Document

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Document"

Transkriptas

1 1 pulapi iš 21 Saugo duomenų lapa pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą 1 SKIRSNIS. Medžiago arba mišinio ir bendrovė arba įmonė identifikavima 1.1 Produkto identifikatoriu 1.2 Medžiago ar mišinio nutatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiago ar mišinio nutatyti naudojimo būdai: Tepala Naudojimo ektoriu [SU]: SU 0 - Kita SU 1 - Žeme ūki, miškininkytė, žuvininkytė SU19 - Statybo ir kontravimo darbai SU22 - Profeionalu naudojima: viešoji erdvė (adminitracija, švietima, pramogo, palaugo, amatininkai) Cheminio produkto kategorija [PC]: PC24 - Tepimo priemonė, tepalai ir išikyrimo produktai Proceo kategorija [PROC]: PROC 8b - Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlima (pripildyma ir išleidima) tam pecialiai pritaikytoje vietoje PROC11 - Purškima negamybinėje aplinkoje arba ne gamybo tiklai Gaminio kategorijo [AC]: AC99 - Nicht erforderlich. Išikyrimo į aplinką kategorija [ERC]: ERC99 - Nebūtina. Nerekomenduojami naudojimo būdai: Šiuo metu apie tai informacijo nėra. 1.3 Išami informacija apie augo duomenų lapo teikėją Albert Berner UAB, Kalvarijų 29B, Vilniu, Lietuva Telefona: , Faka: info@berner.lt, Išami informacija apie augo duomenų lapo teikėją, žr. šio augo duomenų lapo 16 kirnį. Kompetentingo amen elektroninio pašto adrea: info@chemical-check.de, k.chnurbuch@chemical-check.de - NENAUDOKITE nurodytų adreų, kad gauti augo duomenų lapu. 1.4 Pagalbo telefono numeri Pagalbo informacinė tarnyba / oficiali konultacinė tarnyba: Apinuodijimų kontrolė ir informacijo biura, Siltnamiu 29, 2043 Vilniu, Neatidėliotina informacija apinuodiju Tel Bendrovė telefono numeri ypatingai atvejai: +49 (0) 700 / (BRC)

2 2 pulapi iš 21 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiago ar mišinio klaifikavima Klaifikavima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Pavojingumo Pavojingumo Pavojingumo frazė klaė kategorija Flam. Liq. 2 H225-Labai degū kyti ir garai. Eye Irrit. 2 H319-Sukelia markų akių dirginimą. Skin Irrit. 2 H315-Dirgina odą. Ap. Tox. 1 H304-Prariju ir pateku į kvėpavimo taku, gali ukelti mirtį. STOT SE 3 H336-Gali ukelti mieguitumą arba galvo vaigimą. Aquatic Chronic 2 H411-Tokiška vanden organizmam, ukelia ilgalaikiu pakitimu. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Pavojinga H225-Labai degū kyti ir garai. H319-Sukelia markų akių dirginimą. H315-Dirgina odą. H304-Prariju ir pateku į kvėpavimo taku, gali ukelti mirtį. H336-Gali ukelti mieguitumą arba galvo vaigimą. H411-Tokiška vanden organizmam, ukelia ilgalaikiu pakitimu. P210-Laikyti atokiau nuo šilumo šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviro liepno arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P243-Imti veikmų tatinei iškrovai išvengti. P261-Stengti neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P273-Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280-Mūvėti apaugine pirštine / dėvėti apauginiu drabužiu ir naudoti akių (veido) apaugo priemone. P301+P310+P331-PRARIJUS: nedeliant kambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipti į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. P312-Paijutu blogai, kambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreipti į gydytoją. P403+P233-Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti andariai uždarytą. Propan-2-oli Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Pentana

3 3 pulapi iš Kiti pavojai Mišinyje nėra vpvb medžiago (vpvb = labai patvari, didelė bioakumuliacijo) arba jai netaikoma Direktyvo (EB) 1907/2006 XIII prieda (< 0,1 %). Mišinyje nėra PBT medžiago (PBT = patvari, bioakumuliacinė, tokiška) arba jai netaikoma Direktyvo (EB) 1907/2006 XIII prieda (< 0,1 %). 3.1 Medžiaga net. 3.2 Mišiny Pentana 3 SKIRSNIS. Sudėti arba informacija apie udedamąia dali Regitracijo numeri (REACH) Index EINECS, ELINCS, NLP CAS Apimti, % Klaifikavima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Medžiaga, kuriai galioja ES ribinė ekpozicijo vertė XXXX Ap. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 1, H224 Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Regitracijo numeri (REACH) --- Index --- EINECS, ELINCS, NLP (REACH-IT Lit-No.) CAS ( ) Apimti, % Klaifikavima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Ap. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Propan-2-oli Regitracijo numeri (REACH) --- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS Apimti, % Klaifikavima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 H frazių tektą ir klaifikavimo trumpiniu (GHS/CLP) žr. 16 kirnyje. Šiame kirnyje išvardinto medžiago nurodomo u atitinkama klaifikacija! Tai reiškia, kad naudojant medžiaga, kurio išvardinto Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 6 priedo 3.1 lentelėje, buvo atižvelgta į via galimai ten pateikta pataba dėl čia nurodyto klaifikacijo. 4 SKIRSNIS. Pirmoio pagalbo priemonė

4 4 pulapi iš Pirmoio pagalbo priemonių aprašyma Pirmąją pagalbą teikianti amuo turi augoti pat! Niekada ąmonė netekuiam ameniui nepilti ko nor per burną! Įkvėpu Pašalinti amenį iš pavojau zono. Išveti amenį į gryną orą ir atitinkamai pagal imptomu konultuoti u gydytoju. Eant ąmonė netekimui - paguldyti tabiliai ant šono ir paitarti u gydytoju. Pateku ant odo Nešvariu, ušlapuiu drabužiu nedeliant nuirengti, gerai nuplauti naudojant daug vanden ir muilo, eant udirgintai odai (paraudima ir t.t.), kreipti į gydytoją. Pateku į aki Pašalinti kontaktiniu lęšiu. Keletą minučių kruopščiai prakalauti dideliu vanden kiekiu, jeigu būtina - kreipti į gydytoją. Prariju Neukelti vėmimo. Nedeliant konultuoti u gydytoju, turėti u avimi duomenų lapą. Apiracijo pavoju Vemiant - laikyti galvą žemai, kad krandžio turiny nepatektų į plaučiu. 4.2 Svarbiaui imptomai ir poveiki (ūmu ir uždelta) Jei taikoma, reikia nutatyti 11 kyr. pateiktu vėliau paireiškiančiu imptomu ir poveikiu arba pagal 4.1 kyr. pateiktu veikimo būdu. Tam tikrai atvejai apinuodijimo imptomai gali paireikšti tik praėju daug laiko / po kelių valandų. 4.3 Nurodyma apie bet kokio neatidėliotino medicino pagalbo ir pecialau gydymo reikalingumą Gali būti nurodyto priemonė prieš kraujo apytako šoką, duimą ir mėšlungį. Papildoma tebėjima dėl pneumonijo ir plaučių edemo. 5 SKIRSNIS. Priešgairinė priemonė 5.1 Geinimo priemonė Tinkamo geinimo priemonė Purškiamoji vanden rovė CO2 Geinimo milteliai Eant dideliem gairo židiniam: Purškiamoji vanden rovė Alkoholiui atpario puto Netinkamo geinimo priemonė Pilna vanden rovė 5.2 Specialū medžiago ar mišinio keliami pavojai Gairo atveju gali uidaryti: Geležie okidai Nuodingo dujo Sprogio garų/oro arba dujų/oro mišiniai. 5.3 Patarimai gairininkam Neįkvėpti progimo ir degimo dujų. Dujokaukė, nepriklauoma nuo cirkuliuojančio oro. Pakuote, kuriom gręia pavoju, šaldyti vandeniu. Užterštą geinimo vandenį pašalinti pagal galiojančiu potvarkiu.

5 5 pulapi iš 21 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonė 6.1 Amen atargumo priemonė, apaugo priemonė ir kubio pagalbo procedūro Pašalinti gairo židiniu, nerūkyti. Pairūpinti pakankama ventiliacija. Vengti kontakto u akimi ir oda, o taip pat inhaliacijo. 6.2 Ekologinė atargumo priemonė Vengti patekimo į paviršiniu ir į gruntiniu vandeni, o taip pat į dirvą. Užkirti kelią patekimui į kanalizaciją, rūį, darbo šachta ir į kita vieta, kurioe uikaupima gali būti pavojinga. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūro bei priemonė Surinkti u kyčiu rišančia medžiaga (pvz., univeraliuoju rišikliu) ir utilizuoti pagal 13 kirnį. Nenuplauti vandeniu arba vandeninėmi valymo priemonėmi. 6.4 Nuoroda į kitu kirniu Amenine apaugine priemone žr. 8 kirnyje ir utilizavimo nuoroda žr. 13 kirnyje. 7 SKIRSNIS. Tvarkyma ir andėliavima Be šiame kirnyje pateikto informacijo, aktualią informaciją galima rati ir 8 ir 6.1 kirnyje. 7.1 Su augiu tvarkymu uijuio atargumo priemonė Bendrojo pobūdžio rekomendacijo Pairūpinti pakankamu patalpo vėdinimu. Vengti garų įkvėpimo. Laikyti nuošalyje gairo židiniu - nerūkyti. Imti atargumo priemonių elektrotatinėm iškrovom išvengti. Vengti kontakto u akimi ir oda. Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, o taip pat laikyti maito produktu darbo patalpoje. Atkreipti dėmeį į nurodymu ant etiketė ir ant vartojimo intrukcijo. Naudoti darbo metodiką pagal darbo intrukciją Nuorodo dėl bendrųjų higieno priemonių darbo vietoje Laikyti bendrų higieno priemonių naudojanti chemikalai. Prieš pertrauka ir pabaigu darbą - plauti ranka. Laikyti atokiai nuo maito produktų, gėrimų ir pašarų. Prieš einant į riti, kurioe valgoma, nuivilkti nešvariu drabužiu ir nuiimti amenine apaugine priemone. 7.2 Saugau andėliavimo ąlygo, įkaitant viu neuderinamumu Saugoti pašaliniam neprieinamoje vietoje. Neandėliuoti produkto perėjimuoe ir laiptinėe. Sandėliuoti produktą tik originalioe pakuotėe ir uždarytą. Tirpikliam atpario grindy Atkreipti dėmeį į ypatinga andėliavimo ąlyga. Saugoti nuo aulė inoliacijo irt taip pat nuo šilumo poveikio. Sandėliuoti gerai vėdinamoje vietoje. Sandėliuoti vėiai. 7.3 Konkretu galutinio naudojimo būda (-ai) Šiuo metu apie tai informacijo nėra. 8.1 Kontrolė parametrai 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/amen apauga

6 6 pulapi iš 21 Chem. pavadinima Pentana Apimti, %:20-40 IPRD: 1000 ppm (3000 mg/m3) (IPRD, ES) TPRD: --- NRD: --- Stebėeno procedūra: - Compur - KITA-113 SB(C) ( ) - Draeger - Pentane 100/a ( ) - DFG (D) (Loeungmittelgemiche Meth. Nr. 1), DFG (E) (Solvent mixture 1) , 2002 BRV: --- Kita Informacija: --- Chem. pavadinima Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Apimti, %:20-40 IPRD: 200 ppm (800 mg/m3) (Petrolio eteri TPRD: 300 ppm (1200 mg/m3) (Petrolio NRD: --- (indutrini)) eteri (indutrini)) Stebėeno procedūra: - Draeger - Hydrocarbon 2/a ( ) - Draeger - Hydrocarbon 0,1%/c ( ) - Compur - KITA-187 S ( ) BRV: --- Kita Informacija: --- Chem. pavadinima Propan-2-oli IPRD: 150 ppm (350 mg/m3) (Propanoli, TPRD: 250 pmm (600 mg/m3) (Propanoli, vii izomerai) vii izomerai) Stebėeno procedūra: - Compur - KITA-122 SA(C) ( ) - Compur - KITA-150 U ( ) - Draeger - Alcohol 25/a i-propanol ( ) Apimti, %:10-20 NRD: --- DFG (D) (Loeungmittelgemiche), DFG (E) (Solvent mixture 6) , EU project BC/CEN/ENTR/000/ card 66-3 (2004) - - Draeger - Alcohol 100/a (CH ) BRV: --- Kita Informacija: --- IPRD = Ilgalaikio poveikio ribini dydi (8) = Įkvepiamoji frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolinė frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Trumpalaikio poveikio ribinė vertė per 1 minutė atkaito laikotarpį (2017/164/EU). TPRD = Trumpalaikio poveikio ribini dydi (8) = Įkvepiamoji frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolinė frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Trumpalaikio poveikio ribinė vertė per 1 minutė atkaito laikotarpį (2017/164/EU). NRD = Neviršytina ribini dydi BRV = Biologinė ribinė vertė Kita informacija: F = fibrogenini poveiki, J = jautrinanti poveiki, K = kancerogenini poveiki, M = mutagenini poveiki, O = medžiaga į organizmą gali praikverbti pro nepažeitą odą, R = reprodukcijai tokiška poveiki, Ū = ūmu poveiki. 8.2 Poveikio kontrolė Pentana Taikymo riti Poveikio būda / Poveiki veikatai Apraša Vertė Vieneta Pataba aplinko terpė Aplinka vanduo PNEC 0,23 mg/l Aplinka nuoėdo PNEC 1,2 mg/kg Aplinka žemė PNEC 0,55 mg/kg Aplinka nuotekų DNEL 3,6 mg/l apdorojimo įrenginy Aplinka periodini PNEC 0,88 mg/l išikyrima Vartotoja Žmogu per odą Ilgalaiki, DNEL 214 mg/kg itemini poveiki Vartotoja Žmogu įkvėpu Ilgalaiki, itemini poveiki bw/day DNEL 643 mg/m3

7 7 pulapi iš 21 Vartotoja Žmogu prariju Ilgalaiki, itemini poveiki Darbuotoja / darbo Žmogu per odą Ilgalaiki, gavėja itemini poveiki Darbuotoja / darbo Žmogu įkvėpu Ilgalaiki, gavėja itemini poveiki DNEL 214 mg/kg bw/day DNEL 432 mg/kg bw/day DNEL 3000 mg/m3 Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Taikymo riti Poveikio būda / Poveiki veikatai Apraša Vertė Vieneta Pataba aplinko terpė Vartotoja Žmogu prariju Ilgalaiki, itemini poveiki DNEL 1301 mg/kg bw/day Vartotoja Žmogu per odą Ilgalaiki, itemini poveiki DNEL 1377 mg/kg bw/day Vartotoja Žmogu įkvėpu Ilgalaiki, DNEL 1131 mg/m3 itemini poveiki Darbuotoja / darbo Žmogu per odą Ilgalaiki, DNEL mg/kg gavėja Darbuotoja / darbo gavėja Žmogu įkvėpu itemini poveiki Ilgalaiki, itemini poveiki bw/day DNEL 5306 mg/m3 Propan-2-oli Taikymo riti Poveikio būda / Poveiki veikatai Apraša Vertė Vieneta Pataba aplinko terpė Aplinka gėlai vanduo PNEC 140,9 mg/l Aplinka jūro vanduo PNEC 140,9 mg/l Aplinka nuoėdo, PNEC 552 mg/kg gėlai vanduo Aplinka nuoėdo, PNEC 552 mg/kg jūro vanduo Aplinka žemė PNEC 28 mg/kg Aplinka nuotekų PNEC 2251 mg/l apdorojimo įrenginy Aplinka vanduo, PNEC 140,9 mg/l pavieni (kintanti) išikyrima Vartotoja Žmogu per odą Ilgalaiki DNEL 319 mg/kg (1 d) Vartotoja Žmogu įkvėpu Ilgalaiki DNEL 89 mg/m3 Vartotoja Žmogu prariju Ilgalaiki DNEL 26 mg/kg (1 d) Darbuotoja / darbo Žmogu per odą Ilgalaiki DNEL 888 mg/kg (1 d) gavėja Darbuotoja / darbo gavėja Žmogu įkvėpu Ilgalaiki DNEL 500 mg/m Atitinkamo techninio valdymo priemonė Pairūpinti geru vėdinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro išiubimu arba bendru oro nutraukimu. Jeigu šito nepakanka, kad išlaikyti koncentraciją žemiau ribinė vertė darbo aplinko ore (IPRV, TPRV, NRV, (AGW)), reikia nešioti tinkamą kvėpavimo takų apaugą. Galioja tik tuomet, jeigu čia yra nurodyta poveikio ribinė vertė. Tinkami vertinimo metodai, kirti naudojamų apauginių priemonių veikmingumui patikrinti, apima u matavimo technika uijuiu ir neuijuiu nutatymo metodu. Jie apraomi, pvz., BS EN

8 8 pulapi iš 21 BS EN "Darbo vieto ora. Cheminių ir biologinių agentų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijo" Individualio apaugo priemonė, pavyzdžiui, ameninė apaugo įranga Laikyti bendrų higieno priemonių naudojanti chemikalai. Prieš pertrauka ir pabaigu darbą - plauti ranka. Laikyti atokiai nuo maito produktų, gėrimų ir pašarų. Prieš einant į riti, kurioe valgoma, nuivilkti nešvariu drabužiu ir nuiimti amenine apaugine priemone. Akių ir (arba) veido apauga: Apauginiai akiniai - andarū, u šoniniai kydai (EN 166). Odo apauga - rankų apauga: Atpario tirpikliam apauginė pirštinė (EN 374). Reikalui eant Apauginė pirštinė iš nitrilo (EN 374) Mažiauio luoknio toruma, matuojama mm: 0,35 Praikverbimo laika (praitrynimo laika) minutėmi: >= 480 Rekomenduotina apaugini rankų krema. Nutatyta nuinešiojimo laika pagal EN nebuvo atlikta praktiko ąlygomi. Yra rekomenduojama makimalu nešiojimo laika, kuri atitinka 50% nuinešiojimo laiko. Odo apauga - kita apauga: Apauginiai darbo rūbai (pvz. apauginiai batai EN ISO 20345, darbiniai rūbai u ilgomi rankovėmi). Kvėpavimo organų apauga: Viršiju ribinę vertę darbo aplinko ore IPRV, TPRV, NRV. Filtra A P3 (EN 14387), ženklinanti palva ruda, balta Eant aukštom koncentracijom: Repiratoriu (izoliuojanti prietaia) (pvz. EN 137 arba EN 138) Atkreipti dėmeį į ribotą repiratorių nešiojimo laiką. Apauga nuo terminių pavojų: Netaikoma Papildoma informacija dėl rankų apauginių priemonių - nebuvo atlikti jokie bandymai. Mišinių udėtinė medžiago buvo pairinkto ąžiningai ir atižvelgiant į apie ja turimą informaciją. Pairenkant medžiaga buvo remiamai pirštinių gamintojo duomenimi. Galutini pirštinių medžiago pairinkima turi būti atlikta atižvelgiant į praitrynimo laiką, kvarbumo procentą ir į kaidymąi. Tinkamų pirštinių pairinkima priklauo ne tik nuo medžiago, bet ir nuo kitų kokybė požymių ir yra kirtinga tarp įvairių gamintojų. Mišinių poveikio pirštinių medžiagom iš ankto numatyti negalima, todėl jį reikia patikrinti prieš naudojant. Tiklų pirštinių nuinešiojimo laiką galima užinoti ir jo laikyti iš pirštinių gamintojų nurodymų Poveikio aplinkai kontrolė Šiuo metu apie tai informacijo nėra. 9 SKIRSNIS. Fizinė ir cheminė avybė 9.1 Informacija apie pagrindine fizine ir chemine avybe Agregatinė būena: Spalva: Skyta Pagal pecifikaciją

9 9 pulapi iš 21 Kvapa: Būdinga Kvapo atiradimo lenkti: ph-vertė: Lydymoi/užšalimo temperatūra: Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūro intervala: 36 C Pliūpnio temperetūra: <0 C Garavimo greiti: Deguma (kietų medžiagų, dujų): Apatinė progumo riba: 1,1 Vol-% Viršutinė progumo riba: 12 Vol-% Garų lėgi: 380 hpa (20 C) Garų tanki (ora = 1): Tanki: 0,73 g/cm3 (20 C) Tariamai tanki: Tirpuma: Tirpuma vandenyje: Netirpu Paikirtymo koeficienta (n-oktanoli/vanduo): Savaiminio užidegimo temperatūra: Ne Savaiminio užidegimo temperatūra: 200 C (Užidegimo temperatūra ) Skilimo temperatūra: Klampa: Sprogtamoio (progioio) avybė: Galima progių/lengvai užiliepnojančių garų/oro mišinių uidaryma. Produkta nėra progu. Okidacinė avybė: 9.2 Kita informacija Maišuma: Tirpuma riebaluoe / tirpikli: Laiduma: Paviršiau įtempi: Tirpiklio kieki: 74,8 % 10.1 Reaktinguma Produkta neišbandyta Chemini tabiluma Tinkamai laikant ir naudojant, tabilu Pavojingų reakcijų galimybė Tinkamai naudojant, neyra Vengtino ąlygo Taip pat žr. 7 kirnį. Įkaitima, atvira liepna, užidegimo židiniai 10.5 Neuderinamo medžiago Taip pat žr. 7 kirnį. Vengti kontakto u okiduojančiomi medžiagomi Pavojingi kilimo produktai Taip pat žr. 5.2 kirnį. Naudojant pagal nurodymu - nekyla. 10 SKIRSNIS. Stabiluma ir reaktinguma 11 SKIRSNIS. Tokikologinė informacija

10 10 pulapi iš Informacija apie tokinį poveikį Daugiau informacijo apie poveikį veikatai žr. 2.1 kirnyje ("Klaifikacija"). Tokiškuma / poveiki Ūmu tokiškuma, prariju: Ūmu tokiškuma, per odą: Ūmu tokiškuma, įkvėpu: Odo ėdinima ir (arba) dirginima: Dideli kenkminguma akim ir (arba) akių dirginima: Kvėpavimo takų arba odo jautrinima: Mutagenini poveiki lytinėm lątelėm: Kancerogeniškuma: Tokiškuma reprodukcijai: Specifini tokiškuma konkrečiam organui - vienkartini poveiki (STOT-SE): Specifini tokiškuma konkrečiam organui - kartotini poveiki (STOT- RE): Apiracijo pavoju: Simptomai: Kita informacija: Galini taška Vertė Vieneta Organizma Bandymo metoda Pataba Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Pentana Tokiškuma / poveiki Ūmu tokiškuma, prariju: Ūmu tokiškuma, įkvėpu: Ūmu tokiškuma, įkvėpu: Odo ėdinima ir (arba) dirginima: Galini taška Vertė Vieneta Organizma Bandymo metoda LD50 >5000 mg/kg Žiurkė OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Cla Method) LC50 >5 mg/l/4h Žiurkė OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) LC50 >25,3 mg/l/4h Žiurkė OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corroion) Pataba Aerozoli Pavojingi garai Nedirginanti, Pakartotina poveiki gali ukelti odo džiūvimą arba kilinėjimą.

11 11 pulapi iš 21 Dideli kenkminguma akim ir (arba) akių dirginima: Kvėpavimo takų arba odo jautrinima: Mutagenini poveiki lytinėm lątelėm: Kancerogeniškuma: Tokiškuma reprodukcijai: Specifini tokiškuma konkrečiam organui - vienkartini poveiki (STOT-SE): Specifini tokiškuma konkrečiam organui - kartotini poveiki (STOT- RE): Apiracijo pavoju: Simptomai: Specifini tokiškuma konkrečiam organui - vienkartini poveiki (STOT-SE), įkvėpu: OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corroion) OECD 406 (Skin Senitiation) OECD 471 (Bacterial Revere Mutation Tet) OECD 416 (Twogeneration Reproduction Toxicity Study) OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study) Lengvai dirginanti Ne (įkvėpima ir patekima ant odo) Neigiamai Neigiamai Neigiamai, Išvada pagal analogiją Gali ukelti mieguitumą arba galvo vaigimą. Neigiamai Taip odo išdžiūvima., duuly, kouly, temperatūra, ąmonė utrikima, galvo vaigima, pykinima, galvo kaumai, ąmonė netekima, noie ir ryklė gleivinių deginima Nedirginanti (kvėpavimo takai). Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Tokiškuma / poveiki Galini taška Vertė Vieneta Organizma Bandymo metoda Ūmu tokiškuma, LD50 >16750 mg/kg Žiurkė OECD 401 (Acute prariju: Oral Toxicity) Ūmu tokiškuma, per LD50 >3350 mg/kg Triuši OECD 402 (Acute odą: Dermal Toxicity) Ūmu tokiškuma, LC mg/m3 Žiurkė OECD 403 (Acute įkvėpu: Inhalation Toxicity) Pataba

12 12 pulapi iš 21 Odo ėdinima ir (arba) dirginima: Kvėpavimo takų arba odo jautrinima: Apiracijo pavoju: Simptomai: Pelė OECD 429 (Skin Senitiation - Local Lymph Node Aay) Dirginanti Ne (patekima ant odo) Taip ąmonė utrikima, ąmonė netekima, širdie ir kraujo apytako utrikimai, galvo kaumai, mėšlungi, mieguituma, gleivinė dirginima, galvo vaigima, pykinima ir vėmima Propan-2-oli Tokiškuma / poveiki Ūmu tokiškuma, prariju: Ūmu tokiškuma, per odą: Ūmu tokiškuma, įkvėpu: Odo ėdinima ir (arba) dirginima: Dideli kenkminguma akim ir (arba) akių dirginima: Kvėpavimo takų arba odo jautrinima: Mutagenini poveiki lytinėm lątelėm: Galini taška Vertė Vieneta Organizma Bandymo metoda LD mg/kg Žiurkė OECD 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg Triuši OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) LC50 30 mg/l/4h Žiurkė Triuši Triuši OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corroion) OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corroion) OECD 406 (Skin Senitiation) (Ame-Tet) Pataba Nedirginanti Eye Irrit. 2 Jūro kiaulytė Neenibilizuoj a Salmonella Neigiamai typhimurium Kancerogeniškuma: Neigiamai Tokiškuma reprodukcijai: Neigiamai Specifini tokiškuma Konkretu(- konkrečiam organui - ū) organa(- kartotini poveiki (STOT- ai): kepeny RE): Apiracijo pavoju: Ne

13 13 pulapi iš 21 Simptomai: Specifini tokiškuma konkrečiam organui - kartotini poveiki (STOT- RE), prariju: NOAEL 900 mg/kg Žiurkė OECD 408 (Repeated Doe 90- Day Oral Toxicity Study in Rodent) kvėpavimo utrikimai, ąmonė netekima, vėmima, galvo kaumai, nuovargi, galvo vaigima, pykinima 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija Daugiau informacijo apie poveikį aplinkai žr. 2.1 kirnyje ("Klaifikacija"). Tokiškuma / poveiki Tokiškuma žuvim: Tokiškuma dafnijom: Tokiškuma dumbliam: Patvaruma ir kaidomuma: Bioakumuliacijo potenciala: Juduma dirvožemyje: PBT ir vpvb vertinimo rezultatai: Kita nepageidaujama poveiki: Galini taška Trukm ė Vertė Vieneta Organizma Bandymo metoda Pataba Pentana Tokiškuma / poveiki Tokiškuma žuvim: Tokiškuma dafnijom: Tokiškuma dumbliam: Tokiškuma dumbliam: Galini taška Trukm ė Vertė Vieneta Organizma LC50 96h 4,26 mg/l Oncorhynchu myki EC50 48h 2,7 mg/l Daphnia magna EC50 72h 10,7 mg/l Peudokirchneri ella ubcapitata NOEC/NOE 72h 7,51 mg/l Peudokirchneri L ella ubcapitata Bandymo metoda Pataba

14 14 pulapi iš Patvaruma ir kaidomuma: Patvaruma ir kaidomuma: Bioakumuliacijo potenciala: PBT ir vpvb vertinimo rezultatai: 28d 87 % Log Pow 3,39 Lengvai biologiškai kaidoma, Fotochemini ukaidyma atmoferoje. Ne PBT medžiaga, Ne vpvb medžiaga Angliavandeniliai, C6, izo-alkanai, <5% n-hekana Tokiškuma / Galini Trukm Vertė Vieneta Organizma Bandymo Pataba poveiki taška ė metoda Tokiškuma žuvim: LC50 48h >1 mg/l Oryzia latipe Išvada pagal analogiją Tokiškuma NOEC/NOE 28d 4,09 mg/l Oncorhynchu QSAR žuvim: L myki Tokiškuma EC50 48h 31,9 mg/l Daphnia magna QSAR dafnijom: Tokiškuma NOEC/NOE 21d 7,14 mg/l Daphnia magna QSAR dafnijom: L Tokiškuma dafnijom: LC50 48h 3,87 mg/l Daphnia magna Išvada pagal analogiją Tokiškuma dumbliam: NOELR 72h 30 mg/l Raphidoceli ubcapitata Tokiškuma dumbliam: ErC50 72h 55 mg/l Peudokirchneri ella ubcapitata Išvada pagal analogiją Tokiškuma EC50 72h 13,56 mg/l Peudokirchneri QSAR dumbliam: ella ubcapitata Patvaruma ir kaidomuma: 28d 98 % Lengvai biologiškai kaidoma (Išvada pagal Bioakumuliacijo potenciala: PBT ir vpvb vertinimo rezultatai: Log Kow 4 analogiją) Ne PBT medžiaga, Ne vpvb medžiaga Propan-2-oli Tokiškuma / poveiki Tokiškuma žuvim: Tokiškuma dafnijom: Galini taška Trukm ė Vertė Vieneta Organizma LC50 96h >100 mg/l Leucicu idu EC50 48h 2285 mg/l Daphnia magna Bandymo metoda Pataba

15 15 pulapi iš Tokiškuma dumbliam: Patvaruma ir kaidomuma: Patvaruma ir kaidomuma: Bioakumuliacijo potenciala: PBT ir vpvb vertinimo rezultatai: EC50 72h >100 mg/l Demodemu ubpicatu 21d 95 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Tet) 99,9 % OECD 303 A (Simulation Tet - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Unit) Log Pow 0,05 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water) - Shake Flak Method) Ne PBT medžiaga, Ne vpvb medžiaga Juduma dirvožemyje: Koc 1,1 Ekpertų įvertinima Tokiškuma EC50 >1000 mg/l activated ludge bakterijom: Kita informacija: ThOD 2,4 g/g Kita informacija: BOD5 53 % Kita informacija: COD 96 % Bibliografinė nuorodo Kita informacija: BOD 1171 mg/g 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkyma 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Medžiagai / mišiniui / likuiam kiekiui Atliekų kodo Nr. EB: Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijo, duodamo šio produkto numatomo naudojimo pagrindu. Remianti vartotojo pecialiu panaudojimu ir realiomi atliekų tvarkymo ąlygomi, pagal aplinkybe gali būti prikirti ir kiti atliekų kodai. (2014/955/ES) kiti organiniai tirpikliai, plovimo kyčiai ir motininiai tirpalai kitaip neapibrėžto frakcijo Rekomendacija: Nuotekų šalinima neturi būti katinama. Laikyti vietinių galiojančių potvarkių. Pavyzdžiui - tam pritaikyta deginimo įrenginy. Pavyzdžiui - krauti tam pritaikytame ąvartyne. Užterštų pakuočių medžiagom Laikyti vietinių galiojančių potvarkių. Rekomendacija:

16 16 pulapi iš 21 Neišvalytų talpų neprakiurdyti, nepjautyti arba neuvirinti metalinė pakuotė 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą Bendra informacija JT numeri: 1993 Kelių / geležinkelio tranporta (ADR/RID) JT teiinga krovinio pavadinima: UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PENTANES,ISOHEXANES) Gabenimo pavojingumo klaė (-): Pakuotė grupė: II Klaifikacijo koda: F1 LQ: 1 L Pavoju aplinkai: environmentally hazardou Tunnel retriction code: D/E Pervežima jūro laivai (IMDG-koda) JT teiinga krovinio pavadinima: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PENTANES,ISOHEXANES) Gabenimo pavojingumo klaė (-): Pakuotė grupė: II EmS: F-E, S-E Jūrų vanden teršala (Marine Pollutant): Taip Pavoju aplinkai: environmentally hazardou Pervežima lėktuvai (IATA) JT teiinga krovinio pavadinima: Flammable liquid, n.o.. (PENTANES,ISOHEXANES) Gabenimo pavojingumo klaė (-): Pakuotė grupė: II Pavoju aplinkai: Netaikoma Specialio atargumo priemonė naudotojam Pavojingu kroviniu pervežančiu ameni būtina intruktuoti. Tvirtinimo reikalavimų privalo laikyti vii u pervežimu uiję ameny. Imti apiaugojimo nuo žalo priemonių Neupakuotų krovinių vežima pagal MARPOL konvencijo II priedą ir IBC kodeką Kroviny yra palaida, o ne vienetini, todėl negalioja. Čia nebuvo atižvelgta į nurodymu dėl mažų kiekių. Pavojingumo numeri, o taip pat pakavimo koda - pagal užklauimą. Laikyti pecialių reikalavimų (pecial proviion). 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu uiję augo, veikato ir aplinko teiė aktai Atkreipti dėmeį į apribojimu: Laikyti profąjungo/darbo medicino potvarkių. Direktyva 2012/18/ES ("Seveo-III"), I prieda, 1 dali - šiam produktui taikomo šio kategorijo (atižvelgiant į laikymo, naudojimo ir kita ąlyga, taip pat būtina laikyti kitom kategorijom taikomų ąlygų):

17 17 pulapi iš 21 Pavojingumo kategorijo I priedo patabo Kvalifikacini pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų 3 traipnio 10 dalyje, kieki (tonomi) taikant - žemenė pakopo reikalavimu Kvalifikacini pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų 3 traipnio 10 dalyje, kieki (tonomi) taikant - aukštenė pakopo reikalavimu P5c E Prikiriant pagal kategorija ir ribine kiekio verte viada būtina vadovauti Direktyvo 2012/18/ES I priedo patabomi, ypač nurodytomi čia pateiktoe lentelėe ir 1-6 pataba. Direktyva 2010/75/ES (LOJ): 74,84 % Reglamenta (EB) Nr. 648/ % ir daugiau alifatinių angliavandenilių kvapai LIMONENE 15.2 Cheminė augo vertinima Medžiago augumo įvertinima mišiniam nėra numatyta. 16 SKIRSNIS. Kita informacija Iš naujo apdoroti kirniai: 8 Darbuotoju reikia apmokyti, kaip elgti u pavojingomi medžiagomi. Šita informacija pateikta apie produktu, eančiu pritatymo būenoje. Darbuotoju reikia intruktuoti / apmokyti, kaip elgti u pavojingomi medžiagomi. Klaifikacija ir taikyti metodai, kirti mišinio klaifikacijai pagal Direktyvą (EB) 1272/2008 (CLP) atlikti: Klaifikacija pagal Direktyvą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Ap. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Taikyti vertinimo metodai Klaifikacija remianti patikro duomenimi. Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Klaifikacija pagal apkaičiavimo metodą. Tolenė frazė yra atrinkto H frazė, udedamųjų dalių (nurodytų 2 ir 3 kirniuoe) pavojingumo klaė koda (GHS/CLP). H224 Ypač degū kyti ir garai. H225 Labai degū kyti ir garai. H304 Prariju ir pateku į kvėpavimo taku, gali ukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia markų akių dirginimą. H336 Gali ukelti mieguitumą arba galvo vaigimą. H411 Tokiška vanden organizmam, ukelia ilgalaikiu pakitimu.

18 18 pulapi iš 21 Flam. Liq. Degieji kyčiai Eye Irrit. Akių dirginima Skin Irrit. Odo dirginima Ap. Tox. Plaučių pakenkimo prariju pavoju STOT SE Specifini tokiškuma konkrečiam organui (vienkartini poveiki) - Narkotini poveiki Aquatic Chronic Pavojinga vanden aplinkai - lėtini Albert Berner Deutchland GmbH Bernertrae 4 D Künzelau Tel Fax info@berner.de Berner Geellchaft m.b.h. Indutriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax berner@berner.co.at Berner Belgien NV/SA Bernertraat 1 B Lanaken Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax info@berner.be Montagetechnik Berner AG Kägentraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax berner-ag@berner-ag.ch Berner A/S Stenholm 2 DK Nørreundby Tel Fax info@berner.dk Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Roa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada- Epaña Tel Fax berner-pain@berner.e Berner Kft. Gubaci út 6/b H Budapet Tel +36 (1) Fax +36 (1) info@berner.hu Frimann-Berner AS Holmaveien 25 N Vøyenenga Tel Fax info@berner.no Berner Succ. Luxembourg 105, Rue de Bruyère L Howald Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax info@berner.lu Berner pol. r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax berner@berner.cz Berner,S.A. Av. Amália Rodrigue,3510 Manique de Baixo P Săo Domingo de Rana Tel Fax marketing.pt@berner.pt Berner Polka Sp. z o.o. Ul. Puzkarka 7J Kraków Tel Fax office@berner.pl

19 19 pulapi iš 21 Albert Berner UAB Kalvarijų 29B, LT09313, Vilniu, Lithuania Tel Fax Berner SK Berner r.o. Jeenkého 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) berner@berner.k Albert Berner Montageteknik AB Elektravägen 53 S Hägerten Tel Fax info@berner.e Berner Pultti Oy Volttikatu 6 FI Kuopio Tel Fax kuopio@berner-pultti.com Mitra d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax mitra@iol.com BERNER d.o.o CPM Savěca Śanci Trgovaćka 2 HR Zagreb Tel Fax afetydata-hr@berner.co.at Berner Endütriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ţ. Ferhatpaţa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0) info@berner.com.tr Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax info@berner.it Albert Berner rl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax office@berner-romania.ro Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) info@berner.nl Berner.a.r.l. ZI Le Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax contact@berner.fr Albert Berner SIA Liliju 20, Marupe, Mārupe novad, LV-2167, Latvija Tel Fax info@berner.lv (c) COPYRIGHT RIGHTS RESERVED ALL Šiame dokumente galimai pavartoti trumpiniai ir akronimai: AC Article Categorie (= Gaminio kategorijo) ACGIHAmerican Conference of Governmental Indutrial Hygienit ADR Accord européen relatif au tranport international de marchandie Dangereue par Route AOEL Acceptable Operator Expoure Level AOX Adorbuojanty organiniai halogeniniai junginiai ATE Acute Toxicity Etimate (= Ūmau tokiškumo įvertinima) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) BAM Bundeantalt für Materialforchung und -prüfung (Federacinė žinybo medžiagų tyrimui ir tikrinimui, Vokietija)

20 20 pulapi iš 21 BAuA Bundeantalt für Arbeitchutz und Arbeitmedizin (= Valtybinė Darbo Saugo ir Darbo Medicino Inpekcija, Vokietija) BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijo koeficienta) bendr. bendra BHT Butylhydroxytoluol (= 2, 6-di-terc-butil-p-krezoli) BOD Biochemical oxygen demand (= Biochemini deguonie poreiki) BRV Biologinė ribinė vertė BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abtract Service CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tet for Fuel, Lubricant and Other Fluid CESIO Comité Européen de Agent de Surface et de leur Intermédiaire Organique CIPAC Collaborative International Peticide Analytical Council CLP Claification, Labelling and Packaging (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klaifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeninė, mutageninė, tokiška reprodukcija) COD Chemical oxygen demand (= Chemini deguonie poreiki) CTFA Cometic, Toiletry, and Fragrance Aociation DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= išvetinė ribinė poveikio neukelianti vertė) DOC Diolved organic carbon (= Ištirpui organinė angli) DT50 Dwell Time - 50% reduction of tart concentration dw dry weight EB Europo Bendrijo ECHA European Chemical Agency (= Europo cheminių medžiagų agentūra) EEB Europo ekonominė bendrija EEE Europo ekonominė erdvė EINECS European Inventory of Exiting Commercial Chemical Subtance ELINCS European Lit of Notified Chemical Subtance EPA United State Environmental Protection Agency (United State of America) ERC Environmental Releae Categorie (= Išikyrimo į aplinką kategorija) ES Europo Sąjunga Fax. Fako numeri GHS Globally Harmonized Sytem of Claification and Labelling of Chemical (= Paauliniu matu uderinta cheminių medžiagų klaifikavimo ir ženklinimo itema) GWP Global warming potential (= Šiltnamio efekto potenciala) HET-CAM Hen' Egg Tet - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Reearch on Cancer IATA International Air Tranport Aociation (=Tarptautinė oro tranporto aociacija) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IMDG-koda International Maritime Code for Dangerou Good (IMDG-code) IPRV, TPRV, NRV IPRV = Ilgalaikio poveikio ribini dydi, TPRV = Trumpalaikio poveikio ribini dydi, NRV = Neviršytina ribini dydi (Lietuvo higieno norma, HN 23:2007) ir t.t. / ir tt, ir pan. ir taip toliau, ir panašio IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Databae LQ Limited Quantitie mažd. maždaug nen. nenurodoma nepat. nepatikrinta net. netaikoma neturima jokių duomenų NIOSHNational Intitute of Occupational Safety and Health (United State of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Ozono kaidymo potenciala) OECD Organiation for Economic Co-operation and Development

21 21 pulapi iš 21 org. organini PAK polyzyklicher aromaticher Kohlenwaertoff (= policikliniai aromatiniai angliavandeniliai) PBT peritent, bioaccumulative and toxic (= patvario, bioakumuliacine, tokiško) PC Chemical product category (= Cheminio produkto kategorija) PE Polietilēn PNEC Predicted No Effect Concentration (= prognozuojama neveiki koncentracija) PROC Proce category (= Proceo kategorija) PTFE Politetrafluoretilena pvz. pavyzdžiui REACH Regitration, Evaluation, Authoriation and Retriction of Chemical (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų regitracijo, įvertinimo, autorizacijo ir apribojimų) REACH-IT Lit-No. 9xx-xxx-x No. i automatically aigned, e.g. to pre-regitration without a CAS No. or other numerical identifier. Lit Number do not have any legal ignificance, rather they are purely technical identifier for proceing a ubmiion via REACH-IT. RID Rčglement concernant le tranport International ferroviaire de marchandie Dangereue SADT Self-Accelerating Decompoition Temperature SU Sector of ue (= Naudojimo ektoriu) SVHC Subtance of Very High Concern Tel. Telefona ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorini deguonie poreiki) TOC Total organic carbon (= Vio organinė anglie) UN RTDG United Nation Recommendation on the Tranport of Dangerou Good (Jungtinių Tautų rekomendacijo dėl pavojingų krovinių vežimo) VbF Verordnung über brennbare Flüigkeiten (= Potvarki dėl degių kyčių (Autrijo potvarki)) VOC Volatile organic compound (= lakieji organiniai junginiai) vpvb very peritent and very bioaccumulative (= labai patvari, didelė bioakumuliacijo) wwt wet weight Čia nurodyti duomeny turi aprašo produktą atižvelgiant į būtina augumo priemone, jie nekirti tam, kad už garantuoti tam tikra avybe ir remiai šiandieniniu mūų žinių lygiu. Be atakomybė.

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Versijos numeris: P-3-LT Versijos data: SKIRSNIS.

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Versijos numeris: P-3-LT Versijos data: SKIRSNIS. Saugo duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Verijo numeri: P-3-LT Verijo data: 15-12-2017 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

1 puslapis iš 6 Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą Peržiūrėta / versija: / 0003 Pakeičia redakciją / versi

1 puslapis iš 6 Saugos duomenų lapas pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą Peržiūrėta / versija: / 0003 Pakeičia redakciją / versi 1 pulapi iš 6 Sauo duomenų lap paal (EB) relamentą Nr. 197/26, II priedą 1 SKIRSNIS. Medžiao ar mišinio ir bendrov ar įmon identifikavim 1.1 Produkto identifikatoriu 1.2 Medžiao ar mišinio nutatyti naudojimo

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 1. SKIRSNIS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius : Variklinė alyva 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

top_5_pavedimo_vykdymo_vietos_neprofesionalai_2018_LT

top_5_pavedimo_vykdymo_vietos_neprofesionalai_2018_LT profeionalū klientai Atakaita apie 5 pagrindine vykdymo vieta ir uijuią informaciją Tikla Pagal 2014 m. gegužė 15 d. Europo Parlamento ir Tarybo direktyvą 2014/65/ES dėl finanini priemoni rink (MiFID II)

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau