Jìzus Kristus Tas Pats Vakar, iandien ir Per Am¾ius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Jìzus Kristus Tas Pats Vakar, iandien ir Per Am¾ius"

Transkriptas

1 Jìzus Kristus Tas Pats Vakar, iandien ir Per Am¾ius Gerb. Williamas Branhamas

2

3 PRATARMÌ i knyga buvo para¹yta taip, kad kiekvienas, skaitantis j±, suprastù, kad Jìzus Kristus vis dar tebìra ¾moniù Gelbìtojas ir Gydytojas. A¹ tikiu, kad Jis greitai vìl pasirodys. i knygelì pasakoja, kaip Jis pasirinko varg¹± berniuk± ir pa¹aukì jç tarnavimui; kaip berniukas neilgam pabìgo nuo Jo, o paskui i¹ visos ¹irdies atsigrê¾ì ç Jç. 21

4 MALDA O, Tìve Danguje, pra¹au, palaimink kiekvien±, beskaitantç ¹i± knyg±. Leisk jiems suprasti, kad Tu ruo¹iesi pa¹aukti toki± galing± Ba¾nyèi±, kokios mes dar niekada nematìme. Mes vis dar tikime Tavimi. Suteik stiprù tro¹kim± kiekvienai ¹ird¾iai ir, o Vieninteli Teisingasis, padìk Savo nuolankiam tarnui toliau skelbti Tavo ¾ini±. A¹ ¾inau Tu paslìpei mane, kaip ir Mozê, nendrìse tam tikram tikslui. Todìl, Tìve, padìk man ¹lovinti tavo vard±, nes a¹ pra¹au tave Jìzaus vardu. Amen. 22

5 Jìzus Kristus Tas Pats Vakar, iandien ir Per Am¾ius A¹ gimiau Cumberland Countyje, Kentuckyje, ma¾ame r±stù namelyje. Mano tìvas ir motina susituokì jauni, o a¹ buvau pirmas jù vaikas. Mama pasakojo, kad kart±, kai a¹ buvau vos ¹e¹iù mìnesiù, tìvo nebuvo namuose, mes buvome kelet± dienù u¾pustyti kalnuose. Mes neturìjome ko valgyti, ir mama vis labiau silpo. Pagaliau ji pagalvojo, kad artìja galas. Ji pasakojo, kaip surinko visus mþsù drabu¾ius bei patalynê ir, laikydama mane rankose, viskuo mus abu apvyniojo, kad bþtù kuo ¹ilèiau. Mielas skaitytojau, a¹ manau, kad bþtù buvês galas, jei tuo metu veiksmo vietoje nebþtù pasirodês mþsù mylimas I¹gelbìtojas. Bet Jis visuomet netoliese ir pasirodo reikiamu momentu. Jis prakalbo mielam senam gera¹ird¾iui kaimynui ir liepì jam pasi¾iþrìti, kodìl jau kelet± dienù nerþksta joks dþmelis i¹ mþsù kamino. Kai jis pasiekì trobelê ir çsiver¾ì j±, rado mus su mama mir¹tanèius i¹ bado. Jis surado kelet± malkù ir çkþrì lau¾±. Po to jis grç¾o ç savo trobelê atne¹ti mums truputç maisto. Greitai mes vìl sustiprìjome ir pasveikome. Dìl to tegu bus pagarbintas Jo vardas. Neu¾ilgo mes i¹vykome i¹ Kentuckio valstijos ir persikìlìme ç Indian±. Tìvas nuìjo dirbti pas þkinink± netoli Uticos, Indianoje. Mes ten gyvenome ma¾daug metus, o paskui persikìlìme toliau ¾emyn ç Ohio slìnç. Praìjo keleri metai, ir a¹ pastebimai paaugau, kuomet Dievas man prakalbo. Vien± vakar± a¹ ìjau namo, ne¹damas vandenç i¹ dar¾inìs, kuri buvo u¾ kvartalo nuo namù. Pusiaukelìje augo sena tuopa. 1

6 Man i¹kart po pamokù t± vakar± reikìjo eiti namo, o kiti kaimynù berniukai nuìjo ¾vejoti prie seno tvenkinio. A¹ maldavau, kad ir man leistù eiti, bet tìtis pasakì, kad a¹ turiu atne¹ti vandens. A¹ sustojau prie med¾io pailsìti, kai staiga i¹girdau vìj±, ¹narenantç lapuose. A¹ supratau, kad niekur kitur vìjo nebuvo. Popietì atrodì labai rami. A¹ atsitraukiau nuo med¾io ir pastebìjau ma¾daug statinìs dyd¾io viet± lapuose, pro kuri± kiaurai prapþtì vìjas. Po to atsklido balsas, sakantis: Niekada negerk, nerþkyk ar kitaip neter¹k savo kþno, nes a¹ turiu tau darb±, kurç tu atliksi, kai tapsi vyresnis. Tai mane taip i¹g±sdino, kad a¹ nubìgau namo, bet niekuomet niekam apie tai nepasakojau. A¹ niekada negalìjau gerti ar rþkyti. A¹ tikiu, kad Dievas ruo¹iasi atlikti did¾iulç darb± paskutinìmis dienomis. Kai tapau tokio am¾iaus, kad galìèiau bþti jaunimo draugijoje, draugai erzindavo mane, vadindami lepþnìliu, nes a¹ nerþkiau ir negìriau. Jie sakydavo, kad net merginos rþko, ir kad jie turi daugiau dr±sos, negu a¹. Be to, a¹ gìdijausi pasakyti jiems, kas vyko mano gyvenime. Taèiau, mieli bièiuliai, ¹iandien apie tai kalbìdamas ¾monìms, a¹, ¾inoma, d¾iþgauju. Aleliuja! Kai buvau apytikriai keturiolikos metù, med¾ioklìje buvau rimtai su¾eistas. A¹ ligoninìje praleidau septynis mìnesius. Dievas ¹aukì mane, bet a¹ nekreipiau dìmesio. Pa¹aukimas buvo vis labiau ir labiau tikrovi¹kesnis. Bet u¾augês nekrik¹èioni¹koje ¹eimoje, a¹ band¾iau tam prie¹intis. Daug kartù a¹ girdìjau t± tylù, ramù bals±, kvieèiantç mane, bet a¹ nuo jo nusisukdavau. A¹ pasidariau toks, kad negalìjau girdìti net u¾uominos apie ba¾nyèi±. Vien± dien± a¹ nutariau, kad radau bþd±, kaip atsikratyti to ¹auksmo. A¹ ruo¹iausi i¹va¾iuoti ç vakarus dirbti ranèoje. Bièiuli, Dievas yra toks pat didis tenai, kaip ir bet kurioje kitoje vietoje. Jþs galite pasitikìti mano patirtimi. Kuomet Jis kvieèia tave, atsakyk Jam. 2

7 Vien± 1927 metù rugsìjo ryt± a¹ pasakiau mamai, kad ruo¹iuosi ç turistinç ¾ygç, ç Tunnel Mill±, kuris yra ma¾daug keturiolika myliù nuo Jeffersonvillio, kuriame mes tuo metu gyvenome. A¹ jau buvau suplanavês su draugais kelionê ç Arizon±. Kai mama vìl mane i¹girdo, a¹ buvau ne Tunnel Millyje, o Phoenixe, Arizonoje, bìgantis nuo Meilìs Dievo. Ranèos gyvenimas neilgam buvo malonus greitai nusibodo, kaip ir kiti gyvenimo malonumai. Bet èia a¹ galiu pasakyti, tegu bus Pagarbintas Dievas, kad pergyvenimas su Jìzumi kuo toliau, tuo vis labiau tampa nuostabesnis ir niekada nenusibosta. Jìzus visuomet suteikia tobul± ramybê ir paguod±. Daug kartù a¹ girdìdavau puèiantç vìj± auk¹tose pu¹yse. Atrodì, tarytum girdìèiau Jo bals±, ¹aukiantç toli mi¹ke: Adomai, kur tu esi? vaig¾dìs atrodì taip arti, lyg galìtum paliesti jas rankomis. Dievas, rodos, buvo èia pat. Vienas dalykas, man atrodo toks reik¹mingas ¹ioje ¹alyje, yra keliai dykumoje. Jei kartais pasuktumìte i¹ kelio, galite lengvai pasiklysti. Kiek kartù turistai, pamatê ma¾as dykumù gìles, pasuka i¹ tiesaus kelio jù pasiskinti. Jie klajoja dykumoje, pasiklysta ir atsitinka taip, kad net mir¹ta i¹ tro¹kulio. Lygiai taip ir Krik¹èionio kelyje: Dievo tiesus kelias. Jis apie tai kalba Izaijo 35 skyriuje. Jis pavadintas ventumo keliu. Daugelç kartù ma¾i pasaulio malonumai atitraukia jus nuo tiesaus kelio. Po to jþs prarandate Dievo pajautim±. Kartais pasiklydusiems dykumoje pasirodo mira¾as. monìms, mir¹tantiems i¹ tro¹kulio, rodosi upì ar e¾eras. Daug kartù ¾monìs bìga paskui juos, krenta, ir pasijunta besimaudantys kar¹tame smìlyje. Kartais ¹ìtonas parodo jums tai, k± jis vadina pasilinksminimu. Tai yra tik mira¾as, tiktai ka¾kas nerealaus. Jei jþs paklausysite, tik rþpesèiai pasipils ant jþsù galvos. Nekreipkite ç jç dìmesio, mielas skaitytojau. Tikìkite Jìzumi, kuris teikia gyvybìs vandenç alkstantiems ir trok¹tantiems. 3

8 Vien± dien± a¹ gavau lai¹k± i¹ namù, kuriame prane¹ama, kad vienas i¹ mano broliù labai serga. Tai buvo Edvardas, gimês po manês. A¹, ¾inoma, galvojau, kad nieko rimta, todìl tikìjau, kad jis pasitaisys. Bet vien± vakar±, praìjus keletui dienù, grç¾damas i¹ miesto ir eidamas pro ranèos valgykl±, a¹ pamaèiau popieriaus lap± ant stalo. A¹ paìmiau jç. Perskaièiau: Billai, atva¾iuok ç ¹iaurinê ganykl±. Labai svarbu. Perskaièiau ra¹telç, ir po to mes su draugu nuìjome ç ganykl±. Pirmas ¾mogus, kurç a¹ sutikau, buvo senasis Lone Staras, girininkas, dirbantis ranèoje. Jo vardas buvo Durfy, bet mes jç vadinome Pop. Jo veidas buvo liþdnas, kai jis pasakì: Billai, bièiuli, a¹ turiu tau blogù naujienù. Tuo metu priìjo darbù vykdytojas. Jie man pasakì, kad k± tik atìjo telegrama, prane¹anti apie mano brolio mirtç. Mielas drauge, akimirksnç a¹ net negalìjau pajudìti. Tai buvo pirma mirtis mþsù ¹eimoje. Bet noriu pasakyti, kad pirmas dalykas, apie kurç a¹ pagalvojau, ar jis buvo pasiruo¹ês mirti. Kai a¹ apsisukau ir pa¾velgiau ç gelton± prerij±, a¹aros pradìjo tekìti mano skruostais. A¹ prisiminiau, kaip mes kartu kovojome, kai dar buvome ma¾i berniukai ir kaip mums tai buvo sunku. Mes eidavome ç mokykl± pusalkaniai. Kojù pir¹tai lindo i¹ batù, ir mes turìjome ne¹ioti senus paltus, susegtus prie kaklo, nes neturìjome mar¹kiniù. Taip pat prisiminiau, kaip vien± dien± mama ç prie¹pieèiù dì¾utê mums çdìjo spragintù kukurþzù. Mes nevalgydavome kartu su kitais vaikais. Mes negalìjome atsine¹ti tokio maisto, kaip jie. Mes visada pasprukdavome u¾ kalnelio ir ten valgydavome. A¹ prisimenu, kad t± dien±, kai turìjome spragintù kukurþzù, çsivaizdavome, kad tai tikra puota. Todìl, kad u¾sitikrinèiau sav±j± dalç, i¹ìjau dar prie¹ pusiaudienç, paìmiau ger± sauj± prie¹ mano broliui pasiimant sav±j± dalç. 4

9 Stovìdamas ir ¾velgdamas ç t± saulìs i¹degint± prerij±, a¹ m±sèiau apie visus tuos dalykus ir norìjau su¾inoti, ar Dievas paìmì jç geresnìn vieton. Paskui Dievas vìl ¹aukì mane, bet, kaip visada, a¹ mìginau to i¹vengti. A¹ susiruo¹iau va¾iuoti namo ç laidotuves. Kai Gerb. McKinny, kuris am¾iumi tiktù man ç tìvus, i¹ Port Fultono ba¾nyèios, pamokslavo laidotuvìse, jis u¾siminì, kad galbþt èia yra keletas ¾moniù, kurie dar nepa¾çsta Dievo, jei taip, lauksiu jù tuomet. O, kaip a¹ çsitvìriau kìdìs, Dievas vìl kvietì mane. Mielas skaitytojau, atsakyk Jam, kai Jis ¹aukia. A¹ niekada nepamir¹iu, kaip po laidotuviù verkì nelaimingi, seni Tìtis su Mama. A¹ norìjau grç¾ti ç Vakarus, bet mama taip atkakliai pra¹ì, kad galiausiai sutikau pasilikti, jei galìsiu susirasti darb±. A¹ greitai gavau darb± Indianos Komunaliniù Patarnavimù Bendrovìje, kur ir dabar tebedirbu. Ma¾daug po dvejù metù, kai tikrinau skaitiklius skaitikliù parduotuvìje Gas Workse, New Albanyje, a¹ buvau apsinuodijês dujomis ir savaitìmis nuo to kentìjau. A¹ kreipiausi ç visus gydytojus, kuriuos ¾inojau. Man nepalengvìjo. A¹ kentìjau nuo padidìjusio skrand¾io rþg¹tingumo, kurio prie¾astis buvo dujù poveikis. Man vis± laik± darìsi vis blogiau. A¹ kreipiausi ç specialistus Louisvillyje, Kentuckyje. Galiausiai jie pasakì, kad tai apendicitas ir reikia operuoti. A¹ negalìjau patikìti, nes man ¹ono niekada neskaudìjo. Gydytojai pasakì, kad jie nieko daugiau negali padaryti, kol nei¹operuos. Galù gale a¹ sutikau operuotis, bet primygtinai reikalavau, kad jie naudotù vietinç nuskausminim± tam, kad galìèiau stebìti operacij±. O, kaip a¹ norìjau, kad ¹alia manês stovìtù kas nors, kas pa¾inotù Diev±. A¹ tikìjau malda, bet negalìjau melstis. Taigi, ç operacinê kartu su manimi atìjo Pirmosios Baptistù Ba¾nyèios dvasininkas. 5

10 Kai jie nukìlì mane nuo stalo ant lovos, a¹ kuo toliau, tuo vis labiau silpau. Mano ¹irdis sunkiai plakì. A¹ jauèiau Mirtç vir¹ savês. Mano kvìpavimas vis da¾nìjo. A¹ maniau, kad pasiekiau savo kelio gal±. O, bièiuli, jei kada nors tu atsidursi tokioje padìtyje, tu susim±stysi apie daugelç dalykù, kuriuos padarei. A¹ niekada nerþkiau, negìriau, neturìjau kitokiù blogù çproèiù, bet a¹ ¾inojau, kad dar nesu pasiruo¹ês susitikti savo Diev±. Mano drauge, jei tu esi tik ¹altas, formalus ba¾nyèios narys, pasiekês gal±, tu suprasi, kad esi nepasiruo¹ês. Taigi, jei tai yra viskas, k± tu ¾inai apie mano Diev±, a¹ pra¹au tave: atsiklaupk ant keliù tiesiog èia ir pra¹yk Jìzù, kad tau leistù patirti Gimim± i¹ naujo, kaip Jis apie tai kalbìjo Nikodemui Jono 3 skyriuje; o, kaip skambìs d¾iaugsmo varpai ¹lovì Jo Vardui. Ligoninìs kambaryje pradìjo temti, tarytum jis bþtù atsidþrês did¾iuliuose mi¹kuose. A¹ galìjau girdìti puèiantç vìj± med¾iuose, bet atrodì, kad tai labai toli mi¹ke. Galbþt girdìjote vìjo gþsç, ¹vilpiantç lapuose ir vis artìjantç ç jus. A¹ galvojau: Na ¹tai, tai mirtis ateina pasiimti manês. O! Mano siela turìjo susitikti Diev±, a¹ band¾iau melstis, bet negalìjau. Vìjas artìjo vis garsìdamas. Lapai ¹lamìjo, ir nelauktai a¹ pasijutau mir¹t±s. Po to atrodì, kad a¹ vìl sugrç¾au kaip ma¾as basakojis berniukas, stovintis ant to tako po tuo paèiu med¾iu. A¹ i¹girdau t± patç bals±, sakantç: Niekada negerk ir nerþkyk. Ir a¹ girdìjau ¹lamanèius lapus lygiai taip pat, kaip to med¾io an± dien±. Bet tuo metu balsas pratarì: A¹ ¹aukiau tave, bet tu nìjai. Tai pasikartojo 3 kartus. 6

11 Paskui a¹ tariau: Vie¹patie, jei tai Tu, leisk man vìl grç¾ti ç ¾emê ir a¹ skelbsiu Evangelij± nuo namù stogù ir gatviù u¾kampiuose. A¹ apie tai papasakosiu kiekvienam! Kai ¹is regìjimas baigìsi, a¹ supratau, kad niekada dar nesijauèiau taip gerai. Mano chirurgas dar nebuvo i¹ìjês. Jis atìjo, pa¾velgì ç mane ir buvo nustebintas. Jis ¾iþrìjo taip, tarsi galvotù, kad a¹ jau turìjau bþti mirês, paskui jis pasakì: A¹ nesu ba¾nyèi± lankantis ¾mogus, mano patirtis yra pakankamai didelì, taèiau a¹ ¾inau, kad Dievas aplankì ¹ç vaikin±. Kodìl jis taip pasakì, a¹ ne¾inau. Niekas nieko ç tai neatsakì. Jei a¹ tada bþèiau ¾inojês tai, k± ¾inau dabar, bþèiau pakilês i¹ tos lovos, ¹aukdamas: lovì Jo Vardui! Po keleto dienù a¹ jau buvau pasiruo¹ês grç¾ti namo, bet vis dar buvau silpnas ir buvau priverstas ne¹ioti akinius nuo astigmatizmo. Mano galva kratydavosi, kai a¹ minutìlê ç k± nors pa¾velgdavau. A¹ pradìjau ie¹koti ir suradau Diev±. A¹ ìjau i¹ ba¾nyèios ç ba¾nyèi±, bandydamas rasti toki± viet±, kur bþtù senovi¹kas altoriaus kvietimas. O ¹tai liþdnoji dalis: a¹ nieko negalìjau rasti. A¹ sakydavau, kad jei kada nors tapsiu krik¹èioniu, juo bþsiu i¹ tikrùjù. Dvasininkas, i¹girdês mano pastebìjim±, pasakì: Dabar, Billai bièiuli, tu jau nukrypsti ç fanatizm±. A¹ pasakiau, kad, jei kada nors tapsiu tikinèiuoju, norìèiau pajausti tai lygiai taip, kaip pajautì apa¹talai. O, ¹lovinkime Jo vard±. A¹ çtikìjau vìliau ir vis dar tikiu, o su Jo pagalba gyvensiu tuo visada. Vien± vakar± a¹ taip tro¹kau Dievo ir tikrojo pajautimo, kad i¹ìjau ç sen± pa¹iþrê namo gale ir paband¾iau melstis. A¹ ne¾inojau kaip melstis, todìl a¹ tiesiog pradìjau kalbìti Jam, kaip bþèiau kalbìjês bet kam kitam. Viskas i¹kart nu¹vito pa¹iþrìje ir susiformavo kry¾ius, o balsas nuo kry¾iaus prakalbo ç mane kalba, kurios a¹ negalìjau suprasti. Paskui tai pradingo. A¹ buvau apstulbês. Kai atgavau ¾ad±, vìl 7

12 meld¾iausi: Vie¹patie, jei tai Tu, pra¹au, vìl ateik ir kalbìk su manimi. A¹ skaitydavau savo Biblij± nuo to laiko, kai grç¾au i¹ ligoninìs, ir perskaièiau Jono 4: Mylimieji, tikìkite ne visomis dvasiomis, bet i¹bandykite jas, ar jos yra nuo Dievo. A¹ ¾inojau, kad man buvo pasirod¾iusi dvasia, o kadangi a¹ meld¾iausi, ji ir vìl pasirodì. Paskui man atrodì, tarsi tþkstantis svarù bþtù nuimtas nuo mano sielos. A¹ pa¹okau ir nubìgau ç nam±, ir atrodì, tarytum a¹ bìgèiau ore. Mama paklausì: Billai, kas tau atsitiko? A¹ atsakiau: A¹ ne¾inau, bet a¹ tikrai gerai ir puikiai jauèiuosi. A¹ nebegalìjau ilgiau pasilikti namuose. A¹ turìjau i¹eiti ir bìgti. A¹ paskui supratau, kad jei Dievas norìs, kad a¹ pamokslauèiau, jis i¹gydys mane, todìl a¹ nuìjau ç ba¾nyèi±, kur buvo tikima aliejaus patepimu, ir a¹ buvau akimirksniu i¹gydytas. Paskui a¹ supratau, kad apa¹talai turìjo ka¾k± daugiau, ko dabar daugelis dvasininkù neturi. Apa¹talai buvo pakrik¹tyti vent±ja Dvasia ir todìl galìjo gydyti serganèius ir daryti galingus stebuklus Jo vardu. Todìl a¹ pradìjau melstis, kad bþèiau pakrik¹tytas vent±ja Dvasia ir tai gavau. Vien± dien±, ma¾daug praìjus ¹e¹iems mìnesiams, Dievas suteikì man ¹irdies tro¹kim±. Jis kalbìjo man did¾iulìje ¹viesoje, liepdamas eiti pamokslauti ir melstis u¾ serganèiuosius, o Jis i¹gydys juos, kokia liga besirgtù. A¹ pradìjau pamokslauti ir dariau tai, k± Jis man liepì daryti. O, bièiuli, a¹ ne¾inau, nuo ko pradìti tau pasakoti, kaip visa tai çvyko: aklieji praregìjo. Luo¹i vaik¹èiojo, vì¾ys buvo i¹gydytas ir buvo çvykdyti visù rþ¹iù stebuklai. Vien± dien± Indianoje, Jeffersovillyje, Spring gatvìs prad¾ioje, po dviejù savaièiù atgimimo, a¹ krik¹tijau 130 ¾moniù. Buvo kar¹ta rugpjþèio diena ir ten dalyvavo apie trys tþkstanèiai ¾moniù. A¹ buvau bekrik¹tij±s ma¾daug 17-t± ¾mogù, kai staiga a¹ vìl i¹girdau t± ramù, ne¾ymù bals±, jis pasakì: Pa¾velk ç vir¹ù. T± kar¹t± rugpjþèio dien± dangus 8

13 buvo lyg ¾alvarinis. Beveik tris savaites nebuvo jokio lietaus. A¹ vìl i¹girdau bals± ir dar treèi± kart± jis i¹tarì: Pa¾velk ç vir¹ù. A¹ pa¾velgiau ç vir¹ù, ir i¹ dangaus nusileido didelì ry¹ki ¾vaig¾dì, kuri± a¹ jau buvau matês daugelç kartù, bet jums nesakiau. Daug kartù a¹ pasakojau ¾monìms apie jos pasirodym±, bet jie tik ¹ypsojosi ir sakì: Billai, tu tik çsivaizduoji tai. Arba galbþt tu susapnavai. Bet, tegu bus pagarbintas Dievas, t± kart± Jis visiems ai¹kiai pasirodì, nes priìjo taip arti manês, kad a¹ net negalìjau kalbìti. Po keliù sekund¾iù a¹ su¹ukau ir daug ¾moniù, pa¾velgê ç vir¹ù, pamatì ¾vaig¾dê tiesiog vir¹ manês. Vieni alpo, kiti ¹aukì, dar kiti nubìgo. Paskui ¾vaig¾dì grç¾o ç dangù, o vieta, i¹ kurios ji nusileido, buvo apie penkiolikos pìdù ploèio, ir ta vieta tebejudìjo ir tebeplakì aplinkui, tarytum bangos banguotù. Toje vietoje susiformavo ma¾as baltas debesìlis, o ¾vaig¾dì pakilo ç t± ma¾± debesìlç. Mielas skaitytojau, jei tik a¹ turìèiau vietos ¹ioje knygelìje, papasakoèiau tau daug dalykù: kaip buvo pastatyta mþsù maldykla, apie tai, kaip turìjome daugelç galingù prabudimù. monìs atva¾iuodavo i¹ toli ir i¹ arti, kad bþtù i¹gydyti. Bet a¹ noriu, kad ¹i knygelì bþtù pakankamai ma¾a ir pigi, kad kiekvienas galìtù j± çsigyti. itai leis tau su¾inoti, kad Jìzus Kristus vis dar toks pat, koks buvo vakar, ¹iandien ir bus per am¾ius, ir kad tu çtikìtum ir bþtum i¹gelbìtas. Bet kuriuo metu mþsù prabudimù susirinkimai yra netoliese, jei galìsi, apsilankyk juose. 9

14 LIUDIJIMAI Toliau sekanèiuose puslapiuose jþs rasite kelis asmeninius liudijimus ¾moniù, kurie buvo i¹gydyti kai kuriù mþsù susirinkimù metu. A¹ buvau ligoninìje New Albanyje, Indianoje, kai i¹girdau apie Br. Branham±. A¹ buvau ma¹inos partrenkta. Prakti¹kai visi mano ¹onkauliai buvo sulau¾yti. Nugara buvo pa¾eista. Medicinos po¾iþriu a¹ buvau bevilti¹koje padìtyje. Br. Branhamas meldìsi u¾ mane, akimirksniu mano ¹onkauliai atsistatì ç savo vietas, o taip pat ir nugara. Daktaras to negalìjo suprasti. A¹ atsikìliau, apsirengiau, nuìjau namo ir i¹ìjau ç darb±. lovì Dievui dìl Jo Gydymo Galios. William H. Merrill, 1034 Clark St., New Albany, Ind. A¹ daugelç metù buvau invalidì. Ka¾kada buvau prirakinta prie lovos. Mano galþnìs buvo sulau¾ytos, todìl a¹ negalìjau vaik¹èioti. Gydytojas pasakì, kad a¹ niekada nebegalìsiu vaik¹èioti. A¹ i¹girdau apie Br. Branham± ir kaip Dievas atsako ç jo maldas. Taigi, a¹ paskambinau jam. Jis su kitu jaunu vyru, vardu DeArk, atìjo ir pasimeldì u¾ mane. Mano galþnìs nedelsiant i¹gijo. A¹ galìjau vaik¹èioti. A¹ iki ¹iol vaik¹tau. Tai atsitiko prie¹ 4 metus. A¹ ¹lovinu Diev± u¾ Jo nuostabi± Jìg±. Mrs. Mary Der Ohanion, 2223 E. Oak St., New Albany, Ind. 10

15 TIEMS, KURIUOS TAI SUDOMINTÙ: A¹ invalidì buvau visai trump± laik±. Mano galþnìs buvo sulau¾ytos ir a¹ niekada daugiau nebþèiau galìjusi vaik¹èioti. Tai pagal gydytojo tvirtinimus. Mano sþnus nuve¾ì mane ç Br. Billo susirinkim± invalido ve¾imìlyje. T± vakar± a¹ maèiau vaik¹tant ¾mogù, kuris nevaik¹èiojo jau 18 metù. A¹ taip pat maèiau ¾mogù, atgavusç regìjim± ir vaik¹èiojusç ba¾nyèioje be niekieno pagalbos. Jis 40 metù buvo aklas ir buvo i¹gydytas, kaip daugelis kitù invalidù ar kitomis ligomis serganèiù ¾moniù. Taigi, atìjus laikui melstis u¾ mane, a¹ turìjau pasitikìti Jìzumi, kad Jis yra tas pats vakar, ¹iandien ir per am¾ius. Br. Billas meldìsi u¾ mane, paìmì mane u¾ rankos ir pasakì: Jìzaus vardu _ eik. A¹ pajauèiau Dievo jìg±, nusileid¾ianèi± ant manês. Mano galþnìs, gulìjusios prie¹ mane, nusileido ant ¾emìs a¹ pradìjau vaik¹èioti, ir, ¹lovì Dievui, a¹ palikau savo sen± invalido ve¾imìlç ir parìjau ç namus, kurie buvo u¾ keleto kvartalù. Mrs. T. Hargrove, 149 Spring St., Jeffersonville, Indiana Prie¹ dvejus metus a¹ sirgau vì¾iu ir buvau pasmerkta mirèiai. A¹ jau pa¾inojau Br. Bill±. Pa¾inojau jç esant teising± ¾mogù ir buvau daugelyje jo susirinkimù. Dievas laimina jç ir daro daug daug stebuklù per jç. A¹ pakvieèiau jç pasimelsti u¾ mane. Mano vì¾ys pranyko. A¹ iki ¹iol laiminga, ¹lovinanti ir dìkojanti Dievui. Mrs. L. Stinner, Missouri Ave., Jeffersonville, Indiana Mþsù ¹eimos gydytojo teigimu, man gyventi tebuvo likê kelios valandos. A¹ jau 3 metus sirgau vì¾iu. Vyras, vardu Wiseheart, papasakojo man apie Br. Bill±. Jie va¾iavo 35 mylias per snieg± ir led±, kad pasiektù mane. Tuo 11

16 laiku, kol jie va¾iavo iki manês, mano draugai ir giminìs susirinko pasimatyti su manimi paskutinç kart±. Mano dukterys nupirko ¹arvojimo drabu¾ius, kad aprengtù mane. A¹ buvau beveik be s±monìs, kai Br. Billas atvyko. Jis papra¹ì visù netikinèiùjù i¹eiti i¹ kambario. Tada jis atsiklaupì ir meldìsi u¾ mane. Kai jis u¾dìjo savo rank± ant manosios, pajauèiau ant savês Dievo jìg±, ir tuojau pat pajutau, kad mano kþne vì¾io nebeliko. A¹ pakilau ant kojù, ¹lovindama Diev± dìl jo galios. Tai atsitiko prie¹ 4 metus ir nuo to laiko a¹ nebesergu vì¾iu. Garbì Dievui dìl Jo Gerumo. Mrs. Sarah Hoyse, Middletown, Ind. A¹ buvau invalidu nuo gimimo. A¹ negalìjau vaik¹èioti ir judinti rankù bei pla¹takù. A¹ i¹girdau, kur vyksta Br. Branhamo nuostabiù i¹gijimù susirinkimai. A¹ dalyvavau ir maèiau daugelç nuostabiù dalykù, kurie çvyko dìl tikìjimo Jìzaus vardu ir rankù u¾dìjimu. Br. Billas meldìsi u¾ mane, po to pa¾velgì tiesiai ç mane ir pasakì: Jìzaus vardu _ eik. A¹ pajauèiau, kad Dievo jìga pasklido visame mano kþne. A¹ paklusau, ir pirm± kart± savo gyvenime pradìjau vaik¹èioti. A¹ buvau 35 metù am¾iaus. Dievas ¹iomis paskutinìmis dienomis daro nuostabius dalykus. Garbì Jo vardui per am¾ius. Mþsù ma¾oji mergytì Betty sirgo jau nuo trejù mìnesiù. Mes kreipìmìs ç du garsius gydytojus mieste, bet, tikriausiai, jie negalìjo surasti prie¾asties. Taipogi kreipìmìs ç daugelç ç¾ymiù dvasininkù i¹ miesto ir rajono, kurie meldìsi u¾ j±. Jai pastoviai 12

17 darìsi vis blogiau. Tada mes kreipìmìs Jeffersonvillyje, Indianoje ç ¾mogù, vardu Gerb. Wm. Branhamas, kuris turìjo Dievi¹ko gydymo dovan±. Br. Billas, kaip jç vadina, tuoj pat atvyko pas mus. Po valandù meldimosi jis çìjo ir pasakì mums, kad Vie¹pats parodì jam regìjim±, k± daryti su mþsù ma¾±ja Betty. Ji buvo tik oda ir kaulai, ir kratìsi vis± laik± lyg bþtù paraly¾uota. Br. Billas paklausì mþsù, ar mes tikìsim Dievu ir ar klausysim, k± Jis sakys daryti. Paskui jis meldìsi u¾ j± Jìzaus vardu, mþsù ma¾oji mergytì nedelsiant i¹gijo. Tai atsitiko ma¾daug prie¹ 10 mìnesiù. Dabar mþsù ma¾oji Betty yra visi¹kai sveika ir tokia stora, kokia tik begali bþti. Man bus malonu para¹yti visiems dìl jos i¹gijimo, ar dìl bet kuriù kitù i¹gijimù, çvykusiù prabudimo susirinkimù, kuriuos Br. Branhamas turìjo èia, St. Louise 1945 metais, metu. I¹gijimai, kurie çvyko St. Louiso Prabudimo metu, apra¹yti Br. Branhamo knygoje Dangi¹ki Regìjimai. Bþtinai perskaitykit j±. Rev. Robert Daugherty, 2009 Gano Ave. St. Louis, Mo. TIEMS, KURIUOS TAI SUDOMINTÙ: A¹ pragulìjau lovoje ant nugaros 8 metus ir 9 mìnesius, sirgdama tuberkulioze, ir gydytojai apleido mane. A¹ svìriau vos 23 kg ir atrodì, kad visos viltys ¾lugo. Tuomet i¹ Jeffersonvillio, Indianos, ma¾daug u¾ 35 myliù nuo mþsù namù, atvyko Gerb. Wm. Branhamas, regìjime pamatês pagaut± ìriuk±, dykumoje ¹aukiantç Milltown (tai, kur a¹ gyvenu). Br. Branhamas èia niekada nìra buvês ir nieko nepa¾inojo i¹ èia. Çìjês ç vidù, jis u¾dìjo ant manês rankas ir meldìsi u¾ mane mþsù brangaus Vie¹paties Jìzaus vardu. Atrodì, tarytum ka¾kas apìmì mane, ir a¹ i¹kart pa¹okau ant kojù, dìkodama Dievui u¾ Jo gali± i¹gydyti. A¹ i¹ìjau pro duris pirm± kart± per 8 metus, po to krik¹tijausi upìje Jìzaus Kristaus vardu. A¹ 13

18 dabar groju pianinu èia, Baptistù ba¾nyèioje. Daug daugiau atìjo su ¹iuo puikiu i¹gijimu. A¹ neturiu galimybìs ¹iame liudijime visa tai apra¹yti. A¹ mielai para¹ysiu ir pilnai papasakosiu apie savo i¹gijim± visiems besidomintiems. Georgia Carter, Milltown, Indiana TIEMS, KURIUOS TAI SUDOMINTÙ: A¹ buvau i¹operuotas ir nuo operacijos prasidìjo vì¾ys. A¹ visk± dariau, k± ¾inojau, kad pasveikèiau, bet man nesisekì. Mano ¾mona taip pat sirgo ir mes i¹girdome apie Gerb. Branham± ir kaip Dievas veikì per jç, gydydamas serganèiuosius. Ma¾daug prie¹ ¹e¹is mìnesius, vien± sekmadienio popietê mes nuìjome ç jo namus, o kai atvykome, radome ir kitus, atvykusius tuo paèiu tikslu ir i¹gydytus. Po to mes kalbìjome su Br. Branhamu ir paklausìme jo, ar dìl mþsù gali bþti kas nors padaryta. Mes pasakìme, kad esame katalikai, taèiau jis pasakì mums, kad Dievi¹kas i¹gijimas pasiekiamas visiems, kurie tiki. Jis atkreipì mþsù dìmesç ç dam± katalikê, kuri atgavo regìjim±, kadangi papra¹ì Dievo jai padìti, o dabar ji skaito smulkù ¹rift±. Ji taip blogai matì, kad j± parvesdavo namo. Paskui mes su ¾mona meldìmìs ir abu buvome i¹gydyti. Mano vì¾ys i¹nyko! Mes dabar esame tokie laimingi ir sveiki, kad a¹ kiekvien± ryt±, atsikìlês i¹ lovos, 3 valandas meld¾iuosi u¾ Br. Branham± ir jo darb± Dievui. Èia, ¹iame mieste a¹ u¾siimu elektros bizniu ir kiekvien± sekmadienio ryt± mes einame ç rytines mi¹ias, o paskui skubame per tilt± ç Branhamo Maldykl±. Taip pat mes lankome vakarines pamaldas ir treèiadienio vakarinius maldos susirinkimus. Mes nuostabiai praleid¾iame laik± ir atrodo, tarsi gyventume naujame pasaulyje. A¹ su malonumu atsakysiu ç bet kurç lai¹k± dìl informacijos apie mano i¹gijim± suteikimo. Louis H. Head, 417 Garnet Court, Louisville, Ky. 14

19 A¹ noriu pridurti savo liudijim± Dievo ¹lovei dìl Dievi¹ko i¹gijimo. Ma¾daug tris metus man kìlì skausm± egzema, kuri plito ir darìsi vis blogiau, kol vir¹utinì rankù pusì ir padai tapo vientisu ¹a¹u. Tos vietos buvo smarkiai i¹tinê ir labai skausmingos metù baland¾io 11 dien± Br. Branhamas patepì mane ir maldoje u¾dìjo rankas, taèiau vietoj to, kad man pagerìtù, man vis blogìjo, ir a¹ toliau vartojau tepal± rankoms ir kojoms, ir galvojau, kad galbþt buvo prie¾astis, dìl kurios a¹ nebuvau i¹gydyta. Todìl nutariau nebenaudoti jokiù vaistù ir pilnai palikti savo lig± Vie¹paèiui. Bir¾elio 10-t± Br. Branhamas su Br. Sewardu vìl meldìsi u¾ mane ir Vie¹pats i¹gydì mane, Pagarbintas Jo ¹ventas vardas! Ka¾kada anksèiau Br. Branhamas patepì mane dìl silpnos kelties. Man kojas skaudìjo taip, kad vaik¹èioti buvo kanèia. Bet nuo tada, kai buvau patepta, mano kojos sustiprìjo ir ¹iandien kojos ma¾iau pavargsta, einant ilgus atstumus, negu prie¹ patepim± ¾engiant vos ¾ingsnelç. Ir a¹ norìèiau pridurti, kad tai nìra pirmas mano pergyvento Dievi¹ko i¹gydymo atvejis. Prie¹ dvide¹imt vienerius metus a¹ apsilankiau susirinkime, kurç vedì Gerb. C. H. Ericksonas i¹ Columbus, Indianos. Kiti buvo i¹gydyti nuo daugelio negalavimù, o kadangi a¹ ilg± laik± kentìjau nuo a¹trios formos kataro, o ant de¹inìs akies buvo auglys, kuris i¹ dalies dengì mano regìjimo lauk± (laikui bìgant a¹ bþèiau apakusi), a¹ taip pat papra¹iau Vie¹patç padaryti mane sveika ir Jis tai padarì. A¹ niekada daugiau nebesijaudinau dìl jokiù negalavimù. A¹ gavau ¹ç palaiminim± sìdìdama savo vietoje, nors nepra¹iau Gerb. Ericksono maldos. A¹ buvau i¹gijimù liudininke, girdìjau ir skaièiau kitù liudijimus. Beveik prie¹ dvejus metus a¹ ìjau pro nam± netoli nuo Prospecto, Kentuckyje. Ma¾as, liguistas vaikas gulìjo ant gulto kieme, o mama papasakojo man, kad praìjo keturi mìnesiai, o jis vis± savo trump± gyvenim± buvo nesveikas. Jis buvo labai liesas ir negalìjo maitintis, neklykdamas i¹ skausmo. Sekantç sekmadienç a¹ papasakojau Br. Branhamui apie vaik±. Jis su tikinèiaisiais susirinkime meldìsi u¾ kþdikç, o po keleto 15

20 savaièiù a¹ vìl ìjau pro t± nam± ir klausinìjau apie vaik±. Jis taisìsi ir jo svoris augo. A¹ u¾ìjau jo aplankyti, jis maitinosi ir a¹ i¹ tiesù gìrìjausi juo. Yra para¹yta, kad mþsù dangi¹kasis Tìvas davì Savo sþnui Jìzui Kristui vis± gali± danguje ir ¾emìje ir davì Jam vard±, auk¹èiau bet kokio vardo, ir Petras sakì, kad tai buvo Jo vardu, dìl tikìjimo Jo vardu, kaip luo¹ys buvo i¹gydytas prie ventyklos Vartù. iandien daromi ¹ie nuostabþs dalykai tuo paèiu ¹lovingu vardu. Ir kai mes i¹gydomi tikìjimo malda, tai nìra vienintelis palaiminimas, kurç mes gauname, bet su tuo ateina ir nuodìmiù atleidimo u¾tikrinimas. Jok. 5:15. Dìkoju Dievui, kad ¹iandien ¹iame neramiame pasaulyje turime tokius ¾mones kaip Br. Branhamas, Ericksonas, Johnas Sproulas ir kitus, kuriems Dvasia suteikì Dievi¹ko gydymo dovan±. Jìzus Kristus tas pats vakar, ¹iandien ir per am¾ius. Ir Jis yra kaip tik Tas, kuris gali ir yra pasiruo¹ês i¹gydyti mus, taip, kaip Jis skelbì Karalystìs Ger±j± Naujien± ir gydì ¾mones prie¹ devyniolika ¹imtmeèiù. A¹ maèiau rugpjþèio 26 Joan± Gray, ma¾±jç kþdikç, kuris sirgo. Dabar ji jau 27 mìnesiù ir yra visi¹kai sveika. Jìzuje Kristuje Jþsù, G. W. Jones, 705 E. Maple St., Jeffersonville, Ind. Mieli bièiuliai, ir kiti, kurie buvo i¹gydyti, norìtù pateikti savo liudijimus kaip Dievo galios liudininkai, bet mes neturime vietos ¹ioje ma¾oje knygelìje. ie liudijimai pateikti tam, kad paskatintù jus patikìti Jìzumi Kristumi ir pa¾inti jç kaip savo I¹gelbìtoj± ir Gydytoj±. Daug skaitanèiù Biblij± sako: Jei tik a¹ gyvenèiau Biblijos laikais, eièiau pas Jìzù ir Jis man padìtù. Bièiuli, jis yra èia, kad tau padìtù, lygiai toks pat, kaip buvo an± dien±. Tik patikìk vent±ja Dvasia, Ji yra Jìzaus Liudytoja. Tiesiog ten, kur tu esi, pra¹au, patikìk Juo ir tu bþsi i¹gydytas. 16

21 PAMOKSLAS Mþsù tekstas remiasi Izaijo 53:5. Jis buvo su¾eistas dìl mþsù neteisybiù, sumu¹tas dìl mþsù kalèiù. Baudimas dìl mþsù ramybìs krito ant Jo ir Jo randais mes esame pagydyti. Taigi, bièiuliai, Biblija sako: Jo randais mes esame pagydyti. Ir mes sutiksime, kad vis dar turime nuodìmiù atleidim± per praliet± Jo krauj±, k± bebþtume padarê. Kodìl? Jþs sakote, kad tai buvo atpirkime. Argi ne atpirkime buvo ir Jo randai dìl I¹gijimo? Tuomet jei atpirkimas dìl i¹gijimo prarado savo gali±, tada jþs esate savo nuodemìse; nes atpirkimas u¾ jþsù nuodìmes atliktas per t± patç Krauj± i¹ to paties ¾mogaus toje paèioje vietoje tuo paèiu metu t± paèi± dien±. Be to, jþs turìsite pripa¾inti, kad tai veikia kartu, arba kuris nors negalioja. Ne, bièiuli, tu tiki t± patç Jìzù kaip i¹gijimui, taip ir nuodìmiù atleidimui ir atpirkimas turìs tokç patç efekt±. Tai veiks tau bet kuriuo atveju, kai tu tikìsi, kad tai buvo padaryta dìl tavês ¹i± dien±, lygiai kaip tiems an± dien±. Pana¹iai, kaip tu eitum prie upìs persikelti keltu ir matytum kitus besikelianèius, tai kodìl gi tu negalìtum persikelti? Tu neitum pas kelto kapiton± pasiklausti, i¹plauks keltas, ar ne. Tu paprasèiausiai u¾mokìtum u¾ kelionê, çliptum ir atsisìstum. Tai yra, tu pakyli pas vairinink±, kad tave perkeltù per upê. Tokiu paèiu bþdu vyksta Dievi¹kas I¹gydymas: tu matai kitus i¹gijusius ir lygiai taip pats gali bþti i¹gydytas. Tiktai eik pas Jìzù. iuo atveju kelionìs kaina yra tikìjimas, be to, tai yra pakilimas pas Jìzù, kad kiaurai tave per¾velgtù. 17

22 O, broli ir sese, patikìk Juo, tu taip pat gali bþti i¹gydytas. Stebuklù dienos dar nepraìjo tiems, kurie tiki, tai nepraìjo. Kokç pirm± dalyk± jþs padarote, kai planuojate piknik±? Jþs pasiimate motinos kalendoriù ir ¾iþrite, ar t± dien± kalendorius numato lietù ar ger± or±. Jei tai bus giedra, jþs apsid¾iaugsite. Tuomet sakysite: Mes ruo¹ime piknik± t± dien±. Jþs prisipirksite u¾kand¾iù ir pasiruo¹ite i¹vykai vien tik todìl, kad kalendorius prane¹ì giedr±. O, broli ir sese, tu daugiau tiki kalendoriumi, kodìl tu negali patikìti Dievo od¾iu? Atmink, kad Dievas visuomet turi tikinèiùjù, kodìl tu tuojau pat nenori tapti vienu i¹ jù? Perskaityk Morkaus 16 ir pamatysi, kad paskutinis paliepimas, duotas ba¾nyèiai, buvo gydyti serganèiuosius. Jis pasakì: Ir tie ¾enklai lydìs tuos, kurie tiki. Jeigu jþsù ba¾nyèia sako, kad jie tiki, o ¾enklai nelydi, tuomet, pagal Dievo odç, jie netiki. Papra¹yk ¹iandien kieno nors parodyti ger± tikinèiojo pavyzdç, tau nurodys ¾mogù, u¾imantç auk¹t± visuomeninê padìtç. T±, kuris daug deda ç aukù lìk¹telê. O, mano bièiuli, kai kurie apie Diev± tei¹mano ne daugiau, nei Hottentotas apie Egipto naktç, o kai kurie i¹ jù yra nepriekai¹tingi seminarijù auklìtiniai. Bet tu neturi bþti mokytas ¾mogus, kad pa¾intum Diev±. Taèiau tu turi padaryti daugiau, negu daugelis jù tu turi tikìti, ir jei tikìsi, tie ¾enklai i¹ Morkaus 16:17-18 lydìs tave, nes Jìzus pasakì, kad jie lydìs. Atmink, Morkaus 16 sakoma skelbti Ger±j± Naujien± visai kþrinijai. Jþs galite paklausti: Br. Branhamai, kas yra ta Geroji Naujiena, kad ¾inotume, turime mes j±, ar ne. Ar tai yra odis? Paulius pasakì, kad Geroji Naujiena ateina pas mus ne tik ¾odyje, bet ir per ventosios Dvasios Gali± bei Pasirei¹kim±. Be to, ar tu neturi turìti ventisios Dvasios Galios, kad pasireik¹tù ¹ie ¾enklai i¹ Morkaus 16? 18

23 Pa¾velk su manimi ç 2-± Timotiejaus 3 skyriù ir pamatysi, kad ventoji Dvasia sako, kad paskutinìmis dienomis ¾monìs turìs dievobaimingumo pavidal±, bet atmes josios jìg±, ir Biblija tau sako nusigrê¾ti nuo tokiù ¾moniù. Argi tai ne ¾enklas, kad mes gyvename paskutinìmis dienomis? monìs atmeta gali± i¹gyti ir tapti tokiais nepriklausomais nuo nuodìmiù. Ba¾nyèios tampa tokiomis ¹altomis, kad termometras nusileid¾ia iki ¹e¹iasde¹imties ¾emiau nulio. Tu negali patirti pergalìs ir Dievi¹ko Gydymo poveikio kartu su kortù kalade ar cigaretìmis. Kai kas ç ba¾nyèi± sekmadienio ryt± eina su did¾iuliu cigaru burnoje, atrodantys tarsi beragiai Texaso jautukai. odis sako i¹sikuopti nuo visokiù ne¹varumù. O, broli, nusigrê¾k nuo pasaulieti¹kù dalykù ir tarnauk Dievui. Tuomet Jis leis tau vaik¹èioti Savo ventumo tiesiu keliu, kaip Izaijas kalbìjo 35-ame skyriuje. Jei kas nors tau duotù pa¹to perlaid± doleriù, tu i¹kart pradìtum d¾iþgauti. Jei a¹ paklausèiau tavês, kodìl tu esi toks laimingas, tu atsakytum, kad turi doleriù. Jei a¹ tuo suabejoèiau, tu paduotum man t± pa¹to perlaid±. Jei a¹ pasakyèiau, kad tai tìra popieriaus gabalìlis su u¾ra¹u, tu nedelsiant atsakytum, kad èia turi bþti doleriù, padìtù Jungtiniù Valstijù vyriausybìs ç bank± anksèiau, nei buvo i¹ra¹yta pa¹to perlaida, todìl vyriausybì j± padengs. Be to, ¾inok: Jokþbas 5:14 sako, kad tikìjimo malda i¹gelbìs ligonç. Tu gali pasakyti, kad tai tik poperius su u¾ra¹u. Taèiau, broli, visas Dangus remiasi Biblija. Kai tu skaitai Jo odç, atmink, kad ¹is pa¾adas yra tau. Taigi, pradìk d¾iaugtis ir tikìti, ir Jis i¹gydys tave. Jis yra tas pats Dievas ¹iandien ir per am¾ius. Amen. 19

24 I¹leista anglù kalba apie 1940-tuosius. Perspausdinta anglù kalba I¹leista lietuviù kalba Galite ra¹yti mums lietuviù kalba: EHTOOVALON SANOMA RY PL 159, HELSINKI SUOMIJA Anglù kalba: VOICE OF GOD RECORDINGS P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana U.S.A. 20

25 Copyright notice All rights reserved. This book may be printed on a home printer for personal use or to be given out, free of charge, as a tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored in a retrieval system, translated into other languages, or used for soliciting funds without the express written permission of Voice Of God Recordings. For more information or for other available material, please contact: VOICE OF GOD RECORDINGS P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA U.S.A.