XVIII LIETUVOS. Didžioji Kunigaikštystė. amžiaus studijos. Valstybė. Kultūra. Edukacija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "XVIII LIETUVOS. Didžioji Kunigaikštystė. amžiaus studijos. Valstybė. Kultūra. Edukacija"

Transkriptas

1 XVIII amžiaus studijos 2 LIETUVOS Didžioji Kunigaikštystė Valstybė. Kultūra. Edukacija

2

3 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS XVIII amžiaus studijos 2 LIETUVOS Didžioji Kunigaikštystė Valstybė. Kultūra. Edukacija Sudarytoja RAMUNĖ ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ Vilnius 2015

4 Redaktorių kolegija Dr. Lina BALAIŠYTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI Europos koledžas Natoline (Lenkija), Londono universiteto koledžas Dr. Liudas GLEMŽA Vytauto Didžiojo universitetas Doc. dr. Robertas JURGAITIS Lietuvos edukologijos universitetas Dr. Andrej MACUK Baltarusijos mokslų akademijos Baltarusijos istorijos institutas Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS Lietuvos istorijos institutas Dr. Adam STANKEVIČ (sekretorius) Lietuvos istorijos institutas Doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ (pirmininkė) Lietuvos istorijos institutas Dr. Asta VAŠKELIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI Varšuvos universitetas Recenzentai Dr. Viktorija VAITKEVIČIŪTĖ Vilniaus universitetas Dr. Agnius URBANAVIČIUS Lietuvos istorijos institutas Redakcinės kolegijos adresas Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5, Vilnius, Lietuva El. paštas: Knygos leidybą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros metų programą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-8-47). Sudarymas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, 2015 Straipsnių autoriai, 2015 Lietuvos istorijos institutas, 2015 ISBN ISSN

5 MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO FORMUOJANT TAUTINĘ TAPATYBĘ EDUKACINĖS KOMISIJOS LAIKAIS olga mastianica Anotacija. Straipsnyje, pasitelkus gausius XVIII a. antrosios pusės šaltinius edukacinę literatūrą, periodinę spaudą, pamokslus, grožinę literatūrą ir kt., nagrinėjama, kaip buvo konstruojama moters vieta formuojant tautinę tapatybę XVIII a. pabaigoje; kokios naujos simbolinės funkcijos buvo suteiktos moters socialiniam vaidmeniui; kaip iškeltos idėjos buvo įtvirtinamos mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo procese. Reikšminiai žodžiai: moters socialinis vaidmuo, tautinė tapatybė, Apšvietos epocha. Įvadinės pastabos Moterims, kurios gimdo Tėvynei sūnus laisvus 1789 m. šiais žodžiais į skaitytoją kreipėsi Liudvika Byševska (Ludwika Byszewska) leidinio Apie moterų fizinį ir moralinį švietimą1 prakalboje. Moters vieta tautinės tapatybės formavimo procese yra dažna mokslinių tyrimų tema. Ypač kai kalbama apie ilgojo XIX amžiaus sociokultūrinius reiškinius. Tautinių judėjimų ideologijoje moters socialinis vaidmuo įgaudavo papildomų simbolinių reikšmių. Moters veikla negalėjo apsiriboti vien biologine funkcija. Moteris privalėjo formuoti tautinę tapatybę viešojoje erdvėje kaip aktyvus šios erdvės dalyvis; tautinėje retorikoje moteris tapo simboliu, per kurį taip pat buvo apibrėžiamas bei atskiriamas nuo kitų tautinės tapatybės vertybinis turinys. Tačiau požiūrio kaita į moters vaidmenį, o tiksliau į galimybę šį vaidmenį panaudoti formuojant tautinę tapatybę, pradėjo ryškėti jau Apšvietos epochoje. Būtent švietėjų idėjos dėl teisingos valstybės santvarkos, pilietinio ugdymo būtinumo privačioje erdvėje skatino suaktualinti moters socialinio vaidmens įtaką, iš naujo svarstyti mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo klausimą. Kaip žinoma, jau Edukacinės komisijos veiklos pradžioje svarstant ugdymo turinio problemas mergaičių švietimo klausimas tapo diskusijų objektu. Šia tema aktyviai rašė švietėjai Franciszekas Bielińskis, Adomas Kazimieras Čartoriskis (Adam Kazimierz 1 L[udwika] z Gintowtów Dziewiałtowskich Byszewska, Do Jaśnie wielmożnej Jmci Pani Ferdynandy Elśbiety z Bielińskich Magrabiny Pinczowskiej, O edukacyi fizyczney i moralney płci żeńskiej. Wykład z francuzskiego. W Warszawie: W drukarni P[iotra] Dufour Konsyl[iarza] Nad[wornej] Druk[arni] J. K. Mci i Rz[eczypospoli]tey Dyrektora Druk[arni] Ko[rpusu] Kad[etów], 1789.

6 Olga Mastianica. MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO Czartoryski), Augustas Sułkowskis, Ignotas Potockis (Ignacy Potocki), Stanisławas Staszicas, Hugo Kołłątajus ir kiti. Mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo klausimas buvo keltas to meto periodinėje spaudoje, grožinėje ir edukacinėje literatūroje. Ši tema tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje sulaukė solidaus tyrinėtojų dėmesio: apibūdintas švietėjų požiūris į moters socialinį vaidmenį2, išanalizuotos Edukacinės komisijos reformos mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo srityje3, aptartas atitinkamos edukacinės literatūros rengimas. Šiame straipsnyje remdamiesi gausia minėta istoriografija bei XVIII a. pabaigos šaltiniais (edukacine literatūra, periodine spauda, pamokslais, grožine literatūra) ypatingą dėmesį atkreipsime į tuos aspektus, kurie sulaukė mažesnio tyrinėtojų dėmesio, o būtent: kaip buvo konstruojama moters vieta formuojant tautinę tapatybę; kokios naujos simbolinės funkcijos buvo suteiktos moters socialiniam vaidmeniui; kaip iškeltos idėjos buvo įtvirtinamos to meto mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo procese. Lygūs per nelygybę Edukacinės komisijos patriotiniai užmojai glaudžiai siejosi su Abiejų Tautų Respublikos politine situacija, jos išoriniu ir vidiniu nestabilumu. Pagal naują mokslo koncepciją namų aplinka ir mokyklos turėjo rengti piliečius, gerai išmanančius savo šalies politinę ir ekonominę situaciją, besiorientuojančius šalies įvykiuose; buvo iškeltas pilietinių dorybių ugdymas ir asmeninių interesų derinimas su visuomenės poreikiais bei tėvynės gerove. Asmenybės ugdymas buvo matomas ne vien mokykloje, bet pirmiausia šeimos aplinkoje. Todėl švietėjų darbuose labai svarbus vaidmuo buvo skirtas vaiką formuojantiems veiksniams iš pradžių tėvų, vėliau mokytojų įtakai. Būtent privačioje erdvėje, Grzegorzo Piramowicziaus manymu, vyksta pirmapradis, visam gyvenimui įtaką darantis vaiko širdies, jo 2 Dorota Żołądz-Strzelczyk, Jak rządzić mają rodzice córki swe. Pogłądy na wychowanie kobiet w Polsce XV XVIII wieku, in: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, 1998, t. 1, p ; Iwona Bakalarska, Matka i opiekunka okresu polskiego Oświecenia w świetle pogłądów pedagogicznych Franciszka Bielińskiego i Stanisława Staszica, Ibid., p ; Ewa Podgórska, Sprawa wychowania kobiet w znaczniejszych czasopismach polskich drugiej połowy XVIII wieku, in: Rozprawy do dziejów oświaty, t. IV, 1964, p ; Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lyčių vaidmenys viešojoje ir privačioje veikloje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Darbo pasidalijimo tradicijos, stereotipai ir priežastys), in: Moterys, darbas ir šeima. Lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: socialinis aspektas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p Wanda Stetkiewiczówna, System wychowania kobiet według Komisji Edukacji Narodowej, in: Przegłąd Pedagogiczny, 1924, t. XLII (8), sąs. 4, p ; Joana Ender, Sprawa kształcenia kobiet w Komisji Edukacyjnej, in: Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1972, Nr. 3(47), p ; Mieczysława Mitera-Dobrowolska, Zainteresowanie Komisji Edukacji Narodowej sprawą wychowania dziewcząt, in: Łukasz Kurdybacha, Mieczysława Mitera-Dobrowolska, Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, p

7 174 XVIII amžiaus studijos 2 polinkių, jo charakterio formavimas 4. Panašių nuostatų taip pat laikėsi Stanisławas Staszicas, Ignotas Potockis, Adolfas Kamieńskis, pateikęs visuomenei svarstyti išsamų projektą Pilietinė edukacija5. Privačios erdvės suaktualinimas pilietinių dorybių ugdymo procese paskatino Abiejų Tautų Respublikos švietėjus iškelti moters socialinio vaidmens svarbą. Galima teigti, kad Abiejų Tautų Respublikoje, kitaip nei Vakarų Europoje, svarstymai dėl moters vietos visuomenėje pirmiausia buvo susiję su švietėjų pastangomis ugdyti piliečių atsakomybę už savo valstybę. Būtent šis tikslas tapo išeities tašku, nuo kurio buvo pradedama svarstyti moterų vieta visuomenėje bei jos įtaka. Todėl to meto Abiejų Tautų Respublikos, priešingai nei Vakarų Europos, viešajame diskurse nebuvo keliamas ir iš esmės beveik neanalizuojamas moters socialinio vaidmens kaitos klausimas. Kaip tik atvirkščiai, tradicinė moters socialinio vaidmens samprata buvo papildomai įtvirtinama. Minėtas G. Piramowiczius vyrų ir moterų socialinių pareigų pasiskirstymą traktavo kaip Dievišką įstatymą 6, kas skatino tokį pasiskirstymą vertinti kaip amžiną ir nekvestionuojamą dalyką. F. Bielińskis7 ir A. K. Čartoriskis, kurie itin daug dėmesio skyrė mergaičių auklėjimo problemai, teigė, jog biologinė prigimtis nulemia socialinį vaidmenį. Tačiau A. K. Čartoriskio manymu, prigimtis nenuskriaudė nei moterų, nei vyrų [ ] taip, moteris nepasižymi vyrišku protu. Tačiau vyras taip pat neturi moteriško atidumo ir subtilumo 8. Tokiu būdu A. K. Čartoriskis vyrų ir moterų socialinių vaidmenų svarbą visuomenėje iškėlė kaip lygiavertę. Kitaip tariant, buvo svarbi ir vyrų, ir moterų įtaka visuomenės funkcionavimui, nors kiekvienas iš jų atliko savus, tik šiai lyčiai skirtus socialinius uždavinius. Tad to meto Abiejų Tautų Respublikos švietėjų darbuose, periodinėje spaudoje, edukacinėje ir grožinėje literatūroje moteris tai motina, žmona, namų šeimininkė ir pilietė. Būtent tokia moters socialinio vaidmens samprata buvo įtvirtinta 1783 m. parengtuose Edukacinės komisijos nuostatuose9. To meto viešojoje retorikoje dažnai buvo vartojamas posakis moteris-pilietė (lenk. kobieta-obywatelka). Tačiau šis posakis iš karto buvo detalizuojamas ir paaiškinamas. 4 [Grzegorz Piramowicz], Mowa w dzień rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na Sessyi Dnia 7. Marca roku Przez Jmci X. Piramowicza sekretarza Kommissyi Edukacyi Narodowey w temże Towarzystwie miana w Warszawie, [1781]. 5 Adolf Kamieński, Edukacja obywatelska, in: Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej. Wybrała wstępem i przypisami opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, p [Grzegorz Piramowicz], op. cit. 7 F. Bielińskis Edukacinei komisijai parengęs siūlymus dėl mokyklų reformos buvo įsitikinęs, kad biologiniai dalykai vienareikšmiškai nulemia moters vietą visuomenėje: Prigimtis, biologinė paskirtis puikiausiai įrodo, kad santuoka tai vienintelė moters paskirtis, žr. [Franciszek Bieliński], Sposób edukacyi w XV listach opisany, które do Komissyi edukacyi Narodowey od bezimiennego Autora były przesyłane, Warszawa, [Adam Kazimierz Czartoryski], Drugi list Jmc Pana Doświadczyńskiego do przyjacieła swego wzgłędem edukacyi córek, Warszawa, 1781, p Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, op. cit., p. 177.

8 Olga Mastianica. MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO Galima sakyti, kad A. K. Čartoriskis buvo vienas pirmųjų, kuris viešajame diskurse pradėjo teigti, kad moteris negali būti neveikli visuomenės dalis: ji turi būti šalies pilietė, kuri saugo ir perduoda vėlesnėms kartoms meilę tėvynei, jos papročius ir tradicijas. Būtent šis fiziokratas ir masonas, parengęs platų traktatą apie mergaičių auklėjimą bei nuostatus, skirtus privačių pensionų savininkams, pabrėžė, kad susidariusiomis sąlygomis moteris negali pasilikti egzotiniu medžiu, kuris neatneša jokių vaisių visuomenei 10. A. K. Čartoriskis vienareikšmiškai teigė, kad abi lytys privalo viena dvasia alsuoti bei patriotinę dvasią skleisti visuomenėje11, tiesa, atsižvelgdamos į savo socialinius vaidmenis. Todėl A. K. Čartoriskis matė būtinybę akcentuoti, kad vyrų pareiga veikti aktyviai ir rezultatyviai, o moterų skatinti vyrus tokiai veiklai, garbinti aktyviuosius ir niekinti išdavikus 12. Neatsitiktinai Adomo Kazimiero Čartoriskio, Antonio Maksymiljano Prokopowicziaus13, Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus tekstuose buvo populiarūs Spartos moterų siužetai. Pvz., M. P. Karpavičiaus pamoksluose, kuriuose buvo pabrėžiama būtinybė siekti moralinių ir pilietinių dorybių dermės, skatinama individuali kiekvieno asmens, nepaisant jo padėties, atsakomybė už šalies likimą, teigta, kad pilietinės atsakomybės dvasia tik tada bus stipri, kai ji bus stiprinama ne tik viešojoje, bet ir privačioje aplinkoje. Tad moteris, kurios priedermė vadovauti namų ūkiui bei rūpintis vaikais, privalo vaikams kartu su pienu ir gyvybe tautos dvasią įlieti 14. M. P. Karpavičius savo pamoksluose primindavo graikių motinų žodžius: Džiaukis, sūnau, kalbėjo viena motina, širdingai bučiuodama sūnų, džiaukis, kad kare netekai kojos, kas kartą žengdamas prisiminsi mylimą tėvynę. Eik, sūnau mieliausias, į karą su šiuo skydu, kalbėjo kita motina, kad mirusį ant jo arba gyvą su juo greičiau pamatyčiau. 15 Panašų mintijimą taip pat galima atsekti 1794 m. sukilimo vado Tado Kosciuškos atsišaukime į moteris. T. Kosciuška, kaip pastebėjo Ramunė Šmigelskytė Stukienė, įvertino moters dalyvavimo sukilime reikšmingumą ir net kreipėsi į moteris specialiu atsišaukimu. Šiame atsišaukime moterys buvo kviečiamos sutinkamai su jų prigimtimi ir pašaukimu aktyviai dalyvauti visos tautos kovoje už laisvę: organizuoti sužeistų sukilėlių slaugą ir gydymą, rinkti ir duoti 10 [Adam Kazimierz Czartoryski], op. cit., p Ibid. 12 Ibid. 13 Pijoras A. M. Prokopovičius vadovėlyje Naujas ir geriausias būdas rašymo ir skaitymo kartu panelėms su pastabomis mokytojoms pateikė tokį pavyzdį: Nesirūpink, sūnau, kad tavo kardas trumpas, užtat arčiau priešo prieisi, žr. Anton Maksymilian Prokopowicz, Sposób nowy naylatwieyszy pisania i czytania razem dla panienek z przypisami dla nauczycielek, Kraków, 1790, p Mykolas Pranciškus Karpavičius, Pamokslas apie tėvynės meilę, atnaujinant LDK V[yriausiojo] tribunolo lietuviškos kadencijos darbą, sakytas kun. Mykolo Karpavičiaus 1781 m. lapkričio 15 d. [išleistas] Vilniuje, J[o] K[arališkosios] Didenybės ir Respublikos spaustuvėje prie kun. pijorų mokyklos, in: Pilietiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pamokslai ir kalbos. XVIII amžiaus antroji pusė. Chrestomatija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p Ibid.

9 176 XVIII amžiaus studijos 2 reikiamas medicinines priemones bei kelti sukilėlių patriotinę dvasią, mobilizuoti juos kovai, skatinti visuomenę kuo didesnėmis išgalėmis remti sukilimą16. T. Kosciuška išplėtė moters tautinės veiklos sampratą. Dešimtmečiu anksčiau ne kartą minėti A. K. Čartoriskis, M. P. Karpavičius, F. Bielińskis moters tautinę veiklą nukreipė vien į vaikų auklėjimą. Būtent ugdyti vaikus patriotine dvasia, skiepyti meilę tėvynei buvo laikyta pirmaprade ir svarbiausia moters-pilietės pareiga. Abiejų Tautų Respublikos švietėjų darbuose vienareikšmiškai buvo teigiama, kad pilietinių dorybių ugdymas tik tada duos rezultatų, kai jis bus pradėtas šeimos aplinkoje. Todėl moteriai, kuri buvo atsakinga už pirmapradį vaikų asmenybės bei savarankiško mąstymo formavimą, buvo skirtas svarbus uždavinys ugdyti būsimus piliečius patriotizmo ir atsakomybės už tėvynės likimą dvasia. Tačiau visi šie reikalavimai ir patarimai buvo skirti tik kilmingųjų luomo atstovėms. Auklėjimo ir mokymo turinys buvo diferencijuotas luominiu požiūriu. Kiekvieno žmogaus darbas buvo reikalingas ir skirtas visuomenės gerovei. Tačiau už visuomenės patriotinį ugdymą, o svarbiausia, tėvynės likimą buvo atsakingas tik bajorų luomas. Todėl A. K. Čartoriskis ir F. Bielińskis, kurie vieni pirmųjų ragino vieno arba kito pobūdžio išsilavinimą suteikti visų luomų moterims, tik bajorėms skyrė patriotinio auklėjimo uždavinius. Iškalbingai apie šį požiūrį bylojo A. K. Čartoriskio parengtas Pirminis kontūras viešosios edukacijos programai bei nuostatai privačių pensionų savininkams. A. K. Čartoriskis, taip pat kaip ir F. Bielińskis, ragino mokyti skaityti ir rašyti ne tik miestiečių ir valstiečių berniukus, bet ir mergaites17. Ši mintis buvo pratęsta G. Piramowicziaus darbuose, kuriuose parapinių mokyklų mokytojai (tiek vyrai, tiek moterys) buvo skatinami elementarų bendrąjį išsilavinimą taip pat teikti mergaitėms18. Tačiau patriotinio auklėjimo uždaviniai šių luomų atstovams nebuvo skirti. Patriotiškai išauklėti Kaip buvo minėta, jau Edukacinės komisijos veiklos pradžioje svarstant ugdymo turinio problemas mergaičių švietimo klausimas tapo diskusijų objektu. Vienas 16 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, op. cit., p A. K. Čartoriskio manymu, valstiečių sūnūs iš tėvų turėtų išmokti tvarkyti žemės ūkį, o dukros iš motinų namų ūkio darbų. Nesiskyrė A. K. Čartoriskio nuostatos ir dėl miestiečių dukterų mokymo: Motinos turi stengtis kad jų dukros išmoktų visų joms reikalingų amatų ir namų ūkio darbų. Plg. žr. Adam Kazimierz Czartoryski, Początkowy abrys do planty edukacji publicznej, in: Pisma i projekty, p F. Bielińskio teigimu, miestiečių ir valstiečių dukros privalėjo mokėti skaityti ir rašyti bei žinoti aritmetiką, [Franciszek Bieliński], op. cit., p G. Piramowiczius pabrėžė, kad valstiečių dukros privalo tapti geromis motinomis, žmonomis, namų šeimininkėmis, tarnaitėmis. Todėl daugiau dėmesio reikia skirti būtent rankų darbams, išmokyti gerai siūti, kepti duoną, skalbti. Tai tikras mokslas, kurį privalo išmokti valstietė. Šiems dalykams reikia skirti daugiau dėmesio, nei išmokyti skaityti ir rašyti. Plg. žr. Grzegorz Piramowicz, Powinności nauczyciela. Mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopelnienia. Dzielo użyteczne Pasterzom, Panom i ich Namiesnikom o dobro ludu troskliwym Rodzicom i wszytskim edukacyą bawiącym się, Warszawa: Drukarnia Nadworna, 1787, p. 123.

10 Olga Mastianica. MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO pirmųjų abiejų lyčių vaikų švietimo būtinybę iškėlė Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis m., praėjus vos dvejiems metams nuo Edukacinės komisijos veiklos pradžios, A. K. Čartoriskis parengė nuostatus, skirtus pensionų mokytojams ir mokytojoms (Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej pensjomistrzom i mistrzyniom dane). Edukacinė komisija taip pat turėjo tikslą savo įtakon pajungti mokyklas prie moterų vienuolynų19. Šiose mokyklose tuo metu mokėsi nemažas bajorių skaičius. Visi šie Edukacinės komisijos žingsniai puikai rodo, kad švietėjai ne tik suaktualino moters socialinį vaidmenį, bet ir siekė atitinkamai šiam vaidmeniui parengti. Kaip teigė A. K. Čartoriskis, viena iš svarbiausių tėvų klaidų, kad jie apskritai nesvarsto mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo klausimo. Jiems atrodo, kad moterys tik tam ir gimsta, kad būtų moterimis. Išauklėti dukteris būti geromis žmonomis, motinomis, namų šeimininkėmis, pilietėmis kam tokia mintis į galvą ateina? 20 Būtent A. K. Čartoriskio viešai paskelbtas Laiškas bičiuliui [ ] apie dukterų auklėjimą bei minėti pensionams skirti nuostatai geriausiai atskleidžia, kaip pagal to meto švietėjų matymą turėjo būti organizuotas mergaičių (tiksliau, bajorių) patriotinis auklėjimas. Pirmaeilis dėmesys turėjo būti skirtas kalbai, tiksliau lenkų kalbai. Į kalbą imama žiūrėti kaip į tam tikros tautinės ir kultūrinės tapatybės liudijimą bei tapatybės ženklą. Todėl pirmiausia reikalauta, kad kilmingos mergaitės mokslai prasidėtų nuo lenkų kalbos mokymo. Į antraeilį planą turėjo būti nustumtos tarp bajorų taip populiarios prancūzų ir vokiečių kalbos. A. K. Čartoriskis net siūlė uždaryti tuos pensionus, kuriuose lenkų kalbos mokymas neturėtų atitinkamo lygio21. Lenkų kalbos mokymą kaip pirmaeilę tautinės tapatybės formavimo priemonę taip pat iškėlė Augustas Sułkowskis, parengęs bajorėms skirtų mokyklų organizavimo projektą22. Būtina pažymėti, kad to meto viešajame diskurse itin sustiprėjo kova prieš prancūzomaniją. Buvo siūloma atsisakyti iš Prancūzijos kilusių guvernančių paslaugų, prancūziškų romanų skaitymo, o mergaičių auklėjimo ir mokymo procesą vis labiau patikėti asmenims iš gimtųjų kraštų23. Net A. K. Čartoriskis m. lapkričio 2 d. Komisijos nariui A. K. Čartoriskiui buvo pavesta parengti nuostatus, kurie reglamentuotų mokyklų prie moterų vienuolynų ir privačių pensionų veiklą. Edukacinės komisijos 1774 m. lapkričio 2 d. posėdžio protokolas, in: Protokoły posiedzień Komisji Edukacji Narodowej , Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, p [Adam Kazimierz Czartoryski], Drugi list Jmc Pana Doświadczyńskiego, p Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej pensjo-mistrzom i mistrzyniom dane, in: Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne ( ), zebrał i opatrzył wstępem krytycznym oraz przepisami prof. Józef Lewicki, Kraków: Nakładem M. Arcta w Warszawie, 1925, p m. Edukacinės komisijos narys A. Sułkowskis parengė bajorėms skirtų mokyklų organizavimo projektą, pagal kurį daug dėmesio turėjo būti skirta lenkų kalbai mokyti, o dėstyti turėjo mokytojos iš Abiejų Tautų Respublikos. Plg. žr. Stefan Truchim, Szkice z dziejów szkolnictwa i kultury, Poznań: Nakładem i czcionkami drukarni mieszczańskiej w Poznaniu, 1930, p Tokioms nuostatoms gvildenti taip pat buvo aktyviai naudojama grožinė literatūra. Pvz., Ignotas Krasickis apsakymuose Madinga žmona (Żona modna), Moterų mokslai (Damskie nauki)

11 178 XVIII amžiaus studijos 2 pirmiausia siekė reglamentuoti auklėjimo ir mokymo procesą mergaičių pensionuose, kurių beveik absoliuti dauguma tuo metu priklausė prancūzų kilmės asmenims. Taip pat reikėtų prisiminti H. Kołłątajaus, nors ir vėlesnį, guvernančių rengimo įstaigos projektą24, pijoro A. M. Prokopowicziaus raginimus m. A. M. Prokopowiczius, parengęs vadovėlį Naujas ir geriausias būdas rašymo ir skaitymo kartu panelėms su pastabomis mokytojoms, ragino mokytojomis rinktis moteris iš gimtųjų kraštų, nes tik tokiais atvejais bus galima kalbėti apie Dievui mielą, krašto interesus atitinkantį auklėjimą 25. Taip pat kaip ir berniukų mokyklose, A. K. Čartoriskis ir F. Bielińskis siūlė mergaičių mokymo programose daug dėmesio skirti istorijos, geografijos pažinimui. Įdomu tai, kad mergaičių istorinę ir erdvinę mąstyseną A. K. Čartoriskis siūlė organizuoti remiantis tomis pačiomis mokymo priemonėmis, kurios buvo numatytos ir berniukų mokykloms26. Tokiu būdu bent A. K. Čartoriskis ir berniukams, ir mergaitėms kėlė tuos pačius patriotinio ugdymo tikslus. Vyrai ir moterys turėjo alsuoti viena dvasia, nors jų socialiniai vaidmenys visuomenėje išsiskyrė. Kaip ne kartą pastebėta istoriografijoje, Edukacinė komisija formavo naują skaitančiojo santykį su tekstu. Knyga buvo populiarinama visuomenėje kaip papildoma edukacinė priemonė. Net valstiečiams knyga buvo siūloma kaip geras mokytojas. Tapatus požiūris buvo formuojamas ir moterų atžvilgiu. Puikiai tai atspindi G. Piramowicziaus, vieno iš aktyviausių Vadovėlių rengimo draugijos narių, pozicija m. jis parengė patarimus parapinių mokyklų mokytojams, kuriuose moteris buvo atskleidžiama ne tik kaip mokymo proceso objektas, bet ir subjektas. Kaip jau buvo minėta, patriotinio ugdymo tikslai nebuvo keliami aršiai kritikavo moteris, kurios nevertino gimtosios kalbos, gimtosios žemės papročių ir tradicijų. Panašiai mąstė Julianas Ursinas Nemcevičius (Julian Ursyn Niemcewicz) apsakyme Pasiuntinio sugrįžimas (Powrót posła). Pasakodamas apie pasiuntinio žmoną jis rašė: Nereikia stebėtis, kad pasiuntinio žmona nesupranta lenkiškai, tai ne jos kaltė, bet tų, kurie davė jai tokį išsilavinimą. J. U. Nemcevičiaus manymu, būtent įsišaknijusi praktika mergaičių namų auklėjimą patikėti prancūzų kilmės asmenims paskatino niekinti savo kalbą, savo giminę ir savo kraštą, todėl nėra ko stebėtis, kad mes matome užsienietes savo pačių krašte. Plg. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót Posła: komedya we trzech aktach, Warszawa: W drukarni uprzywileowanej Michała Grölla, księgarza nadwornego J. K. Mci, 1790, p m. H. Kołłątajus, bendradarbiaudamas su T. Czackiu, sumanė prie Kremenecio licėjaus įsteigti guvernančių seminariją. Mokslas seminarijoje turėjo trukti trejus metus. Per šiuos metus būsimos namų mokytojos turėjo išeiti gana plačią mokymo programą išmokti lenkų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbas, susipažinti su visuotine ir Abiejų Tautų Respublikos istorija, geografija, aritmetika, įgyti botanikos, zoologijos, daržininkystės žinių, išmokti rankdarbių, groti įvairiais muzikos instrumentais, šokti ir dainuoti, žr. Projekt seminaryum panien przy gimnazyum Wołyńskiem sposobiących się na guwernantki domowe córek obywatelskich, in: [F. Kojsiewicz], X. Hugona Kołłątaja korespodencya listowna z Tadeuszem Czackiem wizytatorem nadzwyczajnym w guberniach Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej, przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach, t. 1, Kraków: Drukarnia uniwersytecka, 1844, p Anton Maksymilian Prokopowicz, Przedmowa do rodziców, op. cit., p Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej pensjo-mistrzom i mistrzyniom dane, op. cit., p. 72.

12 Olga Mastianica. MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO miestiečiams ir valstiečiams. Tačiau ir miestietė, ir valstietė, G. Piramowicziaus manymu, turėjo puikiai mokėti skaityti ir rašyti gimtąja kalba27. Tapatus tikslas buvo keltas minėtame A. M. Prokopowicziaus vadovėlyje. Šioje mokymo priemonėje, kuri buvo skirta bajorėms, reikalauta išugdyti puikius lenkų kalbos įgūdžius, o skaitymo medžiaga parengta religine ir istorine problematika28. Tačiau Edukacinės komisijos laikais buvo parengtos tik pavienės edukacinės priemonės, skirtos mergaičių švietimui. Paprastai į lenkų kalbą buvo verčiama prancūziška edukacinė literatūra29. Ir tik retas vertėjas šią literatūrą pritaikydavo prie Abiejų Tautų Respublikos visuomenės poreikių bei švietėjų iškeltų reikalavimų. Todėl verčiau kaip išimtį reikėtų traktuoti Liudvikos Byševskos30 kreipimąsi į moteris, kurios Tėvynei gimdo sūnus laisvus. Apibendrinimas Edukacinės komisijos laikais taip pat buvo suformuluotas tikslas moters socialinį vaidmenį panaudoti formuojant tautinę tapatybę. Abiejų Tautų Respublikoje, kitaip nei Vakarų Europoje, svarstymai dėl moters vietos visuomenėje pirmiausia buvo susiję su švietėjų pastangomis ugdyti piliečių atsakomybę už savo valstybę. Būtent šis tikslas tapo išeities tašku, nuo kurio buvo pradedama svarstyti moterų vieta visuomenėje ir jos įtaka. Todėl to meto Abiejų Tautų Respublikos, priešingai nei Vakarų Europos, viešajame diskurse nebuvo keliamas moters socialinio vaidmens kaitos klausimas. Kaip tik atvirkščiai, tradicinė moters socialinio vaidmens samprata buvo įtvirtinama. Abiejų Tautų Respublikos švietėjų darbuose vienareikšmiškai buvo teigiama, kad pilietinių dorybių ugdymas tik tada duos rezultatų, kai jis bus pradėtas šeimos aplinkoje. Todėl moteriai, kuri buvo atsakinga už pirmapradį vaikų asmenybės ir savarankiško mąstymo ugdymą, buvo skirtas uždavinys ugdyti būsimus piliečius patriotizmo ir atsakomybės už tėvynės likimą dvasia. Tačiau tokie reikalavimai buvo skirti tik kilmingųjų luomo atstovėms. Edukacinės komisijos laikais iškeltas idėjas buvo stengtasi įtvirtinti to meto mergaičių auklėjimo ir išsilavinimo procese. Bent A. K. Čartoriskis berniukams ir mergaitėms kėlė tuos pačius patriotinio ugdymo tikslus, nors jų socialiniai vaidmenys vėliau išsiskyrė. Pirmaeilę vietą tautinės tapatybės formavimo procese turėjo užimti kalba ir istorinis pasakojimas, kuriuos imta vertinti kaip tam tikros tautinės ir kultūrinės tapatybės liudijimą bei tapatybės ženklą. 27 Žr. 18 išnašą. 28 [Anton Maksymilian Prokopowicz], op. cit., p Plačiau žr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, op. cit., p Ludvika Gintautaitė-Deltuviškaitė Byševska (Ludwika z Gintowtów Dziewałtowskich Byszewska) Stanislovo Augusto Poniatowskio rūmų šambeliono žmona, plg. Ludvika Byševska, 1786 metų kelionės į Vilnių dienoraštis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008.

13 180 XVIII amžiaus studijos 2 Publikuoti šaltiniai ir literatūra [Bieliński Franciszek], Sposób edukacyi w XV listach opisany, które do Komissyi edukacyi Narodowey od bezimiennego Autora były przesyłane, Warszawa, [Czartoryski Adam Kazimierz], Drugi list Jmc Pana Doświadczyńskiego do przyjacieła swego wzgłędem edukacyi córek, Warszawa, Czartoryski Adam Kazimierz, Początkowy abrys do planty edukacji publicznej, in: Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, wybrała wstępem i przypisami opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kamieński Adolf, Edukacja obywatelska, in: Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, wybrała wstępem i przypisami opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Karpavičius Mykolas Pranciškus, Pamokslas apie tėvynės meilę, atnaujinant LDK V[yriausiojo] tribunolo lietuviškos kadencijos darbą, sakytas kun. Mykolo Karpavičiaus 1781 m. lapkričio 15 d. [išleistas] Vilniuje, J[o] K[arališkosios] Didenybės ir Respublikos spaustuvėje prie kun. pijorų mokyklos, in: Pilietiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pamokslai ir kalbos. XVIII amžiaus antroji pusė. Chrestomatija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, Niemcewicz Julian Ursyn, Powrót Posła: komedya we trzech aktach, Warszawa: W drukarni uprzywileowanej Michała Grölla, księgarza nadwornego J. K. Mci, [Piramowicz Grzegorz], Mowa w dzień rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na Sessyi Dnia 7. Marca roku Przez Jmci X. Piramowicza sekretarza Kommissyi Edukacyi Narodowey w temże Towarzystwie miana w Warszawie, [1781]. Piramowicz Grzegorz, Powinności nauczyciela. Mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopelnienia. Dzielo użyteczne Pasterzom, Panom i ich Namiesnikom o dobro ludu troskliwym Rodzicom i wszytskim edukacyą bawiącym się, Warszawa: Drukarnia Nadworna, Projekt seminaryum panien przy gimnazyum Wołyńskiem sposobiących się na guwernantki domowe córek obywatelskich, in: [F. Kojsiewicz], X. Hugona Kołłątaja korespodencya listowna z Tadeuszem Czackiem wizytatorem nadzwyczajnym w guberniach Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej, przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach, t. 1, Kraków: Drukarnia uniwersytecka, 1844, p Przepisy od Komisji Edukacji Narodowej pensjo-mistrzom i mistrzyniom dane, in: Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej. Rozporządzenia, ustawy pedagogiczne i organizacyjne ( ), zebrał i opatrzył wstępem krytycznym oraz przepisami prof. Józef Lewicki, Kraków: Nakładem M. Arcta w Warszawie, Prokopowicz Anton Maksymilian, Sposób nowy naylatwieyszy pisania i czytania razem dla panienek z przypisami dla nauczycielek, Kraków, Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej , Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, O edukacyi fizyczney i moralney płci żeńskiej. Wykład z francuzskiego, Warszawa: W drukarni P[iotra] Dufour Konsyl[iarza] Nad[wornej] Druk[arni] J.K.Mci i Rz[eczypospoli]tey Dyrektora Druk[arni] Ko[rpusu] Kad[etów], Bakalarska Iwona, Matka i opiekunka okresu polskiego Oświecenia w świetle pogłądów pedagogicznych Franciszka Bielińskiego i Stanisława Staszica, in: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, 1998, t. 1, p Ender Joana, Sprawa kształcenia kobiet w Komisji Edukacyjnej, in: Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1972, Nr. 3(47), p Mitera-Dobrowolska Mieczysława, Zainteresowanie Komisji Edukacji Narodowej sprawą wychowania dziewcząt, in: Łukasz Kurdybacha, Mieczysława Mitera-Dobrowolska, Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, p Podgórska Ewa, Sprawa wychowania kobiet w znaczniejszych czasopismach polskich drugiej poło

14 Olga Mastianica. MOTERIMS, KURIOS GIMDO TĖVYNEI SŪNUS : MOTERS VAIDMUO wy XVIII wieku, in: Rozprawy do dziejów oświaty, 1964, t. IV, p Stetkiewiczówna Wanda, System wychowania kobiet według Komisji Edukacji Narodowej, in: Przegląd Pedagogiczny, 1924, t. XLII (8), sąs. 4, p Šmigelskytė-Stukienė Ramunė, Lyčių vaidmenys viešojoje ir privačioje veikloje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Darbo pasidalijimo tradicijos, stereotipai ir priežastys, in: Moterys, darbas ir šeima. Lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: socialinis aspektas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p Truchim Stefan, Szkice z dziejów szkolnictwa i kultury, Poznań: Nakładem i czcionkami drukarni mieszczańskiej w Poznaniu, Żołądz-Strzelczyk Dorota, Jak rządzić mają rodzice córki swe. Pogłądy na wychowanie kobiet w Polsce XV XVIII wieku, in: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, 1998, t. 1, p

15 TO MOTHERS WHO BEAR CHILDREN FOR THEIR HOMELAND : ROLE OF A WOMAN IN FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN THE PERIOD OF THE EDUCATIONAL COMMISSION olga mastianica Through employing sources in educational literature, periodicals, sermons and fiction this article explores how was a place of a woman being designed in the course of formation of national identity, what new symbolic functions were assigned to the social role of women, and how these new ideas were implemented in the process of nurture and education of girls at the time. In the period of the Educational Commission an objective to employ the social role of a woman in formation of national identity was born. Unlike in Western Europe in the Commonwealth of Both Nations discussions in society on the place of women in society was first of all linked to efforts of the educators to foster responsibility for the country among its people. This particular objective was the starting point for all discussions on the role of women in society and its wider influence. Therefore in the Commonwealth of Both Nations at the time, unlike in the public discourse of Western Europe, there was no discussion on the change of the status quo of the social role of women. On the contrary, traditional understanding of the role of women in society was being entrenched even deeper. In the literature on education in the Commonwealth of Both Nations there is an unequivocal assertion that development of civil virtues can be fruitful only if started in the family. Therefore a mother who was responsible for the primary development of personality and independent thinking of her children was also tasked with education of future citizens in the spirit of patriotism and responsibility for the homeland. Naturally, such requirements were posed only for the representatives of nobility. In the period of the Educational Commission there were attempts to implement new ideas in fostering and education of girls as well. For instance, Adam Czartoryski was raising the same objectives of patriotic education for both boys and girls even if later their social roles would segregate. The first role in formation of national identity was assigned to learning of the language and historical narrative, which were considered witnesses to certain national and cultural identity and its distinguishing mark. Keywords: social role of women, national identity, the Enlightenment.

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 Įvadinio modulio tematikos trumpa apžvalga Bendrieji diskriminacijos pagrindai ir jų apraiškos Lyčių lygybės samprata, stereotipai Žiniasklaidos įtaka stereotipų formavimuisi

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštaraujaTekstas svarbus EEE

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštaraujaTekstas svarbus EEE C 285/2 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2012 9 21 Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į

PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje / Ugdymo plėtotės centras, į PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA Stažuotė Škotijoje 2012-01-29 / 2012-02-04 Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau