2020 m. spalio 30 d., penktadienis Nr. 84 (8354) Molëtø kultûros namø renovacija slenka á. finiðà, á sveèius pakvies ir muziejus

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2020 m. spalio 30 d., penktadienis Nr. 84 (8354) Molëtø kultûros namø renovacija slenka á. finiðà, á sveèius pakvies ir muziejus"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. ISSN m. spalio 30 d., penktadienis Nr. 84 (8354) Á medá atsitrenkusio automobilio vairuotojas teigë alkoholá vartojæs po eismo ávykio kë, kad alkoholá vartojo po eismo ávykio - vyras pripûtë beveik tris promiles (2, 96 prom.). Toks netoleruotinas vairuotojo elgesys atsakomybës nesumaþino dël ávykio pradëtas ikiteisminis tyrimas. Dël Molëtø mieste esanèioje daugiafunkcëje aikðtëje garsios muzi- Kaina - 0,50 Eur Molëtø kultûros namø renovacija slenka á Sàmatos pateiktos Energetikos reguliavimo finiðà, á sveèius pakvies ir muziejus Suginèiø medþiotojai institucijø bendradarbiavimo Molëtø kultûros namø pastatas, kurio renovacija trunka jau daugelá metø, po truputá kasmet lei- èia pasëdëti apþiûrëjus ekspozicijas, svajojame meriniø renginiø erdvë. Mes ateity kviesime ateiti suskubo á pagalbà agentûrai dþia atverti vis naujas erdves veikloms ástaigø, rengti ávairius nedidelius renginukus, kulinarinio Gyventojai, gyvenantys trijø ir daugiau aukðtø daugiabuèiuose namuose ir naudojantys su- kurios po vienu stogu vykdo kultûrinæ veiklà. Fasadas jau pasipuoðë iðskirtinëmis plokðtëmis, resios muziejaus suvenyrø parduotuvëlës antrajame paveldo edukacijas. Dar nepamirðo þmonës seno- ûkininkui Prasidëjus medþioklës sezonui su skystintø dujø balionus, privalo iki 2022 metø gis, artëjama prie darbø pabaigos. Bet va, Molëtø aukðte. Joje - vienetiniai paveikslai, puikûs keramikos indai, tautodailës bei amatø dirbiniai. Esame varovais, kurios metu galima medþioti ir vilkus, Molëtø rajone suma- nusprendusiems atsisakyti dujø balionø gy- juos pasikeisti á kità energijos ðaltiná. Ðiemet kraðto muziejus savo erdviø simbolinës ákurtuviø juostelës perkirpimo ceremonija dar neatidarë, molëtiðkiai uþganëdinami tik spëlionëmis, kad maty- suvenyrø prekybos veiklà, bet jau pirmajame aukð- numatæ tæsti nuo 1997 m. liepos 6-osios ásteigtos þëjo vilkø iðpuoliø prieð ûkinius gyvûnus - fiksuoti du atvejai Suginèiø tiems gauti paramà buvo privalu iki rugsëjo 1- ventojams skiriama valstybës parama. Norinsime naujà ekspozicijà, erdves, o kada galësime á te, prieðais Molëtø dailës galerijà. ir Luokesos seniûnijose, kur vilkai osios daugiabuèiø namø gyventojø susirinkimuose, kuriuos organizuoti pavesta administ- muziejø atvykti patys ir pakviesti savo sveèius? Molëtø dailës galerijoje tà dienà lankytojams duris atvers Nomedos Saukienës tapybos paroda, ku- sudraskë keturias avis. Suginèiø seniûnijoje vël vilkai buvo uþpuolæ bei ratoriui, priimti sprendimus ir iki spalio susi- Juk praëjo aðtuoneri metai, kai Molëtø kraðto muziejaus durys lankytojams uþsivërë. Apie tai, kada rios atidarymo ðventë numatyta lapkrièio 13 d. 15 sudraskë tris avis Edvino Jurgelëno tvarkyti visus dokumentus. Po gyventojø ir kaip bus muziejus atidarytas, kokia jame sukurta val. Lipame á antràjá muziejaus aukðtà ir, þinoma, ûkyje, kuriame ðiemet plëðrûnø padaryta þala didþiausia - sudraskyta mo vidaus tinklø pertvarkymo, áskaitant ir vi- sprendimo administratorius turëjo parengti na- ar dar tebekuriama vizija, klausiama Molëtø kraðto muziejaus direktorë Viktorija Kazlienë "Vilstebins naujoji laikinø ekspozicijø salë, kuriai mu- sukame á naujojo priestato pusæ. Èia lankytojà nu- gerokai per pusðimtá aviø. Á ðià bandà ájunkusius vilkus ëmësi atbaidyti bus laiptinëse bei butuose. rykliø ásigijimà, sàmatà, o vëliau ir vykdyti darniai" atsakë: "2021 m. Molëtø kraðto muziejus minës savo ásteigimo 30-metá. Jeigu koronavirusas Kodël "Loftas"? Ogi todël, kad salë "susiprojektaziejininkai mëgina prilipdyti "Lofto" pavadinimà. Suginèiø medþiotojø klubo medþiotojai. Po paskutinio iðpuolio medþioministravimo tarnybos vadovas Petras Grainys UAB Molëtø ðvara daugiabuèiø namø ad- kitaip visko nesudëlios, 2020 m. lapkrièio 11 d. 12 vo" virð naujosios Molëtø kultûros centro lauko val. numatytas trijø naujø parodø muziejuje atidarymas. Norime pasidþiaugti, kad galø gale galësim patalpas. Èia lankytojø lauks pirmoji paroda ðioje scenos ir yra dvigubai aukðtesnë uþ standartines tojams saugojant avis, pirmadiená sakë, kad tarp Molëtø ðvaros administruojamø daugiabuèiø namø yra septyni trijø ir dau- vienas pilkis buvo sumedþiotas. Tai pakviesti visus molëtiðkius ir Molëtø sveèius uþeiti á muziejaus patalpas. Þinome, kad didþiausià kinë konkursinë peizaþo paroda. Parodos uþdary- erdvëje Antano Þmuidzinavièiaus vardo respubli- jau treèias Molëtø rajone sumedþiotas vilkas nuo spalio 15 dienos. Ið minimui naudojami dujø balionai. Juose visuogiau aukðtø daugiabuèiai, kuriuose maisto ga- dovanà jam parengë artimiausi bièiuliai - tautodailininkai. Kaþkur girdëjau iðsireiðkimà, kad tik "la- gruodþio 18 d. 14 val. mo ðventë ir laureato apdovanojimas numatytas viso ðiemet sumedþioti penki vilkai. se ávyko susirinkimai pasirenkant elektrà, kadangi kito alternatyvaus energijos ðaltinio - "Vilnies" informacija bai aukðtos prabos" þmonës, ðvæsdami savo ðventæ, dovanas ir dëmesá skiria kitiems. Molëtø tauto- ekspozicijos vietoje lankytojø lauks Utenos regio- Buvusioje Molëtø kraðto muziejaus pastovios gamtiniø dujø ið dujø ávado pasirinkti nëra galimybës. S. Dariaus ir S. Girëno g. 18, Meliora- TRUMPAI dailininkai, ðvæsdami Tautodailës metus, dovanoja Molëtø kraðto muziejui ir visiems molëtiðkiams nikas 2020". Laureatø pagerbimo ðventë vyks gruono konkursinë liaudies meno paroda "Aukso vaitoriø g. 7 ir Aþubaliø g. 12 numeriais paþymëtiems daugiabuèiams surasti rangovus ðiems AVARINGOJE SANKRYÞOJE. Treèiadiená avaringoje sankryþoje betonkelyje prie prekybos centro Ma- visà vasarà. Rinkosi, tarësi, gilinosi, projektavo, Muziejininkai turi naujosios ekspozicijos koncep- skulptûrà "Molëtø vardas". Jie nuoðirdþiai dirbo dþio 8 d. 13 val. darbams atlikti nepavyko, o daugiabuèiuose Àþuolø g. 9, P. Cvirkos g. 4, J. Janonio g. 11 ir xima techninis eismo ávykis paliko ieðkojo ávairiausiø inspiracijø, kad tàdien galëtø cijà, turi vizijà, kaip tai galëtø atrodyti, bet ðie dalykai yra susijæ su nemaþomis investicijomis ir laiku. 17 rangovas parinktas, darbø sàmatos jau pateiktos Energetikos reguliavimo institucijø viso labo iðsiliejusiø naftos produktø balà. Mat sankryþoje neiðsitekus jimà á muziejø. Muziejininkai kvieèia, laikantis visø Todël dabar kvieèiame á tikrà ðventæ - naujø patal- visus pakviesti á skulptûros atidarymà prieðais áë- bendradarbiavimo agentûrai bei laukiama atsakymo. Ir tik po to rangovas galës pradëti dar- ir neiðvengus kontakto sunkveþimiui ir mikroautobusiukui, laimei, nutûros atidarymo ateiti á muziejø. Pats svarbiausias turime. O geriausia dovana ta proga lankytojø ðyp- epidemiologinio saugumo reikalavimø, po skulppø apþiûrëjimo. Pasidþiaukime èia ir dabar tuo, kà bus, kurie turëtø bûti atlikti iki gruodþio 1 dienos, - sakë Petras Grainys, o klausiamas dël kentëjusiøjø nebuvo, o terðalus ugniagesiai gelbëtojai likvidavo papas. eksponatø, istorijø, ádomiø asmenybiø." ðios ðventës momentas - apþiûrëti naujas patalsena, padràsinantis þodis ir patarimai, kur ieðkoti kitø daugiabuèiø, kuriems nepavyko surasti naudodami sorbentà. Ilgus metus molëtiðkiø dëmesá traukë stiklinis Þadama áspûdingø renginiø ir reginiø, kad tik jie rangovo, atsakë, kad greièiausiai ðis procesas naujojo priestato kampas. Èia ásikurs nedidelë galëtø ávykti, nors parodos, kaip akcentavo persikels á kitus metus. DRÛTAI muziejaus svetainë, universali refleksijos bei ka- direktorë, tikrai bus. Vilnies informacija Pareigûnø darbotvarkëse - saviizoliacijos kontrolë, konfliktø sprendimai, neblaivûs vairuotojai Saviizoliacijoje esanèiø asmenø patikra, pradëti septyni ikiteisminiai tyrimai, deðimtys konfliktø namuose, fiksuoti penki susidûrimai su laukiniais gyvûnais keliuose, praneðimai apie palaidus ðunis praëjusià savaitæ mirgëte mirgëjo pareigûnø darbotvarkëse ir marðrutuose vykstant á ávairias rajono vietoves. Saviizoliacijoje esanèiø asmenø privaloma patikra vykdyta 14 kartø, greta jø buvo gauti du praneðimai apie galimai jà paþeidusius asmenis. Pareigûnai pagal Nacionalinio visuomenës sveikatos centro pateiktus duomenis nustatë, kad minëti asmenys nëra patekæ tarp asmenø, privalanèiø saviizoliuotis. Ikiteisminis tyrimas vyksta dël asmens mirties prieþasties nustatymo, du ikiteisminiai tyrimai pradëti dël vagysèiø Joniðkio ir Balninkø seniûnijose, fiksuotas vienas smurto artimoje aplinkoje atvejis ir trys ikiteisminiai tyrimai pradëti dël neblaiviø vairuotojø. Molëtø mieste Volvo automobilá vairavusiam vyrui nustatytas sunkus 2,79 prom. girtumas. Ðeðtadiená vidurdiená Giedraièiø miestelyje policijos pareigûnams sustabdþius automobilá BMW X3, já vairavusiai moteriai (g m.) nustatytas 1,70 prom. girtumas. Tos paèios dienos vakarà 58 metø vyriðkiui kelyje Laièiai-Migiðkiai-Gruodþiai nepavyko suvaldyti automobilio Audi 80, kuris nuvaþiavo nuo kelio ir atsitrenkë á medá. Já vairavæs pusamþis vyras sakos, kurios þemo garso daþniai trukdo ilsëtis bei miegoti penktadienio vakarà á policijà skambinæs asmuo praðë pareigûnø, kad ðie daþniau patruliuotø ðioje vietoje. Praneðëjas dar pridûrë, kad dël triukðmo aikðtëje anksèiau jau yra kreipæsis á rajono savivaldybæ. Ið Giedraièiø gautas praneðimas apie prie namø vaikðtantá didelá, silpnà, sunkiai paeinantá ðuná, keliantá baimæ praeiviams. Praneðëjui patarta kreiptis á savivaldybës specialistus. Antras praneðimas apie palaidus du ðunis, lakstanèius po gatves, gautas ið Toliejø kaimo. O ið Balninkø apie 21 val. paskambinæs vyras skundësi, kad jam trukdo ilsëtis aplinkui gyvenanèiø kaimynø garsiai lojantys ðunys. Ið Dubingø s. skøstasi, kad kaimynas augina bei ne- (Nukelta á 2 psl.)

2 2 psl. Molëtø miesto vietos veiklos grupë Molëtø aitvarai ir Europos socialio fondo agentûra (ESFA) 2019 m. sausio 23 d. pasiraðë Ið Europos sàjungos struktûriniø fondø lëðø bendrai finansuojamo projekto Nr ESFA- T Molëtø miesto VVG Molëtø aitvarai strategijos ágyvendinimo administravimas sutartá Nr ESFA-T (Sutartis). Molëtø miesto vietos veiklos grupës Molëtø aitvarai strategijos tikslas - maþinti socialinæ atskirtá Molëtø mieste uþtikrinant socialiniø ir kitø paslaugø plëtrà ir maþinti nedarbà skatinant uþimtumà ir verslumà. Vadovaujantis Sutartimi 2020 metais buvo sudarytos 7 finansavimo sutartys veiksmui Socialinio taksi paslaugos teikimas neágaliesiems vakarais, savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis ir tarpininkavimas gaunant paslaugà uþtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojanèiomis vietos veiklos grupëmis tinklø kûrimà ir palaikymà ágyvendinimui Molëtø socialinës paramos centras kartu su partnere Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga ágyvendina projektà Socialinio taksi paslaugø teikimas Molëtø neágaliesiems, finansavimo suma 17966,28 Eur. Socialinis taksi Molëtuose labai populiarus. Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjungos pirmininkës Marytës Baliûnaitës þodþiais, taksi poreikis didþiulis, uþsakymø tiek, kad sunkiai telpama á projekte suplanuotas 40 val./mën., todël vienareikðmiðkai, projektu ir paslaugomis visi tik dþiaugiasi veiksmui Socialiniø ir kitø paslaugø organizavimas ir teikimas smurtà patiriantiems asmenims uþtikrinant paslaugø prieinamumà (tarpininkavimà) skatinant ir organizuojant savanoriðkà veiklà bei uþtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojanèiomis vietos veiklos grupëmis tinklø kû- Molëtø miesto vietos veiklos grupë Molëtø aitvarai MOLËTØ MIESTO VVG MOLËTØ AITVARAI STRATEGIJOS ÁGYVENDINIMAS Pareigûnø darbotvarkëse - saviizoliacijos kontrolë, konfliktø sprendimai, neblaivûs vairuotojai (Atkelta ið 1 psl.) priþiûri trijø ðunø. Pravaþiuojanèio automobilio vairuotoja praneðë apie Luokesos kaimo kelyje ant kelio suklupusá kruvinà vyrà. Vyras, kuris nesugebëjo pasitikrinti girtumo, nieko nekaltino, nes pats griuvo ir prasikirto antaká. Já detalesnei apþiûrai iðsigabeno medikai. Kelis kartus pareigûnus kvietë 55 metø vyras ið Balninkø s., kuris skundësi, kad jo sugyventinë atëmë automobilio raktelius ir jam jø neatiduoda, taip pat jam prireikë ir automobilyje paliktos piniginës. Moteris, kad iðvengtø konflikto su neblaiviu sugyventiniu, buvo iðvykusi pas motinà, o automobilio raktelius paëmë tam, kad neblaivus gyvenimo draugas nevaþiuotø automobiliu. Beje, ji automobilá paliko atrakintà... Molëtiðkë kreipësi á policijà praðydama surasti nuomininkà, kuris ið jai priklausianèio buto nesumokëjæs mokesèiø bei palikæs katinà, dingo prieð dvi rimà ir palaikymà ágyvendinimui Molëtø vaikø savarankiðko gyvenimo namai kartu su partneriais Molëtø socialinës paramos centru ir Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga ágyvendina projektà Socialiniø paslaugø teikimas smurtà patiriantiems asmenims Molëtuose, finansavimo suma 18145,02 Eur. Molëtø miesto ðeimoms, gyvenanèioms kriziø centre, suteiktos bûtinos konsultacijos tëvystës ir socialiniø bei emociniø gebëjimø ugdymosi klausimais, vedami uþsiëmimai grupëse. Iðplëstose Kriziø centro patalpose atliktas remontas, ásigyta baldø, buitinës technikos. Projekto vykdymo procese aktyviai dalyvauja savanorë Lina Aliukonienë, kuri padeda iðsiaiðkinti kriziø centro gyventojø pagalbos poreiká, rengti uþsiëmimø grafikus. Ji sëkmingai uþtikrina tëveliø ir vaikø dalyvavimà projekto veiklose, atlieka, esant poreikiui, vaikø iki 5 metø amþiaus prieþiûrà, kai tëvai dalyvauja tikslinës grupës veiklose veiksmui Molëtø miesto bendruomenës átraukimas á kultûrinæ, socialinæ, meninæ, praktinæ, paþintinæ, sportinæ veiklà maþinant socialinæ atskirtá ir uþtikrinant savanoriðkà veiklà bei informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojanèiomis vietos veiklos grupëmis tinklø kûrimà ir palaikymà ágyvendinimui Molëtø kultûros centras kartu su partneriais Molëtø rajono vietos veiklos grupe Keisdamiesi keièiame ágyvendina projektà Sociokultûriniai renginiai socialinës integracijos galimybë, finansavimo suma 25715,00 Eur veiksmui Pozityvios tëvystës ágûdþiø ugdymas socialinës rizikos ðeimoms ágyvendinimui Molëtø rajono ðvietimo pagalbos tarnyba kartu su partneriais Molëtø socialinës paramos centru ir Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga ágyvendina projektà Pozityvios tëvystës ágûdþiø ugdymas Molëtuose, finansavimo suma 11766,87 Eur veiksmui Kartø namø idëja: savaites. Kadangi yra sudaryta nuomos sutartis, ko gero, ðiuo atveju buto savininkë turëtø kreiptis ne á policijà, bet á teismà... Dar keistesnio praneðimo bûta ið J. Janonio gatvës Molëtuose, kur pareigûnai buvo kvieèiami dël medþius naikinanèiø dviejø karviø. Buvo ásitikinta, kad gyvuliai ganomi atokiau nuo medþiø. Èiulënø s. gyventoja pareigûnus informavo apie telefoniniø sukèiø atakà mat moteriai buvo paskambinta ir praneðta apie laimëtus 1000 eurø. Dar vienas kruvinas nelaimëlis Luokesos s., kurá rado pas já á namus uþsukæs paþástamas, pretenzijø neturëjo vyras, pûtæs 2, 97 prom., sakë susiþalojo pats, kai netyèia iðdauþë pirties langà. Besiskundæs, kad bloga, kad yra labai girtas, vyras pareigûnus kvietë jo... ieðkoti Toliejø kaime, nes pats nesugebëjo pasakyti, kurioje gyvenvietës vietoje yra. Pareigûnai rado nelaimëlá ir suraðë jam protokolà uþ girto pasirodymà vieðoje vietoje. 35 metø vyras skundësi, kad já neva muða mama. Á incidento vietà Molëtuose partnerystës, dialogo ir mokymosi visà gyvenimà organizavimas uþtikrinant neformalø ðvietimà ir senjorø, neaktyvaus jaunimo, darbingø bedarbiø savanoriðkà veiklà bendruomenëje ágyvendinimui Molëtø rajono savivaldybës vieðoji biblioteka kartu su partneriais Molëtø gimnazija ir Moterø klubu Judra ágyvendina projektà Kartø namai Molëtuose, finansavimo suma 46195,44 Eur veiksmui Bendruomenës poreikius atitinkanèio verslo kûrimo ir plëtros skatinimas ir uþtikrinimas uþtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojanèiomis vietos veiklos grupëmis tinklø kûrimà ir palaikymà ágyvendinimui Molëtø kraðto verslininkø asociacija kartu su partneriais VðÁ Molëtø turizmo ir verslo informacijos centru ir Anykðèiø miesto vietos veiklos grupe ágyvendina projektà Verslo kûrimo skatinimas Molëtø mieste, finansavimo suma 25896,47 Eur veiksmui Gyventojø verslumo didinimas, skatinant kurti smulkøjá verslà bei steigti naujas darbo vietas ágyvendinimui Molëtø kraðto verslininkø asociacija ágyvendins projektà Pagalba verslo pradþiai Molëtuose. Ðiuo metu pasiraðoma finansavimo Sutartis, suma ,52 Eur. Ágyvendinus visas sutartis, Molëtø mieste bus sukurtos 3 naujos paslaugos: socialinio taksi, socialinës paslaugos smurtà patiriantiems asmenims, pozityvios tëvystës ágûdþiø ugdymo. Bus surengta 12 renginiø visuomenei, 5 jauno verslo subjektams bus ásigyta priemoniø verslui pradëti. Tikimasi, ávykdþius projektus ir ágyvendinus Strategijà, Molëtu mieste 8 procentais sumaþës sunkumus patirianèiø ðeimø skaièius, 6 procentais sumaþës sunkumus patirianèiose ðeimose gyvenanèiø vaikø, 20 procentø iðaugs bedarbiø, ásigijusiø verslo liudijimus, skaièius. Dþiaugiamës ðiuo svarbiu Molëtø miesto vietos veiklos grupës Molëtø aitvarai ir visø pareiðkëjø bei jø partneriø pasiekimu ir dràsa prisiimti atsakomybæ rûpintis Molëtø miesto bendruomenës nariais ir tikimës, kad aplinkybës, susijusios su COVID-19 veiklos apribojimais ðalyje, nesutrukdys Molëtø miesto gyventojams gauti bûtinø paslaugø ir ásisavinti Europos Sàjungos struktûriniø fondø, Valstybës biudþeto ir Molëtø rajono savivaldybës lëðas. Molëtø miesto VVG Molëtø aitvarai informacija (uþs.) nuvykæ pareigûnai mamai nustatë 2, 34 prom. girtumà, o sûnui - 2, 74 prom. bei iðsiaiðkino, kad ðeimos nariai tik apsiþodþiavo - mama sûnui iðgertuviø metu priekaiðtavo, kad jis... prageria visus pinigus. Protokolas bus suraðytas dviejø automobiliø vairuotojams uþ pavojingà draudþiamoje vietoje atliktà lenkimo manevrà, kurá uþfiksavo pilietiðkas eismo dalyvis. Beje, minëtø automobiliø vairuotojai elgësi itin atsainiai, nes lenkë kelyje Molëtai Anykðèiai per bobutës kalniukà, kur matomumo praktiðkai nëra. Daubos gatvës, Molëtuose asfaltavimo darbus vykdanèios ámonës darbø vadovas skundësi policininkams, kad vairuotojai nepaiso kelio þenklø ir vaþiuodami trukdo darbams. Sunkiasvorio vilkiko Mercedes Benz vairuotojas á nemalonø incidentà pateko prieð ávaþiuodamas á Dubingius naujai suremontuotu tiltu per Asvejos eþerà. Mat vyro vairuojama transporto priemonë kliudë tilto virðutiná atitvarà. Subjektyviai Kai lieki skoloje gerà þodá, paprastai to nepamirðti. Deja, ðiuokart juos, tuos gerus þodþius, buvo uþgoþæ ne itin graþûs ir visiems patinkantys dalykai rinkimø agitacija. Ir Vilnyje jø buvo daug, visokiø, su padoriais ir nelabai pasisakymais, realiais ir visai bûsimam seimûnui nepriklausanèiais ágyvendinti paþadais, su vienas kito vertinimu ir t.t. Bûta ir gausios arogancijos, pareiðkimø, jog mums reikës net ketverius metus bendrauti, todël, neva, bûk supratingas, buvo ir graþaus paklausimo, ar raðant vienaip nebus kas nors áþeistas, ar ne per tiesmukiðka... Kai ðitiek daug rinkimø kampanijø, kuriose bûta visokiø patyrimø, praeityje, kai matyta, regëta ir iðgirsta ávairiausiø vertinimø, kaltinimø neobjektyvumu, protekcijomis, palankumu parenkant vietas laikraðtyje, draugystëmis, visà keleto savaièiø rëksmingø politiniø kalbø, iðkalbingø leidiniø, kaþkiek gluminanèiø, o bûta kadai ir labai vertingø, atminty iðlikusiø, uoliai saugojamø susitikimø su garbiais þmonëmis, maratonà iðmoksti ávertinti tai laikina. Tik va, po laikinumo ateina ilgesnis laikinumas su pasekmëmis. Ðiuokart, po daugelio metø, mes neiðrinkome á Seimà molëtiðkio, manyèiau, tikrai to verto - intelektualaus, pagarbaus, jau turinèio patirties Seime, atstovauti mûsø kraðtui patikëjome kaimynui, paþadëjusiam daug graþiø dalykø, bet dël anksèiau kitiems dalintø paþadø vertinamam dviprasmiðkai. Negaliu nepasidalinti vienu komentaru, kuriame raðoma, jog jau pirmadienio vakarà nuo Ðirvintø á Molëtus pajudëjo sunkveþimiai su asfaltu betonkeliui remontuoti... Humoro jausmo nepraradome - puiku. Bet. Netolima ateitis mums parodys, ar pasirinkome teisingai, ar kaþkieno asmeniniø ambicijø ir savotiðko kerðto (tik va, ar ne patiems sau) akcija, aplaistyta vienoje Molëtø ástaigoje rinkimø naktá, duos tos manos ið dangaus? Ar suorganizuota vieðoji akcija apie Levaniðkiø gyvenvietëje iðasfaltuoto kelio, neva, savivaldybei ásiteikiant Seimo nariui, arba dar átaigiau P. Èimbarui iðsireikalavus ið savivaldybës gero privaþiavimo savo asmeninëms prieigoms, istorijà prieð pat rinkimø pirmàjá turà, kurioje netgi prieðingos stovyklos seimûnui rajono konservatoriø- paaiðkinimas, jog tai tebuvo seniai suplanuotas darbas, ne gerai parengto plano dalis? Tuo pat metu ir mes buvome gavæ uþsakomàjá straipsná, tik rinkimø ástatymas jau nebeleido spausdinti neiðlaikyti skirti kritikuojamojo atsakymui terminai... Mûsø nedidelëje bendruomenëje sukelta savotiðka sumaiðtis, nes galbût nebuvome pasirengæ kitokiai nei iki ðiol kampanijai, kitokiems metodams, kitokiai demokratijai... Nors, atvirai pasakius, tik mûsø paèiø darbas, raðomi ir ágyvendinami projektai, kûrybinës galios, atsakomybë, kontrolë, principingas poþiûris ir pan. duos rezultatus gal ir kurortinës vietovës statusà, ir baseino statybø baigtá, ir intensyvesná keliø remontà, probleminiø sankryþø rekonstrukcijà, galbût - solidø ir vaisingà bendradarbiavimà su finansuotojais, patrauklumà naujakuriams ir t.t. Tai savivaldos rûpesèiai ir gebëjimai, o ne Seimo nario tiesioginis darbas. Bet va, dabar belieka pagalvoti, kokia po dvejø metø rinkimø kampanija bus, kai rinksime savivaldà. Juk technologijos (ir neðvariosios ) tobulëja, o neragautas vaisius dar geidþiamesnis... O dabar apie gerà þodá. Prieð kurá laikà vieðojoje erdvëje pamaèius istorijà apie padëvëtø ir iðaugtø vaikiðkø drabuþiø atidavimà neágaliøjø þmoniø draugijai, negalëjau nuryti ðleikðtulio. Kaþkas atneðë iðaugtus, bet dar tinkamus drabuþëlius neðioti galbût nepasiturinèios ðeimos vaikams á sàjungos bûstinæ. Po kiek laiko juos ar dalá jø tas kaþkas pamatë komiso parduotuvëje ir... (tikëkime) neakivaizdþiai apkaltino neágaliøjø sàjungà ar joje dirbanèius þmones noru pralobti! Komentarø raðytojai, kaip þinia, negailestingi. O tie, kuriems jie buvo adresuoti be sveikatos, labai jautrûs, gailestingos ir itin atlaidþios ðirdies, juk þodis pernelyg ðioje vietoje (bûnant krikðèionimis) nevartotinas. Man regis, jeigu atneðei, atidavei, surinkai sau, kaip dabar mëgstama sakyti, papildomø karmos taðkø, pamirðk padarei gerà darbà. Bet jeigu atneðei ir toliau kontroliuoji, kam, kaip ir kas turi bûti dëkingas, tuos taðkus prarandi gal net dvigubai. Kilo átarimø klausk (gyvu þodþiu), bendrauk, þiûrëdamas á akis, domëkis ir iðgirsk, kas sakoma, o ne pliaukðt á socialinius tinklus ir... visi mëgaukimës kaltinimais ir spëlionëmis. Niekada nepatikësiu, kad daugybei þmoniø vieninteliu ramsèiu daþnai tampanti mûsø kraðto neágaliøjø bendruomenei vadovaujanti moteris ar jos talkininkai kada nors á dovanotus daiktus paþiûrëtø savininkiðkai, kad neatjaustø atëjusio ir neiðgirstø praðanèio, kad bûtø abejingi kito skausmui ar nepritekliui, kad nepadëtø turëdami, o kartais ir neturëdami tam galimybiø. Ar per maþai pavyzdþiø? Ar stinga liudijimø apie ðios graþios ir labai darbðèios, kûrybingos, stiprios dvasia ir ðirdimi, jautrios, bet likimo tvirta sveikata neapdovanotos bendruomenës veiklà? Ðiandien tik belieka spëlioti, kiek jos dar buvo atimta per tas bemieges, aðaromis praustas keletà naktø dël nepelnytø átarimø, paskleistø ir, regis, nepaneigtø. Klausiama, gal reiktø atsisakyti drabuþiø ir kitokiø daiktø dalijimo nepasiturintiems, neágaliems rajono þmonëms, jeigu jau kyla átarimø dël nesàþiningumo, negalëjau nutylëti, geraðirdei rajono neágaliøjø vadovei patariau atsiriboti nuo vaikðtanèiøjø jø paèiø priðnerkðtomis grindimis ir savo purvà bandanèius palikti ðvariuose namuose. Gerus darbus reikia daryti, nes kas, jei ne ði graþi ir labai gausi nuveiktais gerais darbais bendruomenë, padës tam, kuris laukia, pirmiausia ðilumos akyse ir laukneðëlio arba galimybës pabûti kartu. O uþ tuos komise parduotus (galbût) rûbelius, kuriuos kaþkas gavo ið neágaliøjø bendruomenës, gal buvo nupirktas pieðtukas ar sàsiuvinis, duonos kepaliukas arba saldainiø sauja. Neteiskime. Geras þodis sykiais bûna neriðlus, bet jis reikalingas. Bûkite, nes be jûsø gerø darbø mûsø visø bendruomenë daug praras. Tai tiek... subjektyviai. Redaktorë

3 3 psl. Aplinkosaugininkai uþfiksavo paþeidimø Praëjusià savaitæ, kaip informavo Aplinkos apsaugos departamento vieðøjø ryðiø specialistë Jurgita Jasiûnienë, Molëtø rajone aplinkosaugininkai vykdë eþerø áþuvinimus, atliko planinius patikrinimus, organizavo akcijà Garaþiukas. Pastarosios akcijos metu nustatytas paþeidimas dël atliekø tvarkymo reikalavimø netinkamo vykdymo. Taip pat praëjusià savaitæ nustatytas atliekø deginimo atvejis Dubingiø seniûnijoje, kur deginta traktoriaus padanga. Apskaièiuota þala pateikta paþeidëjui atlyginti ir po to bus skirta administracinë bauda. Taip pat dar vykdomas tyrimas dël Bebrusø eþero pakrantës apsauginës juostos suniokojimo Inturkës seniûnijoje, bus paskaièiuota þala bei skirta administracinë bauda. "MAISTO BANKO" AKCIJOJE... Savaitgalyje prekybos centruose vykusi "Maisto banko" akcija buvo dosni. Tradiciðkai vargingai gyvenantiems þmonëms aukoti maisto produktus kvietë gausiø ðeimø bendrija "Ðeimynëlë" ir Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjunga (ÞNS). Abi organizacijos paaukotais maisto produktais kas kartà dalinasi su ávairiomis kitomis organizacijomis, remia tuos gyventojus, apie kuriø sunkià materialinæ padëtá suþino... Molëtø kraðto þmoniø su negalia sàjungos pirmininkë Marytë Baliûnaitë kalbëjo, jog dþiugu, kad ið viso akcija ávyko: "Jà organizavome savomis jëgomis, dþiaugiuosi, kad atsirado jaunø ðeimø, kurios talkino akcijos, kurià vykdëme dvejuose prekybos centruose, metu. Dosnûs buvo molëtiðkiai, o labiausiai iðskirti norëèiau jaunus þmones, kurie ypaè dosniai aukojo vargingiau gyvenantiems." Gausiø ðeimø bendrijos "Ðeimynëlë" pirmininkë Svetlana Lesinskienë irgi dþiaugësi pavykusia dosnia akcija. "Didþiuojuosi Molëtø kraðto þmonëmis, o ypaè nustebino, kad dauguma aukotojø buvo jauni þmonës," - sakë S. Lesinskienë. Molëtø kraðto ÞNS "Maisto banko" akcijos metu buvo paaukota apie 650 maisto produktø, o "Ðeimynëlei" - per Maisto laukneðëlius abi organizacijos pradës dalinti artimiausiu metu. "Vilnies" informacija Uþ sugërovo nuþudymà septyneriø metø laisvës atëmimo bausmë Kovo 17 dienà Molëtø rajone Antapuntës kaime iðgertuviø metu kilus konfliktui, vyras (g m.) peiliu suþalojo kità vyrà (g m.), kuris nuo patirtø suþalojimø mirë. Átariamasis, kuriam nustatytas 2,23 prom. girtumas, buvo sulaikytas ir pristatytas á Utenos apskrities VPK areðtinæ ir Panevëþio apygardos prokuratûros I baudþiamojo persekiojimo prokuroras, kuruojantis ikiteisminá tyrimà dël nuþudymo, Rièardas Juozainis, kreipësi á Utenos apylinkës teismo rûmus dël kardomosios priemonës - suëmimo skyrimo. Prokuroro praðymas buvo patenkintas ir átariamasis buvo suimtas 3 mënesiams. Atlikus ikiteisminá tyrimà baudþiamojoje byloje dël nuþudymo, kaip informavo LR generalinës prokuratûros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialis- të Rasa Stundþienë, byla perduota nagrinëti Panevëþio apygardos teismo Baudþiamøjø bylø kolegijai. Iðnagrinëjus bylà ir paskelbus nuosprendá, teisiamasis A. I., kuris prisipaþino kaltu dël nuþudymo, nuteistas septyneriø metø laisvës atëmimo bausme, atliekant jà pataisos namuose. "Vilnies" informacija Vilnis 2021 m.- tik 40 Eur su pristatymu á namus! Draugaukime! (uþs.nr. 15)

4 4 psl. Senjorø dienos kitaip Ðámet senjorø dienos, minimos spalio dienomis, buvo kitokios ne tik dël viruso, bet ir dël to, kad pirmà kartà Lietuvoje ávyko Metø senjoro rinkimai 2020, kuriuose galëjo dalyvauti tie, kuriems daugiau nei 60 metø. Rinkimai ávyko trijose kategorijose: veikliausiø, inovatyviausiø ir sveikuoliø. Veikliausiøjø kategorijoje dalyvavo ir Molëtø vieðosios bibliotekos senjorø klubo Dþiugesio valandos vadovë Auksuolë Nazarovienë. Ir nors á finalà tarp devyniø senjorø, pelniusiø daugiausia balsø, nepateko, bet dþiaugësi kartu su daugiau nei pusðimèiu ðio konkurso dalyviø. Tà savaitæ, kai vyko senjorø dienos, Auksuolë vedë informacinio raðtingumo kursus Informacijos skaitykloje, tarp kuriø buvo ir senjorø. Paklausta apie konkursà, ji sakë, kad svarbiausia dalyvauti, nes juk laimi tik vienas... Seneliø namø gyventojams - muzikinë dovana Molëtø rajono akløjø ir silpnaregiø filialo kaimo kapela Berþelis, vadovaujama Prano Minkðtimo, koncertavo Ukmergës rajono Þelvos seneliø namø gyventojams. Esant pandemijos sàlygoms, muzikantai koncertavo ástaigos kiemelyje, o klausytojai muzikos klausësi sëdëdami balkonuose. Ðis koncertas buvo kasmetinë dovana seneliø namø gyventojams praskaidrinanti jø kasdienybæ. Molëtuose atidaromas ðiuolaikiðkas automobiliø daliø centras VISKAS AUTOMOBILIUI! LAPKRIÈIO 6 DIENÀ ATIDAROMAS NAUJAS ÐIUOLAIKIÐKAS AUTOMOBILIØ DALIØ CENTRAS MOLËTUOSE, VILNIAUS G. 88. Esu molëtiðkis, taèiau nuo pat automobilio eksploatavimo pradþios esant ribotai pasiûlai Molëtuose dël autodetaliø tekdavo vykti á Vilniø. Taip susiklostë, kad 8 metus dirbau autodetaliø pardavimo srityje Vilniuje. Visà laikà norëjosi, kad Molëtuose atsirastø toks didelis modernus centras, kokie yra Vilniuje. Klientams bûtø suteikiamos profesionalios konsultacijos bei patarimai, siûlomas platus asortimentas prekiø, taikomos akcijos bei nuolaidos. Dþiaugiuosi, kad tai pavyko padaryti, - sako naujosios parduotuvës vadovas Dovydas Didþiokas. Parduotuvëje yra árengta per 150 kv. m savitarnos zona, kurioje galësite rasti gerai þinomø prekiniø þenklø produktø: nuo valytuvø, alyvø, padangø, lempuèiø, árankiø iki automobilio ðvaros prieþiûros priemoniø ir aksesuarø. Sandëlyje turësime ir platø automobiliø pakabos bei variklio detaliø asortimentà. O prekes, kuriø neturime sandëlyje, pristatysime ið centriniø sandëliø tà paèià arba kità dienà. Beje, naudojantis moderniomis uþsakymø programomis, kurios sujungtos tiesiogiai su daugeliu autodetaliø gamintojø ir tiekëjø Vakarø Europoje, galësime pasiûlyti net iki 1 mln. skirtingø prekiø per 3-5 darbo dienas. Bendradarbiausime ir su verslo klientais. Sieksime, kad mûsø naujas prekybos centras atitiktø pavadinimà VISKAS AUTOMOBILIUI, - naujà parduotuvæ apibûdina Dovydas. Mûsø komanda tiki, jog parduotuvë per gana trumpà laikà taps molëtiðkiø vairuotojø mëgstamiausia apsipirkimo vieta pirkëjø patogumui árengta daugiau nei 40 parkavimo vietø prie parduotuvës. ÁMONËS PA- GRINDINIS TIKSLAS - PATENKINTI KLIENTØ LÛKESÈIUS. Kvieèiame visus apsilankyti naujame prekybos centre, o perkantys uþ 15 eurø ir daugiau bus vaiðinami kava. PARDUOTUVËS ATIDARYMO PROGA NUO LAPKRIÈIO 6 IKI 15 DIENOS BUS TAIKOMA 30 PROC. NUOLAIDA DAUGELIUI PREKIØ BEI BUS DALINAMOS DOVANOS. Skirsime ypatingà dëmesá klientø sveikatos saugumui, pageidaujantiems prekes pristatysime á namus. Tel PC darbo laikas I-V nuo 8 iki 18 val., VI - nuo 9 iki 15 val. (uþs.nr. 14)

5 5 psl. Pirmoji ekslibrisø paroda Molëtø vieðosios bibliotekos Laiptinës galerijoje eksponuojama Ekslibrisø paroda. Tai Vilniaus technologijø ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino studijø antro kurso studentø sukurti ekslibrisai, atspausdinti ðil- kografijos technika. Jie skirti artëjanèiam Vilniaus 700 metø jubiliejui. 47 studentai, atlikdami uþduotá, rinkosi tai, kas jiems pasirodë tinkama ir artima istorija, mitologija, þymûs þmonës, literatûra, architektûra... Todël parodoje yra Skalvijos kino teatras, Mo muziejus, Nacionalinis dramos teatras, Vilniaus bastëjos muziejus ir net Geleþinkelio stotis. Tarp asmenybiø - Barbora Radvilaitë, Petras Vilei- ðis, Konstantinas Tiðkevièius, Èeslovas Miloðas, Adomas Mickevièius turintys sàsajø ir su Molëtø kraðtu, o tai, kad parodoje eksponuojama ekslibrisai Vilniaus Gaonui, Jurgai Ivanauskaitei, Justinui MarcinkeviParodos fragmentas èiui, Juditai Vaièiûnaitei ir kitiems literatûros, istorijos, mokslo ir meno asmenims, rodo ne tik jauno þmogaus poþiûrá ir supratimà, bet ir akcentuoja knygos vertæ. Juk ekslibrisas knygos þenklas. Bûsimiems dizaineriams tai pirmoji paroda, o jà padëjo organizuoti molëtiðkë, ir pati dalyvaujanti ðioje parodoje, Giedrë Matkevièiûtë. Suginèiø seniûnijos stalo teniso turnyre Suginèiø pagrindinës mokyklos sporto salëje ávyko seniûnijos stalo teniso turnyras, kuris dël koronaviruso buvo ne kartà atidëliotas. Renginyje dalyvavo 15 gyventojø ið Ðakiø, Suginèiø, Verbiðkiø ir Plieðiðkiø Turnyre Kaune molëtiðkis iðkovojo II vietà Kaune surengtame teniso turnyre Tichë Cup sëkmingai pasirodë perspektyvus jaunasis molëtiðkis klubo Molëtø tenisas ir Molëtø kûno kultûros ir sporto centro auklëtinis Kevinas Pumputis. Respublikiniame turnyre, ið 40 ies norinèiøjø jame dalyvauti jaunøjø tenisininkø, varþybose dalyvavo 24 pagal reitingus daugiausia taðkø turintys pajëgiausi tenisininkai. Pirmame susitikime Kevinas uþtikrintai áveikë Vilniaus teniso akademijos auklëtiná, antrame Ðiauliø teniso akademijos atstovà. Patekæs á pusfinalá molëtiðkis susidûrë su vienu pajëgiausiø turnyro dalyviø - Ðiauliø teniso akademijos auklëtiniu. Pasak Kevino trenerio Algirdo Ðëþos, ðiam sutikimui parinkus kità taktikà, Kevinas pergalingai þengë á turnyro finalà, kuriame kovojo po ilgesnës pertraukos. Molëtiðkis tik finale nusileidæs pajëgiam ir labiau patyrusiam varþovui ið Kauno Àþuolyno teniso klubo turnyre uþëmë II vietà. kaimø. Po keliø valandø trukusios kovos iðaiðkëjo pirmos vietos laimëtojai Elidijus Baltaduonis, Kæstas Dragûnas ir Kajus Dragûnas. Antrà vietà uþëmë Edvinas Levèenka, Daumantas Sinkevièius ir Vilmantas Padvariðkis, o treèià - Arvydas Laurinavièius, Ramûnas Ramaslauskas ir Marius Mameniðkis. Sportininkai buvo apdovanoti medaliais ir simboliniais prizais, padëkota ðio turnyro organizatoriui ir teisëjui Jonui Ðvilpai. Pasaulio ir Lietuvos psichikos sveikatos ekspertai pabrëþia, jog pandemijos laikotarpis neigiamai atsiliepia þmoniø savijautai - pastebimas padidëjæs nerimas dël savo bei artimøjø sveikatos ir tarpusavio santykiø, stresas dël darbo ir verslo pokyèiø. Suprasdamas kintanèias aplinkybes, Utenos rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuras suteikia galimybæ Molëtø rajono gyventojams stiprinti emociná gerbûvá nemokamai, neiðeinant ið namø per mobiliàjà aplikacijà Mindletic. Mindletic siûlo skirtingas technikas, padedanèias áveikti perdegimà, nerimà ar stresà. Vos keliais mygtuko paspaudimais gyventojai gali matuoti savo savijautà emocijø dienoraðtá ir sekti pokytá laike, atlikti kvëpavimo pratimus, prisijungti prie bendruomenës, bei gauti iki 3 nemokamø psichologo konsultacijø. Tam reikia uþsiregistruoti: forms.gle/hw6ghcrryr4gmjyo8 Dalyviai el. paðtu gaus laiðkà su instrukcija, kaip atsisiøsti aplikacijà, ja naudotis, taip pat kaip uþsisakyti konsultacijà. Norëdami pristatyti programëlæ ir padiskutuoti apie emocinës sveikatos svarbà kartu su Mindletic ákûrëja Ieva Vaitkevièiûte, maloniai kvieèiame Jus lapkrièio 5 d. 14 val. prisijungti nuotoliniu bûdu TRUMPAI

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Spalio 30 d. LTV 06:02 Laba rytas, Lietuva 09:00 Alpiø detektyvai 09:45 Miuncheno kriminalinë policija 10:35 Tarnauti ir ginti 11:30 Kas ir kodël? 12:00 Stilius. 13:00 Vakaras su Edita. 14:00 Þinios. 14:20 Laba diena, Lietuva 16:25 Klausimëlis. 16:45 Seselë Beti 17:30 Þinios. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Vartotojø kontrolë. 19:30 Beatos virtuvë. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:30 Auksinis protas. 22:55 Migloje LNK 06:15 Svaragini. Amþina draugystë 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Kalnietis 11:00 Pakvaiðusi porelë 12:10 Bûrëja 13:30 Turtuolë varguolë 14:30 Naðlaitës 15:30 Juodvarnis 16:35 Labas vakaras, Lietuva 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Monique ir Justino Jaruèio muzikinë dvikova 23:40 Jonukas ir Grytutë. Raganø medþiotojai TV3 06:25 Galingieji reindþeriai. 06:55 Anèiukø istorijos 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Farai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Suþeisti paukðèiai 12:00 Vargðë Lialia 12:20 Kenoloto 12:22 Vargðë Lialia. 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 17:55 Namø idëja su IKEA 18:30 TV3 þinios 19:30 Monstrø universitetas 21:40 Juodoji pantera BTV 06:00 Strëlë 07:00 Mano virtuvë geriausia 08:20 Teisingumo agentai 09:25 Pëdsakas 10:25 Rozenheimo policija 11:25 Privatus detektyvas Magnumas 12:25 CSI. Majamis 13:25 Mano virtuvë geriausia 14:50 Teisingumo agentai 16:00 Pëdsakas 17:00 Info diena 17:30 Rozenheimo policija 18:30 Strëlë 19:30 Amerikietiðkos imtynës 21:30 Krydas 2. Kylanti legenda TV6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Univeras. 09:00 Statybø gidas 09:30 Atsargiai! Merginos 10:30 Simpsonai 11:30 Vedæs ir turi vaikø 12:30 Skorpionas 13:30 Topmodeliai 14:30 Meilë tai... 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Univeras. 18:00 Atsargiai! Merginos 19:00 Vedæs ir turi vaikø 20:00 Farai 21:00 Þinios 22:00 Ðeima TV1 06:55 Tëvas Motiejus 08:10 Dvi ðirdys 10:10 Akloji 12:30 Mentalistas 13:25 Nusivylusios namø ðeimininkës 14:20 Staþuotoja 15:30 Naujokai 16:30 Bûk su manim 18:00 Mano vienintelë 19:00 Staþuotoja 20:05 Naujokai 21:00 Jaunos. Ðviesiaplaukës. Nuþudytos 23:05 Kol mes gyvi Lietuvos ryto TV 05:30 Nauja diena 06:30 Alfa taðkas 07:00 Laikykitës ten 08:00 Netikëtas teisingumas 09:00 Brangioji, að perskambinsiu 09:30 Vantos lapas. 10:00 Vieno nusikaltimo istorija 11:00 Reali mistika 12:15 Tiek þiniø 13:00 Nauja diena 14:00 Paslaptys 15:00 Reali mistika 16:00 Reporteris 16:30 Mûsø gyvûnai 17:00 Laikykitës ten 17:40 Mokslo ritmu 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Nauja diena 20:00 Reporteris 20:30 Reali mistika 21:30 Paslaptys 22:30 Reporteris 23:00 Buðido ringas. 23:30 Laikykitës ten. TV8 06:30 Vienas, du kartu! 06:40 Zuikis þvairys ir ðaltinëlis 06:55 Petia peðtukas 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Skraiduoliai 08:00 Nanetës vaikystë 08:30 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 09:00 Pasaulis pagal moteris 10:00 Likimo karuselë 11:00 Lemties vingiai 12:00 Ásimylëjæ iki mënulio 13:50 Moterys meluoja geriau 14:50 Þingsnis iki dangaus 16:00 Likimo karuselë 17:00 Lemties vingiai 18:00 Jaunamartë 20:00 Pasaka apie popà ir jo darbininkà Mulká 20:25 Gobðuolis Kuzia 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Knygø klubas 23:05 Jaunamartë ÐEÐTADIENIS Spalio 31 d. LTV 06:02 Pasaulio puodai. 06:55 Iðpaþinimai. 07:25 Lasës ir Majos sekliø biuras. Chameleono kerðtas 09:00 Labas rytas, Lietuva 11:50 Pasaulio dokumentika. 13:40 Jaunasis Montalbanas 15:30 Þinios. 15:45 Sveikinimø koncertas. 17:30 Þinios. 18:00 Keliai. Maðinos. Þmonës 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:30 Panorama 21:00 Ðok su þvaigþde. 23:10 Prancûziðka siuita LNK 06:25 Stivenas Visata 07:10 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas 07:40 Ogis ir tarakonai 08:00 Monstrai prieð ateivius 08:30 Tomo ir Dþerio ðou 09:00 Ðaunusis Skûbis-Dû 09:30 Saugokis meðkinø 10:00 Sëkmës tandemas 10:30 Tomas ir Dþeris. Vilis Vonka ir ðokolado fabrikas 12:05 Katës ir ðunys 13:45 Pokðtas arba saldainis 15:30 Sklinda gandai 17:25 XXI amþiaus laida 17:55 Gyvûnø pasaulis 18:30 Þinios 19:30 Monstrai prieð ateivius 21:20 Kvaiðø atostogos 23:25 Klastotë TV3 06:30 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:00 Vëþliukai nindzës 07:30 Supermergaitës 08:00 Kempiniukas Plaèiakelnis 08:30 Virtuvës istorijos 09:00 Gardu Gardu 10:00 Tëvø darþelis 10:30 Bûk sveikas! 11:00 Penkiø þvaigþduèiø bûstas 11:30 Bûk profesionalas 12:00 24 valandos Þemëje 13:00 Monstrø ðeimynëlë 14:55 Tûkstantis þodþiø 16:45 Ekstrasensø mûðis 18:30 TV3 þinios 19:30 galvok 21:30 Gaujø karai. Smaugliai 22:40 Manèesteris prie jûros BTV 06:30 Kvailiai ðëlsta 07:00 Prièiupom! 07:30 Juodasis sàraðas 08:30 Prièiupom! 09:00 Sveikatos kodas 10:05 Kvailiai ðëlsta 10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 11:40 Velniðki Stivo Ostino iðbandymai 12:40 Gordono Ramzio virtuvës koðmarai 13:50 Pragaro virtuvë 14:50 Reali mistika 15:55 Pavojingi kaimynai 17:00 Betsafe LKL èempionatas. 19:30 Jûrø pëstininkai 20:30 Juodasis sàraðas 21:30 Ugnies siena 23:40 Anakonda 2. Kruvinosios orchidëjos beieðkant TV6 06:25 Þvejo 07:30 Jukono vyrai 08:30 Þvejybos nuotykiø ieðkotojas 09:30 Statybø gidas 10:00 Autopilotas 10:30 Nepaprasta iðtvermë. Lenktynës á Aðigalá 11:30 Kroviniø karai 13:00 Þygis per Himalajus 14:00 Iðlikimas 15:00 Pragaro kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Vienas 19:00 Kaukës 20:00 Kobra 11 21:00 Þinios 22:00 Nesunaikinami 00:00 Galaktikos sergëtojai TV1 06:10 Akloji 07:40 Nepaþástami kraðtai 08:40 Daktaras Ozas. 09:40 Tëvas Motiejus 11:00 Anos Olson receptai 12:00 Dþino vieðnagë Italijoje 13:00 Akloji 14:45 Anos Olson receptai 15:45 Ðirdele mano 17:45 "Velvet" kolekcija 18:50 Akloji 19:50 Bûrëja 21:00 Nepamirðta 22:55 Fortitudas Lietuvos ryto TV 07:00 Brangioji, að perskambinsiu 07:20 TV Europa pristato. Vyrø ðeðëlyje 08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi 09:00 Buðido ringas. 09:30 Krepðinio pasaulyje 10:00 Vantos lapas. 10:30 Keliautojo dienoraðtis 11:00 Skonio reikalas 12:00 Netikëtas teisingumas 14:00 Vieno nusikaltimo istorija 15:55 Dideli maþi ekranai. 16:00 Þinios 16:30 Lietuvos miestai 17:30 Vantos lapas. 18:00 Þinios 18:30 Pagaliau savaitgalis 19:00 Ðauliai 20:00 Þinios 20:30 Moteriðkas apiplëðimas 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. TV8 06:30 Menø sala 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Monstrø vieðbutis 08:30 Teletabiai 09:00 Nanetës vaikystë 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Benas Tenas 10:30 Þiûrëk! Geras! 11:00 Pasaka apie popà ir jo darbininkà Mulká 11:25 Gobðuolis Kuzia 11:35 Reksas 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Skraiduoliai 13:00 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 14:00 Monstrø vieðbutis 15:00 Tavo augintinis 15:30 Tik tai, kas tikra 16:00 Greiti ir paprasti Dþeimio receptai 17:00 Kvieèiu vakarienës 18:05 Paslaptis. Þudymo studijos 20:00 Maþylis ir Karlsonas 20:20 Medþioklinis ðautuvas 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Midsomerio þmogþudystës 22:55 Knygø klubas SEKMADIENIS Lapkrièio 1 d. LTV 06:02 Nacionalinë ekspedicija. 07:00 Ðventadienio mintys. 07:30 Klausimëlis. 08:00 Gyventi kaime gera. 08:30 Ryto suktinis 09:00 Narsus 10:00 Gustavo enciklopedija. 10:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. 11:30 Gamina vaikai. 12:00 Lietuvos mokyklø þaidynës. 12:30 Pasaulio dokumentika. 13:25 Vienu pirðtu 15:00 Ðv. Miðiø tiesioginë transliacija ið Vilniaus Antakalnio kapiniø. 16:15 Istorijos detektyvai. 17:00 Piniginës reikalai. 17:30 Þinios. 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitë. 20:30 Panorama 21:00 Langas á valdþià. 21:30 Vytautas Ðerënas. Tikrovë ir sapnai. 22:30 Agnes paplûdimiai LNK 06:20 Stivenas Visata 07:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas 07:35 Ogis ir tarakonai 07:55 Padûkëliø lenktynës 08:25 Tomo ir Dþerio ðou 08:55 Ðaunusis Skûbis-Dû 09:20 Kelias á Eldoradà 11:05 Kung Fu Panda 12:50 Didþiosios motuðës namai. Obuolys nuo obels 15:00 Kvailiø auksas 17:20 Teleloto 18:30 Þinios 19:30 Selma ir uþburtas miestas 21:15 Naðlës 23:45 Rièardas atsisveikina TV3 05:30 Paskutinis þmogus Þemëje 07:00 Vëþliukai nindzës 07:30 Supermergaitës 08:00 Kempiniukas Plaèiakelnis 08:30 Svajoniø ûkis 09:00 Sveikata.lt 09:30 La Maistas 10:00 Pasaulis pagal moteris 11:00 Svajoniø sodai 12:00 Þalioji byla 12:20 Kenoloto 12:22 Þalioji byla 12:30 Ðuo vampyras 14:20 Aukðtyn 16:10 Veidrodëli, veidrodëli 18:30 TV3 þinios 19:30 Koko 21:45 Tarp pilkø debesø 23:50 Juodoji pantera BTV 06:00 Prièiupom! 06:30 Baltijos komandinis galiûnø èempionatas. 07:30 Juodasis sàraðas 08:30 Tauro ragas 09:00 Lietuvos galiûnø èempionato I etapas. 10:05 Kvailiai ðëlsta 10:35 Afrika. Mirtinai pavojingi 11:40 Velniðki Stivo Ostino iðbandymai 12:40 Gordono Ramzio virtuvës koðmarai 13:50 Pragaro virtuvë 14:55 Visiðkai slaptai 15:55 Pavojingi kaimynai 17:00 Betsafe LKL èempionatas. 19:30 Þmogus ið plieno 22:20 Didþioji kova TV6 06:00 Kietuoliai 07:00 Jukono vyrai 08:00 Þvejybos nuotykiø ieðkotojas 09:00 Gyvûnø manija 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Praeities þvalgas 10:30 Atgal á gamtà 11:30 Kroviniø karai 12:55 Þygis per Amerikas 14:00 Iðlikimas 15:00 Pragaro kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Vienas 19:00 Kaukës 20:00 Kobra 11 21:00 Þinios 22:00 Bermudø trikampis 23:50 Nesunaikinami TV1 06:10 Akloji 07:40 Nepaþástami kraðtai 08:40 Daktaras Ozas. 09:40 Tëvas Motiejus 11:00 Dþeimis gamina Italijoje 12:00 Anos Olson receptai 13:00 Sveikinimai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Keista Bendþamino Batono istorija 21:00 Mokytojas 23:50 Apgavikai Lietuvos ryto TV 07:00 Moteriðkas apiplëðimas 08:00 Vantos lapas. 08:30 Kaimo akademija 09:00 Pagaliau savaitgalis 09:30 Mokslo ritmu 10:00 Krepðinio pasaulyje 10:30 Greitis 11:00 Partizanø keliais 11:30 Mûsø gyvûnai 12:00 Netikëtas teisingumas 14:00 Vieno nusikaltimo istorija 15:55 Dideli maþi ekranai. 16:00 Þinios 16:30 24/7. 17:30 Nauja diena 18:00 Þinios 18:30 Mûsø gyvûnai 19:00 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi 20:00 Þinios 20:30 Laikykitës ten su Andriumi Tapinu. 21:30 24/7. 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. TV8 06:30 Tik tai, kas tikra 07:00 Kerðytojø komanda 07:30 Monstrø vieðbutis 08:30 Teletabiai 09:00 Nanetës vaikystë 09:30 Mano maþasis ponis 10:00 Benas Tenas 10:30 Þiûrëk! Geras! 11:00 Maþylis ir Karlsonas 11:20 Medþioklinis ðautuvas 11:30 Reksas 11:40 Boleko ir Lioleko 12:00 Skraiduoliai 13:00 Þybsnis ir stebuklingos maðinëlës 14:00 Monstrø vieðbutis 15:00 Sveikatos medis 16:00 Greiti ir paprasti Dþeimio receptai 17:00 Kvieèiu vakarienës 18:05 Sendaikèiø iðpardavimø paslaptis. Pandoros skrynios þmogþudystës 20:00 Burtininko Bachramo palikimas 20:20 Trys medkirèiai 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Kartà per pasimatymà 22:50 Midsomerio þmogþudystës PIRMADIENIS Lapkrièio 2 d. LTV 06:30 Pirmasis Telðiø vyskupijos vyskupas J. Staugaitis 07:00 Kauno baþnyèios: miesto tapatumo kodas 07:15 Noelio cirkas 09:00 Labas rytas, Lietuva 11:00 Mëlynoji planeta ið arti. Sugráþimas 12:45 Albatrosas ir uolinis kuoduotasis pingvinas 13:35 Megrë. 16:35 Gaono stebuklas 17:30 Þinios. 18:00 "Kas ir kodël?" 18:30 Amerikos pasirinkimas. 20:30 Panorama 21:00 LRT forumas 22:00 Dviraèio þinios 22:30 Klausimëlis 23:00 Babilonas Berlynas 23:55 Istorijos detektyvai LNK 07:00 Selma ir uþburtas miestas 08:40 Sniego mûðis 10:20 Debesuota, numatoma mësos kukuliø kruða 12:05 Marlis ir að 14:25 Auksinis kompasas 16:40 Ðnipas ne savo noru 18:30 Þinios 19:30 Monstrø vieðbutis 21:15 Nelieèiamieji 23:30 Acme vinjetë 23:30 Stiklo pilis TV 3 06:15 Koko 08:20 Veidrodëli, veidrodëli 10:25 Magijos akademija 12:15 Netikra vienuolë 14:40 Kaimynas ðnipas 16:35 Bibliotekininkas 3. Judo taurës prakeiksmas 18:30 TV3 þinios 19:30 Panelës Peregrinës ypatingø vaikø namai 22:05 Robinas Hudas BTV 07:00 Gordono Ramzio virtuvës koðmarai 09:05 Afrika. Mirtinai pavojingi 11:05 40-asis Pasaulinis rytojaus cirkas 13:00 Tëèio dienos stovykla 14:45 Ponas auklë 16:30 Kiauðingalviai 18:15 Miesto medþiotojas 20:20 Gravitacija 22:10 Holivudo þmogþudysèiø skyrius TV 6 06:30 CSI kriminalistai 07:30 Kobra 11 08:30 Autopilotas 09:00 Bûk profesionalas 09:30 Atsargiai! Merginos 10:30 Simpsonai 11:25 Vedæs ir turi vaikø 12:30 Skorpionas 13:30 Topmodeliai 14:30 Meilë tai... 15:00 Kobra 11 16:00 CSI kriminalistai 17:00 Univeras. 18:00 Atsargiai! Merginos 19:00 Vedæs ir turi vaikø 20:00 Nuogi ir ábauginti 21:00 Kûdikis uþ 30 milijonø 23:45 Pjûklas TV 1 06:55 Tëvas Motiejus 08:10 Dvi ðirdys 10:10 Akloji 12:30 Mentalistas 13:25 Nusivylusios namø ðeimininkës 14:20 Staþuotoja 15:30 Naujokai 15:30 Naujokai 16:30 Bûk su manim 18:00 Mano vienintelë 19:00 Staþuotoja 20:05 Naujokai 21:00 Kaip atsikratyti boso? 23:05 Paskolinta meilë Lietuvos ryto TV 06:30 Vantos lapas 07:00 Laikykitës ten su Andriumi Tapinu 08:00 24/7 09:00 Vieno nusikaltimo istorija 12:15 Mokslo ritmu 12:30 Kaimo akademija 13:00 Reali mistika 16:00 Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai su D. Þeimyte 17:00 Laikykitës ten su Andriumi Tapinu 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Kitoks pokalbis su D. Þeimyte 20:00 Reporteris 20:30 Reali mistika 21:30 Paslaptys 22:30 Reporteris 23:00 Vasara tiesiogiai su D. Þeimyte TV 8 06:30 Burtininko Bachramo palikimas 06:50 Trys medkirèiai 07:05 Reksas 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Teletabiai 08:00 Mano maþasis ponis 09:00 Tëvø darþelis 09:30 Sveikata.lt 10:00 Likimo karuselë 11:00 Lemties vingiai 12:00 Kartà per pasimatymà 13:50 Moterys meluoja geriau 14:50 Þingsnis iki dangaus 16:00 Likimo karuselë 17:00 Lemties vingiai 18:00 Jaunamartë 20:00 Tolimosios salos paslaptis 20:35 Reksas 20:45 Boleko ir Lioleko 21:00 Meilës muzika 22:50 Jaunamartë

7 7 psl. TRUMPAI PASKUTINË DEZINFEKCIJA. Praëjusià savaitæ pradëta atlikti galutinë dezinfekcija Toliejø kiauliø komplekse, kuriame balandþio viduryje dël afrikinio kiauliø maro protrûkio buvo sunaikinta apie 8 tûkst. kiauliø. Ekstremaliø situacijø komisijos posëdyje Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento Molëtø skyriaus vedëjas Paulius Juknevièius kalbëjo, kad tik po galutinës dezinfekcijos rezultatø bus galima spræsti, ar afrikinio kiauliø maro þidinys likviduotas bei galima atðaukti Molëtø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymu dël afrikinio kiauliø maro þidinio Toliejø kaime paskelbtà savivaldybës lygio ekstremaliàjà situacijà Èiulënø, Mindûnø, Suginèiø seniûnijø teritorijose. LIEJOSI DEGALAI. Savaitgalyje molëtiðkiai ugniagesiai gelbëtojai Molëtø miesto gatvëse likvidavo iðsiliejusá kurà, greièiausiai dyzelinà, kuris liejosi, matyt, ið transporto priemonës kuro bako. Ten, kur automobilis buvo stabtelëjæs, liko telkðoti kuro balutës. Tad ugniagesiams gelbëtojams teko vaþiuoti paliktu pëdsaku ir terðalus susirinkti sorbentø pagalba. DRÛTAI 1 kv.cm- 0,40Eur + PVM Bendradarbiaukime! Informuojame þemës sklypo kad. Nr. 6240/0001:334, esanèio Levaniðkiø k., Èiulënø s. savininkæ J. R. (iðvykusi á Jungtinæ Karalystæ), kad matininkas Donatas Klimas, individualios veiklos vykdymo paþymos Nr ( kval. paþ. Nr. 2M-M- 1240) vykdys þemës sklypo kad. Nr.6240/0001:168, esanèio Levaniðkiø k., Èiulënø s. lapkrièio 3 d. 10 val. ribø þenklinimo darbus. Prireikus iðsamesnës informacijos, kreiptis á Donatà Klimà adresu: Labanoro g. 21, Mindûnø k., Molëtø r., tel , el. p: Informuojame þemës sklypo (kadastro Nr. 6234/0005:296), esanèio Molëtø r., Joniðkio sen., Dirvoniðkiø k., paveldëtojus, kad matininkas Nerijus Zabarauskas 2020 m. lapkrièio 9 d. 9:00 vykdys þemës sklypo (kadastro Nr. 6234/0005:269), esanèio Molëtø r., Joniðkio sen., Dirvoniðkiø k., ribø þenklinimo darbus. Kontaktai: el. pðt. tel Dël mylimo vyro ir tëvelio AUGUSTINO GEÈIO mirties nuoðirdþiai uþjauèiame þmonà Aldonà, dukrà Vaidà ir visus artimuosius. Gaiveliai, Þukauskai, Jurgelënai, Putnienë, Èekuolis, Deveikienë, Petrauskai, Misiûnai, Truèioniai, Niauros, Kalinauskai, Bilinskai, Tumënas, Tarailiai Nëra didesnio skausmo, kaip artimo þmogaus mirtis. Dël mylimos mamos mirties nuoðirdþiai uþjauèiame dukrà Sigità Kalinauskienæ ir visus artimuosius. Rudënai, Valeikos, Siruèiai, Kavaliûnai, Ðurnos, Èekuolis, Jurgelënai, Bilinskai, Tarailiai, Venclovai Dalijamës skausmu, liûdime kartu ir nuoðirdþius uþuojautos þodþius tariame Sigitai Kalinauskienei ir visiems artimiesiems dël mylimos mamos netekties. Deveikienë, Putnienë, Þukauskai, Gaiveliai, Misiûnai, Truèioniai, Niauros, Maciulevièiai, Tumënas, Karveliai Telydi paguoda ir dvasios stiprybë ðià sunkià netekties valandà. Dël mylimos mamytës LAIMUTËS SADAUSKIENËS mirties nuoðirdþiai uþjauèiame dukras Reginà ir Rasà bei visus artimuosius. Melioratoriø g. namo Nr. 5 treèios laiptinës butø gyventojai Nuo ðviesos iki tamsos ir nuo tamsos iki ðviesos mus visus kartais skiria vos viena akimirka. Sunku patikët ir suvokt, kad RÛTOS daugiau niekada nesutiksime darþelio koridoriuose ar grupëje vaikø ðurmulyje. Netekome jautrios, atsakingos ir mylinèios savo darbà kolegës. Ilsëkis ramybëje, mieloji RÛTA... Dël netekties nuoðirdþiai uþjauèiame RÛTOS KAIRIENËS ðeimà ir artimuosius. Molëtø Vyturëlio vaikø lopðelio darþelio kolektyvas REDAKTORË Aelita Ðikðnienë informuoja, kad atlieka kadastrinius matavimus: þemës sklypo kad. Nr. 6201/ 0006:110, esanèio Gaidamoniø k., Alantos s., Molëtø r.sav. Besiribojanèio þemës sklypo kad. Nr. 6201/ 0006:26, Gaidamoniø k., Alantos s., Molëtø r.sav. mirusios savininkës J. U. ir matuojamo þemës sklypo kad. Nr. 6201/0005:303, esanèio Alanta, Alantos s., Molëtø r.sav., besiribojanèio þemës sklypo kad. Nr. 6201/ 0005:480, esanèio Alanta, Alantos s., Molëtø r.sav. mirusios savininkës B. G. ir matuojamo sklypo kad. Nr. 6228/ 00026:396, esanèio Àþuolo g.6, Trumponiø k., Alantos s., Molëtø r.sav. mirusiø bendrasavininkiø A.V.T., G.T., R.T., K.T. ir besiribojanèio þemës sklypo Nr. 6228/0002:2, esanèio Petruvkos k., Alantos s., Molëtø r.sav. mirusio bendrasavininkio P. G. paveldëtojus praðome kreiptis darbo dienomis adresu: Vilniaus g. 46 (II a.), Molëtø mieste dël bendros ribos suderinimo. Papildoma informacija tel Kaminø valymas, suodþiø iðsiurbimas siurbliu. Tel VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel KASA, VALO, GILINA ÐULINIUS. Tel.: , PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. ÐALINAME medþius ið vandens telkiniø.tel KASAME tvenkinius, FORMUO- JAME kelius, ATLIEKAME kasimo, lyginimo darbus. Tel , Remigijus Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, lietaus nuvedimo sistemos, vandens græþiniø árengimas. Tel Krosniø meistras mûrija visø tipø krosnis. Krosniø ir kaminø remontas, valymas. Tel.: Santechnikos darbai katilinës árengimas, katilø prijungimas ir keitimas. Ilgametë patirtis, nuolaidos medþiagoms, garantija. Tel Vandens græþinukai iki m gylio. Pageidaujant sumontuojame vandens tiekimo sistemà arba vandens kolonëlæ. Tel GRÆÞIAME GRÆÞINIUS VANDENIUI. Tel REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel Plastikiniø langø ir durø gamyba, montavimas, reguliavimas, stiklo paketø keitimas, pogarantinis aptarnavimas. Tinkleliø nuo vabzdþiø gamyba. Tel Stogø dengimas ir renovacija, karkasiniø namø statyba, terasø árengimas, tvoros, vidaus ir iðorës apdaila, trinkeliø klojimas, staliaus darbai. Tel , Algirdas MINI EKSKAVATORIAUS DAR- BAI. MINI SAVIVARÈIO PA- SLAUGOS. Tel Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2220 egz. SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË - tel.: KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, REIKALINGA Skardos gaminiø dirbtuvëms Ðeðtokiðkëse reikalingas darbuotojas (gali bûti be darbo patirties). Tel REIKALINGAS vairuotojas (CE kategorija) darbui Lietuva-Latvija (savaitgaliai namuose), bazë Molëtuose. Tel UAB Gedarta ieðko santechnikø montuotojø. Darbas su dujiniø, oras vanduo katilø montaþu. Dirbti daugiasluoksnëmis presavimo sistemomis, pagal schemà individualiuose namuose, butuose. Patirtis bûtina. Suteikiame geras darbo sàlygas. Gerà atlyginimà, tarnybinis automobilis, akumuliatorinius darbo árankius. Vilnius (ið kitø miestø galime apgyvendinti). Tel NUOMA IÐSINUOMOÈIAU þemës ûkio paskirties þemës Molëtø r. Moku konkurencingà kainà. Tel IÐSINUOMOÈIAU þemës Molëtø r. Tel IÐNUOMOJAMA Kebabinë Molëtuose, Vilniaus g. 52. Su visa reikiama áranga. Kaina /mën. Apmokysime. Tel Avariniø medþiø pjovimas, genëjimas, vaismedþiø genëjimas bei medþiø formavimas. Facebook: Medþiø prieðai. Tel Molëtø Vilnis VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel BRANGIAI PERKA AU- TOMOBILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel Ámonë brangiai perka galvijus, atsiskaito ið karto. Iðsiveþame. Tel.: , Individuali ámonë PERKA avis, telyèias - 1,50, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , R. Liuþino ámonë superka karves, bulius, telyèias. Moka priedus. Atsiskaito ið karto. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel Superkame menkaverèius krûmynus ið apleistø pievø nuo 1 ha, sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas ið kirtavieèiø ir iðsitraukiame patys. Tel Agentas Algirdas perka verðelius. Moka 6-21 proc. Atsiskaito ið karto, sveria el.svarstyklëmis. Tel.: , SKUBIAI PASAULINËMIS KAINOMIS PERKAME MIÐKÀ. Tel Skubiai ir greitai nupirksiu sodybà ar namà. Sumokësiu grynaisiais. Ádomus kiekvienas pasiûlymas. Tel Galiu skubiai nupirkti butà. Atsiskaitau ið karto. Svarbus kiekvienas pasiûlymas. Tel UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Tel.: , , el.p.: ÁMONË BRANGIAI PERKA bet kokio ámitimo arklius (kaina iki 2 eur/kg. Tel.: , Pirktume sklypà arba sodybà prie eþero poilsiui. Tel Perku ávairø elektronikos lauþà: radijo detales, plokðtes, prietaisus, racijas, reles ir kita. Tel PERKA autentiðkà sodybà arba þemës sklypà ramioje vietoje. Domina ávairûs variantai. Tel Brangiai perku ávairaus amþiaus miðkus: jaunuolynus, bræstanèius, brandþius. Þemæ, apaugusià medþiais arba krûmais. Tel UAB,,Dekroja" superka verðelius auginti, miðrûnus buliukus ir telyèaites (nuo 4 mën. iki 1 m.), karves, galvijø prieauglá. Sveria. Greitai pasiima. Tel PARDUODA Parduodu maistines bulves (Vineta, Medeira, Colomba), morkas ir burokëlius. Atveþu. Tel Þibëèiø kaime parduodama sodyba vienkiemis. Yra 0,65 ha þemës. Tel Nebrangiai parduodu skaldytas malkas. Yra sausø. Pristatau. Tel Parduodu rugius, þieminius ir vasarinius kvieèius, mieþius, kvietrugius. Tel PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Tel UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel Viðtos, viðtaitës, anèiukai! KIEKVIENÀ KETVIRTADIENÁ prekiausime paukðtyno rudomis, dedanèiomis metinëmis viðtomis (kaina nuo 4 ) ir jaunomis 4-5-6mën. rudomis, juodomis, raibomis, baltomis, pilkomis, auksinëmis, naminëmis ir leghornø veislës viðtaitëmis, gaidþiais, mësiniais anèiukais. Prekiausime lesalais. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai val., Molëtai val., Þalvariai val., Ambraziðkiai val., Giedraièiai val., Bijutiðkis val., Dubingiai val., Þydavainiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta val., Inturkë val., Mieþonys val., Pagaluonë val., Levaniðkiai val., Toliejai val., Verbiðkës val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Alanta val., Dapkûniðkiai val., Balninkai val. Skambinkite, klauskite, uþsisakykite tel.: , Parduodu skanias bulves, kopûstus, morkas, burokëlius, svogûnus. Dël jûsø saugumo veþame á namus. Tel Parduodu bulves (Vineta, Adora), grûdus, ðieno rulonus. Tel.: , Parduodu tris þemës sklypus prie Þverno, Ðvento ir Dûriø eþerø. Tel Parduodu þieminius kvieèius, þieminius kvietrugius ir aviþas. Tel Parduodu 6 mën. telyèaitæ. Tel Parduodu automobilá Opel Zafira (2001 m., 1,8 benzinas, 92 kw). Kaina 900. Tel Parduodu ávairius naudotus baldus, klozetà, siuvimo maðinà (kojinë), mikrobangø krosnelæ, uþuolaidas, ðaldytuvà. Tel Parduodu ávairiø lapuoèiø malkas, supjautas kaladëmis ir skaldytas. Yra sausø. Atveþu. Tel Parduodu sodybà: namas su baldais, buitine technika, komunikacijos, ûkiniai pastatai, garaþas, sodas, 47 arai namø valda (padalinta á du sklypus). Tel Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami, kaina 50 ) ir elektrinius prietaisus þiurkëms, pelëms naikinti (kaina 12 ). Siunèiu. Tel Parduodu malkas kaladëlëmis ir skaldytas. Atveþu. Tel Parduodu medþio granules 6mm (A1) fasuotos -160 /t, àþuolo, berþo briketus /pal., akmens anglá (plauta) / t. Pristatymas Molëtuose - 6. Tel Parduodu ëriukø skerdienà. PERKUjaunus ëriukus ir verðelius. Tel Molëtø rajone parduodu jaukø 2 kambariø butà. Tel DUJØ BALIONAI PIGIAU. Dirbame be iðeiginiø. Galiu atveþti. Tel VIÐTOS, VIÐTAITËS. Lapkrièio 4 d. (treèiadiená) paskutiná kartà ðiais metais prekiausime "Kaiðiadoriø" paukðtyno vakcinuotomis, mën. rudomis, raibomis dësliosiomis viðtaitëmis, bei kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtomis (kaina nuo 4,50 ), turësime gaidþiukø. Prekiausime kiauðiniais (10vnt. -1 ) Spec. lesalai. Jei vëluosime, praðome palaukti. Tel Stirniai 16 val., Mindûnai 16,05 val., Molëtai 16,15 val. (ûk.turgus), Videniðkiai 16,25 val. Parduodu mûriná namà Alantos miestelyje. Tinka ir gyvenimui, ir poilsiui. Kaina Tel Parduodu namà Molëtuose su 12 arø sklypu. Arti centras. Kaina Tel Parduodu sodybà su 3 ha þemës Suginèiø s. Tel Parduodu mûriná namà su patogumais Molëtuose. Patogi vieta. Tel Freza smulkiname kelmus, krûmus, medþius, brûzgynus. Tvarkome apleistus þemës sklypus. Tel