1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas"

Transkriptas

1 Saugos duomenų lapas Puslapis: 1/19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Zampro 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: augalų apsaugos produktas, fungicidas 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Bendrovė: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktinis adresas: BASF UAB Spaudos str Vilnius LITHUANIA Telefonas: El. pašto adresas: 1.4. Pagalbos telefono numeris Neatidėliotina informacija apsinuodijus: arba International emergency number: Telefonas:

2 Puslapis: 2/19 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Mišinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingų medžiagų koncentracijos lygių ekstrapoliavimas, remiantis bandymų rezultatais ir po ekspertų įvertinimo. Taikytos metodikos paminėtos atitinkamuose bandymų rezultatuose. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Acute Tox. 4 (oralinė) Aquatic Chronic 1 Repr. 1B H302 Kenksminga prarijus. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H360F Gali pakenkti vaisingumui. Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje Ženklinimo elementai Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Piktograma: Įspėjamasis žodis: Atsargiai Pareiškimas apie pavojus: H302 H412 H360F EUH401 Įspėjamieji teiginiai (Prevencija): P280 Įspėjamieji teiginiai (Atsakas): P391 Kenksminga prarijus. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali pakenkti vaisingumui. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas): P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės reikalavimus Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: ametoctradin, dimetomorfas (ISO), 2-metilizotiazol-3(2H)- onas 2.3. Kiti pavojai Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Žr. 12 skyrių PBT ir vpvb vertinimo rezultatai.

3 Puslapis: 3/19 Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus. Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.1. Medžiagos Netaikytina 3.2. Mišiniai Cheminė sudėtis augalų apsaugos produktas, fungicidas, koncentruota suspensija (k.s.) Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys 5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Sudėtis (tirpalo/tirpale): 26,93 % Aquatic Chronic 1 CAS Numeris: H410 dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Sudėtis (tirpalo/tirpale): 20,2 % Repr. 1B (trąšumas) CAS Numeris: Aquatic Chronic 2 EC-Numeris: H360F, H411 INDEX numeris: Benzensulfonrūgštis, hidroksi-, polimeras su formaldehidu, fenolio ir karbamido, natrio druskos Sudėtis (tirpalo/tirpale): < 5 % Eye Dam./Irrit. 2 CAS Numeris: Aquatic Chronic 3 H319, H412 2-metilizotiazol-3(2H)-onas

4 Puslapis: 4/19 Sudėtis (tirpalo/tirpale): < 0,01 % CAS Numeris: EC-Numeris: REACH registracijos numeris: INDEX numeris: Acute Tox. 2 (Įkvėpimas - dulkės) Acute Tox. 3 (oralinė) Acute Tox. 3 (per odą) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Dauginimo koeficientas (M faktorius) ūmus: 10 Daugiklis, apibudinantis letinio toksiškumo laipsni: 1 H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 EUH071 Konkrečios koncentracijos ribos: Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % propan-1,2-diolio Sudėtis (tirpalo/tirpale): < 10 % CAS Numeris: EC-Numeris: REACH registracijos numeris: Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje. 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Nusivilkite užterštus drabužius. Įkvėpus: Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos. Patenkus ant odos: Kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu. Patekus į akis: Paveiktas akis praplaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, neužmerkdami akių. Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti ml vandens, kreiptis į gydytoją Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje, (kitų) simptomų ir (arba) poveikio siuo metu nėra žinomų

5 Puslapis: 5/ Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas. 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1. Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės: vandens gesintuvas, anglies dioksidas, putos, sausi milteliai Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais: vandens purkštuvas 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Pavojingos medžiagos: anglies monoksidas, carbon dioxide, vandenilio chloridas, azoto oksidai, halogeno mišiniai, silicio junginiai, sieros oksidai Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti pašalinamos esant gaisrui Patarimai gaisrininkams Specialios apsauginės priemonės: Dėvėkite savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų apsaugančius drabužius. Papildoma informacija: Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų. Tarą laikykite vėsiai apipurkšdami vandeniu, jei ji pradėtų degti. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, neleiskite jam ištekėti į nutekamuosius vandenis. Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį išmeskite pagal oficialius nurodymus. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Neįkvėpkite garų/purškalų. Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais Ekologinės atsargumo priemonės Neišmeskite į podirvį/gruntą. Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis.

6 Puslapis: 6/ Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Mažam kiekiui: Surinkti su atitinkama tinkama absorbuojančia medžiaga (t.y. smėliu, pjuvenomis, bendros paskirties rišamąja medžiaga, silikageliu). Dideliam kiekiui: Užtvankos išsiliejimas. Išpumpuoti produktą. Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus. Atliekas rinkite atitinkamuose konteineriuose, kuriuos galima pažymėti etiketėmis ir užsandarinti. Kruopščiai išplaukite užterštas grindis ir daiktus vandeniu ir valymo priemonėmis, laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones Nuoroda į kitus skirsnius Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose. 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Tinkamai laikant ir naudojant nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti. Apsauga nuo gaisro ir sprogimo: Medžiaga/produktas nėra degus. Produktas nėra sprogus. Nereikia laikytis jokių ypatingų atsargumo priemonių Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Atskirti nuo maisto ir gyvulių pašaro. Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikymo stabilumas: Laikymo trukmė: 60 mėn. Saugokite nuo žemiau nurodytos temperatūros:-5 C Esant žemesnei už nurodytą temperatūrai produktas gali kristalizuotis. Saugokite nuo pirma nurodytos temperatūros:40 C Jeigu medžiaga/produktas saugomas virš nurodytos temperatūros ilgą laikotarpį, gali pasikeisti produkto savybės Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Dėl 1 skyriuje surašytų aktualių nustatytų naudojimo būdų laikytis šiame 7 skyriuje paminėtų rekomendacijų.

7 Puslapis: 7/19 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga) 8.1. Kontrolės parametrai Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis : propan-1,2-diolio LSV vertė 7 mg/m3 (OEL (LT)) : dimetomorfas (ISO) LSV vertė 0,67 mg/m : ametoctradin LSV vertė 28,21 mg/m Poveikio kontrolė Individualios apsaugos priemonės Kvėpavimo takų apsaugai: Tinkama kvėpavimo apsauga žemesnėms koncentracijoms arba trumpalaikiam efektui: Kombinuotas filtras organinių, neorganinių, rūgšties neorganinių, šarminių junginių dujoms/garams ir toksiškoms dalelėms (pvz., EN tipas ABEK-P3) Rankų apsaugai: Atitinkamos atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1), taip pat su pratęstu, tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugi rodiklis 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laiko pagal EN ISO 374-1): Pvz., butadiennitrilinis kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt. Akių apsauga: Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166) Kūno apsauga: Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465). Bendros apsaugos ir higienos priemonės Naudojimo instrukcijos reikalavimai apie asmeninę apsauginę įrangą taikomi naudojant pasėlių apsaugos medžiagas, pateikiamas galutinio vartotojo pakuotėje. Rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Materijos būsena: skystas Forma: skystas Spalva: baltas Kvapas: silpnai aromatinis

8 Puslapis: 8/19 kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta, ar gali kelti pavojų sveikatai įkvėpus. Užšalimo temperatūra: apie -6,2 C Pradinė virimo temperatūra: apie 100 C (1.013 hpa) Užsidegimo taškas: netaikomas Žemutinė sprogimo riba: Viršutinė sprogimo riba: Pliūpsnio temperatūra: Vadovaudamiesi savo patirtimi, susijusia su šiuo produktu, ir musu žiniomis apie jo sudeti neturime pagrindo manyti, kad egzistuoja koks nors pavojus, jei produktas yra naudojamas tinkamai ir laikantis numatytos paskirties. Vadovaudamiesi savo patirtimi, susijusia su šiuo produktu, ir musu žiniomis apie jo sudeti neturime pagrindo manyti, kad egzistuoja koks nors pavojus, jei produktas yra naudojamas tinkamai ir laikantis numatytos paskirties. Pliūpsnio temperatūros nėra matavimas atliktas pagal užvirimo tašką. (Direktyva 92/69/EEB, A.9) Savaiminio užsidegimo temperatūra: 463 C (Direktyva 92/69/EEB, A.15) Terminis skilimas: 220 C, 20 kj/kg (DSC (OECD 113)) 285 C, 340 kj/kg (DSC (OECD 113)) Pagal JT pervežimo reglamentų 4.1 klasę nepriskiriama medžiagoms, kurios gali savarankiškai skilti. ph kiekis: apie 6-8 (CIPAC standarto vanduo D, 1 %(m), 20 C) Klampumas: apie 81 mpa.s (20 C, 100 1/s) Tirpumas vandenyje: sklaidus n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow): (kita) (OECD 114) Ataskaitos yra pagrįstos atskirų komponentų savybėmis. Informacija apie: dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow): 2,63-2,73 (20 C) Garų slėgis: apie 23 hpa Informacija taikoma tirpikliui.

9 Puslapis: 9/19 Tankis: apie 1,11 g/cm3 (apie 20 C) Santykinis garų tankis (ore): netaikomas 9.2. Kita informacija Informacija apie fizinių pavojų klases Sprogmenų Sprogimo pavojus: Oksidavimo savybės Pagal cheminę struktūrą nėra indikacijų apie sprogstamąsias savybes. (OECD gairės 109) (Direktyva 92/69/EEB, A.14) Degimo palaikymas: neskleidžiantis ugnies (Directive 2004/73/EC, A.21) Kitos saugos charakteristikos Kita informacija: Garavimo greitis: Jeigu reikia, informacija apie kitas fizikines ir chemines savybes yra pateikiama šiame skyriuje. netaikomas 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas Reaktingumas Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta Cheminis stabilumas Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta Pavojingų reakcijų galimybė Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta Vengtinos sąlygos Žr. MSDS 7 dalį Tvarkymas ir saugojimas Nesuderinamos medžiagos Medžiagos, kurių reikia vengti: stiprios rūgštys, stiprios bazės, stipriai oksiduojančios medžiagos Pavojingi skilimo produktai Pavojingi irimo produktai:

10 Puslapis: 10/19 Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra. 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 Ūmus toksiškumas Ūmaus toksiškumo įvertinimas: Vidutiniško toksiškumo po pavienio prarijimo. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos. Iš esmės netoksiškas įkvėpus. Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys: LD50 žiurkė (prarijus): > < mg/kg (OECD gairės 423) LC50 žiurkė (įkvėpus): > 5,1 mg/l 4 h (OECD gairės 403) Mirtingumas nenustatytas. Aerozolis buvo patikrintas. LD50 žiurkė (oda): > mg/kg (OECD gairės 402) Dirginimas Dirginančio poveikio įvertinimas: Nedirginantis akių. Nedirginantis odos. Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys: odos pažeidimas/dirglumas triušis: nedirginantis (OECD gairės 404) Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas) triušis: nedirginantis (OECD gairės 405) Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas Jautrinimo įvertinimas: Gali sukelti alergija susilietes su oda. Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie: 2-metilizotiazol-3(2H)-onas Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys: Buehler testas jūrų kiaulytė: dirgina odą (OECD gairės 406) Lytinių ląstelių mutagenezė

11 Puslapis: 11/19 Mutageniškumo įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Mutageniškumo testai neparodė jokio genotoksinio potencialo. Karcinogeniškumas Kancerogeniškumo įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Įvairių tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikė kancerogeninio poveikio indikacijų. Reprodukcinis toksiškumas Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie: dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas: ES klasifikacija Laboratoriniai tyrimai su gyvūnais parodė, kad kenkia vaisingumui. Toksiškumas vystymuisi Teratogeniškumo įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie: dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Teratogeniškumo įvertinimas: ES klasifikacija Tyrimai su gyvūnais nepateikia jokių vaisingumo susilpninimo poveikio požymių naudojant dozes, kurios nebuvo toksiško suaugusiems gyvūnams. Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio) STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas: Remiantis turima informacija, toksiškumas konkreciam veikiamam organui po vienkartinio poveikio nera tiketinas. Pastabos: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio) Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie: dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

12 Puslapis: 12/19 Medžiaga gali pakenkti prostatai po pakartotinio nurijimo. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. Įkvėpimo pavojus Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus. Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Interaktyvūs efektai Nėra jokių duomenų Informacija apie kitus pavojus Endokrininės sistemos ardomosios savybės Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Kita informacija Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą Netinkamas naudojimas gali būti žalingas sveikatai. 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija Toksiškumas Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Toksiškumas žuvims: LC50 (96 h) 23,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEB, C.1, statinis) Vandens blusai: EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 202, 1 dalis)

13 Puslapis: 13/19 Vandens augalams: EC50 (72 h) 74,2 mg/l (augimo greitis), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD gairės 201) Informacija apie:dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Chroniškas toksiškumas žuvims: EC10 (60 d) 0,116 mg/l, Oncorhynchus mykiss Nepastebėta poveikio koncentracija (34 d) 0,107 mg/l, Pimephales promelas Informacija apie:5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams: Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) 0,044 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 211, pusiau statiškas) Informacija apie:dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams: Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) 0,22 mg/l, Daphnia magna EC10 (21 d) 0,421 mg/l, Daphnia magna Patvarumas ir skaidomumas Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie:5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas: Pagal OECD kriterijus produktas nėra greitai mikroorganizmų skaidomas, tačiau natūraliai mikroorganizmų skaidomas. Informacija apie:dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas: Nelengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus) Bioakumuliacijos potencialas Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie:dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas: Dėl n-oktanolio/vandens paskirstymo koeficiento (log Pow) kaupimosi organizmuose nesitikima.

14 Puslapis: 14/19 Informacija apie:5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Bioakumuliacijos galimybė: Biokoncentracijos faktorius(bcf): , Lepomis macrochirus Netikėtina, kad kauptųsi organizmuose Judumas dirvožemyje Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas: Adsorbcija į dirvožemį: Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padarytas pagal atskirų komponentų produktų savybes. Informacija apie:5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas: Adsorbcija į dirvožemį: Paveikus dirvožemiui gali būti absorbuojamos kietosios dirvožemio dalelės, todėl požeminio vandens užteršimas nėra tikėtinas. Informacija apie:dimetomorfas (ISO); 4-(3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil)morfolinas Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas: Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą. Adsorbcija į dirvožemį: Paveikus dirvožemiui gali būti absorbuojamos kietosios dirvožemio dalelės, todėl požeminio vandens užteršimas nėra tikėtinas PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Produkto sudėtyje nėra medžiagos, atitinkančios PBT (patvari/ bioakumuliacinė/ toksiška) kriterijus arba vpvb (didelio patvarumo/ didelės bioakumuliacijos) kriterijus Endokrininės sistemos ardomosios savybės Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/ straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus Kitas nepageidaujamas poveikis Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Papildoma informacija Kiti ekotoksikologiniai patarimai:

15 Puslapis: 15/19 Produkto neišpilkite į aplinką be kontrolės. 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas Atliekų tvarkymo metodai Reikia nusiųsti į atitinkamą deginimo įmonę, laikantis vietinių nuostatų. Užterštos pakuotės: Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma labiau ir sunaikinti tokiu pačiu būdu kaip ir medžiagą/produktą. 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą Sausumos transportas ADR UN numeris arba ID numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas: Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Pakuotės grupė: Pavojus aplinkai: Specialios atsargumo priemonės naudotojams: UN3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) 9, EHSM III taip Nežinoma RID UN numeris arba ID numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas: Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Pakuotės grupė: Pavojus aplinkai: Specialios atsargumo priemonės naudotojams: UN3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) 9, EHSM III taip Nežinoma Vidaus vandenų transportas

16 Puslapis: 16/19 ADN UN numeris arba ID numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas: Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Pakuotės grupė: Pavojus aplinkai: Specialios atsargumo priemonės naudotojams: UN3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) 9, EHSM III taip Nežinoma Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių Neįvertinta. Jūros transportas Sea transport IMDG IMDG UN numeris arba ID numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas: UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) UN number or ID number: UN proper shipping name: UN 3082 ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) Gabenimo pavojingumo 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM klasė (-s): class(es): Pakuotės grupė: III Packing group: III Pavojus aplinkai: taip Jūros teršalas: TAIP Environmental hazards: YES Specialios atsargumo priemonės naudotojams: EmS: F-A; S-F Special precautions for user: yes Marine pollutant: EmS: F-A; S-F Oro transportas Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO UN numeris arba ID numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas: UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, UN number or ID number: UN proper shipping name: UN 3082 ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE,

17 Puslapis: 17/19 SKYSTA, K.N. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) LIQUID, N.O.S. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH) Gabenimo pavojingumo 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM klasė (-s): class(es): Pakuotės grupė: III Packing group: III Pavojus aplinkai: taip Environmental yes hazards: Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nežinoma Special precautions for user: None known UN numeris arba ID numeris Žr. atitinkamus įrašus JT numeris arba identifikacinis numeris atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse JT teisingas krovinio pavadinimas Su atitinkamais reglamentais susijusius JT teisingo krovinio pavadinimo įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Su atitinkamais reglamentais susijusius Gabenimo pavojingumo klasės(-ių) įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse Pakuotės grupė Su atitinkamais reglamentais susijusius Pakuotės grupės įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse Pavojus aplinkai Su atitinkamais reglamentais susijusius Pavojus aplinkai įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse Specialios atsargumo priemonės naudotojams Su atitinkamais reglamentais susijusius Specialios atsargumo priemonės naudotojams įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus Jūrų transportas dideliais kiekiais nėra skirtas. Maritime transport in bulk according to IMO instruments Maritime transport in bulk is not intended. Papildoma informacija Produktas gali būti gabenamas kaip nepavojingas tinkamose pakuotėse, kurių neto kiekis yra 5 l arba mažesnis, pagal įvairių reguliavimo agentūrų reikalavimus: ADR, RID, ADN: Speciali nuostata 375; JT/T617.3; IMDG: ; IATA: A197; TDG: 99 str. 2 dalies specialioji nuostata; 49CFR: 171 str. 4 dalies c punkto 2 dalis.

18 Puslapis: 18/19 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Draudimai, ribojimai ir leidimai Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 3, 75, 40 Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo apribojimai netaikomi MSDL nurodytam produkto naudojimui pagal paskirtį. DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES): Reglamentuojamas sąrašo elementas: E1 Siekiant išvengti pavojaus žmonėms ir aplinkai, reikia laikytis naudojimo nurodymų. SP1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Spe3 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Spe1 Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra ametoktradino dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke Cheminės saugos vertinimas Patarimai dėl produktų tvarkymo pateikti šio saugos duomenų lapo 7 ir 8 skyriuose. 16 SKIRSNIS. Kita informacija Norint tinkamai ir saugiai naudoti šį produktą reikia žiūrėti patvirtinimo sąlygas, išdėstytas produkto etiketėje. Klasifikacijų, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas: Acute Tox. Ūmus toksiškumas Aquatic Chronic Pavojingas vandens aplinkai - lėtinis Repr. Toksinis poveikis reprodukcijai Eye Dam./Irrit. Smarkus akių pažeidimas/dirginimas Skin Corr./Irrit. Odos ėsdinimas/dirginimas Skin Sens. Odos jautrinimas Aquatic Acute Pavojingas vandens aplinkai - ūmus H302 Kenksminga prarijus. H412 Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H360F Gali pakenkti vaisingumui. EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

19 Puslapis: 19/19 H410 H411 H319 H330 H317 H314 H301 + H311 H400 EUH071 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Mirtina įkvėpus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Toksiška prarijus arba susilietus su oda Labai toksiška vandens organizmams. Ėsdina kvėpavimo takus. Santrumpos ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. ADN = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. ATE = ūmaus toksiškumo įvertis. CAO = krovinių gabenimas tik oro transportu. CAS = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. CLP = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. DIN = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. DNEL = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. EC50 = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. EC = Europos Bendrija. EN = Europos norma. IARC = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija. IBC-Code = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. ISO = Tarptautinė standartizacijos organizacija. STEL = trumpalaikis poveikis. LC50 = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. LD50 = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. MAK = didžiausia leistina koncentracija. MARPOL = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. NEN = Nyderlandų norma. NOEC = nepastebėto poveikio koncentracija. OEL = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. OECD = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. PBT = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos.pnec = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. PPM = milijoninės dalys. RID = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. TWA = dinaminis svertinis vidurkis. UN-number = JT gabenimo numeris. vpvb = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos. Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams. Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau