SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už"

Transkriptas

1 SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės INVL Technology (toliau Bendrovė) Audito komiteto nuostatai (toliau Nuostatai) apibrėžia Audito komiteto sudarymo ir darbo tvarką, teises ir pareigas, Audito komiteto narių išsilavinimo, profesinės patirties reikalavimus, nepriklausomumo principus ir kitus su Audito komiteto sudarymu ir jo darbo organizavimu susijusius klausimus. 2. Nuostatų teisinis pagrindas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau vadinamas Reglamentu), Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito audito įstatymas (toliau vadinamas Įstatymu) bei Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimas Nr Dėl reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo (toliau vadinamas Aprašu). REGULATIONS OF THE SPECIAL CLOSED- ENDED TYPE PRIVATE CAPITAL INVESTMENT COMPANY INVL TECHNOLOGY AUDIT COMMITTEE GENERAL PART 1. Following audit committee regulations (hereinafter referred to as the Regulations) of the special closed-ended type private capital investment company INVL Technology (hereinafter referred to as the Company) defines formation of audit committee and work procedures, rights and obligations, requirements for education and professional experience, principles of independence and other issues related to formation of audit committee and organization of its work. 2. Legal basis of regulations Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission decision 2005/909/ec (hereinafter referred to as the Regulation), Law on financial audit of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the Law) and resolution No of the board of the Bank of Lithuania of 24 January 2017 on approval of description of requirements for audits committees (hereinafter referred to as the Description). AUDITO KOMITETO SUDARYMO TVARKA PROCEDURE OF AUDIT COMMITTEE 3. Sprendimą dėl Audito komiteto sudėties ir Nuostatų tvirtinimo priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta jame dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. 4. Audito komitetą sudaro du nariai. Kadangi visais atvejais Audito komiteto narių skaičius, kompetencija ir patirtis turi leisti kompetentingai vykdyti visas Audito komitetui priskirtas pareigas, visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į Bendrovės veiklos sudėtingumą, rizikos (finansinė, operacinė, teisinė ir pan.) lygį, gali nuspręsti padidinti audito komiteto narių skaičių ir/ar pakeisti jo sudėtį. FORMATION 3. Decision on structure of Audit committee and approval of Regulations shall be adopted by general meeting of the Company by a simple majority vote of the shareholders present. 4. Audit committee consists of two members. Since in all cases number, competence and experience of audit committee members shall allow competently perfom all obligations assigned to Audit committee, general meeting of shareholders, considering a difficulty of Company activity, level of risk (financial, operational, legal and etc.), may decide to increase the number of Audit

2 5. Audito komitetas renkamas ketverių metų kadencijai. Visuotinis akininkų susirinkimas gali atšaukti Audito komitetą in corpore arba pavienius Audito komiteto narius. Tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame Audito komitetas atšaukiamas in corpore, turi būti išrinktas nujas Audito komitetas (naujai ketverių metų kadencijai), o atšaukus pavienius Audito komiteto narius vietoje jų išrenkami nauji nariai (iki Audito komiteto kadencijos pabaigos). Audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Bendrovei prieš 14 (keturiolika) dienų. Artimiausiame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime vietoje atsistatydinusio nario iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrenkamas naujas Audito komiteto narys. 6. Audito komiteto nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos, tinkamos kvalifikacijos ir patirties, kolegialiai turintys žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito srityje ir sektoriuje, kuriame veikia Bendrovė. Dauguma Audito komiteto narių turi būti nepriklausomi ir bent vienas iš nepriklausomų Audito komiteto narių turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse. 7. Tinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis laikomi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo, finansų ar vadybos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) turintys asmenys. Tinkamą patirtį turinčiais asmenimis laikomi asmenys, turintys ne trumpesnį kaip trejų metų buhalterio, finansininko, auditoriaus stažą per paskutinius penkeris metus. 8. Nepriklausomu audito komiteto nariu asmuo gali būti laikomas tik tada, kai su Bendrove, jos valdymo įmone, Bendrovę ir/ar valdymo įmone kontroliuojančiu akcininku ar nariu arba vadovaujančiais darbuotojais jo nesieja committee members and/or change structure of it. 5. Audit committee is elected for four-year term of office. Audit committee in corpore or individual Audit committee members may be revoked by the general meeting of shareholders. Same general meeting of shareholders in which Audit committee is revoked in corpore, new Audit committee shall be elected (for a new four-year term), whereas instead of revoked individual audit members new individual audit members shall be elected (for the remaining term of office). Member of audit committee shall have the right to resign submitting a written notice to the Company 14 (fourteen) days in advance. New Audit committee member shall be elected instead of resigned member in the next general meeting of the Company (for the remaining term of office) 6. Members of Audit committee shall be of good reputation, appropriate qualification and experience, collegially having knowledge of finance, accounting or financial statements audit sphere and sector, in which Company operates. Majority of Audit committee members shall be independent and one of independent Audit committee members shall have at least 3 years experience of working in the sphere of accounting or audit of finance statements. 7. Persons shall be deemed to have a appropriate qualification if they hold a social science degree or equivalent degree in law, economics, business, finances or management (a bachelor s and a master s qualification degree). Persons shall be deemed to have appropriate experience if they have at least three years of accountant, financier, auditor, brokerage working experience in the last five years. 8. Person shall be deemed independent member of audit committee only if he is not linked with the Company, its Management Company, or their controlling shareholder or member or managing employees by business,

3 jokie verslo, giminystės arba kitokie santykiai, dėl kurių kyla arba gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti Audito komiteto nario nuomonę. Nustatant, ar Audito komiteto narys gali būti laikomas nepriklausomu, vadovaujamasi Apraše numatytais kriterijais. 9. Audito komiteto narių atitikties keliamiems reikalavimams peržiūra atliekama kiekvienais metais. Kiekvienas Audito komiteto narys, kartu su rašytine ataskaita apie Audito komiteto veiklą, Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia informaciją apie save, jeigu ji skiriasi nuo paskutinės pateiktos informacijos. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vertina Audito komiteto narių pateiktą informaciją ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus, kurie Audito komitetui ir atskiriems jo nariams yra privalomi. Jeigu, visuotinio akcininkų susirinkimo nuomone, Audito komiteto nario kvalifikacija ar patirtis yra nepakankama, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomas klausimas dėl šio nario atšaukimo ir kito nario, kuris renkamas iki Audito komiteto kadencijos pabaigos, rinkimo. 10. Audito komiteto pirmininką paprasta balsų dauguma renka Audito komiteto nariai. Jei Audito komiteto nariams nepavyksta išsirinkti pirmininko per tris mėnesius nuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo išrinkti Audito komiteto nariai, jį gali paskirti artimiausias Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto pirmininku gali būti tik nepriklausomas Audito komiteto narys. Audito komiteto pirmininkas negali vadovauti jokiam kitam Bendrovėje įsteigtam komitetui. family or other relations, because of which conflict of interest arises or may arise and which may impact Audit committee member s opinion. Whether member of audit committee shall be deemed independent shall be determined in accordance with criteria established in the Description. 9. Supervision of audit committee members compliance with posed requirements shall be carried out each year. Each member of the Audit committee shall submit to the Company s general meeting of shareholders information about himself if it differs from last submitted information together with a written report on the Audit s activity. Company s general meeting of shareholders assess information submitted by members of Audit committee and make comments and offers which are mandatory to Audit committee or its individual members. If according to opinion of general meeting of shareholders qualification or experience of Audit committee member is insufficient, same general meeting of shareholders shall consider issue of revocation of this member and appointment of other member who is elected for the remaining term of office of Audit committee. 10. Members of Audit committee shall elect chairman of Audit committee by a simple majority vote. If members of Audit committee fail to elect chairman within three months after the general meeting of shareholders, where the members of Audit Committee were elected, he shall be elected by the next Company s general meeting of shareholders. Chairman of Audit committee shall be only independent member of the Audit committee. Chairman of Audit committee cannot manage any other committee established by the Company. AUDITO KOMITETO PAREIGOS OBLIGATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE 11. Audito komiteto pareigos: 11. Obligations of the Audit committee: 1) informuoti Bendrovės valdymo įmonę apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant; 1) to inform the Management Company about results of audit of finance statements and explain how this audit contributed to the reliability of finance statements and what was the role of Audit committee performing it;

4 2) stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo; 3) stebėti Bendrovės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos Bendrovės finansinei atskaitomybei, ir vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo; 4) stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant į Bendrovės tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas; 5) peržiūrėti ir stebėti auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą, siekiant išvengti interesų konfliktų. Auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, prieš sutikdami atlikti arba tęsti Bendrovės audito užduotį, privalo įvertinti, ar įvykdyti nepriklausomumo reikalavimai ir, visų pirma, ar dėl ryšių su Bendrove, jos valdymo įmone, depozitoriumu nekyla grėsmių nepriklausomumui bei kasmet Audito komitetui patvirtinti savo nepriklausomumą ir su Audito komitetu aptarti visas grėsmes savo nepriklausomumui, taip pat toms grėsmėms mažinti taikytas apsaugos priemones; 6) teikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis. Audito komiteto rekomendacijoje turi būti pateiktos bent dvi galimos alternatyvos ir deramai pagrįsta priimtinesnė alternatyva, kad būtų galima priimti sprendimą. Siekiant pateikti sąžiningą ir tinkamą pagrindimą, Audito komitetas turi pasinaudoti privalomos atrankos procedūros, kurią organizuoja Bendrovė (jos valdymo įmonė) ir už kurią yra atsakingas Audito komitetas, rezultatais. Atrankos procedūra vykdoma pagal Reglamento reikalavimus. Per tokią atrankos procedūrą Bendrovė (jos valdymo įmonė) neturi varžyti auditą atliekančius auditorius arba audito įmones, užimančius nedidelę rinkos dalį, pateikti audito užduoties pasiūlymus. Konkurso dokumentuose turi būti nurodyti skaidrūs ir 2) to monitor the financial reporting process and submit recommendations on ensuring the liability of it; 3)to monitor the effectiveness of Company s internal quality control and risk management systems, having impact on Company s financial statement, and internal audit, without prejudice to the independence of the internal audit; 4) to monitor the audit of annual finance statements and consolidated financial statements, especially paying attention to its performance, considering established deficiencies of audit of finance statements during inspection of the Company and reached conclusions. 5) to review and monitor the independence of auditors and auditors companies seeking to avoid conflict of interests. Auditor or audit company carrying out the audit before agreeing to carry out or continue task of the Company audit must assess if requirements of independence are fulfilled, firstly, if there are not arising threats to independence due to relations to the Company, the Management Company, depository and to annually confirm to Audit committee the independence and discuss all threat to independence, as well as applicable measures for reduction of such threats; 6) to submit recommendations to the general meeting of shareholders related to selection, appointment, repeated appointment and revocation of external audit company and terms of agreement with external audit company. Audit committee recommendation must consist of at least two possible alternatives and one wellgrounded and more acceptable alternative in order to make decision. Seeking to submit a fair and proper substantiation, the Audit committee must use the results of mandatory selection procedure, which is organized by the Company (its Management Company) and responsible of which is Audit committee. Selection procedure is carried out under requirements of Regulation. During the selection procedure, the Company (its Management Company) shall not restrict auditors or audit companies that take up a small share of the market, provide an audit tasks proposals. The tender documents must contain

5 nediskriminuojantys atrankos kriterijai, kurie bus taikomi vertinant pasiūlymus. Savo rekomendacijoje Audito komitetas turi patvirtinti, kad jo rekomendacijai joks trečiasis asmuo nepadarė jokios įtakos ir kad jai netaikoma jokia Reglamento 6 dalyje nurodyto pobūdžio nuostata. Bendrovės valdymo įmonė, teikdama pasiūlymą visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi atskleisti, ar ji laikosi Audito komiteto pateiktos priimtinesnės alternatyvos, o jei ne - tai kodėl; 7) nustatyti tinkamus išorės audito įmonės atrankos kriterijus ir vertinti išorės auditorių kvalifikaciją bei patirtį; 8) vertinti riziką dėl tikimybės, kad išorės audito įmonė arba išorės auditorius atsistatydins, tirti situacijas, dėl kurių išorės audito įmonei arba išorės auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl šiais atvejais būtinų veiksmų; 9) reikalauti iš išorės audito įmonės informacijos apie taikomas vidaus kokybės kontrolės procedūras ir ją vertinti; 10) aptarti su išorės audito įmone arba išorės auditoriumi skaidrumo pranešimą, taip pat kitą prieinamą informaciją apie kompetentingų institucijų atliktų finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų ir (arba) finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimų rezultatus; 11) aptarti su išorės audito įmone arba išorės auditoriumi atlyginimo už finansinių ataskaitų audito paslaugas dydį. Kai pasiūloma nuolaida už finansinių ataskaitų audito paslaugas, Audito komitetas turi įsitikinti, kad minėta nuolaida nepadidins išorės audito įmonės taikomo reikšmingumo lygio ir nesumažins finansinių ataskaitų audito paslaugų masto ir dėmesio, kuris turi būti skirtas reikšmingoms rizikoms identifikuoti. Kadangi dėl iš vienos audituojamos įmonės gauto atlygio dydžio ir atlygio struktūros gali kilti grėsmė teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumui, svarbu užtikrinti, kad audito atlygis nebūtų grindžiamas jokiomis sąlygomis ir transparent and non-discriminatory selection criteria which will be applied when evaluating proposals. In recommendation the Audit Committee shall confirm that no third party had any impact on its recommendation and that no provision established in part 6 of the Regulation are not applied to the recommendation. Company s Management Company submitting the proposal to the general meeting of shareholders, shall disclose whether it complies with more acceptable alternative submitted by the Audit committee, if not why; 7) to set appropriate criteria for selection of external audit company and assess qualification and experience of external auditors; 8) to assess the risk of possibility of resignation of external audit company or external auditor, investigate situations which may cause basis for resignation of external audit company or external auditor and make recommendations for the necessary actions in these cases; 9)to require information from external audit company about applicable internal quality control procedures and assess it; 10)to discuss transparency report with external audit company or external auditor, as well as other available information on results of financial statement audit quality inspection and (or) the financial statements of audit quality research carried out by the competent authorities; 11) to discuss the amount of remuneration of finance statements audit services with external audit company or external audit. When discount is proposed, Audit committee shall ensure that mentioned discount would not increase the materiality level applicable by external audit company and would not reduce scale and attention of external audit services which is significant to identification of the risks. Whereas due to amount and structure of remuneration received from company being audited may be threat to independence of auditor or audit company carrying out the statutory audit, it is important to ensure that the audit reward is not based on any conditions, and that in cases where

6 kad tais atvejais, kai audito atlygis iš Bendrovės, įskaitant jos patronuojamąsias įmones, sudaro reikšmingą dalį, būtų nustatyta speciali procedūra audito kokybei užtikrinti, kurioje dalyvautų Audito komitetas. Jei auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė tampa pernelyg priklausomi nuo Bendrovės, Audito komitetas, remdamasis tinkamomis priežastimis, turėtų nuspręsti, ar auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė gali toliau vykdyti auditą. Priimdamas tokį sprendimą Audito komitetas turi, inter alia, atsižvelgti į grėsmes nepriklausomumui ir tokio sprendimo pasekmes; 12) stebėti, kad nebūtų pažeisti išorės audito įmonių ir pagrindinių audito partnerių rotacijos reikalavimai; 13) stebėti, koks ne finansinių ataskaitų audito paslaugų pobūdis ir mastas, teikti pritarimą, parengti ir patvirtinti politiką, apibrėžiančią tinkamas ne finansinių ataskaitų audito paslaugas; 14) aptarti galimas grėsmes nepriklausomumui, taip pat šioms grėsmėms mažinti taikytas apsaugos priemones; 15) įsitikinti, kad išorės audito įmonės siūlomų išteklių pakanka finansinių ataskaitų audito sutartyje (plane) numatytoms užduotims atlikti, taip pat žinoti, kokiomis audito tinklui priklausančių įmonių ir (arba) kitų audito įmonių paslaugomis išorės auditorius ketina naudotis ir kokią dalį visų jo teikiamų paslaugų tokios paslaugos sudarys; 16) aptarti su išorės audito įmone arba išorės auditoriumi Audito komitetui teikiamą papildomą ataskaitą, klausimus, galinčius turėti įtakos nustatytiems kapitalo reikalavimams (kai taikoma), atliekant finansinių ataskaitų auditą rastus reikšmingus vidaus kontrolės sistemos trūkumus; 17) žinoti išorės auditorių darbo programą, įskaitant finansinių ataskaitų audito užduočių mastą, taikomą reikšmingumo lygį, reikšmingos rizikos identifikavimo procesą; 18) reikalauti iš išorės audito įmonės patvirtinimo, kad finansinių ataskaitų audito an audit remuneration from the Company, including its subsidiaries companies make up a significant part, to establish a specific procedure to ensure the quality of the audit with the participation of the audit Committee. If the auditor or the audit company is becoming too dependent on the Company, the Audit committee, based on reasonable grounds, should decide whether the auditor or audit company may continue to carry out the audit. While adopting the decision, the Audit Committee has, inter alia, to take into account the threats to the independence and the consequences of such a decision; 12) to monitor that requirements of external audit companies and main audit partners rotation would not be violated; 13) to monitor the nature and scale of nonfinancial statements services of audit, submit approval, develop and approve the policy defining appropriate audit services of nonfinancial statements; 14) to discuss potential threats for independence, as well as applied measures to reduce this threats; 15) to assure that resources offered by external audit company are sufficient for implementation of tasks provided in agreement (scheme) of financial statements audit, as well as to know what services of companies belonging to audit network and(or) other audit companies the external auditor intends to use and what part of services provided by external auditor such services would take; 16) to discuss with external audit company or external auditor the additional report provided to Audit committee, issues which may have impact on determined capital requirements (when applicable), significant deficiencies of internal control system found while carrying out finance statements audit; 17) to know working program of external auditors including scale of financial statements audit tasks, applicable materiality level, significant risk identification process; 18) to require confirmation of external audit company that group members performing

7 užduotį atliekančios grupės nariai turi pakankamai žinių, kvalifikacijos ir patirties finansinių ataskaitų audito sutartyje (plane) numatytoms užduotims atlikti; 19) stebėti, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos; 20) nuolat bendradarbiauti su išorės auditoriais visais klausimais, susijusiais su finansinių ataskaitų audito atlikimu, aptarti atliekant finansinių ataskaitų auditą iškilusius sunkumus ir (arba) visus reikšmingus nesutarimus su valdymo organų nariais ir (arba) vadovaujančiais darbuotojais, jei tinkama, organizuoti išorės auditorių dalyvavimą kitų komitetų posėdžiuose. 12. Audito komitetas privalo užtikrinti, kad auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė Audito komitetui pateiktų papildomą ir išsamesnę teisės aktų nustatyto audito rezultatų ataskaitą. Ši papildoma ataskaita turi būti pateikta Audito komitetui ne vėliau negu audito išvada. Audito komitetas su auditą atliekančiu auditoriumi arba audito įmone aptaria pagrindinius papildomoje ataskaitoje išdėstytus klausimus. 13. Auditorius arba audito įmonė, atliekantys Bendrovės auditą, ir, kai auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė priklauso tinklui, bet kuris tokio tinklo narys gali Bendrovei, jos patronuojančiajai įmonei arba jos kontroliuojamosioms įmonėms teikti ne audito paslaugas, išskyrus draudžiamas ne audito paslaugas, jei tam pritaria Audito komitetas. financial statements audit task have enough knowledge, qualification and experience to perform tasks provided in agreement (scheme) of financial statements audit; 19) to monitor implementation of provided recommendations; 20) to constantly cooperate with external auditors on any issues related to performance of financial statements audit, to discuss encountered difficulties and(or) all significant disagreements with members of management bodies and(or) managing employees while carrying out the audit of financial statements, if appropriate, to organize the attendance of external auditors in other committee meetings. 12. The Audit committee should ensure that an auditor or an audit company carrying out an audit should provide to the Audit committee additional and more detailed report on result of audit prescribed by legal acts. This additional report shall be provided to the Audit committee not later than an audit report. The Audit committee shall discuss with an auditor or an audit company carrying out an audit the key issues set out in the additional report. 13. Auditor or an audit company carrying out an audit of the Company and, in case the auditor or an audit company carrying out an audit belongs to a group, any member of such group is entitled to provide non-audit services, other than prohibited non-audit services, to the Company, its parent company or its controlled companies, subject to the consent of the Audit committee. 14. Audito komitetas kasmet privalo: 14. The Audit committee each year should: 1) iš auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės gauti rašytinį patvirtiną, kad auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir partneriai, aukštesnio rango vadovai ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatytą auditą, yra nepriklausomi nuo Bendrovės, jos valdymo įmonės ir depozitoriumo; 2) su auditą atliekančiu auditoriumi arba audito įmone aptarti grėsmes jų nepriklausomumui ir 1) obtain from the auditor or audit company a written confirmation that an auditor, an audit company and partners, senior managers and executives, who carry out an audit prescribed by legal acts, are independent from the Company, its Management Company and depository; 2) discuss with an auditor or an audit company the threats to their independence and security measures applicable to reduce those threats.

8 toms grėsmėms sumažinti taikomas apsaugos priemones. AUDITO KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS RIGHTS AND DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE MEMBERS 15. Audito komiteto nariai privalo: 15. Audit committee members should: 1) sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, Bendrovės vidaus dokumentais bei atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę; 2) išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; 3) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti Audito komiteto nepriklausomumą; 4) reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad Bendrovės ar jos valdymo įmonės organo sprendimas gali pakenkti Bendrovei. Kai Bendrovės ar jos valdymo įmonės organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių Audito komiteto narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų pateikti artimiausiame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime atitinkamas išvadas; act in good faith, with care and responsibility for the Company s and shareholders benefit and in interests thereof, in accordance with valid legal acts, the internal documents of the Company and with due regard to the interests of employees and public welfare; maintain the independence of his analysis, decision-making and actions; do not seek and accept any unjustified privileges, that might compromise independency of the Audit committee; express his objections in a case, if he considers that the resolution of the body of the Company or its Management Company may harm the Company. Should the body of the Company or its Management Company have passed the resolution the Audit committee member has serious doubts about, in such case this member should report relevant conclusions to the next Company s General Meeting of Shareholders; 5) nuolat kelti savo kvalifikaciją. raise their qualification constantly. 16. Audito komiteto nariai, atlikdami savo pareigas, turi šias teises: 1) pasinaudodami profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais pasirinkti veiklos tvarką bei procedūras; 2) gauti iš Bendrovės, jos valdymo įmonės, depozitoriumo reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją ir ja naudotis; 3) reikalauti iš Bendrovės, jos valdymo įmonės, kad būtų teikiami paaiškinimai, atliekami kiti būtini veiksmai, reikalingi Audito komiteto funkcijoms atlikti; 4) reikalauti, kad Bendrovės, dukterinių įmonių, Bendrovės valdymo įmonės, depozitoriumo darbuotojai teiktų paaiškinimus raštu; 5) kitas teises, numatytas galiojančiuose teisės aktuose. 16. Upon fulfilling their duties the members of the Audit committee shall have the following rights: 1)select the course of activities and procedures using professional knowledge and skills; 2) receive from the Company, its Management Company, depository the necessary documents and (or) their copies and information and use it; 3) demand the Company, its Management Company to provide explanations, perform other necessary actions for performing the functions of the Audit committee; 4) demand the employees of the Company and the subsidiaries, Company s Management Company, depository to provide explanations in writing; 5) other rights specified in the valid legal acts.

9 AUDITO KOMITETO DARBO TVARKA PROCEDURE OF WORK OF THE AUDIT COMMITTEE 17. Audito komitetas apie savo veiklą informuoja Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą, o esant poreikiui teikia informaciją kituose Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. 18. Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja visi išrinkti nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja visi Audito komiteto nariai. Audito komiteto narys savo valią už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. 19. Audito komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Audito komiteto posėdžius šaukia Audito komiteto pirmininkas. Audito komitetų posėdžių iniciatyvos teisę turi kiekvienas Audito komiteto narys, pateikdamas pranešimą apie inicijuojamą posėdį Audito komiteto pirmininkui. Apie šaukiamą posėdį, jame numatomus svarstyti klausimus bei siūlomus sprendimų projektus Audito komiteto pirmininkas informuoja Audito komiteto narius ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas raštu (el. paštu arba faksu). 20. Audito komiteto posėdžiai neprotokoluojami, o priimtus sprendimus pasirašo visi išrinkti nariai. Kai visi Audito komiteto nariai balsavo raštu, sprendimą surašo ir pasirašo Audito komiteto pirmininkas. Sprendimas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo Audito komiteto posėdžio dienos. 17. The Audit committee should inform about its activities the Annual General Meeting of Shareholders of the Company providing a written report, and if necessary provide information during other General Meetings of Shareholders of the Company. 18. The Audit committee is a collegial body, taking decisions during meetings. The Audit committee may take decisions and its meeting should be considered valid, when all elected members participate in it. The decision should be passed when all members of the Audit committee vote for it. The member of the Audit committee may express his will for or against the decision, with the draft of which he is familiar with by voting in advanced in writing. Voting in writing should be considered equal to voting by telecommunication end devices, provided text protection is ensured ant it is possible to identify the signature. 19. The Audit committee shall meet at least twice a year. The Audit committee meetings shall be convened by the Chairman of the Audit committee. The right of initiative of convoking the meetings of the Audit committee is held by each member of the Audit committee providing a notice about initiation of the meeting to the Chairman of the Audit committee. The members of the Audit committee should be informed about convoked meeting, questions that will be discussed there and the suggested drafts of decisions by the Chairman of the Audit committee not later than three business days in advance in writing (by or fax). 20. The meeting of the Audit committee should not be recorded, and the taken decisions should be signed by all elected members. When all members of the Audit committee vote in writing, the decision should be written and signed by the Chairman of the Audit committee. The decision should be written down and signed not later than within seven days from the day of the meeting of the Audit committee.

10 21. Bendrovės valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad: 1) Audito komiteto nariai bus tinkamai supažindinti su Bendrovės veikla, bus aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansų ir veiklos ypatumais; 2) Audito komitetas bus informuotas apie atsiskaitymų už svarbius ir neįprastus sandorius būdus, kai atsiskaitymas gali būti įtraukiamas į apskaitą keliais skirtingais būdais. Audito komitetui bus pateikta išsami informacija, susijusi su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais; 3) Audito komiteto darbui bus suteiktos patalpos, paskirtas sekretorius bei suteiktos kitos, Audito komiteto veiklai reikalingos priemonės; 4) Audito komitetas bus informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gaus vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką; 5) Audito komitetas bus informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir gaus iš išorės auditoriaus ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomo auditoriaus ir Bendrovės bei jos grupės. Audito komitetas laiku gaus informaciją apie visus su auditu susijusius klausimus; 6) Audito komitetas iš Bendrovės gaus finansavimą, reikalingą išorės konsultacijoms ir pagalbai teisės, apskaitos arba kitų konsultantų tiek, kiek Audito komitetas manys esant būtina norint atlikti savo pareigas. 22. Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviesti Bendrovės valdymo įmonės vadovą, valdybos narius (narį), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus, atsakingus už finansus, apskaitą ir iždo klausimus, išorės auditorius bei kitus asmenis, kurių dalyvavimą būtinu svarstant Audito komiteto posėdyje numatytus klausimus nurodo Audito komiteto pirmininkas. 21. The Company s Management Company should ensure that: 1) the members of the Audit committee should be properly introduced to the activities of the Company, should be provided with complete information relating to the Company s specific accounting, financial and other operational features; 2) the Audit committee should be informed of the methods used to account for significant and unusual transactions where the accounting treatment may be open to different approaches. The Audit committee should be furnished with complete information on particulars of accounting, financial and other operations of the Company; 3) the Audit committee should be provided with the premises for its operation, appointed secretary and granted other required expedients necessary for the Audit committee operation; 4) The Audit committee should be informed of the work programme of internal auditors, and should receive internal audit report or a a periodic summary; 5) The Audit committee should be informed of the work programme of external auditors, and should obtain a report by the external auditor, describing all relationships between the independent auditor and the Company and its group. The Audit committee should obtain information about any issues arising from the audit timely; 6) The Audit committee should be free to obtain advice and assistance from outside legal, accounting and other advisors as it deems necessary to carry out its duties, and should receive appropriate funding from the Company. 22. The Audit committee should have the right to invite to its meetings the manager and members (member) of the Board of the Management Company, the chief financier, employees responsible for finance, accounting and treasury issues, external auditors and other persons, whose presence is admitted necessary by the Chairman of the Audit committee considering questions scheduled for the Audit committee meeting.

11 23. Už darbą Audito komitete jo nariams gali būti mokamas atlyginimas. Audito komiteto narių atlyginimą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, nustatydamas maksimalų vienos valandos atlyginimą. 23. Members of the Audit committee may receive remuneration for their work in the committee. The remuneration for the Audit Committee members is approved by the General Meeting of Shareholders fixing the maximum hourly rate.

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

Microsoft Word - AIKOS IKUP1

Microsoft Word - AIKOS IKUP1 STUDIJŲ PROGRAMA. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA Parametrai Studijų programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Studijų programos valstybinis kodas 653X11005 Studijų programos kodas pagal Tarptautinę

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at  Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

RCU CREDIT UNION ANNUAL REPORT 2018 METINĖ ATASKAITA

RCU CREDIT UNION ANNUAL REPORT 2018 METINĖ ATASKAITA RCU CREDIT UNION ANNUAL REPORT 2018 METINĖ ATASKAITA MŪSŲ TIKSLAS NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 2018 metais: $77,807 parėmėme bendruomenę $47,527 padengėme narių paslaugų mokesčių RCU IS YOUR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Dalyvavimo COST veiklos IC1201 Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY) valdymo komiteto posėdyje ATASKAITA Vieta: Viešbuči

Dalyvavimo COST veiklos IC1201 Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY) valdymo komiteto posėdyje ATASKAITA Vieta: Viešbuči Dalyvavimo COST veiklos IC1201 Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY) valdymo komiteto posėdyje ATASKAITA Vieta: Viešbučio Grand Hotel Palatino konferencijų salė, Roma (Italija)

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES

2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES 2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES 2011 Tausodami gamtos išteklius ir taip prisidėdami prie mus supančios aplinkos išsaugojimo, šioje knygelėje pateikiame tik pagrindinius faktus apie

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

NVPB ataskaita for WEB.indd

NVPB ataskaita for WEB.indd 2002 METŲ ATASKAITA ANNUAL REPORT 2002 2003 1 0 M E T Ų V E R S L E 1 0 Y E A R S I N B U S I N E S S NACIONALINĖ VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA NATIONAL STOCK EXCHANGE OF LITHUANIA METŲ ATASKAITA 2002 ANNUAL

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus

Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus Skaidrumo ataskaita 2018 Mūsų nuolatinis dėmesys kokybei KPMG Baltics, UAB už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus Turinys 1 2 3 Šalies vyresniojo partnerio laiškas 6 Kas mes esame 7 Įmonės struktūra

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd

A-M-K_nr-10_maketas_I.indd 12 ISSN 1822-1645 http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.10.1 Dortmundo technikos universitetas, Twente universitetas Technical University of Dortmund, University of Twente Studentai kaip kokybės užtikrinimo

Detaliau

Vardas

Vardas GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Daiva Raziūnienė El. paštas: daiva.raziuniene@ef.vu.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS Baigimo data Mokymo institucija Įgyta

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Patirtis, pamokos, perspektyvos LEADER IMPLEMENTATION

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 4 3. KOMANDOS, KOMANDŲ SUDARYMAS. LENKTYNIŲ DALYVIAI 5

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2016/0225(COD) 23.3.2017 ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programų sistemų inžinerija 2018-02-07 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt Klausytojai: Susipažinimas Išklausyti programų sistemų inžinerijos kursai Profesinė patirtis Dabar klausomi pasirenkami

Detaliau

Skaidrumo ataskaita

Skaidrumo ataskaita Skaidrumo ataskaita už 2015 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusius metus KPMG Baltics, UAB Document Classification - [Category] Skaidrumo ataskaita 2015 3 Turinys Šalies vyresniojo partnerio laiškas 4 1 Kas mes

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasi

Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasi Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasiekimai, siejant su siūloma tema Baigiamojo darbo vadovas

Detaliau

LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS

LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS LITHUANIAN INST ITUTE OF AGRARI AN ECONOMICS LITHUANIAN FAMILY FARM PROFITABILITY: THE ECONOMIC DIMENSION OF SUSTAINABILITY SCIENTIFIC STUDY 218 Tomas BALEŽENTIS, Virginia NAMIOTKO, Lina NOVICKYTĖ Baležentis,

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Vardas

Vardas GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Teodoras Pavardė: Medaiskis Gimimo data ir vieta: 1951-01-02, Vilnius Mokslinis vardas, laipsnis: Soc. m. dr., docentas Pareigos: Profesorius Telefonas:

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ 2019 05 10-12 d. NIDA, Lietuva LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA LITHUANIAN SAILING CUP REGATTA 2019

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau