(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS STATYBOS DARBAMS PIRKTI Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos laboratorinio korpuso statyba KONKURSO SĄLYGOS: TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2. PIRKIMO OBJEKTAS 3. TERMINAI 4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 11. PASIŪLYMŲ EILĖ 12. SPRENDIMAS DĖL KONKURSĄ LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO 13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 14. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS 1

2 PRIEDAI: 1 priedas Techninė dokumentacija (Techninis projektas, Brėžiniai ir kt.); 2 priedas Pasiūlymo forma (Pasiūlymo raštas, Pasiūlymo priedas, Įkainotas veiklos sąrašas) 3 priedas Tiekėjo sąžiningumo deklaracija 4 priedas Rangovo finansinių rekvizitų forma 5 priedas Akcepto rašto forma 6 priedas Rangos sutarties projektas ir FIDIC Bendrosios bei Konkrečios sąlygos 7 priedas Užtikrinimo formos (Pasiūlymo užtikrinimo forma; Atlikimo užtikrinimo forma) 8 priedas Mokėjimo sąskaitos forma 9 priedas Atliktų darbų (etapo) akto forma F3 10 priedas Tiekėjo deklaracija 2

3 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos laboratorinio korpuso statybos darbus. 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ; 2008, Nr ; 2009, Nr ) (toliau Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ). 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2009 m. lapkričio 05 d. Įsakymu Nr. VK-189, kitais teisės aktais bei pirkimo dokumentais Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai Nr. 99 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų Šio pirkimo tikslas sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingus darbus racionaliai naudojant tam skirtas lėšas Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais. Tiekėjas privalo laikytis visų pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Pavėlavus pateikti pasiūlymą iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymas nepriimamas Jei kitaip nenustatyta imperatyviomis Viešųjų pirkimų įstatymo normomis ir/ar pirkimo dokumentų specialiomis nuostatomis, perkančioji organizacija ir tiekėjai bendrauja tarpusavyje bei keičiasi informacija paštu (arba per kurjerį), faksu, elektroninėmis ryšio priemonėmis, telefonu arba nurodytų būdų deriniu Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra Gintarė Kemėžytė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8-5) , fax.: (8-5) , e-paštas.: 1.10 Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja Pirkimas skirtas įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą III biologinės sugos lygio laboratorijos įsteigimas Lietuvoje. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti, inter alia negaunama lėšų (arba jų gaunama nepakankamai) iš Norvegijos finansinių mechanizmų ir/ar Lietuvos Respublikos biudžeto. Perkančiajai organizacijai, pasinaudojus savo teise, numatyta šiame punkte, neatsiranda civilinė atsakomybė dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. 2. PIRKIMO OBJEKTAS 2.1. Šiuo pirkimu yra perkami techniniame projekte numatyti pirmojo etapo statybos darbai Trečio biologinės saugos lygio bakteriologinių, mikologinių ir virusologinių tyrimų laboratorijos statyba. Antras etapas (NVSPL cheminių tyrimų laboratorijos statyba) nėra šio pirkimo objektas. Detaliai perkamų darbų savybės ir bendroji apimtis nustatytos kartu su šiais pirkimo dokumentais pateiktoje Techninėje dokumentacijoje (Pirkimo dokumentų 1 priedas). Statybai skirtas sklypas randasi Žolyno g. 36, Vilniuje, šalia esamo funkcionuojančio 3 aukštų su mansarda ir rūsiu pastato. 3

4 Sklype ir už sklypo ribų, Žolyno gatvės zonoje, praeina inžinerinės komunikacijos. Sklype auga medžiai, kuriuos būtina išsaugoti Pagal techninį projektą numatyta 3 aukštų su cokoliniu aukštu ir rūsiu laboratorinio korpuso pastato statyba. Laboratorinio korpuso pastatas blokuojamas prie statomo laboratorinio korpuso pastato atskiromis sienomis. Visuose aukštuose pastatai susijungs koridoriais ir bus kaip vientisas pastatas. Naujo laboratorinio korpuso pastatas pagrindiniu fasadu orientuotas į esamą laboratorijos kiemo pusę, pastatas statomas vietoje esamo 1 aukšto laboratorinio korpuso, kurio dalis statybų metu bus griaunama - išardoma apie 579,5 m3 dalis esamo mūrinio 1 aukšto pastato, išardoma apie 28 m3 užstatymo zonoje esanti asfalto danga. Iki esamo pastato griovimo darbų pradžios būtina jo dalį atjungti nuo išorės ir vidaus inžinerinių tinklų ir paruošti griovimui pašalinti iš jo įrangą, baldus, išardyti langus, duris ir kt. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos. Laboratorinio korpuso pastato konstrukcija standus monolitinio gelžbetonio karkasas. Pastato techniniai rodikliai bendras plotas apie 841 m 2. Pastato aukštis 14,20 m, požeminės dalies altitudė 3,30 m, aukštų aukštis 3,30 m. Laboratorijoje bus atliekami darbai su III pavojingumo lygio infekcinių ligų sukėlėjais. Patalpų, esančių laboratorinio korpuso pastate, aplinka, įranga, apdailos medžiagos turi atitikti trečio biologinės saugos lygio (BSL-3) reikalavimus. Vykdydamas laboratorinio korpuso pastato statybos darbus tiekėjas turės atlikti techniniame projekte numatytus inžinerinių komunikacijų ir kitus darbus užtikrindamas nepertraukiamą perkančiosios organizacijos darbą. Prieš pradėdamas darbus tiekėjas privalės pateikti detalų statybos organizavimo projektą. Vykdydamas laboratorinio korpuso statybos darbus tiekėjas turės sumontuoti ir prie inžinierinių tinklų prijungti perkančiosios organizacijos pateiktą laboratorinę įrangą, išvardintą techniniame projekte Paslaugų technologija (1 priedas. Techninė dokumentacija. X byla), tai yra laminariniai boksai 6 vnt., suspausto oro gamybos kompresorius 1 vnt., autoklavas horizontalus dviejų durų smulkių objektų neutralizavimui išnešant iš laboratorijos 2 vnt., plastikiniai narvai ir stovas laboratoriniams gyvūnams laikyti 2 vnt., kriauklės ir autoklavo hibridas (vandens nuotekų sterilizatorius) 2 vnt., kamera mėginių perdavimui į laboratoriją 2 vnt., kamera smulkių objektų dezinfekavimui išnešant iš laboratorijos 2 vnt., autoklavas 2 vnt., mechanizuotų durų elektrinė pavara 8 vnt Darbai turi būti atlikti per 10 mėnesių nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos Esant poreikiui, perkančioji organizacija numato vykdyti papildomų darbų pirkimą (VPĮ 92 str. 7 d. 2 p.) Ši pirkimo procedūra neskirstoma į dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai nurodytai darbų apimčiai Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjų pateikti alternatyvūs pasiūlymai nagrinėjami nebus. 3. TERMINAI Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai terminas Pirkimo dokumentų aiškinamasis susitikimas ar apsilankymas vietoje DATA 4 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 4 LAIKAS* 12: :00 Terminas, iki kurio Pirkimo dokumentų paaiškinimas 16:45

5 perkančioji organizacija turi išsiųsti paaiškinimus (patikslinimas) turi būti paskelbtas arba tiekėjui tiesiogiai pateiktas taip, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos būtų likę ne mažiau kaip 2 darbo dienos Pasiūlymų pateikimo terminas :00 Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio pradžia :00 * laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku 4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 4.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti žemiau esančiose lentelėse nurodytą informaciją bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus): 1 lentelė. Bendrieji reikalavimai Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Nr. 1 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5

6 apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 2 Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 3 Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 1 lentelės 1 punkte išvardytas veikas. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 6

7 4 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. 5 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. 6 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 7 Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka profesinis pažeidimas suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo patvirtinta kopija (jei tiekėjas veikla, susijusia su pirkimo objektu, verčiasi turėdamas verslo liudijimą verslo liudijimo patvirtinta kopija) ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Tiekėjo deklaracija. 7

8 kuris yra juridinis asmuo, ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. 8 Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą atestatą ar Teisės pripažinimo pažymą, leidžiančią vykdyti sutartyje numatytus darbus. Patvirtinta atestato ar pažymos kopija patvirtinanti, kad tiekėjui suteikiama teisė atlikti statinio statybos darbus. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, vidaus apdailos darbai; elektrotechnikos darbai, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas, pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. 2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai 9 Tiekėjas per paskutinius 5 metus, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) vidutinė metinė tinkamai atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų vertės. 10 Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) vidutinio metinio grynojo pelno rodiklio teigiama reikšmė. Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovo pažymomis, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Šiame sąraše turi būti nurodyta sutarties sudarymo data, užsakovas, sutarties vertė ir sutarties objektas. Jeigu pristatomos ne visos užsakovo pažymos, jų skaičius turi būti pakankamas, kad galima būtų įvertinti, jog darbai buvo atlikti tinkamai. Tokiu atveju Tiekėjas taip pat pateikia deklaraciją, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitų patvirtintos kopijos (jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos). 8

9 11 Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs bent vieną statybos darbų sutartį visuomeniniuose pastatuose (negyvenamos paskirties), kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. 12 Tiekėjas turi pasiūlyti tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus: Pagrindinių statybos darbų vadovas: - aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas; - ne mažiau 3 metų statybos darbų patirtis; - turėti teisę vykdyti numatytus bendruosius statybinius darbus; - dalyvavo vykdant bent vieną ypatingo statinio statybos darbų sutartį Po vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą kiekvienai numatomai atlikti spec. darbų grupei: elektrotechnikos darbai, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), inžinerinių sistemų valdymas (automatizavimas), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas: - aukštasis arba jam prilygintas techninis išsilavinimas; - ne mažiau 2 metų panašių darbų patirtis; - turėti teisę vykdyti numatytus specialiuosius statybos darbus Bent vieną apmokytą specialistą, kuris turi patirtį montuojant laboratorinę įrangą, išvardintą techniniame projekte Paslaugų technologija (1 priedas. Techninė dokumentacija. X byla), tai yra laminariniai boksai, suspausto oro gamybos kompresoriai, autoklavai horizontalūs dviejų durų smulkių objektų neutralizavimui išnešant iš laboratorijos, plastikiniai narvai ir Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovo pažymomis, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Šiame sąraše turi būti nurodyta sutarties sudarymo data, užsakovas, sutarties vertė ir sutarties objektas. Jeigu pristatomos ne visos užsakovo pažymos, jų skaičius turi būti pakankamas, kad galima būtų įvertinti, jog darbai buvo atlikti tinkamai. Tokiu atveju Tiekėjas taip pat pateikia deklaraciją, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Tiekėjo pateikti sutarties įvykdymui siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV), su jų įvykdytų projektų ir/ar darbų sąrašu, bei Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatų ar Teisės pripažinimo pažymų (TPP), ar Teisės suteikimo pažymų (toliau - TSP), sertifikatų ar kitų dokumentų, įrodančių reikiamą specialistų kvalifikaciją kopijos, patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Pagrindiniai specialistai Konkurso pasiūlymo pateikimo dienai turi turėti visus privalomus atestatus, pažymėjimus ir licencijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reikalingus sutarčiai vykdyti. 9

10 stovai laboratoriniams gyvūnams laikyti, kriauklės ir autoklavo hibridai (vandens nuotekų sterilizatoriai), kameros mėginių perdavimui į laboratoriją, kameros smulkių objektų dezinfekavimui išnešant iš laboratorijos, autoklavai, mechanizuotų durų elektrinės pavaros ir pan.: - ne mažiau 2 metų panašių darbų patirtis Bent vieną apmokytą specialistą, kuris turi patirtį dirbant su Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka patalpomis, kurios aprašomos standarte ISO 14644, įteisinimu (testavimas, paleidimas, derinimas): - aukštasis arba jam prilygintas techninis išsilavinimas; - ne mažiau 2 metų panašių darbų patirtis Tiekėjo deklaruoti (pasiūlyti) specialistai privalo gerai mokėti lietuvių kalbą arba turi būti numatomos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos. 13 Tiekėjas privalo užtikrinti kokybės vadybos sistemos, priemonių laikymąsi. 14 Tiekėjas privalo užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos priemonių laikymąsi. 15 Tiekėjas privalo užtikrinti profesinės saugos ir sveikatos vadybos priemonių laikymąsi. 16 Tiekėjas privalo turėti bent vieną atestuotą statinio statybos saugos ir sveikatos specialistą. 17 Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas dienai-ne mažesnis už 0,50 Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas Nepriklausomų kompetetingų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad Tiekėjas laikosi kokybės vadybos standarto ISO 9001 šio projekto apimtyje numatytiems darbams, arba lygiaverčiai dokumentai, ar jų patvirtintos kopijos. Nepriklausomų kompetetingų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad Tiekėjas laikosi aplinkos vadybos standarto ISO šio projekto apimtyje numatytiems darbams, arba lygiaverčiai dokumentai, ar jų patvirtintos kopijos. Nepriklausomų kompetetingų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad Tiekėjas laikosi darbų saugos vadybos standarto OHSAS šio projekto apimtyje numatytiems darbams, arba lygiaverčiai dokumentai, ar jų patvirtintos kopijos. Nurodyti už sutarties vykdymo darbų saugą bent vieno atsakingo vadovaujančio specialisto vardą, pavardę, kvalifikacijos pažymėjimo numerį, išdavimo įstaigą bei datą. Tiekėjo 2008 m. (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) balanso, su Valstybės įmonės Registrų centras gavimo žyma, arba šalies, kurioje yra registruotas 10

11 kaip tiekėjo trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. 18 Tiekėjo bendrojo likvidumo koeficientas dienai-ne mažiau nei 0,75. Bendrasis likvidumo koeficiantas - išreiškiamas kaip įmonės nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais. 19 Tiekėjo einamojo likvidumo koeficientas dienai-ne mažiau nei 1,2. Einamojo likvidumo koeficiantas - išreiškiamas kaip įmonės trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Tiekėjas, atitinkamo dokumento patvirtinta kopija. Tiekėjo 2008 m. (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) balanso, su Valstybės įmonės Registrų centras gavimo žyma, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, atitinkamo dokumento patvirtinta kopija. Tiekėjo 2008 m. (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) balanso, su Valstybės įmonės Registrų centras gavimo žyma, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, atitinkamo dokumento patvirtinta kopija Vietoje 1 lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitikimą aukščiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos kopiją, patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens Vietoje šių pirkimo dokumentų 2 lentelėje Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai nurodytos Teisės pripažinimo pažymos (-ų) užsienio valstybės tiekėjas turi teisę pateikti prašymo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai išduoti Teisės pripažinimo pažymos kopiją kartu su patvirtinimu apie prašymo įregistravimą Jeigu užsienio valstybės tiekėjas negali pateikti šių pirkimo dokumentų 1 lentelės Bendrieji reikalavimai 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų minėtuose punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija, arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančių dokumentų originalus Jei tiekėjas numato rangos sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus, subrangovai privalo atitikti šių pirkimo dokumentų 1 lentelės Bendrieji reikalavimai 1-8 punktuose ir 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10, 12, 17, 18, 19 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turėti minėtiems kvalifikacijos reikalavimams savo numatytų darbų apimčiai patvirtinančius dokumentus bei pateikti šių dokumentų patvirtintas kopijas perkančiajai organizacijai. Tiekėjas turi pateikti raštą, kuriame garantuoja, kad subrangovai atitinka minėtus kvalifikacijos reikalavimus. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui, pateikiančiam pasiūlymą jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu: kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis turi atitikti 1 lentelėje Bendrieji reikalavimai 1-8 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 10, 17, 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus ir turėti minėtiems reikalavimams savo numatytų darbų apimčiai patvirtinančius dokumentus bei pateikti šių dokumentų patvirtintas kopijas perkančiajai organizacijai. 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 9, 11, 16 punktuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai turi būti užtikrinti bent vieno iš partnerių, o 1 lentelės Bendrieji reikalavimai 8 punktą ir 2 lentelės Ekonominės ir finansinės 11

12 būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 12, 13, 14, 15 punktuose nustatytus reikalavimus turi tenkinti visi partneriai kartu. 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 5.1. Kiekvienas tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip jungtinės veiklos partneris. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba kaip jungtinės veiklos partneris dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti Tiekėjas Pasiūlymo raštą, Pasiūlymo priedą, Įkainotą veiklos sąrašą privalo pateikti pagal 2 priede pateiktas formas. Tiekėjas taip pat turi pateikti pasiūlymą pagrindžiančius dokumentus (techninę informaciją ar pan.), taip kaip nurodyta perkančiosios organizacijos reikalavimuose. Pasiūlyme turi būti pateiktas darbų programos aprašymas įrodantis, kad darbų vykdymo metu bus užtikrinamas nepertraukiamas perkančiosios organizacijos darbas ir yra numatytos tinkamos gamtos apsaugos priemonės. Taip pat pasiūlyme turi būti pateiktas darbų programos aprašymas įrodantis, kad tiekėjas supranta kaip įrenginėti Švarius kambarius ir su jais susijusios kontroliuojamos aplinkos patalpas pagal oro švarumo klasifikacijas ISO Taip pat pasiūlyme turi turi būti nurodytas šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemų gamintojas, modelis ir tipas. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas Pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jei tiekėjas jį turi) bei nurodyta pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Neįsiuvamas ir nenumeruojamas tik pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinčio dokumento originalas - jis įdedamas į bendrą voką, o jo patvirtinta kopija įsiuvama į pasiūlymą Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, perkančiajai organizacijai pateikiamas paštu, per kurjerį arba asmeniškai. Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, adresu Vilnius, Žolyno g. Nr. 36, I korpusas, IV aukštas, 417 kabinetas iki 3 straipsnyje nurodyto pasiūlymų pateikimo termino Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai pateikti pasiūlymai yra neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Grąžinami ir neužklijuoti pasiūlymai Konkursui turi būti pateiktas originalus pasiūlymo (su priedais) egzempliorius, pažymėtas žodžiu ORIGINALAS ir pasiūlymo elektroninė versija Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP parengtais dokumentais (Word, Exel) bei Adobe Reader formatu. Esant neatitikimui tarp originalo ir elektroninės versijos, vadovaujamasi pasiūlymo originalu Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę Pasiūlymas turi būti rengiamas lietuvių kalba. Susirašinėjimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos taip pat vykdomas lietuvių kalba Jei pasiūlymą pagrindžiantys dokumentai (pažymos, sertifikatai, diplomai ir pan.) ir/ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai, kuriuos pateikia tiekėjas, yra pateikiami kita nei lietuvių kalba, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas vertėjo patvirtintas dokumento vertimas į lietuvių kalbą Pasiūlyme darbų kainos pateikiamos litais. Pasiūlymai įvertinami ir palyginami litais. Į pasiūlyme nurodytą darbų kainą turi būti įskaitytos visos tiekėjo išlaidos, reikalingos darbams laiku ir tinkamai atlikti, įskaitant laikinus darbus, bei išlaidos sutartyje numatytiems užtikrinimams ar laidavimams gauti, viešinimui (pagal 13.6 punkte nurodytus reikalavimus) ir tiekėjo mokėtini 12

13 mokesčiai. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymas yra teisingas ir apimantis viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Statybos rangos sutarties įvykdymui, t.y. darbams visiškai atlikti Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia patikslindama skelbimą ir išsiunčia pranešimus visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai buvo paskelbti perkančiosios organizacijos tinklalapyje, informacija apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą, paskelbiama ir šiame tinklalapyje Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Jei tiekėjas numato rangos sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus, jis kartu su pasiūlymu turi pateikti informaciją apie darbų, kuriems atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus, apimtis procentine išraiška. Subrangos pagrindu atliekamų darbų dalis negali viršyti 40 procentų visos darbų apimties. Tiekėjas pasiūlyme privalo įvardinti subrangovus ir kartu su pasiūlymu pateikti subrangovams išduotų 4.6 punkte minėtų kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančių dokumentų (atestatų) kopijas Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti visų jungtinės veiklos partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutarties, teisiškai įpareigojančios visus partnerius, patvirtintą kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). Sutartis bus sudaroma tik su jungtinės veiklos sutartyje nurodytu atsakinguoju partneriu. Minėtos jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą Jei tiekėjas veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę sutartį, pateikia vieną bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotasis asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai. Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotasis asmuo, tiekėjas turi pateikti jungtinės veiklos vardu pasiūlymą pasirašiusio asmens įgaliojimą Teikdamas pasiūlymą tiekėjas kartu pateikia Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (3 priedas) apie tai, kad jis nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas Teikdamas pasiūlymą tiekėjas kartu pateikia užpildytą savo finansinių rekvizitų formą (4 priedas) Kartu su pasiūlymu tiekėjas taip pat pateikia įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas. 13

14 5.21. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos gauti ir tiekėjų neatsiimti pasiūlymų dokumentai nuosavybės teise priklauso perkančiajai organizacijai. Todėl šie pasiūlymų dokumentai tiekėjams negrąžinami, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus. 6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 6.1. Tiekėjo teikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Užtikrinimo vertė 3 % (trys procentai) pasiūlyme nurodytos visų darbų vertės. Banko garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį Prieš pateikdamas pasiūlymą tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. Perkančioji organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė Perkančioji organizacija įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos grąžinti konkurso pasiūlymų galiojimą užtikrinančius dokumentus, kai: pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; įsigalioja pirkimo sutartis; buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 7.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip iki šių konkurso sąlygų 3 skirsnyje nurodytos datos ir laiko Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus atsako ne vėliau kaip iki šių konkurso sąlygų 3 punkte nurodytos datos ir laiko. Perkančioji organizacija, atsakydama prašymą pateikusiam tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi pirkimo dokumentus, išsiunčiami per 3 punkte nustatytą terminą Perkančioji organizacija numato susitikimą su tiekėjais. Šis susitikimas įvyks Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, adresu Vilnius, Žolyno g. Nr. 36, 3 punkte nurodytu laiku. Susitikimo tikslas statybvietės apžiūra. Susitikimo metu rašomas protokolas. Protokolo išrašas išsiunčiamas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia susitikimą su tiekėjais arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip iki šių konkurso sąlygų 3 punkte nurodytos datos ir laiko, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus, apie tai paskelbdama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo 14

15 dokumentai. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti perkančiosios organizacijos tinklalapyje, šiame tinklapyje paskelbiama ir minėta informacija. 8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, adresu Vilnius, Žolyno g. Nr. 36, I korpusas, IV aukštas, 404 kabinetas. Viešojo pirkimo komisijos (toliau Komisija) posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, pradžia (data, valanda, minutė) nurodyta 3 punkte Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (po vieną tiekėjo atstovą), taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjams arba jų atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą, įstaigos spaudą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir kaina, bei pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas susiūtas ir ar paskutinio lapo antroje pusėje yra įrašas Patvirtinta su tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 9.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti. Perkančioji organizacija numato galimybę pirkimo dokumentuose tiekėjams leisti ištaisyti aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai pateikiami asmeniškai, per kurjerį arba siunčiami faksu Nr. (8-5) Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija pareikalauja iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, jo pasiūlymas atmetamas. Pasiūlymas taip pat gali būti atmestas, jeigu jame yra aritmetinių klaidų ir tiekėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, jų neištaisė arba ištaisė klaidingai. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų; tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 15

16 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Jeigu Komisija dėl 9.5. punkte išvardytų priežasčių turi atmesti visus pasiūlymus arba atsirado nenumatytų aplinkybių, dėl kurių pirkimo procedūra turi būti nutraukta, ji neprivalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą. 10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 11. PASIŪLYMŲ EILĖ Perkančioji organizacija įvertina tiekėjų kainos pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Kai keli galutiniai pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesniu į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymu Apie preliminarią pasiūlymų eilę kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui perkančioji organizacija praneša nedelsiant, o tiekėjams, kurių pasiūlymai atmesti, pranešama ir apie atmetimo priežastis. 12. SPRENDIMAS DĖL KONKURSĄ LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas. Tokiu atveju sutartis gali būti pasirašoma iš karto, kai baigiamas pasiūlymo nagrinėjimas ir vertinimas, ir jį pateikęs tiekėjas atitiko visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo praneša tiekėjams apie šiuos sprendimus Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo raštu pateiktą prašymą apie pasiūlymo atmetimo arba pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu priežastis, atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Laimėjęs pirkimą tiekėjas raštu kviečiamas sudaryti sutartį. Tuo atveju, kai yra pateikiamos pretenzijos, sutartis gali būti sudaryta ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo atsakymo į paskutiniąją pretenziją pateikimo dienos Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta šių pirkimo dokumentų 5.18 punkte nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, ir perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Tokiu 16

17 atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį Tuo atveju, jei negauta pasiūlymų, negauta tinkamų pasiūlymų, visi pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, perkančioji organizacija turi teisę pirkimą vykdyti derybų būdu Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas. Rangos sutarties projektas pateikiamas 6 priede Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija Rangovas įsipareigoja per 14 dienų nuo Akcepto rašto gavimo dienos pasirašyti sutartį bei pateikti ją perkančiajai organizacijai kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 10 proc. nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas privalo apimti visą darbų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį. Laimėtojas užsienio valstybės Rangovas - taip pat privalo pateikti Teisės pripažinimo pažymos (-ų), nurodytos (-ų) 4.1. punkte 2 lentelėje Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, patvirtintą (as) kopiją (-as), jei teikiant Pasiūlymą ji (jos) nebuvo pateikta (-os) Paskutinioji sutartį pasirašo perkančioji organizacija, įsitikinusi, kad Rangovo pateikti reikalaujami dokumentai - Teisės pripažinimo pažymos (-a) 1, bei sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkami. Sutarties šalims pasirašius sutartį ir konkurso nugalėtojui pateikus Teisės pripažinimo pažymos (-ų) 1, patvirtintas kopijas bei sutarties įvykdymo užtikrinimą, sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja. Perkančioji organizacija sutartį pasirašo arba informuoja Rangovą apie Rangovo pateiktų dokumentų netinkamumą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pasirašytos sutarties bei reikalaujamų dokumentų gavimo dienos Įsigaliojus Rangos sutarčiai Rangovas savo sąskaita privalo informuoti visuomenę apie teikiamą paramą, naudodamas priemones, numatytas Informacijos apie Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1K-339 (Žin., 2005, Nr ; 2008, Nr ): pastatyti skelbimų lentą, skirtą informuoti visuomenę apie vykdomą infrastruktūros plėtros individualų projektą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo statybos darbų pradžios; pakabinti ant naujai pastatyto priestato atminimo lentą, skirtą informuoti visuomenę apie jau įgyvendintą infrastruktūros plėtros individualų projektą, pabaigus statybos darbus Sudariusi Rangos sutartį, perkančioji organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Rangos sutarties sudarymo, išsiunčia kitiems pirkime dalyvavusiems tiekėjams pranešimus apie rangos sutarties sudarymą. 14. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIMAS Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Nutraukus pirkimo procedūrą, perkančioji organizacija apie tai 1 taikoma, jei laimėtojas užsienio valstybės Rangovas, ir jei teikiant Pasiūlymą¹ minėta (-os) pažyma (-os) ar patvirtinta (-os) kopija (-os) nebuvo pateikta (-os) 17

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau