Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis"

Transkriptas

1 Puslapis 1/7 Spausdinimo data: Versijos numeris SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Gaminio numeris: Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiagos / mišinio panaudojimas Reagentas vandens analizei 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas / tiekėjas Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße Weilheim Germany Tel Informacijos šaltinis: Pagalbos telefono numeris: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta Pavojaus piktogramos atkrenta Signalinis žodis atkrenta Pavojingumo frazės atkrenta Papildomos nuorodos: EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 2.3 Kiti pavojai Toliau pateikiama informacija bendrai taikytina merkaptanams: nemalonus kvapas PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede. 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Aprašymas: Neorganinių ir organinių junginių mišinys Pavojingos sudedamosios medžiagos : CAS: mercaptosuccinic acid EINECS: d~ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje. 5-<10% 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti. Įkvėpus: Pasirūpinti tyru oru. Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti. Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju. (Tęsinys 2 psl.)

2 Puslapis 2/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Prarijus: Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) įkvėpus: dirginimai Kosulys Oro trūkumas prarijus: Pykinimas vėmimas viduriavimas prarijus didelį kiekį: kraujospūdžio sumažėjimas centrinės nervų sistemos sutrikimai kvėpavimo paralyžius narkotinės būklės Traukuliai 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Puslapio 1 tęsinys) 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo medžiagos: Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Produktas nedegus. Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas. azoto oksidai (NOx) Sieros oksidas (Sox) 5.3 Patarimai gaisrininkams Ypatingos saugos priemonės: Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą. Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą. Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją. Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas. Dėl gaisro aplinkoje gali išsiskirti pavojingi garai. 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Patarimas neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų. Garantuoti pakankamą vėdinimą. Patarimas gelbėjimo tarnyboms: Apsauginė įranga: žr. 8 skyrių 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Garantuoti pakankamą vėdinimą. Surinkti mechaniniu būdu. Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje. Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje. 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus tvarkymo patarimas: Vengti dulkių susidarymo. Geras dulkių surinkimas. (Tęsinys 3 psl.)

3 Puslapis 3/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Higienos priemonės: Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliavimas: Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti vėsioje vietoje. Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama. Kitos sandėliavimo nuorodos: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šviesos poveikio. Laikyti sausai. Saugoti nuo drėgno oro ir vandens. Produktas higroskopiškas. Rekomenduojama sandėlio temperatūra: 20 C +/- 5 C 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Puslapio 2 tęsinys) 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis: Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini. Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai. 8.2 Poveikio kontrolė Inžinerijos priemonės: Pirmumas turi būti teikiamas techninėms priemonėms ir atitinkamoms darbo sąlygoms palyginti su asmenine apsaugine įranga. Žr. 7 elementą. Asmens saugos priemonės: Kvepavimo takų apsauga: Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras: Filtras P1 Rankų apsauga: Rekomenduojama prevencinė odos apsauga vartojant apsaugines odos priemones. Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones. Pirštinių medžiaga Nitrilo kaučiukas Rekomenduojamas medžiagos storis: 0,11 mm Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis Susidėvėjimo vertė: 1 lygis (10 min) Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės. Akių apsauga: Apsauginiai akiniai naudoti saugantis nuo garų / dulkių poveikio Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai Aplinkos ekspozicijos ribojimas ir stebėjimas Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Forma: Milteliai Spalva: Oranžinis(ė) Kvapas: Kaip siera Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta. ph vertė (22 g/l) esant 20 C (68 F): 2,8 Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta (Tęsinys 4 psl.)

4 Puslapis 4/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Virimo taškas / Virimo sritis: Nenustatyta. Užsidegimo taškas: Nevartotina. Degumas (kietas, dujinis): Produktas yra nedegus. Uždegimo temperatūra: Nevartotina. Suirimo temperatūra: Nenustatyta. Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega. Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus. Sprogimo riba : Žemutinė: Nevartotina. Viršutinė Nevartotina. Gaisrą skatinančios savybės nėra Garų slėgis: Nevartotina. Tankis esant 20 C (68 F): 1,7 g/cm³ (14,19 lbs/gal) Reliatyvus tankis Nenustatyta. Garų tankis Nevartotina. Garavimo greitis Nevartotina. Tirpumas / Maišymas su vandeniu: Tirpus(i). Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nevartotina. Viskoziškumas: Nevartotina. Tirpiklių sudėtis: Organiniai tirpikliai: 0,0 % Kietųjų dalelių kiekis: 100,0 % 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Puslapio 3 tęsinys) 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas žr skyrių 10.2 Cheminis stabilumas Stabilus(i) prie aplinkos temperatūros. jautri drėgmei Jautrumas šviesai jautri orui 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Veikiant šarmams, susidaro amoniakas. Reaguoja su stipriosiomis oksiduojančiomis priemonėmis Vengtinos sąlygos Stiprus kaitinimas (skilimas) 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų Pavojingi skilimo produktai: žr. 5 skyrių * 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: Toliau pateikiami teiginiai taikomi atskiriems komponentams: CAS: mercaptosuccinic acid Oralinis(ė) LD mg/kg (žiurkė) LD50 IVN >1 mg/kg (Triušis) LD50 IPR 200 mg/kg (Pelė) Pirminis perštėjimo efektas: Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. (Tęsinys 5 psl.)

5 Puslapis 5/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai) Toliau pateikiami teiginiai taikomi mišiniui: Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. (Puslapio 4 tęsinys) Papildoma toksikologinė informacija: Remiantis mūsų patirtimi bei turima informacija, naudojant kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukciją, produktas nesukelia sveikatai pavojingų reiškinių. 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų. Bakterinis toksiškumas: toksiški sulfatai > 2,5 g/l Kita informacija: Nuodinga(s) žuvims. sulfatai > 7 g/l NH 4+ > 0,3 mg/l 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų Bioakumuliacijos potencialas Pow = n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas log Pow < 1 = Organizmuose nesikaupia. CAS: mercaptosuccinic acid log Pow -0,88 (.) (calculated) 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede Kitas nepageidaujamas poveikis Atsižvelgiant į koncentraciją, fosforo ir (arba) azoto junginiai gali prisidėti prie tiekiamo vandens eutrofikacijos. Reikia vengti patekimo į aplinką. Pavojus vandeniui: Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais. Net ir mažiausiems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė. 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Europos atliekų katalogas nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos , arba pozicijose Nevalytos pakuotės: Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės. 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ADR, IMDG, IATA atkrenta (Tęsinys 6 psl.)

6 Puslapis 6/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas ADR, IMDG, IATA atkrenta 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR, IMDG, IATA klasė atkrenta 14.4 Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA atkrenta 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina. Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas. (Puslapio 5 tęsinys) 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III): Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDASĮ sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 65 Veiklos ribojimo nuorodos: Nereikalaujama Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. * 16. SKIRSNIS. Kita informacija Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams. Svarbios frazės H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Mokymo nuorodos Operatoriams pateikti atitinkamą informaciją, nurodymus, atlikti mokymus. Santrumpos ir akronimai: STOT: specifinis toksiškumas konkrečiam organui SE: vienkartinis poveikis RE: kartotinis poveikis EC50: pusė maksimalios efektyvios koncentracijos IC50: pusė maksimalios inhibicijos koncentracijos NOEL arba NOEC: nestebimas poveikio lygis ar koncentracija ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas 4 kategorija Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas 2 kategorija Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas 2 kategorija STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) 3 kategorija (Tęsinys 7 psl.)

7 Puslapis 7/7 Spausdinimo data: Versijos numeris 25 Prekybos ženklas: Vario Aluminum ECR F20 ml Šaltiniai Duomenys paimti iš saugos duomenų lapų, informacinių leidinių ir literatūros. * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys (Puslapio 6 tęsinys)

8 Puslapis 1/9 Spausdinimo data: Versijos numeris SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml Gaminio numeris: Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiagos / mišinio panaudojimas Reagentas vandens analizei 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas / tiekėjas Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße Weilheim Germany Tel Informacijos šaltinis: Pagalbos telefono numeris: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 d~ GHS02 liepsna Flam. Sol. 2 H228 Degi kietoji medžiaga. d~ GHS07 Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą. Pavojaus piktogramos d~ GHS02 d~ GHS07 Signalinis žodis Atsargiai Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui: metenaminas Pavojingumo frazės H228 Degi kietoji medžiaga. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. - Nerūkyti. P280 Mūvėkite apsaugines pirštines. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 2.3 Kiti pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Tęsinys 2 psl.)

9 Puslapis 2/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml (Puslapio 1 tęsinys) PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede. 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Aprašymas: Neorganinių ir organinių junginių mišinys Pavojingos sudedamosios medžiagos : CAS: metenaminas d~ Flam. Sol. 2, H228; d~ Skin Sens. 1, H % EINECS: ES numeris: Reg.nr.: XXXX Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje. 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti. Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją. Po kontakto su oda: Nedelsiant nuplauti vandeniu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju. Prarijus: Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Alerginiai reiškiniai įkvėpus: dirginimai Kosulys Oro trūkumas Astminiai negalavimai prarijus: gleivinių dirginimas Pykinimas vėmimas skausmas Traukuliai Pavojai odos įjautrinimo rizika 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo, anglies dioksidas (CO₂), putos, gaisro gesinimo milteliai Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Šiai medžiagai / mišiniui netaikomi jokie gesinimo priemonių apribojimai. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai degus Dulkių sprogimo pavojus. Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas. Gaisro atveju galima naudoti: Vandenilio cianidas (HCN) Azoto dujos azoto oksidai (NOx) Amoniakas Vandenilio cianidas (mėlynoji rūgštis HCN) (Tęsinys 3 psl.)

10 Puslapis 3/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml 5.3 Patarimai gaisrininkams Ypatingos saugos priemonės: Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą. Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą. Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją. Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas. Dėl gaisro aplinkoje gali išsiskirti pavojingi garai. (Puslapio 2 tęsinys) 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Patarimas neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų. Garantuoti pakankamą vėdinimą. Vengti dulkių susidarymo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Patarimas gelbėjimo tarnyboms: Apsauginė įranga: žr. 8 skyrių 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Garantuoti pakankamą vėdinimą. Surinkti mechaniniu būdu. Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje. Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje. 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus tvarkymo patarimas: Vartoti tik gerai vėdinamose srityse. Vengti dulkių susidarymo. Saugoti nuo karščio. Geras dulkių surinkimas. Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti. Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. Higienos priemonės: Vengti kontakto su oda. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliavimas: Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti vėsioje vietoje. Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių. Nelaikyti kartu su rūgštimis. Kitos sandėliavimo nuorodos: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šviesos poveikio. Saugoti nuo drėgno oro ir vandens. Produktas higroskopiškas. Rekomenduojama sandėlio temperatūra: 20 C +/- 5 C 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Tęsinys 4 psl.)

11 Puslapis 4/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml (Puslapio 3 tęsinys) 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis: CAS: metenaminas PRD () TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 5 mg/m³ IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 3 mg/m³ J Informacija apie reglamentavimą PRD (): HN 23:2011 DNEL lygių Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) CAS: metenaminas Dermalinis(ė) DNEL 8,8 mg/kg (Worker / long-term /systemic effects) Inhaliacinis(ė) DNEL 31 mg/m³ (Worker / long-term /systemic effects) Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: Darbo vietos atmosferos matavimo metodai turi atitikti standartų DIN EN 482 ir DIN EN 689 reikalavimus. PNEC lygių Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija (PNEC) CAS: metenaminas PNEC 100 mg/l (Sewage treatment plant) 0,5 mg/l (Marine water) 2,4 mg/l (Fresh water sediment) 3 mg/l (Fresh water) Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai. 8.2 Poveikio kontrolė Inžinerijos priemonės: Pirmumas turi būti teikiamas techninėms priemonėms ir atitinkamoms darbo sąlygoms palyginti su asmenine apsaugine įranga. Žr. 7 elementą. Asmens saugos priemonės: Kvepavimo takų apsauga: Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras: Filtras P2 Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės Rekomenduojama prevencinė odos apsauga vartojant apsaugines odos priemones. Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones. Pirštinių medžiaga Nitrilo kaučiukas Rekomenduojamas medžiagos storis: 0,11 mm Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis Susidėvėjimo vertė: 1 lygis (10 min) Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės. Akių apsauga: Apsauginiai akiniai naudoti saugantis nuo garų / dulkių poveikio Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai Aplinkos ekspozicijos ribojimas ir stebėjimas Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Sprogimo pavojus. 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Forma: Milteliai Spalva: Balta(s) Kvapas: Kaip aminai (Tęsinys 5 psl.)

12 Puslapis 5/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta. ph vertė (20 g/l) esant 20 C (68 F): 8,5 Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: 263 C (505,4 F) (CAS ) Virimo taškas / Virimo sritis: Nevartotina. Užsidegimo taškas: 250 C (482 F) (CAS ) Degumas (kietas, dujinis): Degi kietoji medžiaga. Uždegimo temperatūra: 390 C (734 F) (CAS ) Suirimo temperatūra: Nenustatyta. Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega. (Puslapio 4 tęsinys) Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus. Smulkiųjų dalelių sankaupos, susimaišiusios su oru, gali sukelti dulkių sprogimą. Sprogimo riba : Žemutinė: Nenustatyta. Viršutinė Nenustatyta. Gaisrą skatinančios savybės nėra Garų slėgis: Nenustatyta. Tankis esant 20 C (68 F): 1,34 g/cm³ (11,18 lbs/gal) Reliatyvus tankis Nenustatyta. Garų tankis esant 20 C (68 F) 0,0005 g/cm³ (0 lbs/gal) (CAS ) Garavimo greitis Nevartotina. Tirpumas / Maišymas su vandeniu esant 20 C (68 F): 895 g/l (CAS ) Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nevartotina. Viskoziškumas: Nevartotina. Tirpiklių sudėtis: Organiniai tirpikliai: 0 % Kietųjų dalelių kiekis: 100 % 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas Dulkėms susimaišius su oru, gali susidaryti sprogus mišinys Cheminis stabilumas Stabilus(i) prie aplinkos temperatūros Pavojingų reakcijų galimybė Kontaktuojant su nitritais, nitratais ar nitrito rūgštimi gali išsiskirti nitrozaminų (kancerogeniški)! su azoto rūgštimi, acto rūgštimi, jodidu. Sprogimo pavojus. Reaguoja su peroksidais. Reaguoja su rūgštimis. Reaguoja su oksiduojančiomis priemonėmis Vengtinos sąlygos stiprus kaitinimas 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų Pavojingi skilimo produktai: Azoto dujos Formaldehidai Amoniakas Gaisro atveju: žr. 5 skyrių. * 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. (Tęsinys 6 psl.)

13 Puslapis 6/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: CAS: metenaminas Oralinis(ė) LD mg/kg (žiurkė) (IUCLID) Dermalinis(ė) LD50. >2000 mg/kg (žiurkė) (OECD 402) (Puslapio 5 tęsinys) Pirminis perštėjimo efektas: Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Informacija apie komponentus: CAS: metenaminas Odos perštėjimas OECD 404 (rabbit: no irritation) Akių perštėjimas OECD 405 (rabbit: no irritation) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Gali sukelti alerginę odos reakciją. Informacija apie komponentus: CAS: metenaminas Dirginimas OECD 406 (guinea pig: positive) Patch test (human) (positive) (IUCLID) CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai) Toliau pateikiami teiginiai taikomi mišiniui: Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Informacija apie komponentus: OECD 414: Teratogeniškumo tyrimas OECD 473: Mutageniškumo tyrimas OECD 471, 474, 476, 487: Embrioninių ląstelių mutageniškumo tyrimas CAS: metenaminas OECD 471 (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test) OECD 474 (negative) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) (IUCLID) Papildoma toksikologinė informacija: Duotomis sąlygomis dėl sąlyčio su nitritais ar azoto rūgštimi gali susidaryti nitrozaminai, kurie, atlikus eksperimentus su gyvūnais pademonstravo kancerogeninį poveikį. Patirtis su žmonėmis: CAS : Gali pakenkti inkstams. 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Vandeninis toksiškumas: CAS: metenaminas EC50 36 mg/l/48h (Daphnia magna) (IUCLID) EC10 5 mg/l (žuvis) LC50 (statiška(s)) 41 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (US-EPA) Bakterinis toksiškumas: toksiški sulfatai > 2,5 g/l (Tęsinys 7 psl.)

14 Puslapis 7/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml (Puslapio 6 tęsinys) CAS: metenaminas EC50 (statiška(s)) >5000 mg/l (Bacterial toxicity) (DIN 38412) (Merck, Vibrio fischeri) Kita informacija: Nuodinga(s) žuvims. Magnio junginiai: mg/l 12.2 Patvarumas ir skaidomumas biologiškai degraduoja nelengvai CAS: metenaminas OECD 302 C % / 28 d (lengvai biologiškai skaidomas) (Modified MITI Test (II)) 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Pow = n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas log Pow < 1 = Organizmuose nesikaupia. CAS: metenaminas log Pow -2,84 (.) (experimental) (IUCLID) 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede Kitas nepageidaujamas poveikis Reikia vengti patekimo į aplinką. Pavojus vandeniui: Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais. Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą. 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę. Europos atliekų katalogas * laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius Nevalytos pakuotės: Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės. 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ADR, IMDG, IATA UN JT teisingas krovinio pavadinimas ADR 1328 HEKSAMETILENTETRAMINAS IMDG, IATA HEXAMETHYLENETETRAMINE 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR dhc`gy klasė 4.1 (F1) Degios kietos medžiagos (Tęsinys 8 psl.)

15 Puslapis 8/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml Pavojingumo etiketė 4.1 IMDG, IATA dhc`gy Class 4.1 Degios kietos medžiagos Label Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA III 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Degios kietos medžiagos Kemlerio kodas 40 EMS numeris: F-A,S-G Stowage Category A 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Transportavimas/kitos nuorodos: Nevartotina. ADR Riboti kiekiai (LQ): 5 kg Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1 Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 g Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 g Transporto kategorija 3 Tunelio apribojimo kodas: E IMDG Limited quantities (LQ) 5 kg Excepted quantities (EQ) Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g (Puslapio 7 tęsinys) * 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III): Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDASĮ sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. * 16. SKIRSNIS. Kita informacija Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams. Svarbios frazės H228 Degi kietoji medžiaga. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mokymo nuorodos Operatoriams pateikti atitinkamą informaciją, nurodymus, atlikti mokymus. Santrumpos ir akronimai: EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija STOT: specifinis toksiškumas konkrečiam organui SE: vienkartinis poveikis RE: kartotinis poveikis (Tęsinys 9 psl.)

16 Puslapis 9/9 Spausdinimo data: Versijos numeris 36 Prekybos ženklas: Vario Hexamine F20 ml (Puslapio 8 tęsinys) EC50: pusė maksimalios efektyvios koncentracijos IC50: pusė maksimalios inhibicijos koncentracijos NOEL arba NOEC: nestebimas poveikio lygis ar koncentracija o.c.: open cup ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Sol. 2: Degiosios kietosios medžiagos 2 kategorija Skin Sens. 1: Odos jautrinimas 1 kategorija Šaltiniai Duomenys paimti iš saugos duomenų lapų, informacinių leidinių ir literatūros. IUCLID (Vieninga tarptautinė informacinė cheminių medžiagų duomenų bazė) * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

17 Puslapis 1/8 Spausdinimo data: Versijos numeris SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT Gaminio numeris: Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiagos / mišinio panaudojimas Reagentas vandens analizei 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas / tiekėjas Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße Weilheim Germany Tel Informacijos šaltinis: Pagalbos telefono numeris: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 d~ GHS07 Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus. Acute Tox. 4 H312 Kenksminga susilietus su oda. Acute Tox. 4 H332 Kenksminga įkvėpus. Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą. Pavojaus piktogramos d~ GHS07 Signalinis žodis Atsargiai Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui: amonio fluoridas Pavojingumo frazės H302+H312+H332 Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės P261 Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu P308+P311 lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. (Tęsinys 2 psl.)

18 Puslapis 2/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT (Puslapio 1 tęsinys) 2.3 Kiti pavojai CAS : Pavojus per odos rezorbciją. PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede. 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Aprašymas: vandeninis tirpalas Pavojingos sudedamosios medžiagos : CAS: EINECS: ES numeris: CAS: EINECS: amonio fluoridas d~ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate d~ Eye Irrit. 2, H319 Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje % 10 20% 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti. Įkvėpus: Tyro oro arba deguonies terapija; pasinaudoti gydytojų pagalba. Po kontakto su oda: Nedelsiant nuplauti vandeniu. Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju. Prarijus: Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. Kreiptis medicininės pagalbos. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) dirginimai prarijus: Pykinimas vėmimas viduriavimas absorbavus didelį kiekį: kraujospūdžio sumažėjimas narkotinės būklės centrinės nervų sistemos sutrikimai kvėpavimo paralyžius Traukuliai Pavojai Plaučių edemos pavojus. Širdies ritmo sutrikimo pavojus. 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Priešnuodis: kalcio gliukonatas 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo medžiagos: Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Produktas nedegus. Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas. Gaisro atveju galima naudoti: Vandenilio fluoridas (HF) azoto oksidai (NOx) NH 3 (Tęsinys 3 psl.)

19 Puslapis 3/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT 5.3 Patarimai gaisrininkams Ypatingos saugos priemonės: Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą. Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą. Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją. Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas. Dėl gaisro aplinkoje gali išsiskirti pavojingi garai. (Puslapio 2 tęsinys) 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Patarimas neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų. Vengti sąlyčio su medžiaga. Garantuoti pakankamą vėdinimą. Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Patarimas gelbėjimo tarnyboms: Apsauginė įranga: žr. 8 skyrių 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Garantuoti pakankamą vėdinimą. Neutralizuoti naudojant kalkingą smėlį, kalkes ar natrio bikarbonatą. Absorbuoti naudojant skysčius surišančią medžiagą (smėlį, diatomitą, universalius rišiklius). Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje. Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje. 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus tvarkymo patarimas: Indus atidaryti ir naudoti atsargiai. Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą. Vengti aerozolių susidarymo. Higienos priemonės: Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliavimas: Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti tik originalioje talpoje. Netinkama talpyklos medžiaga: stiklas Netinkama talpyklos medžiaga: metalai, metalo lydiniai Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikyti kartu su rūgštimis. Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šviesos poveikio. Saugoti nuo drėgno oro ir vandens. Rekomenduojama sandėlio temperatūra: 20 C +/- 5 C 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Tęsinys 4 psl.)

20 Puslapis 4/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT (Puslapio 3 tęsinys) 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis: CAS: amonio fluoridas PRD () IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m³ kaip F IOELV (EU) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m³ as F AGW (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 E mg/m³ 4(II);als Fluor berechnet; DFG, Y, H PEL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m³ as F REL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m³ as F TLV (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m³ as F, BEI Informacija apie reglamentavimą PRD (): HN 23:2011 IOELV (EU): (EU) 2017/164 AGW (DE): TRGS 900 Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: Darbo vietos atmosferos matavimo metodai turi atitikti standartų DIN EN 482 ir DIN EN 689 reikalavimus. Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių: CAS: amonio fluoridas BGW (DE) 7,0 mg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Fluorid BEI (US) 4,0 mg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht Parameter: Fluorid 2 mg/l Medium: urine Time: prior to shift Parameter: Fluoride (background, nonspecific) 3 mg/l Medium: urine Time: end of shift Parameter: Fluoride (background, nonspecific) Informacija apie reglamentavimą BGW (DE): TRGS 903 Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai. 8.2 Poveikio kontrolė Inžinerijos priemonės: Pirmumas turi būti teikiamas techninėms priemonėms ir atitinkamoms darbo sąlygoms palyginti su asmenine apsaugine įranga. Žr. 7 elementą. Asmens saugos priemonės: Kvepavimo takų apsauga: Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras: Kombinuotas filtras B-P3 Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės Rekomenduojama prevencinė odos apsauga vartojant apsaugines odos priemones. Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones. Pirštinių medžiaga Nitrilo kaučiukas Rekomenduojamas medžiagos storis: 0,11 mm Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis Susidėvėjimo vertė: 1 lygis (10 min) (Tęsinys 5 psl.)

21 Puslapis 5/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės. Akių apsauga: Apsauginiai akiniai Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai Aplinkos ekspozicijos ribojimas ir stebėjimas Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. (Puslapio 4 tęsinys) 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Forma: Skystis Spalva: Bespalvis(ė) Kvapas: Bekvapis(ė) Kvapo atsiradimo slenkstis: Nevartotina. ph vertė esant 20 C (68 F): 5,1 Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta Virimo taškas / Virimo sritis: Nevartotina. Užsidegimo taškas: Nevartotina. Degumas (kietas, dujinis): Nevartotina. Suirimo temperatūra: ~100 C (~212 F) (CAS ) Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega. Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus. Sprogimo riba : Žemutinė: Nevartotina. Viršutinė Nevartotina. Gaisrą skatinančios savybės nėra Garų slėgis: Nenustatyta. Tankis esant 20 C (68 F): 1,09 g/cm³ (9,1 lbs/gal) Reliatyvus tankis Nenustatyta. Garų tankis Nenustatyta. Garavimo greitis Nenustatyta. Tirpumas / Maišymas su vandeniu: Pilnai maišytina(s). Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta. Viskoziškumas: Nenustatyta. Tirpiklių sudėtis: Vanduo: > 60 % Kietųjų dalelių kiekis: < 40 % 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas žr skyrių 10.2 Cheminis stabilumas Stabilus(i) prie aplinkos temperatūros Pavojingų reakcijų galimybė Vandeningame tirpale kartu su metalais sukuria vandenilį. Reaguoja su halogenizuotais junginiais. Reaguoja su stipriosiomis oksiduojančiomis priemonėmis. Kontaktas su stipriosiomis rūgštimis išskiria vandenilio fluoridą. Poveikis stiklui ir silikato turintiems įrankiams Vengtinos sąlygos Siekiant išvengti suirimo, neperkaitinti Nesuderinamos medžiagos: metalai stiklas (Tęsinys 6 psl.)

22 Puslapis 6/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Vandenilio fluoridas Nuodingos dujos/garai Ėsdinančios dujos/garai Amoniakas Gaisro atveju: žr. 5 skyrių. (Puslapio 5 tęsinys) 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas Klasifikacija pagal apskaičiavimo procedūrą: Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Ūmaus toksiškumo įvertinimas (ATE (MIX) ) - Apskaičiavimo metodas: Oralinis(ė) CLP ATE (MIX) 554 mg/kg (.) Dermalinis(ė) CLP ATE (MIX) 1663 mg/kg (.) Inhaliacinis(ė) CLP ATE (MIX) 2,8 mg/l/4h (aerosol) Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: CAS: amonio fluoridas Oralinis(ė) LD mg/kg (ATE) Dermalinis(ė) LD mg/kg (ATE) Inhaliacinis(ė) LC50 0,5 mg/l/4h (ATE) LD50 IPR 32 mg/kg (žiurkė) Pirminis perštėjimo efektas: Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą. Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai) Toliau pateikiami teiginiai taikomi mišiniui: Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Papildoma toksikologinė informacija: dažnai praryjant: sudėtyje yra fluoridų, kurie gali paveikti elgesį / centrinę nervų sistemą, širdies ir kraujagyslių sistemą, kepenis, šlapimo sistemą, smegenis, metabolizmą lėtinis toksinis poveikis: fluorozė Negalima atmesti kitų pavojingų savybių buvimo. 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Vandeninis toksiškumas: CAS: amonio fluoridas LC mg/l/96h (Pimephales promelas) Kita informacija: Nuodinga(s) žuvims. NH 4+ > 0,3 mg/l 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų Bioakumuliacijos potencialas Pow = n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas log Pow < 1 = Organizmuose nesikaupia. CAS: amonio fluoridas log Pow -4,37 (.) (Tęsinys 7 psl.)

23 Puslapis 7/8 Spausdinimo data: Versijos numeris 33 Prekybos ženklas: Vario ECR-Masking RGT (Puslapio 6 tęsinys) CAS: diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate log Pow -2,84 (.) 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede Kitas nepageidaujamas poveikis Reikia vengti patekimo į aplinką. Pavojus vandeniui: Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais. Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą. 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę. Europos atliekų katalogas * laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius Nevalytos pakuotės: Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės. 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ADR, IMDG, IATA atkrenta 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas ADR, IMDG, IATA atkrenta 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR, IMDG, IATA klasė atkrenta 14.4 Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA atkrenta 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina. Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas. 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III): Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDASĮ sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3, 65 Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims. (Tęsinys 8 psl.)

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

SDL_MITTO_F240_Armavimo_misinys (su sintetiniu plausu)_LT

SDL_MITTO_F240_Armavimo_misinys (su sintetiniu plausu)_LT 40.3.0 Puslapis 1/15 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau