Rytoj Motinos diena!

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rytoj Motinos diena!"

Transkriptas

1 ISSN Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 33 (10188) * 2019 m. geguþës 4 d., ðeðtadienis Kaina 0,45 Eur Ðiandien mënulio jaunatis. Saulë teka 5 val. 37 min., leidþiasi 20 val. 56 min. Dienos ilgumas 15 val. 19 min. Vardadieniai: ðiandien Darbutas, Darë, Dargaila, Dargailas, Dargas, Floras, Florenta, Florentinas, Florijonas, Manë, Monika, Silvanas, rytoj Bartvilas, Barutë, Barutis, Barvainas, Barvaldas, Barvyda, Barvydas, Sigrida, Sigurdas, pirmadiená Judita, Juta, Minvyda, Minvydas, Minþada, Minþadas, Prudencija, Prudenta, Prudentas, antradiená Butautas, Butautë, Butenë, Butenis, Butys, Bûtë, Dana, Danë, Danutë, Doma, Domë, Domicë, Domicelë, Domicëlë. Ðiandien Ðv. Florijonas, gaisrø sergëtojo diena. Latvijos nepriklausomybës deklaracijos diena. Geguþës 5 Vandentvarkos darbuotojø diena. Berniukø ðventë. Motinos diena. Tarptautinë akuðeriø diena. Geguþës 6 Tarptautinë diena be dietø. Geguþës 7 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Jûs amþinos... Dar ásèiose pajutæ besàlygiðkos meilës galià, jà neðamës kiekvienas per savo gyvenimo keliones. Jos labai skirtingos. Kaip ir ágimta meilë visa kam. Kaip mûsø motinos, gimusios skirtingais laikmeèiais. Todël ir Motinos dienà dar ankstesniais laikais, jos, sako, sukalbëdavo poterius, pajutusios Mamos palaiminimà ið Aukðtybiø ir jos kapà papuoðdavo þvakelës liepsna. Gyvø motinø sveikinti neva nebuvæ net mados. Kaip ir dauguma paminëjimø, Motinos diena ðiais laikais tapo didele ðvente. Nereikia, vaikeli, mamai kartoti, kad ji myli savo vaikus. Motinos meilë juntama kitaip, - mokë senelë anûkëlæ ir kartojo, kad ir Dievo Motina Mergelë Marija visus myli tokia meile, kokià reikia iðmokti pajusti, ne tik praðant uþtarimo ar paguodos kartoti jos vardà. Dëkoti tyliai joms uþ meilæ. Suklupus atsipraðyti viena kitos......keièiasi ir sveikinimø turinys. Ir tai, matyt, natûralu. Vis daugiau kalbø bei paþadø apie socialinës atskirties maþinimà... Nemaþai mamø, átrauktø á socialinës rizikos grupes. Dar daugiau daranèiø karjeras, jø vaikus priþiûri auklës. Parkuose, miestø skveruose galima sutikti daug jaunø mamyèiø su veþimëliais, besidþiaugianèiø gyvenimu. Kitos vos spëja suktis, kad suderintø darbus ir neágalaus vaikelio prieþiûrà paèios. Taèiau jos visos yra laimingos mamos. Atneðusios á pasaulá maþojo kûdikëlio gimimà kaip stebuklà... Neverkit, mamos. Ko gi taip rieda tylios aðaros... Jûs amþinos. Kaip amþina jûsø meilë savo vaikams èia, Þemëje, ir Ten Danguje kartu su jais bûnant... Jûs niekada neiðeinat, jûs Amþinai pasiliekat vaikuose... Ðvæskime skirtingai. Mylëkime besàlygiðkai... Palma Darom Kaðonyse Balandþio 27 dienà Kaðoniø bendruomenë prisijungë jau prie dvyliktà kartà Lietuvoje organizuojamos ðvaros akcijos Darom. Praeitais metais bendruomenë tvarkë Kaðoniø gyvenvietës tvenkinio pakrantes, iðpjovë ðakas, sugrëbë ir surinko ðiukðles. Ðiais metais pasiryþome iðvalyti kaimo centre esanèio Sobuvos upelio pakrantes nuo ðiukðliø. Èiupæ grëblius ir didþiulius maiðus pasklidome pagal upæ. Pakrantëje ðiukðliø nebuvo daug, taèiau ið upelio iðtraukëme ðeðis didelius maiðus ávairiø atliekø. Toliau darbavomës prie bibliotekos ir prie bendruomenës namø, nuðienavome ir sugrëbëme þolæ, apkarpëme gyvatvoræ, apipjaustëme ðakas, surinkome ir iðveþëme ðiukðles. Bendruomenës pirmininkas Dalius talkininkus pavaiðino kava, sumuðtiniais. Iðsiskirstëme geros nuotaikos - juk smagu, kai pavasarinë gamta tarsi atgijo, tapo ðvaresnë. Dëkojame kaðoniðkiams, kurie dalyvavo graþinant savo gyvenvietæ. Ypaè dëkingi Irenai, Onai, Aldonai, Virginijai, Vitui, Virgilijui, Broniui. Akcijoje ypaè pasigedome savo jaunimo. Juk dalis atliekø ir ðiukðliø á bendruomenës aplinkà pakliûva ir dël jø kaltës. Danutë Bajorienë 2 p. 3-6 p. 4 p. 6 p. tarybos posëdyje pergaliø serijà 8 p. Rytoj Motinos diena! Mamoms Nereikia þodþiø, Apkabinimo uþteks. Jis viskà pasakys Ðvelnus prisilietimas... Tai mûsø meilës ði kalba, Ið meilës toks atsidavimas. Gyvybë tæsiasi toliau, Tu jà sukûrei stebuklingai, Kukliai stebëdama Tolyn lydëjai, O ðiandien, mama, leidþiu atsidust. Uþaugom mes, uþaugom ir iðëjom, Á didelá, prasmingà kelià, Kurio pradþia ir pabaiga Kaip skiemenis sukeitus vietom Liks MAMA. Tautvydas Vencius Á naujà kadencijà su uþprogramuotu interesø konfliktu Antrajame naujos kadencijos Prienø rajono savivaldybës tarybos posëdyje buvo priimti keli politiniai pareiðkimai. Valstieèiø ir þaliøjø sàjungos atstovas Egidijus Visockas paskelbë apie tai, kad aðtuoni valstieèiø, darbieèiø ir socialdarbieèiø kandidatai pasirinko opozicinës veiklos kryptá Taryboje. Tai - R. Zablackienë, E. Visockas, J. Vilionis, R. Keturakienë, A. Buitkus, A. Vaidogas, A. Ðidlauskas, V. Bujanauskas. Opozicijos lyderis - E.Visockas. Áregistruotos Socialdemokratø, jungtinë Valstieèiø, þaliøjø ir Darbo partijos atstovø, taip pat LSDDP (socialdarbieèiø) frakcijos. Prisiekë nauja politikë Balandþio 29 dienos Prienø rajono savivaldybës tarybos posëdis prasidëjo iðkilmingu akcentu. Po to, kai pagal Socialdemokratø partijos sàraðà iðrinkta Jûratë Zailskienë paskelbë apie pasitraukimà ið Tarybos nariø, prisiekë Sonata Vaicekauskaitë Ðalèë, pagal surinktus rinkëjø balsus sàraðe buvusi viena pozicija þemiau. Patvirtinta Administracijos direktorë Mero Alvydo Vaicekausko teikimu, Jûratë Zailskienë pasiûlyta á Prienø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus pareigas. Dël ðio sprendimo projekto politikai balsavo slaptai, trapia persvara (13 - uþ, 10 - prieð, dviems Tarybos nariams susilaikius) teikta kandidatûra patvirtinta. Visgi ðis paskyrimas bei su juo susijæ kiti sprendimai dël vykdomosios institucijos ágaliojimø perdavimo Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei bei Ad- Nedaloma Lietuva: uþ ir prieð... Varþësi ëjikai Ðvenèiø takais p. Vyriausiosios rinkimø komisijos atstovo M.Reznikovo sveikinimai prisaikdintai Tarybos narei S.Vaicekauskaitei - Ðalèei. ministracijos struktûros patvirtinimo - sukëlë Tarybos maþuma ir opozicija pasiskelbusiø Tarybos nariø pasipiktinimà ir nuostabà. Ið gausybës jø pastabø ir komentarø galima prognozuoti, jog Administracijos direktorei dirbti bus sudëtinga, juolab pateisinti visø Tarybos nariø pasitikëjimà - J.Zailskienei nuolat bus primenami persipynæ darbiniai santykiai su (Nukelta á 2 p.) Birðtono vieðojoje bibliotekoje Birðtone diskutavo socialdemokratës 6 p. Savivaldybës Staigmena Prienuose: be dviejø lyderiø likusi Skycop nutraukë Þalgirio Savivaldybës administracijos direktorës Jûratës ZAILSKIENËS komentaras: Kodël sutikau uþimti ðias pareigas? Manau, kad þmogus, apsisprendæs dalyvauti politikoje, neturi vengti prisiimti ir atsakomybæ. Todël kai Socialdemokratø partijos skyriaus nariai, ðiuose savivaldos rinkimuose laimëjæ daugiausia mandatø, man iðreiðkë palaikymà ir pasitikëjimà, privalëjau arba atsisakyti, nes bijausi atsakomybës, arba priimti ðá iððûká ir kandidatuoti á Savivaldybës administracijos direktoriaus pareigas. Pasirinkau antràjá kelià. Atsakant á savivaldybës Tarybos opozicijos ir maþumos atstovø priekaiðtus, manau, kad nedraudþiama kiekvienam þmogui pabandyti realizuoti save atsakingose pareigose, net jei valstybës tarnyboje dirba ir tavo sutuoktinis. Tokia situacija nereta ir kitose rajonø savivaldybëse. Prieð apsispræsdama, konsultavausi su Vyriausiàja tarnybinës etikos komisija, kurios buvo papraðyta pateikti savo nuomonæ dël Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo nuostatø taikymo konkreèiais atvejais, pavyzdþiui, dël nusiðalinimo nuo klausimø, susijusiø su sutuoktiniu (kontroliavimo, koordinavimo, bankiniø pavedimø, raðtø vizavimo, atsakymø parengimo ir panaðiø veiksmø). Todël sàþiningai patvirtinu, jog savo tiesioginiame darbe vadovausiuosi VTEK iðsakytomis rekomendacijomis ir nusiðalinsiu nuo visø sprendimø, lieèianèiø mano sutuoktinio kuruojamà ðvietimo sritá, kad nekiltø net menkiausio átarimo dël galimo interesø konflikto. Esu ásitikinusi, kad, esant konkreèioms aplinkybëms, pavyks rasti ir tinkamus veiksmus. Tarkim, laikotarpiu, kai Savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuriam Ðvietimo skyrius bus pavaldus, dar nepaskirtas, Ðvietimo skyriaus vedëjas R.Zailskas atostogauja.

2 2019 m. geguþës 4 d. Nr.33 (10188) 2 p. Pati populiariausia knyga pasaulyje, naikinta, bet nesunaikinta, praëjusi ilgiausià ðimtmeèiø kelià - tai Biblija. Laukiame visø kiekvienà treèiadiená 19 val. Prienø kultûros centro Maþojoje salëje. Studijuosime, diskutuosime, nagrinësime Ðv. Raðto paslaptis. UAB Prienø agrotiekimas, á/k , buveinës adresas: Vilniaus g.28, Prienai 2019 m. geguþës 21 d val. ðaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkø susirinkimas. vyks adresu: Vilniaus g.28, Prienai. D a r b o t v a r k ë j e : 1. Valdybos ataskaita uþ 2018 metus. 2. Metinës finansinës atskaitomybës tvirtinimas. 3. Kiti klausimai. Dalyvauti ir balsuoti pakartotiniame visuotiniame akcininkø susirinkime turi teisæ tik tie asmenys, kurie yra UAB Prienø agrotiekimas akcininkai pakartotinio visuotinio akcininkø susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena 2019 m. geguþës 16 d. Valdybos pirmininkas UAB Prienø agrotiekimas, á/k , buveinës adresas: Vilniaus g.28, Prienai 2019 m. birþelio 05 d val. ðaukiamas visuotinis akcininkø susirinkimas. vyks adresu: Vilniaus g.28, Prienai. D a r b o t v a r k ë j e : 1. Valdybos rinkimai. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkø susirinkime turi teisæ tik tie asmenys, kurie yra UAB Prienø agrotiekimas akcininkai visuotinio akcininkø susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena 2019 m. geguþës 31 d. Valdybos pirmininkas Gyvenimo redakcijoje priimami skelbimai ir á Alytaus, Marijampolës ir Vilkaviðkio miestø ir rajonø laikraðèius. Á naujà kadencijà su uþprogramuotu interesø konfliktu (Atkelta ið 1 p.) sutuoktiniu Rimvydu Zailsku, kuris vadovauja Ðvietimo skyriui, pavaldþiam Savivaldybës administracijai. Tiesa, valdanèioji dauguma, skirdama savo kandidatà á ðias svarbias pareigas, surado, jø nuomone, tinkamà sprendimà, kuris padëtø iðvengti Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo nuostatø paþeidimø. Ðiame posëdyje daugumos balsais buvo pakeistas Ðvietimo skyriaus pavaldumas - vykdyti su jo veikla susijusias funkcijas priskirta Administracijos direktoriaus pavaduotojui, nors jo këdë dar tuðèia. Apie ketinimà kandidatuoti á ðià pareigybæ posëdyje ið anksto paskelbë Lietuvos laisvës sàjungos (liberalai) atstovas Algis Marcinkevièius. Opozicija ketina skøsti Tarybos sprendimus Tarybos maþumos atstovas Audrius Narvydas tokius bandymus iðvengti vieðø ir privaèiø interesø supainiojimo bei artimø giminaièiø pavaldumo santykiø pavadino þaidimu, kadangi Ðvietimo skyriaus vadovas pagal ástatymus buvo ir liks atskaitingas Administracijos direktoriui. Jo nuomone, kuo aukðtesnes pareigas asmuo uþima, tuo didesni reikalavimai jam keliami, todël jis privalo bûti neðaliðkas, be jokios suinteresuotumo tikimybës, t.y., nesudaryti prielaidø interesø konfliktui kilti, kas minëtoje situacijoje neiðvengiama. Arûno Vaidogo nuomone, buvo galima pasielgti teisingiau vienam ið ðeimos nariø pasitraukti ið uþimamø pareigø ir leisti dirbti kitam. Algis Kederys Nedaloma Lietuva: uþ ir prieð... Ðiø metø geguþës 12 dienà ávyks privalomasis referendumas dël Lietuvos pilietybës iðsaugojimo. Artëjant referendumui þiniasklaidoje netyla aðtrios diskusijos, kuriose paðnekovai pasidalina á dvi grupes: uþ ir prieð. Daþniausiai tokiø diskusijø dalyviai bûna Lietuvoje gyvenantys asmenys, kurie taria grieþtà ne dvigubai pilietybei, apeliuodami á patriotiðkumà ir lietuvybës iðsaugojimà, taèiau, ar reikia dvigubos pilietybës svetur gyvenantiems lietuviams, turbût geriausiai gali atsakyti tik patys emigrantai. Neretai lietuviai, kurie nëra pakëlæ sparnø svetur, yra linkæ kritikuoti artëjantá referendumà dël dvigubos pilietybës, taèiau reikia suprasti, jog sëkmingas dvigubos pilietybës referendumas atneðtø didþiulës naudos ne tik patiems pilieèiams, taèiau ir visai Lietuvai. Lietuva yra viena ið nedaugelio Europos valstybiø, kuri turi vienà ið grieþèiausiø pilietybës institutø. Daugumoje Europos valstybiø vienokia ar kitokia forma yra leidþiama iðlaikyti savo ðalies pilietybæ, ágijus kitos ðalies pilietybæ. Visame pasaulyje galima matyti tendencijà liberalizuoti ir plësti dvigubos pilietybës teises, tad kodël mums reikëtø eiti prieðinga kryptimi, prieðintis referendumui ir þengti didþiulá þingsná atgal, kai jau esame visai ðalia tikslo. Derëtø prisiminti ir tai, kad emigracija Lietuvoje yra labai opi problema. Pilietybë neapsiriboja tik geopolitinëmis ribomis, pilietybë sienø neturi. Dauguma þmoniø, esanèiø toli nuo gimtojo kraðto, tikrai puoselëja lietuviðkàsias tradicijas, kalbà bei su ilgesiu varto nuotraukø albumus, nes tiki, kad kelias á Lietuvà dar gali bûti atvertas ne tik moraliðkai, bet ir teisiðkai. Nemaþa dalis þmoniø, ágijusiø tarptautinës patirties ir pasisëmusiø þiniø ið plaèiausiø pasaulio vandenynø, tik ir laukia tinkamos akimirkos sugráþti namo. Apskritai, þmonës ið savo prigimties nëra linkæ nutraukti visas sàsajas ir pamirðti, ið kur jie yra kilæ ir kaip tuo didþiuojasi. O pilieèiai, kurie garsiai taria þodá NE, nori pasaulio lietuvius bausti uþ meilæ tëvynei, atimdami tai, kas yra be galo svarbu.tikrai liûdna skaityti komentarus socialiniuose tinkluose ar iðgirsti individualias nuomones prieð referendumo ágyvendinimà. Paklauskime savæs ir svetur gyvenanèiø tautieèiø, ar mes norime matyti Lietuvà ne tik su Lietuvoje gyvenanèiais tautieèiais, bet ir su tais, kurie Lietuvos vardà garsina visame pasaulyje. - Dvigubos pilietybës teisiø iðplëtimas Lietuvoje bûtø neákainojama dovana ne tik visai lietuviø iðeivijai, taèiau ir paèiai Lietuvai, - sako Paulina Buzaitë (JAV): Kiekvienas sau turime pripaþinti, kad gyvename beprotiðkai greitai besikeièianèiame pasaulyje, kuriame praktiðkai kiekvienà dienà reikia prisitaikyti prie kokiø nors naujoviø. Vieni prie naujoviø prisitaiko greitai ir jas priima natûraliai, kiti stumia ðalin ir nenori net pagalvoti apie kokius nors pokyèius. Sëslumas jau daugeliui pamirðtas þodis. Dabar yra daugybë galimybiø mokytis vienoje ðalyje, dirbti kitoje, kurti verslà ar ðeimà dar kitoje ðalyje. Mano nuomone, dviguba pilietybë jau seniai buvo tiesiog gyvybiðkai bûtina Lietuvai. Juk nepamirðkime to fakto, kad Lietuvos gyventojø ne daugëja, bet maþëja. Vieniems iðvykusiems galbût tos dvigubos pilietybës net nereikia, paprasèiau gyventi su gyventojo kortele kitoje ðalyje arba tiesiog atsisakyti lietuviðkos pilietybës. Kiekvieno lietuvio vis kita istorija, bet taip pat yra ir kita pusë emigravusiø lietuviø, kurie nori bûti lygiaverèiais pilieèiais ir ðalyje, kurioje gyvena, ir tëvynëje. Kaip sakoma: nespjauk á ðuliná, ið kurio paèiam galbût vienà dienà teks gerti. Að esu uþ dvigubà pilietybæ, nes nematau reikalo, kodël reikia lietuvius izoliuoti tik su vienu pasu. Dauguma jau esame pasaulio pilieèiai, o ypaè jaunoji karta. Be to, nepamirðkime, kaip mes, lietuviai, mëgstame liaupsinti ko nors pasaulyje pasiekusius kitus tautieèius, kaip smagu sutikti lietuvá net tolimiausiose pasaulio vietose, pasilabinti, kalbëti lietuviðkai. Tad pradëkime galvoti plaèiau, bûkime atviri naujovëms ir pokyèiams. Jei turëèiau galimybæ gauti kitos ðalies pilietybæ, að jà tikrai apsvarstyèiau. Manau, kad bûtø ramu þinoti, kad apskritai tokia galimybë yra. Juk niekada neþinai, kas ateityje gali nutikti, kaip tavo reikalai ir gyvenimas gali susiklostyti. Be abejo, su kitos ðalies pilietybës priëmimu kartu prisideda ir daugiau atsakomybiø bei ásipareigojimø, nes kiekviena ðalis savo pilieèiams turi ðiek tiek skirtingus ástatymus. Tad kitos ðalies pilietybës priëmimas priklausytø nuo situacijos. Taèiau bûti lygiaverèiu pilieèiu dviejose ðalyse bûtø ne tik didelë garbë, bet ir privalumas. Mano vyras turi dvi pilietybes, ir JAV, ir El Salvador, tad, kai reikia tvarkytis kokius nors reikalus El Salvadore, jam viskas yra þymiai paprasèiau turint tos Po Tarybos posëdþio opozicijos ir maþumos atstovai pakvietë á spaudos konferencijà. Autorës nuotraukos uþsiminë ir apie galimus kitokius sprendimus arba Ðvietimo bei Kultûros, sporto ir jaunimo skyriø sujungimà, arba R.Zailsko perëjimà á skyriaus vedëjo pavaduotojo pareigybæ Anot Algimanto Ðidlausko, bûtø buvæ paprasèiau pretendentus á Savivaldybës administracijos postus sukeisti vietomis. Opozicijos atstovai akcentavo, jog darbe gali kilti ávairiø nenumatytø aplinkybiø ir norëjo iðsiaiðkinti, kaip bus sprendþiami Ðvietimo skyriaus pavaldumo klausimai, kuomet Administracijos direktoriaus pavaduotojas atostogaus, bus iðvykæs á komandiruotæ, turës nedarbingumo lapelá ar pan. Meras pripaþino, jog ðiam precedentui dar nepasiruoðta, daugeliu atvejø teks formuoti naujà praktikà. Savo nuomonæ dël susidariusios padëties Tarybos opozicijai ir maþumai priklausanèiø frakcijø atstovai atskirai iðsakë ir po posëdþio surengtoje spaudos konferencijoje. Opozicijos lyderis Egidijus Visockas pabrëþë, jog ieðkos galimybiø apskøsti minëtus Tarybos sprendimus teisme. A.Narvydas kritikavo socialdemokratø norà pagal konkretø þmogø pri- ðalies pasà. Nereikia papildomø paþymø, iðraðø, árodinëjimø ir t.t. Tuo labiau, kad El Salvador yra labai maþa ðalis, kurios daugybë gyventojø yra emigravæ á kitas pasaulio ðalis. Dël to að vien ið jo pavyzdþio matau, kad turint du pasus dalyvauti dviejø ðaliø gyvenimuose yra daug lengviau. Manau, dviguba pilietybë ypatingai didelæ reikðmæ turës tada, kai reikës galvoti apie pilietybës klausimus, susijusius su vaikais. Tikrai nesinorës, kad jie prarastø savo kilmæ ar pamirðtø savo ðaknis. Liucija (JAV): - Mano nuomone, dviguba pilietybë turi daugiau privalumø nei trûkumø, nes ji tarsi atidaro dvejas duris á du pasaulius, kuriuose gali bûti lygiavertis pilietis su kitais. Tiems, kam tai nerûpi, ar ðiuo metu gyvenime tai neturi jokios reikðmës, nereiðkia, kad tai nebus svarbu ateityje. Daugelis ið mûsø turëtume galvoti ne tik savanaudiðkai apie save, bet ir apie kitus, taip pat savo ateities kartas, vaikus, anûkus, proanûkius ir t.t. Iðsaugojus pilietybæ iðlieka saitai su lietuviðka kultûra, tradicijomis, lengviau ir greièiau galima ákurti verslà tose ðalyse, kuriø pasus turite. Taip pat galima turëti teisæ balsuoti, pasireikðti kaip tikras tos ðalies pilietis. Jei lietuviai vaikai, gimæ kitose ðalyse, sugalvos studijuoti Lietuvoje, neturës galvos skausmo, taip pat kaip ir perkant nuosavybæ ar ieðkant darbo. Dvigubà pilietybæ turëtumëm ásivaizduoti kaip dviejø kalbø mokëjimà juk mokant dvi kalbas atsiveria daug daugiau galimybiø, nei mokant tik vienà... Jei atvirai, nematau jokiø trûkumø ar kaþkokiø blogybiø, kurias galëtø atneðti dviguba pilietybë Lietuvai. Na, pagalvokite patys, esame tokia maþytë valstybë, tokia nedidelë tauta. Kiekvienais metais ið Lietuvos emigruoja daugybë Lietuvos pilieèiø. Tad kodël gi taikyti sistemà. A.Ðidlauskas pabrëþë, jog praëjusiame posëdyje priimti sprendimai uþprogramavo nuolatinius politinius konfliktus, kurie trukdys ir Tarybos, ir savivaldybës darbui. Kiti sprendimai Posëdyje patvirtinti savivaldybës Tarybos komitetai ir jø sudëtis, iðklausytos ir patvirtintos rajono kultûros ástaigø, Justino Marcinkevièius vieðosios bibliotekos, Kûno kultûros ir sporto centro, Stakliðkiø PSPC, UAB Prienø butø ûkis, UAB Prienø vandenys, AB Prienø ðilumos tinklai 2018 m. veiklos ataskaitos. Buvo nustatyti 2020 m. þemës ir nekilnojamojo turto mokesèiø tarifai, patikslintos Prienø rajono savivaldybës kapiniø tvarkymo taisyklës. Taip pat patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinèio globotojo vykdomos prieþiûros Prienø rajono savivaldybëje organizavimo ir kokybës prieþiûros bei Pagalbos pinigø mokëjimo uþ tëvø globos netekusiø vaikø prieþiûrà ir globà (rûpybà) Prienø rajono savivaldybëje tvarkos apraðai, priimti kiti sprendimai. Dalë Lazauskienë jiems ir ateities kartoms nesuteikus galimybës bûti susijus su Lietuva pilnavertiðkai? Agata (Pietø Korëja): - Esu uþ dvigubà pilietybæ. Ðiuo metu neimu ðalies, kurioje gyvenu, pilietybës, nes nenoriu prarasti lietuviðkos, taèiau puikiai suprantu, kad visai nesvarbu, ar gauèiau Pietø Korëjos pilietybæ, vietiniai vis tiek visada mane laikys uþsieniete ir, jei neturësiu savos, lietuviðkos, pilietybës, bus taip, jog neturësiu savo vietos po saule. Turint dvigubà pilietybæ nebeliktø tokiø problemø, kaip pastovus vizos pratæsimas ir dokumentø tvarkymas kasmet. Deimantë (Didþioji Britanija): - Tiesà sakant, nesu nei prieð, nei uþ. Mano nuomone, pagrindinis dvigubos pilietybës privalumas yra ryðio palaikymas su tëvyne, bet tuo paèiu manau, kad tai nëra gyvybiðkai reikalingas dalykas. Juk daþnai iðvykæ þmonës, priëmæ kitos ðalies pilietybæ, net neplanuoja gráþti á Lietuvà, o neretai jie vengia ávairiø ásipareigojimø (pvz.: karinë prievolë). Pati neplanuoju imti kitos ðalies pilietybës ir dabar net negaliu sugalvoti, kokia situacija pakeistø mano nuomonæ. Nepaisant to, jog vieðoje erdvëje sklando Brexit o burbulas, realiame gyvenime jis neturi tokios átakos, kaip bando pateikti þiniasklaida. Kol kas nesijauèia jokio skirtumo nei darbø atþvilgiu, nei bendravimu su anglais, tik, regis, krenta bûsto kainos. Asmeniðkai að ðiuo metu nesuku galvos, laukiu, kada ávyks, tada spræsiu, taèiau esu ásitikinus, jog niekas nepasikeis net ir po Brexit, todël apie pilietybës keitimà negalvoju. Kaip jau minëjau, lietuviðko paso greièiausiai niekada neatsisakysiu, nes tai yra labai stiprus pasas. Be to, geriau pagalvojus, kadangi tai stiprus pasas, kurio pakanka visur keliaujant, kam man dar reikalingas kitas? Parengë Rimantë Janèauskaitë

3 3 p. Nr.33 (10188) Mielosios mamos, moèiutës, graþiausia pavasario diena pirmasis geguþës sekmadienis skirtas tik Jums. Dëkojame uþ mums dalijamus stebuklus gyvybæ, meilæ, rûpestá, paramà, uþuojautà. Jûsø dëka esame tokie, kokie esame, bei turime progà dar kartà prisiminti svarbiausias vertybes, kurias Jûs puoselëjote, mus augindamos. Sveikinu Jus Motinos dienos proga ir linkiu, kad Jûsø veiduose neblëstø ðiluma, pildytøsi visos viltys ir lûkesèiai, dþiugintø ásimintinos akimirkos kartu su vaikais, anûkais, o namus gaubtø jaukumas, meilë ir ðiluma. Graþios Jums ðventës! merë Nijolë Dirginèienë 2019 m. geguþës 4 d. Gyvenimas - laikraðtis Jums ir apie Jus! Rytoj Motinos diena! Nijolë: - Graþiausi prisiminimai mane sieja su Vaikyste, kuomet jausdavau ðalia nuostabiai mielà ir gerà savo MAMÀ, nuolat besiðypsanèià, energingà, þvalià, kupinà optimizmo ir tik jai bûdingos vidinës ramybës. Jos spinduliuojanèia ðirdies ðiluma, gëriu, nuolatiniu dëmesiu ir meile buvome apgaubti visi keturi vaikai, mokomi graþiai bendrauti, gerbti kiekvienà þmogø, dþiaugtis gyvenimu, pajausti groþá visur: upelio èiurlenime, vyturio giesmëje, siûbuojanèioje javø jûroje, rudens ðalnø numargintuose medþiø lapuose, kaimo þmoniø ðventëse, kasdieninës duonos raikyme...daþnai màstau, kiek mano mamai prireikë stiprybës ir valios, kai patá gyvenimo graþumà sudrumsèia klastinga liga. Lig ðiol matau liûdnas, kupinas kanèios akis ir ðypsenà, besistengianèià paslëpti ðirdgëlà. Netekusi jos supratau, kad pasibaigë paaugliðkas nerûpestingumas, kad MAMOS Gerda: - Bûti motina - didþiulë atsakomybë prieð save, vaikus, vyrà, nes nuo jos poþiûrio, atsakomybës priklauso saugi vaikystë ir visas tolimesnis gyvenimas. Gal mums duota ið aukðèiau daugiau negu vyrams suprasti ir iðkæsti... Manau, kad ir Valstybës valdyme, ir mûsø istorijos laikmeèiuose bûta ir yra situacijø, kai bûtent moterys iðsprendþia tas problemas, kurios, pasirodo, nepakeliamos vyrams. Joms padeda visos savybës, kuriomis apdovanota moteris, motina. iðugdytas gyvenimo vertybes privalau puoselëti, nepalûþti ir jos perteikta dvasine Stiprybe, Meile, Tikëjimu, Viltimi kurti savo GYVE- NIMÀ, neprarasti glaudaus ryðio su broliais... Ðiandienà esu laiminga MAMA - MOÈIUTË, taip pat uþauginusi keturis nuostabius vaikus, kurie jau sukûræ savo ðeimas: dukros yra rûpestingos MAMOS, o sûnus - tëtis, ypatinga meilës kalba ugdo savo atþalas. Branginu kiekvienà jø: jautrius, dëmesingus, palaikanèius graþius tarpusavio santykius, daþnai lankanèius ir suteikianèius dþiugias, spalvingas gyvenimo akimirkas. Didelë laimë bûti MAMA... Paèios graþiausios pavasario ðventës proga visoms MAMOMS linkiu stiprios sveikatos, meilës ir tvirtybës kasdien ir visada, kad ilgai galëtumët dþiaugtis savo ir savo vaikø LAIME. Asta: - Mano mama pati geriausia, pati nuostabiausia. Be jos neásivaizduoju në vienos savo dienos. Irena: - Aplankau savo mamà jos Amþinojo poilsio vietoje, uþdegu amþinosios atminties þvakæ, sukalbu maldà, kad jai bûtø lengvesnë þemelë ir visuomet pasakau: Ilsëkis ramybëje, mama. Padëkoju jai uþ gyvenimà, uþ pamokas. Ji mirë eidama 93 -iuosius, dirbo geleþinkelio stotyje. Abu tëveliai buvo geleþinkelieèiai Kazlø Rûdoje. Dabar dþiaugiuosi savo dukros ir sûnaus meile, pagarba, jø gëliø þiedais. Ineta: - Sveikinsiu mamytæ Daivà, moèiutæ Danutæ. Jos brangiausios ne tik Motinos dienà, bet kiekvienà dienà. Ðvenèiø takais... Varþësi ëjikai Birðtone ðeðtadiená vyko 33 -iosios olimpinio viceèempiono Antano Mikëno memorialo sportinio ëjimo varþybos bei Baltijos ðaliø sportinio ëjimo jaunimo, jauniø ir jaunuèiø komandinis èempionatas. (Nukelta á 6 p.) Graþiausios pavasario ðventës Birðtono vienkiemio bendruomenei, Birðtono vienkiemio teatrui ir vaikø teatro studijai Mes buvo ypatingos, dþiaugsmingos ir kaip niekad darbingos. Iðauðus saulëtam antros Ðv. Velykø dienos rytui, Birðtono vienkiemio teatras, vokalinis ansamblis ir bendruomenës nariai smagiai nusiteikæ pajudëjo Lietuvos liaudies buities muziejaus link, kur nuo 1990 metø yra organizuojama ðventë Velykos atëjo!. Ði ðventë pritraukia gausø bûrá sveèiø, þiûrovø, dalyviø ne tik ið visos Lietuvos, bet ir uþsienio. Birðtonieèiai á jà buvo pakviesti pirmà kartà ir parodë S. Kymantaitës - Èiurlionienës spektaklá Kuprotas oþelis (reþ. B. Klimavièienë). Spektaklio tema labai artima Lietuvos liaudies muziejaus dvasiai, kai tik ávaþiavus pamatai autentiðkas sodybas ir turi galimybæ susipaþinti su atskiros Lietuvos regionø iðskirtinumu. Smagu, kad Birðtono (Nukelta á 5 p.)

4 2019 m. geguþës 4 d. Nr.33 (10188) 4 p. Balandþio dienomis Birðtono vieðojoje bibliotekoje, kaip ir daugumoje kitø ðalies bibliotekø, vyko Europos regioninës plëtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto lëðomis finansuojamo, 2018 m. prasidëjusio projekto Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninë bendruomenë mokymai. Pirmojoje grupëje pagal pradedantiesiems skirtà programà Skaitmeninës technologijos TAU: ateik, suþinok, iðmok mokësi 9 þmonës. Jie supaþindinti su darbo skaitmeniniais árenginiais pagrindais, teksto rengimo, paieðkos internete pradmenimis, elektroninëmis paslaugomis bei savarankiðko mokymosi galimybëmis. Visi atsakë á mokymø vertinimo anketà, iðlaikë testà, gavo paþymëjimus ir ne vienas ið jø yra pasiryþæs gilinti þinias pagal paþengusiøjø programas. Mokymai naudos davë ne tik jø dalyviams, bet ir organizatoriams paaiðkëjo, ko trûksta, kad ateityje skaitmeninio raðtingumo moky- Birðtono vieðojoje bibliotekoje Skaitmeninio raðtingumo mokymai mams bûtø sudarytos patogesnës sàlygos, o informacinëmis technologijomis besidomintys þmonës dþiaugësi, jog ir mokymams pasibaigus, bibliotekoje jie gali nuolatos konsultuotis, o prireikus yra mokomi individualiai. Projektas Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninë bendruomenë tæsis iki øjø kovo mënesio. Á nemokamus mokymus pagal pradedanèiøjø ir paþengusiøjø programas kvieèiame registruotis internetu: arba Birðtono vieðojoje bibliotekoje, Suaugusiøjø skaitytojø aptarnavimo skyriuje bei telefonu (8 319) Mokomës patys ir savo bendruomenës narius raginame: mokykimës drauge! Genovaitë Maèiûtë Donatos Revuckienës nuotrauka Ateik suþinok ir iðmok 19 -toji Nacionalinë Lietuvos bibliotekø savaitë paminëta ir Birðtono bibliotekos Nemajûnø kaimo padalinyje. Ðià dienà su jaunaisiais bibliotekos lankytojais skaitëme interaktyvias knygeles. Tai - tokios knygos, kurios yra papildytos virtualia realybe. Su iðmaniuoju árenginiu, kurá neseniai gavo biblioteka, specialiø programëliø pagalba klausëme S.Paltanavièiaus Gamtos metø ratas, R. Dzin Peliûnës vasara, M. Èepulio Visa tiesa apie gyvûnus, G. Kaltenio Rainiuko pikselio kelionës knygose apsigyvenusiø gyvûnëliø balsø, daineliø. Aplankëme ne vienà Lietuvos miestà, þymià vietà, susipaþinome su áþymiais þmonëmis. Smagiomis animacijomis papildyti tekstai leido pasijusti didþiais keliautojais, patirti atradimo dþiaugsmà. Kitokia skaitymo patirtis vaikus pradþiugino ir sudomino. Smagu, kad naujos technologijos neaplenkia ir knygø, nes tai puikus bûdas paskatinti vaikus skaityti. Eitmyra Grybauskienë Bibliotekininkë Rytmetis maþiesiems Skaitai knygas kaupi þinias Pirmoji Nacionalinës Lietuvos bibliotekø savaitës diena, balandþio 23 -ioji, buvo saulëta ir graþi. Ir ne tik dël puikaus oro, bet ir todël, kad Birðtono vienkiemio padalinio bibliotekoje klegëjo Birðtono vaikø lopðelio - darþelio Giliukas vaikai ið Anèiukø ir Drugeliø grupës. Juos atlydëjo mokytojos Gitana Marèiukaitienë ir Rima Lankevièienë bei auklëtojø padëjëjos Genutë Vaitkevièienë ir Agnë Mielaikienë. Birðtono padalinio vyresnioji bibliotekininkë Graþina Andrulevièienë papasakojo vaikams apie Nacionalinæ Lietuvos bibliotekø savaitæ, kurios ðûkis ðiais metais Ateik suþinok ir iðmok. Vaikai suþinojo, kad bibliotekose galima ne tik skaityti knygas, bet ir naudotis naujausiomis technologijomis, galima ateiti ir daug ko iðmokti, ágyti þiniø. Bibliotekininkë supaþindino vaikus su ávairiomis knygelëmis, kuriose raðoma apie Lietuvà, gamtà, gyvûnus. O gamtai labai kenkia ðiukðlës, todël, skaitydami Aldonos Zinkevièiûtës knygelæ Kontis ir tvarkius, iðmokome tinkamai tvarkyti atliekas. Nuoðirdþiai pasimokæ, ilsëjomës garsiai skaitydami Beatrice Alemagna knygà Liûtas Paryþiuje, o Anèiukø grupës auklëtinë Viltë Èepulytë papasakojo pagal knygoje Vilkas ir oþiukai matytus paveikslëlius. Vaikai dar ilgai vartë ávairias knygeles, visiems buvo labai smagu. Graþina Andrulevièienë Birðtono padalinio vyresn. bibliotekininkë Sporto renginiai Birðtone Birðtono pusmaratonis 2019 m. geguþës 4 d. Birðtone vyks treèià kartà organizuojamas Birðtono pusmaratonis. Ðis renginys pritaikytas ir profesionalams, ir mëgëjams, ir pradedantiesiems. Graþiausiomis apylinkëmis nusidrieks 21 km, 10 km, 5 km ir 1,5 km trasos. Nepraleiskite progos tapti unikalaus sveikatingumo ir sporto renginio dalimi. Birðtono pusmaratonis bëgimo ambasadorë olimpietë Diana Loboèevskë. Renginá organizuoja asociacija Savas miestas, renginio globëja - Birðtono savivaldybë Birðtono ir Prienø kraðto petankës mëgëjø dvejetø pirmenybës Vykdomos pirmà kartà visiems petankës þaidimo mëgëjams trimis etapais: pirmasis geguþës 5 d. nuo val. petankës aikðtyne, antras - geguþës 12 d. nuo val., treèias geguþës 19 d. taip pat nuo val. Galimybë kurti, pajausti ir atrasti Nuo kovo mënesio Birðtono vieðojoje bibliotekoje prasidëjo projektas Kurk. Pajausk. Atrask, skirtas vaikø, jaunimo ir ðeimø meniniø gebëjimø, kûrybiðkumo puoselëjimui, þiniø apie kultûrà bei meno procesus gilinimui. Iki pat þiemos vieðojoje bibliotekoje ir Nemajûnø bei Birðtono vienkiemio padaliniuose vyks ádomûs renginiai, kvieèiantys kurti kartu su þinomais, profesionaliais aktoriais, muzikantais, dailininkais, iliustratoriais, grafikais, vaikø raðytoju ir operatoriumi. Pasitelkiant 5 pojûèius: vaizdà, garsà, skoná, kvapà ir lytëjimà, visi norintys kurs didþiulæ interaktyvià erdvinæ knygà apie Birðtonà. Maþieji dalyvaus pasakos kûrybinëse dirbtuvëse, teatro uþsiëmimuose, ðeimos susipaþins su popieriaus menu, karpiniais, iðmoks suteikti jiems iðkylanèias formas, suþinos spalvø maiðymo paslaptis, reikðmes, kurs, iliustruos, dekoruos muzikinius instrumentus, ávairiausius herojus, dekoracijas, maiðys kvapus. Jaunimo praðymu bus plëtojama pamëgta sritis video kûrimo uþsiëmimai, lavinantys vaizduotæ, gilinantys scenarijaus, kadruoèiø kûrimo, filmavimo, montavimo þinias. Baigiamajame renginyje persipins visi kûrybiniai veiklø rezultatai. Profesionalûs aktoriai sukurs ir pristatys þaidybiná spektaklá pagal sukurtà knygà kvies vaidinti, groti, mëgautis kvapais. Paskutiniame, interaktyviame, knygos lape, jaunimas pristatys savo kurtà filmukà, kvieèiantá kurti bibliotekoje. Projektas jau sulaukë nemaþo susidomëjimo! Aktorë, studijos Ðilkaus pupa ákûrëja, radijo stoties Tëvystës ákvëpimai kûrëja Kristina Savickytë kvietë á ádomià paskaità - diskusijà apie vaikø/ paaugliø kûrybiðkumà, teatralizuotà pasakø skaitymo vakarà, raðytojas Virgias Ðidlauskas kartu su vaikais pradëjo kurti pasakà apie Birðtonà. Pirmieji projekto renginiai suartino dalyvius per kûrybà, per idëjas, ákvëpë tolimesniems ieðkojimams bei atradimams. Projekto veiklos dar tik prasidëjo! Nepraleisk progos pasinerti á kûrybà! Informacijà apie projekto renginius sekite arba bibliotekos Facebook profilyje Birðtono vieðoji biblioteka. Dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Birðtono muziejaus vyriausioji fondø saugotoja Angelë Sabaliauskaitë dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, skirtuose kelti muziejaus darbuotojø kvalifikacijà. Ðie mokymai truko 8 savaites (nuo 2019 m. sausio 7 d. iki kovo 31 d.). Kvalifikacijos këlimo kursai buvo vykdomi internetinëje platformoje anglø kalba, pagal Europos Sàjungos fondo Erasmus+ programos projektà Essential digital skills for museum professionals ( Esminiai skaitmeniniai ágûdþiai muziejø profesionalams ). Projektà inicijavo ir koordinavo tarptautinë muziejus vienijanti organizacija Mu.Sa MOOC (Muziejø sektoriaus aljansas). Mokomàjà medþiagà paruoðë, skaitë paskaitas ir vedë mokymus mokslininkai ið Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Maltos universitetø. Mokymø kalba ir tekstas pateiktas anglø kalba su subtitrais graikø, italø ir portugalø kalbomis. Temø spektras labai platus ir aktualus XXI amþiaus muziejams. Tai muziejø marketingas, muziejø verslo strategija ir verslo plano kûrimas, skaitmeninio turinio kûrimas ir vertinimas, naujø technologijø tendencijø stebësena, bendradarbiavimas per skaitmenines technologijas, kûrybiðkumas naudojant technologijas, IRT kokybës valdymas, Netiketas muziejø veikloje, asmens duomenø ir privatumo apsauga skaitmeniniame amþiuje ir pan. Ið tiesø ðie mokymai muziejø specialistams suteikë unikalø skaitmeniniø ágûdþiø, IT kompetencijø, rinkodaros ir XXI amþiaus ágûdþiø (Nukelta á 5 p.)

5 5 p. Nr.33 (10188) Ðvenèiø takais... (Atkelta ið 4 p.) Dalyvavo tarptautiniuose mokymuose (Atkelta ið 4 p.) deriná, grindþiamà Europos kompetencijos sistemomis ir standartais. Mokymuose dalyvavo muziejininkai ne tik ið Europos Sàjungos, bet ir ið Rusijos, Ukrainos, Lotynø Amerikos ir Azijos ðaliø. Ðiø mokymø metu dalyviai intensyviai diskutavo tarpusavyje bei dalijosi savo darbine patirtimi. Birðtono muziejaus vyriausioji fondø saugotoja Angelë Sabaliauskaitë, dalyvavusi ðiuose tarptautiniuose mokymuose, puikiai atliko visas jai skirtas uþduotis ir gavo jø baigimo sertifikatà. Birðtono muziejaus informacija vienkiemio teatro spektaklis sulaukë gausaus bûrio þiûrovø, kurie norëjo ásiamþinti kartu su aktoriais. Po spektaklio teatralai aplankë mugæ, dalyvavo organizuojamose edukacijose, þaidimuose. Netruko prabëgti savaitë ir Birðtono vienkiemio bendruomenë tradiciðkai visus kvietë á Atvelykio ðventæ. Kiekvienais metais Birðtono vienkiemio teatro studija Mes paruoðia spektaklá maþajam þiûrovui. Ðiemet visi galëjo iðvysti nuotaikingà ir pamokantá R. Skuèaitës spektakliukà Atsipraðau, Slibinuk!, (reþ. B. Klimavièienë). Vaikai labai iðradingai sukûrë personaþus, aká dþiugino spalvingi maþøjø aktoriø kostiumai, scenografija. Birðtono vienkiemio bendruomenës organizuojamose ðventëse visada pasirodo ir Birðtono vienkiemio vokalinis ansamblis (vad. I.Rutkauskienë). Ir ðá kartà ansamblis dainavo visiems gerai þinomas, melodingas dainas, kurioms pritarë visi susirinkusieji. Susirinkusieji galëjo pasigroþëti bendruomenës nario Valerijaus Gratulevièiaus darbø paroda. Buvo surengtos kiauðiniø ridenimo varþybos, vyko ávairios estafetës. Vaikai galëjo pasirinkti, kurio spektaklio herojaus komandai atstovaus. Ðventës dalyvius sveikino Birðtono savivaldybës vicemeras, Birðtono vienkiemio bendruomenës pirmininkas Vytas Kederys. Liaudies iðmintis sako, kad per Atvelyká pabuvæ draugëje visi bûna sveikesni, laimingesni, dþiaugiasi geresniu derliumi. Birutë Magdelena Vokietaitienë SKELBIAMI BIRÐTONO SAVIVALDYBËS SENIÛNAIÈIØ RINKIMAI Seniûnaitija Birðtono miesto I seniûnaitija Kaðtonø g., Ðilagëliø takas, Voveraièiø takas, Berþø alëja, Volungiø g., Kunigaikðtienës Elenos g., Karalienës Barboros al., Þvërinèiaus g., Puðyno g., Algirdo g., Tylioji g., Jaunimo g., Kæstuèio g. (nuo gatvës pradþios iki sankirtos su S. Dariaus ir S. Girëno g.), Vaiþganto g., Vytauto g., Tulpiø g., Ðlaito g., Algirdo g., Muziejaus g., Nemuno g., J.Basanavièiaus a., Birutës g. Birðtono miesto II seniûnaitija Lelijø g., Mokyklos g., Kæstuèio g. (nuo sankirtos su S. Dariaus ir S. Girëno g. iki gatvës pabaigos), S. Dariaus ir S. Girëno g., Druskupio g., B. Sruogos g., Vilniaus g., N. Silvanavièiaus g., Prienø g., Lakðtingalø g., Ievø g., Svarainiø g., Slyvø g., Alyvø g., Agrastø g., Vaisiø g., Avieèiø g., Astrø g., Kriauðiø g., Kranto g., Pilies g. Birðtono miesto III seniûnaitija Turistø g., Kampiðkiø g. Birðtono miesto IV seniûnaitija Birðtono g., Gojaus g., Jazminø g., Kimbirø g., Kurorto g., Paupio g., Pavasario g., Petraþoliø g., Puðø g., Saulës g., Saulëgràþø g., Verknës g., Vienkiemio g., Pakalnës g. nuo 1 iki 16 numerio. Birðtono viensëdþio seniûnaitija Birðtono vs., Kernuviø k., Naudþiûnø k., Ðirviniø k., Moibeliø k., Medeikoniø k., Gudakalnio k., Tauliukø (dalis) k., Panemunës (dalis) k., Gojaus k., Neèiûnø (dalis) k., Kimbirø k. Nemajûnø seniûnaitija Paverkniø I k., Voseliûnø k., Bûdø k., Babroniø k., Þvirgþdënø k., Jundeliðkiø k., Paverkniø II k., Kamiliavos k., Dirvoniðkio k., Grikapëdþio k. (dalis), Ðilaièiø k., Ðilënø k., Pelëðiðkiø k., Buèiûnø k., Dimðiðkiø k., Geleþûnø k., Nemajûnø k., Neèiûnø k. (dalis), Tauliukø k. (dalis), Panemunës k. (dalis), Balvoniðkiø k., Padvariðkiø k. Puzoniø seniûnaitija Puzoniø k., Panartiðkiø k., Mûliðkiø k., Dzingeliðkiø k., Matieðioniø k., Þemaitkiemio k., Ðûtupio k. Siponiø seniûnaitija Vaitiðkiø k., Ðaltinënø k., Siponiø k., Trakeliø k., Vanagø k., Martinoniø k., Jackoniø k., Zajø k. Ðkëvoniø seniûnaitija Ðkëvoniø k., Ivoniðkio k., Lengveniðkiø k. Rinkimø bûdas, data ir laikas Apklausa d. d iki val. Apklausa d. d iki val val. Apklausa d. d iki val val val val val val. Rinkimø vieta Jaunimo g. 2, Birðtonas Jaunimo g. 2, Birðtonas Iðlauþo girininkijos Turistø g. 20, Birðtonas Birðtono seniûnijos Birðtono g. 14, Birðtonas Birðtono seniûnijos Birðtono g. 14, Birðtonas Nemajûnø dienos centro Geleþûnø kaimas Matieðioniø bendruomenës Matieðioniø kaimas Siponiø bendruomenës Siponiø kaimas Vito Drûlios sodyba, Pakalnës g. 7 Ðkëvonys Daugiau informacijos rasite interneto svetainëje Kandidatø iðkëlimo laikotarpis ir dokumentø priëmimo vieta administracijoje, 106 kabinete, administracijoje, 106 kabinete, administracijoje, 106 kabinete, administracijoje, 106 kabinete, Smurtas. Balandþio 30 d. apie 18 val. 30 min. dvideðimtmetis Prienø rajono gyventojas, bûdamas neblaivus (1,68 prom. alkoholio), smurtavo prieð savo neblaivø (2,82 prom.) brolá, sukeldamas jam fiziná skausmà. Átariamasis buvo sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ. Geguþës 1 d. apie 17 val. 45 min. Stakliðkiø seniûnijoje, Lielioniø kaime, prieð 49 m. moterá smurtavo neblaivûs brolis (2,43 prom.) ir jo sugyventinë 2,68 prom.). Átariamieji buvo sulaikyti ir uþdaryti á areðtinæ. Buvo pabëgusi nuo sugyventinio. Balandþio 30 d. apie 21 val. Prienø rajone, kelio Kaunas Prienai Alytus, autobusø sustojimo vietoje ávykusio konflikto metu 31 m. prieniðkë pabëgo nuo sugyventinio ir dingo be þinios. Geguþës 1 d. 4 val. moteris gráþo á namus Prienuose, jai buvo nustatytas 1,79 prom. girtumas. Jos trys maþameèiai vaikai perduoti Kauno apskrities Vaiko teisiø apsaugos tarnybai. Sugadintas reklaminis plakatas. Balandþio 30 d. Prienø r. PK gautas praneðimas apie tai, jog netoli Kultûros namø yra apipieðti, sugadinti du pretendento á Lietuvos Respublikos Prezidentus Gitano Nausëdos reklaminiai plakatai. Vagystë. Geguþës 1 d. pavogti automobilio Porche Panamera priekiniai þibintai. Automobilis stovëjo Birðtone, sanatorijos automobiliø stovëjimo aikðtelëje. Padaryta nuostolio uþ 2200 eurø. Amþinàjá atilsá... ÁVAIRÛS 2019 m. geguþës 4 d. Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. Jie lieka gyventi gëryje, paguodoje, kurià mums dovanojo, meilëje, kurià jie atneðë á mûsø gyvenimà. /R. Vinterz/ Liûdime dël Marytës BIÈIUVIENËS mirties ir nuoðirdþiai uþjauèiame jos vyrà Juozà, vaikus, vaikaièius ir visus artimuosius. Kaimynai Jauna ðeima, auginanti maþà berniukà, ieðko galimybës Birðtone ásigyti butà, namà ar jo dalá. Ðiuo metu gyvename nuomojamame bute, taèiau planuojame keleriø metø laikotarpiu ásikurti Birðtone savo namuose. Jei galvojate parduoti savo bûstà ateityje, bûtinai paskambinkite. Galimi ávairûs atsiskaitymo grafikai. Telefonas Holistinës sveikatos kabinetas. Nustaèius stuburo paþeidimø, kraujotakos sutrikimø, nervø uþspaudimo prieþastis ir kt. pats organizmas paðalina problemas. Tel SLEGIA KREDITAI AR PRITRÛKAI PINIGØ? Tiesiame Jums pagalbos rankà! Akimirksniu palengvinsime Jûsø naðtà. REFI- NANSAVIMAS nuo 500 iki 7000 eurø, nuo 6 iki 48 mënesiø. PASKOLOS nuo 100 iki 4000 eurø, nuo 2 iki 36 mënesiø. Konkurencingai itin maþos palûkanos rinkoje. Be uþstato, be uþslëptø sutarties sudarymo mokesèiø. Kreiptis tel Ámonæ Eurokreditas.lt atstovaujantis tarpininkas Rièiardas. Individualios veiklos paþyma Nr SPRENDIMAI, PRIIMTI BIRÐTONO SAVIVALDYBËS TARYBOS 2019 M. BALANDÞIO 30 D. POSËDYJE Eil. Sprendimo Nr. numeris Sprendimo antraðtë TS-58 Dël tarybos komitetø sudarymo TS-59 TS-60 TS-61 Dël delegatø á Lietuvos savivaldybiø asociacijos suvaþiavimà Dël atstovo delegavimo á Kauno regiono plëtros tarybà Dël tarybos etikos komisijos sudarymo 5. TS-62 Dël antikorupcijos komisijos sudarymo 6. TS-63 Dël sveikatos tarybos sudarymo 7. TS-64 Dël kaimo rëmimo komisijos sudarymo TS-65 TS-66 TS-67 TS-68 TS-69 TS-70 TS-71 TS-72 TS-73 TS-74 TS-75 TS-76 TS-77 Dël kultûros ir sporto rëmimo fondo tarybos sudarymo Dël laisvës kovoms áamþinti komisijos sudarymo Dël materialiojo turto nuomos komisijos sudarymo Dël peticijø komisijos sudarymo Dël studijø rëmimo fondo tarybos sudarymo Dël smulkiojo ir vidutinio verslo rëmimo komisijos sudarymo Dël tarybos 2019 metø posëdþiø grafiko patvirtinimo Dël strateginio investuotojo Birðtono savivaldybëje atrankos komisijos sudarymo Dël vieðosios ástaigos Birðtono pirminës sveikatos prieþiûros centro stebëtojø tarybos Dël vieðosios ástaigos Tulpës sanatorijos stebëtojø tarybos atðaukimo ir sudarymo Dël tarybos veiklos reglamento redakcinës komisijos sudarymo Dël 2019 metø biudþeto pakeitimo Dël atstovo delegavimo á Alytaus rajono vietos veiklos grupës valdybà Visus Tarybos sprendimus galite rasti skiltyje Teisës aktai.

6 2019 m. geguþës 4 d. Nr.33 (10188) 6 p. Birðtone diskutavo socialdemokratës Turininga iðvyka Balandþio 23 -ioji buvo nuostabi nuo ryto iki vakaro. Kai kur treèioji Velykø diena dar vadinama Ledø diena. Buvo tikima, kad ðià dienà negalima dirbti þemës, kad ledai javø vasarà neiðkapotø. Negalima arti, akëti, net kuolo þemën kalti. Todël mes, Birðtono Boèiai, LR Seimo nario Andriaus Palionio pakviesti, ankstø antradienio rytà iðvykome pasiþmonëti á Vilniø. Seime mus pasitiko mûsø bièiulis Andrius Palionis. Per metus Seimà aplanko daugiau kaip 20 tûkstanèiø lankytojø ið Lietuvos ir uþsienio. Tà antradiená sveèiavosi ekskursantai ið Latvijos. Ekskursijos gidas Nerijus mus supaþindino su XII Seimo veiklos programa, Seimo valdyba, papasakojo apie 8 frakcijø ir 15 komitetø veiklà. Ið posëdþiø salës balkono matëme frakcijø iðsidëstymà salëje, prezidentës, vyriausybës ir sveèiø loþes. Lankëmës Konstitucijos salëje, buvusio prezidento A.M. Brazausko ir vyriausybës kabinetuose, susikaupëme Kovo 11 -osios Akto salëje. Groþëjomës ir vitraþo galerija bei vykstanèiomis parodomis. Domëjomës Lietuvos Seimo istorija, nes tai - ir mûsø gyvenimo dalis. 1991m. sausá parlamentà saugojo tûkstanèiai beginkliø þmoniø. Dabar ðiam pasiaukojimui atminti iðsaugota dalis barikadø ir árengtas Sausio 13 -tosios memorialas. Didþiuojamës, kad Lietuvos Seimas Saulëtas Atvelykio sekmadienis á Birðtonà sukvietë graþø bûrá aktyviø moterø. Èia vyko Lietuvos socialdemokraèiø moterø sàjungos ataskaitinë rinkiminë konferencija. Lietuvos socialdemokraèiø moterø sàjungos (LSDMS) pirmininke antrajai - dvejø metø kadencijai perrinkta Orinta Leiputë. Pirmininkës pavaduotojomis iðrinktos Margarita Jankauskaitë, Indrë Kiþienë, Auksë Kontrimienë, Rasa Kanaðonkienë, Dainora Mineikienë, Vilma Maþeikienë, Modesta Petrauskaitë ir Birutë Vësaitë. Atsakingàja koordinatore Aurelija Lankelienë, o Kauno apskrities koordinatore birðtoniðkë Alina Jaskûnienë. Socialdemokratës didelë jëga partijoje. Ir mûsø tikslas ne tik keisti Socialdemokratø partijos nariø ir visos visuomenës poþiûrá á moterø dalyvavimà politikoje ir visuomenei svarbiø sprendimø priëmime, bet ir siekti lygiø moterø ir vyrø teisiø bei galimybiø ágyvendinimo visuomenëje, ðeimoje, politikoje, kultûroje, ekonomikoje ir kt. srityse. Mes skatiname moterø lyderystæ kiekvienoje savivaldybëje. Privalome, pasitelkiant politinius árankius, maþinti moterø ir vaikø skurdà, moterø ir vyrø atlyginimø, pensijø skirtumà, spræsti kitas problemas, sakë Orinta Leiputë. Jos teigimu, segregacija darbo rinkoje, vyrø ir moterø darbo uþmokesèio skirtumai, nevienodo dy- Nijolë Dirginèienë, Orinta Leiputë ir Alina Jaskûnienë. dþio pensijos, diskriminacija lyties, Vytenis Povilas Andriukaitis. Europos Parlamento (EP) narë, Moterø amþiaus ir socialinës padëties poþiûriu iðlieka vienais opiausiø politinës darbotvarkës klausimø ir Liemininkë Vilija Blinkevièiûtë akcen- teisiø ir lyèiø lygybës komiteto pirtuvoje, ir visoje Europos Sàjungoje. tavo EP priimamø sprendimø svarbà, gerinant visø þmoniø gyvenimo Konferencijos metu socialdemokratës taip pat aptarë pastarøjø kokybæ ir didinant socialiná teisingumà. Seimo narës Rasa Budber- dvejø metø veiklà, moterø dalyvavimà savivaldos rinkimuose, numatë gaires ateièiai. Buvo sufor- LSDMS ambicingus tikslus, t. y. gytë ir Raminta Popovienë iðkëlë muota nauja LSDMS taryba, nuspræsta steigti LSDMS nariø, iðrinktø socialdemokratø atstovø bû- siekti, kad pusë á 2020 m. Seimà iðrinktø á savivaldybiø tarybas (á tarybas iðrinktos 77 moterys), frakci- pavaduotojas Algirdas Raslanas tø moterys. LSDP pirmininko jà, kurios pirmininkë Birðtono siûlë siekti, kad visose valdymo miesto merë Nijolë Dirginèienë. struktûrose bûtø uþtikrinta lyèiø lygybë ir ágyvendinti rotacijos prin- Beje, N. Dirginèienë, tarp penkiolikos merais iðrinktø socialdemokratø vienintelë moteris ir jau ant- Sàjungos narës pritarë konfecipairà kartà tiesioginiuose rinkimuose rencijoje iðsakytoms mintims bei laimëjusi pirmajame ture. aptartoms problemoms ir savo pasiûlymus teiks LSDP pirmininkui, Konferencijoje lankësi ir moteris skatino bûti pozityviø sprendimø tarybai, suvaþiavimui. priëmimo lyderëmis kandidatas á Lietuvos Respublikos Prezidentus Ramutë Ðimukauskaitë vienintelis parlamentas pasaulyje, turintis tokio tipo paminklà, skirtà atminti kovai uþ Laisvæ ir valstybingumà. Po iðsamios ekskursijos mûsø laukë Andrius Palionis. Mes buvome pavaiðinti, iðklausyti, dalinomës patirtais áspûdþiais, gilinomës á jo vadovaujamos frakcijos tikslus ir problemas. Pagal mûsø iðvykos programà dar lankëmës Pinigø muziejuje. Gidas Tomas mus supaþindino su pasaulio pinigø raida nuo seniausiø jø formø iki elektroniniø pinigø. Mes savarankiðkai nusikalëme suvenyrines skatiko monetas, pasisvërëme ant specialiø svarstykliø ir suþinojome, kiek mes kiekvienas kainuotume, jei parodytas svoris bûtø paverstas auksu, platina ar sidabru. Domëjomës pasaulio ðaliø pinigais, lyginome juos su eurais. Prisiminëme ir rublius, vagnorkes bei litus. Pinigø muziejus mums paliko puikius áspûdþius, nors ir tuðèiomis kiðenëmis. Iðvykà pratæsëme valdovø rûmuose, kur mûsø laukë gidë Irena. Su didele meile ji vedþiojo mus po Valdovø rûmø menes, supaþindino su Lenkijos karaliais, Lietuvos kunigaikðèiais ir didikais. Domëjomës nuostabiais kilimais, koklinëmis krosnimis, sietynais, karaliø miegamaisiais, baldais, vazomis, asmeniniais didikø daiktais. Pakilæ á apþvalgos aikðtelæ, þvalgëmës á Vilniaus baþnyèiø bokðtus, Gedimino kalno sutvirtinimus, prezidentûros kompleksà ir naujuosius sostinës objektus. Ið Valdovø rûmø vykome á Angelø kalvà Trakø rajone. Apie Angelø kalvà buvome girdëjæ, bet nesilankæ. Diena paþinimui tæsësi. Kalvos pradþia 2010 Savivaldybës tarybos posëdyje Antrajame naujos kadencijos posëdyje prisaikdinta dar viena savivaldybës Tarybos narë Kristina Justinavièienë, kuri pakeitë pagal Socialdemokratø sàraðà iðrinktà Vincà Valentinà Revuckà. Ðis politikas ið Tarybos pasitraukë paties praðymu. Tarybos nariai pasiskirstë pareigomis ir darbo sritimis, á kurias gilinsis. Buvo sudaryti keturi Tarybos komitetai: Ekonomikos ir verslo, Finansø ir biudþeto, Kontrolës bei Socialiniø reikalø, jø nariø skaièius ir sudëtis. Patvirtintos Etikos, Antikorupcijos, Kaimo rëmimo, Laisvës kovoms áamþinti, Materialiojo turto nuomos, Peticijø, Smulkiojo ir vidutinio verslo rëmimo, Strateginio investuotojo Birðtono savivaldybëje atrankos bei Tarybos veiklos reglamento redakcinë komisijos, politikai pasirinko, kokiø komisijø darbe dalyvaus kartu su savivaldybës administracijos, bendruomeniø, nevyriausybiniø organizacijø, ástaigø ar seniûnaièiø atstovais. Dviejø struktûriniø dariniø pirmininkø postai patikëti opozicijos pasiûlytiems kandidatams: Kontrolës Varþësi ëjikai (Atkelta ið 3 p.) Baltijos ðaliø èempionatà 14 - tà kartà ið eilës laimëjo Lietuvos komanda (47 taðkai), antri buvo latviai (41), treti estai (36). Individualioje áskaitoje A.Mikëno memorialo varþybas laimëjo ávairius nuotolius greièiausiai áveikæ ëjikai ið Klaipëdos, Ðvenèioniø, Jonavos, Druskininkø, Vilniaus / Krakiø, taip pat sveèiai ið Estijos ir Latvijos. Ið Birðtono ëjimo klubo sportininkø geriausiai pasirodë Paulius Juozaitis, kuris jaunuoliø grupëje tapo 10 km rungties nugalëtoju. 1 km distancijoje antrà vietà tarp 2008 m. g. ir jaunesniø berniukø uþëmë birðtonietis Dovydas Tolis, treèià Airijus Vaidaugas. 3 km komitetui vadovaus Audrius Ðerþentas, o Etikos komisijai Valë Petkevièienë. Sudarytos kelios tarybos: Birðtono savivaldybës bendruomenës sveikatos reikalø, Jaunimo reikalø, Kultûros ir sporto rëmimo fondo, Studijø rëmimo fondo, Pirminës sveikatos prieþiûros centro stebëtojø, VðÁ Tulpës sanatorijos stebëtojø. Deleguoti tarybos atstovai á Kauno regiono plëtros tarybà (merë N.Dirginèienë ir vicemeras Vytas Kederys), Alytaus rajono vietos veiklos grupës valdybà (Vytas Kederys), Lietuvos savivaldybiø asociacijos suvaþiavimà (N.Dirginèienë ir Ervinas Marèiulionis). Birðtono versmiø informacija nuotolyje tarp 2006 m m. g. berniukø antras liko Nojus Butënas ið Birðtono. Birðtono versmiø informacija m., kai monsinjoras Vytautas Rûkas, atðventæs savo 85 -eriø metø jubiliejø, nutarë Angelø kalvoje ákurdinti Senjorø angelà, prie kurio ant suoliuko prisëdæ garbaus amþiaus sulaukæ þmonës galëtø melsti sau sveikatos ir ilgø gyvenimo metø. Tai buvo nepaprastas angelas, iðdroþtas ið senojo Erþvilko àþuolo. Lietuvos tûkstantmeèiui buvo ákurdinta dar 10 angelø. Kiekvienam ðimtmeèiui po angelà. Ir kalva tarsi tapo angelø namais. Juos statë: seniûnijos, policija, ugniagesiai ir eiliniai þmonës. Per pirmus metus atsirado 17 angelø. Ðiuo metu kalvoje, raibuliuojanèio eþero link, þvelgia 36 dideli angelai, o kiek maþuèiø angelëliø, sunku ir suskaièiuoti. Pabuvojome prie tikëjimo, atjautos, meilës, vilties, sveikatos, dvasios ramybës, motinos ir vaiko, tautø atgimimo, Baltijos kelio ir kitø angelø. Pasigërëjæ þmoniø rankø ir ðirdies darbais tapome ramesni, kad ir mus kaþkas saugo, myli, kad kiekvienas turime angelà sargà, jeigu ne Angelø kalvoje, tai savo ðirdyje. Pilni áspûdþiø gráþome namo. Nuoðirdus aèiû Andriui Palioniui uþ meilæ þmonëms, uþ nuoðirdumà, uþ apkabinimus ir mums skirtà laikà. Julija Barutienë Birðtono Boèiø bendrijos pirmininkë

7 7 p. Nr.33 (10188) Iðsinuomotume komercinës paskirties patalpas Prienuose ar greta jø, kv. m dydþio, I aukðte. Tel PASLAUGOS Nuotekø valymo árenginiai. Surinkimo talpyklos. Vandens ðuliniai. Rezervuarai srutoms (6-45 kub.m) Tel Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartonà, glaistome, daþome, kalame dailylentes, dedame visø tipø grindis, klojame plyteles, atliekame santechnikos darbus, elektros instaliacijos darbai, klojame trinkeles, lankstome skardas. Tel Ðlifuojame, dedame ir lakuojame parketà, dengiame stogus, skardiname, lankstome, ðiltiname ir daþome namø fasadus. Kasame pamatus, mûrijame, tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, langus, duris, atliekame langø apdailà, griovimo darbus. Statome karkasinius namus. Tel Nebrangiai atveþame kokybiðkà juodþemá ir natûralø kompostà. Veþamas kiekis 6-10 m 3. Tel VISI SANTECHNIKOS DARBAI: ðildymo, vandentiekio, kanalizacijos, katiliniø árengimo. Komplektuojame kokybiðkas santechnikos medþiagas su nuolaidomis. Tel Kaminø ádëklai: gaminimas, montavimas. Kaminø valymas. Tel Kokybiðkai kasame tvenkinius, rezervuarus, darome pylimus, ðlaitus, lyginame þemes, tvarkome sklypus. Nuomojame statybinæ technikà. Tel GAMINU DURIS - ypatingai ðiltas, Autoveþio paslaugos Tech. pagalba kelyje. Automobiliø transportavimas, kroviniø perveþimas. Tel Nekilnojamasis turtas Parduoda sodybà Verbyliðkiø k., netoli Verknës upës, yra 0,64 ha namø valdos ir 1,40 ha þemës ûkio paskirties þemës sklypai. Tel Parduoda sodà Ðilënø k., 6 a þemës, prie miðko, ûkinis pastatas. Yra galimybë ásigyti 3 a þemës ir statyti gyvenamàjá namà. Kainos sutartinës. Tel Parduoda 138 kv.m namà, yra ûkinis pastatas su garaþu, visos miesto ir vietinës komunikacijos, 12 arø þemës P ARDUODA saugias nuosaviems namams, ûkiniams pastatams ir rûsiams. Tel Gamina duris: namams, ûkiniams pastatams, laiptø pakopas su pastoviu ir slenkanèiu apðvietimu. Garantija ir kokybë. Tel Pjauname ràstus mobiliàja lentpjûve. Atvykstame á vietà. Kokybæ garantuojame. Tel.: , VISI ELEKTROS DARBAI: gedimø ðalinimas, varþø matavimai, naujos statybos namø elektros instaliacijos diegimas. Dirbame ir savaitgaliais. Tel Veþame grûdus, þvyrà, juodþemá. Tel Mobiliu juostiniu gateriu kokybiðkai pjaunu medienà. Atvykstu á vietà. Tel Daþymas, glaistymas, senø mediniø namø bei butø remonto darbai, laminato klojimas ir griovimo darbai. Tel Geriausia pagalba perkant ir parduodant Jûsø nekilnojamàjá turtà be jokiø rûpesèiø! Iðsamios konsultacijos,vertinimas, atvykimas á vietà. Garantuojame kokybæ ir pateisiname lûkesèius! Nekilnojamojo turto agentûra 21 Amþius. Tel Mobiliu gateriu pjaunu medienà iki 9 m ilgio, kreizuoju lentas kliento kieme. Pjaunu ir nedidelius kiekius. Tel Dezinfekuojame, valome geriamojo vandens ðulinius. Tel Automatiniø skalbimo maðinø, el. virykliø, indaploviø remontas, prijungimas. Atvykstame á namus. Dirbame ir savaitgaliais, suteikiame garantijà. Tel AKMENS APDIRBIMAS.. Paminklø, antkapiø, tvoreliø, kapavieèiø uþdengimø gamyba, projektavimas;. Betonavimas, montavimas, kapavieèiø tvarkymas, uþpylimas skalda;. Senø kapavieèiø restauravimas;. Nemokama konsultacija kapavietës tvarkymo klausimais;. Kiti akmens gaminiai. Tel Ekskavatoriaus (4,8 t) ir mini krautuvo BOBCAT NUOMA. Transportavimo paslaugos iki 6 t. Tel sklypas, atvestos dujos, Martiðiaus g., Prienuose. Tel Parduoda dviejø kambariø butà Birðtone. Tel km iki Prienø, Klebiðkio k., parduodama sodyba su 57a sklypu. Ràstinis namas su patogumais, ûkiniai pastatai, rûsys, asfaltuotas privaþiavimas. Ðalia - Prienlaukio eþeras. Kaina Eur. Tel Gyvuliai, gyvûnai Parduoda dvejø metø erþiliukà. Tel VIÐÈIUKAI, VIÐTOS, VIÐTAITËS, ANÈIUKAI, ÞÀSIUKAI, KALAKUÈIUKAI! Geguþës 6 d. (pirmadiená) ir geguþës 8 d. (treèiadiená) bus parduodami Vilniaus paukðtyne iðperinti greitai augantys vakcinuoti vienadieniai mësiniai viðèiukai (ROSS-308, KOBB-500). Pardavinësime mësinius anèiukus (Pekino, mulardus, albinosus), þàsiukus, vienadienes rûðiuotas viðtaites, savaièiø mësinius kalakutus, vakcinuotas mën. olandø veislës rudas, juodas, raibas, baltas viðtaites. Prekiausime kombinuotaisiais lesalais. Priimami uþsakymai paaugintiems savaièiø mësiniams iki 3 kg viðèiukams ásigyti. Kaðonyse 9.40 val., Jiezne val., Stakliðkëse val., Pieðtuvënuose val., Nemajûnuose val., Birðtono vienkiemyje val., Prienuose prie turgaus val., Balbieriðkyje val., Kunigiðkiuose val., Vartuose val., Strielèiuose val., Aðmintoje val., Pakuonyje val., Iðlauþe val., Rutkiðkëse val., Klebiðkyje val., Ðilavote val., Leskavoje val., Juodbûdyje val., Veiveriuose val., Skriaudþiuose val. Baltas autobusiukas su uþraðu Prekyba paukðèiais, tel SIÛLO DARBÀ Ieðkome atsakingos, rûpestingos auklës 1 m. aktyviam, linksmam berniukui priþiûrëti nuo birþelio mën. du tris kartus per savaitæ. Darbo vieta: Birðtonas. Tel Prienuose naujai atidaromai dviraèiø parduotuvei - taisyklai reikalingas dviraèiø remonto meistras. Tel Vieðbuèiui - restoranui Birðtone reikalinga administratorë, turinti patirties; virëja (s); virëjos padëjëja (s). Tel , galima siøsti savo CV el.p. PERKA Nekilnojamasis turtas Brangiausiai Lietuvoje perkame miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel Nekilnojamasis turtas Brangiai perka miðkà (gali turëti bendrasavininkø, bûti neatidalintas, su skolomis, areðtuotas). Sutvarko dokumentus. Tel Perkame miðkà didþiausiomis kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome ið karto. Tel Perku sodybà, namà, pamatus, taip pat þemës ar miðko sklypà nuo 3 ha. Þinantys siûlykite, atsilyginsime. Tel Ieðkau pirkti nebrangios sodybos Prienø arba e. Gali bûti vienkiemis. Tel Gyvuliai, gyvûnai Ámonë brangiai perka galvijus, atsiskaito ið karto. Iðsiveþame. Tel.: , P ARDUODA Birðtono sen. parduoda karves. Tel Parduoda paaugintas mësines viðtas. Tel Parduoda 8 metø ðvieþiapienæ karvæ. Tel Kietas kuras Pigiai parduoda malkas (skroblo, àþuolo, uosio, juodalksnio, berþo). Atveþa nemokamai. Tel Parduoda DURPIØ BRIKETUS, malkas, supjautas kaladëlëmis, ràstukais. Skubiai, nemokamai pristato jums patogiu laiku. Tel Ávairios prekës Parduoda dvi bièiø ðeimas su aviliais, traktoriø ZETOR-5611, 56 arklio galiø. Kainos - sutartinës. Tel Parduoda statybinæ medienà. Pjauna pagal kliento iðmatavimus nuo 2 m iki 8 metrø.. Malkas, supjautas kaladëmis Reikalingi pagalbiniai darbininkai. Tel Reikalingi melþëja ir pagalbinis darbininkas dirbti ûkyje su gyvuliais bei turintis teisæ vairuoti traktoriø. Gali bûti ðeima. Darbuotojams suteikiama gyvenamoji vieta. Atlyginimas pagal susitarimà. Tel Darbas namø tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, ádarbinimo mokesèiø nëra. Atlyginimas eurø. Amþius neribojamas, kalba nebûtina. Tel ; Ámonë tiesiogiai nuolat perka arklius. Tel.: , Ámonë tiesiogiai perka galvijus aukðèiausiomis ÞÛKB Krekenavos mësa kainomis. Tel Superka gero ir lieso ámitimo galvijus (AB Krekenavos agrofirma kainomis), taip pat perka arklius. Tel A. Bagdono IÁ brangiai perka verðelius ir telyèaites auginimui. Moka 6-21 proc. PVM. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis. Pasiima patys. Tel.: (8 319) , UAB GALVIJØ EKSPORTAS - ávairius pienu girdomus buliukus ir telyèaites, taip pat Belgus. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svarstyklëmis. Pasiima patys. Tel Brangiai perka verðelius, avis. Moka 6 arba 21 proc. priemokà. Tvarko visas valstybës teikiamas iðmokas. Tel.: , ÞÛB Þara superka karves, jauèius ir telyèias. Atsiskaito ið karto. Tvarko valstybës iðmokas, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, pasiima savo transportu. Tel.: (8 319) , , Perka telyèià arba verðelá nuo 6 mën. iki 3 metø tolimesniam auginimui ir pienines karves ar visà jø bandà. Tel ir skaldytas. Pristato á namus. Tel.: , Naminiai sviestiniai ðakoèiai Jûsø ðventëms! Tik ið natûraliø lietuviðkø produktø, pagal senoliø receptà. Svoris nuo 100 g iki 5 kg. Siunèiame á Lietuvos miestus ir uþsienio ðalis. Tel (Adresas: Revuonos g. 48, Prienai). Parduoda 1999 m. automobilá GOLF (ketvirtas modelis, 3 durø, 1,9 l, dyzelis). TA - iki 2020 m. Kaina - sutartinë. Tel Parduoda traktoriø ZETOR 59 kw, javø kombainà Volvo, kitkiná ðieno presà ir 4 metrø grëblá - vartytuvà. Tel Parduodu pianinà Petrof ir medþio apdirbimo stakles Eglutë. Tel Parduodu ávairias rotacines ðienapjoves, bulviø sodinamàsias, kauptukus, kasamàsias, traðø barstytuvus, ávairios talpos purkðtuvus, smulkintuvus (mulèerius ), ávairaus ploèio lëkðtines akë- Viðèiukai ir viðtaitës Geguþës 7 d. (antradiená) prekiausime AB Vilniaus paukðtynas iðperintais greitai auganèiais mësiniais COOB 500, ROSS 308 veislës vakcinuotais vienadieniais viðèiukais ir paaugintais 2, 3, 4 savaièiø; mësiniais anèiukais, þàsiukais, mësiniais kalakuèiukais BIG-6 (tik uþsakius); mënesiø rudomis, raibomis, baltomis, juodomis vakcinuotomis dedeklëmis viðtaitëmis, dedekliukais ir kaimiðkais viðèiukais. Prekiausime ir lesalais. Balbieriðkyje 9 val., Sûkuriuose 9.15 val., Geruliuose 9.30 val., Paprûdþiuose 9.40 val., Vartuose 9.50 val., Naujojoje Ûtoje 10 val., Þemaitkiemyje val., Jiestrakyje val., Ingavangyje val., Klebiðkyje val., Ðilavote val., Leskavoje 11 val., Skriaudþiuose val., Veiveriuose val., Iðlauþe val., Pakuonyje val., Aðmintoje val., Strielèiuose val., Prienuose val., Birðtone val., Birðtono vienkiemyje val., Nemajûnuose val., Vëþionyse val., Kaðonyse val., Jiezne val., Stakliðkëse val., Uþuguostyje 15 val., Pieðtuvënuose val., Vyðniûnuose val. Tel P ARDUODA 2019 m. geguþës 4 d. Sunkveþimiø autoservisas Garliavoje siûlo darbà: Automechanikui, automobiliø plovëjui, këbulø skardininkui - daþytojui. Aprûpiname visomis darbo priemonëmis ir medþiagomis. Visos socialinës garantijos, atlyginimas - nuo 800 Eur á rankas. Tel El.p.: Ávairios prekës Ámonë perka naudotus automobilius, Gali bûti be techninës apþiûros, nevaþiuojantys, iðregistruoti. Siûlykite visus variantus. Tel Perka bet kokià þemës ûkio technikà (pvz., traktoriø, priekabà ir jø padargus). Gali bûti neveikiantys. Tel Perku traukomà greiderá. Tel brangiai perka karves, jauèius, telyèias. Moka 6-21 proc. Sveria, pasiima, atsiskaito ið karto. Tele , Bitë , Telia Superkame karves, bulius ir telyèias KREKENAVOS AGRO FIRMOS supirkëja Olga Smailienë. Tel BRANGIAI PERKA verðelius ir didelius mësinius galvijus. Tel. (8 634) èias, frezas, grëblius - vartytuvus, plûgus, kultivatorius ir jø volus, þnyples, ðakes rulonams krauti, kauðus, naujas kabinas ir sëdynes traktoriams MTZ ir T- 25, rankines darþoviø sëjamàsias ir kauptukus, bulviø ðutintuvus, elektrinius gyvuliø aptvarus (kuoliukus, laidus, izoliatorius). Ávairias lenkiðkø padargø atsargines dalis, noragus. Tel ; UAB Rividë Akcija! Medþio briketams, kaina 110 Eur uþ paletæ, medþio granulës 150 Eur uþ tonà. Parduoda ir pristato: plautà akmens anglá (palaida arba fasuota 25 kg); Granulinæ akmens anglá (po 1t, po 25 kg); Durpiø briketai didmaiðiuose. Tel Parduoda dvigubo pjovimo medienà;. Pjauna ið savo medienos pagal kliento uþsakymà. Tel UAB GRASTA PARDUODA Plautà aukðèiausios rûðies Kuzbaso baseino akmens anglá. Durpiø briketus didmaiðiais po 500 kg. Atveþame, iðkrauname mechanizuotai su krautuvu Jums patogioje vietoje. Akmens anglis fasuota ir maiðuose po kg. Tel. Prienuose , Mauruèiuose

8 2019 m. geguþës 4 d. Nr.33 (10188) 8 p. Staigmena Prienuose: be dviejø lyderiø likusi Skycop nutraukë Þalgirio pergaliø serijà Dalyvavome tarptautiniame turnyre Balandþio 27 d. Vilniuje, Delfi sporto arenoje, vyko Open CBC International Badminton Tournament (Atviras CBC tarptautinis badmintono turnyras). Jame dalyvavo 86 þaidëjai, tarp jø - 15 ið kitø ðaliø: Baltarusijos, Kinijos, Irano, Latvijos. Suaugusiøjø B grupëje miðrøjá dvejetà þaidë 15 porø. Balbieriðkio badmintono klubo Svajonë þaidëja Gerda Trakymaitë poroje su kaunieèiu (JSO) Aivaru Kvedarausku nugalëjo visus varþovus ir iðkovojo pirmàjà vietà turnyre. Gerda ir Aivaras buvo apdovanoti nugalëtojø medaliais ir badmintono raketëmis. BK Svajonë informacija Prienø Skycop LKL èempionus namuose pasitiko be dviejø komandos lyderiø, taèiau tai nesutrukdë pateikti vienos didþiausiø sezono staigmenø. Be Malcolmo Granto ir Martyno Gecevièiaus þaidæ prieniðkiai sugebëjo nutraukti septyniø ið eilës Kauno Þalgirio pergaliø serijà. Aðtuntosios pozicijos reguliariajame sezone bandanti iðvengti Skycop pateikë rimtà paraiðkà ir 81:76 (23:20, 13:24, 21:12, 24:20) susitvarkë su Þalgiriu, kuriam tai buvo pirmasis pralaimëjimas ðalies pirmenybëse nuo kovo 3 d. Skycop ketvirtajame këlinyje dar turëjo keturiø taðkø persvarà (60:56), taèiau kaunieèiai spurtavo 8:2 ir persvërë rezultatà savo naudai 64:62. Skycop net ir á tai turëjo atsakymà ir po Kðyðtofo Lavrinovièiaus penkiø ið eilës taðkø iniciatyvà savo rankose ir vël turëjo ðeimininkai (67:64). Likus þaisti pusantros minutës Artûras Milaknis laisvas prametë ið toli, Mindaugas Lukauskis pasiaukojanèiai iðsaugojo kamuolá aikðtëje, o vienà baudos metimà pataikæs Vytenis Lipkevièius nutolino Skycop iki dviejø taðkø (72:70). Kitoje aikðtës pusëje Edgaras Ulanovas taip pat prametë ið toli laisvas, o likus þaisti 35 sekundes Darjuðas Lavrinovièius smeigë tolimà metimà 75:70. Po minutës pertraukëlës Skycop prasiþengë dar prieð gràþinant kaunieèiams kamuolá á aikðtæ ir buvo nubausti nesportine praþanga. Keturis taðkus per atakà pelnæ kaunieèiai sumaþino savo atsilikimà iki minimumo (74:75). Komandos po to apsikeitë dviem taðkais, o Þygimantas Janavièius, likus þaisti 9 sekundes, nutolino prieniðkius iki trijø taðkø (79:76). Lemiamoje atakoje Th. Walkupo mestas tritaðkis nelietë lanko, o Skycop pergalæ átvirtino V. Lipkevièiaus baudø metimai. lkl.lt informacija Zuikio krepðyje Velykos Velykø laikotarpis baigiasi Atvelykio ðvente, prabëgus savaitei po ðventø Velykø. Atvelykis - tradicinë ðventë vaikams. Gyvenimas - laikraðtis Jums ir apie Jus! Aðmintos daugiafunkcio centro kieme vyko Atvelykio ðventë Zuikio krepðyje - Velykos. Á jà susirinko Prienø Àþuolo progimnazijos Aðmintos pradinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jø mokytojai, kur juos pasitiko Velykø bobutë ir Velykø kiðkutis. Ðià dienà netrûko pramogø su marguèiais, jø ridenimo varþybø. Ðventës pabaigoje visi buvo apdovanoti Velykø kiðkuèio ðventinëmis lauktuvëmis. Rasa Ðiugþdinienë, Aðmintos bibliotekos bibliotekininkë Rima Vilkienë, Aðmintos laisvalaikio salës renginiø organizatorë REDAKCIJOS ADRESAS: Kauno g. 19 A, LT Prienai. El.paðtas: Leidþia UAB GYVENIMAS (SL 066). Laikraðtis ákurtas 1946 m. gruodþio 7 d. Redaktorës Ramutë pavaduotoja Ðimukauskaitë Nijolë UlozaitëInternete skaitykite: Redakcija: Redaktorë SAVIVALDYBIØ Ramutë Ðimukauskaitë DARBAS, POLITIKA, - VERSLAS, VERSLAS: ÞEMËS Ramutë ÛKIS, Ðimukauskaitë APLINKOSAUGA (60523, (60523, SOCIALINËS EKONOMIKA, PROBLEMOS, ÞEMËS ÛKIS, ÐVIETIMAS, APLINKOSAUGA: MEDICINA, Nijolë SPORTAS, Ulozaitë (60014, KULTÛRA, TEISËSAUGA, PASLAUGOS: SOCIALINËS Dalë PROBLEMOS, Lazauskienë, redaktorës ÐVIETIMAS, pavaduotoja MEDICINA, (60014, SPORTAS: Dalë Lazauskienë KOREKTÛRA: (60014, Ona Aliðauskienë (60015); KULTÛRA, BUHALTERIJA, TEISËSAUGA, SKELBIMAI: PASLAUGOS: Ona Laima Lodienë, Duoblienë Zina Lankevièienë ((8-682) 12642); (tel./faksas SENIÛNIJOS, 60012, TURGUS, KOREKTÛRA: kompiuterininkai Ona Aliðauskienë (60015); BUHALTERIJA, Mob. tel. SKELBIMAI: Ona Lodienë, Zina Lankevièienë (tel./faksas 60012, kompiuterininkai (tel , Mob.tel. (8-605) Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su laiðkø autoriø nuomonëmis. Uþ skelbimø turiná neatsakome. Laikraðtis iðeina treèiadieniais ir ðeðtadieniais. Ofsetinë spauda. Apimtis - 3 spaudos lankai. Indeksas Tiraþas: treèiadieniais egz., ðeðtadieniais egz. Rinko, maketavo UAB Gyvenimas. Spaudë UAB Alytaus spaustuvë, Seirijø g. 17, tel. (8 ~ 315)