Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima"

Transkriptas

1 Medžiagos grupė Psl. 1 iš m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai, kuriuose pateikta nauja redakcija ar nauja informacija pažymėti. 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius... TREND 90 Sudėtyje yra poli(oksi-1,2-etandiilo), α-izodecil-ω-hidroksi- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gali būti naudojamas tik kaip augalų apsaugos produktų adjuvantas. CHEMINOVA A/S, FMC korporacijos filialas 1.4 Pagalbos telefono numeris... Medicininė greitoji pagalba: SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI Dėl protėkio, gaisro, išsiliejimo,ar avariniais atvejais: / (CHEMTREC - Collect) 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Ūmus toksiškumas prarijus: 4 kategorija (H302) Smarkus akių pažeidimas: 1 kategorija (H318) Pavojus sveikatai... Pavojus aplinkai... Produktas gali būti žalingas nurijus ir gali sukelti nuolatinį akių pažeidimą. Nenumatoma, kad vandens aplinkai gali prireikti klasifikuoti, tačiau turi būti vengiama nekontroliuojamo patekimo į aplinką. 2.2 Ženklinimo elementai Pagal ES reg. 1272/2008 ir pataisas Medžiagos identifikatorius... Trend 90 Sudėtyje yra poli(oksi-1,2-etandiilo), α-izodecil-ω-hidroksi-

2 Medžiagos grupė Psl. 2 iš 10 Pavojaus piktograma (GHS05)... Signalinis žodis... Pavojaus teiginiai H H Prevenciniai pareiškimai P P P301+P P305+P351+P P P Atsargiai Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti akių apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalauti burną. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingos atliekos. 2.3 Kiti pavojai... Nei viena iš produkte esančių sudėtinių dalių neatitinka PBT ar vpvb kriterijų. 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1 Medžiagos... Produktas yra mišinys, ne vientisa medžiaga 3.2 Mišiniai... Žr. 16 skirsnį, kuriame pateiktas visas pavojaus teiginių tekstas. Praneštinas ingredientas Poli(oksi-1,2-etandiilo), α-izodecil-ω- hidroksi- Turinys (% w/w) CAS Nr. EB Nr. (EINECS Nr.) Klasifikavimas Nėra Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašas Įkvėpus... Sąlytis su oda... Patekus į akis... Jei patiriate diskomfortą, nedelsdami išimkite iš ekspozicijos. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei atsiranda simptomų. Nedelsdami nusivilkite suterštus drabužius ir avalynę. Nuplaukite odą vandeniu. Plaukite vandeniu ir muilu. Jei simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Nedelsdami skalaukite akis vandeniu ar akių plovimo skysčiu, kartais

3 Medžiagos grupė Psl. 3 iš 10 atmerkdami vokus, kol neliks cheminės medžiagos. Po kelių minučių išsiimkite kontaktinius lęšius (jei nešiojate) ir praskalaukite dar kartą. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. Prarijus Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Gydytojui skirtos pastabos... Nerekomenduojama sukelti vėmimo. Išskalaukite burną ir duokite vandens ar pieno. Jei prasidės vėmimas, išsivėmę praskalaukite burną ir vėl išgerkite skysčių. Kreipkitės į medikus. Akių dirginimas. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Joks poveikio priešnuodis nuo šios medžiagos nėra žinomas. Galima išplauti skrandį ir (arba) skirti aktyvuotos anglies. 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1 Gesinimo priemonės... Nedideliems gaisrams gesinti tinka sausa cheminė medžiaga ar anglies dioksidas, dideliems vandens purslai ar putos. Venkite stiprios vandens srovės. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Pagrindiniai skaidymosi produktai: anglies monoksida ir anglies dioksidas. 5.3 Patarimai gaisrininkams... Gaisro paveiktas talpas vėsinkite vandeniu. Prie gaisro artinkitės pavėjui, kad išvengtumėte pavojingų garų ir toksiškų skilimo produktų poveikio. Gaisrą gesinkite, stovėdami saugiu atstumu arba maksimaliai leidžiamu atstumu. Aplink teritoriją iškaskite griovelį, kad užterštas vanduo nenutekėtų. Ugniagesiai turi būti su apsauginiais drabužiais ir kvėpavimo aparatais. 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Rekomenduojama turėti iš anksto nustatytą planą išsiliejimams tvarkyti. Reikėtų turėti tuščių uždaromųjų talpų išsiliejusioms medžiagoms susemti. Jei išsiliejimas didelis (10 tonų produkto ar daugiau): 1. Naudokite asmens saugos įrangą, žr. 8 skirsnį. 2. Skambinkite avariniu tel. Nr., žr. 1 skirsnį. 3. Įspėkite atitinkamas institucijas. Valydami išsiliejusias medžiagas, laikykitės visų atsargumo priemonių. Naudokite asmens saugos įrangą. Priklausomai nuo išsiliejimo dydžio, tai gali būti respiratorius, veido kaukė ar apsauginiai akiniai, nuo cheminio poveikio apsaugantys drabužiai, pirštinės ir batai.

4 Medžiagos grupė Psl. 4 iš 10 Jei saugu, nedelsdami stabdykite išsiliejimą. 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Suvaldykite išsiliejimą, kad nebūtų užterštas paviršius, gruntas ar vanduo. Plauti naudojamas vanduo neturi patekti į paviršinio vandens nuotekų sistemas. Apie nevaldomą tekėjimą į vandenį reikia įspėti atitinkamas tarnybas. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Rekomenduojama apsvarstyti tokias išsiliejimo poveikio mažinimo priemones kaip apsauginės sienos ar gaubtai. Žr. GHS (4 priedo 6 dalis). Jei reikia, uždenkite vandens nuotekų sistemas. Nedidelius kiekius ant grindų ar kitų nelaidžių paviršių išsiliejusios medžiagos susemkite sugeriamąja medžiaga, pvz., universaliuoju ryšikliu, Fulerio žemę ar kitą sugeriamąjį molį. Perkelti į tinkamus konteinerius. Nuvalykite erdvę su stipriais pramoniniais plovikliais ir daug vandens. Panaudotas talpas gerai uždarykite ir pažymėkite. Produktui išsiliejus į vandenį, reikia kiek įmanoma labiau atskirti užterštą vietą. Užterštas vanduo turi būti susemtas ir atiduotas išvalyti ar pašalinti. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius... Apie asmens apsaugą skaitykite 8.2 poskyryje Apie šalinimą skaitykite 13 skirsnyje. 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Pramoninėje aplinkoje rekomenduojama vengti asmeninio kontakto su produktu, jei įmanoma, naudoti uždaras nuotolinio valdymo sistemas. Jei tai įmanoma, medžiagas perkelkite naudodami mechanines priemones. Būtinas tinkamas vėdinimas arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Išmetamosios dujos turi būti filtruojamos ar kitaip apdorojamos. Daugiau informacijos apie asmens apsaugos priemones šioje situacijoje žr. 8 skirsnyje. Skirta naudoti kaip pesticidų adjuvantas, pirmiausia perskaitykite etiketėje arba pakuotėje esančius įspėjimus ir informaciją apie asmens apsaugos priemones arba kitus oficialius nurodymus ar galiojančias taisykles. Jei jų nėra, žr. 8 skirsnį. Nedelsdami nusirenkite suterštus drabužius. Gerai nusiprauskite. Prieš nusimaudami pirštines nuplaukite jas vandeniu ir muilu. Po darbo nusivilkite visus darbinius drabužius ir avalynę. Nusiprauskite duše vandeniu ir muilu. Išeidami iš darbo vilkėkite tik švariais drabužiais. Po kiekvieno naudojimo vandeniu ir muilu išplaukite apsauginius drabužius ir įrangą. Nepilkite į aplinką. Neterškite vandens, šalinant nuotekų įrenginiais. Iš valymo įrangos ir t. t. surinkite visas atliekas ir likučius ir juos

5 Medžiagos grupė Psl. 5 iš 10 šalinkite, kaip pavojingas medžiagas. Apie šalinimą skaitykite 13 skirsnyje. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Produktas yra stabilus įprastomis sandėliavimo sąlygomis. Laikymo temperatūra: 5-50 C. Laikykite uždaruose, pažymėtuose induose. Sandėliavimo patalpos turi būti pastatytos iš nedegių medžiagų, uždaros, sausos, vėdinamos, su nelaidžiomis grindimis. Būtinos prieigą neįgaliotiems asmenims ir vaikams ribojančios priemonės. Patalpa turi būti naudojama tik cheminėms medžiagoms sandėliuoti. Šalia neturi būti maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų. Turi būti įrengta rankų plovimo vieta. 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Produktas gali būti naudojamas tik kaip augalų apsaugos produktų adjuvantas. 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA) 8.1 Kontrolės parametrai Asmens poveikio ribinės vertės... DNEL, PNEC... Mūsų žiniomis, nėra nustatyta. Tačiau gali būti laikomasi vietinių taisyklių nustatytų asmeninių ekspozicijų ribų. Nėra duomenų 8.2 Poveikio kontrolė... Naudojant uždaroje sistemoje, asmens saugos įranga nereikalinga. Toliau pateikta informacija taikoma kitoms situacijoms, kai neįmanoma naudotis uždara sistema arba kai sistemą būtina atidaryti. Prieš atidarydami, apsvarstykite įrangos arba vamzdžių sistemų nukenksminimo galimybę. Toliau nurodytos atsargumo priemonės pirmiausiai taikomos naudojant ir ruošiant neatskiestą produktą ir purškiamąjį tirpalą, tačiau taip pat rekomenduotinos purkšti. Kvėpavimo apsauga Apsauginės pirštinės Akių apsauga... Nėra tikėtina, kad produktas, kai naudojamas įprastai, keltų poveikį per orą, tačiau atsitiktinio nuotėkio atveju, kai susidaro daug garų ar lašelių, darbuotojai privalo naudoti oficialiai patvirtintas kvėpavimo takų apsaugos priemones su universaliais bei dalelių filtrais. Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, tokias kaip barjerinis laminatas, butilo guma, nitrilo guma. Šios medžiagos sudėtinių dalių prasiskverbimo per šias pirštines laikas nežinomas, tačiau tikėtina, kad pirštinės tinkamais apsaugo. Užsidėkite apsauginius akinius. Rekomenduojama darbo vietoje įrengti akių skalavimo fontanėlį, jei produkto netyčia patektų į akis.

6 Medžiagos grupė Psl. 6 iš 10 Odos apsauga... Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparius drabužius, kad apsisaugotumėte sąlyčio su oda (priklausomai nuo galimo poveikio). Įprastai dirbant, kai negalima kurį laiką išvengti sąlyčio su produktu, užtenka vandeniui nelaidžių kelnių ir prijuostės iš cheminėms medžiagoms atsparių medžiagų arba PE kombinezonų. Naudotus PE kombinezonus reikia išmesti, jei jie suteršti. Jei numatomas išskirtinis ar ilgesnis sąlytis, gali reikėti naudoti kombinezonus su apsauginiu laminatu. 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda... Bespalvis skystis Kvapas... Švelnus Kvapo slenkstis... Nenustatyta ph g/l dispersijos vandenyje: 5 7 Lydymosi / užšalimo temperatūra Nenustatyta Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas C Pliūpsnio temperatūra... Virš 130 C, jei jis yra Garavimas... Nenustatyta Degumas (kietas / dujos)... Netaikoma (skystis) Viršutinė / apatinė degumo ar sprogumo riba... Nenustatyta Garų slėgis Pa esant 20 C Garų tankis... Nenustatyta Santykinis tankiss... Nenustatyta Tankis: 1.0 g/ml esant 25 C Tirpumas... Nenustatyta Skilimo koeficientas n-oktanolyje / vandenyje... Nenustatyta Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra... Nenustatyta Skaidymosi temperatūra... Nenustatyta Klampumas... Nenustatyta Sprogumo savybės... Nesprogus Oksidavimosi savybės... Neoksiduojantis 9.2 Kita informacija Maišumas... Produktas emulsiškas su vandeniu. 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 10.1 Reaktingumas... Mano žiniomis, produktas neturi jokių specialiųjų reaktingumo savybių Cheminis stabilumas... Produktas stabilus apdorojant įprastai ir sandėliuojant aplinkos temperatūroje.

7 Medžiagos grupė Psl. 7 iš Pavojingų reakcijų galimybė... Nežinoma Vengtinos sąlygos... Šildant produktą, susidaro žalingi ir erzinantys garai Nesuderinamos medžiagos... Nežinoma Pavojingi skilimo produktai... Žr. 5.2 skirsnį. 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 11.1 Informacija apie toksinį poveikį * = Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produktas Ūminis toksiškumas... Produktas yra kenksmingas prarijus, tačiau jis nelaikomas kenksmingu įkvėpus arba susilietus su oda. Produkto ūmus toksiškumas matuojamas: Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: 1718 mg/kg (metodas OPP 81-1) - per odą LD 50, per odą, žiurkė: > 2020 mg/kg (metodas OPP 81-2) - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: nepasiekiamas Odos ėsdinimas / dirginimas... Nedirgina odos (metodas OPP 81-5). * Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Stipriai dirgina akis (metodas OPP 81-4). Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Bandymai su gyvūnais nėra jautrūs. * Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms... Produkto sudėtyje nėra jokių mutageninių medžiagų. * Karcogeniškumas... Produkto sudėtyje nėra jokių karcinogeninių medžiagų. * Toksiškumas reprodukcijai... STOT - vienkartinis poveikis... Produkte nėra sudėtinių medžiagų, kurios turėtų neigiamą poveikį reprodukcijai. * Mūsų žiniomis, po vienkartinio poveikio nepastebima jokių specifinių nukrypimų. * STOT - daugkartinis poveikis... NOEL: 150 mg/kg bw/parą per 28 dienų žiurkių studiją. * Aspiracijos pavojus... Simptomai ir poveikiai: ūmus ir uždelstas... Produkte nėra ingredientų, kurie, kaip žinoma, kelia aspiracijos pneumonijos pavojų. * Akių dirginimas. Poli(oksi-1,2-etandiilo), α-izodecil-ω-hidroksi- Ūminis toksiškumas... Medžiaga kenksminga nurijus. Ūminis toksiškumas, matuojamas panašiu produktu, yra:

8 Medžiagos grupė Psl. 8 iš 10 Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: 1940 mg/kg (metodas OECD 401) - per odą LD 50, per odą, žiurkė: nepasiekiamas - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: nepasiekiamas Odos ėsdinimas / dirginimas... Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Nepasiekiamas. Dirgina akis, galinčias sukelti nuolatinį akių pažeidimą. 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 12.1 Toksiškumas... Produktas yra kenksmingas žuvims ir dafnijoms. Produkto ekotoksiškumas matuojamas: - Žuvys Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss) 96-h LC 50: 42 mg/l. - Bestuburiai Dafnijos (Daphnia magna) h EC 50: 40 mg/l Patvarumas ir skaidomumas... Produktas yra biologiškai skaidomas, bet neatitinka lengvai biologiškai skaidančiosios medžiagos kreiterijų Bioakumuliacijos potencialas... Bioakumuliacija nėra tikėtina Judumas dirvožemyje... Produktas nėra mobilus dirvožemyje PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka PBT arba vpvb kriterijų Kitas nepageidaujamas poveikis Kitas pavojingas poveikis aplinkoje nėra žinomas. 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 13.1 Atliekų tvarkymo metodai... Produkto likučiai ir tuščia nevalyta pakuotė turi būti laikomi pavojingomis atliekomis. Atliekų ir pakuotės šalinimas visada turi būti vykdomas pagal visus galiojančius reglamentus. Produkto šalinimas... Pagal Atliekų direktyvą 2008/98/EB pirmiausia reikėtų svarstyti pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybes. Jei tai neįmanoma, produktus galima pristatyti į licencijuotą chemikalų naikinimo įmonę arba valdomo deginimo, valant išmetamąsias dujas, įmonę. Sandėliuodami ar išmesdami neužterškite vandens, maisto, pašarų ar sėklų. Neišmeskite į kanalizacijos tinklus. Pakuotės šalinimas... Rekomenduojame apsvarstyti kitus galimus šalinimo būdus šia tvarka: 1. Pirmiausia reikia apsvarstyti pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybę. Pakartotinis naudojimas draudžiamas, išskyrus registracijos savininką. Jei siūloma perdirbti, talpas reikia ištuštinti ir praskalauti

9 Medžiagos grupė Psl. 9 iš SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klasifikacija tris kartus (arba pan.) Neišleiskite skalavimo vandens į kanalizacijos tinklus. 2. Deginamų pakuočių medžiagas galima sudeginti, taikant dūmtakių valymo technologiją. 3. Tokią pakuotę galima pristatyti licencijuotai įmonei, šalinančiai pavojingas atliekas. 4. Šalinti sąvartyne ar sudeginti lauke galima tik tuo atveju, jei visiškai nėra kitų galimybių. Šalinant sąvartyne, talpos turi būti visiškai tuščios, išskalautos ir pradurtos, kad jų nebūtų galima naudoti kitiems tikslams. Jei deginsite, stovėkite atokiau nuo dūmų JT numeris... Neklasifikuojama kaip pavojinga medžiaga transportavimui 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Aplinkai pavojinga medžiaga, skystis, n.o.s. (fenokspro-p-etilo ir alkil(c3-c6)benzenas) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Netaikoma 14.4 Pakuotės grupė... Netaikoma 14.5 Pavojus aplinkai... Netaikoma 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą... Venkite nebūtinos sąveikos su produktu. Nepilkite į aplinką. Produktas netransportuojamas sausakrūviais laivais. 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Mūsų žiniomis, nėra jokių specialių taisyklių. Visoms sudėtinėms medžiagoms galioja ES cheminių medžiagų įstatymai Cheminės saugos vertinimas... Nėra cheminės saugos vertinimo. 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA Atitinkamos saugos duomenų žiniaraščio pataisos... Tik nežymūs pataisymai. Sutrumpinimų sąrašas... DNEL Nesukelia jokio poveikio EC Europos Bendrija 50% poveikio koncentracija EC 50

10 Medžiagos grupė Psl. 10 iš 10 GHS Globali harmonizuotų cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo sistema, penktoji peržiūrėta redakcija 2013 m. IBC Tarptautinis birių cheminių medžiagų kodeksas LC 50 50% mirtinoji koncentracija LD 50 50% mirtinoji dozė MARPOL Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) taisyklių komplektas dėl jūrų taršos prevencijos NOEL Nepastebėtas jokia poveikio kocentracija OPP Office of Pesticide Programs PBT Nuolatinis, bioakumuliatyvus, toksiškas PNEC Prognozuojama poveikio nesuteikianti koncentracija Reg. Reglamentas STOT Specifinis tikslinis organų toksiškumas vpvb nuolatinis, labai bioakumuliatyvus Nuorodos... Klasifikavimo metodas... Išmatuoti produkto duomenys nepublikuoti įmonės duomenys. Duomenys apie sudedamąsias dalis pateikiami publikuotoje literatūroje (keliose vietose). Bandymo duomenys Naudojami pavojaus teiginiai... H302 Kenksminga prarijus. H318 Smarkiai pažeidžia akis. Patarimai dėl mokymų... Šį produktą turėtų naudoti tik tie asmenys, kurie žino jo pavojingas savybes ir supažindinti su reikiamomis saugos priemonėmis. Šiame saugos duomenų žiniaraštyje pateikiama informacija laikoma tikslia ir patikima, tačiau produkto naudojimo atvejai skirtingi ir gali būti situacijų, kurių FMC korporacija nenumatė. Naudotojas turi patikrinti informacijos tinkamumą pagal vietos aplinkybes. Parengė: FMC korporacija / Cheminova A/S / GHB

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

SCORE 250 EC A7402T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (23,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 250 EC sisteminio veiki

SCORE 250 EC A7402T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (23,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 250 EC sisteminio veiki SCORE 50 EC A740T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 50 g/l (3,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 50 EC sisteminio veikimo, triazolų cheminės klasės fungicidas, skirtas obelims,

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: DELTASECT Produkto tipas (-ai): PT 8 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai PT 8 - Insekticidai, akaricidai

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Etna HERBICIDAS Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l (30.7%) Produkto forma: tirpus koncentratas Etna sisteminis fosforo organinių junginių klasės h

Etna HERBICIDAS Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l (30.7%) Produkto forma: tirpus koncentratas Etna sisteminis fosforo organinių junginių klasės h Etna HERBICIDAS Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l (30.7%) Produkto forma: tirpus koncentratas Etna sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas, veikiantis per lapus. Preparatas skirtas

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

CLAP TM HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: klopiralidas 300 g / l (26,26 %) Produkto forma: vandeninis tirpalas (SL) CLAP TM yra sisteminis herbicidas,

CLAP TM HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: klopiralidas 300 g / l (26,26 %) Produkto forma: vandeninis tirpalas (SL) CLAP TM yra sisteminis herbicidas, CLAP TM HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: klopiralidas 300 g / l (26,26 %) Produkto forma: vandeninis tirpalas (SL) CLAP TM yra sisteminis herbicidas, skirtas sudygusių dviskilčių piktžolių naikinimui

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau