Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis"

Transkriptas

1 Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Medžiagos / mišinio panaudojimas Reagentas vandens analizei 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas / tiekėjas Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße Weilheim Germany Tel Informacijos šaltinis: Pagalbos telefono numeris: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Acute Tox. 3 GHS06 kaukolė ir sukryžiuoti kaulai H311 Toksiška susilietus su oda. GHS08 pavojai sveikatai STOT RE 2 H373 Gali pakenkti kvėpavimo takai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Poveikio būdas: įkvėpus / inhaliacija. Met. Corr.1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 GHS05 korozija GHS09 aplinka H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318 Smarkiai pažeidžia akis. Aquatic Acute 1 H400 Labai toksiška vandens organizmams. Aquatic Chronic 1 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. GHS07 Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus. (Tęsinys 2 psl.)

2 Puslapis 2/12 (Puslapio 1 tęsinys) 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą. Pavojaus piktogramos GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 Signalinis žodis Pavojinga Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui: 82 % sieros rūgštis mercury sulphate Pavojingumo frazės H290 Gali ėsdinti metalus. H302 Kenksminga prarijus. H311 Toksiška susilietus su oda. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H373 Gali pakenkti kvėpavimo takai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Poveikio būdas: įkvėpus / inhaliacija. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P310 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 2.3 Kiti pavojai Reikėtų vengti mišinio aerozolių/garų kontakto su oda ar kvėpavimo takais. Nudegimus būtina skubiai gydyti, kadangi gali atsirasti sunkiai gyjačios žaizdos. CAS : Pavojus per odos rezorbciją. PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede. 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Aprašymas: sieros rūgšties tirpalas Pavojingos sudedamosios medžiagos : Nurodyta koncentracija - tai vandenyje ištirpintų chromato jonų masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais. Toliau paminėtas gyvsidabrio junginio procentinis turinys taikomas gryno gyvsidabrio kiekiui. CAS: EINECS: ES numeris: CAS: EINECS: ES numeris: CAS: EINECS: CAS: EINECS: ES numeris: % sieros rūgštis Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 mercury sulphate Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 disilver(1+) sulfate Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) kalio dichromatas Ox. Sol. 2, H272; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H % 0,25 1% 0,25 1% <0,1% (Tęsinys 3 psl.)

3 Puslapis 3/12 Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje. (Puslapio 2 tęsinys) 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendra informacija: Teikiančiojo pirmąją pagalbą asmeninė apsauga. Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti. Įkvėpus: Tyro oro arba deguonies terapija; pasinaudoti gydytojų pagalba. Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono. Po kontakto su oda: Nuplauti polietilenglikoliu 400, po to su dideliu kiekiu vandens. Būtinas skubus medicininis gydymas, kadangi negydomi nudegimai taps sunkiai gyjančiomis žaizdomis. Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Nedelsiant iškviesti gydytoją. Prarijus: Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) nudeginimai absorbcija įkvėpus: Oro trūkumas Kosulys Astminiai negalavimai pažeista paveikta gleivinė prarijus: metalo skonis Pykinimas vėmimas viduriavimas su krauju skausmas Stiprus ėsdinantis poveikis. Sąmonės netekimas metemoglobino susidarymas Traukuliai Pavojai Apytakos kolapso pavojus. Skrandžio perforacijos pavojus. Plaučių edemos pavojus. 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nurijus ar vemiant patekimo į plaučius pavojus. Tęstinis pneumonijos ir plaučių edemos stebėjimas. 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo medžiagos: CO₂, smėlis, gesinimo milteliai. Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Produktas nedegus. Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas. Sieros oksidas (Sox) gyvsidabrio garai 5.3 Patarimai gaisrininkams Ypatingos saugos priemonės: Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą. Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą. Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją. Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas. (Tęsinys 4 psl.)

4 Puslapis 4/12 Dėl gaisro aplinkoje gali išsiskirti pavojingi garai. (Puslapio 3 tęsinys) 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Patarimas neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų. Vengti sąlyčio su medžiaga. Garantuoti pakankamą vėdinimą. Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Patarimas gelbėjimo tarnyboms: Apsauginė įranga: žr. 8 skyrių 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius. Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Garantuoti pakankamą vėdinimą. Panaudoti neutralizavimo priemonę. Neutralizuoti atskiestu natrio hidroksido tirpalu. Absorbuoti naudojant skysčius surišančią medžiagą (smėlį, diatomitą, universalius rišiklius). Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje. Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje. 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus tvarkymo patarimas: Indus atidaryti ir naudoti atsargiai. Dirbti tik traukos spintoje. Vengti aerozolių susidarymo. Higienos priemonės: Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliavimas: Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti vėsioje vietoje. Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo metalų. Nelaikyti kartu su šarmais. Laikyti atskirai nuo degių medžiagų. Kitos sandėliavimo nuorodos: Laikyti uždarius ir prienamą tik specialistams arba jų įgaliotiems asmenims. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šviesos poveikio. Saugoti nuo drėgno oro ir vandens. Produktas higroskopiškas. Laikyti sausai. Rekomenduojama sandėlio temperatūra: 20 C +/- 5 C 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Tęsinys 5 psl.)

5 Puslapis 5/12 (Puslapio 4 tęsinys) 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis: CAS: % sieros rūgštis PRD () TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 3 mg/m³ IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,05 mg/m³ IOELV (EU) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,05 mg/m³ AGW (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 E mg/m³ 1(I);DFG, EU, Y MAK (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1E 0,2* mg/m³ *Momentanwert PEL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³ REL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³ TLV (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,2* mg/m³ *as thoracic fraction CAS: mercury sulphate PRD () IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,02 mg/m³ M R; kaip Hg IOELV (EU) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,02 mg/m³ as Hg AGW (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,02 E mg/m³ 8(II);EU,DFG,10,H, Sh MAK (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,02 E mg/m³ als Hg berechnet; vgl.abschn.xii PEL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 mg/m³ as Hg; see OSHA standard interpretation memo REL (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,05* mg/m³ NRD Neviršytinas ribinis dydis: 0,1 mg/m³ as Hg; *Vapor; Skin TLV (US) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,025 mg/m³ as Hg; Skin; BEI CAS: disilver(1+) sulfate PRD () IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 mg/m³ kaip Ag AGW (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,01E mg/m³ 2(I);DFG,EU,10 MAK (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,01 E mg/m³ als Ag berechnet Informacija apie reglamentavimą PRD (): HN 23:2011 IOELV (EU): (EU) 2017/164 AGW (DE): TRGS 900 MAK (DE): MAK- und BAT-Liste Papildoma informacija: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit DNEL lygių Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) CAS: % sieros rūgštis Inhaliacinis(ė) DNEL 0,1 mg/m³ (Worker / acute / local effects) 0,05 mg/m³ (Worker / acute / systemic effects) Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: Darbo vietos atmosferos matavimo metodai turi atitikti standartų DIN EN 482 ir DIN EN 689 reikalavimus. PNEC lygių Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija (PNEC) CAS: % sieros rūgštis PNEC 8,8 mg/l (Sewage treatment plant) 0,00025 mg/l (Marine water) (Tęsinys 6 psl.)

6 Puslapis 6/12 0,0025 mg/l (Fresh water) PNEC 0,002 mg/kg (Marine sediment) 0,002 mg/kg (Fresh water sediment) Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių: CAS: mercury sulphate BGW (DE) 25 µg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: keine Beschränkung Parameter: Quecksilber BEI (US) 35 µg/l Medium: urine Time: prior to shift Parameter: Total inorganic mercury (background) (Puslapio 5 tęsinys) 15 µg/l Medium: blood Time: end of shift at end of workweek Parameter: Total inorganic mercury (background) Informacija apie reglamentavimą BGW (DE): TRGS 903 Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai. 8.2 Poveikio kontrolė Inžinerijos priemonės: Pirmumas turi būti teikiamas techninėms priemonėms ir atitinkamoms darbo sąlygoms palyginti su asmenine apsaugine įranga. Žr. 7 elementą. Asmens saugos priemonės: Kvepavimo takų apsauga: Esant garų/dulkių/aerozolio poveikiui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras: Kombinuotas filtras B-P2 Rankų apsauga: Rugštims atsparios pirštinės Rekomenduojama prevencinė odos apsauga vartojant apsaugines odos priemones. Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones. Pirštinių medžiaga Butilo kaučiukas Rekomenduojamas medžiagos storis: 0,3 mm Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis Susidėvėjimo vertė: 1 lygis (10 min) Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės. Akių apsauga: Tampriai prisispaudžiantys akiniai Veido apsauga Kūno apsauga: Rūgštims atsparūs apsauginiai drabužiai Aplinkos ekspozicijos ribojimas ir stebėjimas Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Forma: Skystis Spalva: Geltonai ruda(s) Kvapas: Įsimintina(s) Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta. ph vertė esant 20 C (68 F): 1 Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta Virimo taškas / Virimo sritis: > 100 C (>212 F) (Tęsinys 7 psl.)

7 Puslapis 7/12 Užsidegimo taškas: Nevartotina. Degumas (kietas, dujinis): Nevartotina. Suirimo temperatūra: Nenustatyta. Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega. Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus. Sprogimo riba : Žemutinė: Nevartotina. Viršutinė Nevartotina. Gaisrą skatinančios savybės CAS : Oksidacinė geba Garų slėgis: Nenustatyta. Tankis esant 20 C (68 F): 1,76 g/cm³ (14,69 lbs/gal) Reliatyvus tankis Nenustatyta. Garų tankis Nenustatyta. Garavimo greitis Nenustatyta. Tirpumas / Maišymas su vandeniu: Pilnai maišytina(s). Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta. Viskoziškumas: Nenustatyta. Tirpiklių sudėtis: Organiniai tirpikliai: 0 % Vanduo: < 20 % Kietųjų dalelių kiekis: < 5 % 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų. (Puslapio 6 tęsinys) 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas žr skyrių 10.2 Cheminis stabilumas Stabilus(i) prie aplinkos temperatūros Pavojingų reakcijų galimybė Koroduoja su metalais. Reaguoja su metalais, susidaro vandenilis. Skiedžiant pirmiausiai pilti rūgštį į vandenį, o ne atvirkščiai. Skiedžiant arba tirpinant vandenyje, visuomet išsiskiria didelis karštis. Reaguoja su reduktoriais. Reaguoja su rūgštimis, šarmais ir oksiduojančiomis priemonėmis. Reaguoja su peroksidais. Reaguoja su halogenizuotais junginiais. Reaguoja su amoniaku (NH₃) Vengtinos sąlygos stiprus kaitinimas 10.5 Nesuderinamos medžiagos: metalai sprogios medžiagos organiniai tirpikliai organinės medžiagos 10.6 Pavojingi skilimo produktai: žr. 5 skyrių * 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas Kenksminga prarijus. Toksiška susilietus su oda. Ūmaus toksiškumo įvertinimas (ATE (MIX) ) - Apskaičiavimo metodas: Oralinis(ė) CLP ATE (MIX) 694 mg/kg (.) (Tęsinys 8 psl.)

8 Puslapis 8/12 Dermalinis(ė) CLP ATE (MIX) 694 mg/kg (.) Inhaliacinis(ė) CLP ATE (MIX) 6,9 mg/l/4h (aerosol) Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: CAS: % sieros rūgštis Oralinis(ė) LD mg/kg (žiurkė) (IUCLID) LC mg/m³/2h (žiurkė) IUCLID CAS: mercury sulphate Oralinis(ė) LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (žiurkė) (RTECS) Dermalinis(ė) LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (žiurkė) Inhaliacinis(ė) LC50 0,05 mg/l/4h (ATE) CAS: disilver(1+) sulfate Oralinis(ė) LD50 >5000 mg/kg (žiurkė) (OECD 401) (Registrant, ECHA) (Puslapio 7 tęsinys) Pirminis perštėjimo efektas: Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Smarkiai pažeidžia akis. Pavojus apakti! Informacija apie komponentus: CAS: disilver(1+) sulfate Odos perštėjimas OECD 404 (rabbit: no irritation) Akių perštėjimas OECD 405 (rabbit: burns) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Informacija apie komponentus: Dėl ilgesnio poveikio galimas dirginimas per odą. CAS : Dėl ilgesnio sąlyčio galimas jautrinantis poveikis įkvėpus ir prisilietus prie odos. CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai) Toliau pateikiami teiginiai taikomi mišiniui: Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (kartotinis poveikis) Gali pakenkti kvėpavimo takai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Poveikio būdas: įkvėpus / inhaliacija. Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Papildoma toksikologinė informacija: Gyvsidabrio junginiai pasižymi citotoksiniu ir protoplazmotoksiniu poveikiu. Pagrindiniai požymiai pasireiškia centrinėje nervų sistemoje. Nurijus stipriai ėsdinama burna ir gerklos, kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus. Aerozolis ėsdina akis, odą ir kvėpavimo takus. Įkvėpus aerozolio galima plaučių edema. Sieros rūgštis: dantų erozija, vėžys * 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Vandeninis toksiškumas: CAS: % sieros rūgštis EC50 >100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (ECHA) (Tęsinys 9 psl.)

9 Puslapis 9/12 (Puslapio 8 tęsinys) LC mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (Merck) CAS: mercury sulphate LC50 0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus) EC50 0,005 3,6 mg/l/48h (Daphnia magna) LC50 0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas) CAS: disilver(1+) sulfate EC50 0,0045 mg/l/48h (Daphnia magna) (GESTIS) EC50 0,0049 mg/l/96h (Pimephales promelas) EC10 0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM) (21d, test substance: AgNO₃) 0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E ) (28d, test substance: AgNO₃, result in mg/l Ag) Bakterinis toksiškumas: toksiški sulfatai > 2,5 g/l Kita informacija: Nuodinga(s) žuvims. sulfatai > 7 g/l 12.2 Patvarumas ir skaidomumas. Kitos nuorodos: Neorganinių junginių mišinys. Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms Bioakumuliacijos potencialas BCF = biologinės koncentracijos faktorius CAS: disilver(1+) sulfate BCF 2,5 (Oncorhynchus mykiss) (8d, 15 C, test substance: AgNO₃) 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įvertintos kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vpvb) pagal kriterijus, pateikus REACH XIII priede Kitas nepageidaujamas poveikis Kenksmingas poveikis dėl ph pokyčio. Sudaro ėsdinančius mišinius su vandeniu, net atskiesti. Reikia vengti patekimo į aplinką. Pavojus vandeniui: Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais. Net ir mažiausiems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė. 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę. Europos atliekų katalogas * nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos Nevalytos pakuotės: Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės. 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ADR, IMDG, IATA UN2922 (Tęsinys 10 psl.)

10 Puslapis 10/12 (Puslapio 9 tęsinys) 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas ADR 2922 ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N. (SIEROS RŪGŠTIS, GYVSIDABRIO SULFATAS), PAVOJINGA APLINKAI IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR dcòa}dc`k d klasė 8 (CT1) Ėsdinančios medžiagos Pavojingumo etiketė IMDG dcòa}dc`k d Class 8 Ėsdinančios medžiagos Label 8/6.1 IATA dcòa}dc`k Class 8 Ėsdinančios medžiagos Label 8 (6.1) 14.4 Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA II 14.5 Pavojus aplinkai: Marine pollutant: Taip Simbolis (žuvis ir medis) Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis) 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos Kemlerio kodas 86 EMS numeris: F-A,S-B Segregation groups Acids Stowage Category B Stowage Code SW2 Clear of living quarters Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Transportavimas/kitos nuorodos: Nevartotina. ADR Riboti kiekiai (LQ): 1L Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2 Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml Transporto kategorija 2 Tunelio apribojimo kodas: E IMDG Limited quantities (LQ) 1L (Tęsinys 11 psl.)

11 Puslapis 11/12 Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml (Puslapio 10 tęsinys) 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III): Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDASĮ sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. Seveso kategorija E1 Pavojinga vandens aplinkai Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 100 t Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 200 t REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3, 18 Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims. Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. * 16. SKIRSNIS. Kita informacija Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams. Svarbios frazės H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. H290 Gali ėsdinti metalus. H300 Mirtina prarijus. H301 Toksiška prarijus. H310 Mirtina susilietus su oda. H312 Kenksminga susilietus su oda. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H330 Mirtina įkvėpus. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H340 Gali sukelti genetinius defektus. H350 Gali sukelti vėžį. H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. H372 Kenkia kvėpavimo takai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Poveikio būdas: įkvėpus / inhaliacija. H373 Gali pakenkti kvėpavimo takai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Poveikio būdas: įkvėpus / inhaliacija. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Mokymo nuorodos Operatoriams pateikti atitinkamą informaciją, nurodymus, atlikti mokymus. Santrumpos ir akronimai: EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo) EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija STOT: specifinis toksiškumas konkrečiam organui SE: vienkartinis poveikis RE: kartotinis poveikis EC50: pusė maksimalios efektyvios koncentracijos IC50: pusė maksimalios inhibicijos koncentracijos NOEL arba NOEC: nestebimas poveikio lygis ar koncentracija ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (Tęsinys 12 psl.)

12 Puslapis 12/12 LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Ox. Sol. 2: Oksiduojančiosios kietosios medžiagos 2 kategorija Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos 1 kategorija Acute Tox. 2: Ūmus toksiškumas 2 kategorija Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas 3 kategorija Acute Tox. 1: Ūmus toksiškumas 1 kategorija Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas 4 kategorija Skin Corr. 1A: Odos ėsdinimas ir dirginimas 1A kategorija Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas 1B kategorija Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas 1 kategorija Resp. Sens. 1: Kvėpavimo takų jautrinimas 1 kategorija Skin Sens. 1: Odos jautrinimas 1 kategorija Muta. 1B: Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 1B kategorija Carc. 1B: Kancerogeniškumas 1B kategorija Repr. 1B: Toksinis poveikis reprodukcijai 1B kategorija STOT RE 1: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) 1 kategorija STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) 2 kategorija Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai 1 kategorija Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai 1 kategorija Šaltiniai Duomenys paimti iš saugos duomenų lapų, informacinių leidinių ir literatūros. ECHA: European CHemicals Agency IUCLID (Vieninga tarptautinė informacinė cheminių medžiagų duomenų bazė) GESTIS- Stoffdatenbank (medžiagų duomenų bazė, Vokietija) RTECS (Cheminių medžiagų toksinio poveikio registras) Tarptautinės cheminės saugos kortelės (ICSC) * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys (Puslapio 11 tęsinys)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

SDL_MITTO_F240_Armavimo_misinys (su sintetiniu plausu)_LT

SDL_MITTO_F240_Armavimo_misinys (su sintetiniu plausu)_LT 40.3.0 Puslapis 1/15 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau