Rekomendacijos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rekomendacijos"

Transkriptas

1 RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS ATVEJU METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO 2013 m. birželio 28 d. Nr. V-48 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2011, Nr ) 7 straipsnio 5 dalies 14 punktu, t v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodines rekomendacijas (pridedama). Direktorius Albinas Mastauskas

2 PATVIRTINTA Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-48 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS ATVEJU METODINĖS REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodinės rekomendacijos (toliau Rekomendacijos) nustato greitosios medicinos pagalbos ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo pagrindines nuostatas teikiant medicinos pagalbą asmenims, nukentėjusiems branduolinės ar radiologinės avarijos arba branduolinio ar radiologinio incidento (toliau avarija) atveju, ir siekiant apsaugoti šių įstaigų darbuotojus ir darbo aplinką nuo galimo radioaktyviojo užterštumo. 2. Branduolinės avarijos gali įvykti atominių elektrinių ir mokslinių tyrimų laboratorijų reaktoriuose, branduolinį kurą naudojančiuose povandeniniuose laivuose ir kitur. Branduolinės avarijos kitų valstybių atominėse elektrinėse taip pat gali daryti įtaką Lietuvos Respublikos teritorijos taršai radionuklidais. Radiologinių avarijų įvyksta naudojant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius medicinoje, pramonėje, žemės ūkyje ir moksle. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti pamesti, pavogti, sugadinti ir kt. Radiologinės avarijos gali būti sukeltos ir piktavališkais tikslais panaudojant vadinamąją nešvarią bombą, kai prie sprogstamųjų medžiagų pridedama lakių radioaktyviųjų medžiagų. Galima ir labai reta radiologinė avarija aplinkos tarša radionuklidais nukritus orlaiviui ar Žemės palydovui, kuriame yra branduolinių medžiagų. Radiologinių avarijų priežastimi taip pat gali būti prietaisų, aparatūros gedimas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio apvalkalo mechaninis pažeidimas, gaisras jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio aplinkoje, transporto priemonės, vežančios jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, avarija, taip pat geriamojo vandens, maisto produktų, tankiai apgyvendintos teritorijos ir kt. užteršimas radioaktyviosiomis medžiagomis piktavališkais tikslais. 3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ASPĮ) ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose turi numatyti ASPĮ darbo organizavimo tvarką avarijos atveju, apsirūpinimą dozimetrijos prietaisais ir personalo asmeninėmis apsaugos priemonėmis, turėti parengtas radioaktyviojo užterštumo kontrolės ir dezaktyvavimo procedūras, apmokytų darbuotojų. 4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos: avarijos židinys teritorija, kuri radiacinės saugos požiūriu dėl padidėjusio jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo ir (ar) radioaktyviosios taršos yra pavojinga gyventojų, avarijos likviduotojų sveikatai ir aplinkai; branduolinė avarija grandininės branduolių dalijimosi reakcijos aktyviojoje branduolinio reaktoriaus zonoje kontrolės ir valdymo sutrikimas, kritinės masės susidarymas įkraunant, perkraunant, pervežant ir (ar) saugant branduolinį kurą ar kitas branduolines medžiagas, šilumos mainų sutrikimai, sukėlę branduolinio kuro elementų pažeidimą, neleistiną radionuklidų išmetimą ar jonizuojančiosios spinduliuotės sklidimą į darbo ar gamtinę aplinką ir (ar) ribines dozes viršijančią darbuotojų apšvitą ir (ar) galintys sukelti žalingą poveikį žmonėms ir (ar) gamtinei aplinkai;

3 2 branduolinis incidentas branduolinės energetikos objekto eksploatavimo arba su branduolinėmis ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusios veiklos sutrikimas, keliantis pavojų žmonėms, turtui ar aplinkai, tačiau neatitinkantis branduolinės avarijos ar radiologinės avarijos kriterijų; dezaktyvavimas radionuklidų šalinimas nuo žmogaus kūno, aprangos, prietaisų ir kitų objektų bei žemės paviršiaus; jonizuojančioji spinduliuotė spinduliuotė, kuriai veikiant biologinėje aplinkoje susidaro skirtingų krūvių jonai; jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę; išorinė apšvita apšvita nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio, iš praslenkančio radioaktyviojo debesies, taip pat dėl radionuklidų, iškritusių ant žemės, pastatų ir darbo vietų paviršiaus bei ant atvirų kūno vietų ir drabužių; radioaktyvusis užterštumas medžiagos, jos paviršiaus ar aplinkos, taip pat žmogaus (išorinis odos ir vidinis) užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis; radiologinė avarija dėl įrenginio gedimo, technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių kilęs neįprastasis įvykis, dėl kurio esamų ar galimų padarinių būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio riziką žmonėms, jų turtui ar aplinkai; radiologinis incidentas neįprastas įvykis, kilęs dėl įrenginių gedimo, technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių, arba įvykis, sukeltas piktavališkais tikslais ar atsiradęs dėl neteisėtos veiklos, tačiau neatitinkantis radiologinės avarijos kriterijų; vidinė apšvita jonizuojančiosios spinduliuotės srauto poveikis žmogui radionuklidams patekus į organizmą kvėpuojant, su maistu arba per žaizdas ar odą. Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 5. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis: 5.1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr ; 2009, Nr ); 5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo (Žin., 2012, Nr ); 5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr ); 5.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1040 Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai patvirtinimo (Žin., 2011, Nr ); 5.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V- 194 Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr ); 5.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V- 124 Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų (įmonių) ir ligoninių personalo asmeninių apsaugos priemonių, skirtų dirbti esant ekstremaliai situacijai, sąrašų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr );

4 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 57 Dėl Dozimetrinės kontrolės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2003, Nr ); 5.8. Saugos ataskaitų serija Nr. 4 Medicininio reagavimo į radiologines avarijas planavimas, Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, 1998; 5.9. Saugos ataskaitų serija Nr. 2 Jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų pakenkimų diagnozė ir gydymas, Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, 1998; Medicininio reagavimo į branduolinę ar radiologinę avariją bendrosiomis procedūromis, Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, 2005; Pirmųjų reaguojančiųjų į radiologines avarijas vadovu, Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, II. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS AVARIJOS METU 6. Greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) paslaugas teikiančios įstaigos teikia avarijos metu nukentėjusiems asmenims būtinąją medicinos pagalbą, prireikus juos nugabena į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 7. Informaciją apie avariją GMP darbuotojai gauna tiesiogiai iš objekto, naudojančio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, personalo, Bendrojo pagalbos centro, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, policijos, gyventojų ir kt. 8. Gavus pranešimą apie įtariamą arba įvykusią avariją, reikia užregistruoti šiuos duomenis: 8.1. pranešėjo vardą ir pavardę; 8.2. kokiai asmenų grupei priklauso pranešėjas (objekto darbuotojas, civilinės saugos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, gyventojas); 8.3. pranešėjo (jo darbovietės arba namų) adresą; 8.4. pranešėjo telefono numerį; 8.5. pranešimo laiką; 8.6. tikslią avarijos vietą (adresą); 8.7. avarijos pobūdį ir aplinkybes; 8.8. ar nukentėjo žmonės, kiek yra nukentėjusių žmonių; 8.9. ar reikalinga skubioji medicinos pagalba; kokia pagalba reikalinga. 9. Pranešusiajam apie avariją gyventojui rekomenduoti atlikti šiuos veiksmus: 9.1. avarijos židinyje neliesti jokių daiktų; 9.2. jeigu užtenka kvalifikacijos ir jeigu reikia, teikti pirmąją pagalbą; 9.3. išeiti iš avarijos židinio pačiam ir paprašyti išeiti kitus asmenis, esančius pavojingoje zonoje, į saugų nuotolį; 9.4. avarijos židinyje nevalgyti, negerti, nerūkyti; 9.5. paprašyti avarijos židinyje buvusių asmenų pasilikti saugioje zonoje, kol atvyks priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei Radiacinės saugos centro specialistai; 9.6. sulaukti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos specialistų ir trumpai apie įvykį informuoti gelbėjimo darbų vadovą. 10. Pasirengimas vykti į branduolinės ar radiologinės avarijos židinį: prieš išvykdami į avarijos židinį visi GMP brigados nariai sandariuose plastikiniuose maišuose turi turėti atsarginį asmeninių apsaugos priemonių, skirtų dirbti avarijos židinyje,

5 4 komplektą, kurio sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-124; kiekvienas GMP brigados narys turi turėti asmeninį (TLD) ir skaitmeninį dozimetrą. Jeigu nėra galimybės kiekvieną GMP brigados narį ar GMP brigadą aprūpinti skaitmeniniu dozimetru, GMP brigadai rekomenduojama turėti dozės galios matuoklį. GMP brigadai taip pat rekomenduojama turėti radioaktyviosios taršos matuoklį. Jeigu GMP brigada neturi nė vieno iš čia paminėtų prietaisų, apie avarijos židinyje esančią aplinkos dozės galią ir aplinkos taršą radionuklidais turi klausti priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų arba Radiacinės saugos centro specialistų ir riboti buvimo laiką padidėjusios dozės galios židinyje; GMP automobilyje turi būti plastikinės plėvelės, skirtos automobilio grindims iškloti ir neštuvams užtiesti (apsaugai nuo taršos); 1 2 paklodės, antklodė; plastikinių maišų radioaktyviosiomis medžiagomis užterštiems daiktams, tvarsliavai, aprangai sudėti; GMP brigados vadovas turi supažindinti GMP brigados narius su Dozimetrinės kontrolės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklėmis, patvirtintomis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 57, instruktuoti, kaip nešioti asmeninį (TLD) ir skaitmeninį dozimetrą, kaip teisingai užsivilkti ir nusivilkti asmeninės apsaugos priemones. 11. Veiksmai avarijos židinyje: jeigu GMP brigada į avarijos vietą atvyko pirmoji, GMP brigados vadovas atlieka gelbėjimo darbų vadovo funkcijas, kol nebus pakeistas. Vykdydamas gelbėjimo darbų vadovo funkcijas GMP brigados vadovas pašalina iš avarijos vietos pašalinius asmenis, jeigu turi dozimetrinius prietaisus, artindamasis prie avarijos židinio matuoja dozės galią ir radioaktyviąją taršą, pagal galimybes izoliuoja avarijos židinį, neįleidžia į izoliuotą teritoriją pašalinių asmenų. Jeigu įtariama, jog avarijos židinyje esantys asmenys gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, paprašo jų sulaukti Radiacinės saugos centro specialistų, kad būtų tiksliai įvertintas taršos lygis ir sudarytas užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis asmenų sąrašas. Jeigu avarijos vietoje jau buvo gelbėjimo darbų vadovas, reikia gauti iš jo trumpą informaciją apie avarijos aplinkybes, nukentėjusius asmenis, aplinkoje pasklidusias radioaktyviąsias medžiagas, aplinkos dozės galios lygį. Pastaba. Rekomendacijų 1 priede pateiktas radiologinės avarijos židinio saugumo ir apsaugos perimetro išdėstymo ir vadavietės įrengimo pavyzdys. Avarijos židinio vidinės apsaugos zona apribojama ties riba, kurioje aplinkos dozės galia siekia 100 μsv/h, arba kitu saugiu atstumu. Skubioji medicinos pagalba teikiama teritorijoje už vidinės apsaugos zonos; nešioti asmeninius (TLD) ir skaitmeninius dozimetrus, stebėti gaunamą apšvitą. Teisingai dėvėti asmenines apsaugos priemones; nedelsiant įvertinti ir šalinti gyvybei pavojų keliančius sužalojimus, išnešti nukentėjusius asmenis iš avarijos židinio vidinės apsaugos zonos (jeigu jie dar neišnešti). Kol nukentėjęs asmuo yra laisvinamas iš įvairių kliūčių, teikti įprastą skubiąją medicinos pagalbą. Jeigu reikia, prašyti gelbėjimo darbų vadovo iškviesti papildomą medicinos pagalbą. Pastaba. Negalima atidėlioti asmenų gyvybės gelbėjimo dėl aplinkoje padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės lygio ar padidėjusio radioaktyviojo užterštumo. 12. Padedant Radiacinės saugos centro specialistui (-ams) atlikti nukentėjusių asmenų radiologinį rūšiavimą, atskirti užterštus asmenis nuo neužterštų asmenų. Jeigu leidžia nukentėjusio asmens būklė, nuvilkti užterštus drabužius. Drabužius, batus ir kitus nukentėjusio asmens asmeninius daiktus sudėti į maišus, izoliuoti ir dėti į jiems saugoti skirtą vietą. Jeigu yra galimybė, užpildoma Rekomendacijų 2 priede nustatytos formos branduolinės ar radiologinės avarijos metu nukentėjusio asmens registracijos kortelė, kuri kartu su nukentėjusiu asmeniu pristatoma į ASPĮ.

6 5 Uždengti žaizdas sterilia medžiaga ir paruošti nukentėjusį asmenį vežti į ligoninę. Nukentėję nuo avarijos asmenys rūšiuojami į: asmenis, neužterštus radioaktyviosiomis medžiagomis ir negavusius apšvitos; radioaktyviosiomis medžiagomis užteršus asmenis (išorinė ir (ar) vidinė tarša); apšvitintus asmenis. 13. Asmenys, kuriems dėl patirtos apšvitos reikalingas gydymas ir kurie patyrė kombinuotų traumų ir (ar) nudegimų, suteikus skubiąją medicinos pagalbą ir, jeigu galima, dezaktyvavus, skubiai vežami į šias specializuotas ASPĮ: viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę viešąją įstaigą Kauno klinikas. 14. Neapšvitinti asmenys, patyrę kombinuotų traumų ir (ar) nudegimų, vežami į artimiausią ASPĮ, kurioje suteikiamas individualus gydymas priklausomai nuo traumos. 15. Asmenys, kuriems pasireiškia jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio simptomų, bet skubi medicinos pagalba nereikalinga, siunčiami į dozimetrijos laboratorijas įvertinti gautos išorinės ir (ar) vidinės apšvitos. 16. Netraumuotiems asmenims, bet, tikėtina, paveiktiems vidinio ir (ar) išorinio radioaktyviojo užterštumo, specializuota ASPĮ, nurodyta Rekomendacijų 13 punkte, organizuoja gautos apšvitos įvertinimą. Apšvitos įvertinimą atlieka Radiacinės saugos centras. 17. Jonizuojančiosios spinduliuotės nepaveikti ir netraumuoti asmenys iš avarijos židinio išleidžiami namo. Vėliau gali prireikti tikslinti šių asmenų pirminį sveikatos būklės įvertinimą, todėl jie turi būti registruojami. 18. Dirbant pavojingomis sąlygomis (karštis, ugnis, dūmai ir kt.) gali prireikti patikrinti avarijos likviduotojų sveikatą (pulsą, kūno temperatūrą, arterinį kraujo spaudimą ir kt.). Tokius patikrinimus atlieka avarijos židinyje esantys GMP darbuotojai. 19. Palikdami avarijos židinį, jeigu nukentėjusio asmens nereikia skubiai hospitalizuoti, GMP darbuotojai iš avarijos židinio neturi išeiti nepasitikrinę radioaktyviosios taršos. Taip pat iš avarijos židinio negalima išsinešti jokios aparatūros ar daiktų, kol nepatikrinta jų radioaktyvioji tarša. Svarbu, jei galima, paliekant užterštą teritoriją dezaktyvuoti GMP transporto priemones. Jeigu nukentėjęs asmuo yra užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, bet dėl jo sveikatos būklės dezaktyvuoti jo prieš paliekant avarijos židinį negalima, GMP automobilio grindis ir neštuvus reikia iškloti plastikine plėvele. Jeigu dėl nukentėjusio asmens būklės reikia skubiai palikti avarijos židinį, radioaktyviosios taršos kontrolę būtina atlikti vėliau, kai tik yra galimybė. Pastaba. Nukentėję asmenys yra laikomi užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, jeigu gama spinduliuotės (γ) lygis 10 cm atstumu nuo odos ar drabužių paviršiaus yra 1 Sv/h; tiesioginis beta ( ) spinduliuotės intensyvumas matuojant asmenų radioaktyvųjį užterštumą yra impulsų/s; tiesioginis alfa ( ) spinduliuotės intensyvumas matuojant asmenų radioaktyvųjį užterštumą yra 50 impulsų/s. Tačiau tarša radioaktyviosiomis medžiagomis yra įtariama, kai gama spinduliuotės lygis 10 cm atstumu nuo odos ar drabužių yra didesnis už jonizuojančiosios spinduliuotės foną, t. y. už 0,1 Sv/h, ir viršija 0,3 Sv/h. Įvairiai aparatūrai, daiktams, GMP automobiliui taikomi tie patys čia minėti gama spinduliuotės dozės galios, tiesioginio beta ir alfa spinduliuotės intensyvumo lygiai. 20. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų nukentėjusių asmenų vežimas į ligoninę: vežti nukentėjusį asmenį į ligoninę reikia taip, kad būtų išvengta GMP transporto priemonių bei pagalbą teikiančių ir palydinčių darbuotojų radioaktyviojo užterštumo; neštuvus atnešti prie avarijos židinio kontrolinės linijos švariosios pusės, užtiesti švaria paklode arba antklode;

7 paguldyti nukentėjusį asmenį ant neštuvų ir apsupti paklodės ar antklodės kraštais. Jeigu yra matavimo prietaisai, atlikti šitaip susupto nukentėjusio asmens dozimetrinius taršos matavimus. Nukentėjusio asmens nepatariama vynioti į polietileną, nes gali perkaisti; jeigu nukentėjęs asmuo yra tinkamai suvyniotas į paklodę ar antklodę, iškloti iš vidaus greitosios pagalbos automobilį nėra būtina, plastiku galima iškloti tik grindis; GMP darbuotojai visada privalo mūvėti pirštines, periodiškai tikrintis savo taršą, jeigu reikia, pirštines keisti; vežant nukentėjusį asmenį, GMP brigados nariai neturi valgyti, gerti, rūkyti, naudoti kosmetiką; ligoninė, į kurią gabenami nukentėję asmenys, informuojama apie nukentėjusių asmenų skaičių; kiekvieno nukentėjusio asmens sveikatos būklę, sužalojimų pobūdį; kokia radioaktyvioji tarša nustatyta ar įtariama (išorinė ir (ar) vidinė); ar nukentėję asmenys yra tik apšvitinti, ar ir užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis; radioaktyviojo užterštumo lygį (jei pamatuotas); radionuklidą (-us), sukėlusį (-ius) radioaktyviąją taršą (jei nustatyta), bei atvykimo į ligoninę laiką; privažiavus prie ligoninės būtina laikytis ligoninėje nustatytų avarinio reagavimo procedūrų (važiuoti paskirtu privažiavimo keliu, GMP automobilį statyti paskirtoje mašinų stovėjimo aikštelėje ir kt.). 21. Nukentėjusį asmenį būtina pristatyti į numatytą ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje atiduoti (jeigu yra) nukentėjusio asmens asmeninius daiktus, atskirai surinktą užterštą tvarsliavą ir Rekomendacijų 2 priede nustatytos formos branduolinės ar radiologinės avarijos metu nukentėjusio asmens registracijos kortelę. 22. Visi GMP brigados nariai, transporto priemonės, aparatūra, kiti daiktai, buvę radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje zonoje, turi būti patikrinti dėl taršos ir, jeigu reikia, dezaktyvuojami. Jeigu nukentėjusių asmenų būklė leidžia, tai atliekama specialiai tam įrengtuose dezaktyvavimo punktuose už avarijos židinio teritorijos ribų. Jeigu nukentėjusių asmenų būklė yra sunki, jie skubiai vežami į ASPĮ. Tokiu atveju, atvežus nukentėjusius asmenis į ASPĮ, GMP brigados narių, transporto priemonių, aparatūros dezaktyvavimas atliekamas savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planuose numatytuose dezaktyvavimo punktuose. 23. GMP brigados narių asmeniniai (TLD) dozimetrai perduodami ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytai įstaigai (individualiosios dozimetrinės kontrolės laboratorijai), kuri įvertins ir užregistruos gautas apšvitos dozes. III. LIGONINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS AVARIJOS ATVEJU 24. Įvykus avarijai pagrindiniai ligoninės tikslai yra suteikti nukentėjusiems asmenims skubią medicinos pagalbą, šalinti gyvybei pavojingus simptomus ir išvengti medicinos darbuotojų, įrangos ir patalpų radioaktyviojo užterštumo. 25. Ligoninė, siekdama Rekomendacijų 24 punkte nustatytų tikslų, turi: nustatyti GMP transporto priemonių, vežančių nukentėjusius asmenis po avarijos, stovėjimo aikštelės vietą; nustatyti ligoninėje vietas (skyrius, palatas ir kt.), kuriose bus priimami ir gydomi nukentėję asmenys; organizuoti nukentėjusių asmenų priėmimą, radioaktyviosiomis medžiagomis užterštųjų asmenų dezaktyvavimą; turėti pakankamai personalo asmeninių apsaugos priemonių, asmeninių (TLD) ir skaitmeninių dozimetrų, dozės galios ir radioaktyviosios taršos matuoklių bei kitų būtinųjų išteklių; paskirti asmenį, kuris teikia informaciją žiniasklaidai ir atsako į besikreipiančių asmenų klausimus.

8 7 26. Ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus (toliau ligoninės priėmimo skyrius) paruošimas: prie ligoninės priėmimo skyriaus turi būti įrengta GMP transporto priemonių, atvežančių nukentėjusius asmenis po avarijos, aikštelė. Aikštelėje turi būti sąlygos patikrinti GMP transporto priemonių ir GMP darbuotojų taršą ir, jeigu reikia, atlikti automobilio dezaktyvavimą (turi būti tekančio vandens). Kelią nuo GMP transporto priemonės iki įėjimo į ligoninės priėmimo skyrių rekomenduojama iškloti apie 1 m pločio plastiko ar kartono lakštais; ligoninės priėmimo skyriuje, jeigu nukentėjusių asmenų būklė leidžia, atliekama taršos dozimetrinė kontrolė, kurios metu nustatomi radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti asmenys (užpildoma Rekomendacijų 2 priede nustatytos formos branduolinės ar radiologinės avarijos metu nukentėjusio asmens registracijos kortelė, jeigu GMP brigada tokios kortelės nepateikė). Ligoninės priėmimo skyriuje turi būti atribotos zonos užterštų ir neužterštų pacientų priežiūrai. Zonos turi būti pakankamo ploto tikėtinam nukentėjusių asmenų skaičiui ir atskirtos kontroline juosta. Į ligoninės priėmimo skyrių draudžiama įeiti lankytojams ar pašaliniams asmenims; jeigu užterštų pacientų priėmimo zonoje grindys nėra lengvai valomos, jos išklojamos storu popieriumi, kuris pritvirtinamas lipnia juosta. Nerekomenduojama ligoninės priėmimo skyriaus grindis iškloti plastiku, nes drėgna plastiko danga pavojinga personalui. Rekomenduojama nereikalingą aparatūrą uždengti arba išnešti; užterštų pacientų priėmimo zonoje turi būti dezaktyvavimo kambarys, kuriame turi būti dezaktyvavimo stalas, užtiestas vandeniui nelaidžia medžiaga, dušo kabina. Dezaktyvavimo kambaryje turi būti dezaktyvavimo priemonių (muilo, kempinėlių, rankšluosčių, konteinerių su plastikinių maišų įklotais, pažymėtais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais, atliekoms sudėti); ligoninės priėmimo skyriuje turi dirbti tik reikalingas apmokytų darbuotojų skaičius. Darbuotojai, atliekantys radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų asmenų dozimetrinę kontrolę ir dezaktyvaciją, turi nešioti asmeninį (TLD) ir skaitmeninį dozimetrus bei dėvėti asmenines apsaugos priemones; jeigu nukentėjusio asmens sveikatos būklė leidžia, ligoninės priėmimo skyriuje atliekamos dezaktyvavimo procedūros; periodiškai turi būti išmatuojama ir registruojama ligoninės priėmimo skyriaus aplinkos dozės galia; neužteršti nukentėję asmenys perkeliami į švarią zoną. Perkeliant asmenį reikia dėvėti švarias pirštines, turėti švarius neštuvus; prieš palikdami ligoninės priėmimo skyrių darbuotojai ir daiktai turi būti patikrinti dėl taršos, o nustačius taršą dezaktyvuojami. 27. Ligoninės gydymo skyriaus paruošimas: jeigu užterštam radioaktyviosiomis medžiagomis nukentėjusiam asmeniui reikalingas gydymas ligoninės intensyviosios terapijos ar chirurgijos skyriuje, o asmens ligoninės priėmimo skyriuje dėl sunkios būklės nebuvo galima dezaktyvuoti, būtina informuoti su pacientais dirbančius asmenis, kad naudotų asmenines apsaugos priemones, kol tarša bus pašalinta, į šiuos skyrius neįleisti pašalinių asmenų, nereikalingo personalo; ligoninės intensyviosios terapijos ar chirurgijos skyrių paliekant asmeniui, kuriam buvo nustatyta paviršinė tarša, jo lova ir patalynė, taip pat darbuotojai ir daiktai ar aparatūra tikrinami dėl radioaktyviosios taršos, jeigu reikia dezaktyvuojami. Dezaktyvavus tarša tikrinama pakartotinai. 28. Baigus teikti pagalbą užterštam nukentėjusiam asmeniui, jį dezaktyvavus, laikantis radiacinės saugos reikalavimų, valomos ir tvarkomos patalpos. 29. Surinktų radioaktyviųjų atliekų ėminiai, jeigu reikia, paimami tirti arba tvarkomi kaip radioaktyviosios atliekos.

9 8 30. Įvertinus situaciją, jeigu reikia, prašoma nacionalinio lygio ekspertų konsultacijų. Jeigu reikia tarptautinės pagalbos, apie tai motyvuotai teikiama informacija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. 31. Jeigu yra daug išsigandusių, nerimaujančių asmenų, reikia pasirūpinti, kad jiems būtų teikiama psichologinė pagalba, geriausiai ne ligoninės patalpose. IV. ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS, TEIKIANT ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS AVARIJOS METU NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 32. Asmeninių apsaugos priemonių rengimosi eiliškumas: ant asmeninių drabužių krūtinės srityje pritvirtinti asmeninį (TLD) dozimetrą; apsivilkti apsauginį kombinezoną arba kostiumą; apsiauti guminius batus, kombinezono arba kostiumo kelnes užtraukti ant batų ir aprišti arba pritvirtinti lipnia juosta, užsimauti vienkartinius neperšlampamus batų dangalus; ant kombinezono arba kostiumo krūtinės srityje pritvirtinti skaitmeninį dozimetrą; užsidėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais; užsidėti medicininę kaukę; užsidėti galvos dangalą (medicininę kepuraitę, kostiumo ar kombinezono gobtuvą, užsitraukti ir užrišti virvutėmis); užsimauti apsaugines daugkartinio arba vienkartinio naudojimo pirštines (latekso, nitrilo ar polichlorpreno, vinilo arba kt.), siekiant išvengti rankų prakaitavimo, po jomis reikėtų dėvėti plonas medvilnines pirštines taip, kad jos iš išorės apgaubtų kombinezono arba kostiumo rankogalius; apsijuosti neperšlampamą prijuostę (taikoma darbuotojams, atliekantiems nukentėjusių asmenų dezaktyvavimą). Pastaba. Nerekomenduojama dirbti su švinuota prijuoste. 33. Asmeninių apsaugos priemonių nusirengimo tvarka: nusiimti vienkartinius neperšlampamus batų dangalus, juos susukant taip, kad jų išorinė užteršta pusė būtų viduje, ir įdėti juos į plastikinį maišą; rankas, nenusimovus pirštinių, plauti inde su skystuoju muilu; nusegti skaitmeninį dozimetrą; nusimauti viršutines pirštines, išmesti jas į užterštų daiktų surinkimo konteinerį arba, jeigu pirštinės daugkartinio naudojimo, sudėti į plastikinį maišą; nusivilkti apsauginį kombinezoną arba kostiumą, sulankstant ir susukant jį taip, kad išorinė (užteršta) pusė būtų viduje, ir įdėti jį į plastikinį maišą; nusegti asmeninį dozimetrą ir įdėti jį į plastikinį maišelį. Maišelio viduje arba ant jo turi būti užrašyti dozimetrą nešiojusio asmens vardas, pavardė ir dozimetro nešiojimo trukmė; atsistoti ant skystuoju muilu suvilgytų rankšluosčių, nusiauti batus ir sudėti juos į plastikinį maišą; nusimauti vidines pirštines ir išmesti į užterštų daiktų surinkimo konteinerį; nusiimti medicininę kaukę ir ją išmesti į užterštų daiktų surinkimo konteinerį; nusiimti apsauginius akinius ir juos sudėti į plastikinį maišą; prieš išeinant iš persirengimo kambario, nusiplauti rankas vandeniu ir muilu; užterštus drabužius ir reikmenis, sudėtus į tam skirtus maišus, palikti persirengimo kambaryje.

10 9 34. Užteršti vienkartinio naudojimo drabužiai ir reikmenys tvarkomi kaip radioaktyviosios atliekos. 35. Panaudotos asmeninės apsaugos priemonės pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas turi būti chemiškai valomos, skalbiamos. V. DOZIMETRINĖS RADIOAKTYVIOJO UŽTERŠTUMO KONTROLĖS METODAI 36. Nukentėjusių asmenų dozimetrinę išorinio radioaktyviojo užterštumo kontrolę reikia atlikti kaip galima greičiau. Jeigu leidžia nukentėjusio asmens sveikatos būklė, tai turi būti atlikta už avarijos židinio vidinės apsaugos zonos. 37. Jeigu radioaktyviojo užterštumo kontrolė už avarijos židinio nebuvo atlikta, GMP brigados vadovas apie tai informuoja ligoninės priėmimo skyriaus darbuotoją. 38. Gyvybei pavojingų simptomų neturinčių nukentėjusių asmenų radioaktyviojo užterštumo dozimetrinė kontrolė ligoninės priėmimo skyriuje atliekama šia tvarka: užteršti asmenys priimami atskiroje patalpoje. Duomenys apie asmenį ir dozimetrinės kontrolės rezultatai surašomi Rekomendacijų 2 priede nustatytos formos branduolinės ar radiologinės avarijos metu nukentėjusio asmens registracijos kortelėje; dozimetrinės kontrolės patalpoje nustatomas viso kūno, plaukų, drabužių ir daiktų paviršiaus radioaktyvusis užterštumas, dozės galia 10 cm atstumu nuo asmens kūno; drabužių ir odos paviršiaus radioaktyvioji tarša matuojama paviršinio užterštumo matuokliais. Matavimo vienetas impulsai/s. Prietaiso detektorius laikomas (0,5 1) cm nuo asmens kūno paviršiaus ir vedamas nuo viršugalvio kaklo, apykaklės, peties, rankos, riešo, plaštakos, vidinės rankos pusės, pažasties, liemens, kojos, batų, vidinės kojos pusės link. Taip matuojami abu kūno šonai, priekis ir nugara. Dėmesys kreipiamas į pėdų, sėdmenų, alkūnių, plaštakų ir veido paviršiaus taršą. Detektoriaus vedimo tiriamu paviršiumi greitis priklauso nuo matuoklio integravimo laiko konstantos ir yra apytikriai lygus 5 cm/s; odos ir drabužių pamatuotas plotas turi sudaryti daugiau kaip 100 cm 2 ; dozės galia matuojama 10 cm atstumu nuo tiriamo asmens įvairiame aukštyje. Didžiausia išmatuota dozės galia įrašoma į Rekomendacijų 2 priede nustatytos formos branduolinės ar radiologinės avarijos metu nukentėjusio asmens registracijos kortelę. 39. Gyvybei pavojingų simptomų turinčių nukentėjusių asmenų radioaktyviojo užterštumo dozimetrinė kontrolė atliekama suteikus pirmąją neatidėliotiną pagalbą ir esant asmeniui stabilios būklės. Paprastai sunkiai nukentėję asmenys guli ant nugaros, todėl įmanoma atlikti tik priekinės asmens kūno dalies dozimetrinę kontrolę. 40. Žaizdų dozimetrinė radioaktyviojo užterštumo kontrolė: žaizdų radioaktyviojo užterštumo kontrolė atliekama žaizdas atidengus, jeigu leidžia nukentėjusio asmens sveikatos būklė nutvarsčius; alfa dalelės žaizdose gali būti sugertos į žaizdų skysčius. Tokiais atvejais iki dozimetrinės kontrolės pradžios žaizdas reikia kruopščiai išvalyti sterilios marlės tamponais ir atlikti šių tamponų dozimetrinę kontrolę. 41. Asmens kūno ertmių dozimetrinė radioaktyviojo užterštumo kontrolė: radioaktyviojo užterštumo matuokliu tikrinama veido tarša arti akių, ausų, burnos ir nosies; burnos ir nosies ertmių tepinėliai turi būti paimami kuo greičiau po avarijos, nes radionuklidai iš nosies ir burnos ertmių labai greitai absorbuojasi į organizmą. Minėti tepinėliai sudedami į švarius stiklinius mėgintuvėlius ir su lydraščiu, kuriame nurodoma tepinėlio paėmimo data ir laikas, nukentėjusio asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, siunčiami į Radiacinės saugos

11 10 centrą nustatyti radionuklidų ir jų aktyvumo. Nosies ir burnos ertmių tepinėliai imami drėgnais vatos tamponais ir atliekami jų radiologiniai matavimai; Jeigu nustatomas tik vienos nosies šnervės užterštumas, tikėtina, kad užterštumas perneštas nuo užterštų pirštų. Jeigu tepinėlių radioaktyviojo užterštumo dozimetrinės kontrolės rezultatai abiejose šnervėse yra keletas šimtų impulsų per minutę, yra tikimybė, kad buvo įkvėptas didelis radionuklidų kiekis ir gauta vidinė apšvita. VI. DEZAKTYVAVIMO METODAI 42. Dezaktyvavimo tikslas yra išvengti arba sumažinti radioaktyviųjų medžiagų patekimą į asmens organizmą (vidinis užterštumas), sumažinti apšvitos dozę nuo užteršto ploto į likusias kūno dalis, lokalizuoti užterštą kūno dalį taip išvengiant taršos plitimo. 43. Nustatant nukentėjusių asmenų dezaktyvavimo prioritetus, svarbu įvertinti bendrą situaciją. Kai kurios radioaktyviosios medžiagos turi ėdžiųjų (korozinių) savybių arba pagal savo cheminę sudėtį yra toksinės. Tokios radioaktyviosios medžiagos yra rūgščių, fluoridų (urano heksafluoridas UF 6 ), gyvsidabrio, švino ir kitų junginių komponentai, todėl medicinos pagalbos teikimo prioritetas bus šalinti minėtų cheminių junginių poveikį. 44. Ligoninės priėmimo skyriaus dezaktyvavimo patalpos skirstomos į radionuklidais užterštą, asmenų dezaktyvavimo ir radionuklidais neužterštą zonas. Asmenų judėjimas turi būti vienos krypties, t. y. iš radionuklidais užterštos zonos į dezaktyvavimo patalpą, iš jos į radionuklidais neužterštus ligoninės skyrius. 45. Radionuklidais užterštoje ligoninės priėmimo skyriaus zonoje užteršti drabužiai nuvelkami ir sudedami į plastikinius maišus. Drabužiai nuvelkami susukant užterštą drabužių pusę į vidų, pradedama vilkti nuo viršutinės kūno dalies kojų link. Velkant drabužius reikia nukentėjusio asmens (jeigu turi sąmonę) paprašyti, kad užsimerktų ir užčiauptų burną. Jeigu nukentėjusio asmens būklė ir sužalojimai yra sunkūs, drabužiai nuvelkami tokia pat tvarka juos prakerpant žirklėmis. Pastaba. Drabužių kišenėse aptiktų metalinių daiktų, galinčių skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę, neimti rankomis. Naudojantis žnyplėmis sudėti tuos daiktus į metalinį konteinerį ir perduoti pamatuoti jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios. 46. Pirmiausiai dezaktyvuojamos žaizdos, kūno ertmės (burnos, nosies, ausų), daugiausiai užteršti odos plotai ir mažiausiai užteršti odos plotai. 47. Žaizdų dezaktyvavimas: esant avarijai, visos žaizdos laikomos užterštomis, kol neatlikti radioaktyviojo užterštumo matavimai; izoliuoti žaizdą vandeniui nelaidžia medžiaga; dezaktyvuoti žaizdą atsargiai, bet kruopščiai plaunant fiziologiniu tirpalu arba vandeniu. Plovimo skystį surinkti į atskirą švarų indą, esant reikalui, šio skysčio tyrimai gali būti atliekami siekiant nustatyti radionuklidus ir jų aktyvumą; jeigu žaizdoje aptinkama matomų radioaktyviųjų dalelių (metalo skeveldrų), jos imamos pincetu ir sudedamos į metalinį konteinerį tyrimams; jeigu kelis kartus žaizdą išplovus radioaktyvusis užterštumas pašalinamas, žaizda sutvarkoma įprastu būdu, uždengiama steriliu tvarsčiu ir neperšlampama plėvele. Jeigu žaizdą kelis kartus dezaktyvavus išlieka pavojingas radioaktyvusis užterštumas, spręstinas taršos šalinimas chirurginiu būdu. Pašalintą audinį reikia radiologiškai ištirti (siekiant nustatyti radionuklidų sudėtį, aktyvumą);

12 prieš susiuvant žaizdą reikia kiek įmanoma kruopščiau dezaktyvuoti odos plotus, esančius netoli žaizdos. Dezaktyvuotą, jeigu reikia, susiūtą žaizdą subintuoti ir uždengti neperšlampama plėvele. 48. Kūno ertmių dezaktyvavimas: akys skalaujamos vandens ar fiziologinio tirpalo srovele nuo vidinio akių kampo į išorinį pakeliant vokus į viršų. Procedūrą gali atlikti apmokyti darbuotojai; pirmiausia vandeniu arba fiziologiniu tirpalu plaunamas ausų kaušelis. Išorinė klausomoji landa išvaloma sudrėkintu vatos tamponu, tamponas, reikalui esant, siunčiamas į Radiacinės saugos centrą radionuklidų sudėties ir aktyvumo nustatyti. Išorinė klausomoji landa praplaunama tam skirtu švirkštu. Procedūrą gali atlikti apmokyti darbuotojai; burna skalaujama kelis kartus vandeniu arba izotoniniu tirpalu. Asmuo turi būti perspėtas, kad vandens ar tirpalo nuryti negalima. Jeigu nukentėjusio asmens būklė nėra sunki, jo prašoma išvalyti dantis naudojant dantų šepetėlį ir dantų pastą, dažnai skalauti burną. Jeigu įtariama, kad nukentėjęs asmuo nurijo radioaktyviųjų medžiagų, atliekamas skrandžio praplovimas. Procedūrą gali atlikti apmokyti darbuotojai; jeigu įtariama, kad radioaktyviųjų medžiagų pateko įkvepiant, asmens prašoma šnypšti nosį į švarią servetėlę; servetėlė gali būti siunčiama radiologiniam tyrimui. Jei reikia, nosies landos plaunamos vandeniu naudojant kateterį. Asmuo turi pasilenkti į priekį, kad nuoplovomis neužterštų odos ar jų nenurytų. 49. Plaukai 2 minutes 3 kartus trenkami šampūnu ir skalaujami dideliu vandens kiekiu. Reikia stengtis neužteršti akių, burnos, nosies ir ausų. Jeigu teršalų lieka, plaukai trenkami dar kartą arba nukerpami. 50. Su muilu nuplaunamos rankos, kojos ir veidas. Užteršta kūno oda plaunama tekančiu kambario temperatūros vandeniu ir muilu ar kita kūnui prausti skirta priemone. Gali būti naudojamos minkštos kempinės, skudurėliai, bet oda saugoma nuo stipraus trynimo, kad radioaktyviosios medžiagos neprasiskverbtų į gilesnius odos sluoksnius. Svarbu gerai nuplauti odos raukšles ir sulenkimus. Jeigu teršalų lieka, oda plaunama dar kartą. Dezaktyvuota oda patepama lanolinu arba rankų kremu. Užteršti nagai trumpai nukerpami ir nagų šepetėliu plaunami tekančiu vandeniu su muilu. 51. Jeigu du kartus dezaktyvavus visą asmens kūną ar atskiras kūno dalis radioaktyvioji tarša lieka, ji laikoma fiksuota. Tokie asmenys siunčiami atlikti tyrimų į asmens sveikatos priežiūros įstaigos atitinkamus skyrius. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 52. Radiacinės saugos centras asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įsigijusioms skaitmeninių dozimetrų, prietaisų radioaktyviajam užterštumui ar jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galiai matuoti, gali suteikti konsultacijas dėl tinkamo minėtų prietaisų naudojimo.

13 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodinių rekomendacijų 1 priedas Radiologinės avarijos židinio saugumo ir apsaugos perimetro išdėstymo ir vadavietės įrengimo pavyzdys Vadavietė Mašinų stovėjimo vieta Bazė Avarijos likviduotojų priėmimo vieta Žiniasklaidos atstovų priėmimo vieta Vėjo kryptis Saugumo perimetras 100 μsv/h arba kitas saugus atstumas Išorinė apsaugos zona Vidinė apsaugos zona Medicinos pagalbos teikimo vieta Dezaktyvavimo zona Patekimo kontrolės punktas Radiacinės saugos centro specialistas Patekimo ir taršos kontrolės punktas Apsaugos perimetras

14 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju metodinės rekomendacijos 2 priedas (Registracijos kortelės forma) (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė) BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS METU NUKENTĖJUSIO ASMENS REGISTRACIJOS KORTELĖ Nr.... Sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė... Data Asmens duomenys: Lytis: vyras; moteris Vardas, pavardė... Gimimo data... gyventojas Adresas... darbuotojas... avarijos likviduotojas Telefonas Buvimo vieta avarijos metu ir po avarijos: Buvimo vieta (adresas) Data ir laikas (nuo iki) Atvirame ore (val.) Uždarose patalpose (val.) 3. Radioaktyviojo užterštumo įvertinimas: 3.1. Prietaiso tipas..., gamyklos Nr...., detektorius: alfa, beta, gama 3.2. Matavimo vienetai Aplinkos dozės galia... µsv/h

15 Drabužių ir odos paviršiaus taršos lygiai (impulsai/s): viršutiniai drabužiai...; apatiniai drabužiai...; batai...; liemuo...; plaukai...; rankos...; kojos Didžiausia dozės galia 10 cm atstumu nuo žmogaus... μsv/h 3.6. Aplinkoje pasklidęs (-ę) radionuklidas (-ai) (jeigu žinoma) Dezaktyvavimo rezultatai: radioaktyvusis užterštumas pašalintas, nepašalintas. Nurodyti paviršiaus taršos ir dozės galios lygius atskirose kūno vietose atlikus dezaktyvavimą (jeigu buvo atliktas už avarijos židinio zonos) Sveikatos priežiūros specialisto apžiūros rezultatai: Ūmios apšvitos sindromo nėra, yra, išvardyti požymius: Sveikatos priežiūros specialisto sprendimas: tolesnio stebėjimo nereikia; reikia ambulatorinės priežiūros dėl gautos ūmios apšvitos; reikia ambulatorinės priežiūros dėl kitokio pakenkimo ar ligos; reikia stacionarinės priežiūros dėl gautos ūmios apšvitos; reikia stacionarinės priežiūros dėl kitokio pakenkimo ar ligos. 7. Tolesnė buvimo vieta: savarankiška kelionė į (adresas)... nuvežtas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (nurodyti, kokią)... Sveikatos priežiūros specialisto parašas... Pastaba. Jeigu prietaisų matavimo vienetai skiriasi nuo pateiktų šioje anketoje, reikia įrašyti tokius, kokius išmatuoja konkretus prietaisas.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Radiacija ir jospoveikis

Radiacija ir jospoveikis Jonizuojančioji spinduliuotė Parengė: Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 4C klasės mokinės Lina Peseckytė ir Armanda Kavaliauskaitė Konsultavo mokytoja J.Caporkienė Radiacija buvo visuomet: ji buvo prieš

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido

Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido Reabilitacijos programa Naudojami preparatai: Pavadinimas Talpa ml Kaina eur Išeiga ml Alfa komplekso valiklis (Alpha Complex 240 2,0 Cleanser) Veido losjonas Azulen (Azulen Lotion) 250 1,0 Pilingo kremas

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Darbas Nr Aplinkos radiacinio fono matavimas dozimetrais

Darbas Nr Aplinkos radiacinio fono matavimas dozimetrais VILNIAUS UNIVERSITETAS Fizikos fakultetas Atomo ir branduolio fizikos laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 18 APLINKOS RADIACINIO FONO MATAVIMAS DOZIMETRAIS Parengė A. Poškus 2019-02-04 Turinys 1. UŽDUOTYS...

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-60 VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS STRATEGIJA I. VEIKLOS APRAŠYMAS 1. Valstybės įmonė Ignalinos

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PAVA_UP01_2015_LT

PAVA_UP01_2015_LT R1 IR R2 DARBO ZONŲ ĮRANGOS IŠMONTAVIMAS IR DEZAKTYVAVIMAS (UP01, 1-asis blokas) TURINYS 2 lapas iš 189 TURINYS ĮVADAS... 8 SANTRAUKA... 10 1. BENDROJI INFORMACIJA... 13 1.1. Planuojamos ūkinės veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tamsiai mėlynos ir pilkos spalvos; berniukams su užrašu,

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian

Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekian Paciento saugaus kilnojimo standartas I. Bendrosios nuostatos 1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekiant taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

MAKIAŽO IR KŪNO TAPYBOS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

MAKIAŽO IR KŪNO TAPYBOS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) MAKIAŽO IR KŪNO TAPYBOS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau