DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO"

Transkriptas

1 Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Į R2-(E)-3515 DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO AB Energijos skirstymo operatorius (toliau Bendrovė) susipažino su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau Taryba), parengtu ir viešajai konsultacijai pateiktu derinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo O3E-468 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo (kuriuo patvirtintas Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas (toliau Aprašas)), pakeitimo projektu (toliau Nutarimo projektas). Bendrovės pastabos ir pasiūlymai Nutarimo projektui išdėstyti pastabų ir pasiūlymų lentelėje (pridedama), kurią prašome įvertinti ir atsižvelgti. PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų lentelė, 5 lapai. Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas Vitalija Rupulytė, , el. p. Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo tel arba * Nemokama elektros sutrikimų linija 1852 Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804 Svetainė *ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius Įmonės rekvizitai AB Energijos skirstymo operatorius Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva El. p. Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas LT Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje:

2 AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (TOLIAU ESO ARBA BENDROVĖ) PASTABOS IR PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-468 DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTUI (TOLIAU NUTARIMO PROJEKTAS) 2020 m elektros energijos garantinio tiekimo prie vidutinės įtampos tinklų prisijungusiems vartotojams; elektros energijos garantinio tiekimo prie žemos įtampos tinklų prisijungusiems vartotojams; Atsižvelgiant į tai, kad nustatant ESO viršutines elektros skirstymo kainų ribas 2019 metams, pajamų lygyje (neatsižvelgiant į kitas pajamas, efektyvumą ir investicijų grąžą, viršijančią Tarybos nustatytą) garantinio teikimo veikla sudarė 0,08 proc. elektros skirstymo veiklos vidutinės ir žemos įtampos pajamų lygio, taip pat atitinkama tendencija buvo vertinant kainų viršutines ribas 2020 metams, siūlome šios veiklos, kaip sudarančios nereikšmingą dalį, atskirai neišskirstyti pagal įtampas. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad garantinio tiekimo paslaugos terminas yra apribotas laike, t. y. garantinis tiekimas privalo būti užtikrintas maksimaliai pusę metų, tačiau klientai pasibaigus šiam terminui nėra atjungiami ir paslauga teikiama toliau (LR elektros energetikos įstatymo 44 str. 2 d. 1 p.). Darytina išvada, kad garantinis tiekimas negarantuos pastovių pajamų ir sąnaudų tai yra tik trumpalaikis sprendimas užtikrinti energijos tiekimą. Bendrovė siūlo neskaidyti apskaitoje garantinio tiekimo į atskirus verslo vienetus pagal įtampas, kadangi garantinis tiekimas bendrai nesudaro reikšmingos dalies skirstymo veikloje, o skaidymas sukurtų papildomos administracinės naštos elektros energijos garantinio tiekimo prie vidutinės įtampos tinklų prisijungusiems vartotojams; elektros energijos garantinio tiekimo prie žemos įtampos tinklų prisijungusiems vartotojams; ilgalaikio turto (bet kurios kategorijos) vertės pokytį dėl nekilnojamojo turto vertinimo rezultato. Prašome paaiškinti, kokiais atvejais ir kurio turto vertinimo rezultatas negali būti paskirstomas reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) ilgalaikio turto (bet kurios kategorijos) vertės pokytį dėl nekilnojamojo turto vertinimo rezultato. 1

3 Bendrovės nuomone, aptariamas papunktis dubliuojasi su šiuo metu galiojančios redakcijos Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo papunkčiu, todėl siūlome šio punkto atsisakyti nebaigtos statybos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas. Bendrovės nuomone, papunktis nėra korektiškas, kadangi pagal finansinės apskaitos standartus nebaigtai statybai nėra skaičiuojamos nusidėvėjimo, be to toks reikalavimas nėra apibrėžtas ir reguliacinėje apskaitoje, todėl siūlome šio papunkčio atsisakyti. 4. Bendrovės finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (toliau TFAS). Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16 Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartas Nuoma. Sąnaudos, susijusios su ilgalaikėmis nuomos sutartimis (pvz., ilgalaikės patalpų nuomos), Bendrovės finansinėje atskaitomybėje turėjo būti perkeltos prie nusidėvėjimo sąnaudų, atitinkamai pripažįstant Bendrovės finansinėse ataskaitose turtą, susijusį su šiomis sutartimis. Atsižvelgiant į vykusias diskusijas šiuo klausimu su Taryba, nustatant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas šios yra vertintinos kaip OPEX. Atsižvelgiant į skirtingą šių sąnaudų vertinimą finansiniu ir reguliaciniu aspektais bei siekiant teisinio aiškumo, siūlome detalizuoti jų atspindėjimą reguliacinėje atskaitomybėje ir atitinkamai papildyti Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą. PRIEDAS nebaigtos statybos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas 1. II.15. II.15.1 NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS* Labdara, parama, švietimas (išskyrus pagal teisės aktų reikalavimus) Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitų formoje nepaskirstomų sąnaudų grupavimas ir sąrašas nesutampa su šiuo metu galiojančios Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo aktualios redakcijos 30 punkto grupavimu. Bendrovės nuomone, vienodas II.15. II.15.1 II.15.2 NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS* Labdara, parama, švietimas (išskyrus pagal teisės aktų reikalavimus) Beviltiškas skolas Beviltiškos skolos Baudas, delspinigius 2

4 II.15.2 II.15.3 II.15.4 II.15.5 II.15.6 II.15.7 II.15.8 II.15.9 II II Beviltiškos skolos Priskaitytos baudos ir delspinigiai Tantjemos Narystės, stojamųjų įmokų (išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo) Reprezentacijos (išskyrus III.11.7 p. sąnaudas) Palūkanų ir finansinės investicinės veiklos Ilgalaikio turto palaikymo Ilgalaikio turto nusidėvėjimo Nebaigtos statybos ilgalaikio turto Kitos nepaskirstomos (nurodyti) sąnaudų grupavimas padėtų išvengti sąnaudų priskyrimo interpretacijų ir palengvintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu O3E-386 patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 8.3 priedo pildymą. Pateikiame Bendrovės siūlomą skaidymą Siūlomų pakeitimų skiltyje. II.15.3 II.15.4 II.15.5 II.15.6 II.15.7 II.15.8 II.15.9 Priskaitytos baudos ir delspinigiai Paramą, labdarą ir vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus Tantjemos Narystės, stojamųjų įmokų (išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo) Reprezentacijos (išskyrus III.11.7 p. sąnaudas) Palūkanų ir finansinės investicinės veiklos Palūkanų ir finansinės investicinės veiklos Konsultacines sąnaudas, išskyrus sąnaudas, kurios yra susijusios su reguliuojama veikla ir atitinka bent vieną iš Aprašo 30.7 punkte nurodytą kriterijų. Ilgalaikio turto palaikymo Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, kurios nėra vertinamos Komisijos patvirtintuose Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu O3-75 Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, kompensacijos vartotojams už laiku neatstatytą elektros energijos persiuntimą, materialinės žalos žemės savininkams, kurių nuosavybės teise 3

5 II II II II II II II II II priklausančios valdos yra netoliese pažeidimo šaltinio arba pažeidimo šaltinis yra tose ribose Nebaigtos statybos ilgalaikio turto Pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų Kitos nepaskirstomos (nurodyti) Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo Sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, t. y. salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio, prabangos prekių įsigijimo Elektros energetikos įmonės vertybinių popierių listingavimo išlaidos Informacijos skelbimo, išskyrus tas, kurios patirtos dėl teisės aktų reikalavimų Personalo įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei kitos išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas privalomas išmokas Sąnaudos, susijusios su atidėjiniais Sąnaudos patirtos dėl elektros energetikos įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo Papildomo draudimo, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų 4

6 II II II elektros energetikos įmonės (darbuotojų) veiksmų, t. y. draudžiamasis įvykis atsiranda, dėl elektros energetikos įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar elektros energetikos įmonė (pvz.: vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, ilgalaikio turto palaikymo, išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei įmonė pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo Nusidėvėjimo (amortizacijos) pagal Aprašo punktus Kitos nepaskirstomos (nurodyti) 5