2018 m. lapkri&o 06 d.m Nr. Fl ^ I. BENDROJIDALIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2018 m. lapkri&o 06 d.m Nr. Fl ^ I. BENDROJIDALIS"

Transkriptas

1 a NEJGALUMO IR DARBINGUMO NUTATYMO TARNYBO PRIE OCIALINE APAUGO IR DARBO MINITERIJO d I 208 M. RUGEJO 0 D. FINANINIU ATAKAITU AIKINAMAI RA TA 208 m. lapkri& 06 d.m Nr. Fl ^ I. BENDROJIDALI nutatym tarnyba Gaate., Nejgalum ir darbingum nutatym tarnyba prie cialine apaug ir clarb miiiitedj (tliau Tarnyba) yra biudzetiue jtaiga, finanujama i Lietuv Republik valtybe biudzet, kda miniterija. Adrea: vitrigail HE, Vilniu, Lietuv Republika, teigeja ir kntrliujanti ubjekta yra Lietuv Republik cialine apaug ir clarb Pagrindiue veikla: nutatanti nejgiihnn lygj ainenim iki 8 met!}, darbingum lygj ir prfeine reabilitacij palavigij preikj ainenim iki 8 meti, kurie yra (buv) draud^iami vallybiniu cialiniu draudimu, ir amenim nu meti} iki enatvepeuij amziau, bei prignanti J prendimtj del bendr pirmini pecialiiu^! preikiij nutatym amenim, neatizvelgiant j jv} < nejgalum ar darbingum lygj. Tarnyba yra atkira juridini vieneta, turinti herbin].antpauda, bei.atikaitmajjj ^kait^ AB,,wedbank" banke. udar ir teikia atkiru zemenij lygi finaniniij atakaitq ir biudzet vykdym atakaitv} rinkiniu, neturi. Finaniniij atakaiti} rinkiny udaryta pagal 208 m. rugej 0 dien dumeni, Kntrliujamvi arba acijutij ubjekti} bei filiah} ar kii\\} padaliniij Tarnyba Tarnyb atakaitini laiktaipi pabaigje patvirtinti 284 etatai. Darb uzmkeci ir cialini draudim ^naxid udare 286,8 tukt. Eur, vidutini darbutji] kaiciu264 (du imtai 5e5iade imt keturi). II. APKAITO POLITIKA Tarnyb parengt finanine atakait atitinka Viej ektriau apkait ir finanine atkaitmybe tandartu (tliau VAFA).

2 Tamyba, tvarkydama buhalteriik? apkaitfj ir fengdama finaaime atakaita, Lietuy. Riepublik vleij.ektriau.atkaitmybe.jtatym ir kiti teie. akti} nutatyta tvarka bei taik: apkait: plitika, patvirtihtq NDNT direktriau 204 m. aui 27 d. iakymu Nr. V4,,Del Nefgalum ir darbirigum nutatym tarnyb prie cialitie apaug ir darb miniterij 20 in, yaari 9 d, jakym Nr, V7 HDel Nejgalum ir darbingum autatym tarnyb prie cialina apaug ir darb miniterij, naudjanci fmaiiij valdym ir apkait itema, apkait vadv patvirtinim" pakeitim, Apkait plitika apim.a Gkinh} peraciji} ir jvykiv} pripaziniin, [vertinim ir apkait prineipxi, metdu ir talykle,. Tarnyb finaniniai nietai utampa u.kalendriniai metai^ tarpini atakaitini laiktaipi utampa u kalendriniu ketvlr&iu, Apkaitai tvarkyti naudjama b.uhalterine. apkait ir verl valdym itema ^Oracle", kuri pritaikyta apkaitai tvatkyti pagal YAFA reikalavimu. Apkait dumeny detalizuj'ami pagat iu pzymiu: L) Valtybe biudget fuxikcijj}; 2) prgram^; ) lei] al'tinj; 4) valtybe b.iiidzet ilald^ ir pajarnvj eknmine klaifikacijb traipnj. YI peraeij ir ukiniai ivykiai apkaitje regitrujami dvejybiniu jrau did ijje knygjfe, Taikmi kaupini, ubjekt, veikl.tetinuni, peridikum, patvum, pinigini mat, palygiiiim, tufini virenybe prie frm^ principal. Pateikiama infrniacijayra patikinia, tginga, nealika,. viai I'elkfningai atvejai iami, III. PATABO p.atabat Nematerialui turta Infrmacija apie. nematerialij tirrt fealanine verte paikeitimf per atakaitini laiktarpi pateikta pagal2jq; V.AFA,,Neniateriaiui.turta" prleda. ( prieda.). 208: m, rugbej. 0: d. Tarnyba turej.nematerialij turt, kuri balanine verteyra 998'6j2'2 Ear. Viikal. amrtizut nematerialij turt, taiati vi dar naudjam Tarnyb veiklje, jigijimp avikaina yra 99654,52 Eur. Per atakaitini laiktai'p} nematerialau' turt iigyta nebuvb, iiura yt.a 524,47 Bur ta:.aiitiviruine prgrama ir kit prbgram, Likutine nematerialau turt verte 208 m,. rugej 0 d. 20g,70. Eur,

3 2 pataba. Ilgalaiki ma;terialui turta Infrmacija apl& ilgalaiki materialij turt balanine yertea paikeitim^ per atakaitinj laiktarpf: pateikta pagai.2pj.p VAFA jjilgalaim materlalui trta" prieda^ (2 prieda). 208 in. rugej 0 d. viikai nudevet,, talau Tarnyb' Yeiklje naudjam ilgalaiki materialau turt jigijim avikaina yra 4269,4 Bur., i JTJ; Tranprta 6278,9.6 Eiv; Kmpiiiterine ji'anga^ balclai, kita bipr [ranga ,7 Bur; Medicinine jrattga.2 972,Q8, Bur. Per atakaitinj laiktarpj materialau. ilgalaiki turt jigyta nebuv. Nurayta pilnai nuidevejui turt uz 589,7 Bur, Tai kmplutexine jranga kmpiuteriai ir mnitriai uz 2057,7 Bur, parduti aukcine u2 80,00 Bur 2 lengvieji :autnibili,aii kurivi. iigijlm avikaina 5478,46 Bur, kita biur ijranga paudintuvai ir kpijavim aparata uz 2404,2 Bur, aliuze ir tala kriipiuteriui uz 692,77 Bur, Likutin&ilgalaiki materialau tmt verte 208 m, rugej 0 d ,77 Bur. pataba. Atarg Infrmacija apie atargfj veite pafifceitim^ per atakaitin} laiktarp}., pateikta. pagal8j VAFA ^Atarg" priedq ( prieda). a «Per 2.08 m, devyni meneiu jigyta atargq uz 4472,64 Bur, unaudta v^klje 445,,5,6Jiur,Jntiaiura^^ akumuliatriai 7,82Eur,. yalyriwai 4,, 7 Bur ir rati] gaubtai 22,.5dB,ui% Atargxj likuti 208 m. ragej 0 d, 76,44 Bur: t k, kura 427j46 Bur,, tranprt priemnii].atargine detale, padang 2604,09 Bur, plyim. zetnai 44,89 Bur. 4 pataba. Ianktimai apmk6jimai Kaxiktiiiiai apmkejiiirai rugejp 0 d, udar 5685,45 Bur. Ateinancii} laiktatpirj a.naud udar 5585',45 Bur, i ji ; 6:,,. Bur autqrnbilixi draudima, 799,78 Bur patatij ir turt draudirnav45,75 Bur,Litlex"palaug, 659,9 Bur atliek^tvarkyraa, 59,40 Bur elektrnini darb teie vadva. Avaniniai mkejimai tiekejam. udar 00,00 Bur, 5 pataba. Per vienu metu gautin xim Fmanine bukle atakaitje,,per vienu metu gautinp um" pardyta uma ^08 Bur, i jq ,95 Bur ukaupt attgti imku. ^naxid ir ukaupt cialini draudim jmkvj ^naud nu attgu. imkvj, 62^ Bur gautin. finanayim. um

4 attginiain" ujb.ake.ti, 4.008,.82 Bur ukaupt gautirr uni. tlekej'am uz palauga,. 40 Bur gautina uma I UAB,,Elpam:a"uz patalptj nurna_,, 6 pataba. Pinigai ir pinigij ehvivalentai arnyb pinigai 'apkaitmi. v/edbank bank gkaitje. 208 m. cugej 0 d, piniginii} lei}, likucl qkaitj'e nebuv, 7 pataba. Finanaviui um Infi'irtacijaapiefiiianavlinur'pagal altin}j;f.iklinepakii;j,irjljipqkyciaiper atakaitinj. laiktaxp] pateikta pagal 20j VAFA,5FinanavIm uma" 4 prleda,, (4 pi'ieda). 8 pataba. Jipareigjimai Fiiianane. bukle atakait traipnyje ipareigjianai" pard}'ta uma ,8 Bur... Ilgalaikiai finaniniai jipareigdjiniaiuclar 2646,06 Bur, Vadvaujanti 205 m. rugpjuci 26 d. nutaiiinp Nr, 90,,.Del Lietuv Republik ameirq, kuriem uz darbq apmkama i valtybe ir avivaldyb.e. biud^et le?tj, del eknmik Baize neprpxcingai umazint darb uzmkei (atlygimm) dalie gr jziinimp j,tat>'in }gyven'(^iiim cfl,,:4 punklu, in, gmd2i l d. pakaiiuta anienim priklapaaci ;gra^zintin aei'ifket darb uzm.eke&i daly^ &;y m n^ 7,0 Bur, t, y. dafb uzmkecl, 7 64,46 Bur, bdrai4 0^0,9 Bur,.GPM 508,64 Bur. Trumpalaikiai j.ipareigjimai udar;.9. Tiekejam:mketifip: um 4008,82 Bur. IL0. u darb antykiai uije ipar.eigjimai 2627,6 Et, II., 'ukaupt inketin um.5707,2 Euiy,ty. ukaupt at..tpgu, intikij ^naxid 20,56 B"Qf, ukaupt :ialini di'audim jmkij anaud 6685,76 Bur, 9 pataba'. uka.upia p.ftryix^i ar cleficita Rug.ej meiie} irayta.lii neaprnketa qkaita UAB,,Elpama" uz patalpi} num^.

5 .,,Nematerialij turt balanine verte paikeitlma per atakaitinj laiktarpj", 2 lapai; ( prieda) 2.,,Ilgalaiki inaterialij turt balanine verte paikeitlma per atakaitinj laiktarpj", 2 lapai; (2 prieda).,,atai'gij verte paikeitlma per atakaitlni laiktarpj", lapa; ( prieda) 4.,,Finanavim um pagal altinj, tikline pakirt; irjq pkyeiai per atakaitinj laiktarpj", lapa; (4 prieda) Direktriau pavadutja, laikinai Vytaute Plujankiene vykdanti direktriau funkcija NBFC buhalterine apkait departament patarej a andra Drungiliene NDNT Finanif kyriau vedeja Wija Pctkcvic^/nc

6 Dkument udarytja (ai) Dkument pavadinima (antrate) Dkument gavim data ir dkument gavim regitracij n inner i Dkument pecifikacij identifikavim zymu Para pakirti Paraa^ ukurui amen varda, pavarde ir pareig Para ukurim data ir laika Para frmata Laik zymje nurdyta laika Infrmacija apie ertifikavim palaugu teikejq ertifikat galijim laika Para pakirti Paraa^ ukurui amen varda, pavarde ir pareig Para ukurim data ir laika Para frmata Laik zymje nurdyta laika Infrmacija apie ertifikavim palaugi; teikejj ertifikat galijim laika Para pakirti Para^ ukurui amen varda, pavarde ir pareig Para ukurim data ir laika Para frmata Laik zymje nurdyta laika Infrmacija apie ertifikavim palaugij teikejjj ertifikat galijim laika Infrmacija apie budu, naudtu metadumenu vientiumui uztikrinti Pagrindini dkument priedij kaiciu Pagrindini dkument pridedamij dkumentu kaiciu Prgramme {range, kuria naudjanti udaryta elektrnini dkumenta, pavadinima Infrmacija apie elektrnini dkument ir elektrnini (iu) para () tikrinimq (tikrinim data) Elektrnini dkument nura atpaudinim data ir jq atpaudine darbutja Paiek nurda Papildmi metadumeny DETALU METADUOMENY Nacinalini bendrijjij funkcijij centra PATAIYTA NDNT FINANINIU ATAKAITU AI KINAMAI RA TA 208 M. RUGEJO 0 D :04 Nr. G68 ADOCV.0 Gaut dkument regitravima Diana Karaznevic Vyr.pecialita :07 Einamj galijim (AdEEPE) VI Regitru Centra RCC (IuingCAA) : :4 Pairayma andra Drungiliene Patareja 208 8:8 Trumpalaiki galijim (AdET) 208 8:8 EIDK : :59 Vizavima Liubv Malk Buhaltere 208 5:26 Einamj galijim (AdEEPE) EIDK : :59 0 Dkumentij valdym itema Avily, verija.5.m Trukta dkument regitracij metadumemj. Trukta dkument regitracij metadumenij :08 nuraa^ ufrmav Diana Karaznevic Nuraa tikra Nejgalum ir darbingum nutatym tarnyba prie ADM?r208

7 2j VAFA,,Finanine bukle alakailn" 2 prieda (Zcmenlj lygi vicj cktriau ubjckfi!, ikyru mkcfii) fndu ir itckliti fndu, rinaninf bklc ataknit frma) Nejgalum ir darbingum mitatyni Inrnyba pric ADM (vicj cktriau ubjckl arbn vicqj cktriau ubjckti) gmpe payadinimn) 00200, vilrigail g., LT0228, Vilniu, Lietuva (vicj cktriau ubjckt, pnrengtii fmanine bfiklc alakaita (knlidulaja. fmaniiie bukle atakaita), kdn, adrca) JMNANINfi BOKLE ATAKATA PACAL 208 M. RUGK.fO 0 D. DUOMIiNI 20 in. lapkricin 7 J^Nr. ^'^bh (dala) Pa/cikim valtitla ir tiklntnu: eitnii,l il. Nr. lrnipnini Palnb N Pnkiitin6 nlnkiilhii Iniktnrpi ilrcnii I'akutin prntjui alnknllinl Iniklarpi tlicnn A M.5 II. II H. II.9.0. D. C... I.I.2. M.5 II. III. II..2 III. ILGALAIK7 TURTA Nciiialcrialui limn PMlr dnrbai Prgiamine jrnnga ir J liccnzij Kila nemalcrinhii turla Nehaigti prjcktai ir iankliniai mkcjiniai Prciiza Igalniki nnilriiilui lurlii /leme Patatai Inrratruktur ir kill taliniai Nckilnjaini ktiltflr vertybc Main ir jrenginiai Tranprl prieinnc Kilnjaini kultflr vcrtybc Baldni ir biur jrangn " ' " " Kila ilgalaiki matcrinlui liirtn Ncbaigln lalybn ir iiankliniai mkijiniai Igalaiki finanini lurta t vlincrnlinini ijteklini irkila ilgnlaiki turla BIOLOGIN TUKTA TRUMPALAIKI TURTA Atarg trnlegine ir nelieaiami.alarg Mcd2iag, aliav ir Okini invcntriu Nebnigta gaminli prdukcija ir ncbaigt vykdyti ularly Pagaminta prdtikcija, alarg, kirt pnrduti (pcrduli) Ilgalaiki malcrinlui irbilgini tiirl, kirtu parduti ankliniai apmkejimai er vinu mctu gautinp tini Gnutin tmmpalaikc finnnine um Gaulini mkeiiai ir cinline jnik Qaiilin linanavim um A :L 'b u p 206,7 206, , , , , , ,0 2646, ,4 76, , ^08 62, 9 M?.. 97,90 865, , , ,05 c H 7752; «>4 «ti ~z ; ; 6 84,47 0,5 2646,0, ,0 4 74,4 I 74, , ,6 II.4 Gaulin um uxturt naudjimi], pardula prekc, lurt^, palauga U.5 HI.fi V. D.. II. ukanpl gaulin um Kil gautin um 'rumpalaiki invclicij nigni irpinigi ekvivalcntai VO TURTO: INANA.VIMO UMO valtybi biudict avivnliiybft biudzcl (; a 42895, , ,77 I , , , , ,7

8 HI. E. I Hiirup ajung, uiicni vnllybii ir t(irplnutiiiii rganizacijl] 5 kili altinii] ItPAREIGOJJMAI Ilgalaikiai jipareigjimai Ilgalaikiai fmiuiiniai jipareigjiniai llgalaikiai atidejiniai Kill ilgalaikiai jipareigjimai Tnimpulnikiai iipareigjimai ^ 7950,69 49, , , , ,7" ,0 50, , , , ,5. llgiilaikiu, alidcjinii] cinaniujil meli) dnli ir tnimpnlaikini alidejiniai H.6.6. Il.fi.2 T K. I....2 III. V. V.2 G, llgaliiikh] jipareigjiimi einaimu'i melt) dnli Triimpalaikini finaniniai jipareigjiniai Mnkelin \ibidij, dlticij ir fiiiminviina iiin ivfkelin uni /' Kur)) ajung biud&li) MkiMinuni j biud?.ctn ir Ibntlii Grn^itUin finajiavim uni Kil mkclin uni biudie'tui Mkctin cialrnc inik Grnxitilini nikctiiii, jnik ir jt pcnnk Tickijam nikiilin um u dnrb antj'kiai uij? jipareigjiniai uknupi niketin um Kid Irunipnliiikiai jipareigjiniai GRYNATUJRTA!>nlii)inki kapitala Rezcrvni Tikri verle rexer'n Kili rczen'ai Nuavybe nield jlaka uknupla pcrviri ar deficila Hinnnuu'i) mcli pcreiri ar deficila Aufcicnii] melt; perviri ar deficila MAZU.MO DAL I VIO FINANAVJMO UMV, IIPARHIGOJMU, GRYNOJO TURTO IR MAiUMO DALTE: *> 4008, ,6 5707, , , , ,50 7, ,2 87,29 686,90 6 i'6, ,90 M I>fj Vt Direklriau puwidulja, laikinai vykdaiili direklaiiah Jiinkcija.. '..' ^"^^Al^.Vytaul6PluJankie.n6. (vicijektrmuubjekl vndva arbaj jgalita adminilracij (vardii ir pavwde) vndva) K'BFC bultallerine apkail deparlanicnl palarcjii (vyrinuini bulmlleri (buhnlleri)) andra Drungilien6 (varda ir pnvardc) NDNT Finany kyriau veddja j ( UikeL VUija Pclkevicieae

9 ija VAFA..Veikl rezultnli) atnkaila" 2 pricda (2emeiiij lygl viej eklriiui ubjekh], ikyni mkcfiij fmtu ir itekluj fntlu, vcikl rczukntij nlnxknit fniia) Ncjgalum ir darbingtim nulatym lamyba pric ADM (vieij eklrmii ubjekl iirba vicj cklriau ubjeklij grupe pavndiiiima) 00200, vilrleall B. lli. LT022. Vilniu, Lieluvq (vicaj cklrian ubjekl, pareiigui veikl rezullnui alaknilij iirba knlidtilajci vcikl rcmluui] ulakail], kdn, aclrca) VGKLO REZULTATV ATAKAITA PAOAI.20 M. RUGl;JO0D..DUOMI:i'l 20I m. lnpkriti7/4' (ddla) KM. N A.!. I.I IA.... H.2. D. II. III. V. VI. VII VIII. I. \r A, I. I. xni. c, x III. H. trnipnini FAGRINDliNIIC VEIKLO PAJAMO FNANAVIMO PAJAMO I vullybc biwl/.el I nvivaldybiij binrizclii 5 H, uxieni valtybii ir inrplmilinui rgnnizaciji] Ici] 5 kili finnnuvini aliinii) MOKECJV IR OCIALINV im0<v PAJAMO PAGRINDJNfi VEIKLO KITO PAJAMO Pagrindine veikl kil pnjnni Perveliinj pngriudine veikl kiuj pajami] uma PAGRJNDINE VEIKLO /\NAUDO DARBO U2MOKECIO IR OCIALMO DRAUDIMO. NUlDKVfiJlMO IR AMORTIZACIJO KOMUNALINTU PALAUGU TR RYiy KOMANDRUOCV TRANPORTO KVALIFKACJO KfiLlMO PAP.RATOJO.REMONTO.REKPLOATAVMO \nrvbrtgjjmo IR NURAYTy UMV UNAUDOTV IR PARDUOTV ATARGIJ AVIKAINA OCIALINIVJMQKy. NTJOMO rinanavimo KITyPALAUGIJ KITO AGRINDINfe ^'KIKLO PERVIRI ARPEFICITA <JTO VJ2IKJLO REZULTATA KITO VEIKLO PAJAMO ERVETINO } BIUDZETA. KITO VEIKLO PAJAMO kito VEJKLO ANAUDO INANINE IR IlNArETICIN'E VEIKLO RE'iULTATA PKAITO POLITIKO KEITIMO Blil JEMINiy PKAITO KLAIDt,) TAIYMO JTAKA ELNOMOKETI. RYNAI PERVIR I All JDEFJCITA PRIE UOAVYBE M'ETODO TAI<A UOAA^'BE METOBO TTAKA RYNAI PERVIRI AR DEFICITA ENKANTI KONTROLIUOJANCIAJAM UBJEKTU ENKANTI MAlUMO DALIAI Diriiktriau pavadulja, laikinni vykdanti dfrcktriau funkcij (vicj cktriau ubjekl vadavaarba j.jgajfla adminilracij vadva) NBFC buhallcrini apkail dcparlamcnl palarftja (\yriauiai buhnlleri (bulialteri)) rvuni Fiau lwiau vedeja ^? /' Vilija Pcl PnlabNi (paiaa) I'nltlkhna vulliiia ir lllnlitniii: mitprallnli Pnitji;.', Alaknifini Inilcln'rpi nfnknilini Iniktnrpi 06680, , , , , , , 7, , ,8 9467, 4757, , ,. 06, , ,9 6225, ,76 266, ,00 \yiauti Plujankicnt (\ardn ir pavard6) andra Drangilient (varda ir pavard6) 456,70 7, , , , ,5 6068,9 6004, ,02 7, 29795, ,50 266,84 292,00 8,00 8,00

10 ? AtarKi^ balajutne Vcrtc atakautini blktarptp pradlijc'(lr ) balantnc vertc atikaitinit) FAliarmj llalktarpiq pahatcjc (5U) pawarc^ nvcrtcjima atakaidm biktarpt pabai[;ai(;(6+7+$9l(h/li)? z i p I p p p PcrIc!m fpakirtyta) anaudta, vciklic JPcrntnkaititiibiik^tarpj'parduhj, pc<r)cah( (pakirtytq), itinaudtij Ir auni$yt»i atxarnn nvcrtcjima (0.l+lO.Z+l0ta(U) «> Atargq nuvcrtcjiin alkgrim pcrataku'ii hiktarpj uma n " I:. J. Kcmlamai arba u imblm] atlygj gauti) alnrg^ ^ukaupti nuvcrtcjim 5uma (iki pwdavim) *": r, 5' " ti II if ' * > IPcrcrupavImai f47) p. U p ^ r? jparduta H At»iT?uraa'MJlcnaj per alakalttnj laikdirpi (.+^++.4) H l' 5. g.w Jij^'t turl ptctjim avikaina tj irwi) liiicj>]ii: lpic^icic rttl WJcic cvclt^ r" i Aiargi] jijpjifn vcrtc atakaitini blktai pradiijc "H. ' OJ H tralpntat.» i g 4 H' w 5 "* M ~ A (Infrma M C. " ' W w 0. CJ n g I V 5,_, e =' w r+ gf K i w "6 i Ul I jj rj _. w yj I ij.«e ja. i J* ^ e ^j &> lt " z ^ f M. ** a!' f. g g. c : 8 I i: K< 5* * "^ fe q* * i? U ' y. f ; H 5 M «' n' cr g 5' r T. u ^* O >.( a i I C/> "" ** r > i a m C ^ n H. 9 <^ M >, = n > I H I c ; H "Jq '7*~ E = O wi >i * Uw fc) f u, r v 2 l V zr w = i N. O U? 2 ij &< O 0 * y> fill = & E. H. 5 i 'ii ^" f a K & 2 E &! W <f 8'

11 uknupta nuidcvejitno.i a.takaitiiuq laiktarpt. pabaj«j*c (W+H/6 O FcrRnipayimal (ty) a gcj v V > fc> ),H r JO ukaupta^pardut, pcrdu nurajyt turt mxidcvcjtm ( ) 5 i ^' <» Apkaiiuta.nuad'cvgirnc per atakaltinj kuktarpj i. ^J El *. f Q.," 5 ^? «c ukiiiipta nuldfrvijimi atakaitini biktarpl piradxijc u y\ nt paij;arnlnird >. P avikaina iatakattinl laikptarpt pabajgje Q.^»> W? IO <?l Ṣ T T.. 5 p a id t :g P r0 * PardUbt, pcrdul ir nuni turtp^5uma pcratakaiunj laujptargi ( ) t*. ft rfe & ' 0 0 pt 4 U It f I rt" ii f F'E feib f :?T ;O r ^igijim arpaigamimm avikajnq atakattit laiktarpl pradzljc I'iJ C7V O t.p p W f D :*?' a 0 \ t O JO K Ul. i U. Jj. g *w v \4 O ' ' '^ Vt T7\4,fi:.^. 9.. If '& M B f. «I E?.. j., if <P W i. t fc ri. i; M R W ill L*> V 0 * W fe *' <7t lij «J C?> rf' rt' fe B t * m IO Ch C7i O fe i U C7, ij) u! f U) tt I," fi ^.W* w III B f a?' TV (f a H "8 *a til) O g J J5. lw it. 8 I ^0778,7 a i 252,9 fe g.i '\ :O ri' W,, c ; 5 t? a 9. ty E' W. H. 'CLj a.! 5 5 ^ 'a ^0 ^O x 8 Ul 2454,7 545,46 t^ ) pi ^4 ^ I ;c^ ">< :x «t t,452',7 0IG65,: B I O 8 tii ,46 U) a c & U] U *j 8 i i * U' t*..ch a a if5. '»^ «'f u ^! 8 M. 'ET V ^ if & ff fl tei i : B» 5 tiiatcrialu ta R* i a. el

12 'uvcrf ejlm um atakaittni aikcarpi pradxljc. 'Icau'yglnUnai gaut turt ukauptu nuvcrtujini ilnia** 4. Apkauuui ntivcrjojim uma >cr:atalcaitini lalkptarpj *>. 5. PAaTWnti'jiuVcncjim uma TKT atat:artih]taik"pftirh 6. i.l >...7. ukauptapardu'tj pcrdilt^.jr nuityibituiiqvhuv.aigimjunia l^i*l2fl.6) patrdiit pcrdupf nilray/t ^fcrpnipayimal ( />j c t I. ^ U\*c rtcj un b. Jumia^a.taifcirdni a'tlip'tn rjj \; 'p,a bji t^qj t ^2tI^^ad.'^l) I. Ti krpj i ivc'rtcafii'ka ttirilp niktarptp pn»dii(ijc io, ^Icadygin&iai gaul tun i'kft ubjcii ukauptfilaibvte ral^ti 2. Tjikr Tp'Yci^i paikcirim. pqacikaifinj Imkptiirpj uma.ff/) ?ardutp^pctduQtpiriiuni5ytb Ort6 dkrpi;\^lc'uma ^j+i^^j), pafdu'tb pcrdui nuriiytp PcrpnipWim.u'(+/) ' x Kr 24. TlkrjiVcrtcatakalfini 'lajifttarpi pabaj;pje(l9ricwa Zlite2) 25. Tlcalai^mntcriiiliqjp turtp likiifihj&ciejtfe Atakai dnl blktarpt pabaiflojc.(il+ 24) 2605, ,62 2«. UgalaJkip in^.jcrtah<jj turt likiiflrii vcrttataikaitini laikhupl pra.^iipjc [5 '&*$)' ' ,7 Pazymcu Ptakait laxikai ncpildmi. * Kil ubjckx ukaupta turt nuidcvcjun arba nuvcrtcjim uma tki pcrdavim. 66,9 685: , ,2 ^ ' x Nuraa tikra \ 42264j04 68,4 W7 "<? 54.74,5 65d9,9 x x L! ft'6;9 655,9 92i'07.r

13 j VAFA vnematcrialuj turta" I prieda (Infrmacij apie nematerialij turt balaninevertepaikeitima per atakaitinj laikptarpj pateikim auktenij Irzemenij lygiu finaninm atakaitu aikinamajame rate frma) NEMATERIAtlOJO TURTO BALANINE VERTE PAIKEITIMA PER. ATAKAITIN LAIKOTARPI* J090 Kita ncmatcrialui turta Ntbaigti prjcktai ir ianktiniai apmkejimai Eil. Nr. traipniai Pletr darbai Prgraminfc jranga ir J liccncij patcntai ir kit Jicencij (akyru nurdytu 4 tulpclyje) literature, mkl ir mcn kuriniai kita ncraaterialu turta ncbaigti prjcktai ianktiniai apmkejimai Pretixa Ivi [igijim ar paigaminim avikaina atakaitini laiktarpi pradzije Jigijimai per atakaitinj laiktarpj pirkt turt jigijim avikaina , , , 8. ncatlygintinai gaut turtb jigijim avikaina Pardut, pcrdut ir nurayt turt uma pcratakaitini laiktarpj pardut perdut nurayt Pcrgrupavimaf (+/) Jigijim ar paigaminim avikaina atakaitini laiktarpi pabaigic (+2+/4) ukaupta amrtizacij uma atakaitini laiktarpi pradzijc Ncatlygintinai gaut turt ukaupta amrtizacij uma** Apkalciuta amrtizacij uma per atakaitin) laiktarpj 5.24, , , , ,5 5.24,47 524, , , ,5 Nuraa tikra I

14 , , ,2, Q. ukaupta pardut, pcrdut ir nurayt urt amrtizacij uma pardut. perdut nurayt Pergrupavimai ((/) ukaupta amrfizacij uma atakaitmi aiktarpi pabai^qje (647+9H/0) ^uvcrtejitn uma atakaitiai laiktarpi pradzijc ''leatlygintmai gaut turt ukaupta nuvertcjim uma** Apkaicinta nuycrtttjim uma per atakaitinj laiktarp) Panaikinta Huvcrtejim uma per afakaitinj laiktarp) ukaupta parduptp, pcrdut Irnurayt turt huvrftfiin uma p.ardut perdut nurayt Pcrgrupaviinal (+/) Nuvcrttjim uma atakaitmip laiktarpi pabaigmi2++i45l+/7) Ncmatcrialij turt likutinc vcrte atakaitini laiktarpi pabaigjcj8) Ncmatcrialij turt likutintvcrtc atakaitini laiktarpi pradzije (62) * Pazymeti atakait laufcai nepildmi. ** Kit ubjckt ukauptaturt amrtizacij arbanuvcrtejim.uma ikiperdavim. 5.24, , ,52 206,7 4,865, , , ,52 206/ ,85 Nuraa tikra

15 7j VAFA 7 piiedii plitlk, apjkaitin)i Jvcrtty keitinm ir ktaidtj lai (TnfarmacJJD apie njuknit pllllk kclltm Ir klnjdi) Ulym Jlakq fmjmmk bflkr fllnlifllflrfilpjirani tciklm Ifcmcnibj lyglb yte^j ektprlau ubjeku(, tkyru mkthj fndu IrlltckMij fndu, firunlniq ataklt.ij nlklnanlajame rntte:frmft) APK'AITOK POU'H'KO KEITMO LR KUVIDyTATYiMO (TAKA KI.VAi'JJE BOKL^ ATAIiATTOTRAlPNIAM Ell, Nr. A n.. U.2 II n.?.8 n.9.0. B. c. I. I.I.2. I A IJ a. in...2 m. :4.5 itntlpnlal 2 ILGALAKJTURTA t'cmaterialui turta PIMr duba! PrRramini iranua ir llceimi Kita5 nemalcrialui (urt ebaljui pricktaitri5ntij;tiniai mkejimai PreliZai llfialaiki makrialui tuiiaj 2cm6 Palalai Ihfralmktiir ir kill latinini Nckilnjanii kultiir vertybi MaiitlD ir irenkmiai Tranprt pnemne KlIfliamT kulrar vtrtvbc flaldaiirbiutirabn Kita ilkalalki mak'riallii tilrta NebaiRta latvba ir Uankltnhi makiilmai Inalaiki fmanini lutln Minrlinlai ijlcklii! irkita ilunlaikir turtn BIOI.OGINI TURTA TRUMP ALA mi TURTA Atarfi traleiini ir nclijiamib auam Mcd?.iaR. ialiav ir Qkihi invcnlriu ^'ebai}^ta Raitiinli prdukcifa ir ncbaifit ^f><kd\ li uinrty PiiRaminta prdukciia, alarr, kilt parduii ftwrduli) llgalaiki matcrialuii ir bilini lurla, kirta parduii Uankliniai ipmkiiimai Pcr^cnil metu RaUtin uni Gautin tnirripalaiki fiiunini um Oaulinl mkemai ir cialidi imak Gautin finatinvim mrt Gaulin wn \if. lllrt nainliima, partluta prckc, lurifl, palnuga ukaupl caulin um Palab Nr, Pnkullnt pr«6jul fllnkalfinl lulklarpl dlctia , , V , G.OO 745, ,9 2'4,Ofi 9950, , ,60 855, , ,9 ApkaK plitlk teltljn [r kluldij (a yrn flnka Padldtjlnia (+) 5 umnyjma (, 6 Palnillnt pmtjul lalktarpl tllcnn, [vertlnu npkait pllllk kcltim tr klaldij [ai>tn jlakj 7= ,0 2 80,7 280, ,2 2606, , , , ,9 2646, , , , ,60 855, , ,9 Nuraa tikra V. D.... E. i II IL5 Il.B L.9 H.'IO. [.2 F. I. II. II.l ir.2 iii. V.I 2 G. Trumqalaik invcticli inifiai ir pintky ekniv'alctitai VIOTURTO: FINANAVAIO UMO K wlh'm biudjil I avivaldybd biudict I! Eurp iiiun, ujiieni \illylilg lr taiptautmiij rranixaciw I kitll Jalliniq TTPAREJJIMAT iralaikiai iipareikiiniai llaalaikiai finaniniaiiiparcirjimai llralaikiai atidijiniai KJti ilralaikiai iiparclriimai Trumpalaikial jipareirjimai llralaikiq alidfillniu einamlih] mctl] dali ir trumpalaikiai alid6iiniai TlRalailciti iipareirjimtj cinamuiu metxi dali Tnuwpalaikini finaniniai jiparciiiiniai Mkdlin ubidij, dtacii ir finanawm uni Mkilin umj i Eurp aiuiiro biudlela Mkitin um i biudzctu ir fndu Grazinlin iutanavim iiim ICJt mkilin um biud2ctxii Mkilinciallnti ifmk Grazihtini mkcfiiai, jm'kir iu pcrtnk Tickijarn mkelin um u darb antv'kiai'uiii; iiparciriimat ukaupl mk^lin urn KW trurapalaikiai iipareiiimai GHYNAr TURTA alihinkii kapifala ^ezen'ai Tikri %erti rezcn'a Kiti rezen*ai 'ua.vi'b«metd itaka ukaupla pcmrji ar deficit* Einajnyiu mtu pcm'rmar d^iicila ^\nktcnig metu pcmri ardeficila IAZUMO DAU VO FINANAVIMO UMy, IIAREIGOJlNtV, ORYNOJO TURTO RMA2UMO DALIE: 95260, , , ,0 500, , , , ,2 7, , , ,90 686,90 6 8G; , , J 60, , , ,0 500,8 55 7? , , ,2 7, , , ,90 686, ,0

16 P I ' ' I g. a < H i : w w O 2 v p :J t> *" 5* E p '!? p fl I I w *5 H 5, < B»M " LJ i ^ < I 0 i w. J> ^ ^ I I a c '& ptajuijin} lail>p;ta ft?. Trnanayim; i.umq, likutl afakaitint laiktarpi pabaig'jc if " '> = n n it: I t Finanavtm ump (gray.intp) g ;O '^J " fl. g'f l;.] <a, *5 VJ "^ **^ 2 i, "^ flll a:, a *4? n li rt ^> >N c P Knanawm umu ^u.mazcjima dcl turt.pardayim HI., ^* 'u' '^ M 'n a ft /^, *.. Iflf IFfi Hit MnaVitaunip w RK i. & 2 0, 0. r *, n 0 J ,74 a 8, V) t 0 2 \ " 0 g ^ (O l f GO. biudct (ik^'ru iudxct ignavtrnq da][, irppajungpj uxicnfp tarptautlnin *'? J2 f 2 5, «& fo OJ. 0 ed O O TCD. D' ' 0 c?!b* cft n * O.C, c Z> c J g g. c> Cir ex, ex * ' * CD O. 0 t? 0 0 Ou ,. ' ^ ^ / O T 0 " ncpinlginia] i fc 7 c J " * :! ^ irf O: O c\ CTi O" 0 en *, c vl C,O Z) C O D^ C^ O D O C ] 5 g. "> O.O.. i 8 ;8 'bc biudzctp (ikyru biudxct aignavimxj 55 Eurp ajun^, Ttybiq ir tarptdutinq " * 0 * M) n tiittui i.tgyti 5' **^ ~ W i^ ^ t *"* c> * a? '. a^. g, w. «J * : 5.,= a \ a. 52 If Ml lint i?i '( fo,i t < ' <=> * ' ;xz), *c> czx " g g O l ril l i i D.c ' c>* ^ c' O "c 5. O,O O O 'O" O O O O. CD CD O, O O CD : C frf 00. c (> f! * I f i ^ D "Jj W >> ^^ kt [i 2 vf P ^J vi,' 2 *K^ lllllll :ll li <H if * ^ p CD O.O. I, 8, CD, O O CD^ CD^ CD* O O O' P & 2. ^ g g T c :J2' ^.^f ' r J 7\ ^ ' > 8 > H w i i i *!T O ZtL ' ^ 0 \ i ' ^i i.2 J "» 'I ' I GD. 2 i. p 2) T «" ^

17 7j Y5AFA, \pkait plitic;;, a 0 pried ai efuj kcitlma ir (Infimaclji npic apkniti plhikiket.ttm lrklnlth (aiynid JlnkJ] veiw r«7.uha(ij jilakflulraipnlam (etkim Jemcnij lyfci viecij tkl ubj«kl%i, Hkyru mkw^iij fndu ir KltWtij fgndu (jkahunf cialint apaug fndu), finantnttt nfakihjnukintimajiunc rnlttc frmn) Ell. Nr. A, J.. l.f... Ill.l..2. B. I. itr. V. vt. VII. VJH. I.. I. II. III. c. D.!, II. HI. E, F. G, n. I, J.. APK.\TO POTLTKO KET.MO IR KlAlD~y T JTAK/V VEIKI^ AT\VKATTO»TrRAIPiNTAM traipnlnl PAGRfNDINfe VEIKLO PA JAMO FNANA.VIMO PAJAMO I vllybta biudit B avivaldvbiii biuclf.elij. 0 80, OT ,66 R E, iijieni vallvbiy if Inrptnuliniil: raniznciiu Kl\\5 kill] finaliavim allinj^m4272, 7,92 MOKEClU IR OCALNIU TMOKU PAJAMO PAGRlNDlNfi VEIKLO KTO PAJ/UvIO Piigrindini veikl ktl paiam Pcr'ctin\ pagrindinc veikl kiu] pajamy unm 'AGRTNDINE VBIKLO AN'AUDO DARBO.U^MOKEClO TR OCfAUNIO DRAUDIMO NirIDEVEJlMO IR AIvIORTlZACIJO KOMUNALNIU P ALAUGU IR RYlU KOMANDIRUOCiy TRANPORTO KVALOTKACIJO KBLIMO PjVPRATOJO REWQNTO IR EKPLOATAVMO NUVIiRTEJIMO IR NURA YTU UMU UNAUDOTU IR PARDUOTUATAJlOV AVIKAINA OCIALTNTU IMOKU NUOMO FINANAVMO KITU PALAUCy KTO PAGRINniNfiVBIKLO PERVIRl All DEFICTA KTO ^'EIKLO REZULTATA KTD VEIKLO PAJAMO PGRVETTNOTBIUDZETAKaTOVniKLOPAJAMO KITO VEIKLO ANAUDO FlKANhN'E IR INVETICINfi VEIKLO REZULTATA APK/VTO POLITJKO ICEITDvIO BEr EMINIl,! APKATO KLAl DU TAIWIO JTAKA PELNO imoketi GRVNAT PEU\R I AR DEFICITA POTE NUOAVYBE METODO ITAT^V \UOA Y^'BEMETODO TAKA GRYNA PEKVIRt AR J>EFICITA TBhfKANTJ KONTROUUO/ANCIAJAM UBJEKTUI TENKANT MA^UMO DALIA Pnlnbb Nr,. Prn6jf ntnkicint laikfnrpti 0UO80, ,8 9467,7 H7 57, ,52 054, 06,9 560, , , ,76 266,0 5,.5.00,00. ApkaUj plidk kcilim ir klaidil (ntym ilakn Padid6jimii (+) uinaz4jlma (] 5 6 Piny^ nlaknilinu laiklarpij jvcrllnu npkai.l plit.ikpj Ifeillrtib Ir klaidij lauyra ifufa) 7= «6O, , , ,2 7,92.0CG ,7 4757, , , 06,9 560, ,9 6J H l)7, ,0 5 ^5 ^OO.OO 40.00