Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai"

Transkriptas

1 VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS Laikinieji Medicinos studijų programos Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo Metodiniai nurodymai 2018

2 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ IR VADOVŲ TVIRTINIMAS DARBO STRUKTŪRA, TURINYS IR APIMTIS DARBO TECHNINIS ĮFORMINIMAS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMAS VERTINIMUI IR GYNIMUI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS LITERATŪRA PRIEDAI

3 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Šis aprašas nustato Medicinos Fakultete studijuojančių vientisųjų studijų studentų Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarką Vilniaus universitete. Šis aprašas yra paruoštas vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2017m. gruodžio 19d. nutarimu Nr. S Šiame apraše naudojamos sąvokos: Baigiamasis darbas vientisųjų studijų studijuojančiojo savarankiškai atliktas analitinio pobūdžio universitetinių studijų reikalavimus atitinkantis rašto darbas, rodantis Studijuojančiojo gebėjimą taikyti per studijas įgytas žinias, tinkamai pasirinkti mokslinę literatūrą, tinkamai taikyti tyrimo metodus, savarankiškai spręsti iškeltas užduotis, pateikti savo išvadas ir rekomendacijas, taip pat rodantis gebėjimą taisyklinga kalba tvarkingai aprašyti tyrimą Komisija Medicinos fakulteto dekano sudaryta iš kompetentingų atitinkamos studijų srities specialistų, kurių išsilavinimas siejamas su studijų kryptimi. Medicinos fakultete Komisija sudaroma kiekvienoje Katedroje/Klinikoje, jeigu jame yra norinčių ginti Baigiamąjį darbą. Katedros/Klinikos komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) darbuotojai. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Vienoje Katedroje/Klinikoje gali būti sudaromos daugiau nei viena Komisija, jei gynimai vyksta skirtingose šakose. Komisijos (- ų) darbą organizuoja Komisijos pirmininkas Plagiato faktas svetimos autorystės pasisavinimas, t.y. autorių teisės saugomo objekto teksto ar jo dalies pateikimas (panaudojimas) nenurodant tikrojo to teksto autoriaus ir šaltinio arba nurodant jį netinkamai (nesilaikant citavimo reikalavimų)/ pateikiant klaidinančią nuorodą Padalinio administratorius Medicinos fakulteto dėstytojas, atsakingas už dalyko Mokslinio darbo metodologija ir biostatistika dėstymą ir baigiamųjų darbų rengimo organizavimą ir duomenų tvarkymą Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (VUSIS). 2. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS 2.1. Baigiamasis darbas rengiamas pagal šiame dokumente išdėstytą metodiką Teikiamas darbas gali būti išsamaus aprašomojo (1) arba analitinio pobūdžio (2). Mokslo tiriamųjų darbų klasifikacija ir mokslo tiriamųjų darbų skirtumų ypatumai išdėstyti Mokslo darbo metodologijos kurso metu ir jais rekomenduojama vadovautis. Prieš rašant darbą Studijuojančiam taip pat rekomenduojama perskaityti metodologinius mokslinius straipsnius, esančius šių metodinių nurodymų literatūros sąraše Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba, išskyrus tuos atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Baigiamojo darbo vadovas užsienio dėstytojas/užsienio mokslo darbuotojas. Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus. 3. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMŲ IR VADOVŲ TVIRTINIMAS 3.1. Baigiamųjų darbų temas siūlo Medicinos fakulteto institutai. Studijuojantysis taip pat turi teisę siūlyti Baigiamojo darbo temą. Pasirinktą Baigiamojo darbo temą Studijuojantysis turi suderinti su darbo vadovu Baigiamajam darbui vadovauti gali Medicinos fakulteto akademinis ar mokslinis personalas. Baigiamojo darbo konsultantu gali būti ne Medicinos fakulteto darbuotojas. Baigiamasis darbas ruošiamas ir ginamas toje Katedroje/Klinikoje, kur dirba vadovas Institutų vadovai ar jų įgalioti institutų atsakingi darbuotojai, kreipiasi į Katedrų/Klinikų vadovus dėl temų pavadinimų ir gavę siūlomų temų pavadinimus iš Katedrų/Klinikų atsiunčia 2

4 Padalinio administratoriui, atsakingam už baigiamųjų darbų rengimo organizavimą, elektroniniu paštu iki 11-ojo semestro spalio 15 d Klinikinės medicinos institutas siūlo 50 proc. temų (100 pavadinimų), Biomedicinos mokslų institutas siūlo 25 proc. temų (50 pavadinimų) Sveikatos mokslų institutas 25 proc. temų (50 pavadinimų) 3.4. Siūlomos vykdyti baigiamųjų darbų temos pateikiamos lietuvių ir anglų kalba (Priedas 1), 3.5. Siūlomas Baigiamųjų darbų temas ir jų vadovus apsvarsto Medicinos studijų programos komitetas, o tvirtina Medicinos studijų programos komiteto pirmininkas Baigiamųjų darbų temos paskelbiamos VUSIS ir/arba Medicinos fakulteto tinklalapyje iki 11- ojo semestro lapkričio 15 d., nurodant temos pavadinimą ir darbo vadovą. Gavęs informaciją iš Institutų atsakingų darbuotojų, Baigiamųjų darbų temas į VUSIS ir/arba Medicinos fakulteto tinklalapyje talpina Padalinio administratorius, atsakingas už baigiamųjų darbų organizavimą Pasirinkęs temą ir aptaręs ją su darbo vadovu, studentas rašo prašymą Instituto vadovui, kuriame nurodomas temos pavadinimas, darbo vadovas ir Katedros/Klinikos vadovas (Priedas 2). Šiuo atveju prašymą pasirašo tik studentas Studentas pats gali inicijuoti ir siūlyti darbo temos pavadinimą. Tokiu atveju prašymą pasirašo studentas ir jo vadovas (Priedas 3) Studentui neapsisprendus dėl baigiamojo darbo temos ar iškilus kitokio pobūdžio problemoms, temą ir vadovą siūlo Katedros/Klinikos/Instituto vadovas, arba temą siūlo studentas, o vadovą skiria Katedros/Klinikos/Instituto vadovas Aiškiai ir be klaidų užpildytą prašymą galima atsiųsti elektroniniu paštu Institutų atsakingiems darbuotojams Prašymas pateikiamas Institutų atsakingiems darbuotojams darbo dienomis ne vėliau kaip iki 11 semestro spalio 30 d Institutų atsakingi darbuotojai formuoja lentelę, nurodydami Katedros/Klinikos pavadinimą, kuriame bus ginamas darbas, galutinį darbo pavadinimą, studento ir jo vadovo pavardę ir pareigas Medicinos fakultete. Šį sąrašą skelbia Padalinio administratorius iki gruodžio 1 d. VUSIS ir/arba Medicinos fakulteto tinklalapyje Rekomenduojama darbo tema - studento vykdytas arba vykdomas mokslinis darbas studijų metais. Galima teikti klinikinių atvejų ar reto atvejo aprašymą Baigiamojo darbo rengimo eigoje temą galima tikslinti, išimtinais atvejais darbo temą galima keisti. Keičiant darbo temą, rašomas naujas prašymas Instituto vadovui su darbo vadovo parašu Jeigu padalinio vadovas arba darbo vadovas mano esant reikalinga gauti leidimą iš ligoninės administracijos dėl klinikinių duomenų naudojimo baigiamajame darbe, studentas privalo tai padaryti. Jei duomenų šaltinis ir klinikiniai duomenys niekaip negali būti susieti su konkrečiu asmeniu ir iš jų nustatyti konkretaus asmens tapatybės negalima, leidimų vykdyti darbą studentui gauti nereikia Studijuojantysis rengia baigiamąjį darbą sąžiningai ir savarankiškai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, laikydamasis Universiteto akademinės etikos kodekso, asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų ir šių Metodinių nurodymų Darbas laikomas atliktu nesavarankiškai tuo atveju, kai jis visas arba iš dalies yra parašytas kito autoriaus (perrašytas kito autoriaus darbas ar jo dalis be nuorodų (pasisavinta autorystė), taip pat nesilaikoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir/ar kituose teisės aktuose nustatytų citavimo taisyklių). Darbe yra pažeistos kitų trečiųjų asmenų teisės į jų kūrybos rezultatus Darbo vadovas konsultuoja darbą rengiantįjį Studijuojantįjį įvairiais su darbu susijusiais metodiniais ir dalykiniais klausimais. Susirašinėjimas baigiamojo darbo klausimais vyksta tik per universiteto paštą. 3

5 4. DARBO STRUKTŪRA, TURINYS IR APIMTIS 4.1. Mokslo tiriamasis baigiamasis darbas turi būti aiškiai struktūrizuotas, jo dalių pavadinimai priklauso nuo darbo pobūdžio Teikiant aprašomąjį mokslo tiriamąjį darbą būtinos šios dalys: titulinis lapas, santrauka, raktažodžiai, įvadas, klinikinio atvejo ar atvejų aprašymas, aptarimas, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas Teikiant analitinį mokslo tiriamąjį darbą būtinos šios dalys: titulinis lapas, santrauka, raktažodžiai, įvadas, tiriamieji ir metodai, rezultatai, aptarimas, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas Santrauka (Summary) turi būti parašyta lietuvių ir anglų kalbomis, santraukoje terminų sutrumpinimų neturi būti, žodžių skaičius Santraukos pabaigoje pateikiami atitinkantys darbo idėją raktožodžiai anglų ir lietuvių kalbomis Įvade nurodomas nagrinėjamos problemos aktualumas/hipotezė, darbo tikslas ir uždaviniai. Paprastai darbo tikslas išspręsti vieną teoriškai ir (arba) kliniškai aktualų klausimą. Tikslas turi būti konkretus. Tikslas gali būti išskaidytas į uždavinius. Klinikinių atvejų aprašymui uždavinių formulavimas nebūtinas Klinikinių atvejų aprašymai turi aiškiai, bet glaustai atspindėti ligos eigą, ypatumus, laboratorinį ir instrumentinį ištyrimą, išeitis, prognozę (jei tinka), stebėjimo išvadas ir rekomendacijas. Privalu pateikti laboratorinių tyrimų normas ir vienetus. Aptarime turi atsispindėti sukaupta pasaulinė patirtis sprendžiant panašią klinikinę problemą Teikiant apibendrintų klinikinių duomenų nagrinėjimą (pjūvinis analitinis tyrimas, kohortinis tyrimas, atvejo kontrolės tyrimas, intervencinis tyrimas (su laboratoriniais gyvūnais ar žmonėmis)), pateikiamas tiriamųjų ir metodų skyrius. Tiriamųjų ir metodų skyriuje privalu pateikti naudotus statistinius metodus bei paminėti programas, kurios buvo naudotos skaičiuojant rezultatus Rezultatai pateikiami pagal aprašomosios ir lyginamosios biostatistikos reikalavimus. Rezultatai pateikiami lentelėse, tekste pakartojant tik esminius radinius. Lentelės ar paveikslai turi būti aiškūs ir suprantami be teksto Aptarime kritiškai vertinama, kas nagrinėjamoje tematikoje atlikta pasaulyje ir Lietuvoje. Literatūros paiešką rekomenduojama atlikti vadovaujantis Center of Evidence based medicine paieškos strategija, kuri pateikiama tinklapyje Pageidautina nurodyti literatūros paieškos strategiją ir literatūros analizę rezultatų aptarimo skyriuje, pradedant nuo auksčiausio įrodymų lygmens publikacijų (3) Mokslo tiriamasis darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Išvados turi būti konkrečios ir atspindėti darbo tikslus ir uždavinius. Terminų sutrumpinimų neturi būti Darbo pabaigoje rekomenduojama įsegti atspausdintus arba redakcijos priimtus (su atitinkamu dokumentu) straipsnius Baigiamojo darbo tema Mokslo tiriamojo darbo tekste privalomos literatūros ir duomenų šaltinių nuorodos. Nuorodos pateikiamos skliaustuose įrašytu skaičiumi. Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams (4). Literatūros šaltiniai dėstomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Cituojant pirmą kartą tekste literatūros šaltinį, skliausteliuose nurodomas jo numeris, pvz., (1). Literatūros sąrašas neturėtų viršyti 50 šaltinių. Rekomenduojama cituoti daugiausia paskutinių penkerių metų publikacijas Siekiant išvengti literatūros sąrašo sudarymo klaidų, rekomenduojama naudoti vieną iš bibliografijos saugojimo ir tvarkymo programų: Zotero; RefWorks ar kt. 5. DARBO TECHNINIS ĮFORMINIMAS 4

6 5.1. Mokslo tiriamasis darbas rašomas lietuvių kalba, arba anglų kalba, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Baigiamojo darbo vadovas užsienio dėstytojas/užsienio mokslo darbuotojas, be gramatikos, stiliaus, korektūros klaidų Mokslo tiriamojo darbo apimtis puslapių, atspausdintų kompiuterio 12 Times New Roman šriftu per 1,5 intervalo. Jeigu yra poreikis įdėti daugiau medžiagos, rekomenduojama ją dėti į priedus Puslapiai numeruojami puslapio apatinio laukelio dešiniame kampe. Titulinis lapas nenumeruojamas. Numeracija pradedama nuo santraukos. Titulinio lapo pavyzdys pateikiamas (Priedas 4) Lapo pakraščiuose paliekami tokie laukeliai: iš kairės 30 mm, iš dešinės 10 mm, iš viršaus ir apačios - 20 mm Skyrių pavadinimai spausdinami didžiosiomis raidėmis. Naujas skyrius pradedamas spausdinti, jei yra vietos, ne naujame puslapyje Kiekviena lentelė ir paveikslai turi turėti pavadinimą. Lentelių pavadinimai ir numeriai rašomi virš lentelės (pvz. 1 lentelė..). Paaiškinimai ir sutrumpinimai pateikiami lentelės apačioje Diagramos, schemos, grafikai ir pan. vadinami paveikslais, kurio numeris ir pavadinimas rašomi paveikslo apačioje, (pvz.1 paveikslas....) 5.8. Paveikslai ir lentelės numeruojami pagal eiliškumą, kaip pateikiami tekste Terminų sutrumpinimų skaičius turi būti minimalus, visas termino pavadinimas pateikiamas tekste kartu su pirmuoju sutrumpinimu. Darbo pavadinime, darbo santraukoje ir išvadose sutrumpinimų neturi būti. 6. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMAS VERTINIMUI IR GYNIMUI 6.1. Studijuojantysis elektroniniu paštu atsiunčia tinkamai parengtą darbą pdf formatu į Katedrą/Kliniką, tituliniame lape įrašęs savo, darbo vadovo, Katedros/Klinikos vadovo, konsultanto (jei yra) vardą, pavardę, pareigas kaip nurodyta priede 4. nevėliau nei iki gegužės 10 d. Darbas registruojamas žurnale (Priedas 5). Originalių auksčiau nurodytų asmenų parašų nereikia. Studentui tenka pilna atsakomybė, jog vadovas susipažino su galutiniu darbo variantu. Atspausdintų baigiamųjų darbų teikti nereikia Klinikų vadovai ar jų įgalioti asmenys privalo patvirtinti studentui jo darbo gavimo faktą, atsakydami jam elektroniniu laišku Susirašinėjimas tarp studentų ir Katedrų/Klinikų/Institutų darbuotojų ar vadovų privalo būti vykdomas per universiteto paštą. Komunikacija ne per universiteto paštą gali būti ignoruojama Katedros/Klinikos vadovas skiria vieną recenzentą. Recenzentas pateikia baigiamojo darbo recenziją pagal patvirtintą formą (Priedas 6) Katedrų/Klinikų vadovams Katedros/Klinikos vadovas pateikia Gynimo komisijos sudėtį Padalinio administratoriui (4 narius ir pirmininką bei nurodo pirmininko kontaktus) (Priedas 7) Katedros/Klinikos vadovas baigiamuosius darbus ir jų recenzijas perduota atitinkamų gynimo komisijų pirmininkams likus ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki patvirtintos gynimo datos Baigiamuosius darbus gali ginti tik Studijuojantieji, įvykdę visą studijų programą. Ar studijų programa konkretaus Studijuojančio atveju buvo įvykdyta, nustato Medicinos Fakulteto akademinių reikalų prodekanas Medicinos fakulteto dekanas savo įsakymu leidžia ginti Baigiamuosius darbus, kurie atitinka šias sąlygas: Pateiktas ir užregistruotas Katedroje/Klinikoje/Institute; Darbo vadovas susipažino ir pritarė Baigiamojo darbo galutiniam variantui Jei Baigiamojo darbo vadovas nepritaria, jog darbas būtų ginamas, Studijuojantysis turi teisę kreiptis į Komisiją su prašymu leisti ginti darbą. Apsvarsčiusi Studijuojančio motyvus, Komisija nusprendžia, ar leisti Studijuojančiam darbą ginti. 5

7 7. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS 7.1. Vertinant Baigiamąjį darbą vadovaujamasi atitinkamo studijų programos dalyko apraše, šiuose Metodiniuose nurodymuose, Universiteto studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje nustatytais kriterijais Baigiamųjų darbų vertinimas ir gynimas: Baigiamojo darbo gynimas vyksta Komisijos posėdyje pavasario semestro egzaminų laikymo laikotarpiu, kuris nustatomas Medicinos fakulteto dekano įsakyme Baigiamojo darbo vadovo, Katedros/Klinikos/Instituto vadovo arba studijų programos komiteto pirmininko prašymu, darbas, kurio rezultatai neviešintini, gali būti ginamas uždarame Komisijos posėdyje. Tuomet Komisija skelbia posėdžio dalį uždara Uždaro Baigiamojo darbo gynimo posėdyje, be Komisijos narių ir Studijuojančiojo, gali dalyvauti Darbo vadovas ir recenzentas. Uždaro gynimo dalyviai, esant reikalui, pasirašo konfidencialumo sutartį (Priedas 8) Per gynimą Baigiamojo darbo autorius trumpai pristato Darbą pranešimo forma, kurio turinys priklauso nuo pasirinkto darbo pobūdžio: analitinis ar aprašomasis. Per gynimą negali būti kvestionuojama Baigiamojo darbo tema. Pranešimo trukmė iki 10 min Po Studijuojančiojo pranešimo ir atsakymų į klausimus recenzentas pasako savo nuomonę apie Baigiamąjį darbą. Jei recenzentas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jo rašytinį atsiliepimą perskaito Komisijos pirmininkas. 8. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS Baigiamuosius darbus vertina Komisija Komisijos nariai vadovaujasi šiuose Metodiniuose nurodymuose pateikta vertinimo sistema (Priedas 9). Jeigu Baigiamojo darbo vadovas ir/arba recenzentas yra Komisijos nariai, jie negali balsuoti, Komisijai priimant sprendimą dėl galutinio jų vadovaujamo arba recenzuojamo darbo įvertinimo Vertinant Baigiamąjį darbą taip pat rekomenduojama atsižvelgti į patį darbo gynimą, darbo autoriaus atsakymus į recenzento, Komisijos narių, kitų viešai ginant Baigiamąjį darbą dalyvavusių asmenų klausimus, recenzento siūlomą darbo įvertinimą, Baigiamojo darbo kalbos taisyklingumą, taip pat į kitus vertinimo kriterijus, numatytus šiuose Metodiniuose nurodymuose, studijų dalyko apraše ir Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje Baigiamąjį darbą įvertina kiekvienas Komisijos narys ir po to išvedamas visų Komisijos narių įvertinimų vidurkis. Galutiniam Baigiamojo darbo įvertinimui turi pritarti visa Komisija. Komisija pritaria balsuodama, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Jei Komisijos narių nuomonės dėl Baigiamojo darbo vertinimo pasiskirsto po lygiai, Baigiamojo darbo įvertinimą lemia Komisijos pirmininko siūlomas įvertinimas Po gynimo Baigiamieji darbai (elektroninėje laikmenoje) ir gynimo procedūros dokumentai saugomi Katedroje/Klinikoje/ penkis metus Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo Antrą kartą ginti Baigiamąjį darbą leidžiama sekančiais metais atnaujinus studijas Antrą kartą neapgynus Baigiamojo darbo, atnaujinus studijas, turi būti rengiamas naujas Baigiamasis darbas. 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 9.1. Šie Metodiniai nurodymai įsigalioja juos patvirtinus Medicinos fakulteto Tarybos posėdyje ir nuo posėdyje nustatytos datos. 6

8 10. LITERATŪRA (rekomenduojama perskaityti prieš pradedant rengti Baigiamuosius darbus) 1. Grimes DA, Schulz KF. Descriptive studies: what they can and cannot do. The Lancet Jan 12;359(9301): Grimes DA, Schulz KF. An overview of clinical research: the lay of the land. The Lancet Jan 5;359(9300): Guyatt GH, Haynes RB, Jaeschke RZ, Cook DJ, Green L, Naylor CD, et al. Users Guides to the Medical Literature: XXV. Evidence-based medicine: principles for applying the Users Guides to patient care. Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA Sep 13;284(10): Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Committee of Medical Journal Editors. JAMA Mar 19;277(11):

9 Priedas PRIEDAI Katedra/ Klinika 1. Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)* Vadovo V. Pavardė Pareigos Medicinos fakultete *Institutų vadovai ar jų įgalioti institutų atsakingi darbuotojai, kreipiasi į Katedrų/Klinikų vadovus dėl temų pavadinimų ir gavę siūlomų temų pavadinimus iš Katedrų/Klinikų atsiunčia Padalinio administratoriui, atsakingam už baigiamųjų darbų rengimo organizavimą, elektroniniu paštu iki 11- ojo semestro spalio 15 d. 8

10 Priedas 2. PRAŠYMAS INSTITUTO DIREKTORIUI DĖL BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO Prašau leisti man rašyti baigiamąjį darbą tema vadovaujant Katedroje/Klinikoje. Vilniaus universiteto VI kurso Medicinos fakulteto,...gr. Studentas/ė Parašas, el. pašto adresas Prašymą pildykite didžiosiomis raidėmis, įrašykite savo vardą, pavardę, grupę, temos pavadinimą, vadovo pareigas, vardą, pavardę ir konsultanto (jeigu numatomas) pareigas, vardą, pavardę 9

11 Priedas 3. PRAŠYMAS INSTITUTO DIREKTORIUI DĖL BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO Prašau leisti man rašyti baigiamąjį darbą tema vadovaujant Katedroje/Klinikoje. Darbo vadovas Parašas Vilniaus universiteto VI kurso Medicinos fakulteto,...gr. Studentas/ė Parašas, el. pašto adresas *Prašymas pildomas, renkantis temą ne iš pasiūlytų temų sąrašo, o pačiam studentui siūlant savo temą, tuomet reikalingas darbo vadovo sutikimas vadovauti šio darbo rengimui pasiūlyta tema. *Prašymą pildykite didžiosiomis raidėmis, įrašykite savo vardą, pavardę, grupę, temos pavadinimą, vadovo pareigas, vardą, pavardę ir konsultanto (jeigu numatomas) pareigas, vardą, pavardę. 10

12 Priedas 4. VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS Baigiamasis darbas (pavadinimas) Studentas/ė (vardas, pavardė), grupė Katedra/ Klinika kurioje ruošiamas ir ginamas darbas Darbo vadovas (pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas, pavardė) Konsultantas (jei ya) Katedros arba Klinikos vadovas (pareigos, vardas, pavardė) (pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas, pavardė) Mokslo tiriamojo darbo įteikimo data (pildo atsakingas Katedros/Klinikos darbuotojas) Registracijos Nr. (pildo atsakingas Katedros/Klinikos darbuotojas) 20 Studento elektroninio pašto adresas 11

13 Priedas m.m. Medicinos studijų programos baigiamojo mokslo tiriamojo darbo registracijos žurnalas (Katedros/Klinikos pavadinimas) Registracijos Nr. (pvz , ) Registracijos data Studento vardas, pavardė Studento parašas Pastabos Katedros/Klinikos vadovo vardas, pavardė parašas

14 Priedas 6. Recenzija Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo autorius grupė, metai Baigiamojo darbo vertinimas Techninis/vizualinis apiforminimas: Lentelių ir paveikslų aiškumas; Atitikimas literatūros citavimo reikalavimams, tekstas be gramatinių ir stiliaus klaidų Santrauka Atspindėta darbo esmė Įvadas Pagrįsta darbo idėja/hipotezė, suformuluotas aiškus tikslas Klinikinio atvejo/atvejų aprašymas(glaustas anamnezės, tyrimų duomenų, ligos ir gydymo eigos, išeities, prognozės (jei tinka) pateikimas) arba Analitiniams darbams (tinkamas tiriamųjų ir tyrimo metodų aprašymas; rezultatų glaustumas, aiškumas, nėra pasikartojimų, tinkamas lyginamųjų metodų naudojimas) Aptarimas (paaiškinta literatūros paieškos strategija ir susieta su klinikiniu atveju) Išvados ir pasiūlymai (aiškumas ir konkretumas) Balai Papildomos pastabos Galutinis recenzento vertinimas (balais) Recenzento V. Pavardė, pareigos

15 Priedas 7. Gynimo komisijos sudėtis ir gynimo procedūros vieta bei laikas Katedra/ Klinika Vieta ir Auditorijos nr., laikas: (data ir val.) Pavardė Vardas Pareigos Medicinos Fakultete 1. Pirmininkas 2. Narys 3. Narys 4. Narys 5. Narys Prašome įrašyti gynimo procedūros adresą, auditorijos nr., gynimo pradžią, Komisijos pirmininką ir narius 1

16 Priedas 8. Konfidencialumo įsipareigojimas KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS 20 m. d., Vilnius Aš,, a. k., (vardas pavardė) adresas:, darbovietė: veikdamas kaip (darbo vadovas, recenzentas, kalbos specialistas, ataskaitos vertintojas (dėstytojas), kita (įrašykite) turėsiu galimybę susipažinti su Vilniaus universiteto (studijų programos pavadinimas, studento vardas, pavardė, kursas) baigiamuoju darbu [ darbo pavadinimas ] (įskaitant tarpinius darbo rezultatus ar bet kokias darbo dalis) (toliau Baigiamasis darbas). Man yra žinoma, jog Baigiamąjį darbą studentas(-ė) parengė (pavadinimas) (toliau Bendrovė), pasinaudodamas Bendrovei priklausančia įranga ir žiniomis. Aš suprantu, kad Baigiamasis darbas ir visos su Baigiamuoju darbu susiję bei man perduotos ar mano sužinotos žinios ir/ar informacija yra konfidenciali ir sudaro Bendrovės komercinę paslaptį (toliau Konfidenciali informacija), todėl po susipažinimo su Baigiamuoju darbu, įsipareigoju: 1. Saugoti ir nepagarsinti žinių, sudarančių Bendrovės Konfidencialią informaciją, kurios man yra iš anksto patikėtos arba tapo man žinomos Baigiamojo darbo peržiūros metu. 2. Neperduoti ar jokiu kitu būdu neatskleisti Konfidencialios informacijos jokiems tretiems asmenims ir viešai jos neskelbti be išankstinio Bendrovės raštiško sutikimo. 3. Nepanaudoti Bendrovės Konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais. 4. Pasibaigus pagrindui, kuriuo man buvo suteikta galimybė susipažinti su Baigiamuoju darbu, nepasilikti jokių man pateiktų Baigiamojo darbo ar kitų dokumentų (įskaitant elektronines laikmenas) kopijų. 5. Pranešti Bendrovei apie visus pašalinių asmenų siekius sužinoti Bendrovės Konfidencialią informaciją. 6. Saugoti kitų organizacijų ar įmonių, su kuriomis Bendrovė palaiko dalykinius ryšius, ar kurios yra susijusios su Bendrove valdymo ryšiais (grupės įmonės), konfidencialią informaciją ir komercines paslaptis, jei tokia informacija buvo man atskleista ar perduota. 7. Šis įsipareigojimas galioja neterminuotą laikotarpį nuo jo pasirašymo dienos. Aš perskaičiau ir supratau šį tekstą bei jį pasirašydamas aš įsipareigoju vykdyti visas šio Konfidencialumo įsipareigojimo sąlygas. Esu įspėtas, kad, jei man pažeidus šį įsipareigojimą, Bendrovei bus padaryta žala, turėsiu ją atlyginti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. vardas, pavardė, parašas, data 2

17 Priedas 9. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos studijų programos Baigiamojo darbo rekomenduojama vertinimo sistema Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo autorius grupė, metai Darbo vertinimas balais Baigiamojo darbo vertinimo gairės Komisijos narys vertina darbą 10 balų vertinimo sistemoje: 10 puikiai; 9- labai gerai; 8- gerai; 7 vidutiniškai; 6 patenkinamai; 5 silpnai; 4 1 balas nepatenkinamai. Baigiamojo darbo vertinimo gairės Techninis/vizualinis apiforminimas: Lentelių ir paveikslų aiškumas; Atitikimas literatūros citavimo reikalavimams, tekstas be gramatinių ir stiliaus klaidų Santrauka Atspindėta darbo esmė Įvadas Pagrįsta darbo idėja/hipotezė, suformuluotas aiškus tikslas Klinikinio atvejo/atvejų aprašymas(glaustas anamnezės, tyrimų duomenų, ligos ir gydymo eigos, išeities, prognozės (jei tinka) pateikimas) arba Analitiniams darbams (tinkamas tiriamųjų ir tyrimo metodų aprašymas; rezultatų glaustumas, aiškumas, nėra pasikartojimų, tinkamas lyginamųjų metodų naudojimas) Aptarimas (paaiškinta literatūros paieškos strategija ir susieta su klinikiniu atveju) Išvados ir pasiūlymai (aiškumas ir konkretumas) Prezentacija (aiški, vizualiai patraukli) Balai 3

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Rašto darbų metodiniai nurodymai

Rašto darbų metodiniai nurodymai RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA VILNIAUS UNIVERSITETAS KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI 2018 Patvirtino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau