45,68% tel.: , faks , 48

49 Projekto parengimo išlaidų apmokėjimas ,2 7 % nuo ,85 Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimas 7,24% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie ,06 2 % nuo 1,81% 72,06 %) ,85 Apmokamos 100% iki Projekto administravimo išlaidų apmokėjimas 898,76 0,41% Kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 72,06 %). Apmokamos 100 % iki , bet ne daugiau kaip 0,5 Lt/m² be PVM ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas ,4 nuo ,85 1,58% 15 proc. valstybės parama taupančiom priemonėm, kai pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė ir sumažinamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 20 procentų (įgyvendinus projektą būtų pasiekta C energinio naudingumo klasė, šilumos sąnaudos šildymui sumažėtų apie 72,06 %). tel.: , faks , 49

50 Statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apmokėjimas ,71 nuo ,85 22,6% Klimato kaitos specialiojoje programoje, šios programos lėšomis prioriteto tvarka Vyriausybės nustatytais terminais papildomai apmokama 25% investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40%, palyginti su skaičiuojamomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Valstybės parama iš viso***: ,19 45,68% Nurodomi investicijų sumos procentai. Valstybės apmokama dalis iš viso sudarytų 46% nuo bendros investicijų sumos, kuomet apmokama dalis energijos taupymo priemonėms yra 40%. * Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma. ** Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. ***Toliau skaičiavimuose, padalinimuose įvertinta tik 40% valstybės parama energiją taupančioms priemonėms. PASTABA: tel.: , faks , 50

51 *Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 100 procentų išlaidų, skirtų atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, įskaitant projekto ekspertizę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ) ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose numatytais atvejais ir projekto vykdymo priežiūrą, tačiau apmokama arba kompensuojama suma neturi viršyti 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo iki 000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija kv. metrų. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM; *Statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimas procentų išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau šis apmokėjimas neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos statybos rangos darbų sutartyje. * Projekto administravimo išlaidų apmokėjimas procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,5 Lt/m 2 per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Valstybės parama modernizacijos priemonėms ,14 Lt (40 % nuo energiją taupančių priemonių ,85 Lt, o lengvatinis kreditas gali būti skiriamas visai statybos-rangos sumai ,85 Lt 11.. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam 7,40 Lt/m2/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte). 11. didžiausios mėnesinės įmokos dydis, apmokant kreditą ir palūkanas, ar finansuotojo vardu skolintos lėšos projektui parengti ir įgyvendinti, taip pat projekto administravimo ir (ar) kredito aptarnavimo išlaidos - 7,40 Lt/m2/mėn. Šis dydis apskaičiuojamas Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyta tvarka; Lietuvis Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (Žin., 2009, Nr ; 2011, Nr ) 2.4 punkte). tel.: , faks , 51

52 Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito grąžinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti patalpų naudingojo ploto 1 m² naudingojo ploto (lt/m²/mėn.): I=((Ee-Ep) Ke/12) K Kp, Lt/m²/mėn. I= 7,40 Lt/m²/mėn. Kur, I didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Lt/m²/mėn); Ee skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 12,71 kwh/m²/metus ; Ep skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą 79,42 kwh/m²/metus ; Ke šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną 0,2928 Lt/kWh ; Kp šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas 1,; K koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis: K=(len+lkt)/len K= 1,00 Čia: len daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos LRV 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 121 (Žin., 2004, Nr ; Žin., 2005, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr priedą, kaina ,85 Lt. lkt daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo programos priedą, kaina 0,00 Lt. Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui yra reikšmingas, viršija 15 procentų, tuomet skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai E e ir E p gali būti nustatomi vadovaujantis faktiniu šiluminės energijos sąnaudų rodikliu, nurodytu Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte. Tuomet : Ee = Ef, kwh/m², o Ep = Ef x(1-es), Kur: E f faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 5.1. punkte es skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 7. punkte Orientacinis kredito grąžinimo ar finansuotojo vardu skolintū lėšų išmokėjimo terminas:. 20 metų ir 00 mėnesių (viso 240 mėn) Preliminarus lėšų (investicijų) paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams (neįskaitant valstybės paramos) tel.: , faks , 52

53 Eil. Nr. 10 lentelė. Buto ar kitų patalpų nume ris Patalpų naudinga sis ar bendrasis plotas, m² Investicijų suma, Lt Bendroji individuali Iš viso Investicijų suma, atėmus valstybės paramą(40%)*, Lt Kredito suma, Lt Prelimin arus mėnesinė s įmokos dydis, Lt/m2 Pas tab os ,44 65,59 51,49 77,7 65,61 51, 77,11 65,77 8,84 51,62 65,58 8,74 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 910, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 65, ,8 4 51,41 802, , , ,84 712, , ,22 748, , ,51 65, ,8 4 51,41 802, , , ,84 712, , ,22 748,7,79,68,62,9,68,65,67,86,64,62,96,67,62 Viso: 767, , , , , ,71 - *neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos įstatymą. ** Į lentelės 8 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis. *** Lentelės 5 grafa - langų keitimas, balkonų stiklinimas butuose, automatinės oro pritekėjimo langų grotelės tel.: , faks , 5

54 12. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyta metodika. 11 lentelė. Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas (energiją taupančios +kitos priemonės) pagal suvestinę kainą metais 21,65 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 12,05 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą metais 21,65 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta paskola be paramos energiją taupančiom priemonėm atėmus valstybės paramą metais 12,05 Metiniai sutaupymai vertinami pagal NRG skaičiavimo rezultatus su įvertinta parama taupančiom priemonėm ir paskola Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo. tel.: , faks , 54

55 Šilumos suvartojimas šildymui Santykiniai šilumos energijos pokyčiai, kwh/m2 92,78 12,71 140,52 79,42 Prieš modernizaciją Po modernizacijos Šildymas Investicijų išmokėjimas Sutaupymas Sutaupymai po modernizacijos siekia 92,78 kwh/m², arba 29,67 proc. Tai reikškia, kad gyventojų išlaidos po modernizacijos šildymui ir kreditui padengti bus mažesnės negus, kad dabar gyventojai patiria išlaidas mokėdami už šildymą iki modernizacijos. Su sąlyga, kad po modernizacijos šilumos kaina išliktų tokia pati. Priedas Nr. 1. CO 2 mažinimo skaičiavimai 12 lentelė. Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas) Taršos faktoriaus reikšmė Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas MWh/metus (A) 195,0 tco2e/mwh (B)1 0,2 tco2e/metus (C) = (A) x (B) 45,44 metais (D)2 25 tco2e (E) = (C) x (D) 116,06 Pastaba: išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimas įvertintas pastato naudingojo ploto atžvilgiu 85,98 m². tel.: , faks , 55

56 Priedas Nr. 2. Investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams Preliminarus investicijų paskirstymas patalpų savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lentelių duomenis. Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad iš nuosavų lėšų turi būti apmokėtos pradinės Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas) parengimo išlaidos, ir įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus Projektą. Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo patalpų savininkams 1 lentelė. (Nevertinant paskolos palūkanų ir valstybės paramos sumos) Eil. Nr Buto Patalpų Iš jos Nr. ar naudinga Investicijų suma, Lt Finansuotojo lėšos buto sis plotas, Nuosavos lėšos (įnašas), Lt (kreditas), Lt tipas m² 1 66, , , , , , , ,51 51, , , , , , , , , , , ,5 6 51, 62 61, , , , , , ,6 8 65, , , ,46 9 8, , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 51, , , ,29 767, , ,05 Viso: ,85 tel.: , faks , 56

57 14 lentelė. (Įvertinus paskolos palūkanas ir valstybės paramos sumą) Iš jos Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų naudinga sis plotas, m² Investicijų suma, Lt Nuosavos lėšos (įvertinus valstybės paramą projekto parengimui), Lt Finansuotojo lėšos (kreditas su palūkanomis bei įvertinus valstybės paramą 40 proc. statybos darbams)*, Lt Iš viso: 1 66, ,14 0, , , ,95 0, ,95 51, ,7 0, ,7 4 77, ,21 0, , , ,80 0, , , ,89 0, , , ,59 0, , , ,85 0, ,85 9 8,84 891,92 0,00 891, , ,71 0, , , ,51 0, , , ,61 0, , , , ,24 767, ,15 0, ,15 *Paskaičiuota įvertinus lengvatinį kreditą su % metinėmis palūkanomis, paskolos terminas 20 metų. 15 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams (butų tipams) Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Nuosavos lėšos, Lt Finansuoto jo lėšos, Lt (kreditas) Palūkanos, Lt ( %, paskola 20 metų, anuitetų metodas) Viso su palūka nomis, Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kredi tas + palūkanos), Lt Valstybės kompensa cija (15 proc. EA priemo Lt Valstybės kompensac ija ( proc. EA priemo Lt , , , , ,90 419, , , , , , , ,25 402, , ,00 51, , , , ,21 10, , ,5 4 77, , , , ,02 506, , , , , , , ,66 402, , , , 6 02, , , ,15 12, , ,0 7 77, , , , ,99 471, , , , , , , ,08 422, , ,98 9 8, , , , ,5 25,6 6 65, , , , , , ,85 11, , , , , , , ,18 42, , , , , , , ,69 27, , , , , , , ,07 11, , ,92 š viso: 767, , , I 120, , , , ,14 tel.: , faks , 57

58 Pastaba: paskaičiuota, kad modernizacijos priemonėms iš pradžių suteikiamas lengvatinis kreditas, o tik po to gali būti suteikta 25% valstybės parama energiją taupančioms modernizacijos priemonėms ir 100% valstybės parama (iki ) projekto parengimo, administravimo (ne daugiau kaip 0,5 Lt/mėn. be PVM naudingojo ploto atžvilgiu skaičiuojant ir neilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui) ir techninės priežiūros išlaidoms. Įvertinus valstybės paramą: projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, projekto administravimo, energiją taupančioms modernizacijos priemonėms, lengvatinį kreditą ir paskolos palūkanas % (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas), vidutiniškai mokėti per mėn. 4,6 Lt/m² ( , ,58 ) /240 / 767, ,05= 4,6 Ši vidutinė įmoka už kreditą 4,6 Lt/m², neviršija didžiausios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos tenkančios patalpų savininkų naudingojo ploto 1 Lt/m²/mėn.- 7,40 Lt/m² Didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas. Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti: Km = Pr/l = 117,5 / 107 = 1,097 Lt/m² Kur, Km kaupiamojo įnašo mėnesinis tarifas, Lt/m² patalpų naudingojo ploto, (turi būti ne didesnė kaip 1,10 Lt/m2/mėn.); Lt/m²/mėn Pr būtinų sukaupti lėšų projekto parengimo, techninės priežiūros, administravimo ir rangos konkursų organizavimo išlaidoms apmokėti lyginamoji dalis numatomų investicijų apimtyje 117,5 Lt/m², jei gyventojai yra sukaupę lėšų šis dydis gali būti mažinamas; l lėšų kaupimo trukmė mėnesiais, kuri pasirenkama įvertinus Kmmax dydį, turi būti ne mažesnė, kaip apskaičiuota pagal formulę: l³i Pr/Kmmax 117,5 / 1,10 = 106,68 ~ 107 ( 8 metai 11 mėn.) Kmmax Vyriausybės nustatytas didžiausias kaupiamojo įnašo tarifas, 1,10 Lt/m² (ši įmoka gali būti ir didesnė negu 1,10 Lt/m² jei atskiru susitarimu butų ir kitų patalpų savininkai nusprendžia kitaip). Pastaba: lėšų kaupimo trukmė įvertinta visoms išlaidoms tenkančioms projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, administravimo išlaidoms ( ,05 ). Lėšų kaupimo trukmė šioms išlaidoms padengti gali būti mažinama atsižvelgiant į patalpų savininkų iki šiol sukauptas (ar jau turimas) lėšas. tel.: , faks , 58

59 16 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams ir kitos paskirties patalpoms įvertinus valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Mokėti vidutiniš kai per mėnesį (kredi tas + palūka nos), Lt Valstybės subsidija(15 proc. EA priemonėms), Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 15%), Lt Valstybės subsidija (0 proc. EA priemonėms), Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kredi tas + palūka nos įvertinus subsidiją 0%), Lt Valsty bės subsidi ja (40 proc. EA priemonė ms), Lt Mokėti vidutiniškai per mėnesį (kreditas + palūkanos įvertinus subsidiją 40%), Lt ,44 419, ,5 56, ,70 29, ,26 251, ,59 402, ,88 41, ,75 281, ,00 241,6 51,49 10, ,82 264, ,65 217, ,5 186, ,7 506, ,10 40, ,19 54, ,59 0, ,61 402, ,85 42, ,70 281, ,94 241, , 12, ,74 265, ,48 218, ,0 187, ,11 471, ,85 400, ,71 0, ,95 282, ,77 422, ,7 59, ,74 295, ,98 25,57 9 8,84 25,6 6 65,71 200, ,42 164, ,2 141, ,62 11, ,17 264, , 218, ,11 186, ,58 42, ,94 67,45 2 8,89 02, ,52 259,7 12 8,74 27, ,55 201, ,11 166, ,81 142,4 218,6 1 51, ,92 11,95 187,178 47,09 Iš viso: 767, , , , ,86 4, , ,06 17 lentelė. Preliminarūs mokėjimai atskiriems butams įvertinus 40 proc. valstybės subsidiją energiją taupančioms priemonėms Eil. Nr. Buto Nr. ar buto tipas Patalpų nauding asis plotas m² Projekto parengimo išlaidos, Lt Rangos darbai (kreditas), Lt Subsidija 40 proc., Lt Kreditas įvertinus subsidiją, Lt Palūkanos įverti nus subsidi ją, Lt Viso su palūka nomis, Lt Lt/mėn. Butui , , , , , , ,14 251, , , , , , , ,95 241,6 51, , , ,5 65, , ,7 186, , , , , , , ,21 0, , , , , , , ,80 241, , 6 02, , ,0 802, , ,89 187, , , , , , , ,59 282, , , , , , , ,85 25,57 9 8, , , , , ,07 891,92 141, , , , ,11 712, , ,71 186, , , , , , , ,51 259,7 12 8, , , , , , ,61 142,4 1 51, , , ,92 748, , ,24 187,17 š viso: 767, , , , I 781, , , ,06 tel.: , faks , 59

60 Priedas Nr.. Kainų apskaičiavimo pagrindimas 18 lentelė. Kainų apskaičiavimo pagrindimas Renovacijos priemonės Darbų kiekiai Įkainiai, Lt Normatyvai Energiją taupančios priemonės 1 Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Šildymo sistemos prietaisų keitimas naujais su termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros diapazonas yra gamykliškai apribotas (16-21 C) 48 vnt. 57,50 Apklausos būdu 2 Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 124,00 m 120,00 Apklausos būdu Naujų šildymo sistemos stovų įrengimas laiptinėse 109,80 m 110,00 Apklausos būdu Kolektorinių apskaitos spintelių kiekvienam butui įrengimas 1 vnt ,00 Apklausos būdu Naujų šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas butuose, 78 vnt. 50,00 Apklausos būdu Balansinių ventilių ant šildymo sistemos tiekimo stovų įrengimas. 6 vnt ,00 Karšto vandens magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas 164,00 m 140,00 Apklausos būdu Uždaromieji ventiliai ant šildymo ir karšto vandens sistemos stovų 46 vnt. 99,1 Apklausos būdu Apklausos būdu Balansinių ventilių ant karšto vandens tiekimo stovų įrengimas. 6 vnt. 700,00 Apklausos būdu Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas Valymas dezinfekavimas 45 vnt. 150,00 Apklausos būdu Mini rekupercinės sistemos butuose įrengimas vnt ,47 Apklausos būdu tel.: , faks , 60

61 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas Sutapdinto stogo šiltinimas+dangos keitimas 646,46 m2 285,00 Apklausos būdu Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą Fasadinių sienų šiltinimas 764,78 m2 280,00 Apklausos būdu Balkonų ekranai 75,82 m2 260,00 Apklausos būdu Šildinimas balkono grindų 56,17 m2 11,54 Apklausos būdu Sienų balkonuose šiltinimas 18,20 m2 166,08 Apklausos būdu Pamatų ir cokolio šiltinimas 140,18 m 440,00 Apklausos būdu Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Balkono stiklinimas ",85" m 10 vnt. 2 00,00 Apklausos būdu Balkono stiklinimas "2,8" m 1 vnt ,00 Apklausos būdu Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams Laiptinės lauko durų keitimas,6 m2 90,00 Apklausos būdu Rūsio lauko durų keitimas 2,28 m2 90,00 Apklausos būdu Tambūro durų keitimas 6,72 m2 758,99 Apklausos būdu Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus Butų langų keitimas 26,97 m2 460,00 Apklausos būdu Balkono durų keitimas 18,00 m2 460,00 Apklausos būdu Rūsio langų keitimas 4,57 m2 447,17 Apklausos būdu Laiptinės lango keitimas,72 m2 460,00 Apklausos būdu Rūsio perdangos šiltinimas Rūsio perdangos šiltinimas. 45,60 m2 11,54 Apklausos būdu tel.: , faks , 61

62 Priedas Nr. 4. Pastato vizualinė apžiūra fotonuotraukos Nr.: 1-20 (paveiksliukų numeriai) Pastato apžiūra Foto medžiaga Data: Atliko: Inžinierius konsultantas D. Barysa; 1 pav. Šiaurės vakarų fasadas 2 pav. Šiaurės vakarų fasadas pav. Pietvakarių fasadas 4 pav. Pietryčių fasadas 5 pav. Balkonai, apirusios plytų sienos 6 pav. Cokolis, rūsio langas 7 pav. Rūsio ir laiptinės lauko durys, cokolis 8 pav. Rūsio ir laiptinės lauko durys, cokolis tel.: , faks , 62

63 9 pav. Laiptinės langas 10 pav.tambūro durys, radiatorius laiptinėje 11 pav. Laiptinė, apšvietimas 12 pav. Tambūro durys 1 pav. Stogas 14 pav. Aptrupėję parapetai 15 pav. Laiptinės langas, ( aukštas) 16 pav. Stogas 17 pav. Radiatorius bute 18 pav. Šilumos mazgo fragmentas tel.: , faks , 6

64 19 pav. Nuotekų stovas 20 pav. Vamzdynai rūsyje, rūsio langas tel.: , faks , 64