SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sukūrimo data: Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 1 iš 8

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sukūrimo data: Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 1 iš 8"

Transkriptas

1 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 1 iš 8 1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas Produkto identifikatorius. ACRYLIC TOPKOAT AKRILO EMALĖ: BALTA BLIZGI, JUODA BLIZGI, BALTA MATINĖ, JUODA MATINĖ, JUODA PUSIAU BLIZGI (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Aerozolinė akrilo emalė profesionaliam naudojimui automobilių dažymui remonto dirbtuvėse Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją. NOVOL Sp. z o.o. Теl.: ul. Žabikowska 7/9 Faks.: PL Komorniki Už saugos duomenų lapo paruošimą atsakingas asmuo 1.4. Pagalbos telefono numeris (nuo 7.00 iki 15.00) 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas Pagal galiojančias nuostatas, mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas žr. 15 skirsnį. Klasifikavimas 1272/2008/EB: Aerozolis, pavojingumo kategorija 1. Ypač degus aerozolis. Aerozolis, pavojingumo kategorija 1. Slėginis indas: šildant gali sprogti. Dirginantis poveikis odai, pavojingumo kategorija 2. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą, kategorija 2. Toksiška konkrečiam organui - esant vienkartiniam poveikiui pavojingumo kategorija 3, narkotinis poveikis (STOT SE 3). Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pavojinga vandens organizmams esant pasikartojančiam poveikiui, kategorija 2. Pavojinga vandens organizmams, sukelia ilgalaikes pasekmes Ženklinimo elementai. Sudėtyje yra: Acetonas. Propanas. butanas. Piktogramos: Signalinis žodis: Pavojinga H222 Ypač degus aerozolis H229 slėginis indas. Kaitinant gali sprogti H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą EUH 066 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto P260 Neįkvėpti garų/aerozolio P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 C/122 F temperat ūroje 2.3. Kiti pavojai Duomenų nėra. 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

2 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 2 iš (Cheminės) Medžiagos. Netaikoma 3.2. Mišiniai. Produkto identifikatorius ACRYLIC TOPKOAT AKRILO EMALĖ: BALTA BLIZGI, JUODA BLIZGI, BALTA MATINĖ, JUODA MATINĖ, JUODA PUSIAU BLIZGI. Medžiagos pavadinimas Identifikaciniai numeriai Acetonas ЕС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Dimetileteris ЕС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Butilo acetatas ЕС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Propanas EС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Butanas EС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Izobutanas EС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Кlasifikavimas ir ženklinimas Flam. Liq. 2; H225; Eye Irrit.2; H319; STOT SE 3, H336 EUH066 Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280; Flam. Liq. 3; H226; STOT SE 3; H336 EUH066 Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280; Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280; Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280; Koncentracija [% pagal svorį] <50 <25 < Acetatas 1-metoksi -2- propilas EС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Flam. Liq. 3; H226; <10 Butan-1-olis EС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Celiuliozės nitraas (azoto kiekis <12,6%) EС: --- CAS: Indekso Nr.: --- Registracijos Nr.: -- Flam. Liq. 3; H226; Acute. Tox.4; H302 STOT SE 3, H335, H336 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam.1; H Flam. Sol. 1; H228; 1-5 Propan-2-olis ЕС: CAS: Indekso Nr.: Registracijos Nr.: XXXX Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 <2,5 Pilnas pavojingumo tipą nurodančių ir atsargumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas. Bendrieji nurodymai: Žr. saugos duomenų lapo 11 skirsnį. Įkvėpus - Nukentėjusįjį pašalinkite iš užterštos aplinkos ir užtikrinkite ramią būseną. Esant būtinybei - taikyti dirbtinį kvėpavimą arba duoti kvėpuoti deguonies. Iškviesti medicinos pagalbą.

3 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 3 iš 8 Patekus ant odos: Nusivilkti užterštus drabužius. Paveiktą vietą gausiai plauti kambario temperatūros vandeniu apie 15 minučių. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Tuoj pat skalaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių, ypatingai vokus (išimkite, jei yra, kontaktinius lęšius). Vengti stiprios srovės, nes galima pažeisti rageną. Esant dirginimo simptomams, kreipkitės į gydytoją. Prarijus: Neskatinti vėmimo (galima užspringti). Skalaukite burną su vandeniu. Jeigu nukentėjusysis sąmoningas, duokite 1-2 stiklines šilto vandens. Iškviesti gydytoją. Pirmąją pagalbą suteikiantys žmonės turi mūvėti medicinines pirštines Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikis. Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigimą. Besikartojantis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą. Darbo vietoje turi būti prieinamos specialios priemonės, leidžiančios suteikti specialią ir neatidėliotiną pagalbą. 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės Gesinimo priemonės. Milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dvideginis, vandens ūkas Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai. Gaisro metu gali išsiskirti anglies oksidas ir kitos nuodingos dujos Patarimai gaisrininkams Gaisrinės komandos turi būti aprūpintos autonominiais kvėpavimo aparatais ir lengva apsaugine apranga. Greta esančias pakuotes/talpyklas aušinti purškiant ant jų vandenį iš saugaus atstumo. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros. Avarijos likvidavimo komandoms nepriklausantiems žmonėms: Nustatyti užsidegimo šaltinius. Užtikrinti pakankamą patalpos vėdinimą. Vengti tiesioginio kontakto su ištekančia medžiaga. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Asmeninės apsaugos priemonės žr. 8 skirsnį. Avarijos likvidatoriams/gelbėtojams: Likvidatoriai/gelbėtojai privalo vilkėti apsauginius drabužius iš audinio su specialia danga ir impregnavimu, apsaugines pirštines (iš vitono), gerai priglundančius apsauginius akinius ir kvėpavimo takų apsaugą: dujokaukę su dūmus sugeriančiu A tipo filtru Ekologinės atsargumo priemonės. Neleisti, kad medžiaga patektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvą Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės. Likviduoti nutekėjimą (nutraukti skysčio padavimą, užsandarinti), pažeistas pakuotes patalpinti į avarines talpas. Surinkti mechaniniu būdu į avarines talpas. Esant dideliems išsiliejimams, teritoriją apjuosti pylimu. Kai išsiliejimai nedideli, surinkti skystį rišančiomis medžiagomis (pvz.: žėručiu, kvarco smėliu, smėliu) Nuoroda į kitus skirsnius. Asmeninės apsaugos priemonės žr. 8 skirsnį. Atliekų tvarkymas žr. 13 skirsnį. 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės. Slėginis indas. Ne purkšti į atvirą liepsną arba ant įkaitintų paviršių. Saugoti nuo uždegimo šaltinių nerūkyti darbo metu. Laikyti atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvą. Naudoti gerai vėdinamose vietose. Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Imtis atsargumo priemonių nuo elektrostatinių išlydžių. Naudoti asmenines apsaugos priemones žr. 8 skirsnį Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. Slėginis indas. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros virš 50 C, neardyti ir nepradurti net ir po panaudojimo. Saugoti nuo uždegimo šaltinių nerūkyti darbo metu. Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Draudžiama sandėliuoti greta didelio kiekio organinių peroksidų ir kitų stipriai oksiduojančių medžiagų. Imtis atsargumo priemonių nuo

4 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 4 iš 8 elektrostatinių išlydžių. Laikyti vėsiose, gerai vėdinamose patalpose Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai). Produktas plačiam naudojimui automobilių apdailoje bei atliekant metalo, medienos, betono ir plastmasių dažymo ir apdailos darbus, atsižvelgiant į 7.1 ir 7.2 punktuose pateiktą informaciją. 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga Kontrolės parametrai. CAS Nr. Ingredientas NDS (mg./m³) HDSCh (mg./m³) NDSP (mg./m³) Acetonas Dimetileteris Butilo acetatas Propanas Butanas Acetatas 1-metoksi propilas Butan-1-olis Propan-2-olis Poveikio kontrolė. Kvėpavimo takų apsauga: Dujokaukė su A tipo sugeriančiu filtru (EN 141). Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės PN-EN (iš vitono, storis 0,7 mm, prasiskverbimo trukmė > 480 min., natūralus kaučiukas, storis > 0,4 mm, trumpalaikiam poveikiui -30min.). Akių apsauga: Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Odos apsauga: Tinkami apsauginiai rūbai (audiniai su dangomis, impregnuoti). Darbo vietoje: Vietinė ištraukiamoji ir bendroji ventiliacija. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Neleisti pateikti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvą. 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes. Fizinė būsena Spalva Kvapas Kvapo slenkstis ph Virimo temperatūra Uždegimo temperatūra Savaiminio užsidegimo temperatūra Suirimo temperatūra Garavimo sparta Degumas (kieto, dujinio) Sprogumo ribos Garų slėgis Garų tankis (lyginant su oru) Tankis Tirpumas (vandenyje) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo Klampa Sprogumo savybės Oksidacinės savybės Suslėgtas skystis (aerozolis) Pagal specifikaciją Aitrus, skvarbus netaikoma netaikoma <0 C netaikoma % apatinė: 1,2% tūrio, viršutinė: 26,2% tūrio 4000 hpa (20 C) apie 0,7 g/cm 3 (20 C) Tirpsta blogai Nėra duomenų netaikoma 9.2. Kita informacija Nėra duomenų

5 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 5 iš 8 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas Reaktyvumas Normaliomis naudojimo sąlygomis produktas nereaktyvus Cheminis stabilumas Normaliomis sąlygomis produktas stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Vykstant terminiam skilimui išsiskiria anglies oksidas ir kitokios nuodingos dujos Vengtinos sąlygos Slėginis indas. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros virš 50 C, neardyti ir nepradurti net ir po panaudojimo. Saugoti nuo uždegimo šaltinių nerūkyti darbo metu. Ne purkšti į atvirą liepsną arba ant įkaitintų paviršių. Laikyti vaikams neprieinamose vietose Nesuderinamos medžiagos Vengti kontakto su dideliu kiekiu organinių peroksidų, stiprių rūgščių, šarmų ir kitų stipriai oksiduojančių medžiagų Pavojingi skilimo produktai Degimo metu susidaro anglies oksidas ir kitos nuodingos dujos. 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Informacija apie toksinį poveikį. Šio preparato bandymų duomenų nėra. Įvertinimas atliktas remiantis duomenimis apie į preparato sudėtį įeinančius pavojingus komponentus. a) Ūmus toksiškumas. Acetonas: LD50 (žiurkei prarijus) 5800 mg/kg mg/kg 39 mg/m³/4 val. Dimetilo eteris 308 mg/m³/4 val. Butilo acetatas LD50 (žiurkei prarijus) mg/kg >17600 mg/kg >21 mg/m³/4 val. Butanas LC50 (žiurkei prarijus) mg/m³/4 val. Acetatas 1-metoksi -2-propilas LD50 (žiurkei prarijus) 8532 mg/kg >5000 mg/kg 35,7 mg/m³/4 val. Butan-1-olis LD50 (žiurkei prarijus) 2292 mg/kg 3430 mg/kg 17,76 mg/m³/4 val. Propan-2-olis LD50 (žiurkei prarijus) 5045 mg/kg mg/kg 30 mg/m³/4 val. b) ėsdinantis/dirginantis poveikis odai Duomenų apie pavojingumo klasę nėra. c) ėsdinantis/dirginantis poveikis akims Sukelia smarkų akių dirginimą. d) jautrinantis poveikiai kvėpavimo takams arba odai Mišinys neklasifikuojamas kaip jautrinantis. Duomenų apie pavojingumo klasę nėra. e) mutageniškumas Mišinys neklasifikuojamas kaip mutageniškas. Duomenų apie pavojingumo klasę nėra. f) kancerogeniškumas Mišinys neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas. Duomenų apie pavojingumo klasę nėra. g) kenksmingas poveikis

6 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 6 iš 8 reprodukcijai Mišinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas reprodukcijai. Duomenų apie pavojingumo klasę nėra. h) Toksiškumas organams vienkartinio poveikio atveju. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. i) Toksiškumas organams daugkartinio poveikio atveju. Duomenų, patvirtinančių pavojingumo klasė, nėra. j) Pavojus užspringti. Duomenų, patvirtinančių pavojingumo klasė, nėra Galimi poveikio būdai: Per kvėpavimo takus: gali sudirginti kvėpavimo takus. Per odą: Dirgina odą. Per akis: Sukelia smarkų akių dirginimą. Prarijus gali prasidėti virškinamojo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Apsinuodijimo požymiai: Galvos skausmas ir svaigimas, nuovargis, sumažėjusi raumenų jėgą, mieguistumas ir išskirtiniais atvejais sąmonės netekimas. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija. Šio preparato bandymų duomenų nėra. Įvertinimas atliktas remiantis duomenimis apie į preparato sudėtį įeinančius pavojingus komponentus Toksiškumas. Acetonas: Dimetilo eteris: Butilo acetatas Acetatas 1-metoksi -2-propilas Butan-1-olis Daphnia magna (Daphnia magna) / EC50 (48 valandos) 8800 mg / l Medžiagų, kurios pavojingos vandeniui, katalogo numeris: 6 Pavojingumo vandeniui klasė: 1 Daphnia magna (didžioji dafnija)/ EC50 (48 valandos) >4000 mg/l Daphnia magna (Daphnia magna)/ec50 (48 valandos) 44 mg / l Medžiagų, kurios pavojingos vandeniui, katalogo numeris: 42 Pavojingumo vandeniui klasė: 1 Daphnia magna (Daphnia magna)/ec50 (48 valandos) 408 mg / l Oncorhynchus mykiss /LC50 (96 valandos) mg/л Medžiagų, kurios pavojingos vandeniui, katalogo numeris: 5033 Pavojingumo vandeniui klasė: 1 Daphnia magna (Daphnia magna)/ec50 (48 valandos) 1328 mg / l Propan-2-olis Daphnia magna (Daphnia magna)/ec50 (48 valandos) mg / l Patvarumas ir irimas. Nėra duomenų Bioakumuliacijos potencialas. Nėra duomenų Judrumas dirvožemyje. Produktas labai silpnai tirpus vandenyje PBT ir vpvb vertinimo rezultatai. Nėra duomenų Kitas nepageidaujamas poveikis. Nėra duomenų. 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas Atliekų tvarkymo metodai Atiduoti ūkio subjektams, turintiems kompetentingų valdžios organų leidimą verstis atliekų surinkimo, perdirbimo ir nukenksminimo veikla. Utilizuoti pagal galiojančius vietinius ir oficialiuosius nuostatus, susijusius su atliekomis žr. 15 skirsnį. Produkto atliekos: Atliekų kodas: * Dažų ir lakų su organiniais skiedikliais arba kitomis pavojingomis medžiagomis, atliekos. Neleisti patekti į kanalizaciją. Nelaikyti su buitinėmis atliekomis. Ištuštinti pakuotę iki pilno garų spaudimo išnykimo ir

7 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 7 iš 8 palikti produktą savaiminiam džiūvimui (atlikti tai galima gerai vėdinamose patalpose). Išdžiūvęs produktas nėra pavojingas. DĖMESIO: likučius džiovinti mažais kiekiais atokiai nuo degių medžiagų. Cheminės reakcijos metu išsiskiria didelis šilumos kiekis. Užteršta pakuotė Pakuotė su produkto likučiais priskiriama prie pavojingų atliekų. Atliekų kodas: *. Metalinė pakuotė, kurioje yra pavojingų akytų konstrukcijos standinimo elementų ( pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius indus. Nelaikyti su buitinėmis atliekomis. Pakuotę reikia grąžinti gamintojui. Nesant tokiai galimybei, pakuotę atiduoti įmonėms, turinčioms kompetentingų organų leidimą rinkti, perdirbti arba neutralizuoti atliekas. 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą. ADR/RID IMO/IMGD IATA-DGR JT numeris JT teisingas krovinio pavadinimas. Aerozolis, degus Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-s) Pakuotės grupė Pavojus aplinkai. ne ne ne Specialios atsargumo priemonės naudotojams. Nenaudoti atviros liepsnos ir nerūkyti. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros virš 50 C. Negabenti kartu su klasės 1 medžiagomis (išskyrus klasės 1.4S medžiagas) ir kai kuriomis klasės 4.1 ir 5.2 medžiagomis. Gabenant vengti tiesioginio kontakto su klasės 5.1 ir 5.2 medžiagomis. Nenaudoti atviros liepsnos ir nerūkyti Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą. Netaikoma. 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/121/EB 2006 m. gruodžio 18 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą KOMISIJOS DIREKTYVA 2001/58/EB 2001 m. liepos 27 d. antrą kartą iš dalies keičianti Direktyvą 91/155/EEB, kurioje apibrėžiamos ir nustatomos išsamios nuostatos dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnį ir apie pavojingas medžiagas įgyvendinant Tarybos direktyvos 67/548/EEB 27 straipsnį (dėl saugos duomenų lapų) Direktyva Nr.1999/45/EB (2006/8/EB). EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/ m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB ADR ( ), IMGD Code 2014 CLP Reglamentas 1272/2008/EB Cheminės saugos vertinimas. Nebuvo atliekamas. 16 SKIRSNIS. Kita informacija. Pilnas pavojaus tipą apibūdinančių frazių tekstas ir 2-15 skirsniuose minimų atsargumo frazių tekstai: Flam.Liq.2 Skystos degios medžiagos, kategorija 2. H225 Labai degūs skystis ir garai. Eye Irrit. 2 Dirginantis poveikis akims. Kat.2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. STOT SE 3 Nuodinga organams - vienkartinio poveikio atveju, kategorija 3. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Flam. Gas. 1 Degios dujos. kat..1 H220 Ypač degios dujos.

8 Atnaujinimo data: Numeris: SDS_10_10 Puslapis: 8 iš 8 Press. Gas. suslėgtos dujos. H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. Flam.Liq.3 Degūs skysčiai. Kategorija 3 H226 Degūs skystis ir garai Flam.Sol.1; Degi kieta medžiaga. Kategorija 1. H228 Degi kietoji medžiaga EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą Šiame saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir abreviatūrų paaiškinimas: Nr. CAS cheminės medžiagos skaitmeninis žymėjimas, sukurtas Amerikos organizacijos Chemical Abstracts Service (CAS). Nr. EC cheminės medžiagos numeris Europiniame sąraše esamų medžiagų su komercine verte sąraše notifikuotų cheminių medžiagų (ELINCS angl. European List of Notified Chemical Substances), arba numeris sąraše cheminių medžiagų, išvardintų leidinyje No-longer polymers". (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), arba numeris, priskirtas medžiagai Europiniame sąraše NDS didžiausios leidžiamos koncentracijos medžiagų, kenksmingų sveikatai darbo aplinkoje. NDS didžiausia leistina preparato pavojaus darbo vietose koncentracija. NDSCh didžiausia leistina momentinė koncentracija. NDSP didžiausia leistina ribinė koncentracija. DSB ribinė koncentracija biologinėje medžiagoje. JT numeris tai keturženklis identifikacinis numeris medžiagos, mišinio arba produkto pagal modelių numerius JTO. ADR Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu. IMO Tarptautinė jūrų organizacija. RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės. IMDG kodas Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas. ICAO /IATA Saugaus pavojingų krovinių gabenimo oru techninės instrukcijos Kiti duomenų šaltiniai: ESIS European Chemical Substances Information System Europos cheminių medžiagų informacinė sistema. TOXNET Toxicology Data Network Toksikologijos bei aplinkos kokybės duomenų bazių sistema. IUCLID International Uniform Chemical Information Database Tarptautinė universali cheminių medžiagų informacinė sistema. Duomenys pagrįsti šiuo metu turimomis žiniomis. Šis dokumentas nėra preparato savybių garantija. Preparato klasifikavimas atliktas taikant Direktyvoje 1272 / 2008 išdėstytas taisykles. Pakeitimai: bendra aktualizacija. Mokymai: Tinkamas elgesys su pavojingomis medžiagomis ir mišiniais, saugus darbas ir darbo higiena. Pavojingų krovinių pervežimas pagal ADR sutarties reikalavimus. Leidėjas: NOVOL Sp. z o.o. Informacija pateikia: tyrimų laboratorija; tel.:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau