CL2007R1418LT bi_cp 1..1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "CL2007R1418LT bi_cp 1..1"

Transkriptas

1 2007R1418 LT Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/ m. lapkričio 29 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (Tekstas svarbus EEE) (OL L 316, , p. 6) iš dalies keičiamas: Oficialusis leidinys Nr. puslapis data M m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 740/2008 L M m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2009 L M m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 837/2010 L M m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 661/2011 L

2 2007R1418 LT KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/ m. lapkričio 29 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ( 1 ), ypač į jo 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis, kadangi: (1) Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 1 dalį kiekvienai šaliai, kuriai netaikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001) 107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92) 39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros, išsiuntė rašytinį prašymą raštu pateikti patvirtinimą, kad minėto reglamento III arba IIIA priede išvardytos atliekos, kurių eksportas neuždraustas pagal to reglamento 36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Bendrijos naudojimui toje šalyje bei paprašė nurodyti, kokia kontrolės procedūra (jei procedūra taikoma) būtų taikoma paskirties šalyje. (2) Pagal minėtus prašymus kiekviena šalis turėjo nurodyti savo pasirinkimą: taikyti uždraudimą, išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą ar nevykdyti jokios tokių atliekų kontrolės. (3) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir iki to reglamento taikymo dienos Komisija, atsižvelgdama į visus gautus atsakymus, turėjo priimti reglamentą m. liepos 6 d. Komisija tinkamu laiku priėmė Reglamentą (EB) Nr. 801/2007 ( 2 ). Tačiau po tos dienos gauti atsakymai ir paaiškinimai leidžia geriau suprasti, kaip reikėtų atsižvelgti į paskirties šalių atsakymus. (4) Komisija jau gavo raštu pateiktų prašymų atsakymus iš Alžyro, Andoros, Argentinos, Baltarusijos, Bangladešo, Benino, Botsvanos, Brazilijos, Čilės, Dramblio Kaulo Kranto, Egipto, Filipinų, Gajanos, Gruzijos, Honkongo (Kinija), Indijos, Indonezijos, Izraelio, Kenijos, Kinijos, Kinijos Taipėjaus, Kirgizijos, Kosta Rikos, Kroatijos, Kubos, Libano, Lichtenšteino, Makao (Kinija), Malaizijos, Malavio, Malio, Moldovos, Maroko, Omano, Pakistano, Paragvajaus, Peru, Pietų Afrikos, Rusijos Federacijos, Seišelių, Šri Lankos, Tailando, Tuniso ir Vietnamo. (5) Kai kurios šalys nepateikė patvirtinimo raštu, kad atliekos gali būti eksportuojamos naudojimui iš Bendrijos naudojimui į tas šalis. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 2 dalies antrą pastraipą tos šalys laikomos pasirinkusiomis išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą. ( 1 ) OL L 190, , p. 1. ( 2 ) OL L 179, , p. 6.

3 2007R1418 LT (6) Kai kurios šalys atsakymuose nurodė, kad ketina vykdyti pagal nacionalinius teisės aktus taikomas kontrolės procedūras, kurios skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų. Be to, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 3 dalį, tokiam atliekų vežimui to reglamento 18 straipsnis turėtų būti taikomas mutatis mutandis, išskyrus jei atliekoms taip pat taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra. (7) Reglamentą (EB) Nr. 801/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Siekiant aiškumo ir atsižvelgiant į būtinų pakeitimų skaičių, tikslinga panaikinti minėtą reglamentą ir jį pakeisti šiuo reglamentu. Tačiau atliekos, kurios Reglamente (EB) Nr. 801/2007 klasifikuojamos kaip atliekos, kurių kontrolė paskirties šalyje nevykdoma, bet kurios šiame reglamente nurodytos kaip atliekos, kurioms įvežti reikia išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo, 60 dienų pereinamąjį laikotarpį po šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti klasifikuojamos kaip atliekos, kurių kontrolė paskirties šalyje nevykdoma, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: M2 1 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksportui, kuris nėra uždraustas pagal to reglamento 36 straipsnį, į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001) 107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92) 39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros, taikomos priede nustatytos procedūros. 1a straipsnis Atsakymai, gauti į Komisijos raštišką prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, išvardyti priede. Kai priede nurodyta, kad šalis nedraudžia vežti tam tikrų atliekų siuntų ir joms netaiko išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūros, aprašytos to reglamento 35 straipsnyje, to reglamento 18 straipsnis tokioms siuntoms taikomas mutatis mutandis. 2 straipsnis Reglamentas (EB) Nr. 801/2007 panaikinamas. 3 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja keturioliktą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 801/ dienų nuo tos dienos toliau taikomas to reglamento priedo c skiltyje išvardytoms atliekoms, kurios šio reglamento priede išvardytos b arba b ir d skiltyse. Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

4 2007R1418 LT PRIEDAS Šio priedo skilčių antraštės reiškia: a) uždraudimas; b) išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas, kaip aprašyta Reglamento (EB) Nr. 1013/ straipsnyje; M1 c) kontrolė paskirties šalyje nevykdoma; d) paskirties šalyje pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus bus laikomasi kitų kontrolės procedūrų. Jei du kodai atskiriami brūkšneliu, reiškia aprėpiami abu kodai ir visi tarp jų esantys kodai. Jei du kodai atskiriami kabliataškiu, reiškia aprėpiami du nurodyti kodai. Alžyras GC030 ex : tik jei karkase gali būti asbesto GG030 ex 2621: jei kaip įrodymas nepateikta analizė, kad atliekos nepavojingos GG040 ex 2621: jei kaip įrodymas nepateikta analizė, kad atliekos nepavojingos GC030 ex : išskyrus jei karkase gali būti asbesto GG030 ex 2621: jei kaip įrodymas pateikta analizė, kad atliekos nepavojingos GG040 ex 2621: jei kaip įrodymas pateikta analizė, kad atliekos nepavojingos GC030 ex : išskyrus jei karkase gali būti asbesto GG030 ex 2621: jei kaip įrodymas pateikta analizė, kad atliekos nepavojingos GG040 ex 2621: jei kaip įrodymas pateikta analizė, kad atliekos nepavojingos visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M3 Andora (a) (b) (c) (d) visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Argentina B1010 B1020 B1030-B1050 B1060

5 2007R1418 LT B1070-B1130 B1140 B1150-B1170 B1180; B1190 B1200-B1230 B1240 B1250-B2110 B2120; B2130 iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: polivinilalkoholis kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ) iš B3020: popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai), kita, įskaitant, bet neapsiribojant 2. nerūšiuota makulatūra. iš B3010: iš B3020: B3030; B3035 B3030; B3035 B3040; B3050 B3060 B3060 iš B3070: penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą B3130-B4020 GC020 B3065 iš B3070: B3080-B3110 B3120 B4030 GB GC010 B3070 B3120 GC030 ex GC030 ex

6 2007R1418 LT GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN010 ex GN020 ex GN020 ex GN030 ex GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). Baltarusija germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas torio laužas iš B1020: berilio laužas telūro laužas iš B1020: iš B1030: Tik vanadžio dulkės iš B1031: Tik titano dulkės iš B1030: Visos atliekos išskyrus tas, kurių sudėtyje yra vanadžio dulkių iš B1031: Visos atliekos išskyrus tas, kurių sudėtyje yra titano dulkių B1040; B1050 B1060 B1070 B1080 B1090 B1100; B1115 iš B1120: pereinamieji metalai iš B1120: lantanidai (retųjų žemių metalai)

7 2007R1418 LT B1180 B1200-B1240 B2010 B1130-B1170 B1190 B1250 B2020 iš B2020: tik atliekos, kurių sudėtyje nėra medžiagų, kurias turi nurodyti Baltarusija B2030 iš B2040: iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD) vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams. stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio. iš B2040: gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus kietoji siera kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio ph mažesnis nei 9) natrio, kalio, kalcio chloridai karborundas (silicio karbidas) sugadintas betonas B2060; B2070 B2080; B2090 B2100; B2110 iš B2120: tik rūgštinių arba šarminių tirpalų atliekos, kuriose yra Baltarusijos nurodytų medžiagų iš B2120: visos atliekos išskyrus rūgštinių arba šarminių tirpalų atliekas, kuriose yra Baltarusijos nurodytų medžiagų B2130 iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: etilenas stirenas polipropilenas polietileno tereftalatas akrilonitrilas iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: poliacetalis polieteriai polifenileno sulfidai C 10 -C 13 alkanai (plastifikatorius)

8 2007R1418 LT butadienas poliamidai polibutileno tereftalatas polikarbonatai akrilo polimerai poliuretanas (kuriame nėra CFC) polimetilmetakrilatas polivinilalkoholis polivinilbutirli polivinilacetatas kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos polisiloksanai šios fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ): perfluoroetilenas/ propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetrafluoretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) B3020 iš B3030: vilnos arba gyvūnų švelnių ar šiurkščių plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet išskyrus išplaušintą žaliavą iš B3030: B3035 B3040 B3050 iš B3060: degra: likučiai, susidarantys valant riebias medžiagas arba gyvūninį ar augalinį vašką kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos žuvų atliekos iš B3060: B3065 iš B3070: žmogaus plaukų atliekos iš B3070: B3080-B3100 B3110; B3120 B3130; B3140 B4010-B4030

9 2007R1418 LT iš GB : tik galvaniniai šlakai, kuriuose yra vario iš GB040: tik tauriųjų metalų šlakas GC010 GC020 GC030 ex GC050 iš GE020 ex 7001 ex : tik pluoštinio stiklo atliekos, turinčios fizikinių cheminių savybių, panašių į asbesto savybes iš GE020 ex 7001 ex : visos atliekos, išskyrus pluoštinio stiklo atliekas, turinčias fizikinių cheminių savybių, panašių į asbesto savybes GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). Bangladešas geležies ir plieno laužas aliuminio laužas B1020-B2130 iš B3010: iš B3020: iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: etilenas stirenas iš B3020: šios popieriaus ar statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

10 2007R1418 LT B3030-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas Beninas visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M4 Bosnija ir Hercegovina Iš B1010: geležies ir plieno laužas vario laužas aliuminio laužas cinko laužas alavo laužas

11 2007R1418 LT M4 Iš B1020: švino laužas (išskyrus švino baterijas) B1050 B1090 B1100: tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % Iš B1120: pereinamosios grupės metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, panaudoti skysti ar kiti katalizatoriai) skandis vanadis manganas kobaltas varis itris niobis hafnis volframas titanas chromas geležis nikelis cinkas cirkonis molibdenas tantalas renis B1130 B2020 B3010 B3020 B3050 B3065 B3140 GC 020

12 2007R1418 LT Botsvana visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Brazilija B1020-B1040 B1060 B1090 iš B1100: nuodegos, kuriose yra cinko: galvanizavimo cinko plokštės viršutinės nuodegos (> 90 % Zn) galvanizavimo cinko plokštės apatinės nuodegos (> 92 % Zn) karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn) taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) geležies ir plieno laužas nikelio laužas cinko laužas alavo laužas volframo laužas molibdeno laužas tantalo laužas magnio laužas kobalto laužas bismuto laužas titano laužas cirkonio laužas mangano laužas germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas chromo laužas B1050 vario laužas aliuminio laužas torio laužas retųjų žemių elementų laužas taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) geležies ir plieno laužas nikelio laužas cinko laužas alavo laužas volframo laužas molibdeno laužas tantalo laužas magnio laužas kobalto laužas bismuto laužas titano laužas cirkonio laužas mangano laužas germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas chromo laužas B1050 B1070; B1080 B1070; B1080 iš B1100: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko: cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) degios lengvosios cinko frakcijos tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas iš B1100: degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką iš B1100: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko: cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) degios lengvosios cinko frakcijos tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

13 2007R1418 LT ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario B1115 B1140 B1170-B1190 B1180 iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams B2120; B2130 iš B3030: dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai B3040 iš B3070: penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą B3100-B3120 B3140-B4030 tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % B1120; B1130 B1120; B1130 B1150; B1160 B1150; B1160 B1200-B1250 B2010; B2020 iš B2030: kermeto atliekos ir iš B2030: laužas (metalo keramikos mišiniai) iš B2040: gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio B2070-B2110 iš B3030: B3035 iš B2040: B2060 B3010; B3020 B3050-B3065 B3060 iš B3070: žmogaus plaukų atliekos šiaudų atliekos B3080; B3090 B3130 B1200-B1250 iš B2030: kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai) iš B2040: gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio B2070-B2110 iš B3030: B3035

14 2007R1418 LT GC030 ex GC050 GB GB GC010 GC010 GC020 GC020 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Čilė B1010 B1031 B1050 B1070; B1080 B1115 B1250 B2060 B2130 B3010 B3030 B3035 B3060; B3065 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex

15 2007R1418 LT visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex M1 Dramblio Kaulo Krantas (Dramblio Kaulo Kranto Respublika) iš B1010 brangieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, platinos grupės metalai, bet ne gyvsidabris) B1020 B2120 B2130 B3010 B3020 iš B3030 iš B3030 atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai B3035 B3130 B3140 B4010 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050

16 2007R1418 LT M1 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Egiptas chromo laužas B1020-B1040 B1050-B1070 B1080-B1140 B1150 B1160-B1190 B1220; B1230 B1240 B1250 B2010; B2020 B2030 iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams iš B2040:

17 2007R1418 LT B2060-B2080 B2090 B2100-B2110 B2120 B2130 B3010 iš B3020: Popieriaus ar statybinio kartono atliekos ir makulatūra kita 2. nerūšiuota makulatūra iš B3020: B3030-B3110 B3120 B3130-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex

18 2007R1418 LT Filipinai kobalto laužas iš B1020: švino laužas (išskyrus švino baterijas) iš B1020: B1030-B1115 iš B1120: kobaltas, lantanas iš B1120: B1130-B1150 B1160; B1170 B1180-B1220 B1230; B1240 B1250 B2010 B2020 iš B2030: kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai) iš B2030: kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos B2040 B2060 B2070-B3010 B3020-B3050 B3060-B3070 B3080 B3090-B3140 B4010; B4020 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050

19 2007R1418 LT GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Gajana visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Gruzija B1010; B1020 B1030 B1031-B1080 B1090 B1100; B1115 B1120-B2130 B3010-B3030 B3035 B3040 B3050 B3060; B3065 B3070; B3080 B3090-B3110 B3120-B4010

20 2007R1418 LT B4020 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Honkongas (Kinija) tantalo laužas B1020 B1030-B1040 B1050 B1060-B1090 iš B1100: ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario iš B1100 B1115 iš B1120: lantanidai (retųjų žemių metalai) iš B1120:

21 2007R1418 LT B1130 B1140-B1190 B1200 B1210; B1220 B1230 B1240 B1250-B2060 B2070; B2080 B2090 B2100-B2130 M2 Iš B 3010: etilenas stirenas polipropilenas polietileno tereftalatas akrilonitrilas butadienas poliamidai polibutileno tereftalatas polikarbonatai polifenileno sulfidai akrilo polimerai poliuretanas (kuriame nėra CFC) polisiloksanai polimetilmetakrilatas polivinilalkoholis polivinilbutiralis polivinilacetatas Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas: karbamidformaldehidinės dervos fenolformaldehidinės dervos melaminformaldehidinės dervos epoksidinės dervos alkidinės dervos poliamidai Iš B 3010: poliacetaliai polieteriai C10 C13 alkanai (plastifikatorius) perfluoroetilenas/propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) B3020; B3030

22 2007R1418 LT B3035 B3040-B3060 B3065 B3070-B3090 B3100-B3130 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex M3 Indija (a) (b) (c) (d) visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

23 2007R1418 LT M2 Indonezija B3010 B3030 B3035 B3130 Kietos plastikinės atliekos GH Vinilchlorido polimerai ex M1 Iranas (Irano Islamo Respublika) B1010 B1090 iš B1100: nuodegos, kuriose yra cinko: karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn) degios lengvosios cinko frakcijos degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % iš B1100: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko: cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn) cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn) cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) B1115 B1120 B1150 B1160 B1210 B1220 B2010 B2020 B2130

24 2007R1418 LT M1 B3030 B3040 B3010 B3020 iš B3050: kamštienos atliekos: susmulkinta, granuliuota arba sumalta kamštiena iš B3050: medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo B3060 B3070 B3080 B3090 B3130 B3140 B4010 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Izraelis visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

25 2007R1418 LT Kenija B1010-B1030 B1031 B1040-B1080 B1090 iš B1100: nuodegos, kuriose yra cinko: karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (maišinys) (> 92 % Zn) degios lengvosios cinko frakcijos degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % iš B1120: iš B1110: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko: cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn) cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn) cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) iš B1120: manganas geležis cinkas B1130-B2130 B3010 B3020 iš B3030: sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai, išskyrus rūšiuotus iš B3030:

26 2007R1418 LT B3035-B3130 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex M3 Kinija (a) (b) (c) (d) Iš B1010: taurieji metalai (išskyrus auksą, platiną) molibdeno laužas kobalto laužas mangano laužas indžio laužas torio laužas retųjų žemių elementų laužas chromo laužas Iš B1010: taurieji metalai (auksas, platina) geležies ir plieno laužas vario laužas nikelio laužas aliuminio laužas cinko laužas alavo laužas volframo laužas tantalo laužas magnio laužas bismuto laužas titano laužas cirkonio laužas

27 2007R1418 LT M3 B1020 B1040 B1060 B1080 B1100 (a) (b) (c) (d) germanio laužas vanadžio laužas hafnio, niobio, renio ir galio laužas B1050 B1070 B1115 Iš B1120: visos kitos atliekos Iš B1120: pereinamieji metalai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % V 2 O 5, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai ar kiti katalizatoriai) B1130 B1200 B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 Iš B2010: visos kitos atliekos Iš B2010: žėručio atliekos B2020 Iš B2030: visos kitos atliekos Iš B2030: tik volframo karbidų laužas B2040 B2060 B2130 Iš B3010: kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas: karbamidformaldehidinės dervos melaminformaldehidinės dervos epoksidinės dervos alkidinės dervos Iš B3010: visos kitos atliekos, jei jos termoplastinės B3020

28 2007R1418 LT M3 (a) (b) (c) (d) Iš B3030: visos kitos atliekos Iš B3030: vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) B3035 Iš B3040: visos kitos atliekos Iš B3040: tik nevulkanizuota guma B3050 B3060 B3070 Iš B3080: visos kitos atliekos Iš B3080: tik nevulkanizuota guma B3090 B4030 Iš GB040: visos kitos atliekos Iš GB040: tik keitiklio šlakas iš vario lydalo, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % vario GC010 Iš GC020: visos kitos atliekos Iš GC020: tik kabelių ir vielos atliekos, elektrinių variklių laužas GC030 GC050 GG040 GH013 GN010 GN030 Kinijos Taipėjus taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) molibdeno laužas tantalo laužas kobalto laužas bismuto laužas geležies ir plieno laužas vario laužas nikelio laužas aliuminio laužas cinko laužas alavo laužas volframo laužas

29 2007R1418 LT cirkonio laužas mangano laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas torio laužas retųjų žemių elementų laužas chromo laužas magnio laužas titano laužas germanio laužas B1020-B1031 B1040 B1050-B1090 iš B1100: degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % iš B1100: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn) cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn) cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn) degios lengvosios cinko frakcijos B1115; B1120 B1130 B1140-B1220 B1230 B1240 B1250 B2010-B2030 iš B2040: iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

30 2007R1418 LT B2060-B2130 iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: poliuretanas (kuriame nėra CFC) kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos iš B3010: B3020 B3030; B3035 B3040; B3050 B3060-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Kirgizija visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

31 2007R1418 LT Kosta Rika visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M3 Kroatija (a) (b) (c) (d) visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Kuba visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Libanas chromo laužas B1020-B1090 iš B1100: degios lengvosios cinko frakcijos degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką iš B1100: kietasis cinko lydmetalis nuodegos, kuriose yra cinko cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn) cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn) cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn) karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (maišinys) (> 92 % Zn) B1010 B1020-B1090 B1100

32 2007R1418 LT ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % B1115 B1115 B1120-B1140 B1120-B1140 iš B2040: B2060-B2130 iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: polivinilalkoholis polivinilbutirlis polivinilacetatas kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos šios fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ): perfluoroetilenas/ propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetraflouretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) B1150-B2030 iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: etilenas stirenas polipropilenas polyetilenas terephthalate akrilonitrilas butadienas poliacetalis poliamidai polibutileno tereftalatas polikarbonatai polieteriai polifenileno sulfidai akrilo polimerai C 10 -C 13 (plastifikatorius) poliuretanas (kuriame nėra CFC) B1150-B2030 B2040 B2060-B2130 B3010:

33 2007R1418 LT polisiloksanai polimetilmetakrilatas B3020-B3130 B3020-B3130 B3140 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC030 ex GC050 GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GH ex GN010 ex GN010 ex GN020 ex GN020 ex GN030 ex GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). M3 Liberija (a) (b) (c) (d) B3020 M1

34 2007R1418 LT Makao (Kinija) visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M1 Malaizija nikelio laužas cinko laužas volframo laužas tantalo laužas magnio laužas titano laužas mangano laužas germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas retųjų žemių elementų laužas chromo laužas molibdeno laužas kobalto laužas bismuto laužas cirkonio laužas torio laužas iš B1010 brangieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, platinos grupės metalai, bet ne gyvsidabris) geležies ir plieno laužas vario laužas aliuminio laužas alavo laužas B1020 B1090 iš B1100: iš B1100: kietasis cinko lydmetalis degios lengvosios cinko frakcijos B1115 B1120 B1140 B1150 B1160 B1190 B1200, B1210 B1220 B1240 B1250 B2030

35 2007R1418 LT M1 iš B2040: iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD) vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams iš B2040: B2060 B2070, B2080 B2090 B2100 B2110 B2130 B3010 B3020 B3035 B3040 iš B3050: medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo iš B3050: kamštienos atliekos: susmulkinta, granuliuota arba sumalta kamštiena iš B3060: išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos (tik ryžių sėlenos ir kiti šalutiniai produktai priskiriami /900) kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos iš B3060: išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos (tik ryžių sėlenos ir kiti šalutiniai produktai priskiriami /900) kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

36 2007R1418 LT M1 kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams B3065 B3140 B4010 B4020 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 M4 GH ex M1 GN010 ex GN010 ex GN020 ex GN020 ex GN030 ex GN030 ex Malavis visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

37 2007R1418 LT Malis chromo laužas B1020 B1030-B1040 B1050 B1060 B1070; B1080 B1090-B1120 B1130 B1140-B2030 iš B2040: iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams kietoji siera B2060 B2070-B2100 B2110; B2120 B2130-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621

38 2007R1418 LT GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex M1 Moldova (Moldovos Respublika) B1010 B2020 iš B3020: iš B3020: nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai) visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M2 Juodkalnija B3140 GC010 GC020 visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

39 2007R1418 LT Marokas geležies ir plieno laužas volframo laužas molibdeno laužas tantalo laužas magnio laužas kobalto laužas bismuto laužas cirkonio laužas germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas torio laužas iš B1020: stibio laužas švino laužas (išskyrus švino baterijas) telūro laužas taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) vario laužas nikelio laužas aliuminio laužas cinko laužas alavo laužas titano laužas mangano laužas retųjų žemių elementų laužas chromo laužas iš B1020: berilio laužas kadmio laužas seleno laužas B1030-B1200 B1210 B1220-B1250 B2010-B2020 iš B2030: kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos iš B2030: kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai) B2040-B2130 iš B3010: šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas stirenas butadienas poliacetalis poliamidai polibutileno tereftalatas polikarbonatai polieteriai polifenileno sulfidai akrilo polimerai C 10 -C 13 (plastifikatorius) iš B3010 šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: etilenas polipropilenas polyetilenas terephthalate akrilonitrilas poliuretanas (kuriame nėra CFC) polivinilalkoholis kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

40 2007R1418 LT polisiloksanai polimetilmetakrilatas polivinilbutirlis polivinilacetatas šios fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ): perfluoroetilenas/ propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetraflouretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) B3020-B3050 iš B3060: iš B3060: kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos B3065 B3070-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex

41 2007R1418 LT GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). M2 Nepalas B3020 Omanas geležies ir plieno laužas visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Pakistanas iš B3060 vyno nuosėdos B3140 iš GN010 ex : kiaulių arba šernų šerių ir plaukų atliekos visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Paragvajus visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

42 2007R1418 LT Peru iš B3030: vilnos arba gyvūnų švelnių ar šiurkščių plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet išskyrus išplaušintą žaliavą medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos iš B3060: degra: likučiai, susidarantys valant riebias medžiagas arba gyvūninį ar augalinį vašką kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos iš B3030: šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) linų pakulos ir atliekos dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai iš B3060:

43 2007R1418 LT iš B3065: gyvulinės kilmės maistinių riebalų ir aliejų (pvz., kepimo aliejaus) atliekos, jeigu jos neturi Bazelio konvencijos III priede išvardytų [pavojingų] savybių iš B3065: augalinės kilmės maistinių riebalų ir aliejų (pvz., kepimo aliejaus) atliekos, jeigu jos neturi Bazelio konvencijos III priede išvardytų [pavojingų] savybių visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Pietų Afrika visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M1 Rusija (Rusijos Federacija) B1010 B2120 B2130 B3010 B3030 B3035, B3040 B3050 B3070 B3080 B3090 B3100 B3110 B3130 B3140 B4010 B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050

44 2007R1418 LT M1 GE020 ex 7001 GE020 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex M2 Serbija B1010 B3020 Iš B3030: dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai Iš B 3030: B3035 B3040 B3050 B3070 B3080 B3090 B4030 GB040 GC010 GC020 GC030-GN030 Seišeliai GF010 GN010 ex GN020 ex GN030 ex

45 2007R1418 LT visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos M2 Singapūras B1010 B1020 B1150 B1200 Iš B2040: Vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams Iš B3010: Kietos plastikinės atliekos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją Iš B3020: Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis: statybinio kartono atliekos ir makulatūra: nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai) kita, įskaitant, bet neapsiribojant sluoksniuotu statybiniu kartonu

46 2007R1418 LT Šri Lanka visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos Tailandas B1010 B1020; B1030 B1031 B1040-B1090 iš B1100: iš B1100: ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 % B1115-B1140 B1150 B1160-B1240 B1250 B2010; B2020 B2030 iš B2040: vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams iš B2040:

47 2007R1418 LT kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio ph mažesnis nei 9) stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio B2060; B2070 B2080; B2090 B2100 B2110-B2130 iš B3010: nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas šios fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ): perfluoroetilenas/ propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetraflouretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) iš B3010: kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos B3020 iš B3030: dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai iš B3030: B3035 iš B3040: kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas) iš B3040: kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

48 2007R1418 LT B3050-B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). M1 Togas (Togo Respublika) visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos iš B3010: nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas: polipropilenas polibutileno tereftalatas

49 2007R1418 LT Tunisas B1010 B1020-B1220 B1230; B1240 B1250 B2010 B2020; B2030 iš B2040: iš B2040: kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio ph mažesnis nei 9) natrio, kalio, kalcio chloridai karborundas (silicio karbidas) B2060-B2130 iš B3010: šios fluorintosios polimerų atliekos ( 1 ): perfluoroetilenas/ propilenas (FEP) perfluoralkoksialkanas tetraflouretilenas/ perfluorvinilo eteris (PFA) tetrafluoretilenas/ perfluormetilvinilo eteris (MFA) polivinilfluoridas (PVF) polivinildenefluoridas (PVDF) iš B3010: nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos B3020 iš B3030: iš B3030: dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai B3035-B3065

50 2007R1418 LT iš B3070: penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą iš B3070: žmogaus plaukų atliekos šiaudų atliekos B3080 B3090-B3130 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex ( 1 ) Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, , p. 1). M2 Ukraina B1010, išskyrus: chromo laužą B1020 B1030

51 2007R1418 LT M2 B1040 B1090 B1100, išskyrus: vario apdorojimo, ruošiant jį tolesniam perdirbimui arba rafinavimui, šlaką, kuriame arseno, švino arba kadmio nėra tiek, kad jis turėtų III priede nurodytas pavojingas savybes B1120 B1130 B1150 B1240 B2010 B2040 B2060 B2120 B3140 B3010, išskyrus: tetraflouretileną/perfluorvinilo eterį (PFA) tetrafluoretileną/perfluormetilvinilo eterį (MFA) B3020 B3030 B3040 B3060 B3070-B3130 B4010-B4030 Vietnamas taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) tantalo laužas kobalto laužas bismuto laužas germanio laužas vanadžio laužas hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas torio laužas retųjų žemių elementų laužas geležies ir plieno laužas vario laužas nikelio laužas aliuminio laužas cinko laužas alavo laužas volframo laužas molibdeno laužas magnio laužas titano laužas cirkonio laužas mangano laužas chromo laužas

52 2007R1418 LT iš B1020 berilio laužas kadmio laužas seleno laužas telūro laužas iš B1020 stibio laužas švino laužas (išskyrus švino baterijas) B1030-B1190 B1200 B1210-B2010 B2020 B2030 iš B2040: iš B2040: iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD) B2060-B2130 iš B3010: visos atliekos išskyrus šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužą: etilenas stirenas polipropilenas polietileno tereftalatas polikarbonatai B3010 B3020 B3030-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621

53 2007R1418 LT GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

PREFERENCINĖ KILMĖ

PREFERENCINĖ KILMĖ PREKIŲ KILMĖ IR MUITŲ SĄJUNGOS I. LENGVATINĖ (PREFERENCINĖ) KILMĖ Lengvatiniai (preferenciniai) importo muitai taikomi pagal Europos Sąjungos (toliau ES) vardu sudarytus lengvatinės (preferencinės) prekybos

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sausio 22 d. kam: ACP 14 WTO 9 COAFR 15 RELEX

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

untitled

untitled 1999L0021 LT 01.07.2013 003.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/21/EB 1999 m. kovo 25 d. dėl specialios

Detaliau

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS

LENTELIŲ APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS Informacijos apie regioniniuose tvarkymo planuose, Valstybiniame tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo 14 priedas Eil.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento i EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 18 COM(2016) 74 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS

Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių priedas SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ DYDŽIAI, TAIKOMI, KAI NEATLIEKAMAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS Objekto pavadinimas Taršos rūšis

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET 38 MARE 2 PECHE 22 RECH 28 SAN 20 ENT 12 ECOFIN 29

Detaliau

2018 m. I pusm.

2018 m. I pusm. TURINYS rinkų apžvalga 1 Mašinos, įrengimai ir prietaisai Geležies ir plieno gaminiai 2 Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio Bėginiai lokomotyvai, riedmenys, bėgių įrenginiai Branduoliniai

Detaliau

COM(2013)289/F1 - LT

COM(2013)289/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 05 15 COM(2013) 289 final Annex XI PRIEDAS Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo I ir II protokolai XI PRIEDAS TARYBOS SPRENDIMO dėl

Detaliau

2017 m. I pusm.

2017 m. I pusm. TURINYS LIETUVOS EKSPORTO RINKŲ APŽVALGA Pusmetiniai lietuviškos kilmės prekių iš, be naftos, duomenys www.foris.lt rinkų apžvalga 1 Geležies ir plieno gaminiai 2 Adatos, virbalai, ylos, vąšeliai ir panašūs

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 324/23 TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2009 2009 m. lapkričio 16 d. nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (kodifikuota redakcija) EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

1

1 Plieno cheminė sudėtis Plienu vadinamas geleţies ir anglies lydinys, kuriame yra iki 2.14% anglies. Tačiau pliene tarp Fe ir C yra iki 0.7% Mn, iki 0.4% Si, 0.06% S ir 0.07% P. Neišvengiamos priemaišos.

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų 2019 1 31 L 30/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/125 2019 m. sausio 16 d. dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

untitled

untitled 2003D0017 LT 01.07.2013 006.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B TARYBOS SPRENDIMAS 2002 m. gruodžio 16 d. dėl sėklinių augalų aprobavimo,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 27 d. kam: Europos Komisijos

Detaliau

Conseil UE Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 14 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0217 (NLE) 11870/15 ADD 1 LIMITE PUBLIC CORLX

Conseil UE Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 14 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0217 (NLE) 11870/15 ADD 1 LIMITE PUBLIC CORLX Conseil UE Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 14 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0217 (NLE) 11870/15 ADD 1 LIMITE PUBLIC CORLX 63 CFSP/PESC 512 RELEX 704 CONUN 164 MOG 90 CONOP 105

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 2014 2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo procesą. Tai istorija

Detaliau

C(2015)5195/F1 - LT

C(2015)5195/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 C(2015) 5195 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2015 07 28 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 10 28 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Microsoft Word - P6_TA-PROV_2007_07-10_PAR01__LT.doc

Microsoft Word - P6_TA-PROV_2007_07-10_PAR01__LT.doc 2007-2008 2007 m. liepos 10 d. antradienio pos dyje PRIIMTI TEKSTAI I DALIS P6_TA-PROV(2007)07-10 NEGALUTINö REDAKCIJA PE 393.024 TURINYS PRIIMTI TEKSTAI P6_TA-PROV(2007)0291 Europos ir Viduržemio jūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-22 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2013 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EURO

Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EURO Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos L 304/24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2158 2017 m. lapkričio 20 d. kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG

SAMONINGAS_VARTOJIMAS_NG Kai paskutinė upė bus užteru teršta, ta, kai paskutinė žuvis bus pagauta, kai paskutinis medis bus nukirstas......tik tada baltieji žmonės s supras, kad pinigai nevalgomi! Indėnų posakis Kaip civilizuota

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau