RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos"

Transkriptas

1 Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu. Apie monitoriaus reguliavimą ir nuostatas žr. Įrengimo vadove. Naujausias Naudojimo instrukcijas galima atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės:

2 SAUGOS ŽENKLAI Šiame vadove ir šiam gaminiui naudojami toliau nurodyti saugos ženklai. Jie žymi itin svarbią informaciją. Gerai su jais susipažinkite. ĮSPĖJIMAS ATSARGIAI Nesilaikant ĮSPĖJIMO nurodymų kyla pavojus sunkiai susižaloti ir net sukelti grėsmę gyvybei. Nesilaikant ATSARGUMO reikalavimų kyla pavojus nesunkiai susižaloti ir (arba) sugadinti gaminį arba kitą nuosavybę. Rodo, kad būtina atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, ženklas smūgio, pavojų. Rodo draudžiamus veiksmus. Pavyzdžiui, ženklas antai Neardyti. rodo tam tikro tipo, kaip antai elektros rodo konkretų draudžiamą veiksmą, kaip Rodo veiksmą, kurį privaloma atlikti. Pavyzdžiui, ženklas kaip antai Įrenginio įžeminimas. rodo bendrojo pobūdžio draudimą, Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos. Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar perduoti, kad ir kokia forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtų daroma, negavus išankstinio rašytinio EIZO Corporation leidimo. EIZO Corporation neprivalo laikyti jokios pateiktos medžiagos ar informacijos konfidencialumo, nebent, EIZO Corporation gavus tokią informaciją, dėl to būtų susitarta kitaip. Nors ir buvo stengiamasi, kad šiame vadove būtų pateikta naujausia informacija, atminkite, kad EIZO monitoriaus specifikacijos gali keistis be įspėjimo. 2

3 ATSARGUMO PRIEMONĖS SVARBU Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos. Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite šį skyrių ir atsargumo įspėjimus ant monitoriaus. Atsargumo įspėjimų buvimo vieta Ženklai ant įrenginio Ženklas Maitinimo mygtukas: Kintamoji srovė Šis ženklas rodo paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte monitoriaus maitinimą. Įspėjimas dėl elektros srovės pavojaus ATSARGIAI! žr. SAUGOS ŽENKLAI (puslapis 2). EEĮ ženklinimas: Gaminį reikia šalinti atskirai; medžiagas galima perdirbti. CE ženklinimas: ES atitikties ženklas pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEB ir 2011/65ES nuostatas. Gamintojas Pagaminimo data Atsargiai! JAV federaliniai įstatymai šį įrenginį leidžia parduoti tik licenciją turinčiam sveikatos priežiūros specialistui arba tokio specialisto užsakymu. ATSARGUMO PRIEMONĖS 3

4 ĮSPĖJIMAS Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmai, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų garsų, iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir sugadinti įrenginį. Nebandykite ardyti ar perdirbti įrenginio. Atidarant ar perdirbant įrenginio korpusą kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba nudegti. Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams. Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nedidelius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio. Į įrenginio korpusą pro ventiliacijos angas netyčia įkritę nedideli objektai arba į vidų išsiliejęs skystis gali sukelti gaisrą, elektros smūgio pavojų arba sugadinti įrenginį. Jeigu į korpusą įkristų koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius. Įrenginį statykite ant stipraus, stabilaus paviršiaus. Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba gali sugesti. Jeigu įrenginys nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje. Antraip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nelaikykite lauke. Nelaikykite transportavimo sistemoje (laive, lėktuve, traukinyje, automobilyje ir pan.). Nelaikykite ten, kur daug dulkių arba labai drėgna. Nelaikykite ten, kur ekranas gali būti aptaškytas vandeniu (vonios kambaryje, virtuvėje ir pan.). Nelaikykite ten, kur tiesiai į ekraną sklistų garai. Nelaikykite šalia šilumą skleidžiančių įrenginių ar drėkintuvo. Nelaikykite ten, kur gaminį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai. Nelaikykite ten, kur yra degių dujų. Nestatyti aplinkoje, kurioje yra ėdžių dujų (pavyzdžiui, sieros dioksido, vandenilio sulfido, azoto dioksido, chloro, amoniako ir ozono). Nestatyti aplinkoje, kurioje yra dulkių, koroziją spartinančių atmosferos komponentų (pavyzdžiui, natrio chlorido ir sieros), laidžių metalų ir panašiai. Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų, kad jie neuždustų. Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite į šalyje įprastą maitinimo lizdą. Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Maitinimas: V kint. sr., 50/60 Hz Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko ir patraukite. Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą. Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. 4 ATSARGUMO PRIEMONĖS

5 ĮSPĖJIMAS Paisykite tinkamos įtampos. Šis įrenginys sukurtas naudoti tik esant konkrečiai įtampai. Jungiant prie tinklo, kurio įtampa skiriasi nuo nurodytos šiose Naudojimo instrukcijose, kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Maitinimas: V kint. sr., 50/60 Hz Pernelyg neapkraukite maitinimo grandinės, nes taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Su maitinimo laidu elkitės atsargiai. Nedėkite laido po įrenginiu ar kitais sunkiais objektais. Netraukite už laido ir jo neriškite. Jeigu maitinimo laidas sugestų, jo nebenaudokite. Naudojant sugadintą laidą kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Tuo pačiu metu operatorius negali liesti ir gaminio, ir paciento. Šio gaminio pacientai liesti negali. Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija. Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį. Tvirtindami atraminį stovą skaitykite atraminio stovo naudotojo vadovą ir saugiai įrenkite įrenginį. Antraip įrenginys gali nukristi nuo stovo, sužaloti žmones ir gali sugesti. Prieš įrengdami patikrinkite, ar stalai, sienos ir kiti paviršiai, prie kurių tvirtinamas atraminis stovas, yra pakankamai stiprūs. Jeigu įrenginys nukristų, kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačius varžtus ir gerai juos užveržkite. Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis. Iš ekrano galintys ištekėti skystieji kristalai, patekę į akis ar į burną, gali būti nuodingi. Jeigu oda ar kuria nors kūno dalimi prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai nusiprauskite. Pastebėję kokių nors fizinių simptomų, kreipkitės į gydytoją. ATSARGUMO PRIEMONĖS 5

6 ATSARGIAI Įrenginį neškite atsargiai. Prieš įrenginį perkeldami atjunkite maitinimo laidą ir jungiamuosius kabelius. Pavojinga mėginti perkelti įrenginį neatjungus laidų. Kyla pavojus susižaloti. Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais. Nešamą įrenginį gerai suimkite ir tvirtai laikykite, kaip parodyta toliau. 30 col. ir didesni monitoriai yra sunkūs. Išpakuoti ir (arba) nešti monitorių turi bent du asmenys. Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti. Neužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų. Nieko nedėkite ant ventiliacijos angų. Neįrenkite įrenginio uždaroje erdvėje. Nenaudokite paguldyto arba aukštyn apversto įrenginio. Užstojus ventiliacijos angas tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį. Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį. Įrenginį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą. Taip pasirūpinsite, kad kilus problemoms galėsite greitai atjungti maitinimą. Periodiškai valykite sritį apie maitinimo laido kištuką ir monitoriaus aušinimo angą. Ant kištuko nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą. Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį galima patirti elektros smūgį. Jeigu ketinate ilgesnį laiką įrenginio nenaudoti, saugumo ir energijos taupymo sumetimais išjunkite maitinimo jungiklį, paskui maitinimo laidą ištraukite iš maitinimo lizdo. 6 ATSARGUMO PRIEMONĖS

7 Įspėjimas dėl šio monitoriaus Numatomasis naudojimas Šis gaminys skirtas skaitmeniniams radiologiniams vaizdams rodyti ir žiūrėti, kad specialiai parengti medicinos praktikos specialistai galėtų juos peržiūrėti, analizuoti ir pagal juos diagnozuoti. Monitorius neskirtas mamografijai. Dėmesio Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma garantija. Šiame vadove pateiktos specifikacijos tinka tik tada, kai naudojama toliau išvardyta įranga: - Su gaminiu gauti maitinimo laidai - Mūsų nurodyti signalų perdavimo laidai Naudokite tik EIZO priedus, kuriuos EIZO nurodo šiam gaminiui. Naudojimo atsargumo priemonės Laikui bėgant, dalių (pavyzdžiui, skystųjų kristalų ekrano) dalys gali nusidėvėti. Periodiškai tikrinkite, ar jos tinkamai veikia. Kai vaizdas ekrane keičiasi po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali matytis senojo vaizdo pėdsakų. Kad tas pats vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą arba Power Save (energijos taupymo) funkciją. Jei vaizdas monitoriuje bus ilgai rodomas nepertraukiamai, gali atsirasti tamsių dėmių arba išdegusių plotų. Kad monitoriaus eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, rekomenduojama jį periodiškai išjungti. Priklausomai nuo rodomo vaizdo, net praėjus trumpam laiko tarpui, gali būti rodomas vėluojantis vaizdas. Jei taip nutinka, problemą gali išspręsti vaizdo pakeitimas arba maitinimo išjungimas kelioms valandoms. Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas. Jeigu ekranas pasidaro tamsus arba pradeda mirgėti bei daugiau neįsižiebia, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę. Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip atsitinka dėl paties ekrano savybių, o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia. Stipriai nespauskite ekrano ar jo krašto, nes gali atsirasti vaizdo rodymo trikčių, kaip antai trukdžių ir pan. Nuolat spaudžiamas ekranas gali pradėti blogiau veikti arba gali sugesti. (Jeigu ant ekrano liktų spaudimo žymių, palikite monitoriuje juodą arba baltą vaizdą. Žymės gali išnykti.) Nebraižykite ir nespauskite ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip ekraną galite sugadinti. Netrinkite servetėlėmis, nes ekraną galite subraižyti. Jeigu monitorius iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą patalpą arba patalpoje staiga pakyla temperatūra, ant vidinio ir išorinio monitoriaus paviršių gali pradėti kauptis kondensato. Tokiu atveju monitoriaus nejunkite. Kad monitorius nenukentėtų, palaukite, kol kondensatas išgaruos. Įspėjimas dėl šio monitoriaus 7

8 Monitoriaus naudojimas ilgą laiką Kokybės kontrolė Monitorių vaizdo kokybei įtakos turi įvesties signalų kokybės lygis ir gaminio kokybės suprastėjimas. Atlikite kasdienes apžiūras ir periodiškus pastovumo testus, kad būtų užtikrinta atitiktis medicinos standartams / gairėms pagal jūsų naudojimą, ir prireikus atlikite kalibravimą. RadiCS monitoriaus kokybės valdymo programinės įrangos naudojimas leidžia jums vykdyti aukšto lygio kokybės kontrolę, atitinkančią medicinos standartus / gaires. Informaciją apie tai, kaip atlikti įvairius patikrinimus ir kalibravimą rasite RadiCS naudotojo vadove. Monitoriaus vaizdas stabilizuojasi maždaug per 30 minučių. Įjungus monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus iš energijos taupymo veiksenos prieš atliekant įvairius kokybės kontrolės, kalibravimo bandymus arba monitoriaus ekrano reguliavimą, palaukite bent 30 minučių ir tik tada jį reguliuokite. Rekomenduojame monitorius nustatyti į rekomenduojamą lygį arba nuleisti, kad būtų sumažinti šviesos ryškumo pasikeitimai, sukelti ilgo naudojimo, ir būtų palaikomas stabilus ryškumas. Dėmesio Monitoriaus ekrano būklė gali netikėtai pasikeisti dėl darbo klaidos ar netikėto nustatymo pakeitimo. Atlikus monitoriaus ekrano reguliavimą, rekomenduojama naudoti monitorių užblokavus valdymo mygtukus. Norėdami daugiau informacijos, kaip nustatyti, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske). Valymas Rekomenduojama monitorių periodiškai valyti, kad jis atrodytų naujas ir tarnautų visą numatytą naudojimo laiką. Atsargiai nuvalykite korpusą ir ekrano paviršių minkšta šluoste, prieš tai ją sudrėkinę vandeniu ar su šiomis cheminėmis priemonėmis. Chemikalai, kuriuos galima naudoti gaminiui valyti Medžiagos pavadinimas Gaminio pavadinimas Etanolis dezinfekavimui Etilo alkoholis (etanolis) Izopropilo alkoholis Izopropilo alkoholis Chlorheksidino gliukonatas Hibitane tirpalas Natrio hipochloritas Purelox Benzalkonio chloridas Welpas Alkildiamino etilglicinas Tego 51 Glutaralis Cidexplus 28 Dėmesio Dažnai nenaudokite cheminių priemonių. Nuo tokių chemikalų kaip alkoholis ar antiseptinis tirpalas žvilgesys gali pasidaryti nevienodas, gali išblukti korpusas arba ekranas, be to, gali pablogėti vaizdo kokybė. Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti korpusą arba ekraną. Nelieskite cheminių priemonių tiesiai prie monitoriaus. Pastaba Korpuso ir ekrano paviršiui valyti rekomenduojama naudoti rinkinį ScreenCleaner (papildomas). Kaip patogiai naudoti monitorių Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą po 10 minučių pailsėkite. Žiūrėkite į ekraną atsitraukę tinkamu atstumu ir kampu. 8 Įspėjimas dėl šio monitoriaus

9 TURINYS ATSARGUMO PRIEMONĖS... 3 SVARBU... 3 Įspėjimas dėl šio monitoriaus... 7 Numatomasis naudojimas... 7 Naudojimo atsargumo priemonės... 7 Monitoriaus naudojimas ilgą laiką... 8 Kokybės kontrolė... 8 Valymas... 8 Kaip patogiai naudoti monitorių... 8 TURINYS... 9 Skyrius 1 Įžanga Savybės Pakuotės turinys...10 EIZO LCD Utility Disk Valdikliai ir funkcijos...11 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas Prieš montuojant gaminį...12 Įrengimo reikalavimai Jungiamieji laidai Maitinimo įjungimas Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas...14 Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema Skyrius 4 Specifikacijos Specifikacijų sąrašas Galimos skyros vertės...17 Skaitmeninio signalo įvesčiai ( DisplayPort / DVI )...17 Analoginio signalo įvesčiai (D-Sub) Priedai...18 Priedas Medicininis standartas...19 EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija TURINYS 9

10 Skyrius 1 Įžanga Dėkojame, kad pasirinkote EIZO spalvinį skystųjų kristalų monitorių Savybės 19,0 col. Pritaikytas 1 mln. vaizdo elementų raiškos vaizdui (1280 taškų 1024 eilučių) VA ekranas, išsiskiriantis 178 žiūrėjimo kampu horizontalia ir vertikalia kryptimis Palaiko trigubos įvesties sistemą ( DisplayPort, DVI, ir D-Sub ) Įdiegti šeši CAL Switch perjungimo režimai, įskaitant DICOM režimą su DICOM 14 dalies reikalavimus atitinkančiomis pilkųjų tonų skalės charakteristikomis CAL Switch režimą galima perjungti pagal rodomą vaizdą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Įtraukta kokybės valdymo sistema RadiCS LE. -- Atlieka kalibravimą ir kasdienę patikrą bei valdo istoriją. -- Leidžia vartotojui valdyti monitorių, pavyzdžiui, perjungti CAL Switch režimą arba įvesties signalą pele arba klaviatūra. Plataus reguliavimo diapazono stovas. Leidžia reguliuoti monitorių iki optimalios padėties lengvam naudojimui ir nuovargiui sumažinti. (Pokrypis: 30 į viršų / 0 žemyn, pasukimas: 35 į dešinę / 35 į kairę, reguliuojamas aukštis: 100 mm) 1-2. Pakuotės turinys Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jei kurio ko nors trūksta, susisiekite su savo pardavėju arba vietiniu EIZO atstovu. Pastaba Neišmeskite pakuotės dėžės ir pakavimo medžiagų, nes jų gali prireikti ateityje perkeliant arba transportuojant monitorių. Monitorius Maitinimo laidas Skaitmeninių signalų perdavimo laidas PP300 DisplayPort DisplayPort USB laidas UU300 EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) Naudojimo instrukcijos VESA montavimo varžtai (M4 x 12 mm, 4 vnt.) EIZO LCD Utility Disk Šiuos elementus rasite EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Apie programinės įrangos paleidimo arba failų prieigos procedūras skaitykite diske esančiame faile Readme.txt. Failas Readme.txt RadiCS LE monitoriaus kokybės kontrolės programinė įranga (skirta Windows ) Naudotojo vadovas -- Monitoriaus Įrengimo vadovas -- RadiCS LE naudotojo vadovas Išoriniai matmenys Pastaba Norėdami daugiau informacijos, kaip įdiegti RadiCS LE, žr. RadiCS LE naudotojo vadovą. Naudodamiesi RadiCS LE pateiktu USB laidu prijunkite monitorių prie kompiuterio. 10 Skyrius 1 Įžanga

11 1-3. Valdikliai ir funkcijos Aplinkos apšvietimo jutiklis Šis jutiklis matuoja apšvietimą su RadiCS / RadiCS LE funkcija, kuri kontroliuoja apšvietimo pakeitimus. Daugiau informacijos rasite RadiCS / RadiCS LE naudotojo vadove. Šiuo jutikliu nustatytos vertės neatsispindi RadiCS aplinkos apšvietime, nes jutiklis yra paprastesnis. 2. Valdymo mygtukas Rodo naudotojo vadovą. Nustato meniu pagal naudotojo vadovą. Norėdami daugiau informacijos apie naudotojo vadovą ir meniu, žr. sumontavimo vadovą (CD-ROM diske). 3. Mygtukas Įjungiamas ir išjungiamas maitinimo šaltinis. 4. Maitinimo indikatorius 5. Maitinimo laido jungtis 6. Input Signal Connector (Įvesties signalo jungtis) Rodoma monitoriaus darbinė būsena. Žalia šviesa Veikia Oranžinė: Elektros energijos taupymo veiksena Nešviečia: Išjungtas Maitinimo laidui prijungti. Prijunkite signalų perdavimo laidus. Kairėje DisplayPort jungtis Centras: DVI-D jungtis Dešinė: 15 kontaktų mažoji D-Sub jungtis USB laidui jungti, kad būtų galima naudotis programine įranga, kuriai būtina USB jungtis. 7. USB jungtis jungti prie kompiuterio 8. Apsauginis spynos Tinka Kensington apsaugos sistemai MicroSaver. lizdas 9. Stovas Naudojamas monitoriaus ekrano aukščiui ir kampui (pokrypiui, pasukimui) reguliuoti. 10. Cable holder (Laidų Monitoriaus laidams apgaubti. laikiklis) Skyrius 1 Įžanga 11

12 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas 2-1. Prieš montuojant gaminį Atidžiai perskaitykite ATSARGUMO PRIEMONĖS (puslapis 3) ir visuomet laikykitės nurodymų. Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties guma, gali prilipti dažų. Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių. Įrengimo reikalavimai Jei įrengiate monitorių lentynoje, įsitikinkite, kad pakanka vietos iš abiejų šonų, užpakalinės dalies ir viršaus. Dėmesio Parinkite vietą monitoriui taip, kad į ekraną nekristų išorinė šviesa. 12 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas

13 2-2. Jungiamieji laidai Dėmesio Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus ir kompiuterio maitinimo šaltinis. Jei esamą monitorių keičiate šiuo monitoriumi, prieš prijungdami jį prie kompiuterio perskaitykite 4-2. Galimos skyros vertės (puslapis 17), kad sužinotumėte, kokias vertes, tinkamas šiam monitoriui, įvesti kompiuteryje į skyros ir kadrų skleistinės dažnio verčių laukelius. 1. Prijunkite signalų perdavimo laidus. Patikrinkite jungčių formas ir prijunkite laidus. Prijungę DVI laidą, kabelį arba D-Sub kabelį prie monitoriaus, priveržkite tvirtinimo elementus, kad jungtis būtų priveržta. MD-C87 (papildoma) DD300 (papildoma) PP300 (pateiktas) 2. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio jungtį. Maitinimo laidą iki galo įkiškite į maitinimo laido jungtį ir monitorių. 3. Naudojant RadiCS / RadiCS LE, junkite USB kabelį tarp monitoriaus USB išsiuntimo srauto prievado ir kompiuterio. Skyrius 2 Diegimas / sujungimas 13

14 2-3. Maitinimo įjungimas 1. Monitoriui įjungti spustelėkite mygtuką. Monitoriaus maitinimo indikatorius pradės šviesti žaliai. Jei indikatorius neįsižiebia, žr. Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema (puslapis 15). 2. Įjunkite kompiuterį. Ekrane pasirodys vaizdas. Jei vaizdo nėra įjungus, papildomos informacijos ieškokite Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema (puslapis 15). Dėmesio Kad sutaupytumėte kuo daugiau elektros energijos, rekomenduojama išjungti maitinimo mygtuką. Atjungus maitinimo lizdą, visiškai nutrūksta energijos eikvojimas, jei monitorius nenaudojamas. Pastaba Pirmą kartą monitorių ir kompiuterį įjungiant analoginiam signalui įvesti, įsijungia automatinio reguliavimo funkcija, kad būtų automatiškai sureguliuotas laikrodis, fazė ir ekrano padėtis. Norėdami padidinti monitoriaus naudojimo trukmę sustabdydami ryškumo prastėjimą ir sumažinti elektros energijos sąnaudas, atlikite toliau nurodomus veiksmus: --Naudokite kompiuterio energijos taupymo funkciją. --Kai pasinaudosite, monitorių ir kompiuterį išjunkite Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas Abiem rankomis laikydami už kairiojo ir dešiniojo monitoriaus kraštų, reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias darbo sąlygas. Dėmesio Kai reguliavimas baigtas, įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. 14 Skyrius 2 Diegimas / sujungimas

15 Skyrius 3 Problema 1. Nerodomas vaizdas Nešviečia maitinimo indikatorius. Maitinimo indikatorius šviečia žalia šviesa. Maitinimo indikatorius šviečia oranžine šviesa. Vaizdo nerodymo problema Galima priežastis ir spendimo būdas Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas. Paspauskite. Nustatymų meniu padidinkite nuostatų Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas) arba Gain (Signalo stiprinimas) vertes. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Paspausdami mygtuką perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą. Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris. Ši problema gali kilti, jei kompiuteris prijungtas per DisplayPort jungtį. Iš naujo prijunkite monitoriaus maitinimo laidą arba iš naujo paleiskite kompiuterį. 2. Pasirodo toliau parodytas pranešimas. Šis pranešimas pasirodo, kai netinkamai įeina signalas, net jeigu monitorius ir veikia gerai. Šis pranešimas pasirodo, kai neįeina joks signalas. Pavyzdžiui: Šis pranešimas nurodo, kad įvesties signalas neatitinka nustatyto dažnių diapazono. Pavyzdžiui: Kairėje pusėje parodytas pranešimas gali pasirodyti dėl to, kad ką tik įjungtas kompiuteris nesiunčia signalo. Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris. Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalų perdavimo laidas. Paspausdami mygtuką perjunkite įvesties signalą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske). Patikrinkite, ar kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad atitiktų monitoriaus skyros ir kadrų skleistinės dažnio reikalavimus (žr Galimos skyros vertės (puslapis 17)). Iš naujo paleiskite kompiuterį. Naudodamiesi grafikos plokštės paslaugų programa pakeiskite atitinkamą nuostatą. Daugiau informacijos ieškokite grafikos plokštės naudotojo vadove. Skyrius 3 Vaizdo nerodymo problema 15

16 Skyrius 4 Specifikacijos 4-1. Specifikacijų sąrašas Skystųjų kristalų ekranas Tipas Foninis apšvietimas Dydis Skyra Ekrano dydis (H V) Atstumas tarp vaizdo elementų (H V) Ekrano spalvos Žiūrėjimo kampai (H / V, tipiniai) Kontrasto santykis (tipinis) Atsako laikas (tipinis) VA Šviesos diodai 48 cm (19,0 colio) (48,1 cm įstrižainė) 1280 taškų 1024 eilučių 376,3 mm 301,0 mm 0,294 mm 0,294 mm Iki 16,77 mln. spalvų 178 / : 1 20 ms (juoda -> balta -> juoda) Vaizdo signalai Įėjimo signalo išvadai DisplayPort 1, DVI-D (Single Link) 1, D-Sub mini 15-pin 1 Horizontalaus nuskaitymo dažnis DVI, DisplayPort : 31 khz - 64 khz D-Sub: 24,8 khz - 80,0 khz Vertikalaus nuskaitymo dažnis DVI, DisplayPort : 59 Hz - 61 Hz ( : 69 Hz - 71 Hz) D-Sub: 50,0 Hz - 75,0 Hz Sinchronizavimo signalas Atskiras Taškų laikrodis (maks.) DVI, DisplayPort : 108 MHz D-Sub: 135 MHz USB Jungtis Išsiuntimo srautas 1 Standartinė USB specifikacija, versija 2.0 Maitinimas Įėjimas VAC ±10 %, 50 / 60 Hz, 0,50 A - 0,30 A Maksimalus energijos eikvojimas 28 W arba mažiau Elektros energijos taupymo 0,6 W arba mažiau *1 veiksena Budėjimo veiksena 0,6 W arba mažiau *2 Fizinės savybės Darbinės aplinkos reikalavimai Išoriniai matmenys (plotis) (aukštis) (gylis) Išoriniai matmenys (be stovo) (plotis) (aukštis) (gylis) Grynasis svoris Grynasis svoris (be stovo) Aukščio reguliavimo diapazonas Pokrypis Pasukimas Sukimasis Temperatūra Drėgnis Oro slėgis 405 mm 406,5 mm - 506,5 mm 205 mm (Pokrypis: 0 ) 405 mm 438,8 mm - 538,8 mm 227,7 mm (Pokrypis: 30 ) 405 mm 334 mm 61,5 mm Apie 6,0 kg Apie 4,2 kg 100 mm aukštyn 30, žemyn 0 Dešinėn 35, kairėn (pagal laikrodžio rodyklę) 0 C - 35 C 20 % - 80 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) 540 hpa hpa 16 Skyrius 4 Specifikacijos

17 Transportavimo / Temperatūra -20 C - 60 C sandėliavimo Drėgnis 10 % - 90 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) aplinkos reikalavimai Oro slėgis 200 hpa hpa *1 Kai naudojama DVI įvestis, neprijungtas joks USB išsiuntimo srauto prievadas, Auto Input Detection (Automatinis įvesties nustatymas) : Off, Power Save : On (Įjungta) ir DP Power Save (DP energijos taupymas) : On (Įjungta) *2 Išsiuntimo srauto prievado USB neprijungtas, DP Power Save (DP energijos taupymas) : On (Įjungta) 4-2. Galimos skyros vertės Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra. Skaitmeninio signalo įvesčiai ( DisplayPort / DVI ) Skyra Vertikalaus nuskaitymo dažnis 640 x Hz 720 x Hz 800 x Hz 1024 x Hz 1280 x 1024 *1 60 Hz *1 Rekomenduojama skyra. Analoginio signalo įvesčiai (D-Sub) Skyra Vertikalaus nuskaitymo dažnis 640 x 480 ~75 Hz 720 x Hz 800 x 600 ~75 Hz 1024 x 768 ~75 Hz 1152 x Hz 1280 x Hz 1280 x 1024 *1 ~75 Hz 640 x Hz *1 Rekomenduojama skyra. Skyrius 4 Specifikacijos 17

18 4-3. Priedai Toliau nurodytus priedus galima įsigyti atskirai. Naujausios informacijos apie parduodamus atskirai papildomus priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę ieškokite mūsų interneto svetainėje. Ekrano apsauga Atrama, stovas Kalibravimo rinkinys Tinklo kokybės valdymo programinė įranga Valymo rinkinys Signalų perdavimo laidas ( Display Port - Display Port ) Signalų perdavimo laidas ( DVI-D - DVI-D ) Signalų perdavimo laida ( D-Sub - D-Sub ) Signalų perdavimo laidas ( DVI-I - D-Sub ) USB laidas EIZO FP-702 EIZO LS-HM1-D : Dvigubo aukščio reguliuojamas stovas EIZO LA-011-W : Sieninė atrama EIZO AAH-02B3W : Sieninė atrama EIZO RadiCS UX2, vers arba naujesnė EIZO RadiNET Pro, vers arba naujesnė EIZO RadiNET Pro Lite, vers arba naujesnė EIZO ScreenCleaner PP200 FD-C39, DD300 MD-C87 MD-C16 FD-C93 18 Skyrius 4 Specifikacijos

19 Priedas Medicininis standartas Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų standarto IEC reikalavimus. Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti, riboti arba trikdyti monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje aplinkoje, kur būtų galima išvengti tokio poveikio. Įrangos klasifikacija -- Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė -- EMC klasė: EN : grupės B klasė -- Medicinos įrenginių klasifikacija (MDD 93/42/EEB): I klasė -- Veikimo būdas: nepertraukiamas -- IP klasė: IPX0 Priedas 19

20 EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija RadiForce serijos gaminiai turi funkciją, kuri atitinkamai rodo vaizdus. Numatomo naudojimo aplinkos RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose, pavyzdžiui, klinikose ir ligoninėse. Toliau nurodytose aplinkose RadiForce serijos gaminių naudoti negalima: Namų sveikatos priežiūros aplinkose Šalia aukšto dažnio chirurginės įrangos, pavyzdžiui, elektrochirurginių peilių Šalia trumpųjų bangų terapinės įrangos Nuo radijo dažnių apsaugotoje patalpoje, kurioje naudojamos medicinos įrangos sistemos, skirtos MRT Apsaugotose vietose, specialiose aplinkose Transporto priemonėse, įskaitant, greitosios pagalbos automobilius Kitose specialiose aplinkose ĮSPĖJIMAS Naudojant RadiForce serijos gaminius reikia imtis specialių atsargumo priemonių, susijusių su EMC ir įrengimu. Turite atidžiai perskaityti šiame dokumente pateiktą EMC informaciją bei skyrių ATSARGUMO PRIEMONĖS ir laikytis instrukcijų, kai montuojate ir naudojate gaminį. RadiForce serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia arba ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai būtent tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti. Naudojant nešiojamąją radijo dažnio ryšio įrangą, laikykite ją daugiau nei 30 cm (12 col.) atstumu nuo bet kokios RadiForce serijos gaminių dalies, įskaitant laidus. Priešingu atveju galimas šios įrangos veiksmingumo sumažėjimas. Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įėjimo dalies arba signalo išėjimo dalių ir konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiks standarto IEC/EN reikalavimus. Naudokite laidus, pritvirtintus prie gaminio, arba EIZO nurodytus laidus. Naudojant kitus laidus nei tuos, kuriuos šiai įrangai nurodė arba pateikė EIZO, gali padidėti elektromagnetinis spinduliavimas arba sumažėti šios įrangos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti netinkamai. Laidas Signalų perdavimo laidas (DisplayPort) Signalų perdavimo laidas (DVI-D) Signalų perdavimo laidas (D-Sub) EIZO skirtieji kabeliai Didžiausias laido ilgis Ekranavimas Feritinė šerdis PP300 / PP200 3 m Ekranuotas Su feritinėmis šerdimis DD300 / FD-C39 3 m Ekranuotas Su feritinėmis šerdimis MD-C87 2 m Ekranuotas Su feritinėmis šerdimis USB laidas UU300 / MD-C93 3 m Ekranuotas Su feritinėmis šerdimis Maitinimo laidas (įžemintas) - 3 m Neekranuotas Be feritinių šerdžių 20 Priedas

21 Techniniai aprašymai Elektromagnetinis spinduliavimas RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. RadiForce serijos gaminių klientas ar naudotojas turi užtikrinti, kad jie bus naudojami būtent tokioje aplinkoje. Spinduliuotės testas Atitiktis Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos Radijo dažnių spinduliuotė CISPR11 / EN55011 Radijo dažnių spinduliuotė CISPR11 / EN55011 Harmonikų spinduliuotė IEC / EN Įtampos svyravimai / mirgėjimo emisija IEC / EN grupė RadiForce serijos gaminiuose radijo dažnių energija naudojama tik jų vidiniam veikimui užtikrinti. Todėl radijo dažnių spinduliuotė yra labai nedidelė, ir mažai tikėtina, kad ji galėtų trikdyti šalia esančios elektroninės įrangos veikimą. B klasė RadiForce serijos gaminiai tinka naudoti bet kokiose patalpose, įskaitant gyvenamąsias ir tas patalpas, kurios yra prijungtos prie viešojo žemos įtampos maitinimo tinklo, iš kurio elektros energija tiekiama gyvenamosios paskirties D klasė pastatams. Atitinka Elektromagnetinis atsparumas RadiForce serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius pagal profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus, nurodytus IEC / EN RadiForce serijos gaminių klientai ir naudotojai turi užtikrinti, kad RadiForce serijos gaminiai naudojami toliau nurodytose aplinkose: Atsparumo testas Elektrostatinė iškrova (ESD) IEC / EN Trumpalaikių elektros trikdžių / pertrūkių IEC / EN Viršįtampiai IEC / EN Įtampos sumažėjimas, trumpi pertrūkiai ir įtampos svyravimai maitinimo įėjimo linijose IEC / EN Elektros energijos dažnio ir magnetinis laukas IEC / EN Bandymo lygis profesionalioms sveikatos priežiūros įstaigoms ±8 kv kontaktinė iškrova ±15 kv oro iškrova ±2 kv elektros perdavimo linijoms ±1 kv įėjimo / išėjimo linijoms ±1 kv iš linijos (-ų) į liniją (-as) ±2 kv iš linijos (-ų) į žemę 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 0,5 ciklo ir 1 ciklas 70 % U T (30 % sumaž. U T ) 25 ciklai 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 5 sek. 30 A/m (50 / 60 Hz) Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos ±8 kv kontaktinė iškrova ±15 kv oro iškrova ±2 kv elektros perdavimo linijoms ±1 kv įėjimo / išėjimo linijoms ±1 kv iš linijos (-ų) į liniją (-as) ±2 kv iš linijos (-ų) į žemę 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 0,5 ciklo ir 1 ciklas 70 % U T (30 % sumaž. U T ) 25 ciklai 0 % U T (100 % sumaž. U T ) 5 sek. Grindys turi būti medinės, betoninės arba klotos keramikinėmis plytelėmis. Jeigu grindys dengtos sintetine medžiaga, drėgnis turi būti bent 30 %. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė turi būti įprasta komercinei ar gydomajai institucijai. Jeigu RadiForce serijos gaminio naudotojui reikia, kad jis nenustotų veikęs esant maitinimo pertrūkiui, rekomenduojama RadiForce serijos gaminį maitinti iš nepertraukiamo energijos šaltinio arba akumuliatoriaus. 30 A/m Elektros energijos dažnio ir magnetinio lauko lygis turi būti būdingas įprastai komercinei ar ligoninės aplinkai. Naudojimo metu gaminį reikia laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo elektros energijos dažnio ir magnetinio lauko šaltinio. Priedas 21

22 Elektromagnetinis atsparumas RadiForce serijos gaminiai buvo patikrinti taikant toliau pateiktus atitikties lygius pagal profesionalios sveikatos priežiūros įstaigų reikalavimus, nurodytus IEC / EN RadiForce serijos gaminių klientai ir naudotojai turi užtikrinti, kad RadiForce serijos gaminiai naudojami toliau nurodytose aplinkose: Atsparumo testas Trikdžiai, kuriuos paskatino radijo dažnių laukai IEC / EN Bandymo lygis profesionalioms sveikatos priežiūros įstaigoms 3 Vrms nuo 150 khz iki 80 MHz 6 Vrms ISM juostos nuo 150 khz iki 80 MHz Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka rekomendacijos Nešiojamosios ir mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos nereikėtų naudoti būnant arčiau bet kurios RadiForce serijos gaminio dalies, įskaitant laidus, negu rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui. 3 Vrms Rekomenduojamas atstumas d = 1,2 P 6 Vrms Spinduliuojami radijo dažnių laukai IEC / EN V/m nuo 80 MHz iki 2,7 GHz 3 V/m d = 1,2 P, nuo 80 MHz iki 800 MHz d = 2,3 P, nuo 800 MHz iki 2,7 GHz P yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo, o d yra rekomenduojamas atstumas metrais (m). Fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų skleidžiami laukai, nustatyti atliekant elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą a), turi būti silpnesni už kiekvieno dažnių diapazono atitikties lygį b). Netoli įrangos, pažymėtos toliau nurodytu ženklu, gali atsirasti trukdžių. 1 pastaba U T tai kintamosios elektros srovės įtampa prieš taikant testavimo lygį. 2 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnis dažnių diapazonas. 3 pastaba Gairės dėl trikdžių, kuriuos sukelia arba spinduliuoja radijo dažnių laukai, visose situacijose gali būti netaikomos. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių. 4 pastaba ISM juostos nuo 150 khz iki 80 MHz yra nuo 6,765 MHz iki 6,795 MHz, nuo 13,553 MHz iki 13,567 MHz, nuo 26,957 MHz iki 27,283 MHz ir nuo 40,66 MHz iki 40,70 MHz. a) Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnių siųstuvų elektromagnetinę aplinką reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu toje vietoje, kur ketinama naudoti RadiForce serijos gaminį, išmatuotas lauko stipris viršija pirmiau nurodytą taikytiną radijo dažnių atitikties lygį, būtina stebėti, ar RadiForce serijos gaminys veikia normaliai. Jeigu pastebima nukrypimų nuo normos, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pareguliuoti RadiForce serijos gaminio padėtį arba gaminį perkelti į kitą vietą. b) Jeigu dažnis viršija 150 khz 80 MHz diapazoną, lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m. 22 Priedas

23 Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos ir RadiForce serijos gaminio RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. RadiForce serijos gaminių klientas ar naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir RadiForce serijos gaminių. Buvo patvirtintas toks atsparumas, kai arti yra radijo dažnio belaidžio ryšio įrenginių: Bandymų dažnis (MHz) Dažnių juostos plotis a) (MHz) Paslauga a) Moduliacija b) li galia Maksima- (W) TETRA 400 Impulsų moduliacija b) 18 Hz GMRS 460, FRS LTE 13, 17 juosta Impulsų GSM 800 / 900, TETRA 800, iden 820 CDMA 850, LTE 5 juosta GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE 1, 3, 4, 25 juosta; UMTS Bluetooth, WLAN, b/g/n, RFID 2450, LTE 7 juosta FM ±5 khz nuokrypis 1 khz sinusas moduliacija b) 217 Hz Impulsų moduliacija b) 18 Hz Impulsų moduliacija b) 217 Hz Impulsų moduliacija b) 217 Hz WLAN a/n Impulsų moduliacija b) 217 Hz a) Kai kurių paslaugų atveju įtraukti tik aukštynkryptės linijos dažniai. b) Nešlio bangos moduliuojamos naudojant 50 % darbo ciklo kvadratinį bangos signalą. Minimalus atstumas (m) IEC / EN60601 bandymo lygis (V/ m) 1,8 0, , ,2 0, , , , ,2 0,3 9 9 Atitikties lygis (V/m) RadiForce serijos gaminiai skirti naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje skleidžiamų radijo dažnių sukeliami trikdžiai yra kontroliuojami. Kitos nešiojamosios ir mobiliosios RF ryšio technikos (siųstuvų) atveju minimalus atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio technikos (siųstuvų) ir RadiForce serijos gaminių, kaip rekomenduojama toliau, pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią. Siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia (W) Saugus atstumas pagal siųstuvo virpesių dažnį (m) nuo 150 khz iki 80 MHz d = 1,2 P nuo 80 MHz iki 800 MHz d = 1,2 P nuo 800 MHz iki 2,7 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Jeigu siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atstumą d, matuojamą metrais (m), galima apskaičiuoti pagal lygtį, kuri taikoma siųstuvo dažniui, kur P yra maksimali atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo. 1 pastaba Esant 80 ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnis dažnių diapazonui taikytinas atstumas. 2 pastaba Šios rekomendacijos tinka ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių. Priedas 23

24 03V27245A1 IFU-MX194 Copyright 2018 EIZO Corporation. All rights reserved. 1st Edition-March, 2018

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

audojiovadovasl

audojiovadovasl audojiovadovasl Autorinės teisės 2018 Align Technology, Inc. Visos teisės saugomos. Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Šiame vadove aprašyta aparatinė ir programinė įranga

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau