UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis"

Transkriptas

1 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

2 I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas: Buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva Saltoniškių g. 2, Vilnius, Lietuva 1.3. Telefono, el. pašto adresas, tinklalapio adresas: Telefono nr.: (8 5) El. pašto adresas: Tinklalapio adresas: Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris: VĮK 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas: Registravimo data: 2008 m. rugsėjo 8 d. Registravimo vieta: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas Įmonės kodas: Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita: 2011 m. sausio 01 d m. kovo 31 d. 3. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai: Pavadinimas: UAB PricewaterhouseCoopers Adresas: J. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva Telefono nr.: (8 5) Fakso nr.: (8 5) Finansinių metų pradžia ir pabaiga: 2011 m. sausio 01 d m. gruodžio 31 d. 5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT, Saltoniškių g. 2, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val. II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS 6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas: 6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos: 2

3 2011 m. kovo 31 d. įstatinio kapitalo dydis Lt Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo Lt iki Lt 6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės: paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės 7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis: 2011 m. kovo 31 d. bendrovė buvo paėmusi Lt subordinuotą paskolą Skolinimosi tikslas: kapitalo pakankamumo rodikliui pagerinti Grąžinimo terminas: 2011 m. spalio 1 d. Paskolos palūkanos: 10% nuo negrąžintos sumos 8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį: 9. Akcininkai: Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį ,04 Lt 9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus: Akcininkų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d.: 2 Akcininkų skaičius 2009 m. kovo 31 d.: 2 Akcininkų skaičius 2009 m. gruodžio 31 d.: 1 Akcininkų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d.: 4 Akcininkų skaičius 2011 m. kovo 31 d.: Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai procentais ir balsai, priklausantys jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentai: Pavadinimas: UAB COGITO INVEST Įmonės kodas: Registracijos adresas: Jasinskio g. 16, Vilnius Nuosavybes teise priklauso: akcijų ir 55% balsų Pavadinimas: UAB AEMULUS Įmonės kodas: Registracijos adresas: Jogailos g.9 /A.Smetonos g.1, Vilnius Nuosavybes teise priklauso: akcijų ir 15% balsų 9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami: Dividendai nebuvo mokėti 9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.): Vardas, pavardė: Andrius Stonkus Pareigos: Direktorius Turimas akcijų skaičius: akcijų Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: 10% 3

4 10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms: 11. Valdymo įmonės klientai: III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso Kolektyvinio investavimo subjektai: Metinė Priskaičiuotas Sumokėtas KIS tipas Pavadinimas GAV Vidutinė metinė grynoji Dalyvių metinis metinis GAV investicijų skaičius atlyginimas atlyginimas grąža, % Bendrovei Bendrovei NT LORDS LB BALTIC FUND I , ,34 15, , ,31 NT LORDS LB OPPORTUNITY FUND I , ,52 96, , ,45 Iš viso: , , , , Pensijų fondai: Bendrovė pensijų fondų nevaldo Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą: Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą: Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko 12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis: Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma: 14. Informacija apie funkcijų delegavimą: Funkcija: Pavadinimas: Adresas: Išmokėta suma: Buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymas MFINANCE, UAB Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva Lt 15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas: Teikiamos paslaugos: nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas Pajamos: Lt (2011 m. I ketvirčio pajamos už KIS platinimą ir valdymą) Valdomų GA suma: ,76 Lt Klientų skaičius: Nekilnojamasis turtas: Bendrovė nekilnojamojo turto neturi 17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla: 4

5 Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose Valiutos kursų svyravimų rizika Mokestinių pokyčių rizika Konkurencinė rizika 18. Teismo ir arbitražo procesai: 19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas: Darbuotojų skaičius: 4 Išsilavinimas: aukštasis 4 Vidutinis užmokestis: 7480,24 Lt Pokyčiai: 1 darbuotojas atleistas, 2 darbuotojai priimti į darbą 20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje: IV. INVESTICINĖ VEIKLA Kredito įstaigos / emitento pavadinimas Šalis Valiuta ISIN kodas Pabaiga / Išpirkimas Pelningumas, % Įsigijimo vertė, valiuta Rinkos vertė, valiuta Rinkos vertė, Lt Dalis, % PINIGAI: ,07 16,52 Nordea Bank LT LTL , , ,35 11,37 SEB bankas LT LTL , , ,48 5,15 SEB bankas LT LTL 0,00 0,00 0,00 0,00 SEB bankas LT EUR 0,07 0,07 0,24 0,00 INDĖLIAI: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE NUOSAVYBĖS VP: ,59 68,40 reguliuojamose rinkose: ,59 68,40 LR Vyriausybė LT LTL LT , , , ,59 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ne reguliuojamose rinkose: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kiti: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emitento pavadinimas Šalis Valiuta ISIN kodas KIS tipas Įsigijimo vertė, valiuta Rinkos vertė, valiuta Rinkos vertė, Lt GA dalis, % KIS VIENETAI: ,38 15,08 atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kiti: ,38 15,08 LORDS LB BALTIC FUND I LT EUR LTIF NT , , ,38 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 IŠ VISO: ,04 100,00 5

6 V. FINANSINĖ PADĖTIS 21. Valdymo įmonės finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: Balanso ataskaita: TURTAS metai metai prieš 1 metus A. TURTAS I. Pinigai II. Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai 0 0 II.1. Iždo vekseliai 0 0 II.2. Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai 0 0 III. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai finansų įstaigoms 0 0 III.1. Iki pareikalavimo 0 0 III.2. Kitos paskolos ir išankstiniai mokėjimai 0 0 IV. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams 0 0 V. Kitos gautinos sumos V.1. Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis 0 V.2. Sukauptos pajamos V.3. Kitos gautinos sumos VI. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai VI.1. Išleisti kitų įmonių 0 0 VI.1.1. Obligacijos 0 0 VI.1.2. Vekseliai 0 0 VI.1.3. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0 VI.2. Išleisti viešųjų juridinių asmenų VI.2.1. Obligacijos VI.2.2. Vekseliai 0 0 VI.2.3. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0 VII. Nuosavybės vertybiniai popieriai VII.1. Akcijos (pajai) 0 0 VII.2. Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų 0 0 VII.3. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai VII.4. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0 VIII. Investicijos į asocijuotas įmones 0 0 VIII.1. Investicijos į finansų įstaigas 0 0 VIII.2. Investicijos į kitas asocijuotas įmones 0 0 IX. Investicijos į dukterines įmones 0 0 IX.1. Investicijos į finansų įstaigas 0 0 IX.2. Investicijos į kitas dukterines įmones 0 0 X. MATERIALUSIS TURTAS X.1. Žemė 0 X.2. Pastatai 0 X.3. Kitas materialusis turtas X.3.1. Transporto priemonės 0 X.3.2. Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai X.3.3. Investicinis turtas 0 X.3.4. Atsargos 0 X.3.5. Kitas materialusis turtas XI. NEMATERIALUSIS TURTAS XI.1. Prestižas 0 6

7 XI.2. Kitas nematerialusis turtas XI.2.1. Plėtros darbai 0 XI.2.2. Licencijos 0 XI.2.3. Programinė įranga 0 XI.2.4. Kitas nematerialusis turtas XII. KITAS TURTAS XII.1. Atidėtojo mokesčio turtas 0 0 XII.2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos XII.3. Kitas turtas 0 0 TURTO IŠ VISO: NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI metai metai prieš 1 metus B. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai I.1. Iki pareikalavimo 0 0 I.2. Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu II. Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 0 II.1. Iki pareikalavimo 0 0 II.2. Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu 0 0 III. Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai 0 0 IV. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai IV.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 IV.2. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 0 IV.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai IV.4. Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos IV.5. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai V. Atidėjiniai 0 VI. Subordinuoti įsipareigojimai C. NUOSAVAS KAPITALAS I. Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas II. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas () 0 III. Akcijų priedai 0 IV. Savos akcijos () 0 V. Rezervai 0 0 V.1. Privalomasis 0 V.2. Savoms akcijoms įsigyti 0 V.3. Kiti rezervai 0 VI. Perkainojimo rezervas (rezultatai) 0 VII. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) VII.1. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) VII.2. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: Nebalansinė ataskaita: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI metai metai prieš 1 metus I. Suteiktos garantijos ir laidavimai 0 0 II. Valdomas klientų turtas II.1.1. Klientų pinigai

8 II.1.2. Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai II.1.3. Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių 0 0 II.1.4. Gautinos sumos įsipareigojimai () III. Kiti nebalansiniai įsipareigojimai Pelno (nuostolių) ataskaita: Eil. Nr. Straipsniai metai metai prieš 1 metus I. Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos II. Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos 0 0 III. Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių 0 0 III.1 Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių 0 0 III.2. Investicijų į asocijuotas įmones 0 0 III.3. Investicijų į dukterines įmones 0 0 IV. Palūkanų ir panašios pajamos IV.1. Ne nuosavybės vertybinių popierių IV.2. Suteiktų paskolų IV.3. Kitos 5 84 V. Palūkanų ir panašios sąnaudos V.1. Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių 0 V.2. Gautų paskolų V.3. Kitos VI. Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų 0 0 VI.1. Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais 0 VI.2. Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta 0 0 VI.3. Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų 0 0 VII. Bendrosios administracinės sąnaudos VIII. Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas 0 0 IX. Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas IX.1. Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas 0 0 IX.2. Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas X. Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas 0 0 X.1. Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas 0 0 X.2. Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas 0 0 X.3. Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas 0 0 XI. Atidėjinių sąnaudos 0 0 XII. Kitos veiklos pajamos 0 0 XIII. Kitos veiklos sąnaudos 0 0 XIV. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) XV. Ypatingosios veiklos pajamos 0 0 XVI. Ypatingosios veiklos sąnaudos 0 0 XVII. YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 0 XVIII. Pelno mokestis 0 0 XIX. Kiti mokesčiai 0 0 XX. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

9 Pinigų srautų ataskaita: Eil. Nr. Straipsniai metai metai prieš 1 metus I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai I.1. gauti komisiniai 0 0 I.2. sumokėti komisiniai I.3. už kitas paslaugas gautos sumos I.4. už kitas paslaugas sumokėtos sumos I.5. vertybinių popierių įsigijimas 0 0 I.6. vertybinių popierių perleidimas 0 0 I.7. gauti dividendai 0 0 I.8. sumokėti dividendai 0 0 I.9. gautos palūkanos 5 84 I.10. sumokėtos palūkanos I.11. pinigų išmokos darbuotojams I.12. sumokėti mokesčiai I.13. kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos I.14. kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos 0 0 II. Investicinės veiklos pinigų srautai II.1. vertybinių popierių įsigijimas II.2. vertybinių popierių perleidimas II.3. gauti dividendai 0 0 II.4. gautos palūkanos 0 0 II.5. ilgalaikio turto įsigijimas 0 0 II.6. ilgalaikio turto perleidimas 0 0 II.7. suteiktos paskolos II.8. susigrąžintos paskolos II.9. kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos 0 0 II.10. kitos investicinės veiklos pinigų išmokos 0 0 III. Finansinės veiklos pinigų srautai III.1. akcijų išleidimas 0 0 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti 0 0 III.2. akcijų supirkimas 0 0 III.3. kitų vertybinių popierių išleidimas 0 0 III.4. kitų vertybinių popierių supirkimas 0 0 III.5. gautos paskolos III.6. grąžintos paskolos III.7. išmokos už lizingą (finansinę nuomą) 0 0 III.8. sumokėti dividendai 0 0 III.9. sumokėtos palūkanos III.10. gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus 0 0 III.11. sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus 0 0 III.12. kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos III.13. kitos finansinės veiklos pinigų išmokos IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai 0 0 IV.1. ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas 0 0 IV.2. ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas 0 0 V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui 0 0 VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) VII. Pinigai laikotarpio pradžioje VIII. Pinigai laikotarpio pabaigoje

10 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita: Apmokėtas įstatinis kapitalas Akcijų priedai Rezervai Savoms akcijoms įsigyti Kiti Perkainojimo rezervai Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Savos akcijos () Privalomasis Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas Esminių klaidų taisymo rezultatas Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Iš viso: Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai Kitos išmokos Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

11 21. Dividendai Kitos išmokos Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) Įnašai nuostoliams padengti Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Metinis pranešimas: 23. Pateikti kitą informaciją, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę: 24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas: VI. BENDROVĖS VALDYMAS 25. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas): Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais: Andrius Stonkus Valdybos pirmininkas ir Direktorius 10% Raimondas Rapkevičius Valdybos narys 0% James Clarke Valdybos narys 0% Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose: Andrius Stonkus Išsilavinimas: Darbovietės anksčiau: Darbovietės dabar: Valdybos pirmininkas ir direktorius Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė UAB PRIME INVESTMENT vyriausiasis finansų analitikas UAB PRIME INVESTMENT investicinių projektų vadovas UAB PRIME REAL ESTATE direktorius UAB COGITO INVEST direktorius UAB RESOLUTION ADVISERS direktoriaus pavaduotojas UAB RESOLUTION VALUATIONS projektų vadovas UAB AURA ESTATE direktoriaus pavaduotojas UAB RES MANAGEMENT direktoriaus pavaduotojas UAB AEMULUS direktorius 11

12 Eladijus Kirijanovas Išsilavinimas: Darbovietės anksčiau: Darbovietės dabar: MFINANCE, UAB direktorius Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of Business Administration (EMBA) Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras AB SANITAS finansų direktorius JELFA, S.A. valdybos narys SONEX HOLDING prezidentas, generalinis direktorius MFINANCE, UAB direktorius MAMA HOLDING, UAB direktorius Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais): Raimondas Rapkevičius James Clarke UAB GENERAL FINANCING valdybos narys UAB BNTP direktorius Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys: Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Valdybos nariai: Andrius Stonkus Raimondas Rapkevičius James Clarke Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris: 27. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui): Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui: Per 2011 m. I ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais ,90 Lt Vadovų skaičius Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų: Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai: 28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone: Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys: Bendrovę kontroliuojantis asmuo UAB COGITO INVEST, įmonės kodas Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus: 12

13 Powered by TCPDF ( UAB COGITO INVEST direktorius Andrius Stonkus 29. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose: VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 30. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis): Bendrovė vykdo sparčią plėtrą, todėl atsirado poreikis padidinti personalo skaičių buvo priimti du nauji darbuotojai. Vasario mėnesį valdymo įmonė surengė pirmąjį Metinį uždaro tipo nekilnojamo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I investuotojų susitikimą m. vasario mėn. bendrovės valdomas fondas LORDS LB BALTIC FUND I įsigijo likusius 50% ir šiuo metu valdo 100% Focus Kinnisvara OU akcijų, kuri yra biurų pastato Metro Plaza Taline, Estijoje, savininkė. 31. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus: 2011 m. UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT pagrindinis tikslas yra užbaigti investuoti fondų LORDS LB BALTIC FUND I ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei pradėti naujo fondo LORDS LB BALTIC FUND II platinimą. Valdymo įmonė planuoja, kad dabartinių fondų lėšos bus investuotos į NT objektus iki 2011 m. vidurio. LORDS LB BALTIC FUND II planuojama užregistruoti LT Vertybinių Popierių Komisijoje iki 2011 m. birželio mėn. VIII. ATSAKINGI ASMENYS 32. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. 33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas: Direktorius: Andrius Stonkus Telefono nr.: (8 5) El. pašto adresas: info@lordslb.lt Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją: Vyr. finansininkas: Eladijus Kirijanovas Įmonės pavadinimas: MFINANCE, UAB Telefono nr.: (8 5)

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau