DEL DOKUMENTIT TEIKIMO PRIDEDAMA: teikia 2020 metu II ketvirdio tarpiniq. finansiniq ataskaitq rinkini. 'Valentina Demidenko.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DEL DOKUMENTIT TEIKIMO PRIDEDAMA: teikia 2020 metu II ketvirdio tarpiniq. finansiniq ataskaitq rinkini. 'Valentina Demidenko."

Transkriptas

1 RGJALAS BUS SU CAMAS JAV$ RAJ SCU\L U PASLAUGU C] RAS BiuZetie istig, Chemikq g. 73,LT Jv, tel./fks. (8 349) , el. p. Dumeys kupimi i sugjmi Juiiiq smei egiste, ks 30029'122 Jvs j sviv.lybes Fisq i biuzet slyius veej i Dutei Petieei t\ S DL DKUMTT TKM fisiiq tskitq ikii. Jvs j siliiq pslugq ets teiki 2020 metu ketvii tpiiq PRDDAMA: 1. Fisies btkles tskit - 2pi; 2. Veikls ztilttt4tskit - 1 lps; 3. AiSkimsis 5ts - 1 ls. Diekte 'Vleti Demiek Pu5e: buhltee Mij Skeiee, tel. (8 349) 33 23

2 JAVT] RAJ SCTALTU PASLAUGU CTRAS ASKAMASS R.t5s PAGAL zlzlw.z, 30 D. DTMS. B]{DRJ DAL,S 1. Jvs j siliiq pslugq et beji lis pteikt20lg m. guzi 31. fisiiq tskitq ikiyj e. Viutiis butjq skiius pe tskitiiliktpi buv Jvs j siliiq pslugq ets etui ktliujmtfiq, sijutqjq i kt. bjektq. APSKATS PLTKA Apskits plitik pteikt Jvs j sililiq pslugq et 2019 m. guzi 31. fi siiq tskitq ikiyj e. ASKAMJ Sl PASTABS Pe tskitii liktpi Jvs j siliiq pslugq ets gv fisvim sumq uz 04389,80 ( isskyus etlygitii gutqtulfl. 5 vlstybes biuzet -2400,2 " epiigiim tutui -328,73 ( tsg,ms), kitms i5lims ,53. etlygitii guts tuts - 48,40. 5 svivlybes biuzet ,18. epiigiim tutui - i5lims ,0 etlygitii guts tuts ,40 " 5 S biuzet ,1. gut fisvim sum kitms islims. 1319,08 ( tsgms), kitms 5 kitq Sltiiq - 151,20 kitms islims. Diekte Vleti Demiek CBBAS veej Ret eikiee Pege: CBBAS buhh.ee Mij Skeiee

3 FR1 2 2-j VSAFAS,,Fisius b[ls tskit" 2 p ies (Zemesij lygi vie5j sektius subjktq, i3sk5,us ml(esi! fus i istekliq fbus, [isi0s bules tskits fm) Jvs j siliiq pslugq ets (viesj sekius subjekt b viesj sektius subjeke gupes pvliims) fm. ks , Chemiku 13. Jv (viesj sektlius subjekt, pegusi fisies bukles lskit? (ksliutq4 lisies bukles tskit4), k(ls, ess) FASS BUKLS \TASKAT.A, PAGAL 2020 m, bizeli m DUMS Pteiki vliut i likslums: euis il.. Stipsii Pstbs, Pskuti0 tsk iti i liktpi ie PskutiC pjusi tskiti i liktpi ie ,. LGALAKS TUR,TAS 473, t, emteilusis tuts tt, 1293,23 Ll Plets bi 0,00 0,0( 2 Pgmie ig i js lieijs 11, 1293,21 J Kits emteilusis tuts 0,00 0,0 t4.lebigti pjekti i iskstiii mkejimi 0,00 0,0 5 PestiZs 0,00 0,0 lglikis mteilusis tuts 3119,s2,is1 4 2 Leme Pstti 0,0( 00 3 lfstuktiis i kiti sttiii 0,0( 0,0 Lt4 ekilj msis kultiis vetybs 0,0( 0,0 [5 MSis i jegiii 25917,0t 2391,22 Tspt piemes 282, ,1 7 Kilj msis kultds vetybes 0,0( 0,00 8 Bli i biu jg 10283, ,0 l9 Kits ilglikis mteilusis tuts 23,9', tls0 il10 ebigt sttyb i iskstiii mke.jimi 0,0( 0,00 lgtikis fi siis tuts 0.0( 0,00 V Mieliii isteklii i kits ilelikis tuts 0,0( 0,0 B, BLGS TURTAS 0,0{ 0,0( TRUMPALAKS TURTAS 19244,4', ,41 Atsgs 1941,8 s 79,7t T' Sttegies i elieimsis tsgs 0,0( 0,0( t2 MeZigs, Zlivs i iikiis ivetius 1941,8s 79,7t ebigt gmiti pukij i ebigts vykyti suttys 0,0( 00( t4 Pgmit p.kij, tsgs, skits puti (peuti) 0,0( 00( 5 lgtikis mteilusis i bilgiis tuts, skits puti [. Skstiii pmkejimi 33R ,18 u Pe vieus metus gutis sums 1 41 <47 4') 5832,29.jutis tumplikes fi sies sums T 2 3utii mkesii i silies imks 3 3utis fisvi sums 4 3utis sums uz tut ujiq, puts pekes, tut4, pslugs 5 Sukupts gutis sums 14t547,42 5ti32,29 Kits gutis sums 0, fumplikes ivestiijs Piigi i piigq ekvivleti ,7s 30431,14 ts V TURT: ,5 1s8345,97

4 D. CASAVM SUMS 11540,4 992',7,2 S vlstybes biuzet 2 53,8 2508,3 il 3 svivlybes biuzet s498 1,0? 1952,72 il 5 ups S4jugs, uzsiei vlstybiq i tptutiliq gizijl 5827, t,91 V 5 kitq Sltiiq 0,00 0,0(. SPARGJMA 13s82,90 5:5279,21 lgliki lslpegjlm 0,0 0,0.l lgliki llls lt lslpl gj ll 0,0 0,0 t2 lgliki tiejiii 0,0 0,0 3 (iti ilglikii jsipeigjimi 1 lumpl ikii lsipei g.iimi t3582,9c 55219,22 lglikiq tie.iiiq eimqjq metq lis i tumplikii tiejiii 0,0 0,0 t2 lglikiq jsipeigjimq eimqjq etq lis 0,0 00( 3 f umpliki i fi s iii isipeie,j imi 0,00 0,0( 4 vlketis subsiijs, tijs i fisvim sums 0,00 0,0( il5 Vlketis sums i ups Sqjugs biuzet4 0,0( 0,0( ilketis sums j biuzetus i ltus 0,0 0,0( L, fqzitis fi svim sus 00( 0,0( (its mketis sums biuzetui 0,0( 0,0( \7 4ketis silies ismks 0,0( 00 8 i4zitii mkesii, imks i jq pemks 0,0( 0,0( 9 iekejms mketis sums 503.0t 54,8) il.10 i b stykiis susijg jsipeigjimi s +2, ll Sttkupts mketis sus s395,23.2 Kiti tumplikii jsipeigjimi 0,0( 00( F. GRt{ASS TURTAS 5193,2t,J439,4t. Dtiikq kpitls 0,0 0,0t Rezevi 0,0 0,0( ill iksis vetes ezevs 0,0( 0,0( t2 Kiti ezevi 0,0( 0,0( usvybes met itk 0,0( 0,0 V Sukupts pevisis efiits 51 0?,).t439.4t V1 imqiq etq pevisis efiits 1 753,8i.t19s.7t v2 Akstesiq metq pewi5is efiitils 3439,49 243,'t( MAZUMS DALS 0,00 0,0t S VS FASAVM SUJ., SPARGJMU, GRYJ TURT R MAZUMS DA,S: Diekte z (vie3j sektius subjekt vvs b j iglits miistijs vvs) Vleti (pss) , ,97 Demiek (vs i pve) CB BAS vej (vyiusisis buhlteis (buhlteis)) Ret eikiei (vs i pv)

5 FR2 3-ij VSAFAS,,VeikLi ezulttl tskit" 2 piels (Zemesij lygi viesj sektius subjektq, isskylus mkesiiq fus i istekliq fus, veils ezulttl tskits fm) Jvs j siliil pslugq ets (,iesj sektius slbjekt b viesj sektius subjekp gupes pviiims) [m. ks , Chemikq 13, Jv (,iesj sektius subjekt, pegusi vei[ls ezulttq tskit b ksliutqj4 veikls ezulttq tsklitq, ks, ess) VBKLS RZULTATU ATASKATA PAGAL 2020 m. biiti m,30. DUMS 2020, Pteikill vliut i tikslums: euis il.. St ipi i i Pstbs. Atskitiis lilitpis t Pjgs tskitiis li ktpis A. PAGRDS VKLS PAJAMS 57445, ,8:. FASAVM PAJAMS Ll 5 vlstybes biuzet t.2. S svivlybiq biuzetq 47019,2( 55 80,9( t 24'7808, ,3: ,'t S, uzsiei vlstybiq i tptutiiq gizijq lesq 439,3( 7548, ktq fisvim Sltiiq, MKSCTV R SCTALTU MKU PAJAMS 0,0 0,0t PAGRDS VKLS KTS PAJAMS 10425,94 l 1025,8; 1 Pgiies veikls kits pjs 1042s,94 025,8.2 Pewesti.l pgiies veikls kitq plmq sut 0,0 0.0 B. PAGRTDTS VDKLS SAAUDS 55 :91, ,(;3, DARB UZMKSC R SCAL DRAUDM 55987, ,0.USDVJM R AMRTZACUS 848, C. KMUALU PASLAUGU R RYSU 7707.C Rt lg'1 V :MADRUCU RASPRT 5 1,2C 51,2( 0,0 1070,2C ,2! ti( V (VALFKACJS KLM 2 l 35.0( 700,01 V )APRASTJ RMT R KSPLATAVM '.228,t: 4,(;: V, UVRTJM R URASYTU SUMU 0,0( 0,0 X SUAUDTV R PARDUTU ATSARCU SAVKAA 08 1, ,45 SCAUU SMKU 980,0( 28785,0( X UMS 400,0( 1400,0( X FASAVM 0,00 0,00 X KTV PASLAUGU 33(i(0,95 t 00 1,s2 XV. KTS 1821,91 PAGRDS VKLS PRV]RSS AR DFCT].S "t\,39 753, ,20 D (TS VKLS RZULTATAS 000 0,0[, KTS VKLS PAJAMS 0,0( 0.0( PRVSTS BUDZT,4 K]TS VKLS PAJAMS 0.0( 0,0( KTS VKLS SAAUDS 0,0( 0,0( FASS R VSTCS 'TXLS RZULTATAS 0,0(.U.J: F G H APSKATS PLTKS KTll R SMU APSKATS KLADU TASYM TAKA 0,0( 00( PL MKSTS 0,0( 0,0( GRYASS PRVRSS AR DFCTAS P]RS USAVYBS MTD TAKA 753,8( '294t,: USAVYBS MTD TAKA 0,0( 0,0( J GRYASS PRVRSS AR DFCTAS 1753,8?.941,t T TKATS KTRLUJACUAM SUBJKTU 0,0( 0,0( TKATS MAZUMS DALA] 0,0 00( DRKTR (vies.j sektius subjekt vvs b j jglits vvs) (pss (vts pve) CBJBAS vee.i (vyiusisi s buhlteis (buhlteis)) Ret eikee (vs i pve)

6 , q! -g t A ^/l A24l :!t g l-'( 2t^ :V ^t :btl 5t..F ^!'Z s i ;-?< t^v/.3.8 '^A < R5 *?! CH -l A A- L f-i q -!: -- 5 >1, ' V ta v '-t #e P it Fl :it. lfi L\ -l-+ -!q'2 il..li ).(J \l -? ACg4 -' ^* : -! '-i.!; z?i )-l.. - w (^ t\ t- t.h ()].iz F-J qtl F '+ 9l ' > q -{,q i A i'" \J ;" ^A 2 ;:A t! if P 0 >\J g 2 -!> 'z tq!< *Z vh t3 : F li v m sge 3 ';: s':" t f J: X 5*t ie > s. l. itii? 'i?; ): ii ;H. "'5 PP -..3.s i :$?] i: : -''>+) b * f isf :,i :; gl; :i. - t9t f:ii 'i ;ii5 A;:,L s'fi- i>'i: ;+,', -'. F P i3f! zil >3> 'esgi ; FF F Fl Z i b.l 33 : \ D 3. v1 C l J 09 ) ) - CJ 3 <). t) \q :> <^ \ l D!f, l m : ) 5 :> :> :l () ) <) t- \ 3 e $g +F G:L 'i,. ; g eh:g ; '-;s F x b[ 5 ō tf) )..-.e. fi g;k:i!->'s"-^.! *? ( -:--.fuq f.:.i f,f.: 3 3. s. > > s;.$!! h 9P - b - \ 3 : t (\ (\ glggglg J b0 3, l AJ t J f D D g il t b l t - b0 '! P '!..! -