GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GMC nuostatai_galutiniai_Senatui"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas) Gyvybės mokslų centras (toliau Centras) yra kamieninio akademinio padalinio statusą turintis vidinis organizacinis Universiteto darinys, kuriame vykdoma visų rūšių pagrindinė Universiteto veikla. Centras turi vidinę autonomiją, kurios ribas nustato šie nuostatai. Centrą steigia ir likviduoja bei jo nuostatus Universiteto rektoriaus (toliau Rektorius) teikimu tvirtina Universiteto senatas (toliau Senatas). 2. Centras savo veikloje vadovaujasi Universiteto statutu (toliau Statutas), Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminu, šiais nuostatais, kitais Senato, Universiteto tarybos, Rektoriaus bei Centro valdymo organų pagal kompetenciją priimamais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais. 3. Centro veikla finansuojama iš valstybės skiriamų asignavimų, Universiteto nuosavybės teise valdomų bei kitų teisėtai gautų lėšų. 4. Centras turi Senato patvirtintą vėliavą, blanką, logotipą ir antspaudą, kurie atitinka Universiteto tradicijas ir stilių. Centro blankas ir antspaudas naudojamas Centro veiklos dokumentuose, kurie priskiriami jo kompetencijai. 5. Centro savivaldą įgyvendina Centro taryba (toliau Taryba), sudaroma Statuto, Senato bei šių nuostatų nustatyta tvarka. 6. Centrui vadovauja ir už jo veiklą atsako Centro direktorius (toliau Direktorius), renkamas ir skiriamas Statuto, Senato bei šių nuostatų nustatyta tvarka. 7. Centro struktūrą sudaro jo valdymo organai (Taryba ir Direktorius) bei vidiniai organizaciniai dariniai šakiniai akademiniai padaliniai, šakiniai neakademiniai padaliniai ir administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai akademiniai dariniai. Centro šakinių neakademinių padalinių sąrašas tvirtinamas ir keičiamas Rektoriaus įsakymu. 8. Centras įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl viešųjų pirkimų ir savarankiškai vykdyti pirkimus, turėti atskirą biudžeto eilutę pirkimams, savarankiškai sudaryti pirkimo sutartis ir iš savo biudžeto vykdyti mokėjimus pagal tas sutartis.

2 2 II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 9. Centro veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais, Centro veiklos plane numatytais prioritetais. 10. Centro veiklos tikslai yra rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus; plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus; užtikrinti mokslo ir studijų vienovę, užtikrinti mokslinių tyrimų ir studijų kokybę; dalyvauti inovacinėje veikloje ir aukštųjų technologijų verslo plėtroje; ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. 11. Centro uždaviniai: inicijuoti, organizuoti ir atlikti biomedicinos, fizinių ir technologijos sričių bei tarpdalykinius tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, vykdyti mokslo, technologijų pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje; inicijuoti, organizuoti ir vykdyti visų pakopų bei neformaliąsias studijas, podoktorantūros stažuotes, dalyvauti rengiant pedagogus ir vykdyti kitokią šviečiamąją arba mokymo (dėstymo) veiklą; jungtis į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus ir struktūras, diegti pažangią kitų universitetų veiklos praktiką mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo srityje; dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo, studijų, švietimo programose ir projektuose, atsižvelgiant į jų aktualumą Centro vystomoms veiklos kryptims; kurti modernią mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos infrastruktūrą, paremtą atviros prieigos principais; skatinti ir plėtoti mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą perduodant technologijas ir diegiant inovacijas, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, mokslo ir verslo institucijomis, socialiniais partneriais bei alumnais, atstovauti Universitetui šalyje ir pasaulyje; vykdyti ir plėtoti paslaugų teikimo, konsultavimo ir ekspertinę veiklą; puoselėti Universiteto vertybes ir ilgametes tradicijas, skatinti Centro bendruomenės narių dalyvavimą bendrauniversitetinėje veikloje bei skatinti jų socialiai atsakingą elgesį ir savanorystę. 12. Centro tikslus ir uždavinius įgyvendina Centro bendruomenė. 13. Centras kuria ir įgyvendina savo veiklos planą, kuriame numatyti prioritetai, jų įgyvendinimo priemonės, terminai, rodikliai, ištekliai ir už priemonių vykdymą atsakingi asmenys. Centro veiklos planas sudaromas trejiems metams, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu bei Centro tikslais ir uždaviniais.

3 3 III. TARYBA 14. Taryba kolegialus Centro savivaldos organas, sudaromas ketveriems metams. 15. Tarybos narius, išskyrus Tarybos narį pagal pareigas bei Centro visų studijų pakopų studentų atstovus, deleguojamus Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, tiesioginiuose rinkimuose renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Centro mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau rinkėjai). 16. Tarybą sudaro 15 narių: trys Centre dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir / ar vyriausieji mokslo darbuotojai; trys Centre dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir / ar vyresnieji mokslo darbuotojai; trys kiti Centre dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys akademinės ir / ar neakademinės bendruomenės nariai; trys Centro studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus; du Centro socialinių partnerių atstovai; Direktorius (narys pagal pareigas). 17. Tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos bendrieji reikalavimai nustatomi Senato patvirtintame Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos apraše. Tarybos narį išrinkęs ar paskyręs subjektas gali atšaukti Tarybos narį dėl jo padaryto nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo, administracinio teisės pažeidimo, drausminio ar tarnybinio nusižengimo, šiurkštaus Statuto, Akademinės etikos kodekso pažeidimo ar kito teisės ar moralės normų pažeidimo, nederančio su Tarybos nario pareigomis. Papildomus studentų atstovų atšaukimo iš Tarybos narių pagrindus ir tvarką gali nustatyti Universiteto studentų atstovybė. 18. Kiekvienam Centro šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti ne mažiau kaip po vieną kiekviename iš papunkčių numatytą atstovą. 19. Tarybos rinkimus organizuoja (taip pat ir kandidatus registruoja) ir jų rezultatus nustato Centro rinkimų komisija. Centro rinkimų komisijos sudėtį Direktoriaus teikimu tvirtina ir jos pirmininką skiria Centrinė rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatai į Tarybos narius. Tarybos nariai studentų atstovai skiriami (renkami) Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka, laikantis Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimų. 20. Taryba iš savo narių išsirenka Tarybos pirmininką. Taryba pirmininko teikimu tvirtina pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti renkamas Direktorius, jo pavaduotojas bei studentų atstovas. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas negali dirbti tame

4 4 pačiame šakiniame padalinyje. Tarybos pirmininkui negalint eiti pareigų dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas. 21. Tarybos veiklos forma posėdžiai. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Vykdydama savo įgaliojimus, Taryba priima nutarimus. Tarybos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiuose nuostatuose ar Tarybos darbo reglamente nustatytas kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimas. 22. Taryba: tvirtina savo darbo reglamentą; renka Direktorių ir teikia jį skirti Rektoriui; reiškia nepasitikėjimą Direktoriumi, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių, arba paprasta balsų dauguma sprendžia dėl Rektoriaus pareikšto nepasitikėjimo Direktoriumi; jei Rektorius motyvuotu sprendimu nepaskiria Tarybos išrinkto Direktoriaus, vykdo pakartotinius Direktoriaus rinkimus; Direktoriaus teikimu tvirtina Centro veiklos planą; svarsto ir tvirtina Direktoriaus pateiktas Centro veiklos metines ataskaitas ir teikia Rektoriui išvadą dėl Centro veiklos plano įgyvendinimo; jei Taryba nepatvirtina Centro veiklos metinės ataskaitos, suteikiamas vieno mėnesio terminas, per kurį Direktorius turi ataskaitą pataisyti ir (arba) patikslinti bei pateikti Tarybai pakartotinai svarstyti; jei Taryba pakartotinai nepatvirtinta Centro veiklos metinės ataskaitos, ji balsuoja dėl nepasitikėjimo Direktoriumi pareiškimo ir nedelsdama apie tai informuoja Rektorių; šiuo atveju nepasitikėjimą Direktoriumi taip pat gali pareikšti ir Rektorius; Direktoriaus teikimu nustato jo pavaduotojų skaičių, tvirtina Direktoriaus pavaduotojų kandidatūras ir funkcijas; Direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina šakinių akademinių padalinių nuostatus; Direktoriaus teikimu steigia ir likviduoja šakinius akademinius padalinius bei siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti su tuo susijusius Centro nuostatų pakeitimus; Direktoriaus teikimu svarsto ir siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti Centro nuostatų pakeitimus; Direktoriaus teikimu svarsto siūlymus Rektoriui dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir likvidavimo; Direktoriaus teikimu nustato proporcinius atskaitymus iš šakinių akademinių padalinių lėšų bendroms Centro reikmėms;

5 Direktoriaus teikimu tvirtina Centro pajamų ir išlaidų metinę sąmatą ir jų įvykdymo ataskaitas; Direktoriaus teikimu tvirtina Centro mokslinių tyrimų kryptis, aprobuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programas; siūlo Rektoriui tvirtinti mokslo krypties (-čių) doktorantūros komiteto (-ų) sudėtį (- is) ir pirmininką (-us), mokslo krypties (-čių) doktorantūros reglamentą (-us); svarsto ir Universitete nustatyta tvarka teikia Senatui tvirtinti studijų programas; Direktoriaus teikimu tvirtina Centro įgyvendinamų studijų programų komitetus ir teikia Senatui tvirtinti jų pirmininkus; svarsto Direktoriaus siūlymus dėl Centro studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems; Direktoriaus teikimu tvirtina Centro mokslinį darbą ir studijas reglamentuojančias taisykles; vertina atliktų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, technologinės plėtros bei inovacinės veiklos, studijų rezultatus ir Centro veiklos kokybę ir lygį; svarsto Direktoriaus teikimus Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas; svarsto ir teikia Rektoriui kandidatus, kuriems siūloma suteikti Universiteto Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatuose numatytus vardus (statusą); Tarybos pirmininko teikimu sudaro Centro akademinės etikos komisiją ir skiria jos pirmininką; Tarybos pirmininko teikimu sudaro Centro ginčų nagrinėjimo komisiją ir skiria jos pirmininką; vykdo kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas, taip pat vykdo teisės aktuose tiesiogiai nenurodytus įgaliojimus, susijusius su Statuto 28 straipsnio 3 dalyje ir šių nuostatų 6 punkte apibrėžta Tarybos paskirtimi. IV. DIREKTORIUS 23. Direktoriumi gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus. 24. Direktorius atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. Direktorius pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. Centro ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais Direktorius taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui (toliau kancleris). 25. Direktorius renkamas penkeriems metams, vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.

6 6 26. Konkursą Direktoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai Direktoriaus įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių. 27. Konkursą Direktoriaus pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato Centro rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatai į Direktoriaus pareigas. 28. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Direktorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių. 29. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja du pirmajame balsavimo ture daugiausiai ir nevienodai balsų gavę kandidatai arba visi daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinio balsavimo Direktorius neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Direktoriaus pareigoms eiti. 30. Direktoriaus rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Centro rinkimų komisija skelbia Centro interneto svetainėje. Direktoriaus rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai. 31. Įvykusių Direktoriaus rinkimų rezultatus Centro rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Direktoriumi nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Direktoriaus rinkimus. Kol bus išrinktas Direktorius, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria kadenciją baigusio Direktoriaus pavaduotoją. 32. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų). 33. Direktorius turi pavaduotojus, kurie yra pavaldūs ir atskaitingi Direktoriui. Direktoriaus pavaduotojų kandidatūras ir funkcijas Direktoriaus teikimu tvirtina ir sprendimus dėl Direktoriaus pavaduotojo nušalinimo priima Taryba. 34. Direktoriaus pavaduotojų įgaliojimų trukmė susieta su Direktoriaus įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus Direktorių, baigiasi kadenciją baigusio Direktoriaus pavaduotojų įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas Direktorius gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją

7 7 baigusių Direktoriaus pavaduotojų įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji Direktoriaus pavaduotojai. 35. Direktorius: atsako už vadovavimą Centrui bei už Centro veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu; atsako, kad Centro veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, įstatymų įgyvendinamuosius ir Universiteto teisės aktus; atsako už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Centro veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir technologinės plėtros, inovacinės veiklos programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius; rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Centro veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas Centro veiklos planui vykdyti; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę; teikia Tarybai svarstyti Centro veiklos metinę ataskaitą; teikia Tarybai tvirtinti Direktoriaus pavaduotojų kandidatūras ir funkcijas; teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių akademinių padalinių steigimo bei likvidavimo ir, Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti atitinkamus Centro nuostatų pakeitimus; teikia siūlymus Tarybai dėl Centro nuostatų pakeitimų; teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti šakinių akademinių padalinių nuostatus; teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) likvidavimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti tokius padalinius; teikia Tarybai siūlymus nustatyti proporcinius atskaitymus iš Centro šakinių akademinių padalinių lėšų bendroms Centro reikmėms; teikia Tarybai tvirtinti Centro pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, jų įvykdymo ataskaitas; Tarybai pritarus, teikia Rektoriui siūlymus dėl Centro mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir technologinės plėtros, inovacinės veiklos programų; Tarybai pritarus, teikia Rektoriui siūlymus dėl Centro studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems; teikia Rektoriui siūlymus dėl Centro vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų Centro teikiamų paslaugų kainų; teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį darbą Centre reglamentuojančias taisykles; Tarybos pritarimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus pareigas;

8 šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo Centro darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas; užtikrina Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; organizuoja ir užtikrina teisėtą ir taupų Centro lėšų ir priskirto turto naudojimą; atsako už Centro viešuosius pirkimus; atsako už Centro tarptautinius ryšius; koordinuoja sutarčių, reikalingų Centro vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą ir užtikrina Centro iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą; vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas. 36. Įgyvendindamas Centro veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Direktorius pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus Centro akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams. 37. Centre sudaromas veiklos organizavimo klausimais Direktoriui patariantis nuolat veikiantis direktoratas. Į direktorato sudėtį privalomai įeina Direktoriaus pavaduotojai, Centro šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto studentų atstovybės padalinio Centre pirmininkas. Direktorato veiklos forma posėdžiai, šaukiami Direktoriaus sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Direktorato posėdžiams pirmininkauja Direktorius arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas. 38. Direktorius gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius. 39. Direktoriaus įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Direktorius turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei Direktorius, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui. V. STRUKTŪRINIAI PADALINIAI 40. Centro struktūriniai padaliniai yra administracinio padalinio teises turintys šakiniai akademiniai padaliniai (institutai) ir administracinio padalinio teises turintys šakiniai neakademiniai padaliniai (skyriai, tarnybos ir kt.), kurių skaičių ir paskirtį lemia Centro efektyvaus valdymo

9 9 prioritetai. Centre gali būti sudaromi ir administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai. 41. Šakinis akademinis padalinys Centro struktūrinis padalinys, kurio pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir studijos. Šakinio akademinio padalinio pavadinimas kartu su Universiteto pavadinimu naudojamas mokslinių publikacijų ir kitų su moksline veikla susijusių dokumentų prieskyrose. Šakiniame akademiniame padalinyje turi dirbti ne mažiau kaip 20 proc. Centro rinkėjų. 42. Šakinis akademinis padalinys turi savo nuostatus, parengtus vadovaujantis Centro nuostatais. Šakinio akademinio padalinio nuostatus Direktoriaus teikimu tvirtina Taryba. Šakinio akademinio padalinio nuostatuose turi būti nustatyta šakinio akademinio padalinio vadovo išrinkimo arba paskyrimo tvarka, kadencijos trukmė, atskaitomybė, jo pareiga organizuoti ir užtikrinti teisėtą ir taupų šakinio akademinio padalinio lėšų ir priskirto turto naudojimą, įgaliojimų pasibaigimo pagrindai, nepasitikėjimo pareiškimo šakinio akademinio padalinio vadovu procedūra, administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių sudarymo ir likvidavimo tvarka. 43. Šakinis akademinis padalinys turi savo biudžetą, kuris yra Centro biudžeto dalis. 44. Šakinis akademinis padalinys įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti teisę savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimų, turėti atskirą biudžeto eilutę pirkimams, sudaryti pirkimo sutartis ir iš savo biudžeto vykdyti mokėjimus pagal tas sutartis. 45. Centro šakiniai akademiniai padaliniai yra Biomokslų institutas (angl. Institute of Biosciences), Biotechnologijos institutas (angl. Institute of Biotechnology), Biochemijos institutas (angl. Institute of Biochemistry). 46. Šakinis akademinis padalinys turi vadovą juo gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinio darbo patirties. 47. Šakiniuose akademiniuose padaliniuose gali veikti tik administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai. 48. Šakinis neakademinis padalinys Centro struktūrinis padalinys, teikiantis paslaugas, užtikrinančias akademinę Centro veiklą, ir (arba) atliekantis kitas neakademines Centro funkcijas. Šakinius neakademinius padalinius steigia ir likviduoja Rektorius Direktoriaus teikimu. 49. Šakinių neakademinių padalinių vadovus skiria Rektorius Direktoriaus teikimu. VI. MOKSLAS IR STUDIJOS 50. Centre vykdomi aukšto tarptautinio lygio biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių bei tarpdalykiniai moksliniai tyrimai. 51. Moksliniams tyrimams organizuoti ir vykdyti šakiniame akademiniame padalinyje sudaromi administracinio padalinio statuso neturintys organizaciniai dariniai (mokslinės teminės

10 10 grupės, katedros ir kt.) (toliau Dariniai). Teisę inicijuoti naujo Darinio sudarymą turi šakiniai akademiniai padaliniai arba pavieniai mokslininkai. 52. Mokslinių tyrimų organizacinį darinį sudaro tyrėjai, kurie susijungia nagrinėti ir spręsti aktualias šiuolaikines mokslines ir technologines užduotis ir vykdyti projektus. 53. Centro Taryba nustato kiekybinius ir kokybinius reikalavimus Dariniui įkurti, remdamasi jo vadovo paskutinių penkerių metų veiklos rezultatais: mokslinių darbų tematikos aktualumą ir pripažinimą pagal aukščiausio lygio mokslinių publikacijų skaičių, gautas papildomo finansavimo lėšas pagal vykdomus projektus, mokslinę infrastruktūrą, jos palaikymo bei plėtros galimybes. 54. Darinį įteisina Taryba instituto vadovo teikimu, nurodydama vadovą ir narius. Dariniai naudoja lėšas savo funkcijoms įgyvendinti. Darinio vadovo pareigos nelaikomos pareigybėmis. Už šių pareigų vykdymą gali būti mokamas priedas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 55. Centre organizuojamos nuolatinės, ištęstinės ir neformaliosios studijos. Įstatymų ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos trijų pakopų pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros ir specialiosios profesinės) ir trečiosios (doktorantūros) studijos. 56. Pirmosios ir antrosios pakopų studijas koordinuoja ir administruoja Direktoriaus pavaduotojas bei Direktoriui pavaldus Studijų skyrius, studijų kolegija ir studijų programų komitetai. Studijų organizavimo centre principus nustato studijų organizavimo nuostatai, kuriuos tvirtina Taryba. Juose nustatomas studijų organizavimo, administravimo ir strateginio planavimo funkcijų pasidalijimas tarp studijų programų komitetų, Studijų skyriaus ir Studijų kolegijos. 57. Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programoms vadovauja ir už savo veiklą atsiskaito Tarybai studijų programų komitetai. Studijų programų komitetai sudaromi ir veikia Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. Studijų programos komitetui vadovauja pirmininkas, kuris už šį darbą gali gauti nustatytą priedą prie atlyginimo. Studijų programų komitetai naudoja Tarybos jiems priskirtas lėšas, reikalingas jų funkcijoms įgyvendinti. 58. Centro studijų programų komitetų pirmininkai, mokomųjų laboratorijų vadovai, Studijų skyriaus vadovas, Universiteto studentų atstovybės padalinio Centre deleguotas asmuo sudaro studijų kolegiją, patariančią Direktoriaus pavaduotojui studijų proceso valdymo klausimais. Studijų kolegija organizuoja studijų kokybės užtikrinimo priemones, svarsto ir siūlo tvirtinti Direktoriui dėstytojus ir jų pedagoginį krūvį pagal Universitete nustatytą tvarką, koordinuoja ir užtikrina mokomųjų laboratorijų darbą. Studijų kolegija, kartu su Studijų skyriumi, yra atsakinga už studijų viešinimą ir darbą su moksleiviais. Studijų kolegija taip pat atlieka kitas studijų organizavimo nuostatuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas. 59. Už studijų proceso organizavimą ir operatyvinį valdymą yra atsakingas Studijų skyrius, kurį sudaro studijų administratoriai, mokomųjų laboratorijų ir auditorijų priežiūros personalas,

11 11 karjeros ir (arba) studijų konsultantai. Studijų skyrius atlieka studijų organizavimo nuostatuose jam numatytas funkcijas. Studijų skyriui Taryba skiria lėšų jo funkcijoms įgyvendinti. 60. Trečiosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja doktorantūros mokykla. Doktorantūros studijoms organizuoti ir vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka sudaromi Rektoriaus tvirtinami mokslo krypties (-čių) doktorantūros komitetas (-ai), jo pirmininkas (-ai) ir mokslo krypties (-čių) doktorantūros reglamentas (-ai). Doktorantūros mokyklą sudaro mokslo krypčių doktorantūros komitetų pirmininkai, doktorantūros studijų administratorius (-iai), taip gali būti kviečiami ir kitų institucijų atstovai. Doktorantūros mokyklos veiklai vadovauja Direktoriaus paskirtas vadovas. VII. CENTRO LĖŠOS IR KITAS TURTAS 61. Centro lėšas sudaro šakinių akademinių padalinių savarankiškai valdomos ir naudojamos lėšos ir Centro valdomos ir naudojamos bendroms reikmėms skirtos lėšos bei lėšos studijoms. 62. Šakinis akademinis padalinys Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai naudoja šių nuostatų 63 punkte išvardytas lėšas, atskaičius Universitete nustatytus atskaitymus bendroms Universiteto reikmėms ir Tarybos nustatytus proporcinius atskaitymus bendroms Centro reikmėms. 63. Šakinio akademinio padalinio savarankiškai valdomas ir naudojamas lėšas sudaro: šakinio akademinio padalinio lėšos mokslui (valstybės biudžeto asignavimai mokslui, doktorantūrai skirtos lėšos ir nuosavos bei pavedimų lėšos, gautos už vykdomą mokslinę, inovacinę veiklą ir technologinę plėtrą); lėšos, gautos kaip parama šakiniam akademiniam padaliniui, ir kitos teisėtai šakinio akademinio padalinio įgytos lėšos; Tarybos paskirtos lėšos studijoms. 64. Centro valdomas ir naudojamas lėšas sudaro: atskaitymai bendroms Centro reikmėms nuo šakinių akademinių padalinių savarankiškai naudojamų lėšų, išvardytų papunkčiuose; valstybės biudžeto asignavimų dalis, skirta Centre įgyvendinamoms pirmosios ir antrosios pakopų studijoms finansuoti; nuosavos ir pavedimų lėšos, gautos už vykdomas studijas ir mokymo paslaugas; administravimo ir ūkio lėšos, skirtos Universitete nustatyta tvarka. 65. Centro Tarybos nustatyti atskaitymai iš šakinių akademinių padalinių lėšų gali būti naudojami tik bendroms Centro administracijos bei Centro veiklos plano įgyvendinimo reikmėms.

12 Centro turtą sudaro Universiteto turto dalis, Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka priskirta šiuose nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti. Centro turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka. VIII. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 67. Centro finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę atlieka kancleris ar jo įgalioti darbuotojai Universitete nustatyta tvarka. 68. Centro veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Rektorius, remdamasis Tarybos Rektoriui teikiama išvada. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 69. Centro nuostatai keičiami Statuto nustatyta tvarka, išdėstant juos nauja redakcija.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Konstitucija Lietuva Respublika

Konstitucija Lietuva Respublika Konstitucija skelbta: Žin., 1992, Nr. 33-1014 Neoficialus Konstitucijos tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS K O N S T I T U C I J A (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo 2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms atnešė neapsakomų kančių, ir vėl įtvirtinti tikėjimą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau