LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-430 DĖL SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2019 m. liepos 18 d. Nr. V-847 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. : 1. P a k e i č i u Skausmo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-430 Dėl Skausmo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama). 2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d. Laikinai einantis pareigas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

2 Skausmo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas DIENOS STACIONARO SPECIALIZUOTŲ SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ BAZINĖS KAINOS Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 1. paslauga I* 2. paslauga II Procedūros Nr. Procedūros pavadinimas 1 Išorinės automatinės infuzinės pompos (ar jos medikamentų talpyklės) keitimas ilgalaikei vaistų infuzijai atlikti 2 Injekcija į tarpslankstelinį diską Paslaugos metu atliekamos procedūros aprašymas Procedūros aprašymas Atliekamas išorinės automatinės infuzinės pompos (ar jos medikamentų talpyklės) pakeitimas ir užpildymas vaistais. Atliekama (-os) injekcija (-os) į tarpslankstelinius diskus. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai. Procedūrą galinčio atlikti gydytojo profesinė kvalifikacija vaikų neurologas, vaikų neurochirurgas Paslaugos bazinė kaina (balais) 25,95 54,03

3 paslauga III paslauga IV 3 Farmakologinis mėginys 4 Stuburo sąnarių blokada 5 Injekcija į epidurinį tarpą 6 Injekcija į spinalinį tarpą 7 Injekcija šalia periferinių nervų Titruojamos intraveninės ar per ilgalaikius kateterius skiriamos vaistų nuo dozės ir (ar) nustatomas jų efektyvumas. Atliekama (-os) injekcija (-os) šalia stuburo sąnarius įnervuojančių nervų ar į intrasąnarinį tarpą. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai arba naudojant ultragarso aparatą. Atliekama (-os) injekcija (-os) į epidurinį tarpą tarpslankstelinio, transforaminalinio arba kaudalinio priėjimo prie epidurinio tarpo būdu kaklo, krūtinės, juosmens ar kryžmeninėje stuburo dalyje. Atliekama (-os) injekcija (-os) į spinalinį tarpą. Atliekama (-os) injekcija (-os) šalia periferinės nervų sistemos nervų: somatinių ar vegetacinių nervų, jų ganglijų ar rezginių. vaikų neurologas, vaikų neurochirurgas vaikų intensyviosios terapijos vaikų neurologas, vaikų vaikų intensyviosios terapijos 59,39 67,06

4 paslauga V paslauga VI 8 Cheminė neurolizė Suleidžiamas neurolitinis preparatas šalia periferinių somatinių ar simpatinių nervų, jų ganglijų ar rezginių, į epidurinį ar spinalinį tarpą. 9 Ilgalaikio kateterio įstatymas ir vienkartinis medikamentų suleidimas 10 Tarpslankstelinio disko dekompresija Ilgalaikiam nuskausminimui skirti kateteriai įstatomi šalia somatinių ar simpatinių nervų, jų rezginių, į epidurinį, į spinalinį tarpą ir atliekamas vienkartinis medikamentų suleidimas. Atliekama vieno tarpslankstelinio disko dekompresijos procedūra. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai. neurochirurgas neurochirurgas, vaikų Gydytojas neurochirurgas 81,07 101,01 7. paslauga VII* 11 Ilgalaikio kateterio įstatymas ir išorinės automatinės infuzinės pompos prijungimas ilgalaikei vaistų infuzijai atlikti 12 Radijo dažnio ir kriodestrukcijos procedūros (radijo dažnio procedūra, kriodestrukcija) Ilgalaikiam nuskausminimui skirtas kateteris įstatomas šalia somatinių ar simpatinių nervų, jų rezginių, į epidurinį, į spinalinį tarpą, į periferinę ar centrinę veną arba į paodį ir prijungiama išorinė automatinė infuzinė pompa nuolatinei kontrolei užtikrinti (procedūra apima pompos užpildymą ir programavimą). Atliekamos minkštųjų audinių, sąnarių, tarpslankstelinių diskų, somatinių ar simpatinių nervų, jų ganglijų ar rezginių radijo dažnio destrukcijos arba pulsinės radijo dažnio terapijos, arba kriodestrukcijos procedūros. neurochirurgas, vaikų neurologas**, neurochirurgas, vaikų neurologas**, vaikų ** 121,18

5 paslauga VIII paslauga IX 13 Epidurinė terapija naviguojamuoju kateteriu sąaugoms šalinti 14 Cementuojančios medžiagos injekcija į slankstelį Įstatomas į epidurinį tarpą naviguojamasis kateteris, šalinamos sąaugos ir suleidžiami vaistai. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai. Atliekamos cementuojančios medžiagos injekcija (-os) į slankstelius. Procedūra atliekama ją kontroliuojant rentgenologiškai. neurochirurgas reanimatologas**, neurochirurgas 221,90 679,14 * Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos bei vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo, sąnaudos. ** Baigęs mokymus, suteikiančius kompetenciją atlikti šią procedūrą, ir turintis tai patvirtinantį kvalifikacijos tobulinimo kurso baigimo pažymėjimą.

6 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) DETALŪS METADUOMENYS Dokumento registracijos data ir numeris Nr. V-847 Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA , Vilniaus g. 33, LT Vilnius DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-430 DĖL SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO ADOC-V1.0 Vizavimas Parašo sukūrimo data ir laikas :35:02 Parašo formatas ASTA MINTAUČKIENĖ, Vyriausiasis specialistas, Kainų skyrius ASTA MINTAUČKIENĖ, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos LT XAdES-X-L Laiko žymoje nurodytas laikas :15:42 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Pasirašymas Aurelijus Veryga, Ministras Parašo sukūrimo data ir laikas :39:24 Parašo formatas AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT XAdES-X-L Laiko žymoje nurodytas laikas :39:51 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT - Signa 2010 (1.2.0.v ) Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( ) d69c6da66 Nuorašą suformavo :39:05 TAIS