TARP LENKIJOS IR LIETUVOS.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TARP LENKIJOS IR LIETUVOS."

Transkriptas

1 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS Zbignievv Solak TARP LENKIJOS IR LIETUVOS. MYKOLO ROMERIO GYVENIMAS IR VEIKLA ( METAI) LII LEIDYKLA Vilnius 2008

2 TURINYS PRATARMĖ LIETUVIŠKAJAM LEIDIMUI 7 ĮŽANGA 15 I skyrius MYKOLO ROMERIO VAIKYSTĖ IR JAUNYSTĖ ( ) (BAGDONIŠKIS - PETERBURGAS - PARYŽIUS) 19 Šeimos aplinka 19 Bagdoniškis 24 Peterburgas 30 Paryžius 39 II skyrius PRIE DEMOKRATINĖS KRAJOVCŲ" SROVĖS IŠTAKŲ ( METAI) 55 Lietuva lūžio metais: 1905-ųjų ruduo 55 Laikraščio Gazeta Wilenska redaktorius ir leidėjas 66 Emigracijoje Krokuvoje 83 Kšešovicuose 97 Laukiant teismo 103 Grįžus j Vilnių 109 m skyrius TARP VILNIAUS KRAJOVCŲ" ( METAI) 125 Dienoraštis 125 Siekiant lenkų ir lietuvių susitaikymo 129 Tarp simbolinės mentės šalininkų 134 Anna Wolberg 142 Przegląd. Wilenski ginčai dėl krašto" idėjos 145 Laikraščio Kurier Krajotuy redakcijoje 170 Karo išvakarėse 186

3 6 TURINYS IV skyrius LIETUVOS REIKALAS IR LENKIJOS REIKALAS M. ROMERIO INICIATYVOS DĖL LIETUVOS METAIS 193 Vilniaus pogrindyje (1914 m. ruduo m. pavasaris) 193 NKN Karo departamente (1915 m. vasara) 211 Voluinės fronte 223 Galicijos ligoninėse ir Rekonvalescentų namuose 234 Romerio iniciatyvos dėl Lietuvos Legionuose (1916 m. pavasaris - vasara) 241 Tarnyba Lenkijai (Baranovičiai-Sčypiornas, 1916 m. ruduo m. vasara) 256 V skyrius PAKELIUI Į LIETUVĄ (KOLNAS-LOMŽA: 1917 M. RUDUO M. PAVASARIS) 281 Kolno taikos teisėjas 281 Vizitas Vilniuje 305 Lomžos rinkimų komisijos vadovas 311 Misija Kaune 316 Lomžos apygardos teisme 329 PABAIGA 353 SANTRUMPOS 363 BIBLIOGRAFIJA 365 PAVARDŽIŲ RODYKLĖ 384 ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 398

4 ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 1. Mykolas Romeris - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, apie 1936 m. Iš Jadvygos Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 2. Prosenelis Mykolas Juozapas Romeris ( ), Vilniaus burmistras m. Nežinomas fotografas. Maždaug XIX a. vidurio dagerotipas. Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau - LNM), ATV Tėvas Mykolas Kazimieras Romeris, apie 1869 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 4. Motina Konstancija Rbmerienė (merg. pavardė Tukafto), apie 1869 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 5- Seserys Eliza ir Konstancija Romerytės, apie 1883 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 6. M. Romeris vaikystėje, apie 1890 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 7. Imperatoriškosios teisės mokyklos mokiniai, apie 1897 m. Mykolas Romeris viršuje, ketvirtas iš kairės. Iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto rinkinio, f Bagdoniškio dvaras XIX/XX a. sandūroje. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 9. Bagdoniškio dvaras 1995 m. Iš autoriaus rinkinio. 10. Vilnius, Devintinių procesija Dominikonų gatvėje 1908 m. Fotografas Janas Hermanowiczius. LNM, ATV Didžioji gatvė Vilniuje. XX a. pr. Atvirukas iš Boriso Gurovičiaus rinkinio. Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau - LLMA), f Stanislawas Gierszynskis, apie Persp. iš Akta Towarzystwa Historyczno- Literackiego w Paryžu", t. 2, Paryž, 1993, s Juozas Petrulis, apie Iš sūnaus Jokimo Petrulio rinkinio. Persp. iš Rokiškis. Miestas. Kraštas. Žmonės, Vilnius, 1999, p Skelbimas apie,draugijos Lithuania" Paryžiuje 1905 m. gegužės mėn. surengtas M. Romerio ir T. Ivanausko paskaitas. Iš autoriaus rinkinio. 15- Laikraščio Gazeta Wilenska redkolegija 1906 m. M. Romeris sėdi trečias iš kairės. VUB, f Vilnius, vaizdas iš Bokšto gatvės XX a. pr. Atvirukas iš B. Gurovičiaus rinkinio, LLMA, f Tadas Stanislovas Vrublevskis 1912 m. BN III Ferdinandas Ruščicas 1902 m. Persp. iš Ferdynand Ruszczyc. Zycie i dzielo, Wilno, Bendras Vilniaus vaizdas XX a. pr. Atvirukas iš B. Gurovičiaus rinkinio, LLMA, f Witoldas Abramowiczius. Persp. iš K. T. Rzepeccy, Sejm i Senat , Poznan, BronisIawas Krzyianovvskis. Persp. iš Tygodnik Ilustrowany", 1922, nr 8, s Janas Pilsudskis. Persp. iš Tygodnik Ilustrovvany", 1922, nr 11, s Aleksandras Zasztowtas. Persp. iš Tygodnik Ilustrowany", 1922, nr 11, s Mykolas Biržiška. Persp. iš Lietuvos albumas. Kaunas, 1990 (antrasis leid.), p Felicija Bortkevičienė. Persp. iš Lietuvos albumas, p Mykolas Sleževičius. Persp. iš Lietuvos albumas, p. 50.

5 ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS Augustinas Janulaitis. Persp. iš Lietuvos albumas, p Broliai Vileišiai 1904 m. Iš kairės Jonas, Petras ir Antanas, ketvirtas ūkininkas Anupras. Fotografas Bronislovas Miedzionis. LNM, ATV Broliai Antonis ir Ivanas Luckevičiai su Aleksandru Vlasovu. Fotografas U. Lachouskis. Žurnalo Cnaflitma" archyvas. 30. Jurgis Šaulys. Persp. iš Lietuvos albumas, p Lietuvių mokslo draugijos nariai, Vilnius, 1912 m. Pirmas iš kairės sėdi Jonas Jablonskis, ketvirtas - Jonas Basanavičius. Lietuvių mokslo draugija , paroda, LNM, p Juozapas Albinas Herbačiauskas. Vinjetės fragmentas, LLMA, f Adomas Varnas. Persp. iš Lietuvos albumas, p M. Romerio knygos Litwa. Studium o odrodzeniu narodu liteivskiego (Lwow, 1908) viršelis. 35. Mykolas Romeris 1909 m. A. Strausso fotoateljė nuotrauka. LNM, ATV Šubravcų Kūčios 1912 m. gruodžio 24 d. pas T. Vrublevskį. LMAB, f (2). 37. Vilniaus vaizdas iš Pohuliankos XX a. pradžioje. Atvirukas iš B. Gurovičiaus rinkinio. LLMA, f M. Romerio Dienoraščio" puslapis. LMAB, f M. Romerio Dienoraščio" puslapis. Piešinys po data reiškia masonų ložės posėdį. LMAB, f Mykolo Romerio memorialo Litwa wobec wojny" rankraščio titulinis lapas, 1915 m. liepa. NKN rinkinys. APKr, NKN-142, k M. Romeris su legionieriaus uniforma, Vilnius, 1916 m. gruodis. Persp. iš Kurier Wilenski", , nr NKN Prezidiumo ir Karo departamento nariai Krokuvoje 1915 m. NKN rinkinys. APKr, NKN Legionų kolonos atidengimas Krokuvoje, Rynek Krakowski aikštėje 1915 m. rugpjūčio 16 d. Persp. iš Novvošci Ilustrowane", 1915, nr Voluinės kraštovaizdis. Pelkėti miškai prie Styro. Persp. iš Ilustroivana kronika Legiondiv Polskieh , Warszawa, 1936, s Apkasuose prie Styro, 1915 m. ruduo. Persp. iš Ilustroivana kronika..., s Legionų įtvirtinimai prie Stochodo. Iš Czeslawo Blicharskio rinkinio. Krokuvos nepriklausomybinės veiklos dokumentacijos centras (lenk. Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleglošciovvego w Krakowie, toliau - CDCN). 47. Legionierių pratybų aikštė Baranovičiuose 1916 m. rudenį. Persp. iš Ilustroivana kronika.^., s Legionierių paradas kunigaikščiui Leopoldui Bavariečiui Baranovičiuose. Persp. iš Ilustroivana kronika..., s Pirmasis Lenkų Legionų pulkas įžengia į Zambrovą 1917 m. sausio mėn. Persp. iš Ilustrouiana kronika..., s Internuoti legionieriai už spygliuotos vielos Sčypiorne 1917 m. Iš Cz. Blicharskio rinkinio. CDCN. 51. Turgaus aikštė Kolne apie 1917 m. Iš p. Kazimierzo Szczechuros iš Lomžos rinkinio. 52. Vokiečių gurguolė Kolno turgaus aikštėje. Iš K. Szczechuros rinkinio. 53. Vokietijos lauko paštas Kolne. Iš K. Szczechuros rinkinio. 54. Centrinė Kolno gatvė vokiečių okupacijos metais. Iš K. Szczechuros rinkinio. 55- Alėja Lomžos rajone Nowy Rynek vokiečių okupacijos metais, m. Lomžos Siaurės Mazovijos muziejaus rinkinys. Persp. iš Daivna Lomia na pocztoįvkach, Lomia, 1998.

6 400 TARP LENKIJOS IR LIETUVOS 56. Ilgoji (Dhiga) gatvė Lomžoje 1916 m. Lomžos Šiaurės Mazovijos muziejaus rinkinys. Persp. iš Dawna Lomža Senasis turgus (Stary Rynek) Lomžoje 1916 m. Lomžos Šiaurės Mazovijos muziejaus rinkinys. Persp. iš Dawna Lomia Pagrindinė Lomžos parko alėja apie 1913 m. Lomžos Siaurės Mazovijos muziejaus atvirukų rinkinys. Persp. iš Dawna Lomža Kauno senamiestis 1919 m. Kauno atvirukai..., p Kauno įgulos priesaika Lietuvos konstitucijai 1919 m. gegužės 12 d. A. Miškinis, K. Morkūnas. Kauno atvirukai : katalogas, LNM, Vilnius, 2001, p Laisvės alėja Kaune 1919 m. Kauno atvirukai..., p Kaunas, Lietuvos universitetas 1925 m. Kauno atvirukai..., p Kaunas, Antroji Vilniaus gatvė. Kauno atvirukai..., p Kaunas, Laisvės alėja 1919 m. Kauno atvirukai..., p M. Romeris (viduryje) Bagdoniškyje apie 1935 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 66. M. Romeris Kaune, darbo kabinete apie 1937 m. Fotografes nežinomas. LNM, AN Genealoginė Romerių giminės lentelė. XII-XV karta. Mykolo Kazimiero Romerio ir Konstancijos iš Tukallų palikuonys, Lentelė parengta remiantis: Eugeniusz Romer, Dzieje rodu Romerou/ na Inflantach i na Littvie, Londyn, Kilmingųjų Romerių giminės herbas Dvipiligrimų lazdos", dail. A. M. Hildebrantas (C. A. von KLINSPORG Baltisches Wappenbuch. Wappen sdmmtlicher, den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehdriger Adelsgeschlechter, die Wappen sind gezeichnet von Adolf Matthias Hildebrandt, Stokholm: F. & G. Beijer, L. 92). 69. M. Romeris - Hagos tribunolo teisėjas 1932 m. Iš J. Romerytės-Vitkauskienės rinkinio. 70. Prof. Mykolo Romerio antkapinis paminklas Vilniaus miesto Rasų kapinėse. Fotografas Romualdas Mičiūnas.