MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K"

Transkriptas

1 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max Cheminis pavadinimas Netaikoma mišiniui Sinonimai Nėra CLP VI priedas, rodiklis Nr. Netaikoma C&L ID Nr. Nėra EC Nr. Netaikoma mišiniui REACH Reg. Nr. Netaikoma mišiniui CAS Nr. Netaikoma mišiniui Produkto naudojimas Herbicidas 1.3. Bendrovė / (pardavimų biuras) MONSANTO Europe S.A./N.V. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgium Telefonas: +32 (0) Faksas: +32 (0) El. paštas: 1.4. Skubios pagalbos numeriai Telefonas: Belgija +32 (0) PAVOJŲ ĮVARDIJIMAS 2.1. Klasifikacija Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 Neklasifikuojama kaip pavojinga Nacionalinė klasifikacija: Lietuva Neklasifikuojama kaip pavojinga Ženklinimo elementai Ženklinimas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Pavojaus piktograma / piktogramos Netaikoma Atsargumo frazė / frazės

2 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 2 / 11 P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P234 Laikyti tik originalioje talpykloje. Papildoma pavojingumo informacija EUH208 Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol- 3-ono mišinys. EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Ženklinimo elementai: Lietuva Ženklinimas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Pavojaus piktograma / piktogramos: Lietuva Netaikoma Atsargumo frazė / frazės: Lietuva P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P234 Laikyti tik originalioje talpykloje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus Kiti pavojai 0% mišinio sudaro nežinomo toksiškumo sudedamoji (-sios) dalis (-ys) 0% mišinio sudaro ingredientas (ingredientai), kurio pavojingumas vandens aplinkai yra nežinomas Galimi poveikiai aplinkai Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių Išvaizda ir kvapas (spalva / forma / kvapas) Bespalvis /Gelis / bekvapis Informacija apie toksikologiją pateikiama 11 skyriuje, o apie aplinką 12 skyriuje. 3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE INGREDIENTUS 3.1 Medžiaga: Netaikoma 3.2 Mišinys: Taip. Sudėtis / informacija apie ingredientus Komponentai CAS Nr. EC Nr. ES sąrašo Nr. / REACH Reg. Nr. / C&L ID Nr. Glifosato kalio druska / - / Structuring agent - / - / - Vanduo ir kitos sudedamosios dalys - / - / - Koncentracija Klasifikacija 8,00 % Lėtinis toksiškumas vandens ekosistemoms 2 kategorija; H411; {c} 2,50 % Lėtinis toksiškumas vandens ekosistemoms 3 kategorija; H412 89,50 % Neklasifikuojama kaip pavojinga.; Veiklioji sudedamoji medžiaga N (fosfonometil) glicino kalio druska; {Glifosato kalio druska} Speciali cheminė medžiagą identifikuojanti informacija yra neskelbiama, nes tai yra bendrovės Monsanto Company komercinė paslaptis.

3 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 3 / 11 Visas klasifikacijos kodo testas: Žr. 16 skyrių. 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS Naudokite 8 skyriuje rekomenduojamas individualios apsaugos priemones Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Sąlytis su akimis Nedelsdami praplaukite dideliu vandens kiekiu. Jei tai nesunku atlikti, išimkite kontaktinius lęšius Sąlytis su oda Nusivilkite užterštus drabužius, nusiimkite rankinį laikrodį ir papuošalus. Pakenktą odą nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Prieš apsivilkdami pakartotinai, išskalbkite drabužius ir išvalykite batus Udisanje Išneškite į gryną orą Nurijimas Nedelsdami skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui ir pasitarkite dėl gydymo. Jeigu asmuo gali nuryti, duokite jam išgerti stiklinę vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip daryti nurodė apsinuodijimų centras ar gydytojas. Sąmonę praradusiam asmeniui neduokite jokių valgomų / geriamų produktų Svarbiausi simptomai ir poveikiai, tiek ūmūs, tiek uždelsti Galimi poveikiai sveikatai Tikėtini poveikio būdai: Sąlytis su oda, sąlytis su akimis Sąlytis su akimis, trumpalaikis: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių. Sąlytis su oda, trumpalaikis: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių. Nuryta vieną kartą: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių Greitosios medicininės priežiūros ir specialaus gydymo poreikio indikacijos Kreipkitės patarimo į gydytojus Šis produktas neslopina cholinesterazės Priešnuodis Gydymas atropinu ir oksimais neskirtinas. 5. GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 5.1. Gesinamosios terpės Rekomenduojamas: Vanduo, Putos, Sausa cheminė medžiaga, Anglies dioksidas (CO2) 5.2. Specialūs pavojai Retas gaisro ar sprogimo pavojus. Siekiant apsaugoti aplinkos užteršimą kiek įmanoma sumažinkite vandens suvartojimą. Aplinkosauginės atsargumo priemonės: žr. 6 skyrių Pavojingi degimo produktai anglies monoksidas (CO), Fosforo oksidai (PxOy), Azoto oksidai (NOx) 5.3. Patarimai gaisrininkams Autonominis kvėpavimo aparatas. Panaudojus įrangą ji turi būti kruopščiai nukenksminta Užsiliepsnojimo taškas

4 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 4 / 11 Neblyksi. 6. PRIEMONĖS ATSITIKTINAI PASKLIDUS 6.1. Asmeninės atsargumo priemonės Vadovaukitės 7 skyriuje išdėstytomis tvarkymo rekomendacijomis ir 8 skyriuje išdėstytomis asmeninės apsaugos rekomendacijomis Aplinkosauginės atsargumo priemonės Mažinkite plitimą. Išsipylusią medžiagą apribokite smėlio maišais ar kitomis priemonėmis. Laikykite atokiau nuo drenažo, kanalizacijos, kanalų ir vandentiekio Valymo metodai Absorbuoti žeme, smėliu ar absorbuojančia medžiaga. labai užterštą dirvožemį iškaskite. Surinkti į talpykles atliekoms. Informacija apie talpyklių tipus pateikiama 7 skyriuje. Likučius nuskalaukite mažu vandens kiekiu. Siekiant apsaugoti aplinkos užteršimą kiek įmanoma sumažinkite vandens suvartojimą. Informacija apie išsiliejusios medžiagos šalinimą pateikiama 13 skyriuje. 7. TVARKYMAS IR LAIKYMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Buityje reikia laikytis geros gamybos praktikos ir asmens higienos. NERAGAUKITE IR NENURYKITE. Venkite sąlyčio su akimis, oda ir rūbais. Venkite įkvėpti garų ar miglos. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Pabaigę tvarkyti ar susilietę kruopščiai nusiplaukite rankas. Užterštus drabužius išskalbkite, prieš naudodami pakartotinai. Panaudoję kruopščiai išvalykite įrengimus. Šalindami įrangos plovimui naudotą vandenį neužterškite drenažo, kanalizacijos ir vandens tiekimo sistemų. Informacija apie plovimui panaudoto vandens šalinimą pateikiama saugos duomenų lapo 13 skyriuje. Ištuštintose talpyklėse lieka garų ir produkto likučių. LAIKYKITĖS ANT ETIKETĖS PARAŠYTŲ NURODYMŲ, NET KAI TALPA YRA IŠTUŠTINTA Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Suderinamos medžiagos laikant: nerūdijantis plienas, stiklo pluoštas, plastikas, stiklo įdėklas Nesuderinamos medžiagos laikant: galvanizuotas plienas, neliniuotas maažanglis plienas, žr. 10 skyrių. Mažiausia laikymo temperatūra: 0 C Didžiausia laikymo temperatūra: 50 C Saugoti nuo vaikų Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. Talpyklę laikykite sandariai uždarytą, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti tik gamintojo pakuotėje Ilgą laiką laikant žemesnėje kaip minimalioje laikymo temperatūroje gali iš dalies kristalizuotis Specifinis galutinis panaudojimas / panaudojimai Netaikoma 8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai poveikio per orą ribos Komponentai Glifosato kalio druska Rekomendacijos dėl poveikio Nenustatyta jokių specialių profesinio poveikio ribų.

5 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 5 / 11 Structuring agent Vanduo ir kitos sudedamosios dalys Nenustatyta jokių specialių profesinio poveikio ribų. Nenustatyta jokių specialių profesinio poveikio ribų Ekspozicijos kontrolė techninė kontrolė Užtikrinkite ištraukiamąjį vietos vėdinimą. Vietose, kur gali susiliesti su akimis, turi būti paruoštos lengvai prieinamos priemonės akims plauti. Akių apsauga: Nešiokite apsauginius akinius. Odos apsauga: Pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio atveju: Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės įskaitant pagamintas iš vandeniui atsparių medžiagų, pavyzdžiui, nitrilo, butilo, neopreno, polivinilo chlorido (PVC), natūralios gumos ir (arba) barjerinio laminato. Jeigu yra reikšminga sąlyčio galimybė: Naudokite antveidį. Vilkėkite cheminėms medžiagoms atsparius drabužius / avalynę. Kvėpavimo takų apsauga: Jeigu poveikis per orą yra didesnis: Naudokite respiratorių. Visą veidą dengiantis antveidis / gobtuvas / šalmas su respiratoriumi gali pakeisti cheminėms medžiagoms atsparius akinius. Kai rekomenduojama, kreipkitės į individualių apsaugos priemonių gamintoją ir įsigykite tai veiklai tinkamą įrangą. 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS Šie fizikiniai duomenys yra tipiškos vertės, gautos tiriant medžiagą, tačiau skirtingų mėginių charakteristikos gali būti nevienodos. Tipinės vertės neturėtų būti laikomos patikimomis atskiros gamybos partijos ar produkto specifikacijos analizės charakteristikomis. 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Spalva / spalvos Bespalvis intervalas: Forma: Gelis kvapas: bekvapis Kvapo riba: Duomenų nėra. Fizikinės formos pokyčiai (lydymasis, virimas ir kt.): Užšalimo taškas: Duomenų nėra. Virimo taškas: Duomenų nėra. Užsiliepsnojimo taškas: Neblyksi. Sprogumo savybės: Sprogumo savybėmis nepasižymi Savaiminio užsidegimo Duomenų nėra. temperatūra: savaime greitėjančio Duomenų nėra. suirimo temperatūra (SADT): Oksiduojančios savybės: nėra Santykinis tankis: 1,09 Garų slėgis: Reikšmingu lakumu nepasižymi, vandeninis tirpalas. Garų tankis: Netaikoma

6 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 6 / 11 Dinaminis klampumas: Kinematinis klampumas: Tankis: Tirpumas: ph: Pasiskirstymo koeficientas: 9.2 Kita informacija Garavimo 45 Pa.s Duomenų nėra. 1,09 g/cm3 Vanduo: Visiškai susimaišantis. 10 g/l log Pow: 25 C (Glifosatas) Duomenų nėra. 10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS Reaktingumas Reaguoja su galvanizuotu plienu ar neliniuotu mažaangliu plienu susidarant vandeniliui, labai degioms dujoms, galinčioms sprogti Cheminis stabilumas Tvarkant ir laikant įprastomis sąlygomis yra stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Reaguoja su galvanizuotu plienu ar neliniuotu mažaangliu plienu susidarant vandeniliui, labai degioms dujoms, galinčioms sprogti Vengtinos sąlygos Nėra Nesuderinamos medžiagos Nesuderinamos medžiagos laikant: galvanizuotas plienas, neliniuotas maažanglis plienas, žr. 10 skyrių. Suderinamos medžiagos laikant: žr. 7.2 skyrių Pavojingi skilimo produktai Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Šis skyrius yra skirtas toksikologams ir kitiems sveikatos specialistams Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas nurijus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Ūmus toksiškumas per odą: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Ūmus toksiškumas įkvėpus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Odos dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Akių ėsdinimas/akių dirginimas.: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų kvėpavimo takų jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Reprodukcinis/raidos toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

7 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 7 / 11 Toksiškumas konkrečiam organui vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Toksiškumas konkrečiam organui pasikartojantis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Pavojus įkvėpus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų Svarbiausi simptomai ir poveikiai, tiek ūmūs, tiek uždelsti Galimi poveikiai sveikatai Tikėtini poveikio būdai: Sąlytis su oda, sąlytis su akimis Sąlytis su akimis, trumpalaikis: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių. Sąlytis su oda, trumpalaikis: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių. Nuryta vieną kartą: Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių. Toliau apibendrinti duomenys, gauti apie produktą, panašius produktus ir apie komponentus. Genotoksiškumas Nėra genotoksiškas. Similar formulation Ūmus toksiškumas nurijus Žiurkė, LD50: > mg / kg kūno svorio Mirštamumo nėra. Praktiškai netoksiška. Ūmus toksiškumas per odą Žiurkė, LD50: > mg / kg kūno svorio Mirštamumo nėra. Praktiškai netoksiška. Odos dirginimas Triušis, 3 gyvūnai: Paraudimas, individualūs ES balai: 0; 0; 0 Patinimas, individualūs ES balai: 0; 0; 0 gijimo dienos: 0 Odos nedirgina. Akių dirginimas. Triušis, 3 gyvūnai: Junginės paraudimas, individualūs ES balai: 0,3; 0; 0 Junginės patinimas, individualūs ES balai: 0; 0; 0 Ragenos drumstumas, individualūs ES balai: 0; 0; 0 rainelės pažeidimas, individualūs ES balai: 0; 0; 0 gijimo dienos: 2 Lengvai dirgina akis, tačiau nepakankamai, kad būtų klasifikuojama. Lengvas dirginimas. Odos jautrinimas Pelė, pelių vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA): Neigiamas. N (fosfonometil) glicinas; {glifosatas} Genotoksiškumas Nėra genotoksiškas. Kancerogeniškumas Neturi kancerogeninio poveikio žiurkėms ir pelėms. Reprodukcinis/raidos toksiškumas

8 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 8 / 11 Poveikis žiurkių ir triušių raidai pastebėtas tik esant žymiam toksiniam poveikiui patelei. Poveikis žiurkių dauginimosi funkcijai pastebėtas tik esant žymiam toksiniam poveikiui patelei. 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Šis skyrius yra skirtas ekotoksikologams ir kitiems aplinkosaugos specialistams Toksiškumas Duomenų nėra Patvarumas ir skaidomumas Duomenų nėra Bioakumuliacijos potencialas Duomenys apie pasiskirstymo koeficientą pateikiami 9 skyriuje Judumas dirvožemyje Duomenų nėra PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Mišinys, neapibūdinamas kaip patvarus, biologiškai besikaupiantis ar toksiškas (PBT) ar labai patvarus, labai biologiškai besikaupiantis (vpvb) Kiti nepageidaujami poveikiai Jeigu naudojama laikantis naudojimo rekomendacijų, nesitikima, kad sukels reikšmingų nepageidaujamų poveikių Papildoma informacija Jei galima, toliau apibendrinti duomenys, gauti apie panašius produktus ir apie komponentus. Similar formulation Toksiškumas vandens ekosistemoms, žuvys Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss): Ūmus toksiškumas, 96 valandos, statiškas, LC50: > 930 mg / l Toksiškumas vandens sistemoms, bestuburiai Vandens blusa (Daphnia magna): Ūmus toksiškumas, 48 valandos, statiškas, EC50: > 961 mg / l Toksiškumas vandens ekosistemoms, dumbliai / vandens augalai Žaliasis dumblis (Pseudokirchneriella subcapitata): Ūmus toksiškumas, 72 valandos, statiškas, NOEC (augimo greitis): 29 mg / l Žaliasis dumblis (Pseudokirchneriella subcapitata): Ūmus toksiškumas, 72 valandos, statiškas, ErC50 (augimo greitis): > 466 mg / l Toksiškumas nariuotakojams Naminės bitės (Apis mellifera): Kreipkitės, 48 valandos, LD50: > 100 µg veikliosios medžiagos / bitės Naminės bitės (Apis mellifera): nurijus, 48 valandos, LD50: > 102,5 µg veikliosios medžiagos / bitės N-(phosphonomethyl)glycine {glyphosate}

9 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 9 / 11 Toksiškumas paukščiams Virgininė putpelė (Colinus virginianus): Ūmus toksiškumas nurijus, viena dozė, LD50: > mg / kg kūno svorio Biologinis kaupimasis Melsvažiaunis saulešeris (Lepomis macrochirus): Visa žuvis: BCF: < 1 Reikšmingos bioakumuliacijos nesitikima. Išsisklaidymas Dirvožemis, laukas: Pusamžis: dienos Koc: l / kg Labai gerai susigeria į dirvožemį. Vanduo, aerobinis: Pusamžis: < 7 dienos 13. ŠALINIMO ASPEKTAI Atliekų tvarkymo metodai Produktas Vadovaukitės visomis vietos / regiono / šalies / tarptautinėmis atliekų šalinimo taisyklėmis. Laikykitės esamo direktyvų leidimo dėl bendrųjų atliekų, šalinimo į sąvartynus ir pavojingų atliekų deginimo, ES atliekų sąrašo ir atliekų vežimo reglamento. Pagal klasifikaciją, gamintojo nustatytą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 [CLP], produktas gali būti šalinamas kaip nepavojinga pramonės atlieka. Rekomenduojama šalinti deginimo įmonėje energijai gauti. Laikykite atokiau nuo drenažo, kanalizacijos, kanalų ir vandentiekio Konteineris Laikykitės visų vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių atliekų šalinimo, pakuotės atliekų surinkimo / šalinimo reglamentų Laikykitės esamo direktyvų leidimo dėl bendrųjų atliekų, šalinimo į sąvartynus ir pavojingų atliekų deginimo, ES atliekų sąrašo ir atliekų vežimo reglamento. Talpų pakartotinai NENAUDOKITE. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Šalinkite kaip nepavojingas buitines atliekas. Laikykite, kad surinktų patvirtinta buitinių pakuočių atliekų šalinimo tarnyba. Jeigu yra tinkamos priemonės / įranga, perdirbkite. Nepavojingą talpyklą pakartotinai naudokite tik, jeigu įmanoma tinkamai kontroliuoti perdirbto plastiko galutinį panaudojimą. Tinka tik gamybiniam perdirbimui. NEPERDIRBKITE plastiko, kuris gali patekti žmonėms arba gali liestis su maistu. Ši pakuotė atitinka energijos gavybos reikalavimus. Rekomenduojama šalinti deginimo įmonėje energijai gauti. Vadovaukitės 7 skyriuje išdėstytomis tvarkymo rekomendacijomis ir 8 skyriuje išdėstytomis asmeninės apsaugos rekomendacijomis. 14. TRANSPORTO INFORMACIJA Šiame skyriuje pateikiami duomenys yra tik informacinio pobūdžio. Prašome naudotis atitinkamomis taisyklėmis ir tinkamai suklasifikuoti gabenamą krovinį. ADR / RID 14.1 JT Nr.: Netaikoma 14.2 Teisingas Krovinio Pavadinimas (Techninis Pavadinimas, jei reikia): Netaikoma 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: Netaikoma

10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 10 / Pakavimo grupė: Netaikoma 14.5 Pavojai aplinkai: Netaikoma 14.6 Specialios atsargumo priemonės vartotojui: Netaikoma IMO 14.1 JT Nr.: Netaikoma 14.2 Teisingas Krovinio Pavadinimas (Techninis Pavadinimas, jei reikia): Netaikoma 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: Netaikoma 14.4 Pakavimo grupė: Netaikoma 14.5 Pavojai aplinkai: Netaikoma 14.6 Specialios atsargumo priemonės vartotojui: Netaikoma 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma IATA / ICAO 14.1 JT Nr.: Netaikoma 14.2 Teisingas Krovinio Pavadinimas (Techninis Pavadinimas, jei reikia): Netaikoma 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: Netaikoma 14.4 Pakavimo grupė: Netaikoma 14.5 Pavojai aplinkai: Netaikoma 14.6 Specialios atsargumo priemonės vartotojui: Netaikoma 15. Informacija apie reglamentavimą Medžiagai / mišiniui taikomos specialios saugos, sveikatos ir aplinkos taisyklės / teisės aktai SP1: Neužteršti vandens gaminiu arba jo pakuote Cheminės saugos vertinimas Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 cheminės saugos vertinimo atlikti nereikia, todėl ji nebuvo atlikta. Rizikos vertinimas buvo atliktas laikantis Reglamentą 1107/2009/EB reikalavimų. 16. KITA INFORMACIJA Čia pateikiama informacija nebūtinai yra išsami, tačiau ji pateikia svarbius ir patikimus duomenis. Laikykitės visų vietos / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių. Jei reikia daugiau informacijos, prašome kreiptis į tiekėją. Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (II priedu), paskutinį kartą papildytu Reglamentu (EB) Nr. 2015/830 Šiame dokumente vadovaujamasi britų anglų kalbos rašybos taisyklėmis. Komponentų klasifikacija Komponentai Glifosato kalio druska Structuring agent Vanduo ir kitos sudedamosios dalys Klasifikacija Lėtinis toksiškumas vandens ekosistemoms 2 kategorija H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Lėtinis toksiškumas vandens ekosistemoms 3 kategorija H412 Kenksminga vandens ekosistemoms, sukelia ilgalaikį poveikį. Neklasifikuojama kaip pavojinga. Baigiamosios pastabos: {a} ES etiketė (pačio gamintojo klasifikacija) {b} ES etiketė (I priedas)

11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 11 / 11 {c} ES CLP klasifikacija (VI priedas) {d} ES CLP (pačio gamintojo klasifikacija) Išsamus dažniausiai naudojamų akronimų paaiškinimas. BCF (biokoncentracijos veiksnys), BOD (biocheminis deguonies poreikis), COD (cheminis deguonies poreikis), EC50 (50 % poveikio mastą sukelianti koncentracija), ED50 (50 % veikliosios dozės), I.M. (į raumenis), I.P. (į pilvo ertmę), I.V. (į veną), Koc (dirvožemio adsorbcijos koeficientas), LC50 (50 % letališkumo koncentracija), LD50 (50 % letališkumo dozės), LDLo (mažiausios letališkumo dozės riba), LEL (žemiausia sprogimo riba), LOAEC (mažiausia koncentracija, sukelianti pastebimus nepageidaujamus šalutinius reiškinius), LOAEL (žemiausias lygis, sukeliantis pastebimus nepageidaujamus šalutinius reiškinius), LOEC (mažiausia pastebimą poveikį sukelianti koncentracija), LOEL (žemiausias pastebimą poveikį sukeliantis lygis), MEL (didžiausio poveikio riba), MTD (didžiausia toleruojama dozė), NOAEC (pastebimų nepageidaujamų reiškinių nesukelianti koncentracija), NOAEL (pastebimų nepageidaujamų reiškinių nesukeliantis lygis), NOEC (pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija), NOEL (pastebimo poveikio nesukeliantis lygis), OEL (profesinio poveikio riba), PEL (leidžiama poveikio riba), PII (pirminis dirginimo indeksas), Pow (pasiskirstymo koeficientas n- oktanolis / vanduo), S.C. (po oda), STEL (trumpalaikio poveikio riba), TLV-C (slenkstinės ribos vertė aukščiausia), TLV-TWA (slenkstinės ribos vertė - laiko vidurkis), UEL (viršutinė sprogimo riba) Nors čia pateikiama informacija ir rekomendacijos (toliau informacija ) grindžiama gera valia ir įsitikinimu, kad, remiantis iki šio momento turima informacija, ji yra teisinga, bendrovė MONSANTO Company ir visi jos filialai neskelbia jokių pareiškimų, patvirtinančių jos išsamumą ar tikslumą. Informacija yra teikiama su sąlyga, kad ją gavę asmenys prieš pradėdami naudoti patys nuspręs, kiek ji yra tinkama konkretiems tikslams. Bendrovė MONSANTO Company ar bet kuris jos filialas jokiu atveju nebus atsakinga už bet kokio pobūdžio žalą, atsiradusią dėl informacijos naudojimo ar pasitikėjimo ja. KIEK TAI LIEČIA INFORMACIJĄ ARBA PRODUKTĄ, SU KURIUO SUSIJUSI INFORMACIJA, ČIA NEPAREIKŠTA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR TARIAMŲ PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR BET KOKIO KITO POBŪDŽIO TVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ. Saugos duomenų lapo (SDL) priedas Cheminės saugos ataskaita: Perskaitykite etiketėje pateiktus nurodymus ir jų laikykitės Dokumento pabaiga

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

1

1 1. SKIRSNIS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius : Variklinė alyva 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti

Detaliau