AISKINAMASTS nn5r^q.s prie finansinds atskaitomybds 2018 m. kovo men. 3l d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AISKINAMASTS nn5r^q.s prie finansinds atskaitomybds 2018 m. kovo men. 3l d."

Transkriptas

1 AI\IYKS C IU RAJ ONO S OC IALTI.UU PA S LAUGU CENTRA S AISKINAMASTS nn5r^q.s prie finansinds atskaitomybds 2018 m. kovo men. 3l d. I. BENDROJI DALIS I.1. Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centras yra Anyk5diq rajono savivaldybes biudzetine lstaiga, turinti vie5ojo juridinio asmens statusq ir teikianti socialines paslaugas Anyk5diq rajono savivaldybes gyventoj ams. BiudZetine istaiga isteigta 2007 m. spalio 25 d. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. TS-381, Juridiniq asmenq registre iregistruota 2007 m. lapkridio 5 d. Nr , [staigos kodas Buveine - Saltupio g.11, AnykSdiai, LT Steigejas - AnykSdiq rajono savivaldybe. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 201I m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. TS-394 fsteigti centro strukttiriniai padaliniai: Pagalbos I namus tarnyba; Bendrqjrl paslaugq tarnyba; Paramos Seimai tarnyba; Motinos ir vaiko kriziq tamyba; Vaikq dienos centras; Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namai, senyvo amziaus asmenims; Dienos centras asmenims su negalia. I.2. Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centro pagrindine veikla - socialinio darbo veikla. Teikiamos socialines paslaugos- pagalbos i namus paslauga, dienos globos asmens namuose paslauga asmenims su negalia, transporto organizavimo paslauga, asmenines higienos ir prieziuros paslauga, ne[galiqiq aprupinimo technines pagalbos priemonemis organizavimas, socialines rizikos Seimoms teikiamos paslaugos, socialines paslaugos Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namq senyvo amziaus asmenims, Dienos centro asmenims su negalia paslaugq organizavimas, globejq (mpintojq), [teviq mokymas ir konsultavimas pagal GIMK progftim4. I.3. Anykidiq rajono socialiniq paslaugq centre 2018 m. kovo 31 d. darbuotojq skaidius- 88 darbuotojai. Socialines paslaugos teikiamos Anyk5diq mieste ir rajono seniiinijose. Paramos Seimai tarnyboje socialini darb4 zu socialines rizikos Seimomis dirbo 15 socialiniq darbuotojq kurie teike socialines paslaugas 123 socialinems rizikos ir 47 socialiniq paslaugq gavejq Seimoms. Socialiniq paslaugq socialines rizikos Seimoms teikimq koordinuoja direkloriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Pagalbos i namus tarnyba organizuoja pagalbos i namus ir dienos socialines globos paslaugas sonyvo amziaus Zmonems ir neigaliems asmenims. Per 2018 metus bendras vidutinis paslaugq gavejq skaidius: 193 pagalbos I namus paslaugos ir 65 dienos socialines globos paslaugos gavejai. Siq socialiniq paslaugq teikim4 asmens namuose organizuoja du socialiniai darbuotojai. Bendrqjq paslaugq tarnyba teikia transporto organizavimo, asmenines higienos ir priezi[ros, neigaliqjq aprtipinimo technines pagalbos priemonemis paslaugas. Tarnybos darbq organizuoja I socialinis darbuotojas. Transporto organizavimo paslauga per 2018 riietus teikta 78 kartus. AsmenS pateikusiq pra5ymus del asmenines higienos ir prieziiiros paslaugos- 27 asmenys, asmenines higienos ir priezilros paslauga pasinaudojo apie 69 asmenis. Gauta pra5ymq del technines pagalbos priemoniq- 50. Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namai senyvo amziaus asmenims yra adresu- J.Bili[no g.21, Debeikiai, Debeikiq sen. Anyk5diq rajono savivaldybe. Socialiniq paslaugq teikimq organizuoja socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padejeja, [kvedys. Per 2018 metus socialines paslaugos teiktos 12 senyvo amziaus asmenq.

2 Dienos centras asmenims su negalia yra adresu- Liudiskiq g.53, Anyksdiai. Socialines paslaugas teikia 2 socialiniai darbuotojai, 3 socialinio darbuotojo padejejai, uzimtumo specialistas. per 20lg metus socialines paslaugos buvo teikiamos 20 asmenq su negalia m. vasario men. veiklq pradejo vaikq dienos centras. centro veikl4 organizuoj a socialinis darbuotojas. Vaikq dienos centro paslaugos teikiamos 15 socialines rizikos Seimr1. Per 2018 metus centr4 lankd 47 vaiktg i5 jq 17 vaikq is socialines rizikos seimq ir 30 savanoriai m. kovo men. veiklq pradejo Motinos ir vaiko kriziq tarnyba. Veikl4 organizuojasocialinis darbuotojas. Teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos, teikiamapagalba smurte artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Per 2018 metus laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 4 asmenims, laikino apgyvendinimo- 7 asmenims. Administracijq ir kitq aptarnaujant[ personalq sudaro direktore, vyr.buhaltere, buhaltere, rastvedybos ir personalo specialiste, tikio reikalq tvarkyojas, valyoja m. geguzes 16 d. buvo pasirasyta projekto,,intergraliq paslaugq pletra Anyk5diq rajone- 1.., skirto slaugos priezitros paslaugoms teikti, finansavimo ir administravimo sutartis. projektas finansuojamas Europos strukturiniq fondq le5omis. Projekto vykdymui buvo patvirtinti 12 eaa4: slaugytojo- 1, slaugytojo padejejo- 10, masazuotojo- 0,5 etato, kineziterapiautas- 05. Integraliq paslaugq gavejq vidutinis skaidius 2018 metus- 51. AnykSdiq rajono Tarybos 2016 m. birzelio 30 d. sprendimu patvirtinti asignavimai I etato islaikymui socialinio darbuotojo, atestuoto pagal globejq (rupintojq), [teviq mokymo ir konsultavimo (GIMK) progftim4. Per 2018 m. pagal GIMK program4 buvo organizuoti [vadiniai mokym ai pagalbendrq globejq (rupintojq) [teviq rengimo programe- 3 Seimoms (10 susitikimq po 3 val.), 3 Seimoms parengtos teigiamos i5vados. Teikros konsultavimo ir informavimo paslaugos Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje AnykSdiq rajono socialiniq paslaugq centras kontroliuojamq ir asocijuotq [monirtr neturejo. Finansines ataskaitos sudarytos uz laikotarpi nuo 20lg m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Finansinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reik5ti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais- eurais ir euro centais. II. APSKAITOS POLITIKA II'1. Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centro parengtos finansines ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo 2l strapsnio 6 dalyje. Taikoma apskaitos politika uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 -aj ame VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimas.,. II.2. Ilgalaikis turtas ll.2.l. Ilgalaikis nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripaz[stamas, jei atitinka nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us. II.2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 13 -ajame VSAFAS pateiktq s4vok4 ir Ilgalaikis materialusis turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto s4vokq ir l2-a1ame VSAFAS mrstatytus ilgalaikio materialiojo turto pripazinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobud[ skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

3 [sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. ' I5ankstiniai mokejimai uz. ilgalaiki materialqj[ turtq apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio turto s4skaitose. Po pirminio.pripazinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus Zemg ir kulttiros vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukauptqnusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sume. Zeme ir kultiiros vertybes po pirminio pripazinimo finansinese ataskaitose rodomos tikr4ja verte (isskyrus kulturos vertybirl rekonstrdvimo, konservavimo ir restauravimo i5laidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12 - ajame VSAFAS,,Ilgalaikis materialusis turtas" nustat5rta tvarka didinant Sio ilgalaikio materialiojo turto vertg). Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo tarnavimo laikq. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesinf metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus teises aktq nustatyta tvarka. Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo [sigijimo savikaina, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra, nuvertejimo sumos nura5omos Ilgalaikis finansinis turtas Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti l4-ajane VSAFAS,,Jungimai ir investicijos I asocijuotuosius subjektus" ir l7-ajarrre VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" Finansinis turtas yra skirstomas I ilgalaik[ ir trumpalaik[.'ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vieneriq metq gautinos sumos ir kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jq ekvivalentai ir kitas trumpalaikis finansinis turtas. II.3. Trumpalaikis turtas II.3.1 Atsargos Pirminio pripazinimo metu atsargos ivertinamos [sigijimo (pasigaminimo) savikaina. Apskaidiuojant atsargts sunaudotq teikiant paslaugas, ar parduotq atsargrl savikainq taikomas atsargq [kainojimo btdas,,pirmas i- pirmas i5" (FIFO). Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Okinis inventorius. Atiduoto naudoti fkinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i seraudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese sq,skaitose Gautinos sumos Gautinos sumos pirminio pripazinimo metu yra [vertinamos isigijimo savikaina. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. II.3.3 Pinigai ir pinigq ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sqskaitose. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurais.

4 II. 4. Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripazistamos, kai atitinka 20 - ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos" nustatytus kriterij us. Finansavimo sumos - i5 valstybes ir savivaldybes biudzeto, kiq istekliq fond% Europos S4jungos, Lietuvos ir. uzsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turt4 pavedimams vykdyti, kitas le5as i3laidoms dengti ir paramos btdu gautqturt4. Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i: finansavimo sumas nepiniginiam turfui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyti apima ir nemokamai gautq arbaul, simbolini atlygi isigytq nepinigini turt4. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turhri isigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripazistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos. II.5. fsipareigojimai [sipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams [sipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidejiniai, ilgalaikes fi nansines skolo s, kiti il galaikiai isiparei goj imai. Trumpalaikiams finansiniams [sipareigojimams priskiriamii: ilgalaikiq atidejiniq einamqirl metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai, ilgalaikiq isipareigojimq einamrtrjq metq dalis, trumpalaikes finansines. skolos, pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos, moketinos socialines i5mokos, pervestinos sumos i biudzetus, fondus ir kitiems subjektams, moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai. Pirminio pripazinimo metu finansiniai isipareigojimai ivertinami [sigijimo savikaina. [sipareigojimai [vertinami ne rediau kaip kart4 per ataskaitin[ laikotarpi ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant meting finansing atskaitomybg). II.6. Veiklos nuoma Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didzioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos [mokos pagal veiklos nuomos sutarti yra registruojamos apskaitoje kaip sqpaudos (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpi II.7. Pajamos Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripazistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios sqnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamrl pripazinimu susijusias operacijas, butina nurodyi, kokios valstybes funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripazintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius pozymius arba sukuriant subsqskaitas. Finansavimo sumos atsargoms isigyti, pripazistamos finansavimo pajamomis, perdavus jas naudoti veikloje, sunaudojus medziagas ir Zaliavas veikloje, atsargoms nuvertejus, nuraiius kaip nereikalingas. Finansavimo sumos kitoms i5laidoms kompensuoti pripazistamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtq sanaudq sumai, ataskaitini laikotarpi kada jos patiriamos.

5 Pajamos, i5skynrs finansavimo pajamas, pripazistamos, kai tiketina, kai bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda, kai galima patikimai ivertinti pajamq sume ir galima patikimai ivertinti su pajamq uzdirbimu susijusias s4naudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitin! laikotarpi kur[ yra uzdirbamos, t.y. kur[ suteikiamos vie5osios paslaugos, atliekami darbai ar parduotos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. II.8. S4naudos Sqnaudos apskaitoje pripaz[stamos ir registruojamos t4 ataskaitini laikotarpt kurl jos buvo patirtos, t.y. kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant I pinigq i5leidimo laik4 kaip nustatyta l1- jame VSAFAS,, S4naudoso'. Sqnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindines veiklos s4naudos, kitos veiklos s4naudos, finansinds veiklos sqraudos. Sqnaudomis pripazistama tik ta i5laidq dalis, kuri yra patirta uzdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali btti siejama su ateinandiq laikotarpitl pajamq uzdirbimu. S4naudos, tenkandios skiningiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos bus uzdirbamos. laikas: Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su tam tikru pajamq uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaz[stamos srynudomis tqpati laikotarpi kada buvo patirtos. III. PASTABOS FINANSINES BITKLES ATASKAITA. (2- ojo VSAFAS,rFinansines brikles ataskaita" 2 priedas). Eil. Nr. [I.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas skirstomas i Sias grupes, joms nustatlrtas naudingo tamavimo 1 Programine [anga,j Apskaitos programos isigijimo savikaina 2400,52 Eur, nusidevejimas- 2400,52 Eur m. isigytos antivirusines programos (29 kompl.) [sigijimo savikaina- 478,97 Eur, nusidevejimas - 478,97 Eur.2017 m. gruodzio men. lsigytos antivirusines programos (32 kompl.) isigijimo savikaina- 726,00 Eur, nusidevejimas - 90,75 Eur. III.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialus turtas skirstomas I Sias pagrindines ilgalaikio turto grupes, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: Ilgalaikio turto grupds ir r[sys NEMATERIALUSIS TURTAS Turto nusidev jimo (amortizacij o s) normatyvai (metais) os licencij os ir technine dokumentacij a 1 2. Patentai, i5radimai, licencijos, isigytos kitos teises* 2 3. Kitas nematerialusis turtas 2 4. PrestiZas 5

6 Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupes ir rti5ys MATERIALUSIS TURTAS Pastatai l. Kapitaliniai muriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelzbetonio; perdengimai ir denginiai- gelzbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq blokq (perdengimai ir denginiai - gelilbetoniniai) pastatai 2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blok% monolitinio slako, betono, lengvrl Slako blokb perdengimai ir denginiai- gellbetoniniai, betoniniai arba mediniai) Turto nusidevejimo (amortizacijos) normatyvai (metais) Ma5inos ir lrenginiai I Gamybos ma5inos ir irenginiai 5 2. Apsaugos iranga a J. Filmavimo, fotografavimo, mobilioj o telefono rysio irenginiai a J 4. Radijo ir televizijos, informaciniq ir rysiq technologijq tinklq valdymo irenginiai ir iranga a J 5. Kitos masinos ir irensiniai 2 Transporto priemon6s I Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 4 2. Specialfls automobiliai a J 3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jq priekabos ir puspriekabes 4 Baldai ir biuro iranga I Baldai J 2. Kompiuteriai ir jq iranga a J 3. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones a J 4. Kita biuro [ranga J III.3. AnykSdiq rajono savivaldybes tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-348,,Del statiniq perdavimo Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui'o Anyk5diq rajono savivaldybes administracija 2012 m. spalio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr.72 perdave administracin[ pastat4 su kiemo statiniais Saltupio g.11, Anyk5diq mieste. Perduodamo turto paskirtis - socialiniq paslaugq planavimas ir teikimas. Bendras pastato plotas-201,44 kv.m. Pastatas rekonstruotas vykdant projektq,,nestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4". III.4. Kitq ma5inq ir [renginiq grupeje apskaitomi benzinis pjfrklas, Zoliapjove ir buitine technika eksploatuoj ama Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namuo se. Per 2013 m. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" lesq isigytas ilgalaikis turtas- mobilus keltuvas, mobilios vonios komplektas, mobilus masazo stalas, dvi perkelimo paklodes. Ilgalaikis turtas skirtas slaugos priezi[ros paslaugoms teikti; Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-33,,Del turto perdavimo biudzetinei [staigai Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui" AnykSdiq rajono savivaldybes administracija 2014 m. sausio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr.9-SA-7 perdave ilgalaiki materialqi[ turte- elektrine virykle su orkaite. Perduodamo turto paskirtis - socialiniq paslaugrl

7 planavimas ir teikimas. Finansavimo Saltiniai: ES fondo le5os-85 proc., Anyk5dirl rajono savivaldybes biudzeto le5os- l5 proc. III.5. Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-27,,Del turto perdavimo biudzetinei istaigai Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui" AnykSdiq rajono savivaldybes administracija 2013 m. sausio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr. 9-SA-9 perdave neigaliesiems pritaikyt4 automobil! CITROEN JUMPER. Automobilis pirktas projekto,,nestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4" lesomis. Finansavimo Saltiniai: ES fondo lesos- 85 proc., Anyk5diq rajono savivaldybes biudzeto le5os- 15 proc m. spalio men. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" lesr4 isigytas automobilis CITROEN BERLINGO III, skirtas slaugos prieziiiros paslaugoms teikti. Finansavimo Saltiniai- ES fondo lesos m. birzelio men. i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone'o le5q isigytas automobilis RENAULT KANGOO 1,5 dci, skirtas slaugos prieziuros paslaugoms teikti. Finansavimo Saltiniai- ES fondo 1e5os. AnykSdirt rajono savivaldybes tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.1-TS-302,,Del leidimo Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui isigyti tarnybini mikroautobus4" leido Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centrui isigyti naudot4 mikroautobusq. [vykus vie54jam pirkimui, [sigytas naudotas mikroautobusas FIAT DUCATO, kuri Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centras penkis metus eksploatavo pagal veiklos nuomos sutarti m. pabaigoje atliktas i5ankstinis mokejimas i5 biudzetines [staigos pajamrl naudotam mikroautobusui isigyti.2014 m. kovo men. sutvarkyti naudoto mikroautobuso isigyjimo dokumentai. III.6. Baldq ir biuro [rangos grupeje apskaitomi baldai, kompiuterine ir organizacine technika. Sio3e turto grupeje taip pat apskaitomi Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-27,,Del turto perdavimo biudzetinei istaigai Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centruioo Anyk5diq rajono savivaldybes administracija 2013 m. sausio 31 d. Turto perdavimo ir priemimo aktu Nr. 9-SA-9 baldai ir kompiuterine technika. Baldai ir kompiuterine technika pirkti projekto,,nestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modemizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4" lesomis. Finansavimo Saltiniai: ES fondo lesos- 85. proc., Anyk3ditl rajono savivaldybes biudzeto le5osl5 proc.. Baldai ir kompiuterine technika skirta centro padaliniq veiklai organizuoti m. isigyta 3 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz I 817,00 Eur. Kompiuterine technika isigyta i5 biudzetines [staigos pajamq uz suteiktas paslaugas m. [sigyta 4 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz 2 400,00 Eur. Kompiuterine technika isigyta i5 biudzetines [staigos pajamrl uz suteiktas paslaugas naujq darbo vietq lkurimui socialiniams darbuotojams darbui su socialines riziko's Seimomis m. gruodzio men. isigyta 4 vnt. kompiuterines technikos komplektq uz 2 500,00 Eur. Kompiuterine technika isigyta i5 biudzetines istaigos pajamrl uz suteiktas paslaugas., lll.7. Kito ilgalaikio materialaus turto grupeje apskaitoma pacientq transportavimo laiptais kede, funkcines lovos, isigytos i5 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto,,intergralios pagalbos pletra Anyk5diq rajone" le3q. Finansavimo Saltiniai- ES fondo 1e5os. Trumpalaikis turtas III.8. Atsargos. MedZiagg ilaliavq ir iikinio inventoriaus likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudare kuro likutis transporto priemoniq kuro bakuose, neisduotq naudoti kanceliariniq prekiq likutis ir nesunaudoto kieto kuro vertd, kt. atsargq likudiai ir neisduotas naudoti [kinis inventorius.

8 III.9. I5ankstiniai apmokdjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje i5ankstinius apmokejimus sudaro 123,49 Eur ateinandiq laikotarpiq sq-naudos (keturirl transporto priemoniq draudimas, pastatq draudimas, kito turto draudimas ir kt.). [I.10. Gautinos finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinq finansavimo sumq nebuvo. [I.11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinq sumq uz turto naudojim4 parduotas prekes, turt4 paslaugas sume sudaro socialiniq paslaugq gavejq isiskolinimas uz mokamas socialines paslaugas. IIl.l2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sutauptas gautinas sumas sudaro sukauptas atostogq rezervas ,13 Eur ir sukauptos finansavimo sumos ,29 Eur, sukauptos pajamos uz paslaugas ,64 Eur. III.13. Kitas gautinas sumas sudaro Debeikiq savarankisko gyvenimo rurmq paslaugq gavejq [siskolinimas uz komunalines paslaugas. III.14. Pinigai ir pinigq ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigus ir pinigq ekvivalentus sudaro pinigai banko sqskaitose: socialiniq paslaugq gavejq [mokos uz mokamas paslaugas- 0,00 Eur, valgtybes biudzeto dotacijos dienos globos asmens namuose paslaugai teikti likutis- 0,00 Eur, valstybes biudzeto dotacijos Dienos centro asmenims su negalia paslaugoms teikti likutis- 204,70 Eur, Darbo [gfidziq igijimo remimo programa (UZimtumo fondo le5os)- 92,25 Eur, Socialiniq paslaugrl priezitros departamento finansuojamo projekto le5q likutis' 313,24 Eur, paramos btdu gautos lesos (2% pajamq mokesdio)- 835,59 Eur, Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namq gyventojq lmokos u.z komunalines paslaugas ,39 Eur, Europos struktlrinio fondo finansuojamo projekto le5q likutis ,708ur. Finansavimo sumos. (20- ojo VSAFAS,rFinansavimo sumos66 4 priedas). [I.15. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 valstybes biudzeto likuti sudaro: 1. technines pagalbos neigaliesiems centro prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos nemokamai perduotq technines pagalbos priemoniq likutis- 8,13 Eur, 2. dienos globos asmens namuose paslaugos finansavimas- 0,00 Eur, 3. dienos centro asmenims su negalia finansavimas-247,91eur, 4. Socialiniq paslaugq prieziuros departamento finansuojamo projekto finansavimas- 2,28Bur. III.16. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 sav.ivaldybes biudzeto likut[ sudaro: 1. finansavimo sumos i5 savivaldybes biudzeto ilgalaikiam turtui isigyti- 644,99 Ew, atsargoms isigyti ,07 Eur; kitoms i5laidoms - 776,56 Eur. 2. finansavimo sumos i5 savivaldybes biudzeto Debeikiq savaranki5ko gyvenimo namq ilgalaikiam turtui isigyti- 23,69 Etn. 3. finansavimo sumos is savivaldybes biudzeto ilgalaikiam turhi isigyti (projektas,,nestacionariq. socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4") ,30 Eur.

9 sudaro: ' lll.lt.ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 Europos Sqjungos biudzeto likut! l. finansavimo sumos Debeikirl savaranki5ko gyvenimo rurmq ilgalaikiam turtui isigyti- 135,81 Eur, 2. finansavimo sumos ilgalaikiam turtui isigyti (projektas,nestacionariq socialiniq paslaugq pletra, modernizuojant Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centr4") ,99 Etx, 3. finansavimo sumos ilgalaikiam tutui (projektas,,integralios pagalbos pletra AnykSdiq rajone") ,44Etr, 4. finansavimo sumos kitoms islaidoms (projektas,,integraliq paslaugq pletra Anyk5dirl rajone-loo' ,47 Ettr. III.18. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumq i5 kitq Saltinirl likuti sudaro: 1. labdaros btdu gautas turtas ir le5os (2 proc. pajamq mokesdio)- 879,03 Eur. 2.Darbo birzos finansavimo i5 UZimtumo fondo le5q likutis- 92,25 Etn Isipareigojimai. III. 19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e tiekej ams moketinos sumos. III.20. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susijusius isipareigojimus sudaro moketinas darbo uzmokestis ,59 Eur, moketinos socialinio draudimo imokos ,41 Eur, moketinas pajamq mokestis ,59 Eur, moketinps sumos pagal vykdomuosius dokumentus- 218,74 Eur, kitos moketinos sumos- I 350,71 Eur. lll.2l. Sukauptas moketinas sumas sudaro sukauptos atostogq rezewo sq-naudos ir moketinos sumos. lll.22. Grynasis turtas. Grynqji turtq sudaro sukauptas ankstesniq metq pervir5is ,34 Eur ir einamqiq metq pervir5is- 257,86 Eur. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirsis ,20 Er;rr. VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA. III.23. Finansavimo pajamos Finansavimo sumq pajamas sudaro valstybes biudzeto, savivaldybes, Europos S4jungos ir kitq Saltinitl panaudotq finansavimo sumu pajamos ,29 Etx. lll.24. Kitos pajamos. Pagrindines veiklos kitas pajamas per ataskaitini laikotarpi sudare pajamos uz teikiamas socialines paslaugas ,43 Evr. III. 25. Pagrindin s veiklos s4naudos. Per ataskaitin[ laikotarp[ pagrindines veiklos s4naudas sudaro ,86Bur. Darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo sqpaudos sudaro ,62 Eur (87% vistl veiklos sqpaudrl). Direktore Jolanta Ple5kiene Vyr.buhaltere Svajone Z4siniene