LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr , i. k NISAK LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 28 d. Nr Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą pripažinimo netekusiais galios 1.3 punktu, Preambulės pakeitimai: t v i r t i n u Prekybos gamtinėmis dujomis taisykles (pridedama). Energetikos ministras Arvydas Sekmokas

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės (toliau Taisyklės) nustato prekybos gamtinėmis dujomis Lietuvos Respublikos teritorijoje būdus, tvarką ir sąlygas bei reglamentuoja gamtinių dujų rinkos dalyvių tarpusavio santykius vykdant prekybą gamtinėmis dujomis. 2. Šių Taisyklių tikslas sudaryti teisines ir organizacines sąlygas asmenims prekiauti gamtinėmis dujomis skaidrioje ir konkurencingoje gamtinių dujų rinkoje, tarp jų užtikrinant prekybos gamtinėmis dujomis alternatyvų vystymąsi ir galimybę gamtinių dujų rinkos dalyviams efektyviai pasinaudoti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytomis prekybos galimybėmis. 3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, parduodantiems ir (ar) perkantiems gamtines dujas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Neteko galios nuo Punkto naikinimas: Nr. 1-54, , Žin. 2013, Nr ( ), i. k NISAK Gamtinių dujų biržos dalyvių registras rinkos operatoriaus duomenų bazėje pateikta informacija apie dujų rinkos dalyvius, perkančius ir (ar) parduodančius gamtines dujas gamtinių dujų biržoje Gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis (toliau pirkimo pardavimo sutartis) dvišalė gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis, kurią tiekimo įmonė sudaro su kita tiekimo įmone, vartotoju ar sistemos operatoriumi ir kuri suteikia teisę šiose Taisyklėse nustatytais būdais, tvarka ir sąlygomis perparduoti gamtines dujas Gamtinių dujų pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis (toliau pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis) dvišalė gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis, kurią su gamtinių dujų vartotoju sudaro tiekimo įmonė arba skirstymo sistemos operatorius (garantinio gamtinių dujų tiekimo atveju) ir kuria susitariama dėl gamtinių dujų pirkimo pardavimo jų pristatymo vietoje vartotojo poreikiams tenkinti ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus teikiamų dujų perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų Gamtinių dujų pristatymo laikotarpis (toliau pristatymo laikotarpis) vienos dienos, nustatyto dienų skaičiaus, savaitės, mėnesio, ketvirčio, metų ar ilgesnis laikotarpis, per kurį perkamos ir parduodamos gamtinės dujos. Dienos, mėnesio, ketvirčio ir metų laikotarpis prasideda pirmos laikotarpio dienos 7.00 val. ir baigiasi kito laikotarpio pirmos dienos 7.00 val., savaitės laikotarpis prasideda pirmadienį 7.00 val. ir baigiasi kitos savaitės pirmadienį 7.00 val m. sausio 1 dieną pirma laikotarpio diena prasideda 9.00 val. ir baigiasi kitos laikotarpio pirmos dienos 7.00 val Gamtinių dujų pristatymo para (toliau pristatymo para) para, per kurią faktiškai tiekiamos ir vartojamos gamtinės dujos, prasidedanti kiekvienos dienos 7.00 val. ir

3 pasibaigianti kitos dienos 7.00 val m. sausio 1 dieną prasidedanti 9.00 val. ir pasibaigianti kitos dienos 7.00 val Gamtinių dujų pristatymo vieta (toliau pristatymo vieta) vartotojo įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemos taškas, kuriame užtikrinamas fizinis gamtinių dujų tiekimas vartojimo poreikiams tenkinti Gamtinių dujų rinkos dalyviai (toliau rinkos dalyviai) gamtinių dujų vartotojai, tiekimo įmonės, taip pat gamtinių dujų sistemų operatoriai perdavimo sistemos operatorius, skirstymo sistemų operatoriai, laikymo sistemų operatoriai ir suskystintų gamtinių dujų (toliau SGD) sistemų operatoriai Gamtinių dujų rinkos kontraktinis balansas (toliau rinkos kontraktinis balansas) rinkos operatoriaus raštu ar elektronine forma sudaromas dokumentas, kuriame nurodoma rinkos dalyvių visų per kiekvieną pristatymo parą gamtinių dujų biržoje parduotų ir nupirktų gamtinių dujų suma. Rinkos kontraktinis balansas skirtas perdavimo sistemos operatoriaus funkcijoms atlikti Prekybos gamtinėmis dujomis ataskaitinis laikotarpis (toliau ataskaitinis laikotarpis) vienas kalendorinis mėnuo, per kurį perkamos ir parduodamos gamtinės dujos Prekybos gamtinėmis dujomis vieta (toliau prekybos vieta) perdavimo sistemos operatoriaus, atsižvelgiant į techninius ir saugumo reikalavimus, nustatytas gamtinių dujų perdavimo sistemos virtualus prekybos taškas, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas (toliau prekybos reglamentas) dokumentas, nustatantis prekybos gamtinių dujų biržoje taisykles, įskaitant teisės prekiauti gamtinių dujų biržoje suteikimo ir atšaukimo, pavedimų pirkti ir parduoti pateikimo tvarkos, biržos dalyvių atsiskaitymų ir kitus su prekyba gamtinių dujų biržoje susijusius klausimus Trumpalaikė gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis (toliau trumpalaikė pirkimo pardavimo sutartis) pirkimo pardavimo sutartis, sudaroma trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarime Nr Dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas). II. PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS BŪDAI 5. Prekyba gamtinėmis dujomis (toliau dujos) vykdoma šiais būdais: 5.1. pagal pirkimo pardavimo sutartis su vartotojais, kitomis tiekimo įmonėmis ir (ar) sistemų operatoriais dujomis prekiauja tiekimo įmonės; 5.2. pagal pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis su vartotojais dujomis prekiauja tiekimo įmonės ir skirstymo sistemos operatoriai (garantinio tiekimo atveju); 5.3. perkant ir (ar) parduodant dujas dujų biržoje (toliau birža) prekiauja šiose

4 Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantys ir biržoje užsiregistravę rinkos dalyviai; 5.4. perkant ir (ar) parduodant dujas energijos išteklių biržoje prekiauja šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantys ir energijos išteklių biržoje užsiregistravę rinkos dalyviai. 6. Prekyba dujomis perdavimo sistemos balansavimo tikslais tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir rinkos dalyvių yra vykdoma perdavimo sistemos operatoriaus parengtose ir, suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija), patvirtintose balansavimo taisyklėse bei Komisijos patvirtintoje balansavimo kainų skaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka Prekyba dujomis vykdoma energijos vienetais megavatvalandėmis (MWh), naudojant dujų viršutinį šilumingumą. Papildyta punktu: 6 2. Prekyba SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliumi yra vykdoma Apraše nustatytais būdais ir tvarka. Išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo aukcioną, organizuoja rinkos operatorius paskirtojo tiekėjo prašymu, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, šiomis Taisyklėmis ir rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka. Papildyta punktu: Nr , , paskelbta TAR , i. k III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKYBAI DUJOMIS PAGAL SUTARTIS 7. Prekiauti dujomis pagal pirkimo pardavimo sutartis ar pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis turi teisę tiekimo leidimus turinčios įmonės arba skirstymo sistemų operatoriai (garantinio dujų tiekimo atveju). Nr , , paskelbta TAR , i. k Sutarčių sąlygos nustatomos abipusiu šalių sutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir šiose Taisyklėse nustatytais reikalavimais. 9. Tiekimo įmonės, importuojančios dujas į Lietuvos Respubliką, deklaruoja perdavimo sistemos operatoriui importuojamų dujų kiekius perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintose naudojimosi sistema taisyklių nustatyta tvarka, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme. 10. Rinkos dalyvis, pageidaujantis pagal pirkimo pardavimo sutartį įsigytus dujų kiekius transportuoti perdavimo ir (ar) skirstymo sistema, privalo sudaryti dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų sutartis su atitinkamos sistemos operatoriumi, atitinkamam laikotarpiui įsigyti perdavimo sistemos techninius pajėgumus bei suderinti transportuojamus dujų kiekius. 11. Sistemų operatoriai teikia dujų perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugas vartotojui tiesiogiai tik tuo atveju, jei vartotojas perka dujas prekybos vietoje ir turi sudaręs pirkimo pardavimo sutartį su tiekimo įmone ir (ar) įsigijęs dujas biržoje ar energijos išteklių biržoje. IV. PREKYBA DUJOMIS PAGAL PIRKIMO PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

5 12. Šiame skirsnyje nustatyta tvarka dujas perka vartotojai, neketinantys prekiauti biržoje ar energijos išteklių biržoje dujomis, sudarę su tiekimo įmone ar skirstymo sistemos operatoriumi (garantinio tiekimo atveju) pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. 13. Sudarant pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, nustatomi šie reikalavimai, kurie privalomai taikomi sistemų operatoriams ir tiekimo įmonėms, išskyrus atvejus, kai vartotojo pageidavimu sistemos operatorius ar tiekimo įmonė ir vartotojas susitaria dėl kitų dujų pirkimo ir pardavimo sąlygų: buitiniams vartotojams dujos parduodamos standartinėmis sąlygomis pristatymo vietoje ir neribojant suvartojamų dujų kiekio. Dujų tiekimo įmonės ir sistemų operatoriai savo interneto tinklalapiuose skelbia Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas ir su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba suderintas su buitiniais vartotojais sudaromų gamtinių dujų pirkimo pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių standartines sąlygas; vartotojams, kurie per metus suvartoja ne daugiau kaip 20 tūkst. m 3 gamtinių dujų, dujos parduodamos pristatymo vietoje, pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenustatant konkrečių suvartojamų dujų kiekių. 14. Pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sąlygos turi apimti dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų teikimo sąlygas, todėl galutinėje dujų kainoje įvertinama atitinkamo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų kaina. 15. Dujų kiekiai, nupirkti ir parduoti pagal pirkimo pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, nustatomi pagal dujų apskaitos prietaisų rodmenis pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. V. PREKYBA DUJOMIS PAGAL PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS 16. Šiame skirsnyje nustatyta tvarka dujas perka tiekimo įmonės, vartotojai ar kiti rinkos dalyviai, sudarę su tiekimo įmone pirkimo pardavimo sutartį. Jeigu rinkos dalyvis pageidauja įsigytų dujų kiekius transportuoti perdavimo ir (ar) skirstymo sistema, jis privalo sudaryti paslaugų teikimo sutartį su atitinkamos sistemos operatoriumi, kaip nurodyta šių Taisyklių 10 punkte. 17. Rinkos dalyviai gali sudaryti ilgalaikes ar trumpalaikes pirkimo pardavimo sutartis. 18. Pirkimo pardavimo sutartyje nurodytas dujų kiekis, kai sutartis sudaroma ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, dalijamas mėnesiais, o mėnesinis ar trumpesnio laikotarpio kiekis, jei sutartis sudaroma trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, dalijamas tolygiai kiekvienai parai arba šalių susitarimu padalijamas fiksuojant konkretų kiekvienos paros dujų kiekį sudarant tiekimo grafiką. 19. Pagal pirkimo pardavimo sutartis prekiaujama kiekvieną parą, todėl rinkos dalyviai privalo fiksuoti per kiekvieną parą nupirktų ir parduotų dujų kiekį. 20. Pirkimo pardavimo sutarties šalys turi teisę koreguoti dujų tiekimo grafiką, tai yra didinti ar mažinti tiekiamų ir vartojamų dujų kiekį, per visą dujų pristatymo pagal sutartį laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos, einančios prieš pristatymo parą, val. 21. Jei tiekimo įmonė nustatytu laiku nepatvirtina ar neatšaukia vartotojo ar kito dujas perkančio rinkos dalyvio deklaruojamo kitos pristatymo paros dujų kiekio, lieka galioti vartotojo ar kito dujas perkančio rinkos dalyvio pareikšti pristatymo paros kiekiai. Tokiu atveju laikoma, kad tiekimo įmonė patvirtino vartotojo ar kito dujas perkančio rinkos dalyvio pateiktą prašymą. Tiekimo įmonė gali netvirtinti (atšaukti) vartotojo ar kito dujas perkančio rinkos dalyvio deklaruojamų kitos pristatymo paros dujų kiekių, jei šie neatitinka iš anksto nustatyto pristatymo paros dujų kiekio, kaip nurodyta šių Taisyklių 20 punkte. 22. Vartotojas ar kitas rinkos dalyvis, perkantis dujas pagal pirkimo pardavimo sutartis iš dviejų ar daugiau tiekimo įmonių, paskirsto ir suderina jam tiekiamų dujų srautus su šiomis

6 įmonėmis pirkimo pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, vadovaujantis mažiausios pirkimo kainos kriterijumi, išskyrus atvejus, kai tiekimo įmonė ir vartotojas ar kitas dujas perkantis rinkos dalyvis susitaria kitaip. 23. Paskutinis iki pristatymo paros pirkimo pardavimo sutarties šalių suderintas dujų kiekis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, pripažįstamas faktiškai parduotu ir nupirktu dujų kiekiu, kurį tiekimo įmonė privalo patiekti vartotojui ar kitam dujas perkančiam rinkos dalyviui, kuris privalo už patiektą dujų kiekį sumokėti tiekimo įmonei. Toks dujų kiekis negali būti koreguojamas pasibaigus pristatymo laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai vartotojo ar kito dujas perkančio rinkos dalyvio pageidavimu tiekimo įmonė ir vartotojas ar kitas dujas perkantis rinkos dalyvis susitaria kitaip. 24. Rinkos dalyviai, prekiaujantys dujomis pagal pirkimo pardavimo sutartis, ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos, einančios prieš pristatymo laikotarpio pradžią, val. informuoja perdavimo sistemos operatorių apie pirkimo pardavimo sutarties sudarymą ar jos pakeitimą (įskaitant ir tiekimo grafiko pakoregavimą), jeigu perdavimo sistemos operatoriaus nustatytose balansavimo taisyklėse nenumatyta kitaip. VI. PREKYBA DUJOMIS BIRŽOJE 25. Prekiauti dujomis biržoje gali šių Taisyklių reikalavimus atitinkantys rinkos dalyviai, pasirašę biržos dalyvio sutartį su rinkos operatoriumi. Biržos dalyvio sutarties standartinės sąlygos skelbiamos rinkos operatoriaus interneto tinklalapyje kartu su prekybos reglamentu. 26. Prekybos reglamente nustatomas prekybos pradžios, pabaigos ir rezultatų paskelbimo laikas, atsiskaitymų tvarka, prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, dydis ir kitos prekybos biržoje sąlygos, privalomos visiems biržos dalyviams. Prekybos reglamentą parengia ir, suderinęs su Komisija, tvirtina bei savo interneto tinklalapyje skelbia rinkos operatorius. 27. Prekyba biržoje organizuojama prekybos vietoje. 28. Pirkti ir parduoti dujas biržoje gali visi biržos dalyviai. Nr. 1-19, , paskelbta TAR , i. k Biržoje galima parduoti tik tokį dujų kiekį, kurį biržos dalyvis yra įsigijęs pagal pirkimo pardavimo sutartį ir (ar) biržoje. 30. Prekyba biržoje organizuojama 4.5 papunktyje nustatytiems pristatymo laikotarpiams. Rinkos operatoriaus sprendimu prekyba biržoje gali būti organizuojama ir kitiems pristatymo laikotarpiams. 31. Biržos sesijos metu vykdomos prekybos dujomis pristatymo laikotarpiai nustatomi vadovaujantis prekybos reglamentu. 32. Prekybos biržoje sesijos turi vykti darbo dienomis ir ne trumpiau kaip iki 13 val. Prekybos biržoje sesijos gali vykti ir poilsio bei oficialių švenčių dienomis. Tikslus prekybos biržoje sesijos laikas nustatomas prekybos reglamente.

7 33. Pasiūlymai pirkti ir (ar) parduoti dujas biržoje teikiami anonimiškai, tai yra biržos dalyviams nėra teikiama ir negali būti prieinama informacija apie kitas sandorių, sudarytų biržoje, šalis. 34. Biržos dalyvių pasiūlymai pirkti dujas išdėstomi kainos mažėjimo tvarka, o pasiūlymai parduoti dujas kainos didėjimo tvarka. Prioriteto tvarka realizuojami pirkimo pasiūlymai didžiausia kaina ir pardavimo pasiūlymai mažiausia kaina. Kiekvieno dujų pirkimo ar pardavimo sandorio biržoje kaina nustatoma pagal pirmesnio pateikto pasiūlymo pirkti ar parduoti kainą, jei pirkėjas sutinka pirkti už pirkimo pasiūlyme nurodytą ar mažesnę kainą, o pardavėjas sutinka parduoti už pardavimo pasiūlyme nurodytą ar didesnę kainą. 35. Prekybos biržoje rezultatai, kurių pagrindu gali būti teikiamos sąskaitos už parduotas ir nupirktas dujas, pateikiami biržos dalyviams prekybos dieną po prekybos sesijos uždarymo ir prekybos rezultatų ataskaitos suformavimo iki prekybos reglamente nustatyto termino. 36. Atsiskaitymų tarp biržos dalyvių už biržoje sudarytus dujų pirkimo ir pardavimo sandorius tvarka nustatoma prekybos reglamente. Prekybos reglamente nustatoma atsiskaitymų sistema bei rinkos operatoriaus dalyvavimas organizuojant šios sistemos veikimą. 37. Neteko galios nuo Punkto naikinimas: 38. Neteko galios nuo Punkto naikinimas: 39. Kiekvieną prekybos biržoje sesijos dieną rinkos operatorius sudaro rinkos kontraktinį balansą, kuriame atsispindi kiekvieno biržos dalyvio visi iki šios prekybos biržoje sesijos ir per šią prekybos biržoje sesiją iki val. ar vėliau, jeigu prekybos sesija trunka ilgiau nei iki val. ir rinkos operatorius turi technines galimybes operatyviai apdoroti prekybos informaciją, sudaryti sandoriai, išskiriant biržoje parduotą ir nupirktą dujų kiekį, ir ne vėliau kaip iki val. pateikia jį perdavimo sistemos operatoriui. 40. Rinkos operatorius prekybos biržoje sesijos dieną ne vėliau kaip iki val. pateikia kiekvienam biržos dalyviui ataskaitą apie visus jo sudarytus biržoje sandorius. 41. Vartotojų, prekiaujančių biržoje, suvartojami dujų kiekiai apskaitomi kiekvieną parą. 42. Atsiskaitymai už biržoje sudarytus sandorius vykdomi: už nupirktą dujų kiekį biržos dalyviai privalo sumokėti rinkos operatoriui per 2 (dvi) darbo dienas pasibaigus dujų pristatymo parai ar per ilgesnį laikotarpį, jeigu toks nurodytas prekybos reglamente; už parduotą dujų kiekį rinkos operatorius privalo sumokėti biržos dalyviams per 4 (keturias) darbo dienas pasibaigus dujų pristatymo parai ar per ilgesnį laikotarpį, jeigu toks nurodytas prekybos reglamente. 43. Perdavimo sistemos operatorius kiekvieną prekybos sesijos dieną ne vėliau kaip iki val. privalo savo interneto tinklalapyje skelbti ir operatyviai atnaujinti laisvus perdavimo sistemos pajėgumus aktualiuose taškuose. 44. Perdavimo sistemos naudotojas, prekiaujantis biržoje, privalo įsigyti pakankamus perdavimo sistemos techninius pajėgumus įsigytam dujų kiekiui transportuoti. Perdavimo

8 sistemos naudotojas gali įsigyti perdavimo sistemos techninius pajėgumus perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintų naudojimosi sistema taisyklių nustatyta tvarka, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme. 45. Tais atvejais, kai laisvi perdavimo sistemos pajėgumai yra mažesni nei pageidauja perdavimo sistemos naudotojas, toks perdavimo sistemos naudojas turi įsigyti laisvų pajėgumų neviršijantį dujų kiekį arba laisvus pajėgumus viršijančiam įsigytų dujų kiekiui transportuoti įsigyti pertraukiamuosius perdavimo sistemos pajėgumus perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintų naudojimosi sistema taisyklių nustatyta tvarka. 46. Rinkos operatoriui nutraukus biržoje sudarytą sandorį, kuris apima ateities pristatymo laikotarpius, su vienu iš dalyvių, taip pat yra nutraukiamas sandoris su dalyviu, kurio pavedimas buvo įvykdytas kartu su pirmiau nurodyto dalyvio pavedimu. Sandorio nutraukimo atveju dalyviams gali būti mokamos kompensacijos, jeigu tai nustatyta prekybos reglamente. Papildyta punktu: VII. PREKYBA DUJOMIS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOJE 47. Prekiauti dujomis energijos išteklių biržoje gali šių Taisyklių reikalavimus atitinkantys rinkos dalyviai, pasirašę energijos išteklių biržos dalyvio sutartis su energijos išteklių biržos operatoriumi. Energijos išteklių biržos dalyvio sutarties standartinės sąlygos skelbiamos energijos išteklių biržos operatoriaus interneto tinklalapyje. 48. Energijos išteklių biržos reglamente nustatomas prekybos pradžios, pabaigos ir rezultatų skelbimo laikas, atsiskaitymų tvarka, prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, dydis ir kitos prekybos energijos išteklių biržoje sąlygos, privalomos visiems energijos išteklių biržos dalyviams. Energijos išteklių biržos reglamentą rengia energijos išteklių biržos operatorius ir tvirtina Komisija. Energijos išteklių biržos operatorius energijos išteklių biržos reglamentą skelbia savo interneto tinklalapyje. 49. Prekybai dujomis energijos išteklių biržoje taikomi tie patys reikalavimai kaip ir prekybai dujomis biržoje, nustatyti šių Taisyklių punktuose. Skyriaus pakeitimai: VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 50. Vartotojai (išskyrus buitinius vartotojus), tiekimo įmonės ir kiti rinkos dalyviai, prekiaujantys dujomis pagal pirkimo pardavimo sutartis ir (ar) biržoje, energijos išteklių biržoje, yra atsakingi už suvartotų ar patiektų dujų balansą perdavimo sistemoje ir privalo turėti galiojančią sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje būtų nustatytos balansavimo sąlygos.

9 51. Rinkos dalyvis turi teisę gauti iš sistemų operatorių ir rinkos operatoriaus visą pagrįstai reikalaujamą informaciją apie tokio rinkos dalyvio dujų tiekimo ir vartojimo rezultatus. 52. Gamtinių dujų vartotojų teisių apsaugos priemones nustato Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas ir kiti teisės aktai. 53. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pakeitimai: 1. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr "Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo pakeitimo 3. Nr. 1-19, , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo pakeitimo 4. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo pakeitimo 5. Nr , , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo pakeitimo pakeitimo

10 6. Nr , , paskelbta TAR , i. k Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo pakeitimo

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau