Getty centro informacinis leidinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Getty centro informacinis leidinys"

Transkriptas

1 60 Getty centro informacinis leidinys

2 GETTY CENTRO VEIKLA Los Andþele (Jungtinës Amerikos Vastijos) ásikûræs Getty centras ( m. atidarytas didþiulis kultûros ir mokslo kompleksas, kuris apima J. Paul Getty muziejaus, tyrimø instituto veiklà, konservavimo instituto tyrimus ir tarptautinius projektus bei filantropiná Getty paramos fondà. Tai viena paþangiausiø muziejø srityje dirbanèiø Jungtiniø Amerikos Valstijø organizacijø. Ðioje publikacijoje iðsamiau apþvelgiama Getty tyrimø instituto veikla. Ðis institutas nuo 1983 m. dirba muziejø dokumentacijos srityje ir jau yra nemaþai kà nuveikæs. Getty tyrimø instituto misija skatinti vizualiniø menø suvokimà ir tobulinimà. Tyrimø instituto biblioteka turi retø spaudiniø ir skaitmeniniø ðaltiniø kolekcijà, kuri labai svarbi visai visuomenei ir ypaè tarptautinei mokslininkø bendruomenei. Institutas vykdo ekspertinæ veiklà, ágyvendina visuomenei skirtas programas, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, rengia parodas, leidinius, teikia skaitmeninimo paslaugas ir organizuoja mokslines staþuotes. Viena ið Getty tyrimø instituto veiklø þodynø kûrimas. Jau yra sukurti trys þodynai: Meno ir architektûros (The Art&Architecture Thesaurus (AAT), Jungtinis menininkø vardø sàraðas (The Union List of Artist Names (ULAN) ir Getty geografiniø pavadinimø tezauras (The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN). Ðie þodynai apima eksponatø pavadinimø ir apraðomøjø terminø, menininkø pavardþiø ir biografijø bei geografiniø vietovardþiø terminologijà. Naudojantis 61

3 62 ðiais þodynais papildomi duomenø struktûros standartai, susijæ su meno ir kultûros informacijos valdymu, pavyzdþiui, meno kûriniø apraðymo kategorijos (Categories for the Description of Works of Art (CDWA) ir objektø ID katalogas (Object ID Checklist). Þodynø duomenø bazës atitinka ISO ir NISO tezaurø kûrimo standartus. Jose pateikiami terminai, pavadinimai, informacija apie asmenybes, vietoves, daiktus ir sàvokas, susijusias su menu, architektûra ir materialine kultûra. Ðie þodynai prieinami internete nemokamai ( Jie naudingi asmenims, kurie kataloguoja meno kûrinius, archyvinæ ar bibliografinæ medþiagà, taip pat kaip duomenø bazës patogûs tyrëjams. Ðie þodynai per duomenø baziø paieðkos mechanizmus padidina galimybes vartotojui surasti ðaltinius internete. Getty þodynai tai duomenø vertës standartai, teikiantys terminus, reikalingus objektus kataloguojant, indeksuojant ir dokumentuojant. Reikia paminëti, kad jie palengvina bet kokio tipo kolekcijos apraðymà. Meno ir architektûros tezauras (AAT) gali bûti naudojamas apraðant bibliotekø knygas, muziejuose esanèius meno kûrinius, archyvø áraðus ar þiniatinklio vaizdus. Getty institutas uþtikrina, kad þodynai bûtø kuriami remiantis standartais, nuolat papildomi naujais terminais ir atnaujinami bendradarbiaujant su kitomis meno institucijomis. Meno ir architektûros tezauras (AAT) tai struktûrizuotas þodynas, kuriame yra apie pavadinimø, terminø, apraðymø, bibliografiniø citatø ir kitos informacijos, susijusios su vaizduojamàja daile, architektûra, dekoratyvine daile, archyvine medþiaga ir materialine kultûra. Ðio tezauro struktûrà sudaro 7 kategorijos (bendrosios sàvokos, fiziniai atributai, stiliai ir periodai, veikëjai, veikla, medþiagos ir objektai), kurios yra aukðèiausi hierarchiniai lygmenys. Kiekviena kategorija skirstoma hierarchiniu principu ir apima terminus nuo senovës iki ðiø dienø. Eksponato apraðo rengimà, vadovaujantis Getty þodynais, galima pailiustruoti tokiu pavyzdþiu:

4 Këdë aukðta atkalte ið ponios Kranston arbatinës Arbyle gatvëje, Glazge. Èarlzas Renë Makintoðas ( ). Àþuolas, tamsiai daþytas, naujai apmuðtas aðutiniu audiniu, 53 7/8 x 19 7/8 x 18 3/16 coliai. Glazgo meno mokykla, Glazgas Pavyzdþiui, ásivaizduokime, kad apraðome ðià Makintoðo këdæ. AAT rasite daugumà apraðymui reikalingø terminø (jie pateikiami þemiau pasviruoju ðriftu): Kas tai? Këdë aukðta atkalte Ið ko pagaminta? Àþuolas, aðutinis audinys Kaip pagaminta? Kas pagamino? Apmuðta, daþyta Èarlzas Renë Makintoðas, architektas Kada pagaminta? Koks stilius? Arts and Crafts Kieno tai dalis? Arbatinës Kokia bûklë? Naujai apmuðtas Kam buvo naudojama? Pietaujant Koks pavidalas? Antropomorfinis Ið kur tai gauta? Ponios Kranston arbatinë Arbyle gatvëje, Glazgas Kur tai yra? Glazgo meno mokykla, Glazgas Pastaba: AAT neapima kai kuriø terminologijos tipø, todël naudojami kiti tezaurai ar þodynai: Asmenvardþiai: Kolektyviniai asmenvardþiai: Geografiniai vietovardþiai: Èarlzas Renë Makintoðas (Charles Rennie Mackintosh (ULAN) Glazgo meno mokykla (Kongresø bibliotekos kartoteka) Glazgas (TGN) 63

5 Pastatø pavadinimai: Istoriniai ávykiai: Ikonografinës temos: Ponios Kranston arbatinë Arbyle gatvëje (vietinis ðaltinis) Dekoratyvinio meno paroda, Londonas, 1923 (Kongresø bibliotekos kartoteka) Venera ir Kupidonas (ICONCLASS) Jungtinis menininkø vardø sàraðas (ULAN) turi áraðø, pavadinimø ir biografiniø ar bibliografiniø duomenø apie menininkus, architektus, taip pat apie autoriø kolektyvus. ULAN áraðai skirti menininkams apraðyti. Áraðà sudaro vardas, ryðiai (pvz., mokinio-mokytojo), vietovës (gimimo, veiklos, mirties), svarbios datos (gimimo ir mirties), pastabos, duomenø ðaltiniai, taip pat gali bûti keletas vardø variantø, kurie vartojami skirtingose kalbose, pseudonimai ir kt. Geografinë ðio þodyno apimtis visas pasaulis. Þodyne galima rasti informacijos apie 100 lietuviø ar su Lietuva susijusiø menininkø. Getty geografiniø pavadinimø tezaure (TGN) yra pateikta áraðø, ávesta pavadinimø, vietoviø tipø, koordinaèiø, apraðymø, skirtø vietovëms, kurios svarbios meno ir architektûros studijose. TGN apima visus þemynus ir visas modernaus politinio pasaulio tautas bei istorines vietoves, fizinius objektus (salas, upes, kalnus), administracinius ir politinius vienetus (valstybes, rajonus, miestus, imperijas, tautas). Tezaure pateikiami ir visø Lietuvos administraciniø vienetø pavadinimai, kai kurie fiziniai objektai. Minimalus vietovës áraðas TGN tezaure vietovës pavadinimas ir vietovës tipas. Vietovardþiai gali bûti naudojami darant áraðus apie meno kûrinio saugojimo vietà, kilmæ, menininko veiklos vietovæ, jo gimimo ir mirties vietà. Vietovardþiø tezaurà, esamà hierarchijà Getty tyrimø institutas atnaujina padedant partneriams. Tai daroma sukauptà informacijà papildant naujais miestø ir kaimø pavadinimais, ávedant daugiau informacijos apie esamas vietoves, sukuriant istorinæ perspektyvà. 64

6 Getty tyrimø institutas pateikia rekomendacijas, kaip kurti naujus þodynus, kurie gali praversti kiekvienam muziejui ar kitai kultûros ástaigai: 1. Kurkite naudodamiesi jau atliktais darbais. Tokie pripaþinti þodynai kaip Meno ir architektûros tezauras (AAT) ar LCSH 1 sudaro galimybæ iðplësti kai kurias sritis. 2. Á planus átraukite ir þodyno palaikymo darbus. Kad struktûrinis þodynas bûtø naudingas, jis, laikui bëgant, turi bûti atnaujinamas. 3. Laikykitës nacionaliniø ir tarptautiniø standartø, kuriuos nustato NISO ir ISO bei kitos standartø organizacijos. 4. Susiraskite partneriø, bendradarbiaukite su bendraminèiø grupëmis. Pavyzdþiui, MDA 2 remia terminologijos darbo grupes, tokias kaip Etnografinës terminologijos darbo grupë, kuri sutelkia iðteklius þodynams kurti. 5. Staþuokitës. Bibliotekininkystës ir komunikacijos mokslø institucijos, kultûros paveldo vadybos programos ir profesiniai seminarai gali padëti jums kuriant tezaurus. 6. Vadovaukitës esamomis metodologijomis. Pavyzdþiui, J. Paul Getty Trust fondas yra iðleidæs kalbos atitikmenø gaires, kurios padeda kurti daugiakalbius þodynus. LITERATÛRA 1. Getty centro informacinis leidinys Parengë Giedrë Stankevièiûtë 1 Library of Congress Subject Headings (Kongresø bibliotekos teminiø pavadinimø tezauras), skirtas bibliografiniams áraðams. 2 Museum Documentation Association (Muziejø dokumentacijos asociacija) m. reorganizuota á Collections Trust (Kolekcijø fondà). 65