FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS"

Transkriptas

1 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS" (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Darbininkų g. 30, LT Šiauliai (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) Eil. Nr. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS Straipsniai Nr. SR-114 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų Pastabos Nr. praėjusio A. ILGALAIKIS TURTAS , ,43 I. Nematerialusis turtas ,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 121,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas Ilgalaikis materialusis turtas , ,43 1 Žemė 2 Pastatai , ,73 3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 10450, ,53 4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 5 Mašinos ir įrenginiai 2261, ,75 6 Transporto priemonės 7 Kilnojamosios kultūros vertybės 8 Baldai ir biuro įranga 997, ,42 9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai I Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS 64165, ,90 I. Atsargos 1744, ,37 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius , ,37 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Išankstiniai apmokėjimai , ,76 I Per vienus metus gautinos sumos 55984, ,96 I1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos I2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos I3 Gautinos finansavimo sumos ,23 I4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas , ,49 I5 Sukauptos gautinos sumos , ,49 I6 Kitos gautinos sumos ,98 IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai , ,81 IŠ VISO TURTO: , ,33

2 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. praėjusio D. FINANSAVIMO SUMOS , ,43 I. Iš valstybės biudžeto , ,93 Iš savivaldybės biudžeto , ,56 I IV. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų Iš kitų šaltinių , ,94 E. ĮSIPAREIGOJIMAI 43559, ,05 I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai 43559, ,05 1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 7 Mokėtinos socialinės išmokos 8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 9 Tiekėjams mokėtinos sumos ,27 27,47 10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ,46 11 Sukauptos mokėtinos sumos , ,64 12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 27 6,50 42,94 F. GRYNASIS TURTAS 17196, ,85 I. Dalininkų kapitalas Rezervai 1 Tikrosios vertės rezervas 2 Kiti rezervai I Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 17196, ,85 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 508, ,39 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 16687, ,24 G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,33 Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Olimpija Krincienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Vyr. buhalterė Lina Andriuškevičiūtė

3 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Praėjęs Ataskaitinis ataskaitinis laikotarpis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,00 I. FINANSAVIMO PAJAMOS 88232, ,05 I.1. Iš valstybės biudžeto , ,89 I.2. Iš savivaldybių biudžetų , ,95 I.3. I.4. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų Iš kitų finansavimo šaltinių 30 90,46 781,21 I MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 17032, ,95 I1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,95 I2. B. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,98 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,49 NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -997,77-702,51 I KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,73 IV. V. VI. KOMANDIRUOČIŲ TRANSPORTO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -446,40-214,00 V PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -236,00 VI NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -372,98-0,01 IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,16 X. XI. X XI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ NUOMOS FINANSAVIMO KITŲ PASLAUGŲ -1158,89-949,08 XIV. C. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 508,43 498,02 D. I. I E. (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma) ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS" (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Darbininkų g. 30, LT Šiauliai (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS KITOS VEIKLOS REZULTATAS KITOS VEIKLOS PAJAMOS PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS Nr. SR-115 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F. G. H. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 508,43 498,02 I. J. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 508,43 498,02 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Olimpija Krincienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) Vyr. buhalterė Lina Andriuškevičiūtė

4 ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS ŽIBURĖLIS Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų I. BENDROJI DALIS 1. Šiaulių lopšelis darželis Žiburėlis yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Lopšelio darželio buveinės adresas: Darbininkų g. 30, LT Šiauliai, Lietuvos Respublika; tel.: (8 41) Lopšelis darželis 1994 m. spalio mėn. 11 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre (registravimo pažymėjimo Nr. 1224). Įstaigos kodas Lopšelis darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų lėšų ir kitų lėšų šaltinių. 3. Lopšelio darželio savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė. 4. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų lopšelis darželis neturi. 5. Lopšelis darželis vykdo Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Pagrindinė įstaigos funkcija ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. 6. Svarbi sąlyga, veikianti lopšelio darželio veiklą, yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai. 7. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija 2017 m. I ketvirtis. 8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais eurais. 9. Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį: Ataskaitinis laikotarpis 35, iš jų: 16 pedagoginių darbuotojų; 19 kitų darbuotojų. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 35, iš jų: 16 pedagoginių darbuotojų; 19 kitų darbuotojų. APSKAITOS POLITIKA 10. Įstaigos apskaitos politika pateikta prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista. I PASTABOS Finansinės būklės ataskaita 11. Nematerialųjį turtą (FBA, eil. Nr. A.I.) sudaro programinės įrangos ir jos licencijų bei kito nematerialiojo turto likutinė vertė pabaigoje. 12. Ilgalaikį materialųjį turtą (FBA, eil. Nr. A.) sudaro pastato, kitų statinių, mašinų ir įrenginių, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė pabaigoje. 13. Atsargų likutį (FBA, eil. Nr. C.I.2.) sudaro medžiagos ir žaliavos (1068,53 Eur) bei maisto produktai (675,52 Eur). 14. Išankstinius apmokėjimus (FBA, eil. Nr. C.) sudaro: 1

5 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už kitas prekes atsiskaityta išankstiniu apmokėjimu pagal AB Lietuvos paštas išrašytą išankstinę sąskaitą Nr. LAI (55,00 Eur); išankstiniai apmokėjimai darbuotojams išankstinis apmokėjimas susidarė, kai kasmetinių atostogų metu darbuotojui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o jam pasibaigus nepanaudotos dėl laikino nedarbingumo kasmetinės atostogos buvo perkeltos kitam laikotarpiui ir iš darbo užmokesčio atskaičiuota atitinkama atostoginių suma (262,95 Eur); kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos spaudinių prenumerata iki 2017 m. 06 mėn. (24,15 Eur) ir iki 2017 m. 12 mėn. (8,95 Eur), įstaigos internetinės svetainės techninės priežiūros paslaugos iki 2017 m. 09 mėn. (28,94 Eur). 15. Gautinas finansavimo sumas (FBA, eil. Nr. C.I3.) sudaro gautinos lėšos už nemokamą maitinimą iš valstybės biudžeto (101,60 Eur) ir už vaiko išlaikymą įstaigoje iš savivaldybės biudžeto (662,63 Eur). 16. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA, eil. Nr. C.I4.) sudaro gautinų tėvų įmokų už ugdytinių išlaikymą įstaigoje (7168,82 Eur) ir gautinų įmokų už darbuotojų maitinimą įstaigoje (53,90 Eur) likutinė vertė pabaigoje. 17. Sukauptas gautinas sumas (FBA, eil. Nr. C.I5.) sudaro sukauptos finansavimo pajamos kreditiniam įsiskolinimui (17939,36 Eur) ir sukauptam atostogų rezervui (21622,90 Eur) padengti iš finansavimo bei sukauptos gautinos sumos už pervestas į biudžetą įstaigos pajamų lėšas (8435,56 Eur). 18. Kitas gautinas sumas (FBA, eil. Nr. C.I6.) sudaro išieškotinų už padarytą žalą (už pavogtą nešiojamą kompiuterį) likutinė vertė pabaigoje. 19. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V.) sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitose, iš jų: biudžeto lėšos 851,53 Eur; įplaukos už paslaugas 658,58 Eur; kitos lėšos 4546,16 Eur. 20. Informacija apie finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą. 21. sumas iš valstybės biudžeto (FBA, eil. Nr. D.I.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (170,97 Eur) ir pinigų likučiui banke atsargoms įsigyti (60,30 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms (8,95 Eur), išankstiniam apmokėjimui darbuotojui (250,66 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (36,33 Eur). 22. sumas iš savivaldybės biudžeto (FBA, eil. Nr. D.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (211965,12 Eur) bei atsargų likučiui (40,40 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios išankstiniam apmokėjimui darbuotojui (12,29 Eur), gautinoms finansavimo sumoms už vaikų išlaikymą įstaigoje (662,63 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (691,10 Eur). 23. sumas iš kitų šaltinių (FBA, eil. Nr. D.IV.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (336,09 Eur) bei atsargų likučiui (39,45 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms (24,15 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (4546,16 Eur). 24. Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.9.) sudaro: Kreditorius Įsiskolinimo suma UAB Sanitex 1338,48 AB Žemaitijos pienas 375,94 UAB Vilguva 155,12 2

6 Kreditorius Įsiskolinimo suma AB Telia Lietuva 9,17 UAB TELE2 1,03 UAB Juvidė 89,48 VšĮ Vaiko labui 36,00 AB Šiaulių energija 1672,04 UAB Šiaulių vandenys 196,61 AB Energijos skirstymo operatorius 175,18 AB Inter Rao Lietuva 137,86 UAB Amazis 4,24 UAB Kompiuterizuoti sprendimai 29,00 AB Lietuvos paštas 0,12 Iš viso: 4220, Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (FBA, eil. Nr. E.10.) sudaro darbo užmokesčio (11582,13 Eur) kreditinis įsiskolinimas ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (5161,33 Eur) pabaigoje. 26. Sukauptas mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.11.) sudaro sukauptos atostogų rezervo mokėtinos sumos. 27. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus (FBA, eil. Nr. E.12.) sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai. Veiklos rezultatų ataskaita 28. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.1.) pajamos iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų ir už nemokamą ugdytinių maitinimą. 29. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.2.) pajamos iš savivaldybių biudžetų sudaro finansavimo pajamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir iš vaiko išlaikymo įstaigoje išlaidoms padengti skirtų lėšų. 30. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.4.) pajamos iš kitų finansavimo šaltinių sudaro finansavimo pajamos už nemokamai gautą turtą ir iš paramos lėšų. 31. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I1.) Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos už suteiktas paslaugas: už ugdytinių išlaikymą ir darbuotojų maitinimą įstaigoje. Kitos pastabos 32. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio atskaitinio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams nebuvo. 33. Numatomas ar jau vykstantis (bet iki tarpinio pabaigos nesibaigsiantis) viešojo sektoriaus subjekto restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas nėra. 34. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės dienos nenustatyta. 35. Teisinių ginčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 36. Reikšmingų įvykių po paskutinės dienos nebuvo. Direktorė Olimpija Krincienė Vyr. buhalterė Lina Andriuškevičiūtė 3

7 (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS sumos 4 priedas Eil. Nr. sumos likutis pradžioje sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą pergrupavimas * Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams sumažėjimas dėl turto pardavimo sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams sumos (grąžintos) (gautinų) pasikeitimas likutis pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 1804, , ,97 101,60 527,21 valstybių ir tarptautinių organizacijų): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1792,98 200,00 120, ,96 101,60 231, kitoms išlaidoms kompensuoti 11, ,65-120, ,01 295,94 2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): , , ,55 662, , nepiniginiam turtui įsigyti , , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 7078, , , ,92 662, ,02 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4. Iš kitų šaltinių: 4981,94 30,17 24,20-90, , nepiniginiam turtui įsigyti 272,45 145,20 24,20-66,31 375, kitoms išlaidoms kompensuoti 4709,49 30,17-145,20-24, ,31 5. Iš viso finansavimo , ,72 24, ,98 764, ,60 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo pergrupavimas, praėjusio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis