HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe"

Transkriptas

1 HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

2 TURINYS Saugumo nurodymai... 3 Pasiruošimas prieš naudojimą... 4 Atsargumo priemonės... 5 Prietaiso dalys... 7 Vidaus prietaiso dalys... 7 Išorės prietaiso dalys... 7 Priekinė panelė... 7 Oro patekimo anga... 7 Ekranas... 7 Avarinio valdymo panelė... 7 Oro išėjimo anga... 7 Vertikaliosios oro srauto krypties reguliavimo grotelės... 7 Horizontaliosios oro srauto krypties reguliavimo grotelės... 7 Oro filtras... 7 Nuotolinio valdymo pultas... 7 Oro patekimo anga... 7 Vamzdžiai ir maitinimo laidas... 7 Nutekėjimo žarna... 7 Pastaba: kondensatas laša veikiant VĖSINIMO arba SAUSINIMO režimams... 7 Oro išleidimo anga... 8 Ekranas... 8 Priežiūra... 9 Apsauga Problemų sprendimas Įrengimas Įrengimo schema Pasirinkite įrengimo vietą Vidaus prietaiso įrengimo nurodymai Laidų instaliacijos schema Lauko prietaiso įrengimas Oro valymas... 23

3 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimo nurodymai: žr. Nuotolinio valdymo pultelio naudojimo instrukcija. Saugumo nurodymai Norėdami užtikrinti normalų prietaiso veikimą, prieš jį įrengdami įdėmiai perskaitykite instrukciją ir įrenkite oro kondicionierių laikydamiesi čia pateiktų nurodymų. Neleiskite orui patekti į šaldymo sistemą, o oro kondicionierių perkeldami ar judindami, stebėkite, kad šaldymo skystis neišbėgtų. Oro kondicionierių būtina tinkamai įžeminti. Prieš prijungdami laidus ir vamzdžius prie oro kondicionieriaus, atidžiai juos patikrinkite ir įsitikinkite, kad jie yra tinkami ir tvirti. Būtina įrengti orinį srovės nutraukimo jungiklį. Įrengtą oro kondicionierių naudotojas turi naudoti pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus, pasirūpinti tinkama vieta jo laikymui, atliekant techninės priežiūros darbus ar perkeliant jį ateityje. Viduje esančio prietaiso saugiklis: T 3. 15A 250 V. 7k~12K modelių lauko prietaiso saugiklis: T 15A 250 V arba T 20A 250 V. 14k~18K modelių lauko prietaiso saugiklis: T 20A 250 V. 21K~30K modelių lauko prietaiso saugiklis: T 30A 250 V. Remiantis nacionaliniais įstatymais, į stacionariąsias instaliacijas reiktų įrengti likutinės srovės įrenginį (RCD) su nominalia veikimo srove, neviršijančia 10 ma. Įspėjimas: elektros smūgio pavojus gali būti sužeidimo ar net mirties priežastis, todėl prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės priežiūros darbus, išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Didžiausias prijungimo vamzdžio tarp vidaus ir lauko prietaisų ilgis neturėtų būti didesnis nei 5 metrai. Jei vamzdis ilgesnis, tai gali turėti įtakos oro kondicionieriaus veikimui. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 ir daugiau metų bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra nusilpę, kurie turi per mažai patirties ir žinių, bet tik tuomet jei yra prižiūrimi ir jiems yra duodami nurodymai, kaip naudotis prietaisu saugiai, ir jei jie supranta visus galimus su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Vaikams negalima su prietaisu žaisti. Techninės priežiūros ir valymo darbų vaikams be priežiūros atlikti negalima. Baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio reikia tinkamai utilizuoti ar perdirbti. Panaudotų baterijų utilizavimas: prašome utilizuoti senas baterijas tinkamai, priduokite jas į jų surinkimo punktą. Stacionariųjų instaliacijų prietaisą būtina įrengti naudojant priemones, kuriomis galima atjungti jį nuo maitinimo tinklo su tarpais tarp kontaktų visuose poliuose, kad esant viršįtampiui pagal III kategorijos sąlygas prietaisas pilnai atsijungtų. Tokius mechanizmus reikia įrengti remiantis stacionariųjų instaliacijų taisyklėmis. Jei pažeistas prietaiso maitinimo tinklas, siekiant išvengti pavojaus, jį keisti gali tik gamintojas, jo paslaugų teikėjas ar tinkamai kvalifikuotas asmuo. Prietaisą reikia įrengti remiantis nacionaliniais elektros instaliacijų reikalavimais. Oro kondicionierių įrengti gali tik specialistai ar tinkamai kvalifikuoti asmenys. Prietaiso negalima įrengti skalbykloje.

4 Pasiruošimas prieš naudojimą Pastaba Prietaisų sistemas šaldymo medžiaga pildykite tik tada, kai ji yra skysta (kai naudojama šaldymo medžiaga yra R407C ar R410A). Kitu atveju, cheminė šaldymo medžiagos (R407C ar R410A) sudėtis sistemos viduje gali pakisti ir turėti įtakos oro kondicionieriaus veikimui. Remiantis šaldymo medžiagos (R410A, bendra produkto vertė 1975) savybėmis, vamzdžio spaudimas yra labai didelis, todėl prietaisą įrengdami ir taisydami, būkite labai atsargūs. Jei pažeistas maitinimo laidas, siekiant išvengti pavojaus, jį keisti gali tik gamintojas, jo paslaugų teikėjas ar tinkamai kvalifikuotas asmuo. Oro kondicionierių įrengti gali tik specialistas. Šaldymo medžiagos grandinės temperatūra aukšta, todėl sujungimo laidą laikykite toliau nuo varinio vamzdžio. Pradiniai nustatymai Prieš pradėdami naudoti oro kondicionierių, patikrinkite ir atlikite tokius pradinius nustatymus. Pradinis nuotolinio valdymo nustatymas Kiekvieną kartą pakeitus nuotolinio valdymo pultelio baterijas ar jį įkrovus, pradinis jo nustatymas yra skirtas šilumos siurbliui reguliuoti. Jei jūsų įsigytas oro kondicionierius yra skirtas tik vėsinimui, šilumos siurblio nuotolinio valdymo pultelį vis tiek galite naudoti. Nuotolinio valdymo pultelio foninis apšvietimas (galimas pasirinkimas) Paspauskite ir palaikykite nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad įsijungtų foninis jo apšvietimas. Apšvietimas išsijungia automatiškai praėjus maždaug 10 sekundžių. Pastaba: foninis apšvietimas yra pasirenkama funkcija. Automatinio paleidimo iš naujo nustatymas Oro kondicionierius turi automatinio paleidimo iš naujo funkciją. Aplinkos saugojimas Šis prietaisas yra pagamintas iš perdirbamų arba pakartotinai naudojamų medžiagų. Prietaisą utilizuoti reikia remiantis vietinio utilizavimo reglamentais. Prieš utilizuodami, nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebebūtų galima naudoti. Daugiau informacijos apie gaminio tvarkymą ir perdirbimą galite gauti susisiekę su vietinėmis institucijomis, kurios tvarko šiukšlių surinkimą, arba parduotuvėje, kurioje prietaisą įsigijote. Prietaiso utilizavimas Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) reikalavimus. Šis ženklinimas reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti galimo pavojaus žmonių sveikatai ar žalos aplinkai, atliekas utilizuokite atsakingai ir atiduokite jas perdirbti taip skatindami pakartotinį medžiagų perdirbimą. Norėdami atiduoti panaudotą gaminį, pristatykite jį į tam skirtą surinkimo punktą arba susisiekite su pardavėju, kur gaminį pirkote. Tuomet gaminys bus saugiai perdirbtas nekenkiant aplinkai.

5 Atsargumo priemonės Šioje instrukcijoje naudojamų simbolių paaiškinimai - nedarykite to. - atkreipkite dėmesį. - būtina įžeminti. - įspėjimas: netinkamas elgesys gali sukelti rimtą pavojų, pavyzdžiui, galite rimtai susižaloti ar net mirti. Naudokite tinkamą maitinimo įtampą pagal ant prietaiso plokštelės pateiktus nurodymus. Kitu atveju gali kilti rimtas pavojus ar gaisras. Jei vėsus oras ilgą laiką pučia į jus, tai gali pakenkti jūsų sveikatai. Rekomenduojame sureguliuoti oro srautą taip, kad jis pasiskirstytų visoje patalpoje. Niekada nekiškite į prietaisą jokių daiktų. Ventiliatorius sukasi greitai, tad tai darydami galite stipri susižeisti. Maitinimo srovės pertraukiklį ar jungiklį laikykite švarų. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo srovės pertraukiklio tvirtai ir tinkamai, kad dėl nepakankamo kontakto Pasirūpinkite, kad oro srautas nesiektų dujinių viryklių ar jų degiklių. Neremontuokite prietaiso patys. Jei tai darysite netinkamai, gali kilti elektros smūgio pavojus ir pan.

6 neįvyktų elektros smūgis ar nekiltų gaisras. Veikimo metu nenaudokite maitinimo srovės pertraukiklio, netraukite jo už kištuko norėdami jį išjungti, nes gali atsirasti žiežirbų ir pan. Nelieskite prietaiso mygtukų šlapiomis rankomis. Nedėkite jokių daiktų ant išorės prietaiso. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad prietaisas būtų įžemintas pagal vietinius kodeksus ir tvarką. Tai atlikti turi licenciją turintis specialistas. Jei prietaisas veikia netinkamai, pirmiausiai išjunkite jį nuotolinio valdymo pulteliu, o tik tada išjunkite iš maitinimo tinklo. Neriškite, netraukite ir nesuspauskite maitinimo laido, kad jo nepažeistumėte. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

7 Prietaiso dalys Vidaus prietaiso dalys Priekinė panelė Oro patekimo anga Ekranas Avarinio valdymo panelė Oro išėjimo anga Vertikaliosios oro srauto krypties reguliavimo grotelės Horizontaliosios oro srauto krypties reguliavimo grotelės Oro filtras Nuotolinio valdymo pultelis Išorės prietaiso dalys Oro patekimo anga Vamzdžiai ir maitinimo laidas Nutekėjimo žarna Pastaba: kondensatas laša veikiant VĖSINIMO arba SAUSINIMO režimams

8 Oro išleidimo anga Šioje instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra paremti išoriniu standartinio modelio vaizdu, todėl jūsų pasirinkto oro kondicionieriaus forma gali skirti nuo čia pavaizduoto. Ekranas Temperatūros indikatorius Po dviejų šimtų valandų prietaiso naudojimo, vietoj temperatūros ekrane bus rodomas simbolis FC tai priminimas, kad reikia išvalyti filtrą. Išvalę filtrą, paspauskite filtro nustatymo iš naujo mygtuką, kuris yra vidaus prietaiso panelės galinėje pusėje, kad ekranas pradėtų veikti iš naujo (nebūtina). Veikimo indikatorius Užsidega veikiant kintamajai srovei. Mirksi, kai prietaisas atsišildo/atitirpsta. Laikmačio indikatorius Užsidega, kai ateina nustatytas laikas. Miego režimo indikatorius Užsidega, kai miego režimas yra įjungtas. Kompresoriaus indikatorius Užsidega, kai kompresorius yra įjungtas. Režimo SUPER indikatorius Užsidega, kai režimas SUPER yra įjungtas. Režimo indikatorius Kai yra įjungtas šildymas, indikatorius dega oranžine spalva, o įjungus kitus režimus balta. Ventiliatoriaus greičio indikatorius Signalo gavimas Simboliai gali skirtis nuo paveikslėlyje pavaizduotų, priklausomai nuo prietaiso modelio, bet funkcijos yra panašios. TG serija SC serija

9 Avarinio išjungimo mygtukas ON/OFF (įjungti/išjungti) Leidžia kintamajai srovei veikti arba ją atjungti mygtuko paspaudimu. Simboliai gali skirtis nuo paveikslėlyje pavaizduotų, priklausomai nuo prietaiso modelio, bet funkcijos yra panašios. Priežiūra Priekinės panelės priežiūra 1. Išjunkite iš maitinimo tinkle. Pirmiausiai išjunkite prietaisą, tada ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo. 2. Suimkite už a simboliu pažymėtų vietų ir patraukite panelę į išorę, kad ji nusiimtų. 3. Jei panelė nešvari, nuvalykite ją minkštu ir drėgnu audeklu. 4. Prietaisui valyti nenaudokite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, valiklių ar šveitimo miltelių.

10 5. Niekada nepurkškite vandens ant vidaus prietaiso. Pavojus! Elektros smūgis! 6. Uždėkite priekinę panelę atgal. Uždėkite ir pritvirtinkite priekinę panelę įspausdami ją b simboliais pažymėtose vietose Oro filtro priežiūra 1. Išjunkite prietaisą ir išimkite oro filtrą. 2. Išvalykite ir įdėkite filtrą atgal. Jei purvas nenusivalo, plaukite jį drungname vandenyje naudodami šiek tiek valiklio. Išplovę gerai nusausinkite. 1) Atidarykite priekinę panelę. 2) Atsargiai paspauskite oro filtro rankenėlę iš priekio. 3) Suimkite rankenėlę ir ištraukite filtrą. 3.Uždėkite priekinę panelę atgal. Jei prietaisas naudojamas aplinkoje, kur ypač daug dulkių, valykite oro filtrą kas dvi savaites. Filtrą būtina išvalyti po maždaug 100 prietaiso naudojimo valandų. Apsauga Veikimo būsena Apsauginis mechanizmas gali sustabdyti ir atjungti prietaisą tokiais atvejais: Lauko temperatūra Vėsinimas Lauko temperatūra Šildymas aukštesnė nei 24 o C Lauko temperatūra žemesnė nei -10 o C Patalpos temperatūra aukštesnė nei 27 o C. Sausinimas aukštesnė nei 43 o C.* Patalpos temperatūra žemesnė nei 21 o C. Patalpos temperatūra žemesnė nei 18 o C.

11 *Tropinio klimato (T3) sąlygoms skirtuose modeliuose temperatūra gali būti 55 o C vietoj 43 o C. Kai kuriuose gaminiuose temperatūra gali viršyti nurodytas ribas. Dėl konkrečių situacijų pasitarkite su pardavėju. Jei kondicionierius veikia VĖSINIMO ar SAUSINIMO režimu su atidarytu langu arba durimis ilgą laiką, o santykinis drėgnumas yra didesnis nei 80 procentų, iš angų gali pradėti lašėti skystis. Triukšmas Įrenkite oro kondicionierių tokioje vietoje, kur būtų lengvai išlaikomas jo svoris, kad jis dirbtų kuo tyliau. Išorės prietaisą įrenkite tokioje vietoje, kur oro išleidimo ir prietaiso veikimo triukšmas netrukdytų kaimynams. Priešais išorės prietaisą negali būti jokių kliūčių, nes kitaip prietaisas veikia triukšmingiau. Apsauginio mechanizmo savybės 1. Apsauginis mechanizmas suveikia tokiais atvejais: Perkraunant prietaisą, jam nustojus veikti ar veikimo metu keičiant režimą, reikia palaukti tris minutes. Įkišus prietaiso kištuką į maitinimo tinklą ir iškart jį įjungus, jis gali pradėti veikti maždaug po 20 sekundžių. 2. Jei prietaiso veikimas nutrūko, paspauskite ON/OFF (įjungimo/išjungimo) mygtuką, kad jis pradėtų veikti iš naujo. Tokiu atveju laikmatį reikia nustatyti iš naujo, nes ankstesni nustatymai dingsta. Šildymo režimas Pašildymas Prieš įsijungiant šildymo režimui, reikia plaukti 2-5 minutes, kol vidaus prietaisas pradeda skleisti oro srovę. Atšildymas/atitirpinimas Veikiant šildymo režimu, prietaisas automatiškai atsišildo (atitirpsta), kad veiktų veiksmingiau. Tokia procedūra paprastai trunka 2-10 minučių. Šiuo metu ventiliatorius neveikia. Po to, kai procedūra baigiama, prietaisas automatiškai vėl pradeda veikti šildymo režimu. Pastaba: šildymo režimo nėra modeliuose, kurie skirti tik patalpoms vėsinti. Problemų sprendimas Žemiau nurodytos problemos nebūtinai reiškia, kad prietaisas sugedo. Prieš kreipdamiesi pagalbos, patikrinkite šiuos aprašymus. Problema Prietaisas neveikia Galimas sprendimas Perdegė apsauginis spragtukas arba saugiklis. Palaukite 3 minutes ir įjunkite prietaisą iš naujo, nes dėl saugiklio prietaisas galėjo nustoti veikti. Išsikrovusios nuotolinio valdymo pultelio baterijos. Netinkamai įkištas kištukas.

12 Neskleidžiamas nei šiltas, nei šaltas oras Užsikimšęs arba nešvarus oro filtras. Užsikimšusios oro patekimo ir išleidimo angos. Netinkamai nustatyta temperatūra. Neveikia valdymas Jei yra trukdžių (perteklinė statinė elektros iškrova, maitinimo tiekimo įtampos problemos), tuomet prietaisas gali veikti netinkamai. Tuomet reikia atjungti maitinimą ir po 2-3 sekundžių vėl įjungti. Nesuveikia iš karto Keičiant režimą prietaiso veikimo metu, reikia palaukti tris minutes, kad jis vėl pradėtų veikti. Specifinis kvapas Kvapas gali sklisti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, baldų, cigarečių ir t.t., kuris patenka į prietaisą ir kartu su pučiamu oru patenka į patalpą. Girdisi tekančio vandens garsas Taip gal būti dėl šaldymo skysčio tekėjimo oro kondicionieriaus viduje, tai nėra problema. Šildymo režimu, prietaisas vėsta. Girdisi skilinėjimo garsas Taip gali būti dėl priekinės panelės plėtimosi arba susitraukimo esant temperatūros pokyčiams. Pro angą purškia dulksna Dulksna pasirodo, jei patalpos oras tampa labai šaltas dėl prietaiso skleidžiamo šalto oro VĖSINIMO arba SAUSINIMO režimo metu. Užsidega kompresoriaus indikatorius Prietaisas iš šildymo pereina į

13 (raudonas) ir nuolatos dega, o vidaus prietaiso ventiliatorius nustoja veikti. atsišildymo/atitirpinimo režimą. Maždaug po 10 minučių indikatorius užges, o prietaisas vėl veiks šildymo režimu. Įrengimas Įrengimo schema Atstumas nuo sienos turi būti didesnis nei 50 mm. Atstumas nuo lubų turi būti didesnis nei 200 mm. Atstumas nuo grindų turi būti didesnis nei 2500 mm. Oro patekimo anga nuo sienos turi būti didesnė nei 250 mm. Pateikta schema yra tik paprastas prietaiso pavaizdavimas. Jo išvaizda gali neatitikti prietaiso, kurį įsigijote. Prietaisą įrengti reikia remiantis nacionaliniais elektros instaliacijų standartais. Tai atlikti turi tik leidimus turinys specialistai. Pasirinkite įrengimo vietą Vidaus prietaiso vieta Įrengimo vietoje neturi būti kliūčių šalia oro patekimo angos, kad oro srautas galėtų sklisti visais kampais. Vieta turi būti tokia, kad būtų lengva ir patogu pragręžti skyles sienose ir pravesti vamzdžius. Laikykitės nurodyto atstumo tarp prietaiso ir lubų bei sienų, remiantis aukščiau pateikta schema. Turi būti lengva prieiti ir išimti oro filtrą. Prietaisas ir nuotolinio valdymo pultelis turi būti laikomi bent 1 metro atstumu nuo televizoriaus ar radijo ir pan. Įrenkite prietaisą kaip įmanoma toliau nuo fluorescencinių lempų. Šalia oro patekimo angų nieko nelaikykite, kad nebūtų kliudoma oro srautui.

14 Montuokite prietaisą ant tokios sienos, kuri yra pakankamai stipri išlaikyti jo svorį. Montuokite tokioje vietoje, kuri nedidintų keliamo triukšmo ir vibracijų. Montuokite toliau nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių. Ant prietaiso nedėkite jokių degių medžiagų ar aparatų. Vidaus prietaisas vamzdžio ilgis turi būti ne daugiau 15 metrų išorėje montuojamas prietaisas aukštis turi būti mažesnis nei 5 metrai. Išorės prietaiso vieta Vieta turi būti patogi prietaisui įrengti ir gerai vėdinama. Venkite montuoti tokioje vietoje, kur gali nutekėti degių dujų. Laikykitės reikiamo atstumo nuo sienos. Atstumas tarp vidaus ir išorės prietaisų turi būti 5 metrai, bet ne daugiau nei 15 metrų ilgio su papildoma šaldymo medžiagos užpildymo linija. Išorės prietaisą montuokite toliau nuo purvų, dujų išėjimo vietų. Nemontuokite arti kelio, kad prietaiso neaptaškytų nešvarus vanduo. Pagrindas, prie kurio montuojate, turi būti stabilus, kad išvengtumėte papildomo triukšmo prietaiso veikimo metu. Negalima, kad kas nors uždengtų oro išėjimo angas. Nemontuokite tiesioginėje saulės šviesoje, šalia šilumos šaltinų ar ventiliatorių. Montuokite toliau nuo degių medžiagų, alyvų, drėgnų ir nelygių vietų.

15 Išorės prietaisas vamzdžio ilgis ne daugiau nei 15 metrų aukštis turi būti mažesnis nei 5 metrai vidaus prietaisas. Modelis Didžiausias leidžiamas vamzdžio ilgis atgabenant (m) Vamzdžio ilgo riba (m) Aukščio skirtumo riba H (m) 7K ~ 18K K ~ 25K K Jei vamzdžio aukštis ar ilgis neatitinka nurodyto lentelėje, pasitarkite su pardavėju. Vidaus prietaiso įrengimo nurodymai Reikalingas papildomos šaldymo medžiagos kiekis (g/m) 1. Montavimo plokštės įrengimas Išrinkite įrengimo vietą montavimo plokštei pagal vidaus prietaiso vietą ir pagal vamzdžio kryptį. Montavimo plokštę laikykite horizontaliai su horizontalia liniuote ar matuokle. Pragręžkite 32 mm gylio angas sienoje plokštei pritvirtinti. Įstatykite plastikinius kaiščius į angas, uždėkite montavimo plokštę pritvirtindami sriegiamais varžtais. Patikrinkite ar montavimo plokštė pritvirtinta tvirtai. Tada pragręžkite angas vamzdžiui.

16 Sriegiami varžtai montavimo plokštė Pastaba: jūsų montuojamos plokštės forma gali skirtis nuo čia pavaizduotos, bet jos įrengimo būdas yra panašus. Pastaba: kaip parodyta paveikslėlyje, reikia panaudoti šešias ant montavimo plokštės esančias angas sriegiamiems varžtams. 2. Pragręžkite angą vamzdžiui Išrinkite vietą vamzdžio angai pagal primontuotos montavimo plokštės vietą. Pragręžkite sienoje angą. Anga turėtų būti šiek tiek nukreipta žemyn link išorės. Įstatykite į angą movą, kad siena liktų švari. Sieninė angos mova (tvirtas polietileno vamzdis, kurį pasiruošia naudotojas) 5 mm pasvirimas žemyn. Vidus išorė

17 3. Vidaus prietaiso vamzdžio įrengimas Įkiškite vamzdį (skysčio ir dujų vamzdį) bei laidus per angą sienoje iš išorės arba sudėkite juos iš vidaus po to, kai vidaus vamzdis ir laidai prijungti prie išorėje montuojamo prietaiso. Nuspręskite, ar nupjauti likusią dalį pagal vamzdžio kryptį (kaip parodyta žemiau). Vamzdžio kryptis lovelis likusi dalis pjaukite likusią dalį kartu su loveliu Pastaba: įrengiant vamzdį 1, 2, 3, 4 kryptimi, nupjaukite likusią dalį nuo viduje montuojamo prietaiso pagrindo. Prijungę vamzdį, įrenkite nutekėjimo žarną. Tada prijunkite maitinimo laidus. Prijungę apvyniokite vamzdį, laidus ir nutekėjimo žarną termine izoliacine medžiaga. Vamzdžių sudūrimo vietų terminė izoliacija Apvyniokite vamzdžių sujungimo vietas termine izoliacine medžiaga ir ant viršaus viniline juostele. Terminė izoliacija Apvyniota viniline juostele Terminė vamzdžių izoliacija

18 a. Padėkite nutekėjimo žarną po vamzdžiais. b. Izoliacijai naudokite polietileno putas, kurių storis daugiau nei 6 mm. Pastaba: Nutekėjimo žarną paruošti turi pats naudotojas. Maitinimo laidas didelis vamzdis terminės izoliacijos vamzdis mažas vamzdis nutekėjimo žarna, kurią paruošia pats naudotojas. Nepalikite nutekėjimo žarnos susisukusios, išsikišusios ar persisukusios. Nemerkite jos galo į vandenį. Jei prie nutekėjimo vamzdžio jungiate nutekėjimo žarną, pasirūpinkite izoliacija iki vidaus prietaiso. Jei vamzdžiai nukreipti į dešinę, tuomet vamzdžiai, maitinimo laidas ir nutekėjimo vamzdis turi būti termiškai izoliuoti ir pritvirtinti vamzdžių fiksatoriais galinėje prietaiso pusėje. Pagrindas vamzdžio fiksatorius Įstatykite čia pagrindas vamzdžio fiksatorius Pagrindas užkabinkite čia. A. Įstatykite vamzdžio fiksatorių į angą. B. Užspauskite spaustuką, kad fiksatorius užsifiksuotų ir prisispaustų prie pagrindo.

19 Vamzdžių sujungimas: a. Vidaus prietaiso vamzdžius junkite dviem veržliarakčiais. Ypatingai atkreipkite dėmesį į leistiną sūkio momentą (nurodyta žemiau), kad nedeformuotumėte ir nepažeistumėte vamzdžių, sujungimų ir veržlių. b. Pirmiausiai priveržkite juos pirštais, o tik tada veržliarakčiais. Modelis Vamzdžio dydis Sūkio momentas Veržlės plotis Mažiausias storis 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 K Skysčio pusė (6 mm arba ¼ 15~20 Nm 17 mm 0,5 mm colio skersmens) 18K*, 21, 22, 24, 25, Skysčio pusė (9,53 mm arba 30~35 Nm 22 mm 0,6 mm 30K 3/8 colio skersmens) 7, 8, 9, 10, 12K Skysčio pusė (9,53 mm arba 30~35 Nm 22 mm 0,6 mm 3/8 colio skersmens) 12K*, 14K, 18K Skysčio pusė (12 mm arba ½ Nm 24 mm 0,6 mm colio skersmens) 18K*, 21, 22, 24, 25, 30K Skysčio pusė (16 mm arba 5/8 colio skersmens) Nm 27 mm 0,6 mm *Prietaisas 12K* yra didesnis nei prietaisas 12K. Prietaisas 18K* yra didesnis nei prietaisas 18K. 4. Laido prijungimas Vidaus prietaiso laidas Prijunkite maitinimo laidą prie vidaus prietaiso sujungdami laidus prie išvadų valdymo plokštėje pagal lauko prietaiso prijungimą. Pastaba: montuojant kai kuriuos modelius, būtina nuimti prietaiso dėžę, kad būtų galima prieiti prie išvadų. Lauko prietaiso laidas 1) Atsukite durelių varžtus ir prijunkite laidus prie išvadų valdymo plokštėje. 2) Pritvirtinkite maitinimo laidą prie valdymo plokštės specialiais veržtukais. 3) Uždėkite ir pritvirtinkite dureles varžtais. 4) Įrengdami 24K modelį, naudokite srovės tarp maitinimo šaltinio ir prietaiso pertraukiklį. Taip pat reikia įrengti ir atitinkamą visų tiekimo linijų Išjungimo mechanizmą.

20 Vidaus prietaisas: priekinė panelė išvadas (viduje) dėžė blokas. Išorės prietaisas: priėjimas prie išvado durelių (viduje). Šioje instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra paremti išoriniu standartinio modelio vaizdu. Todėl jūsų pasirinkto oro kondicionieriaus forma gali skirti nuo čia pavaizduoto. Įsidėmėkite: 1) Būtinai naudokite atskirą maitinimo grandinę oro kondicionieriui. Jungdami elektros laidus remkitės ant prietaiso durelių pateikta schema. 2) Įsitikinkite, kad laido storis atitinka maitinimo šaltinio specifikaciją. 3) Patikrinkite laidus ir įsitikinkite, kad jie pritvirtinti tvirtai. 4) Drėgnose vietose būtinai įrenkite įžemintą grandinės pertraukiklį nutekėjimo atveju. Laidų specifikacijos Galingumas Maitinimo laidas (Btu/val) Tipas Įprasta kryžminės sekcijos dalis Maitinimo prijungimo laidas Tipas Įprasta kryžminės sekcijos dalis 7K~12K H07RN-F 0,0/1,5 mm 2 X3 H07RN-F 0,0/1,5 mm 2 X5 7K*~12K* H05VV-F 0,0/1,5 mm 2 X3 H07RN-F 0,0/1,5 mm 2 X4 14K~18K H07RN-F 1,5 mm 2 X3 H07RN-F 1,5 mm 2 X5 14K*~18K* H05VV-F 1,5/2,5 mm 2 X3 H07RN-F 1,5 mm 2 X4 21K~30K H07RN-F 2,5 mm 2 X3 H07RN-F 0,75 mm 2 X4 H05VV-F 2,5 mm 2 X3 H07RN-F 2,5 mm 2 X5 21K*-30K* H05VV-F 2,5 mm 2 X3 H07RN-F 2,5 mm 2 X4 Pastaba: K* reiškia, kad šio modelio maitinimo laidas yra iš išorės prietaiso. Dėmesio: kištukas turi būti prieinamoje vietoje net ir po prietaiso įrengimo, kad esant reikalui būtų galima jį išjungti. Jei to padaryti neįmanoma, prijunkite prietaisą prie dviejų polių jungiklio, kuriame tarpai tarp kontaktų būtų bent 3 mm 2. Įrenkite šį jungiklį prieinamoje vietoje ir po prietaiso įrengimo.

21 Laidų instaliacijos schema Įsitikinkite, kad išorės prietaiso laidų spalva ir išvadų numeris yra tokie patys kaip ir vidaus prietaiso. Modelis 7K*~12K Vidaus prietaisas Išorės prietaisas Išvadas Išvadas 1(L) rudas 1 (L) rudas 2 (N) mėlynas 2 (N) mėlynas 3 YE/GN 3 YE/GN 4 (SI) juodas 4 (SI) juodas Maitinimo laidas Garintuvas YE/GN Vidaus prietaiso valdymo plokštė BN RY1 ACIN-L BU CN10 ACIN-N Maitinimas Vidaus prietaisas Išorės prietaisas Išvadas Išvadas geltonas/žalias geltonas/žalias 1 (N) mėlynas/pilkas 1 (N) mėlynas/pilkas 2 (L) rudas 2 (L) rudas 3 (SI) juodas 3 (SI) juodas Maitinimo laidas Garintuvas YE/GN Vidaus prietaiso valdymo plokštė BN AC L-IN BU AC N-IN Maitinimas Modelis 14K*~30K* Vidaus prietaisas Išorės prietaisas Išvadas Išvadas geltonas/žalias geltonas/žalias 1 (N) mėlynas (pilkas 1 (N) mėlynas (pilkas) 2 (L) rudas 2 (L) rudas 3 (SI) juodas 3 (SI) juodas Maitinimo laidas L BN N BU YE/GN Maitinimas

22 Modelis 7K~30K Vidaus prietaisas Išorės prietaisas Išvadas Išvadas Maitinimo laidas 0(L) rudas 0 (L) rudas 1 (L) pilkas 1 (L) pilkas 2 (N) mėlynas 2 (N) mėlynas geltonas/žalias 4 (SL) juodas 4 (SL) juodas BN L BU N YE/GN Maitinimas Vidaus prietaisas Išorės prietaisas Išvadas Išvadas geltonas/žalias geltonas/žalias 1 (N) mėlynas/pilkas 1 (N) mėlynas/pilkas 2 (L) rudas 2 (L) rudas 3 (SI) juodas 3 (SI) juodas Maitinimo laidas BN L BU N YE/GN Maitinimas Žvaigždute pažymėtų modelių maitinimo laidas yra jungiamas iš prietaiso išorės kartu su srovės pertraukikliu. Paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio, reikia vadovautis realia situacija. Išorės prietaiso įrengimas 1. Įrenkite nutekėjimo jungtį ir nutekėjimo žarną (tik siurbliu šildomiems modeliams). Kai prietaisas veikia šildymo režimu, iš išorės prietaiso laša kondensatas. Tam, kad tai nekliudytų jūsų kaimynams ir nekenktų aplinkai, įrenkite nutekėjimo jungtį ir nutekėjimo žarną tiesiai į kondensato išbėgimo vietą. Tiesiog įmontuokite nutekėjimo jungtį ir guminį tarpiklį prie išorės prietaiso bloko, tada prijunkite nutekėjimo žarną, kaip parodyta paveikslėlyje. 2. Įrenkite ir pritvirtinkite išorės prietaisą. Tvirtinkite varžtais ir veržlėmis prie lygaus ir tvirto pagrindo. Jei montuojate ant sienos ar stogo, įrenkite ir atramą, apsaugančią prietaisą nuo drebėjimo esant stipriam vėjui ar vibracijai. 3. Vamzdžių prijungimas prie lauko prietaiso. Nuimkite dvikrypčių ir trikrypčių vožtuvų dangtelius. Prijunkite vamzdžius prie dvikrypčių ir trikrypčių vožtuvų atskirai pagal jų sūkio momentą. 4. Išorės prietaiso laidų prijungimas (žr. aukščiau).

23 Guminis padas (nebūtinai) padėkite po kojiniu pagrindu tarpiklis nutekėjimo žarna, kurią pasiruošia pats naudotojas nutekėjimo jungtis. Oro valymas Oras, kuriame yra daug drėgmės ir kuris naudojamas vėsinimo ciklui, gali turėti įtakos netinkamam kompresoriaus veikimui. Prijungus išorės ir vidaus prietaisus, reikia išleisti orą ir drėgmę iš šaldymo sistemos naudojant siurblį taip, kaip parodyta žemiau. Pastaba: norėdami apsaugoti aplinką, neišleiskite šaldymo medžiagos tiesiai į orą. Kaip valyti orą žiūrėkite toliau.

24 Siurblys Viduje montuojamas prietaisas Šaldymo medžiagos tekėjimo kryptis Trikryptis vožtuvas Apsauginė jungtis Vožtuvo dangtelis (1) Atsukite (2) Atsukite (7) Atsukite, kad vožtuvas pilnai atsidarytų (8) Priveržkite Dvikryptis vožtuvas (6) Atsukite ¼ (7) Atsukite, kad vožtuvas pilnai atsidarytų Vožtuvo dangtelis (1) Atsukite (8) Priveržkite Prijunkite prie išorės prietaiso Trikrypčio vožtuvo schema Prijunkite prie vidaus prietaiso Atidaryta padėtis Velenas Adata Apsauginės jungties dangtelis Vožtuvo šerdis Prijunkite prie išorės prietaiso Kaip išvalyti oro vamzdžius: 1. Atsukite ir nuimkite dvikrypčių ir trikrypčių vožtuvų dangtelius. 2. Atsukite ir nuimkite pagalbinio vožtuvo dangtelį. 3. Prijunkite lanksčią siurblio žarną prie pagalbinio vožtuvo. 4. Siurbkite minučių, kol bus pasiektas 10 mm Hg slėgis. 5. Vis dar siurbdami, užsukite apatinio siurblio vamzdžio slėgio rankenėlę. Tada išjunkite siurblį. 6. Atsukite ¼ dvikrypčio vožtuvą ir po 10 sekundžių užsukite. Skystu muilu ar elektriniu pratekėjimo detektoriumi patikrinkite, ar visos jungtys tvirtai priveržtos. 7. Tvirtai užsukite dvikrypčius ir trikrypčius vožtuvus. Atjunkite lanksčią siurblio žarną. 8. Tvirtai užsukite visų vožtuvų dangtelius. Hisense modelio pavadinimas Šaldymo medžiaga Šaldymo medžiagos kiekis AS-0UR4SVETG6 R410A 0,88 kg AS-12UR4SVETG6 R410A 0,95 kg AS-18UR4SFATG6 R410A 1,32 kg AS-24UR4SDBTG6 R410A 1,85 kg

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau