In memory of Postmodernism victims. Postmodernizmo aukoms atminti. / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis. / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "In memory of Postmodernism victims. Postmodernizmo aukoms atminti. / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis. / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis"

Transkriptas

1 Postmodernizmo aukoms atminti / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis In memory of Postmodernism victims / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis 1988 konceptualizmas 1995 conceptualism 1 / 1

2 Postmodernizmo aukoms atminti / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis In memory of Postmodernism victims / Gintaras Znamierowski / Donatas Srogis 1988 konceptualizmas 1995 conceptualism Kuratorius Kęstutis Šapoka Ų Ų Ų Curator Kęstutis Šapoka 1 / 1

3 Postmodernizmo aukoms atminti Kęstutis Šapoka Pastaruoju metu vis dažniau atsigręžiama į Lietuvos (naujojoje) istorijoje mitiniais tampančius 1990-uosius, diskursyviai įkurdinamus tarp su Sąjūdžiu siejamos XX a. devinto dešimtmečio pabaigos (maždaug m.) ir dešimto dešimtmečio pirmos pusės, simboliškai sukabinamos su paskutinių sovietinės armijos dalinių išvedimu iš Lietuvos 1993 m. Dailėtyroje šios sąlyginės ribos su kai kuriomis išlygomis taip pat galioja. Šis laikotarpis pasižymėjo hiperintensyvia pervartų laiko pajauta, arba, galime sakyti, intensyviai sąveikaujančiais, ryškiau išgyvenamais ar dažnai net tarpusavyje konfliktuojančiais socialiniais, kultūriniais, subjektyviai psichologiniais daugiakrypčiais laikais, savita pozityvia visuomenine, socioestetine anarchija, tai galime suvokti ir kaip priepuolinį laiką, kai viena globali istorijos versija (taip pat jos institucijos) miršta, o kita dar tik formuojasi. Kelių skirtingai išgyvenamų laikų idėja peršasi ir susidūrus su Gintaro Znamierowskio ir Donato Srogio (anti)meninės veiklos (maždaug m.) archyvine medžiaga 1. Šio laikotarpio kūrybą sąlyginai galima suskirstyti į lokalius performansus (menininkai būdavo dalyviai, dokumentuotojai ir kartu žiūrovai), konceptualius koliažus, objektus ir piešinius. Performansai, akcijos sąlyginai skyla į tris taktikas: 1) simuliatyvias, suvaidintas situacijas konkrečioje aplinkoje Lazdynų prieigose ar uždarose buitinėse erdvėse pavyzdžiui, performansai gamtoje Dailininkai žiemą (apie 1990), Kišeninė skulptūra (1991), bu(i)tinė simuliacija Vakaro skaitiniai su knyga (nedatuotas) etc; 2) minimalias akcijas-intervencijas į gamtinę ir bu(i)- tinę aplinką, pavyzdžiui, dėliojant paletes gamtovaizdyje, tam tikrose eksterjero vietose, kabinant medžiuose, skandinant vandens telkiniuose ar plukdant pavasari niuose upeliuose ( Tapyba. Pavasaris, Tapyba. Vasara, Tapyba. Ruduo etc.), į natūralią interjero aplinką įkomponuojant prasmiškai disonuojančius objektus, pavyzdžiui, šalia šeimai priklausančių senų paveikslų ant sienos kabinama sovietmečiu populiaraus animacinio filmuko ištraukos reprodukcija ( Na palauk, apie 1990) etc; 3) natūralių situacijų, gamtovaizdžių, rastų objektų kontekstualizacija ir konceptualizacija. Šią performatyvią veiklą vienija fotografavimas, atlikdavęs ir performansų dokumentavimo, ir jų konceptualizacijos, o kartais paties performanso funkcijas, kai: 1) performatyvumas atsiskleisdavo kartojant ir demonstruojant/ fotografuojant tą patį veiksmą skirtingose situacijose, kaip antai Performanse bute (1991); 2) pozuotojo veiksmas, galų gale tiesiog galvos pasukimas, nežymus gestas, mirktelėjimas, veido mimikos kaita tapdavo minimaliu performansu fotografijų serijoje, kaip antai fotografiniuose cikluose A. Piesarsko artikuliacija (apie 1990) ar Performansas gamtoje (1991); 3) veiksmas konceptualizuodavosi atspaudus fotografijas ir jas papildomai apdorojus, pavertus atliktų veiksmų replikomis, kaip antai Donato Srogio (apsi)- tapymo veiksmas ( D. Srogis demonstruoja dailininko pozą, 1990) arba Gintaro Znamierowskio nykaus priemiesčio nuotraukos su rusišku post-užrašu Родина Шатрийос Раганы (Šatrijos Raganos tėviškė). Šiuo atveju pati fotografija įgaudavo objektui-idėjai būdingų savybių; 4) pakakdavo pakeisti fotografavimo rakursą, kai pozuotojas/ objektas išlikdavo statiškas, bet jo atžvilgiu (taip pat mentalinį) judesį atlikdavo dokumentuotojas/ menininkas. Pavyzdžiui, fotografinėje kompozicijoje Jubiliejus (devinto dešimtmečio pabaiga), fotografinėse serijose Miego stadijos (1991), Puškinas (1991) performatyvumas aktyvuojamas formaliomis manipuliacijomis dviejų beveik identiškų kadrų ar skirtingų fotografavimo kampų sugretinimu (buvo svarbus ir atitinkamas pavadinimas); 5) fotografuojant su šviesos pagalba buvo performatyviai piešiama tiesiogine žodžio prasme, pavyzdžiui, psicho-konstruktyvus piešimas Srogio Šviesos geometrijoje (1991); 6) fotosesijai pateikiami ir fotografuojami natiurmortai, kompozicijos interjere iš įvairių daiktų, taip pat konceptualizuojamų per pavadinimus, pavyzdžiui, Van Gogo ir Mane gyvenimas (1993), Maironis (1995); 7) fotografuojami ir konceptualizuojami rasti, pastebėti gamtos, pramoniniai, interjero objektai/situacijos, pavyzdžiui, Kultūros vertybės (1990), Pusė skulptūros (1990), Gimtasis kraštas (1987), Tėviškė (1991) arba Elgesys gamtoje (apie 1989), kai Srogio kabėji mas ant šakos paaiškinamas mokslinę (analitinę) stilistiką imituojančiu pavadinimu etc.; 8) koliažai, konceptualūs piešiniai dažniausiai būdavo kuriami derinant įvairią antrinės kultūros medžiagą, žaliavą. Koliažams dažniausiai naudotos iškarpos iš žurnalų, sovietinių laikų atvirukai (kartais nuotraukos), juos nežymiai koreguojant, pavyzdžiui, sujungiant du atvirukus arba atviruke nutapant vos pastebimą, bet keičiančią prasmę detalę ( Kovo aštuntoji, 1990), iškarpas derinant su beprasmiškais teiginiais (klasikinio kalbinio konceptualizmo parodijos), kuriant dizaineriškas utopines parodijas ( Tautinės tapybos parodos projektas, 1992) etc.; 9) buvo kuriamos ir dokumentuojamos site specific instaliacijos gamtoje. Šiuo atveju fotografavimas atlikdavo dokumentavimo funkciją, nes kai kurie šių kūrinių yra išlikę tik fotografijose. Aptarus formalią šios performatyvios veiklos pusę, reikėtų tarti keletą žodžių apie intencijas. Aptariamo laikotarpio Znamierowskio ir Srogio veikloje, žvelgiant retrospektyviai, matyti ryškūs XX a. septinto dešimto dešimtmečio Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos (Maskvos ar Charkovo) konceptualizmui būdingi bruožai rutiniškas, bu(i)tinis, kasdienybės struktūroje pasislėpęs ir oficialių socioestetinių kodų erdvėje nedalyvaujantis performatyvumas 2 ir/ar emocinis šaltumas, sarkazmas 3, išreiškiamas parodijiniu minimalizmu ir/ ar tuščio veiksmo, absurdo struktūromis 4. Kaip jau minėta, devinto dešimtmečio pabaigoje visoje Lietuvoje žiebėsi visuomenės, taip pat meno laisvėjimo, kaitos, avangardizmo židiniai (menininkai atrado kasdienybę ir/ar viešas išraiškos formas), vyko triukšmingi, Sąjūdžio dvasią atliepiantys hepeningų, žemės meno etc. festivaliai. Šia prasme kai kurios Znamierowskio ir Srogio konceptualizmo intencijos, formos buvo epochos dalis. Kita vertus, menininkų ciniškasis konceptualizmas turėjo savitų bruožų m. fliuksistinių hepeningų banga Lietuvoje pasižymėjo tautiniam atgimimui būdingu pakylėtumu, egzaltuotu, romantiškai optimistiniu (kartais net krypstančiu į ezoterines potekstes) kolektyviškumu, per keletą metų išaugusių į festivalius ar institucijas. Konkrečiai vaizduojamojo meno sferoje grupė Post Ars orientavosi į savitas (kaip dabar sakytume) teatralizuotas visuomenės šokiravimo formas, Žalio lapo grupė, nors retkarčiais ir veikė atokiuose gamtos kampeliuose, taip pat išsiskyrė egzaltuotu vizualumu, teatrališkumu, propagavo ekologines idėjas. O štai Znamierowskis ir Srogis laikėsi nihilistinės nuostatos, kad jokio meno Lietuvoje nėra (tik simuliacijos, besidangstančios tariama tautinės tapybos tradicija), todėl savo aplinką tiesiog pavertė karčios, netgi rezignuojančios, bet išoriškai sarkastiškos ir kartais net hipetrofuotai optimistinės introspekcijos objektu. Galime sakyti, kad Post Ars, Žalio lapo, Prarastosios kartos ir kitos grupės tuo metu (iš)gyveno utopinį, veržlų beprasidedančios, atsinaujinančios istorijos, trykštantį kolektyviniu idealizmu ir romantine, sociopoetine estetika, laiką. Kalbant apie Znamierowskį ir Srogį, ko gero, reikėtų pasitelkti priešingą (ne) išgyvenamo, merdėjančio, paviršutiniško, lėkšto laiko sąvoką, reakcingą ir romantinės prieškario Lietuvos, ir vertybes puoselėjančios sovietinio-tautinio modernizmo, ir revoliucinio antrosios nepriklausomybės atgavimo patoso, romantizuoto bendruomeniškumo atžvilgiu. Šioje konceptualizmo versijoje svarbi specifinė sovietinė-biurokratinė, Vilniaus Olandų gatvės Laidojimo rūmų nuotaikomis dvelkianti estetika, išreiškiama pabrėžtinai beprasmiškais, idiotiškais, tačiau mirtinai rimtais veiksmais (pašiepiančiais ir išorinį kontekstą, ir save pačius). Vis dėlto tai nebuvo sovietinės sistemos kritika, o veikiau indiferentiška, mechaniška (ir kartu paradoksliai jautri) lokalios socio-estetinės ir socio-istorinės erdvės preparacija, kurią galima pavadinti tiesiog principu taip, kaip yra. Pabaigoje derėtų tarti keletą žodžių apie minėtų menininkų veiklos (ne)uždarumą. Atrodytų, kalbame apie dailėtyroje neartikuliuotą reiškinį, neturėjusį ir neturintį jokių ryšių su anuometiniu ar dabartiniu šiuolaikinio meno kontekstu. Nepaisant to, šis konceptualizmas paradoksaliai iškerojo kiek kitame socio-estetiniame kontekste. Galime kalbėti apie skirtingas tradicijas, radusias nišą skirtinguose kontekstuose. Antai minėta romantinė-revoliucinė 1990-ųjų jausena ( Post Ars, Žalias lapas etc.) sukūrė mūsų šiuolaikinio elitinio meno sampratą, kuri, stipriai veikiama sovietinio tautinio modernizmo, iš esmės taip radikaliai ir nekvestionavo estetinės kūrinio prigimties. Pavyzdžiui, Artūro Railos sumanymu po Vilniaus ŠMC važinėjosi rokeriai, toje pačioje institucijoje laikinai buvo įdarbinti bedarbiai ar net buvo bandoma ten pat laikinai įkurdinti profašistinės Mindaugo Murzos organizacijos būstinę, vėliau džiūgaujant, kad menas įsibrovė net į politikos sferą. 2 / 3

4 Kita vertus, galime kalbėti ir apie kiek kitaip suprastas ir realizuotas meno radikalizacijos ir net politizacijos taktikas (kylančias iš Znamierowskio, Ramanausko, Srogio Lazdynų periodo konceptualizmo) dviejų dešimtmečių Algio Ramanausko-Greitai veikloje: SSG, Radio show ir jo politiniai performansai 5, intervencijos į viešąjį sektorių, atliktos prisidengiant populiariąja kultūra, kai buvo veikiama seklioje, banalioje socialinėje plotmėje, kartu išsaugant esmines klasikinio performanso struktūras 6. Taigi išlikę Gintaro Znamierowskio, Donato Srogio originalūs kūriniai, objektai, performansų foto dokumentacijos yra pozityviai netikėtos, neeksponuotos parodose 7, nedalyvavusios ir nedalyvaujančios naujosios dailės istorijos rašyme, bet galinčios įsijungti į žaidimą ir retrospektyviai tą istoriją papildyti. palietimo etc. performansas; bute ištempiama virvė ir užfiksuojama kaip performatyvus objektas. Į susitikimą vienoje centrinių Prahos aikščių pakviečiami keletas draugų, pažįstamų, jie, nieko neįtardami stovi, kalbasi, kai Kovanda netikėtai metasi šalin, dingdamas už kampo. Menininkas atlieka minimalias, pavyzdžiui, supiltas iš cukraus intervencijas į architektūrines pastatų, tiltų etc. eksterjero detales... Aštuntą dešimtmetį reiškęsis vengrų menininkas Endre Tótas fotoaparatu fiksuodavo paprastus veiksmus žingsnio žengimą, stovėjimą veidu į sieną ar tiesiog įsiamžino prie paminklo Leninui. Vėliau šių beprasmiškų veiksmų fotografijas papildydavo absurdiškai optimistiniais komentarais esu laimingas galėdamas žengti žingsnį, esu laimingas, galėdamas žiūrėti į sieną, esu laimingas, galėdamas stovėti šalia Tavęs (Lenino) etc. Maskvos konceptualistų grupė Kolektyviniai veiksmai keletą metų rengdavo performansus išvykas į užmiestį. Tiesiog kur nors ilgai eidavo, po to ilsėdavosi, tiesiog grybaudavo, rengdavo biurokratizuotas akcijas- nors iš tiesų asmuo, kuris to tikisi, taip ir nepakliūna į tokią vietą, iš kurios jis galėtų pamatyti ar išgirsti akciją (Andrei Monastyrski, Preface to the first volume of trips out of town, in: Total enlightenment. Conceptual art in Moscow , Hatje Cantz, 2008, p ). 5. Prisiminkime Jurbarko ir Sraigiaus (Rimo Šapausko ir Algio Ramanausko personažų) apsilankymą Antano Sniečkaus minėjime Mokslų akademijoje apie 2002 m., iš kur buvo išvaryti; buvusios Jedinstvo lyderio Valerijaus Ivanovo sutiktuves prie Lukiškių kalėjimo 2006 m. sausio pradžioje, kurios baigėsi Broniaus (Algio Ramanausko personažo) sumušimu ir teismo procesu. 6. Derėtų atkreipti dėmesį į vieną svarbų aspektą šiuolaikinis vaizduojamasis menas tariamai trina ribas tarp estetikos ir tikrovės, tačiau kartu pavydžiai saugo savo elitinę prigimtį nuo populiariosios kultūros ir kitokių baisybių, iš esmės, save pateisindamas kiek modifikuota metapsichologine ir socio-transcendentalistine (ne transcendentine!) modernistine meno išskirtinumo retorika. Iš dalies tai paaiškina mūsų dailės kritikos alergiją Ramanausko veiklai (retkarčiais įtraukiamai į tikrojo parodijas sau patiems ar performanse dalyvaujantiems meno parodas), mat ji, dažnai artima tikrojo, elitinio menininkams- žiūrovams. Visų šių veiksmų dokumenta- performansinio šiuolaikinio meno formoms, vis dėlto 1. Šios performatyvios veiklos, plėtotos Vilniaus Lazdynų cija ir vėlesni aptarimai retrospektyviai tapdavo kon- nepaiso jų išskirtinumo ritualų ir, būdama komercinės rajone (butuose) ir jo prieigose (maždaug dabartinių ceptualiai kryptinga veikla. kultūros dalimi, apnuogina (ir mūsų) šiuolaikinio meno Bukčių vietovėje), autorystė sąlyginė, nes Gintaras Su Maskvos konceptualistais ryšius palaikęs Char- sistemos biurokratėjimą, artimą tai pačiai komercinei Znamierowskis kūrė performansus su Algiu Rama- kovo fotografas Borisas Michailovas plėtojo savitą kultūrai. (Mūsų) šiuolaikinis menas gali kvestionuoti ką nausku ir nepriklausomai su Donatu Srogiu, daugumos konceptualios, savotiškai performatyvios, mechaniškos nori, bet tik ne savo sistemos ribas ar savo funkcijas performansų nuotraukas spaudė Srogis, buvo ir daugiau ar apdorotos fotografijos, suardančios įprastas este- (vienintelis būdas tai padaryti veikti kitoje sistemoje), pavienių pozuotojų, performansų dalyvių. tinio-ideologinio pasakojimo gijas, logiką serijas arba tuo tarpu (alter)performatyvi Ramanausko veikla tiesiog 2. Pusiau profesionalus čekų konceptualistas Jiři sąsiuvinius, disertacijas etc. priklausymu kitai socio-kultūrinei sistemai kvestionuoja Kovanda, atsidūręs savo meto dailės procesų užribyje, 3. Kai kuriais aspektais artimų alter-fotografinėms, ironiš- šiuolaikinį meną ir jo sistemą, kurioje viešai pripažįs- nuo aštunto dešimtmečio nuosekliai užsiėmė kasdie- koms, konceptualistinėms klaipėdiečių grupės Dooooo- tamas ir išpažįstamas vienintelis vertės, t. y. neolibe- nybe, atlikdamas viešoje erdvėje nuo įprastų niekuo ris ( ) antimeninės veiklos nuostatoms. ralios rinkos, kriterijus, kartu save vis tiek įteisinant ir neišsiskiriančius (ar nedaug tesiskiriančius) veiksmus, 4. Apibūdinome tuščią veiksmą kaip pagrindinį principą, pateisinant (kiek socializuotais) pseudometafiziniais tapdavusius performansu menininko intencijų lygmenyje bet kiekvienu atveju jis įgauna vis kitokią formą. Tai argumentais. ir užfiksuojamus fotografijose, vėlesniuose veiksmų galime suvokti kaip tam tikrą laiko trukmę, kai žiūrovai, 7. Keletas Znamierowskio tapybos darbų ir objektų eks- atpasakojimuose ir komentaruose. Klasikiniais tapo jei juos tokiais galima pavadinti, sunkiai supranta arba ponuoti 1995 m. SŠMC ir ŠMC rengtoje parodoje Dėl menininko performansai, kai tiesiog stovima telefono būdelėje, laukiant kol kas nors paskambins; upėje delnais pasemiama vandens ir jis išpilamas atgal; viešoje vietoje atliekamas ausies krapštymo, nosies galiuko visai nesupranta, kas vyksta. [ ] Tuščias veiksmas organizuojamas taip, kad žiūrovas pasijustų įtrauktas į įvykį. [ ] Šio patyrimo konkretumas redukuojamas iki minimumo. [ ] įspūdis toks, kad akcija tuojau prasidės, grožio. Donatas Srogis Srogio elgesys gamtoje, 1990, fotografija. Srogis outdoor behavior, 1990, photography 4 / 5

5 In memory of Postmodernism victims Kęstutis Šapoka The year 1990, which is acquiring a mythic aspect in (new) Lithuanian history, is remembered more and more often. It is placed between the end of the 1980s, which are linked with the Sąjūdis Revival Movement (approx ) and the first decade of the 1990s that are symbolically tied with the withdrawal of the last Soviet troops from Lithuania in This period distinguished by a hyperintensive feeling of change; or even it could be said it was marked by intensively interacting, or often conflicting social, cultural and subjectively psychological time. The idea of several differently felt periods of time also comes to mind when you happen upon s and Donatas Srogis archival material 1 of (anti) artistic activities (approx ). The works of this period can be conditionally divided into local performances (the artists were participants and spectators, who documented the events at the same time), collages, objects and drawings. The performances and actions are conditionally split into three tactics: 1) Simulative situations acted in definite surroundings, for instance, not far from the residential district of Lazdynai in Vilnius or enclosed in everyday spaces, e.g. performances in the open Artists during Winter (c. 1990), Pocket Sculpture (1991), simulation of everyday life Reading in the Evening (undated), etc; 2) Minimal actions-interventions into natural and everyday life surroundings, e.g. placing palettes in landscape, in certain places of the exterior, hanging them in trees, sinking them in water or letting them drift in streams ( Painting. Spring, Painting. Summer, Painting. Autumn, etc.), or grouping together in a natural interior objects that bring discord (old family paintings next to a reproduction from a popular Soviet animated film (c 1990), etc; 3) Contextualisation and conceptualisation of natural situations, landscapes, and found objects. This activity is united by the process of photographing that also documented and conceptualised the same action, sometimes performing the functions of the performance itself in cases when: 1) Performance was revealed repeating and demonstrating/photographing the same action in different situations, e.g. Performance in a Flat (1991); 2) Movement of the sitter, a turn of the head, a small gesture, blinking the eyes, changing an expression on the face would become a minimal performance in a series of photographs, for instance A. Piesarskas Articulation (c 1990) or Performance in Nature (1991); 3) Action would become conceptualised when the photographs were printed with additional editing turning them into replicas of the actions performed for instance, Donatas Srogis action of (self)-painting ( D. Srogis Demonstrates the Painter s Posture, 1990) or photographs of a dismal suburb with a Russian inscription Родина Шатрийос Раганы (Homeland of Šatrijos Ragana) by s. In cases like this, the photograph itself acquired features characteristic of an object-idea; 4) It was enough to choose a different angle when the sitter/object remained static but the artist moved or performed a mental movement. For instance, in the photographic composition Jubilee (end of the 1980s), in the photographic series Stages of Sleep (1991), Pushkin (1991), the performance is activated manipulating the forms: making parallels of almost identical shots or different angles (the suitable title was also important); 5) Taking photographs a performance-like drawing was made in the direct sense of the word, e.g. psycho-constructive drawing in Srogis Geometry of Light (1991); 6) Still lifes, compositions from various things in the interior that were also conceptualised with titles e.g. The Life of van Gogh and Manet (1993), Maironis (1995) are also photographed; 7) Objects/situations found or observed in nature, industrial objects and things of the interior are also photographed and conceptualised, e.g. Cultural Values (1990), Half of the Sculpture (1990), Homeland (1987), Motherland (1991) or Behaviour in Nature (c 1989) when Srogis suspended from a branch is explained by a title imitating scientific (analytical) stylistics, etc; 8) Cuttings from magazines and Soviettime postcards (sometimes photographs) were most often used for collages mak- ing a slight change in them, for instance, joining two postcards or painting a barely noticeable detail that changes the meaning on a postcard ( 8th of March, 1990), combining cuttings with meaningless statements (parody of classical language conceptualism), creating utopian parodies ( Project for a National Painting Exhibition, 1992), etc; 9) Drawings varied from Sol Lewitt s conceptual minimalism to parodies of academism. Having discussed the formal side of the performance-like activities, several words should be said about the intentions. During the discussed period, Zmamierowskis and Srogis conceptualism is characterised by routine, ordinary performances that are hidden in the structure of everyday life and do not participate in the space of official socio-aesthetical codes and/or social coldness and sarcasm that is expressed by minimal parodies and/or by the structures of an empty action and absurdity. As has been mentioned, all across Lithuania at the end of the 1980s, spots of liberating society and spontaneous artistic avantgarde appeared, and noisy happenings in the spirit of the Sąjūdis Revival Movement, Earth Art festivals and other events took place. In this respect, some of Znamierowskis and Srogis conceptualist intentions and forms were part of the period. On the other hand, the artists cynical conceptualism had its own original features. Between 1988 and 1991, a wave of Fluxus-like happenings in Lithuania was distinguished by the pathos, ecstatic, romantically optimistic collectivism and the wish to expand the boundaries of traditions. Znamierowskis and Srogis, however, adopted a nihilist attitude claiming that there was no art in Lithuania (only simulation disguising itself as a seemingly national painting tradition) and turned the atmosphere into an object of a bitter but externally sarcastic and sometimes too optimistic introspective. The aesthetics reminiscent of a specific Soviet bureaucratic atmosphere of the funeral parlour on Olandų Street in Vilnius that is expressed by emphatically meaningless, idiotic and, at the same time, dead serious actions is important for their conceptualism. Nevertheless, it was not critique of the Soviet system; rather it was an indifferent preparation of the local socio aesthetic and socio historic environment. We can speak about various traditions that have found a niche in different contexts. The conceptualism of Gintaras Znamierowskis and Donatas Srogis has hardly ever been displayed at exhibitions, has never participated in the writing of new Lithuanian art history. However, on the other hand, the principles of this conceptualism have taken root and spread in the specific context of popular culture, for instance, in the work of Algis Ramanauskas-Greitai of two decades: SSG 2, Radio show 3 and his political performances 4 -interventions into the public sector that were performed under the disguise of pop culture when the action took place in shallow and banal social space preserving at the same time the essential structures of the classical performance. Therefore, ignored as it was for almost two decades by bureaucratic Lithuanian art criticism the conceptualism of Znamierowskis and Srogis has become relevant in other ways and by other means The authorship of this performing activity that took place in apartments in Lazdynai in Vilnius, and its suburb (approx present Bukčiai) is conditional as Gintaras Znamierowskis created them with Algis Ramanauskas, and Donatas Srogis, while Srogis printed most of the photographs of the performances; there were also individual sitters and performance participants. 2. Svastikos sukitės greitai is a controversial independent rock group founded in 1989 notorious for its provocative social lyrics. Algis Ramanauskas and Darius Karvelis are the founders. 3. Radioshow is a black humour programme that started in 1991 on Radiocentras radio station (later it was transferred to Ultra Vires station; the authors of the programme are Algis Ramanauskas and Rimas Šapauskas). The programme debuted on LNK television channel in In 2002, it was charged with vulgarity and was cancelled. 4. Here the visit of Jurbarkas and Sraigius (Rimas Šapauskas and Algis Ramanauskas personages) come to mind. They turned up at a commemorative meeting in honour of the former communist leader Antanas Sniečkus at the Academy of Sciences in c 2002 and were promptly turned out; the welcome of Valerijus Ivanovas, the former leader of the anti-lithuanian Yedinstvo Movement, when he was released from prison in January 2006 where Bronius (Ramanauskas personage) was beaten and all ended in a trial, etc. 5. Several paintings and objects by Znamierowskis were on display at the exhibition Dėl grožio organized by the Soros Centre for Contemporary Art and the Vilnius Centre for Contemporary Art in / 7

6 Interviu: Kęstutis Šapoka / Gintaras Znamierowski / Algis Ramanauskas : Gaila, kad Donatas Srogis šiuo metu už Atlanto ir negali dalyvauti mūsų pokalbyje. Taigi, pirmiausiai norėčiau išsiaiškinti Lazdynų mikrorajono vaidmenį jūsų konceptualistinėje veikloje. Ar jūs visi Gintarai, Algi ir Donatas, tuo metu, apie kurį kalbame, gyvenote Lazdynuose? : Mes su Gintaru gyvenome Lazdynuose, pora kvartalų vienas nuo kito. O Donatas gyveno kitame rajone. : Donatas gyveno Pašilaičiuose. : Iš pradžių Donato nė nepažinojau. Su juo susipažinau tik vėliau. Vieną kartą pakviečiau į radijo laidą. Kaip tik tuo metu buvo priešrinkiminis metas, vieni iš pirmų laisų rinkimų Lietuvoje, o Donatas pradėjo varyti paties pasirašytą politinės krypties propagandą, žinoma, juokaudamas. Atsimenu, atbėgo a.a. Hubertas Grušnys ir išsprogusiomis akimis stebeilijo į mane ką aš atsivedžiau į radiją!? : O kaip į Lazdynų konceptualizmą įsijungė Donatas Srogis? : Lazdynų konceptualizmas prasidėjo kartu su Algiu kaip spontaniškas šiukšlių rinkimas, filmavimas, fotografavimas. Tiesa, filmavo daugiau Algis. Aš daugiau fotografavau. Judantys vaizdai man niekada nepatiko Donatą pirmą kartą pamačiau Justino Vienožinskio dailės mokykloje. Mokėmės piešimo pas Vytautą Pečiukonį ir zulinome tuos baisiuosius gipsus, sakyčiau, labai preciziškai, netgi fanatiškai. Nors tada nedrau gavome, tiesiog matėme, kad abu linkstame į hiperrealizmą, o likusieji po truputį tampa svetimais. Ten pat mokėsi ir Evaldas Jansas, daugelis kitų. Bet ta chebra buvo ekspresionistais, mėgdavo pasimušti. O mes priešingai. Tuo metu, kai visi eidavo į lauką parūkyti, išgerti ar pasimušti, mes sėdėdavome ir, lyg kokios mašinos, kopijuodavome kokį absurdišką gipsinį biustą. O Pečiukonis iš džiaugsmo plodavo katutėmis kaip panašu! : Taigi, aš bandau suvokti kaip jūsų kompanija susijusi su tuo Lazdynų periodo konceptualizmu? : Su Gintaru kartu mokėmės nuo pirmos klasės. Kelis metus net sėdėjome viename suole. Gintaras vis kažką paišydavo. Vėliau, jau paauglystėje, Gintaras išėjo mokytis į kitą mokyklą, aš irgi perėjau į sporto mokyklą. Bet karts nuo karto vis tiek susitikdavome. Kai jau buvome maždaug šešiolikmečiais-septyniolikmčiais, Gintaras turėjo foto aparatą, o aš turėjau kino kamerą, tiksliau, ji priklausė mano tėvui ir mes taip, fotografuodami, filmuodami savotiškai siautėdavome. Dar kiek vėliau, jau įstoję į aukštąsias mokyklas, pas Gintarą ar pas mane, prasėdėdavome iki paryčių ką nors paišaliodami, kalbėdamiesi, skaldydami bajerius. : Dabar tai vadinama projektų generavimu. : Vienu metu mūsų tėvai net įtarė mus esant homoseksualais, nes tai sėdėdavome kambaryje užsidarę ir nežinia ką veikdavome, tai kažkur į miškus, dabartinius Bukčius, eidavome neaišku ko : O Performansas bute su stovinčiu bybiu tų laikų produktas? : Taip, tų laikų. : Kaip į visa tai įsipainiojęs Donatas? : Donatas atspaudė daugelį nuotraukų. Yra performasų, atliktų tik su Algiu, yra tik su Donatu. Aš fotografuodavau Algį, Donatas fotografuodavo mane. Bet betarpiškai bendrose akcijose Donatas su Algiu susitikę nebuvo. : Painu, bet kiek suprantu, metų veikla yra tarsi jūsų kiekvieno autorinė, bet kartu ir bendra veikla. : Taip. Pavyzdžiui, dabar, maketuodamas šios parodos katalogą po kiekvieno darbo, akcijos reprodukcija rašau autoriaus pavardę, bet iš tiesų, tai nevisada tiesa, nes visų tų kūrinių autorystė mišri, kiekvienu atveju priklausanti bent dviems iš musų. O jei priskaičiuotume atlikusius techninį darbą nuotraukų spaudimą, pozuotous tai autorystė dar painesnė. : Man tai buvo linksmas kvailiojimas ir įvadas į postmodernizmą. : Greičiau, įvadas į šiukšlių meną. Kai dabar bandau prisiminti ką tada darėme, tai buvo chaosas, jokios sistemos. : Turiu omeny įvadą į postmodernizmą tikrąja to žodžio prasme. Jei ne Gintaras, būčiau nei užsikabinęs, nei domėjęsis menu, visais tais Vermeeriais, Grozsais ir Matisais : Visa ką rodžiau Algiui, nebūtinai postmodernizmą, buvo rodoma postmoderniai be jokios sitemos, istorinės chronologijos. Visa tai mes supratome kaip dešimties metų laikotarpiu sukurtą meną, be jokių priežastinių šaknų, egzistuojantį tik reprodukcijose. : Beje, Gintaras turėjo labai gerą knygą, žinoma, ji buvo gera netyčia. Tai buvo komunistinio ubliūdko Liongino Šepečio sukompiliuota knyga Modernizmo metmenys. Į ją buvo sudėta viskas, ko tuo metu nerastum niekur kitur. : Aiškiai, logiškai išdėstyta. : Taip, modernizmas joje buvo pristatomas kaip labai blogas, bet buvo daug reprodukcijų. : Tarp kitko, tai buvo pati mėgstamiausia Donato knyga. Jis ją labai dažnai skaitydavo ir sakydavo, kad ši knyga yra tai ko reikia!. : Grįžtant prie Jūsų konceptualizmo, Gintarai, minėjai, kad jus tada inspiravo principas Lietuvoje jokio meno nėra? : Taip, tuo metu taip ir atrodė. Lietuvoje buvo simuliuojama tapyba, apsimetinėjama konceptualiuoju menu ir tas apsimetinėjimas tęsiasi toliau. : Koks jūsų konceptualios veiklos kontekste Vilniaus dailės akademijos vaidmuo? Ar pastaroji egzistavo tiesiog paraleliai Lazdynų konceptualizmui ar jis reiškė savotišką atsaką akademijos tūpumui? : Į VDA, kuris tuo metu dar vadinosi Institutu, įstojau, berods, 1988 metais, ir institutas tik sustiprino neapykantą bet kokiam menui. : Bet tuo metu kaip tik vyko garsioji instituto revoliucija, taip vadinami laisvėjimo procesai : Būtent, kaip tik buvo tautinės dailės reabilitavimo, atkūrimo ir įtvirtinimo metai. : Tautinės dailės išpūliavimo metai : Taip, galima sakyti, buvo išpūliavimo metai. Hiperrealistui Donatui ta vadinamoji revoliucija buvo peilis į pašonę, nes Donatas buvo ir yra impersonalistas, nihilistas ir dar šiek tiek anarchistas. Ir tokios asmenybinės kombinacijos žmogui visa ta tautinė dailė buvo tiesiog surogatine tešla, iš kurios galima išminkyti kokį nors konceptualizmą ar ką nors panašaus. Žinoma, labai skurdų, niekam nesuprantamą, nepaklausų, nereikalingą konceptualizmą. Iš tikrųjų, jis tai ir darė. : Kada važiavote į Maskvą, prieš Dailės institutą ar jau studentavimo laikais? : Važiavome, kai dar mokiausi dailės mokykloje. Į Maskvą turėjo vykti grupė Dailės mokyklos mokinių, bet didžioji dalis patingėjo ir likome dviese su Simu Koriu. Bijodami, kad Maskvoje neprasigertume ir kur nors nesivoliotume, mūsų tėvai buvo susitarę su tokia Tatiana Kolodzei 1, kad ji mus pasitiks, apgyvendins, prižiūrės. Kolodzei jau tada kolekcionavo rusų avangardistų, Eriko Bulatovo, Iljos Kabakovo ir kitų kūrinius. Taigi, Kolodzei pasakė taip Ребята, я вас пристрою к Беленку. Он очень хороший и ласковый. 2 Mes tik vėliau supratome, ką reiškia ласковый, nes beveik visą mūsų viešnagės laiką Belenokas 3 tame savo bute, viename iš tuometinių Maskvos novostroikių Komsomolskoje prasivoliojo visiškai girtas, beveik be sąmonės, tik retkarčiais praplėšdavo akis ir žiūrėdavo į mus lyg į vaiduoklius, savotiškai švelniai ir net nebandydavo su mumis ginčytis. Nežinau ar jis kur nors dirbo, nors kažkokias pajamas gaudavo, už butą, matyt, susimokėdavo. Taigi, Tatianos Kolodzei bute pamatėme to meto rusų avangardo originalų kolekciją, bet Kolodzei mus greitai išprašė ir pasiuntė pas Belenoką. Šiaip taip metro nusigavome pas Belenoką, kuris, žinoma buvo girtas, bet mus įsileido. Gyvenome pas jį dvi paras. Peržiūrėjome visus tvarkingai sustatytus jo hiperrealistinius darbus, kurių formatai siekė iki trijų metrų. Ir mums jo darbai tarsi plyta per galva trenkė. Pirmą kartą savo gyvenime pamatėme tikrą meną. Visa tai, ką iki tol buvome matę Vilniuje, buvo niekai. Iš tiesų pamatėme ir tai, kaip tuometinėje sovietinėjė erdvėje elgiasi koks nors Belenokas ar Bulatovas. Jie nesipriešino sovietams, su ta santvarka elgėsi labai ласково, t.y., švelniai, į gatves nėjo ir prie bažnyčių kryžiais negulėjo. Tiesiog sąžiningai kūrė, tuo pat metu dirbo kažkokiuose valdiškuose darbuose, nežinau kokiuose... : Turbūt, kinoprokate. : Gali būti. Taigi, jie gyveno dvigubą gyvenimą tam, kad menu nereikėtų užsidirbti pinigų. Jų laikysena buvo įspūdinga, bet ne tiesiogiai, nekilo noras jų kūrybą kopijuoti. Įspūdingas buvo jų laikysenos ir elgsenos pavyzdys, priešingas tam kurį piršdavo tikrieji lietuvių menininkai trumpą laiką pabūti disidentu, o po to tapti valdžios išlaikytiniu. Taigi, kurdamas meną prilaikyk arklius ir kada nors, žiūrėk, tapsi rektoriumi. Tikrieji lietuvių tapytojai, iš tiesų, dirbo ne meno, o savivadybos ar ekonomikos srityje. Taigi, tarp kokio Belenoko, jo aplikos ir mūsiškio konteksto buvo milžiniška praraja. Jei nebūtume nuvažiavę į Maskvą, ko gero, ir vietinis mūsų kontekstas atrodytų kitaip. Matyt, vis dar atrodytų, kad mes čia tarsi kokiame Monmartre... O kai grįžome, supratome, kad vietiniai menininkai tiesiog užsidėję impresionistinius, ekspresionistinius ar panašius surogatinius akinius : Prisimenu kaip Gintaras tais laikais keikdavosi, kad visa lietuviška modernioji tapyba yra impresionistinis-ekspresionistinis surogatas ir kad tokios tapybos norma yra šūdo rudumas ir chaki spalvos. : Iš tiesų visa šita tautinė tradicija yra sumeluota. : Atsimenu, tais laikais, metais, Gintaras mane nusitempdavo į tuometinius Parodų rūmus ar į galeriją prie Cvirkos paminklo, pasižiūrėti 8 / 9

7 kokios nors tapybos parodos, ir tenai visi darbai būdavo žaliai-rudi... ir dar namas kai kuriuose nutapytas. : Ir kartais šiek tiek pilkos spalvos pasitaikydavo Mes su Donatu į tokias parodas eidavome labai noriai. Žinoma, į jas daugiausia tempdavo Donatas. Pavyzdžiui, skambindavo man iš Pašilaičių ir pranešdavo, kad kažkokioje, atsiprašant, šiknaskylėje, atidaryta kokia nors pasibaisėtina paroda Tuleikio ar dar kokio panašaus menininko kūrybos paroda, ir reikia būtinai ją aplankyti prisislėgti dvasiškai. : Atsimenu, su Gintaru, dar būdami šešiolikmečiais-septyniolikamečiais, nuėjome į tuometinį Revoliucijos muziejų, ir pamačiau tokio meistro, berods, Vinco Dilkos, didižiulį darbą Steigiamasis kolūkio suvažiavimas. Sumaniau sąmokslą tą kūrinį sugadinti. Ir ačiū dievui, kad aš to nepadariau. Tai buvo mano didžiausias performansas, kad aš to nepadriau. Įdomu kur dabar tas darbas yra? : Jis vis dar kabo tenai pat, yra atskira socialistinio meno salė. : Labai geras kūrinys. : Iš tiesų, puikus. Dar norėčiau paklausti Gintaro apie savanorišką išstojimą iš VDA, kurio daug kas iš mūsų klasikų, matyt, negali atleisti iki šiol. : Taip, išstojimas man tapo tarsi prakeikimu (juokiasi). Iš tiesų, kai kurie dėstytojai ilgai mane atkalbinėjo. Net jau kai išstojau, po kurio laiko vėl skambino ir siūlė grįžti į freską (nors mokiausi vitražo specialybėje), gal pagerės Vienu žodžiu, siūlė pereiti nuo šūdo prie myžalų ir nuo to turėjo pagerėti : O Donatas Srogis vis dėlto ištempė ir baigė akademiją? : Nežinau kaip, bet ištempė scenografijoje. Nors Donatą VDA visą laiką lydėjo skandalai. Jam tada dėstė Adomas Jacovskis. Tada Donatas buvo šiek tiek daltoniku. Galbūt dabar jau išsigydė, nežinau. Taigi, jis užsirašinėdavo ant tūbelių spalvas. Ir sukurdavo baisius darbus, nes išorė būdavo hiperrealistinė, o spalviniai ir kiti dalykai, klaikūs. Vienožinskio dailės mokykloje, pas Pečiukonį, Donatas tobulai įvaldė piešinį ir akademijoje piešinius pradėdavo tiesiog nuo kairės pusės ir tokiu būdu piešdamas į dešinę juos pabaigdavo. Nes juk pagal visus piešimo kanonus reikėdavo pasižymėti bendrą objekto konstrukciją, apimtis, vietą lape, šviesos kryptį ir panašiai, o Donatas tarsi fotonuotraukoje tiesiog ryškindavo piešinį. Kai dėstytojas klausdavo ką jis daro, atsakydavo, kad atkartoja nuotraukos ryškinimą. Tada dėstytojas klausdavo tu ką, fotoaparatas? O Donatas atsakydavo, kad taip ir yra. : Atsimenu, tu man pasakojai, kad per kažkokios parodos atidarymą, Donatas, stovėdamas prie vieno iš tapybos klasikų kūrinio, pasakė, kad tokiam darbui atkurti reikėtų daug trafaretų. : Donatas piešdavo arba purkšdavo aerografais pasidaręs daugybę trafaretų ir padarydavo tobulai realistinius darbus. Taigi, vienu metu buvo sugalvojęs juodaibaltai, galbūt kai kur įmaišant šiek tiek gelsvos spalvos, pertapyti, atitrafaretuoti visus mūsų ekspresionistus ir tokiu būdu pasiimti jų karmą. : Jūsų akcijos vykdavo spontaniškai ar prieš tai ką nors sumanydavote? : Kas nors iš mūsų tiesiog pasiūlydavo ką nors nuveikti. Pavyzdžiui, Donatas pasiimdavo fotoaparatą ir, pavyzdžiui, pasiūlydavo žiemos naktį eiti į gamtą. Siaučia pūga. Einame į gamtą: neblaivus Simas Korys, blaivus Gintaras Znamierowski ir trenktas Donatas Srogis. Ir tokiu būdu gimsta performansas. : Ar bandėte savo konceptualizmo pavyzdžius rodyti menotyrininkams (-ėms)? : Bandėme, bet visa tai buvo įvertinta labai negatyviai. Tiesa, viena menotyrininkė, berods, Sandra Skurvidaitė, įvertino palankiai. Jai patiko. Tik ji iškarto pasakė, kad neturėtume vilčių, jog Lietuvoje tokius menus kas nors, kur nors eksponuos. : Tai gal ji ir pakvietė dalyvauti ŠMC parodoje Dėl grožio? : Taip, ji. Tiktai toje parodoje irgi kilo mažas skandaliukas dėl tų darbų žemo meninio lygio. Nes jie formos ir koncepcijos prasme tokie ir buvo. Jie buvo labai prasti, bet sąžiningi. Jokių konceptualistinių formų mes neieškojome. Jeigu fotografuojama šiknos skylė, tai ji ir reiškia šiknos skylę, jeigu fotografuojama erekcija, tai ir reiškia erekciją, nieko daugiau. Labai konkretus menas, be jokių meninių, estetinių pagražinimų, vykrutasų. : Gintaras pasakojo apie Tavo, Algi, autorinius performansus, pavyzdžiui, kai Piesarskas ėjo keliais aplink bažnyčią : Kas toks yra Piesarskas? : Piesarskas yra Gintaro atrastas modelis iš vyresnės klasės. Gintaras jį tapė. O po to, kai jau muzikavau, jį priglaudžiau aš. Kartą Saulėtekyje jis priėjo prie manęs ir sako: tu grupę turi. Sakau: turiu. Tai davaj ir aš, sako jis. Davai, atsakiau. Aš turėjau 16 mm kino kamerą Kijev. Kartą filmavome SSG klipą dainai Mokykla. Siaubingas kūrinys, šlamštas. Prisimenu, kad buvo kaip tik ta diena, gal kokiais 1991 ar 1992 metais, kai milicija tapo policija. Tais laikas nebūdavo jokių scenarijų, tiesiog Piesarskas keliais ropojo takeliu, šalia tos neogotikinės Žvėryno bažnyčios. Dar vienas mano bičiulis sėdėjo netoliese, žiūrėjo kaip filmuoju. Tuo metu pro šalį ėjo davatkų būrelis. Jos paklausė, ką mes čia veikiame. Mano bičiulis atsakė, kad filmuojame fyl mą (su rusišku minkštumo ženklu po l ). Tada jos paklausė, apie ką filmas? O mano bičulis atsakė, kad apie karą. O po kiek laiko prie manęs prišoko perpykęs kunigas ir čiupo kino kamerą. Pradėjo rėkti, kad mes tyčiojamės iš bažnyčios. Atsakiau, kad taip, tyčiojamės. Jis stūgavo, kad iškvies miliciją, o aš atsakiau: Milicijos nebėra, dabar jau policija. Vis dėlto, kameros jis neišplėšė ir ta filmuota medžiaga liko. Ir taip buvo nufilmuotas Piesarskas, einantis keliais aplink bažnyčią. Žinoma, aš nemanau, kad tai yra menas. : Tai ir yra rimtas menas, tai performansas. Juk tais laikais mes norėjome nuo to meno pabėgti kuo toliau. Nuo visokių dažų, potėpių. : Kaip nuo tokio šiukšlių konceptualizmo, Gintarai, pasukai į formaliai ir konceptualiai sterilią kūrybą? : Nežinau. Jūs menotyrininkas, jums ir aiškintis. Pastabos: Donatas Srogis 1) Manau, mes be reikalo stojame į dualizmą su VDA ir rudai/žaliuoju tautiniu menu. Nepaisant tūpumo, VDA man asmeniškai buvo didelis FUN nuotykis, anekdotas, jei galima taip sakyti. Patyriau didelį sukrėtimą stebėdamas Gintaro Znamierowskio kaip kūrėjo ir VDA kaip sistemos priešpriešą. Tas sukrėtimas padėjo išsivaduoti iš maestro Alegrus misterijų ir VDA dogmų. Tai privertė susimąstyti ir pastūmėjo ieškoti atsakymų. Vėlgi, siūlau VDA traktuoti kaip nenugalimą gaivalą, stichinę jėgą force major arba tiesiog nesusipratimą. 2) Įvade labai juntamas mes pažangūs konceptualistai prieš dogmų sistemą leitmotyvas. Ar nevertėtų to apversti ir pateikti kaip mes dogmatikai konceptualistai prieš modernų ir pažangų tautinį meną. Blogo meno nėra. Yra tik menas kurio mes nesuprantame ir jam nepritariame. Ir tik todėl, kad tam tikra kūryba pateikta netinkamame kontekste. Gintaras Znamierowskis tai labai aiškiai pasakė (nutapė) Žemaitės paminklu ir Gedimino bokštu. Arba iš kito požiūrio taško: esu tikras, kad Kęstutis Šapoka rastų tinkamą ekspozicinį kontekstą net ir VDA lietuvių tautinio meno korifėjams. Ir mes, žinoma, negailėtume liaupsių. : Galiu pasakyti, kad ir tas jūsų konceptualizmas tam tikra prasme labai švarus ir grynas, kaip sakei, be jokių vykrutasų, tiesiog taip kaip yra. : Tada rūpėjo impersonalumas, beveidiškumas. Kuo bedvasiškiau, tuo geriau, tuo mažiau meno apnašų. Nes tuo metu meną supatome kaip nereikalingas šiukšlinas apnašas. Menas mums, ypač Donatui, atrodė kaip pigi pornografija, parduodama kioskeliuose vaikams. : Man, visų pirma, tai buvo geras humoras. Tai iš tiesų buvo juokinga. : Ar galima sakyti, kad Gintaro ir Donato konceptualizmas, nedalyvaudamas mūsų šiuolaikinio meno genezėje, vis dėlto gyvavo ir tebegyvuoja Algio veikloje, SSG, Radio show, politiniuose performansuose? : Taip, tiesiog Algis tuos dalykus pritaikė praktiškai, kas mums su Donatu niekada nerūpėjo. Mes tiesiog derėme tai, kas patiko. Mums nerūpėjo iš to užsidirbti ar parodyti plačiajai publikai. : Taip, Gintaras mane stipriai įtakojo. Tikiuosi, kad ir aš nelikau skolingas. 1. Tatiana Kolodzei (Таьяна Колодзей) Rusų (t.p. sovietų sąjungos) ir Rytų Europos šiuolaikinio meno kolekcionierė, 1991 m. Niujorke įsteigusi Kolodzei Art Foundation. 2. Vaikinai, apgyvendinsiu jus pas Belenoką. Jis labai geras ir rūpestingas. 3. Piotr Belenok (Пëтр Беленок) Vienas iš garsių XX a deš. Maskvos avangardistų. Gimė 1938 m., Kijevo apskrityje, mirė 1991 m. Maskvoje. Donatas Srogis Srogio elgesys patalpoje, 1989, fotografija. Srogis indoor behavior, 1989, photography 10 / 11

8 Nepavykęs performansas, 1990, fotografija. Failed Performance, 1990, photography p. 12 / Donatas Srogis Vakaro skaitiniai (van Gogas), 1991, fotografija. Night Readings (van Gogh), 1991, photography 12 / 13

9 p. 15 Performansas kieme, 80-ji, fotografija. Backyard Performance, 1980, photography Jubiliejus, 80-ji, fotografija. Anniversary, 1980, photography 14 / 15

10 p. 17 Performansas bute, 1991, fotografija. Apartment Performance, 1991, photography A. Piesarsko artikuliacija, 1991, fotografija. A. Piesarskas Articulation, 1991, photography 16 / 17

11 p. 18 Paveikslo reprezentacija, 1992, fotografija. Artwork Presentation, 1992, photography Performansas su A. Piesarsku, 1992, fotografija. Performance with A. Piesarskas, 1992, photography 18 / 19

12 Donatas Srogis Menininkai žiemą, 1990, fotografija. Artists in the Winter, 1990, photography 20 / 21

13 Donatas Srogis Šviesos geometrija, 1991, fotografija. Geometry of Light, 1991, photography p. 22 / Donatas Srogis Kišeninė skulptūra, 1991, fotografija. Pocket Size Sculpture, 1991, photography 22 / 23

14 p. 24 Miego stadijos, 1991, fotografija. Stages of Sleep, 1991, photography Projektas, 1992, fotografija. Project, 1992, photography 24 / 25

15 p. 26 Performansas su gėle, 1992, fotografija. Performance with a Flower, 1992, photography Performansas gamtoje, 1991, fotografija. Performance in the Nature, 1991, photography 26 / 27

16 Tapyba. Pavasaris, 1991, fotografija. Painting. Spring, 1991, photography 2. Tapyba. Ruduo, 1991, fotografija. Painting. Autumn, 1991, photography 3. Tapyba. Vasara, 1991, fotografija. Painting. Summer, 1991, photography 4. Tapyba. Žiema, 1991, fotografija. Painting. Winter, 1991, photography 2 28 / 29

17 Menų šeimoje, 1992, objektas. In the Family of Arts, 1992, object 2. Modernizmo glūdumose, 1992, objektas. In the Abyss of Modernism, 1992, object 3. Skulptūra, 1994, fotografija. Sculpture, 1994, photography 4. Konceptualaus meno kolekcija, , objektas. Conceptual Art Collection, , object 5. Suprematinė kompozicija su dviem stačiakampiais, 1992, koliažas. Suprematic Composition with Two Rectangles, 1992, collage 6. Suprematinės veiklos, 1992, koliažas. Suprematic Activities, 1992, collage 30 / 31

18 A / B 4 C , 1988, koliažas. 1917, 1988, collage. 2. Kovo 8-ji, 1990, guašas, atvirukas. March 8, 1990, gouache, postcard 3. Maironis, 1995, fotografija. Maironis, 1995, photography 4. Drožiniai. Iš feminisčių meno rinkinio, 90-ji, objektai. Carvings. From Feminists Collection, 1990, objects. 32 / 33

19 p Donatas Srogis Puškinas, 1991, fotografija. Pushkin, 1990, photography 34 / 35

20 2 1. Pasternakas iš ciklo Romantikių nekrofilija, 1990, koliažas. Pasternak. From the Series of Romantic Necrophiliacs, 1990, collage 2. Puškinas iš ciklo Romantikių nekrofilija, 1990, koliažas. Pushkin. From the Series of Romantic Necrophiliacs, 1990, collage 1 36 / 37

21 Kultūros vertybės, 1991, mišri technika. Cultural Values, 1991, mixed technique 2. Šatrijos raganos tėvynė, 1991, mišri technika. Homeland of a Witch of Satrija, 1991, mixed technique 5. Peizažas Ščija, 1991, fotografija. Landscape Shchiya, 1991, photography Donatas Srogis 3. Kultūros vertybės, 1988, fotografija. Cultural Values, 1988, photography 4. Aliuminio pudra dažytas akmuo, 1990, fotografija. Aluminum powder painted stone, 1990, photography / 39

22 1 A 1 B 2 1 C 1. Tautinės mokyklos tapybos parodos projektas, 1992, koliažas. Exhibition Project of the National School of Painting, 1992, collage 2. Tautinės mokyklos tapybos performanso projektas, 1992, koliažas. Performance Project of the National School of Painting, 1992, collage 40 / 41

23 1 3 Donatas Srogis 1. Architektūrinė situacija, 1991, fotografija, koliažas. Architectural situation, 1991, photography, collage 2. Erdvė (žiemos metu), 1990, fotografija. Space (In winter time), 1990, photography 3. Erdvės skurdas, 1992, objektas. Poverty of Space, 1992, object 2 42 / 43

24 Gimtieji namai, 1990, fotografija. Home sweet home, 1990, photography 2 Donatas Srogis 2. Be pavadinimo, 1990, tušas ant popieriaus. Untilted, 1990, ink on paper 3. Grafika, 1990, tušas ant popieriaus. Graphic, 1990, ink on paper 4. Eskizas skurdžiam performansui ant teniso stalo, 1989, fotografija. Sketch for a poor performance on a tennis table, 1989, photography 4 44 / 45

25 Uždaros erdvės, 1988, fotografija. Enclosed Spaces, 1988, photography 46 / 47

26 Šeima, 1990, koliažai. Family, 1990, collage 48 / 49

27 Akloji Vera. Aklas tikėjimas, 1990, koliažas. Unseeing Vera. Implicit Faith, 1990, collage Donatas Srogis Dailininko poza, 1990, fotografija, polivenilacetatiniai dažai. Stance of an Artist, 1990, photography, polyvinyl acetate paint 50 / 51

28 Mokslo ir kultūros pažanga, 1994, objektas. The Progress of Culture and Science, 1994, object 2. Kultūros humanizmas, 1992, koliažas. Cultural Humanism, 1992, collage 3. Humanizmas ir dorovė, 1992, koliažas. Humanism and Moral, 1992, collage 4. Sekmės formulė, 1992, koliažas. Formula of Fortune, 1992, collage 52 / 53

29 1. Tai turi žinoti ir mokėti kiekvienas, 1992, koliažas. Everyone should know this and be able to do it, 1992, collage 2. Dvasinės kultūros reiškinys. Dvasinės kultūros sistemoje, 1992, koliažas. Phenomenon of spiritual culture. In the system of spiritual culture, 1992, collage 3. Ščija. 2 kartus, 1991, koliažas. Shchiya. Twice, 1992, collage 4. Vertikali pievelė, 1988, guašas. Vertical Lawn, 1992, gouache 1 A 1 B / 55

30 Legenda, 1990, koliažas. The Legend, 1990, collage 2. Nėra kito gyvenimo, 1990, koliažas. There is No Other Life, 1990, collage 56 / 57

31 Kritusiems kariams, 1990, fotografija. To Fallen Soldiers, 1990, photography 2. Gyvenimo stadijos, 1992, objektas. Stages of Life, 1990, object 3. Gyvenimo stadijos, 1990, fotografija. Stages of Life, 1990, photography 58 / 59

32 Sudarė Kęstutis Šapoka Dailininkas Viršelyje On the Cover 1. Donatas Srogis, Be pavadinimo, 1988, fotografija. Untitled, 1988, photography 4., Parodų rūmai, 1992, koliažas. Art Gallery, 1992, collage ISBN

2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi

2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams   Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi 2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams www.jonasmekasfilms.com Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi prašau apsilankyti, čia įdėsiu šiek tiek dienoraščių

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MENAS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS 2016 m.

Detaliau

Stazuotes uzsienyje on-line

Stazuotes uzsienyje on-line Tomas Jovaiša MD PhD FRCA FFICM Kodėl jauni gydytojai turi išvažiuoti į užsienį ir ko reikia, kad jie sugrįžtų. 15 metų ir 1 500 000 svarų patirtis Truputį apie mane VU medicinos fakultetas VU anesteziologijos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

CV-vulovak

CV-vulovak Young Painter Prize 2015 LT Šio kūrinio, kaip ir visos serijos, prie kurios dirbu pastaruosius dvejus metus, ašis yra drobės pjovimas. Ir pirmiausia kokia problema kyla renkantis tokią raiškos primonę,

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti]

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti] VILNIAUS LICĖJUS Tomas Šiaulys Second Life taikymas švietime Tarptautinė konferencija Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos VILNIUS 2010 2 Apie Second Life Nemokamai

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau