SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į PASLAUGŲ AUTOSERVISĄ, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Nr. NDP-19.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į PASLAUGŲ AUTOSERVISĄ, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Nr. NDP-19."

Transkriptas

1 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, Šilutėje, Pramonės g.e, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ, PROJEKTINII PSIŪLYMI Nr. NDP PP Statinio paskirtis, pavadinimas: prieš rekonstravimą sandėliavimo; po rekonstravimo paslaugų autoservisas; statinio, unikalus Nr ; Statinio kategorija: prieš ir po rekonstravimo - neypatingasis Statytojas: UB Hidrama Projektuotojas: Direktorius, kvalifikaijos atestato Nr. 695 Statinio arhitektės: Kvalifikaijos atestato Nr. 695 Kvalifikaijos atestato Nr.095 Statinio inžinierius UB Nemuno deltos projektai V. damonis G. Tamošaitis Šilutė, 09m.

2 UB Nemuno deltos projektai ŠILUTĖ, PRMONĖS G.E, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ- PROJEKTINII PSIŪLYMI BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIRŠTIS TEKSTINII DOKUMENTI Eilės Lapų Lapų Dokumento pavadinimas Dokumento žymuo Nr. sk. Nr.. Bylos dokumentų žiniaraštis NDP PP-BDŽ. iškinamasis raštas 4 NDP PP-R -6 BRĖŽINII. Situaijos planas NDP PP-B- 7. Sklypo sutvarkymo planas M:00 NDP PP-B- 8. Pirmo aukšto planas M:00 NDP PP-B ntro aukšto planas M:00 NDP PP-B Fasadai, pjūviai M:00 NDP PP-B-5 6. Vizualizaijos NDP PP-B-6, statinio arhitektė, kvalifikaijos atestato Nr. 695 NDP PP-BDŽ-

3 UB Nemuno deltos projektai ŠILUTĖ, PRMONĖS G.E, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ- PROJEKTINII PSIŪLYMI IŠKINMSIS RŠTS Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; Žemės sklypų, esančių Pramonės g.ir Pramonės g.5b, Šilutėje, detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administraijos direktoriaus įsakymu Nr.-948 (publikuojamas ); Žemės sklypo ir statinių nekilnojamo turto registro entrinio duomenų banko ir kadastrinių matavimų duomenimis; Topografinis planas, atliktas UB KRS suderintas ; Pastato esamos būklės apžiūros ir vertinimo duomenimis, 09m. balandžio mėn.; Normatyviniais statybos tehniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.. Bendrieji duomenys.. Duomenys apie žemės sklypą dresas - Šilutė, Pramonės g.e; Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:06; Šilutė, Pramonės g.e; sklypo plotas 9m ; paskirtis kita; naudojimo būdai: - komerinės paskirties objektų teritorijos; sklypas nuosavybės teise priklauso Statytojui; Sklypas nepatenka į kultūros vertybės teritorijas ar apsaugos zonas. Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas, Natūra 000 tinklui priskiriamas teritorijas; Privažiavimas prie sklypo Pramonės gatve ir vidiniu kvartalo įvažiavimu (akligatviu), esančiu tarp sklypų Pramonės g. ir 5; Įvažiavimas ir aptarnavimas esami įvažiavimai - iš minėto vidinio kvartalo įvažiavimo (akligatvio) sklypo šiaurės vakarinėje pusėje ir kitas įvažiavimas rytinėje pusėje - iš Pramonės gatvės per sklypą Pramonės g. ( servitutai nenustatyti); aptarnavimo aikštelės išsidėsčiusios abiejuose pastato pusėse prie kiekvieno iš įvažiavimų; Esami sklypo inžineriniai tinklai sklype yra įvadiniai inžineriniai tinklai vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros; ryšių; šilumos; magistraliniams inžineriniams tinklams nustatytos speialiosios sąlygos; Esami želdiniai palei sklypo vakarinė ribą palei įvažiavimą auga keturi medžiai; sklypo kadastriniame plane prie pastato vakarinės pusės pažymėtų medžių nebėra; kuriems medžiams nustatyta speialioji sąlyga neaišku; Esami sklypo funkiniai, tehniniai ir paskirties duomenys: Sklypo plotas 9m užstatytas plotas 85m užstatymo tankis % pastatų bendrasis plotas 5,m užstatymo intensyvumas - % želdynų plotas 85m (54%) automobilių stovėjimo vietų registruotų kiemo aikštelių su automobilių stovėjimo vietomis nėra;.. Duomenys apie sklype esančius statinius Pastatas sandėlis, unikalus Nr ; pažymėjimas kadastrinių duomenų plane Fp; statinio paskirtis sandėliavimo; statinio kategorija kadastro duomenimis nenustatyta, pagal esamų duomenų vertinimą neypatingasis; pastatas rekonstruojamas, keičiant paskirtį į paslaugų autoservisą; Kiti inžineriniai statiniai kiemo statiniai kuro isterna (5vnt.), unikalus Nr , pažymėjimas kadastrinių duomenų plane nėra; pažymėjimo žemės sklypo kadastriniame plane nėra; topografinių tyrinėjimų plane nėra; statinys nugriautas (išmontuotas), tačiau neišregistruotas; NDP PP-R-

4 UB Nemuno deltos projektai ŠILUTĖ, PRMONĖS G.E, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ- PROJEKTINII PSIŪLYMI.. Teritorijų planavimo dokumentų duomenys: Sklypas patenka į teritoriją, kuriai galioja Žemės sklypų, esančių Pramonės g. ir Pramonės g.5b, Šilutėje, detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administraijos direktoriaus įsakymu Nr Sklypas suformuotas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu padalijus žemės sklypą, kuris detaliajame plane žymimas - Sklypas. Detaliuoju planu Sklypui nustatyti reglamentai: užstatymo tankis - 0% užstatymo intensyvumas 50% pastatų aukštis m reglamentas a - želdynų plotas - 7% reglamentas b želdinių vieta- želdinti medžiais, dekoratyviniais krūmais, veja, įvertinant inžinerinių tinklų išsidėstymą; reglamentas pastatų blokavimas per ugniasienes; reglamentas d pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė ne žemesnė nei C; statinių statybos zona; statinių statybos linija; įvažiavimas išvažiavimas.. PROJEKTINIŲ PSIŪLYMŲ SPRENDINII Suformavus prie pastato atskirą sklypą, pasikeitė pastato savininkai ir pastate vykdoma bei planuojama ūkinė veikla. Planuojama ūkinė veikla didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motoiklų remontas, variklinių transporto priemonių tehninė priežiūra ir remontas, visos autoserviso paslaugos, automobilių detalių automobilių mazgų didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įvertinus sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą - komerinės paskirties objektų teritorijos, suplanuotai ūkinei veiklai įgyvendinti Statytojas planuoja - esamą sandėliavimo paskirties pastatą sandėlį rekonstruoti, keičiant pastato paskirtį į paslaugų autoservisą... Sklypo planas Sklypo forma (siauras ilgas sklypas), susiformavusi sklypo vidinė infrastruktūra (pastato aptarnavimas iš dviejų atskirų įvažiavimų, nesant galimybei dėl sklypo konfigūraijos jų sujungti aptarnavimo keliu), gaisrinės saugos reikalavimai - padiktavo sklypo funkinius sprendinius: pastato išplėtimą šiaurės kryptimi, dėl priešgaisrinio atstumo nuo gretimybėse esančio pastato atsisakant pastatų blokavimo per ugniasienes (reglamentas ); įvažiavimų į sklypą vietas - paliekamas esamas iš vidinio kvartalo įvažiavimo (akligatvio) sklypo šiaurės vakarinėje pusėje ir projektuojamas naujas iš vidinio kvartalo įvažiavimo (akligatvio) sklypo šiaurės rytiniame kampe (atsisakant įvažiavimo per gretimą kitam savininkui priklausantį sklypą); esamos aptarnavimo aikštelės abiejuose pastato pusėse, skirtos aptarnaujamiems automobiliams, sutvarkomos įrengiant naujas dangas, sujungiamos pėstiesiems skirtais takais; projektuojama kiemo aikštelė plotas - 96m ; statinio paskirtis kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija II grupės nesudėtingasis; kad užtikrinti saugumą sklypas numatytas aptverti; projektuojama tvora ilgis 8m; aukštis,60m; statinio paskirtis kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija I grupės nesudėtingasis; želdinių vieta sklype iš esmės nekeičiama ( pasikeičia tik jos konfigūraija) paliekama žalioji zona veja su medžiais, augančiais sklypo šiaurinėje pusėje palei įvažiavimo akligatvį; Želdynų plotas sklype suprojektuotas ir atitinka detaliojo plano reglamentą a suprojektuotas želdynų plotas - 4%. Sklypas pritaikomas žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR.0.0:00 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms reikalavimais. Sklypo inžineriniai tinklai Sklypo inžineriniai tinklai pertvarkomi pagal naujus vidaus inžinerinių sistemų poreikius, vadovaujantis prisijungimo sąlygomis. NDP PP-R-

5 UB Nemuno deltos projektai ŠILUTĖ, PRMONĖS G.E, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ- PROJEKTINII PSIŪLYMI Bendrieji sklypo rodikliai - sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:06 prieš rekonstravimą / po rekonstravimo sklypo plotas 9m ; sklypo užstatymo plotas 85 / 654m sklypo užstatymo tankis / 0% pastato bendrasis plotas 5,/ 67,4m sklypo užstatymo intensyvumas / 8% apželdintas sklypo plotas 85 / 464m, t.y. % ; automobilių stovėjimo vietų skaičius nėra / 7; (prie administrainės dalies 4 vietos, iš kurių vieta ŽN; prie remonto dirbtuvių dalies vietų); Suprojektuoti sklypo užstatymo reglamentai, kurie atitinka detaliuoju planu nustatytus: užstatymo tankis - 0% (leistinas detaliuoju planu - 0%) užstatymo intensyvumas 8% (leistinas detaliuoju planu - 50%) pastatų aukštis 0m (leistinas detaliuoju planu -m) reglamentas a - želdynų plotas - % (leistinas detaliuoju planu ne mažiau 7%) reglamentas d - pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė ne žemesnė nei C taikomas sklype projektuojamam statiniui; Tikslinami detaliuoju planu nustatyti reglamentai: reglamentas b želdinių vieta - želdinti medžiais, dekoratyviniais krūmais, veja, įvertinant inžinerinių tinklų išsidėstymą; statinių statybos zona; statinių statybos linija; įvažiavimas išvažiavimas (vieta); reglamentas pastatų blokavimas per ugniasienes sklype projektuojamam statiniui netaikomas; Kad patikslinti šiuos reikalavimus, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 8 str. 8d. 8. Detaliuosiuose planuose nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir soialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikainių koridorių ribos, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikaijų išdėstymo prinipai, joms funkionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar speialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, savivaldybės administraijos direktoriaus sprendimų statinio projekto rengimo metu. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija, jai pateikiant statinio projekto sklypo sutvarkymo dalį (sklypo planą)... rhitektūra ir konstrukijos Siekiant suformuoti vieningą arhitektūrinį sprendinį, konteksto tūrius bei įvertinant pastato tehnologinius poreikius formuojami savo dydžiu skirtingi pastato tūriai, apjungiant juos spalviniu sprendimu, kurį taip pat padiktavo aplinkos kontekstas vyraujantys pilki tonai. tskirų tūrių fasado plokštumoms pasirinktos pilkos kompoziinės plokštės. Pastato administrainė dalis išskiriama raudonos spalvos kompoziinėmis plokštėmis su dideliais vitrininiais langais, taip suformuojant aiškų patekimą į pastatą. Pastatas projektuojamas B energinio naudingumo klasės. Pastato dalys administrainė ir prekybos- pritaikomos žmonių su negalia poreikiams vadovaujantis STR.0.0:00 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms reikalavimais Senoji pastato dalis yra mūrinė, dengta g/b plokštėmis, numatytas išorinių atitvarų šiltinimas, taikant vėdinamą išorinę termoizoliainę sistemą, apdaila metalo plokštės. Išplečiama pastato dalis projektuojama laikanti konstrukija g/b kolonos ir sijos; išorės sienos daugiasluoksnės metalo plokštės; laikanti stogo konstrukija metalinė; NDP PP-R-

6 UB Nemuno deltos projektai ŠILUTĖ, PRMONĖS G.E, REKONSTRVIMO, KEIČINT PSKIRTĮ Į PSLUGŲ UTOSERVISĄ- PROJEKTINII PSIŪLYMI.. Pastato tehnologija ir inžinerinės sistemos Pastato tehnologiniai sprendiniai senojoje pastato dalyje numatytos dvi remonto dirbtuvių patalpos ir automobilių detalių parduotuvė. Išplečiamoje dalyje atskiruose tūriuose numatytos didelė ir erdvi remonto dirbtuvių patalpa bei administrainės buitinės patalpos, įrengiant jas dviejuose pastato aukštuose. Pastato vidaus inžinerinės sistemos projektuojamos pagal numatytą pastato tehnologiją bei norminius reikalavimus..4. Bendrieji statinio rodikliai Statinys 0 autoservisas, pastato unikalus Nr ; prieš rekonstravimą / po rekonstravimo bendrasis plotas* 5, / 67,4m pagrindinis plotas 44,59 / 58,8m pagalbinis plotas 90,5 / 5,59m tūris* / 4m užstatymo plotas* 85 / 654m aukštų skaičius* - / aukštis* 4,50 / 0,00m paskirtis sandėliavimo / paslaugų kategorija neypatingasis (esama, nekeičiama), statinio arhitektė, kvalifikaijos atestato Nr. 695 PDV, statinio arhitektė, kvalifikaijos atestato Nr.095 Inžinierius G. Tamošaitis NDP PP-R- 4

7 4 9 vv KS-770 Š SITUCIJOS PLNS M :5000 ŠV V ŠR R PR P N MN 8867/6:8 0 sb d00 PE d50 Bet d000 PE d Bet d kV Met MN xmet d50 xmet d50 6,5 0.40kV Met 0.40kV Met 0 sb d00 5, sb d00 Met d0 sb d00 Bet d000 xpe d N MN PE d50 xmet d kV Met 0.40kV Met 0.40kV Met 0.40kV Met 0.40kV Met 0 sb d00 xpe d 0 5,0,5 0.40kV Met0.40kV Met sb d00 sb d00 4,4 7,9 sb d00 Cxd00 Cxd00 sb d /6:8 7/ / X= Y= Lietuvos Respublikos teritorijos M:0 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT0LT Naionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 0-0m. SUTRTINI ŽYMĖJIMI: - žemės sklypas, Pramonės g. E, Šilutė - projektuojama pastatas TESTTO NR PROJEKTUOTOJS UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI BRĖŽINYS Situaijos planas M :000 Laida lt. STTYTOJS UB HIDRM DOKUMENTO ŽYMUO NDP PP-B- Brėžinys Brėžinys

8 V ŠV Š P ŠR PR R SKLYPO SUTVRKYMO PLNS M :00 N MN rekonstruojamas pastatas; - kiemo aikštelė; - tvora; EKSPIKCIJ TECHNINII-EKONOMINII RODIKLII: Sklypo plotas: 9m² Užstatytas sklypo plotas: --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: 85 m² / 654 m² 8867/6:8 Sklypo užstatymo tankumas: --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: Sklypo užstatymo intensyvumas: --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: % / 0 % % / 8 % 0 sb d00 PE d50 xmet d50 6,5 4 Bet d000 PE d 0.40kV Met 0.40kV Met 0 sb d00 9 vv.5 5, sb d Met d0 sb d00 Bet d kV Met MN xmet d50 N Bet d000 xpe d 0.40kV Met 0.40kV Met MN PE d kV Met 0.40kV Met 0.40kV Met 6 0 xpe d 0 5 4,4 5,0 xmet d50 sb d00 sb d00sb d00 sb d00 7,9,5 TESTTO NR KS kV Met0.40kV Met PROJEKTUOTOJS Cxd00 Cxd00 sb d50 UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV pželdintas sklypo plotas: --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos sklype: --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: STTINYS 0 - REKONSTRUOJMS PSTTS - pastato bendrasis plotas* --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: - pastato pagrindinis plotas* --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: - pastato pagalbinis plotas* --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: 8867/6:8 - pastato tūris* --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: - pastato aukštų skaičius --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: - pastato aukštis* --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: -pastato užstatymo plotas --prieš rekonstrukiją / po rekonstrukijos: STTINIO PROJEKTO PVDINIMS BRĖŽINYS SUTRTINII ŽYMĖJIMI - projektuojamo sklypo riba; - įvažiavimo į sklypą vieta; - įėjimo į pastatą vieta; - rekonstruojamas pastatas; - apželdintas sklypo plotas; - projektuojama asfalto danga; - projektuojama betoninių trinkelių danga; - projektuojama tvora; - esami medžiai; - sodinami meždiai; - šalinami medžiai; Sklypo sutvarkymo planas M :00 85 m² / 464m² 54% /% nėra / 7vnt. 5,m² / 67,4m² 44,59m² / 58,8m² 90,5m² / 5,59m² 080m³/ 4m³ / 4,50m / 0,00m 85m² / 654m² Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI Laida lt. STTYTOJS UB HIDRM DOKUMENTO ŽYMUO NDP PP-B- Brėžinys Brėžinys

9 Š PIRMO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ PIRMO UKŠTO PLNS M:00 Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Pagrindinis plotas m² Pagalbinis plotas m² H G E D C B m².06m² m² 0 4.0m² m² m² 0.4m² m² m² m² m² m² H G F D C B 0. Dirbtuvės Laukiamasis Darbuotojų poilsio patalpa Darbuotojų persirengimo pat San. mazgas Lankytojų san. mazgas Dirbtuvės Parduotuvė Persirengimo patalpa San mazgas 4.0. Dušinė.06. Dirbtuvės 50.5 PIRMO UKŠTO SKIČIUOJIEJI PLOTI Pagrindinis plotas Pagalbinis plotas 5.85 Bendrasis plotas SUTRTINII PŽYMĖJIMI x x x x x x Esamos atitvaros rdomos atitvaros Projektuojamos mūrinės atitvaros Projektuojamas apšiltinimo sluoksnis TESTTO NR lt. PROJEKTUOTOJS UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV STTYTOJS UB HIDRM STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI BRĖŽINYS DOKUMENTO ŽYMUO Pirmo aukšto planas M :00 NDP PP-B- Laida 0 Brėžinys Brėžinys

10 Š NTRO UKŠTO PLNS M: Patalpos Nr. NTRO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKCIJ Patalpos pavadinimas Pagrindinis plotas m² Pagalbinis plotas m² 0. San. mazgas Tehninė patalpa Kabinetas 40. H H NTRO UKŠTO SKIČIUOJIEJI PLOTI Pagrindinis plotas 40. Pagalbinis plotas 9.74 Bendrasis plotas E B m² m² m² G F D C B C SUTRTINII PŽYMĖJIMI x x x x x x Esamos atitvaros rdomos atitvaros Projektuojamos mūrinės atitvaros Projektuojamas apšiltinimo sluoksnis TESTTO NR lt. PROJEKTUOTOJS UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV STTYTOJS UB HIDRM STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI BRĖŽINYS DOKUMENTO ŽYMUO ntro aukšto planas M :00 NDP PP-B-4 Laida 0 Brėžinys Brėžinys

11 FSDS TRP ŠIŲ H- M:00 FSDS TRP ŠIŲ -H M: HIDRM HIDRM H H FSDS TRP ŠIŲ 6- M: PJŪVIS C-C M: HIDRM UTODLIŲ PRDUOTUVĖ HIDRM E B FSDS TRP ŠIŲ -6 M:00 PJŪVIS - M: TESTTO NR PROJEKTUOTOJS UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV 6 STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI BRĖŽINYS Fasadai tarp ašių -H, H-, -6, 6- Pjūviai -, - M:00 Laida 0 lt. STTYTOJS UB HIDRM DOKUMENTO ŽYMUO NDP PP-B-5 Brėžinys Brėžinys

12 TESTTO NR PROJEKTUOTOJS UB "Nemuno deltos projektai" Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks , tel , 6645, PDV STTINIO PROJEKTO PVDINIMS Šilutėje, Pramonė g.e, rekonstravimo, keičiant paskirtį į paslaugų - PROJEKTINII PSIŪLYMI BRĖŽINYS Vizualizaijos Laida 0 lt. STTYTOJS UB HIDRM DOKUMENTO ŽYMUO NDP PP-B-6 Brėžinys Brėžinys