SCORE 250 EC Versija 13.0

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SCORE 250 EC Versija 13.0"

Transkriptas

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : Kodas : A7402T Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI) : 960R-136Q-M00Y-MSPY 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Fungicidas Rekomenduojami naudojimo apribojimai : plačios visuomenės naudojimas profesionalus naudojimas 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Įmonė : Syngenta Polska Sp. zo.o. Gyneju g. 16 LT Vilnius Lietuva Telefonas : Telefaksas : Už SDL atsakingo asmens elektroninio pašto adresas : 1.4 Pagalbos telefono numeris Pagalbos telefono numeris : arba (visą parą) 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) Akių dirginimas, 2 kategorija Aspiracijos pavojus, 1 kategorija Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H400: Labai toksiška vandens organizmams. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 1 / 26

2 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) Pavojaus piktogramos : Signalinis žodis : Pavojinga Pavojingumo frazės : H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Papildomos pavojingumo frazės : EUH066 Pakartotinis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Atsargumo frazės : P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Greitoji pagalba: P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. Šalinimas: P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje: Solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė; žibalas-detaliau nenurodyta 2.3 Kiti pavojai Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vpvb), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 2 / 26

3 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Komponentai Cheminis pavadinimas hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris Nepriskirta Klasifikacija Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066 Koncentracija (% w/w) >= 50 - < 70 difenoconazole Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 >= 20 - < 25 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 10 calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 >= 3 - < 10 Ūmaus toksiškumo įvertis alcohols, C16-18 and C18- unsatd., ethoxylated metilpropan-1-olis Ūmus toksiškumas susilietus su oda: mg/kg Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema) STOT SE 3; H335 (Kvėpavimo sistema) >= 2,5 - < 10 >= 1 - < 3 naftalenas Flam. Sol. 2; H228 >= 0,25 - < 1 3 / 26

4 toluenas Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje. Acute Tox. 4; H302 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 >= 0,1 - < 1 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendroji pagalba : Skambindami pagalbos telefono numeriu į apsinuodijimų kontrolės centrą ar gydytojui, arba vykdami į gydymo įstaigą su savimi turėkite produkto pakuotę, etiketę arba produkto saugos duomenų lapą. Įkvėpus : Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir ramybėje. Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Patekus į akis : Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais. Išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus : Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Neskatinti vėmimo: sudėtyje yra naftos distiliatų ir/ar tirpiklių. 4.2 Svarbiausi simptomai ir (ūmus ir uždelstas) Simptomai : Įkvėpus gali išsivystyti plaučių edema ir pneumonitas. 4 / 26

5 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Gydymas : Specifiniai priešnuodžiai nežinomi. Simptominis gydymas. Neskatinti vėmimo: sudėtyje yra naftos distiliatų ir/ar tirpiklių. 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės Netinkamos gesinimo priemonės : Vidutinio ir mažo gaisro gesinimas Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį. Vidutinio ir didelio gaisro gesinimas Alkoholiui atsparios putos : Nenaudoti stiprios vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti ir išplatinti ugnį. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Specifiniai pavojai gaisro metu : Kai produkto sudėtyje yra degiųjų organinių komponentų, gaisro metu gali susidaryti pavojingų degimo produktų turintys tiršti juodi dūmai (žiūrėti 10 skirsnį). Skilimo produktų gali būti kenksmingas sveikatai. Galimas atgalinis pliūpsnis per didelį atstumą. 5.3 Patarimai gaisrininkams Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Dėvėti pilną apsauginės aprangos komplektą ir autonominį kvėpavimo aparatą. Tolesnė informacija : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Uždarytos pakuotės, paveiktos ugnies, turi būti apipurškiamos šaltu vandeniu. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmens atsargumo priemonės : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 7 ir 8 skirsniuose. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Atkreipti dėmesį į atgalinį pliūpsnį. 5 / 26

6 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą. Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Valymo procedūros : Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į konteinerius (žiūrėti 13 skyrių). Kruopščiai nuvalyti užterštus paviršius. Išvalyti plovikliais. Nenaudoti tirpiklių. Surinkti ir pašalinti užterštą valymo vandenį. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk., Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 7 ir 8 skirsniuose. 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudoti tik toje vietoje, kur yra nedeganti įranga. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų. Laikyti vietose su įrengti sprinkleriai (purkštuvai). Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Nerūkyti. : Fiziškai ir chemiškai išlieka stabilus mažiausiai 2 metus laikant originalioje pakuotėje ir aplinkos temperatūroje. : Kad tinkamai ir saugiai naudoti produktą, laikytis produkto etiketėje nurodytų sąlygų. 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Poveikio darbo vietoje ribos 6 / 26

7 Komponentai CAS Nr. Vertės tipas Kontrolės parametrai Šaltinis (Poveikio forma) hydrocarbons, Nepriskirta TWA 8 ppm Tiekėjas C10-C13, aromatics, <1% naphthalene 50 mg/m3 difenoconazole TWA 5 mg/m3 Syngenta 2-metilpropan-1- olis IPRD 10 mg/m3 LT OEL Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą naftalenas TWA 10 ppm 50 mg/m3 Tolesnė informacija: Orientacinis IPRD 10 ppm 50 mg/m3 Tolesnė informacija: kancerogeninis toluenas TWA 50 ppm 192 mg/m3 91/322/EEC LT OEL 2006/15/EC Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą STEL 100 ppm 384 mg/m3 Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą TPRD 2006/15/EC 100 ppm LT OEL 384 mg/m3 Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą, Poveikis reprodukcijai IPRD 50 ppm 192 mg/m3 LT OEL Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą, Poveikis reprodukcijai Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) : Medžiagos pavadinimas hydrocarbons, C10- C13, aromatics, <1% naphthalene calcium bis(dodecylbenzenes ulphonate), branched Naudojimo pabaiga Paveikimo būdai Potencialus sveikatai Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Vertė 151 mg/m3 12,5 mg/kg 32 mg/m3 7,5 mg/kg 7,5 mg/kg 6 mg/m3 7 / 26

8 alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated Darbuotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis 2-metilpropan-1-olis Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis, Ilgalaikis - vietinis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis, Ilgalaikis - vietinis Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis, Ilgalaikis - vietinis toluenas Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Darbuotojai Įkvėpimas Ūmus - vietinis Darbuotojai Įkvėpimas Ūmus - sisteminis Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis Vartotojai Įkvėpimas Ūmus - sisteminis Vartotojai Įkvėpimas Ūmus - vietinis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 8,5 mg/kg 1,48 mg/m3 4,25 mg/kg 0,43 mg/kg 294 mg/m mg/kg 87 mg/m mg/kg 25 mg/kg 310 mg/m3 55 mg/m3 25 mg/kg 192 mg/m3 384 mg/kg 384 mg/m3 384 mg/m3 192 mg/m3 8,13 mg/kg 226 mg/kg 226 mg/m3 226 mg/m3 56,5 mg/m3 56,5 mg/m3 8 / 26

9 Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: Medžiagos pavadinimas Aplinkos sritis Vertė calcium Gėlasis vanduo 0,023 mg/l bis(dodecylbenzenesulphonate), branched Jūros vanduo 0,0023 mg/l Protarpinis naudojimas, išskyrimas 0,29 mg/l Gėlojo vandens nuosėdos 1,35 mg/kg Jūros nuosėdos 0,135 mg/kg Nuotekų valymo įrenginys 5,5 mg/kg Dirvožemis 0,124 mg/kg alcohols, C16-18 and C18- Gėlasis vanduo 0,007 mg/l unsatd., ethoxylated Jūros vanduo 0,001 mg/l Nuotekų valymo įrenginys 10 g/l Gėlojo vandens nuosėdos 22,79 mg/kg Jūros nuosėdos 2,28 mg/kg Dirvožemis 1 mg/kg Gėlas vanduo - su pertrūkiais 0,1 mg/l 2-metilpropan-1-olis Gėlasis vanduo 0,4 mg/l Nuotekų valymo įrenginys 10 mg/l Dirvožemis 0,0699 mg/kg Jūros nuosėdos 0,152 mg/kg Gėlojo vandens nuosėdos 1,52 mg/kg Jūros vanduo 0,04 mg/l toluenas Gėlasis vanduo 0,68 mg/l Jūros nuosėdos 16,39 mg/kg Nuotekų valymo įrenginys 13,61 mg/l Nutrūkstamas išsiskyrimas 0,68 mg/l Jūros vanduo 0,68 mg/l Gėlojo vandens nuosėdos 16,39 mg/kg Dirvožemis 2,89 mg/kg 8.2 Poveikio kontrolė Inžinerinės priemonės ŠIOS REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO PREVENCIJOS/ASMENS APSAUGOS YRA SKIRTOS PRODUKTO GAMYBAI, PARUOŠIMUI IR PAKAVIMUI. REKOMENDACIJŲ SKIRTŲ ASMENS APSAUGAI NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ IEŠKOKITE PATVIRTINTOJE PRODUKTO ETIKETĖJE. Sulaikymas ir/ar izoliavimas yra patikimiausia techninė apsaugos priemonė jeigu poveikio neįmanoma pašalinti. Apsisaugojimo priemonės priklauso nuo aktualios rizikos naudojimo metu Ore palaikyti koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio poveikio standartus. Jei reikia, kreiptis dėl papildomų patarimų, susijusių su profesine higiena. Asmeninės apsauginės priemonės Akių apsauga : Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai 9 / 26

10 Rankų apsauga Visada dėvėkite apsaugą akims, jei galimas netyčinis produkto patekimas į akis. Įranga privalo atitikti EN 166 Medžiaga : Nitrilo guma Prasiskverbimo laiką : > 480 min Pirštinių storis : 0,5 mm Paaiškinimai : Mūvėti apsaugines pirštines. Tinkamų pirštinių pasirinkimas prikauso ne vien tik nuo medžiagos, bet taip pat ir nuo kitų kokybinių savybių, kurios įvairių gamintojų yra skirtingos. Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę. Parsiskverbimo trukmė priklauso nuo daugelio dalykų: medžiagos, pirštinių tipo bei ir storio, ir todėl kiekvienu atveju yra išmatuojama. Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams. Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus. Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonių tipą pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį bei darbo vietos specifiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Atitinkami drabužiai: Nepralaidūs apsauginiai drabužiai Kvėpavimo organų apsauga : Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuotus respiratorius. Tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: Kvėpavimo takų apsaugos priemonė su dalelių filtru (EN 143) Filtruojančių kaukių filtro klasė turi atitikti maksimalią numatomą teršalų (dujų/garų/aerozolių/dalelių) koncentraciją, kuri gali susidaryti naudojant produktą. Jei ši koncentracija viršijama, turi būti naudojami autonominiai kvėpavimo aparatai. Filtro tipas : Stambių dalelių tipo (P) Apsauginės priemonės : Pirmenybė visada turėtų būti teikiama ne asmens apsaugos priemonėms, o techninėms priemonėms. Pasirenkant asmenines apsaugos priemones būtina pasitarti su profesionalais. 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Agregatinė būsena : skystas Spalva : geltona iki ruda 10 / 26

11 Kvapas : aromatinis Kvapo atsiradimo slenkstis : Neturima duomenų Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Neturima duomenų : Neturima duomenų Degumas : Neturima duomenų Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba : Neturima duomenų : Neturima duomenų Pliūpsnio temperatūra : 64 C Metodas: Penskio ir Martenso uždaras indas Savaiminio užsidegimo : 465 C temperatūra Skilimo temperatūra Skilimo temperatūra : Neturima duomenų ph : 5-9 Koncentracija: 1 % w/v Klampa Dinaminė klampa : 26,0 mpa.s (20 C) 10,5 mpa.s (40 C) Kinematinė klampa : Neturima duomenų Tirpumas Tirpumas kituose tirpikliuose : Neturima duomenų Pasiskirstymo koeficientas: n- : Neturima duomenų oktanolis/vanduo Garų slėgis : Neturima duomenų Tankis : 1,071 g/cm3 (20 C) Santykinis garų tankis : Neturima duomenų Dalelių savybės Dalelių dydis : Neturima duomenų 9.2 Kita informacija 11 / 26

12 Sprogmenys : Nesprogi Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. Garavimo greitis : Neturima duomenų Maišumas su vandeniu : Maišosi Paviršiaus įtemptis : 36,0 mn/m, 25 C 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas Nėra pagrįstai numatomų Cheminis stabilumas Normaliomis sąlygomis stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Pavojingos reakcijos : Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma Vengtinos sąlygos Vengtinos sąlygos : Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta Nesuderinamos medžiagos Vengtinos medžiagos : Nežinomas Pavojingi skilimo produktai Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma. 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nurijimas Įkvėpimas Sąlytis su oda Patekimas į akis Ūmus toksiškumas Produktas: Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patelė): mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 5,17 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas Vertinimas: Komponentas/mišinys yra mažai toksiškas po trumpalaikio įkvėpimo. 12 / 26

13 Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > mg/kg difenoconazole: Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): mg/kg Vertinimas: Komponentas/mišinys yra vidutiniškai toksiškas po vieno nurijimo. Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > mg/m3 Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas ir patelė): > mg/kg Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched: Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis: mg/kg Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis 2-metilpropan-1-olis: Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 24,6 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: garai Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu Ūmus toksiškumas susilietus su oda naftalenas: : LD50 (Triušis): > mg/kg Ūmus toksiškumas prarijus : Vertinimas: Komponentas/mišinys yra vidutiniškai toksiškas po vieno nurijimo. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Produktas: Rūšis : Triušis Rezultatas : Nedirgina odos Rezultatas : Pakartotinis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene: 13 / 26

14 Rezultatas : Pakartotinis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. difenoconazole: Rūšis : Triušis Rezultatas : Nedirgina odos calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched: Rezultatas : Dirgina odą. alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated: Rezultatas : Dirgina odą. 2-metilpropan-1-olis: Rezultatas : Dirgina odą. toluenas: Rūšis : Triušis Rezultatas : Dirgina odą. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Produktas: Rūšis : Triušis Rezultatas : Akių dirginimas difenoconazole: Rūšis : Triušis Rezultatas : Akių dirginimas, praeinantis per 7 dienas calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched: Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis. 2-metilpropan-1-olis: Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis. Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Produktas: Rūšis : Jūrų kiaulytė Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos). 14 / 26

15 difenoconazole: Rūšis : Jūrų kiaulytė Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos). 2-metilpropan-1-olis: Rūšis : Jūrų kiaulytė Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos). Paaiškinimai : Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. Mutageninis lytinėms ląstelėms difenoconazole: Mutageninis lytinėms ląstelėms- Vertinimas Kancerogeniškumas difenoconazole: Kancerogeniškumas - Vertinimas naftalenas: Kancerogeniškumas - Vertinimas Toksiškumas reprodukcijai difenoconazole: Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas toluenas: Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas : Bandymai su laboratoriniais gyvūnais neparodė mutageninio poveikio. : Turima informacija nepatvirtina kancerogeniškumo : Riboti tyrimų su gyvūnais kancerogeniškumo įrodymai : Nėra toksiškumo reprodukcijai : Tam tikri neigiamo poveikio vystymuisi įrodymai, pagrįsti bandymais su gyvūnais. STOT (vienkartinis ) 2-metilpropan-1-olis: Vertinimas : Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui, vienkartinis, 3 kategorija, pažeidžia kvėpavimo takų sistemą., Medžiaga ar mišinys 15 / 26

16 klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui, vienkartinis, 3 kategorija su narkotiniu poveikiu. toluenas: Vertinimas : Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui, vienkartinis, 3 kategorija su narkotiniu poveikiu. STOT (kartotinis ) toluenas: Organai taikiniai : Centrinė nervų sistema Vertinimas : Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui, kartotinis, 2 kategorija. Kartotinių dozių toksiškumas difenoconazole: Paaiškinimai : Chroninio toksiškumo testais neigiamo poveikio nenustatyta. Toksiškumas įkvėpus hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. toluenas: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį Informacija apie kitus pavojus Endokrininės sistemos ardomosios savybės Produktas: Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 16 / 26

17 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Produktas: Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 3,7 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 4,3 mg/l Poveikio trukmė: 48 h : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 4,4 mg/l Poveikio trukmė: 72 h NOEC (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 0,22 mg/l Pabaiga: Prieaugis Poveikio trukmė: 72 h hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene: Toksiškumas žuvims : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 3,6 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EL50 (Daphnia magna (Dafnija )): 1,1 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. : EL50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): 7,9 mg/l Pabaiga: Prieaugis Poveikio trukmė: 72 h Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. NOELR (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): 0,22 mg/l Pabaiga: Prieaugis Poveikio trukmė: 72 h Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas. Ekotoksikologinis vertinimas Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai difenoconazole: : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 17 / 26

18 Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 1,1 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 0,77 mg/l Poveikio trukmė: 48 h EC50 (Americamysis (Mizidės)): 0,15 mg/l Poveikio trukmė: 96 h : EC50 (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)): 0,091 mg/l Poveikio trukmė: 72 h NOEC (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)): 0,053 mg/l Poveikio trukmė: 72 h ErC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 0,0876 mg/l Poveikio trukmė: 72 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 0,015 mg/l Pabaiga: Prieaugis Poveikio trukmė: 72 h M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) Toksiškumas mikroorganizmams Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : 10 : EC50 (aktyvusis dumblas): > 100 mg/l Poveikio trukmė: 3 h : NOEC: 0,0076 mg/l Poveikio trukmė: 34 d Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė) : NOEC: 0,0056 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) NOEC: 0,0023 mg/l Poveikio trukmė: 28 d Rūšis: Americamysis (Mizidės) M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 10 calcium bis(dodecylbenzenesulphonate), branched: Ekotoksikologinis vertinimas Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 18 / 26

19 alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated: Toksiškumas žuvims : LC50 (Žuvys): apskaičiuota 1,26 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Vandens bestuburiai (bendrai)): 2,6 mg/l Poveikio trukmė: 48 h : EC50 (Dumbliai): 2,3 mg/l Poveikio trukmė: 72 h EC10 (Dumbliai): 0,33 mg/l Pabaiga: Biomasė Poveikio trukmė: 72 h 2-metilpropan-1-olis: Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Daphnia pulex (Dafnija )): mg/l Poveikio trukmė: 48 h : EC50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): mg/l Poveikio trukmė: 72 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) naftalenas: Ekotoksikologinis vertinimas Ūmus toksiškumas vandens aplinkai Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : NOEC: 20 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) : Labai toksiška vandens organizmams. : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. toluenas: Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 5,5 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams 12.2 Patvarumas ir skaidomumas hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene: : EC50 (Ceriodaphnia dubia (vandens blusa)): 3,78 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. 19 / 26

20 difenoconazole: Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas. Patvarumas vandenyje : Skaidymo pusėjimo trukmė: 1 d Paaiškinimai: Produktas nėra išliekantis. alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated: Biologinis skaidomumas : Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranti Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis 2-metilpropan-1-olis: Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. toluenas: Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas Bioakumuliacijos potencialas difenoconazole: Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Aukštas bioakumuliacijos potencialas. Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo toluenas: : log Pow: 4,4 (25 C) Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia Judumas dirvožemyje difenoconazole: Pasiskirstymas įvairiose : Paaiškinimai: Pasižymi mažu judumu dirvožemyje aplinkos vietose Patvarumas dirvoje : Išsisklaidymo trukmė: d Procentinė išsisklaidymo išraiška: 50 % (DT 50) Paaiškinimai: Produktas nėra išliekantis PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Produktas: Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vpvb), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.. 20 / 26

21 difenoconazole: Vertinimas : Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms.. Ši medžiaga nėra priskiriama labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vpvb) cheminėms medžiagoms.. 2-metilpropan-1-olis: Vertinimas : Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms.. Ši medžiaga nėra priskiriama labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vpvb) cheminėms medžiagoms.. toluenas: Vertinimas : Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms Endokrininės sistemos ardomosios savybės Produktas: Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė Kitas nepageidaujamas Neturima duomenų 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Produktas : Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių. Nepilti atliekų į kanalizaciją. Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį. Tris kartus plauti talpyklas. Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti. 21 / 26

22 Tris kartus išplaunamos tuščios talpyklos, kurių talpa 1-50 litrų, nėra pavojingos atliekos. Atliekų kodas : neišvalytos pakuotės , pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ar ID numeris ADN : UN 3082 ADR : UN 3082 RID : UN 3082 IMDG : UN 3082 IATA : UN JT teisingas krovinio pavadinimas ADN : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DIFENOCONAZOLE IR SOLVENT NAPHTHA) ADR : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DIFENOCONAZOLE IR SOLVENT NAPHTHA) RID : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (DIFENOCONAZOLE IR SOLVENT NAPHTHA) IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DIFENOCONAZOLE IR SOLVENT NAPHTHA) IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DIFENOCONAZOLE IR SOLVENT NAPHTHA) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADN : 9 ADR : 9 RID : 9 IMDG : 9 IATA : Pakuotės grupė ADN Pakuotės grupė : III Klasifikacinis kodas : M6 Pavojaus rūšies : 90 identifikacinis numeris Etiketės : 9 22 / 26

23 ADR Pakuotės grupė : III Klasifikacinis kodas : M6 Pavojaus rūšies : 90 identifikacinis numeris Etiketės : 9 Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (-) RID Pakuotės grupė : III Klasifikacinis kodas : M6 Pavojaus rūšies : 90 identifikacinis numeris Etiketės : 9 IMDG Pakuotės grupė : III Etiketės : 9 EmS Kodas : F-A, S-F IATA (Krovinys) Pakavimo instrukcija : 964 (krovininis lėktuvas) Pakavimo instrukcija (LQ) : Y964 Pakuotės grupė : III Etiketės : Miscellaneous IATA (Keleivis) Pakavimo instrukcija : 964 (keleivinis lėktuvas) Pakavimo instrukcija (LQ) : Y964 Pakuotės grupė : III Etiketės : Miscellaneous 14.5 Pavojus aplinkai ADN Aplinkai pavojinga : taip ADR Aplinkai pavojinga : taip RID Aplinkai pavojinga : taip IMDG Jūrų teršalas : taip IATA (Keleivis) Aplinkai pavojinga : taip IATA (Krovinys) Aplinkai pavojinga : taip 23 / 26

24 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąraše 3 toluenas (Numeris sąraše 48) REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma Priedas) Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma ardančių medžiagų Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių : naftalenas teršalų (nauja redakcija) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. Kiekis 1 Kiekis 2 E1 PAVOJAI APLINKAI 100 t 200 t Kiti nurodymai: Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos įvertinimo nereikalaujama kai medžiaga naudojama specifinei paskirčiai. 16 SKIRSNIS. Kita informacija Pilnas H teiginių tekstas H225 : Labai degūs skystis ir garai. H226 : Degūs skystis ir garai. H228 : Degi kietoji medžiaga. H302 : Kenksminga prarijus. H304 : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H312 : Kenksminga susilietus su oda. H315 : Dirgina odą. H318 : Smarkiai pažeidžia akis. 24 / 26

25 H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 : Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H351 : Įtariama, kad sukelia vėžį. H361d : Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. H373 : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H400 : Labai toksiška vandens organizmams. H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H411 : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 : Pakartotinis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kitų santrumpų pilnas tekstas Acute Tox. : Ūmus toksiškumas Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai Asp. Tox. : Aspiracijos pavojus Carc. : Kancerogeniškumas Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas Eye Irrit. : Akių dirginimas Flam. Liq. : Degieji skysčiai Flam. Sol. : Degiosios kietosios medžiagos Repr. : Toksiškumas reprodukcijai Skin Irrit. : Odos dirginimas STOT RE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis STOT SE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis 2006/15/EC : Orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą 91/322/EEC : Komisijos Direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore 2006/15/EC / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos 2006/15/EC / STEL : Trumpalaikis poveikio ribinės 91/322/EEC / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dydis LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dydis ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ); AIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. American Society for the Testing of Materials ); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, 25 / 26

26 susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vpvb - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga Tolesnė informacija Mišinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedūra: Eye Irrit. 2 H319 Remiantis produkto duomenis arba vertinimu Asp. Tox. 1 H304 Skaičiavimo metodas Aquatic Acute 1 H400 Skaičiavimo metodas Aquatic Chronic 1 H410 Skaičiavimo metodas Elementai, kuriuose, lyginant su ankstesne versija, yra pakeitimų, šio dokumento tekste paryškinti dviem vertikaliomis linijomis. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose. LT / LT 26 / 26

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

1

1 1. SKIRSNIS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius : Variklinė alyva 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau