Microsoft Word - Biuletenis doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Biuletenis doc"

Transkriptas

1 ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 6 (51) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio 10 d. nutarimu D l Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos įsteigimo. Valstybin duomenų apsaugos inspekcija nagrin ja asmenų skundus, tikrina asmens duomenų tvarkymo teis tumą, konsultuoja duomenų valdytojus ir subjektus, tvarko Asmens duomenų valdytojų valstyb s registrą, teikia pasiūlymus valstyb s ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms d l asmens duomenų tvarkymo, apsaugos, vykdo kitas įstatymu priskirtas funkcijas. Naujienų biuletenyje vartojamos santrumpos: VDAI Valstybin duomenų apsaugos inspekcija, ADTAĮ Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymas INSPEKCIJA PER 15 METŲ Asmens duomenų apsauga yra viena iš žmogaus teisių teis į privataus gyvenimo neliečiamumą. Demokratin s valstyb s sąlygomis yra svarbu nustatyti pusiausvyrą tarp viešųjų ir privačių interesų, žmogaus teis s gauti ir skleisti informaciją ir teis s į pagarbą jo privačiam ir šeimos gyvenimui. Viena iš įstaigų, padedančių įgyvendinti šią teisę, yra Valstybin duomenų apsaugos inspekcija. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos tradicijos pl tojamas nuo pat Nepriklausomyb s atkūrimo. Nuo 1997 m. veikianti Valstybin duomenų apsaugos inspekcija įgyvendina šiuos pagrindinius tikslus: pl toja duomenų apsaugą, prižiūri asmens duomenų valdytojų veiklą tvarkant asmens duomenis, kontroliuoja asmens duomenų tvarkymo teis tumą, nagrin ja duomenų tvarkymo pažeidimus, įgyvendina Konvencijos ETS Nr. 108 nuostatas, vykdo elektroninių ryšių paslaugų naudotojų privataus gyvenimo neliečiamumo užtikrinimo kontrolę ir kt m. Inspekcija švenčia 15 metų jubiliejų. Per pirmąjį veiklos dešimtmetį Lietuvoje daug nuveikta pl tojant asmens duomenų apsaugą: sukurta teisin baz, nuolat konsultuojami duomenų valdytojai, tvarkytojai ir duomenų subjektai, ištiriama vis daugiau skundų d l duomenų apsaugos pažeidimų, plečiama prevencin veikla, visuomen supažindinama su aktualiomis duomenų apsaugos problemomis. Pastaruosius penkis metus Inspekcijoje neišvengta pokyčių, ne visi jie buvo lengvi, tačiau ir toliau dirbama, kad būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga mūsų šalyje konsultuojami gyventojai, duomenų valdytojai. Siekiant užtikrinti geresnį klientų aptarnavimą, kuriama paslaugų sistema, skelbiamos viešosios konsultacijos. Teikiama pagalba ir priežiūros institucijoms aiškinami teis s aktai, parengtos metodikos, konsultacijos. Stengiamasi, kiek įmanoma, dalyvauti tarptautin je veikloje, dalintis patirtimi su Europos šalių kolegomis bei prisid ti prie bendrų Europos Sąjungai duomenų apsaugos teis s aktų kūrimo metų rugs jį Inspekcija persik l į naujas patalpas, VDAI įsikūrusi adresu A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, Vilniuje.

2 VDAI veiklos rezultatų statistika Išnagrin ti skundai Išnagrin ta skundų Prevenciniai tikrinimai Atlikta prevencinių patikrinimų Teisin s konsultacijos Suteikta teisinių konsultacijų

3 Konsultacijos visuomen s informavimo priemon ms Visuomen s informavimo priemon ms suteikta konsultacijų Tarptautinis bendradarbiavimas Siekdama užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, VDAI neapsiriboja vien savo patirtimi. Inspekcijai svarbu dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauti su kitų šalių duomenų apsaugos institucijomis, kada susp tų laiku ir tinkamai užkirsti kelią galimoms gr sm ms, keliamoms naujovių ir kuo greičiau įsisavinti naujovių teikiamus privalumus, palengvinančius darbą ir užtikrinančius asmens privatumo apsaugą. Inspekcija dalyvauja Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grup s veikloje. Šioje darbo grup je, siekiant vienodai įgyvendinti priemones, nagrin jami klausimai, iškylantys taikant nacionalines nuostatas, priimtas pagal 95/46/EB direktyvą. Taip pat VDAI atstovai dalyvauja 29 darbo grup s Sienų apsaugos, kelionių ir teis saugos pogrupio (BTLE) veikloje. VDAI dalyvauja Tarptautin s duomenų apsaugos telekomunikacijose darbo grup s veikloje. Ši darbo grup nagrin ja asmens duomenų apsaugos ir privatumo klausimus telekomunikacijose, viešai skelbia darbo grup s rekomendacijas, nuomones apie asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, kai naudojamasi naujausiomis technologijomis. Inspekcija dalyvauja ir Europolo, Šengeno ir Muitin s jungtin s priežiūros institucijų (JPI) veikloje. Europolo JPI uždavinys pagal Europolo konvenciją prižiūr ti Europolo veiklą, siekiant užtikrinti, kad laikant, tvarkant ir naudojant Europolo turimus duomenis nebūtų pažeidžiamos asmens teis s. Šengeno JPI yra atsakinga už Šengeno informacin s sistemos bendros policijos informacin s sistemos, techninio aptarnavimo tarnybos priežiūrą. Muitin s JPI yra įgaliota prižiūr ti Muitin s informacin s sistemos eksploatavimą, tirti bet kuriuos taikymo ar aiškinimo sunkumus, kurie gali atsirasti jos eksploatavimo metu, tirti problemas, kurios gali atsirasti valstybių narių nacionalin ms priežiūros institucijoms atliekant nepriklausomą priežiūrą arba asmenims įgyvendinant savo teises, leidžiančias pasinaudoti šia sistema, ir rengti siūlymus, kad būtų rasti bendri problemų sprendimai. VDAI dalyvauja Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) veikloje. DAPIX darbo grup nagrin ja klausimus, susijusius su informacijos apsikeitimu ir duomenų apsauga. Informacijos keitimosi srityje, darbo grup kuria ES strategijas, kurios užtikrintų informacijos apsikeitimą tarp Valstybių narių teis saugos institucijų. Duomenų apsaugos srityje, darbo grupę padeda užtikrinti, kad duomenimis būtų keičiamasi laikantis veikiančių asmens duomenų apsaugos principų ir taisyklių. 3

4 Tarptautin s veiklos statistika 2012 m Atlikta tarptautininių tikrinimų 80 Atsakyta į Konvencijos ETS Nr. 108 šalių paklausimus Teikta išvadų ir pozicijų d l įvairių EK ir ET institucijų dokumentų projektų Išduota leidimų teikti asmens duomenis į užsienį Renginiai Siekiant didesnio visuomen s informuotumo apie asmens duomenų apsaugą, VDAI kasmet stengiasi organizuoti pažintinius renginius. Nuo 2007-ųjų sausio 28 d. minima Europos duomenų apsaugos diena. Ši data pažymi Europos Tarybos Konvencijos Nr. 108, pirmojo teisinio instrumento, susijusio su duomenų apsaugos sritimi, metines m. taip pat numatoma pamin ti šią datą bus surengta spaudos konferencija Seime, taip pat vienoje iš Vilniaus mokyklų VDAI atstovai organizuos renginį moksleiviams. Kartu su UAB Expozona VDAI organizuoja kasmetines konferencijas aktualiomis asmens duomenų apsaugos temomis bei kitas informacines konferencijas ir seminarus. Viena pirmųjų tokių konferencijų buvo Asmens duomenų apsauga naujausiose technologijose ir e. erdv je m. geguž s m n. vykusios konferencijos tema buvo Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo bei duomenų teikimo tretiesiems asmenims aktualijos ir problematika. Apklausos Siekdama gerinti savo veiklą ir sužinoti visuomen s nuomonę apie duomenų apsaugą Lietuvoje, VDAI vykdo anoniminę asmenų, kurie kreipiasi į Inspekciją su skundais ar prašymais, apklausą D l asmenų aptarnavimo Valstybin je duomenų apsaugos inspekcijoje kokyb s. Taip pat nuo 2006 m. kas antri metai užsakoma reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Bendradarbiavimas VDAI nuo 2011 m. balandžio 29 d. bendradarbiauja su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Šiuo susitarimu siekiama geriau informuoti visuomenę apie jų, kaip vartotojų ir asmens duomenų subjektų, teises ir pareigas. Šalys sutar efektyviau panaudoti organizacinius ir žmogiškuosius išteklius rengiant ir tobulinant vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teis s aktus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant išvengti vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teis s aktų pažeidimų m. birželio 14 d. VDAI pasiraš bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos verslo konfederacija. Bendrai sutarta, jog būtina siekti efektyvesnio ir konstruktyvesnio verslo atstovų bei valstyb s institucijų bendradarbiavimo asmens duomenų apsaugos srityje. Bendradarbiavimas pad s sprendžiant Inspekcijai ir Konfederacijai aktualius asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimo, visuomen s bei verslo atstovų švietimo, padidintos rizikos atvejų išaiškinimo asmens duomenų apsaugos srityje ir kitus 4

5 klausimus. Stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą, siekiama užkirsti kelią asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teis s aktų pažeidimams bei skatinti verslo bendruomenę laikytis asmens duomenų teisin s apsaugos reikalavimų. Valstybin duomenų apsaugos inspekcija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Makedonijos Respublikos duomenų apsaugos institucija, taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Baltijos šalių duomenų apsaugos atstovais; norą bendradarbiauti yra išreiškę ir Lenkijos kolegos. Šengeno informacin sistema ir vertinimai 2006 m. bei 2012 m. VDAI vyko Šengeno vertinimai m. rugs jo 18 d. įvyko Lietuvos pasirengimo taikyti Šengeno teisyną duomenų apsaugos srityje vertinimas. Vertinime dalyvavo 7 ekspertai iš Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Sąjungos šalių narių duomenų apsaugos priežiūros institucijų, Lietuvos Respublikos Seimo Teis s ir teis tvarkos komiteto atstovas, Inspekcijos bei kitų Šengeno vertinime dalyvaujančių institucijų atstovai. Šengeno vertinimo tikslas įvertinti praktinį Šengeno acquis d l asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje m. Lietuva prisijung prie Šengeno informacin s sistemos (SIS), VDAI paskirta nacionaline priežiūros institucija. Jų paskirtis pagal nacionalinius teis s aktus nepriklausomai kontroliuoti SIS nacionalin s sekcijos duomenų bylas ir tikrinti, ar tvarkant ir naudojant į SIS įtrauktus duomenis n ra pažeidžiamos asmens teis s m. spalio d. Lietuvoje vyko Europos Tarybos Šengeno reikalų darbo grup s (SCH- EVAL) vertinimas asmens duomenų apsaugos srityje. Lietuvoje vieš jo šeši vertinimo ekspertai iš Europos šalių duomenų apsaugos institucijų bei Europos Tarybos. Vertinimo metu ekspertai lank si Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos bei Informatikos ir ryšių departamento (IRD) prie Vidaus reikalų ministerijos patalpose. Inspekcijoje ekspertams buvo pristatyta VDAI, jie supažindinti su IRD bei Nacionalinio SIRENE biuro veikla. Taip pat IRD patalpose ekspertai buvo supažindinti su nacionaline Šengeno informacine sistema (N.SIS). Duomenų apsaugai svarbūs teis s aktai 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos ADTAĮ. Šis įstatymas ir jį įgyvendinantys teis s aktai užtikrina aiškesnį asmens duomenų tvarkymo reguliavimą, efektyvesnę asmens duomenų tvarkymo priežiūrą, padeda geriau ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis, labiau užtikrina VDAI nepriklausomumą. Įsigaliojus naujos redakcijos ADTAĮ, VDAI vadovauja nuo 2009 m. sausio 1 d. penkerių metų kadencijai priimtas direktorius. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos darbuotojai VDAI darbuotojai 2012 m. gruodžio m n. 5

6 Inspekcija veiklą prieš penkiolika prad jo vos su 8 etatais, v liau šis skaičius augo, 2008-aisiais pasiek 35. Šiuo metu Inspekcijoje yra 30 etatų, 5 skyriai Administravimo, Informacijos ir technologijų, Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo, Teis s bei Prevencijos. Visi inspekcijos darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, dauguma magistro laipsnį. VDAI direktorius turi Vilniaus universiteto daktaro laipsnį. VDAI nuo pat pradžių jau visus penkiolika metų ištikimai darbuojasi Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara. Taip pat ilgiausiai Inspekcijoje dirba Prevencijos skyriaus vyriausioji specialist Virginija. VDAI kolektyvas d koja koleg ms už puikų darbą ir energiją. METŲ TEMA Europos Komisijos pasiūlymas d l visapusiško asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo pakeitimo 2012 sausio 25 d. Europos Komisija paskelb pasiūlymą d l visapusiško 1995 metais Europos Sąjungoje nustatyto asmens duomenų apsaugos reguliavimo pakeitimo. Siūloma geriau užtikrinti asmens teisę į privatumą elektronin je erdv je ir paskatinti skaitmenin s Europos ekonomikos pl trą. Technologijų pažanga ir globalizacija iš esm s pakeit duomenų rinkimo ir teis s į informaciją sampratą metais išleistą Europos Tarybos ir Parlamento 46-tąją direktyvą 27 šalys nar s yra skirtingai įgyvendinusios nacionalin je teis je ir tod l jos taikymas visose šalyse yra skirtingas. Vieningas teisinis reguliavimas panaikins šiuos skirtumus ir mažins administracinę naštą, tod l Europos duomenų valdytojai gal s sutaupyti apie 2,3 milijardų eurų per metus. Ši iniciatyva pad s vartotojams patogiau naudotis informacin s visuomen s paslaugomis, o tai skatins šių paslaugų ir inovacijų Europoje augimą. Kod l reikalinga duomenų apsaugos reforma? EK paskelbtame pranešime spaudai rašoma, jog pagrindiniai Direktyvoje Nr. 95/46/EB įtvirtinti principai užtikrinti vidaus rinkos funkcionavimą ir efektyvų individo teis s į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimą yra tokie pat svarbūs, kaip ir prieš 17 metų. Skirtumai atsiranda Europos Sąjungos valstyb ms nar ms įgyvendinant šią direktyvą nacionalin je teis je. Asmuo gyvendamas vienoje šalyje, o pirkdamas prekes ir (arba) paslaugas kitoje negali tik tis tokios pačios asmens duomenų apsaugos abejose šalyse. Asmens duomenų apsaugos taisykles reikia modernizuoti atsižvelgiant į technologijų vystymąsi. Jos turi būti orientuotos į ateitį ir būti tinkamos skaitmeniniam amžiui. Svarbiausi pakeitimai Darbuotojų skaičiaus kitimas Teis būti pamirštam (angl. right to be forgotten). Jos įgyvendinimas pad s žmon ms geriau tvarkyti savo duomenis el. erdv je. Kai asmuo nebenori, kad jo asmens duomenys būtų toliau tvarkomi, duomenys turi būti ištrinami. Duomenys negali būti tvarkomi ir saugomi neturint tam teisinio pagrindo. 2. Ten, kur asmens duomenų tvarkymui reikalingas sutikimas, jis turi būti aiškus, o ne apsimestinis

7 3. Turi būti lengviau įgyvendinama individo teis susipažinti su savo asmens duomenimis ir teis į duomenų portalumą, t.y. vienam paslaugų teik jui bus lengviau perduoti asmens duomenis kitam paslaugų teik jui. 4. Kompanijos bus įpareigojamos nedelsiant, jei įmanoma per 24 valandas, pranešti apie duomenų saugumo pažeidimus. 5. Bus sukurtas vieningas, visoje ES galiojantis duomenų apsaugos taisyklių rinkinys. 6. Registruodamosi kompanijos bendraus tik su šalies, kurioje yra įkurtos, nacionaline duomenų apsaugos priežiūros institucija. 7. Individai tur s teisę visais klausimais kreiptis į savo šalies nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją, net ir tuomet, kai jų duomenys tvarkomi kitoje šalyje nar je. 8. ES teis s normos bus taikomos ir kompanijoms, kurios n ra įkurtos ES, jeigu jos teikia prekes ir paslaugas arba el. priemon mis vykdo ES piliečių steb seną. 9. Padid s duomenų valdytojų atsakomyb ir atskaitingumas. 10. Bus panaikinti administraciniai barjerai verslo subjektams, pavyzdžiui, būtinyb informuoti apie asmens duomenų tvarkymą. 11. Bus sustiprintos nacionalin s duomenų apsaugos institucijos ir jos gal s geriau taikyti ES duomenų apsaugos taisykles savo šalyse. Pranešimas anglų kalba skelbiamas EK interneto svetain je adresu: VALSTYBINöJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE Parengta rekomenduojama Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesiogin s rinkodaros tikslu forma bei atmintin, kaip pateikti skundą Inspekcija, siekdama pad ti duomenų valdytojams, tvarkantiems asmens duomenis tiesiogin s rinkodaros tikslais, tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymo 31 straipsnyje įtvirtintą pareigą pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie automatiniu būdu tvarkomus asmens duomenis, pareng rekomenduojamą Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesiogin s rinkodaros tikslu formą. Rekomenduojamą Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesiogin s rinkodaros tikslu formą galima rasti Inspekcijos interneto svetain je skyrelyje Pranešimų formos. Parengę atmintinę asmenims, ketinantiems kreiptis į VDAI, siekiame užpildyti trūkstamos duomenų subjektams informacijos spragas paaiškindami, kur reikia kreiptis, kai asmuo mano, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatyme ar Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatytos jo teis s gali būti pažeistos. Taip pat plačiau išaiškiname šio kreipimosi formą ir tvarką. Atmintin je rasite informaciją apie tai, kokius skundus nagrin ja ir kokių nenagrin ja Valstybin duomenų apsaugos inspekcija, kada ir kokia tvarka kreiptis į Inspekciją bei kitą su skundo pateikimu Inspekcijai susijusią informaciją. Atnaujintą atmintinę bei skundo formą galima rasti VDAI interneto svetain je skyrelyje Skundų teikimas. Internetinių parduotuvių tikrinimų d l duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugojimo teis tumo ir informacijos saugojimo kliento galiniame įrenginyje ir/ar galimyb s naudotis jau saugoma informacija suteikimo teis tumo rezultatų apibendrinimas Valstybin duomenų apsaugos inspekcija 2012 m. buvo suplanavusi atlikti asmens duomenų tvarkymo teis tumo patikrinimus 26 įvairių bendrovių internetin se parduotuv se, siekiant užkirsti kelią asmens duomenų tvarkymo pažeidimams. Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad 3 bendrov s veiklos nevykd, tod l šių bendrovių tikrinimai buvo nutraukti. Pilni tikrinimai buvo atlikti 23 bendrov se. Bendrov s, internetinių parduotuvių paslaugų teikimo tikslu, klientų asmens duomenis tvarko automatiniu būdu. 7

8 Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr ; 2008, Nr ) (toliau ADTAĮ). ADTAĮ 31 straipsnis nustato, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiniu būdu tik kai duomenų valdytojas arba jo atstovas Vyriausyb s nustatyta tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tikrinimo metu nustatyta, kad iš 23 tikrintų bendrovių 18 bendrovių apie asmens duomenų tvarkymą internetinių parduotuvių paslaugų teikimo tikslu nebuvo pranešusios Inspekcijai ir taip pažeid ADTAĮ 31 straipsnio reikalavimus. Visą apibendrinimo tekstą galima rasti Inspekcijos interneto svetain je, skyrelyje Patikrinimų rezultatų apibendrinimai (Prevencin veikla). Aktualių teismo sprendimų apibendrinimas Valstybin duomenų apsaugos inspekcija pastebi vis did jančią asmens duomenų apsaugos svarbą šiuolaikin je, vis sparčiau technologijų srityje besivystančioje visuomen je. Metai iš metų duomenų valdytojai pasitelkia vis modernesnes technologijas asmens duomenų tvarkymui, kas kelia vis dažnesnes ir gilesnes diskusijas d l Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymo taikymo. Neretai, duomenų valdytojams sprendžiant d l asmens duomenų tvarkymo priemonių naudojimo atitikimo ADTAĮ, tenka susidurti su vertinamosiomis sąvokomis. Kaip antai, kas yra patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kuriose pagal ADTAĮ 19 straipsnio 3 dalį vaizdo steb jimas yra draudžiamas. Inspekcija sulaukia skundų d l daugiabučių namų bendrijose neteis tai skelbiamų jų duomenų apie susidariusias skolas už komunalines paslaugas. Neretai daugiabučių namų bendrijos nusprendžia su jiems įsiskolinusiais asmenimis kovoti pasitelkiant viešumą. Nagrin jant tokio pobūdžio skundus, Inspekcija pastebi, kad bendrijos neteisingai traktuoja asmens duomenų sąvoką, manydamos, kad duomenys nenurodant asmens vardo ir pavard s negali būti laikomi asmens duomenimis. Kita problema, su kuria susiduriama nagrin jant skundus d l neteis tai tvarkomų skolininkų duomenų daugiabučio namo bendrijose tokių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Dažnai, tokių duomenų tvarkymui pagrįsti remiamasi ne ADTAĮ, o nuostata, jog bendrijos klausimai sprendžiami bendrijos narių balsų daugumos principu. Tenka konstatuoti, kad tvarkant bendrijos narių duomenis, įskaitant ir duomenis apie skolas, negali būti remiamasi min ta taisykle, turi būti konkretus ADTAĮ 5 straipsnyje numatytas teisinis pagrindas. Visą aktualių teismo sprendimų apibendrinimą (2012 m.) galima rasti Inspekcijos interneto svetain je Skundų nagrin jimo veiklos apibendrinimų skyrelyje. VDAI paskelb tris naujas viešąsias konsultacijas Pranešimo apie duomenų tvarkymą interneto parduotuv se aspektai. D l duomenų saugumo reikalavimų teikiant gyventojams mok jimo ir kitokio pobūdžio informacinius pranešimus. D l daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų asmens duomenų skelbimo daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų laiptin se ir skelbimų lentos. Jas rasite Inspekcijos interneto svetain s skyrelyje Viešosios konsultacijos. Susitikimas su Lietuvos notarų rūmų atstovais Lapkričio 8 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktorius dr. A. Kunčinas ir kiti atstovai dalyvavo susitikime su Lietuvos notarų rūmų atstovais, kuriame aptar notarų veikloje aktualius 8

9 klausimus ir iškylančias problemas d l asmens duomenų apsaugos, asmens duomenų tvarkymo teis tumo ir privatumo bei tai reguliuojančių teis s aktų taikymo. LIETUVOJE Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 18 d. paskelb sprendimą byloje d l asmens kodo naudojimo kvalifikuotame sertifikate Valstybin duomenų apsaugos inspekcija, pagal asmens pranešime pateiktą informaciją atlikusi patikrinimą VĮ Registrų centre nustat, kad Elektroninio parašo įstatymas nenustato imperatyvios teis s normos t.y. neįtvirtina asmens kodo, kaip privalomo duomens naudojimo kvalifikuotame sertifikate, skirtame pasirašyti elektroninius dokumentus, vadovaujantis ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punktu, asmens kodo, naudojimas pasirašant elektroninius dokumentus, laikytinas pertekliniu asmens duomeniu. VĮ Registrų centras, sudarydamas sertifikatą ir jame įrašydamas asmens kodą, kaip perteklinį asmens duomenį, pažeidžia ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Inspekcija dar 2011 m. lapkritį VĮ Registrų centrui pateik nurodymą atsisakyti asmens kodo naudojimo kvalifikuotame sertifikate, skirtame pasirašyti e-dokumentus ir e-laiškus. Registrų centras šį nurodymą apskund Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir teismas nurodymą panaikino. Teismas nustat, kad asmens kodas gali būti laikomas kvalifikuotame sertifikate nurodomu specialiu atributu Elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 4 punkto prasme, jei jis reikalingas atsižvelgiant į sertifikato naudojimo tikslus. Be to, nurod, kad įstatymų leid jas nesuteikia teis s Inspekcijai uždrausti trečiajam asmeniui leisti naudoti asmens kodą jo sutikimu (d l asmens kodo naudojimo asmuo pasirašo sutikimą). Teismas konstatavo, kad Inspekcijos nurodymas neteis tas ir neapgrįstas. VDAI pateik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) apeliacinį skundą ir papraš panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą. LVAT 2012 gruodžio 18 d. sprendimu Inspekcijos apeliacinį skundą patenkino. Teismas nurod, kad sprendžiant šį klausimą specialiuoju įstatymu laikytinas ne Elektroninio parašo įstatymas, bet Asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymas (ADTAĮ). Teismui pri mus šį sprendimą, lieka galioti Inspekcijos 2011 m. lapkričio 14 d. nurodymas. Visą viešai skelbiamo LVAT sprendimo tekstą galima rasti adresu Facebook reakcija į Delfi paskelbtą straipsnį Patyčios Facebook tinkle plinta lyg virusas Socialinis tinklas Facebook pastebimai rūpinasi vartotojų teis s į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimu. Interneto svetain je Delfi paskelbus straipsnį Patyčios Facebook tinkle plinta lyg virusas apie vartotoją identifikuojančių duomenų pasisavinimą ir panaudojimą patyčioms, į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją laišku kreip si už kompanijos saugos politiką atsakinga Facebook atstov Gabriella Cseh. Facebook atstov informavo, kad tokio pobūdžio pažeidimą kompanija pripažino labai dideliu ir tod l į jį reaguoja nedelsiant. Kiekvienas iš kurio yra tyčiojamasi, prie jo yra priekabiaujama, ar pasisavinami asmenį identifikuojantys duomenys, turi galimybę ir yra prašomi tuoj pat pranešti per Facebook interneto svetain s Šeimos saugumo centrą (angl. Family Safety Center) adresu Facebook užtikrino, jog visus pranešimus tiria labai rūpestingai ir yra pasirengę, esant poreikiui, keisti kompanijos saugos standartus ir politiką. Ypač didelį d mesį Facebook skiria vaikų saugumui socialiniame tinkle ir internete. Š. m. lapkritį Facebook paskelb patyčių prevencijos m nesiu, kurio metu vartotojai gali rasti daug naudingos informacijos, kaip reik tų elgtis internete. Informacija skelbiama adresu 9

10 Valstybin duomenų apsaugos inspekcija rekomenduoja naudoti pranešimų apie įvykius priemonę, kaip ir kitas įmanomas galimybes, skirtas užtikrinti vartotojų saugumą internete ir gerbti savo ir kitų asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą socialiniame tinkle. Taip pat VDAI gavo iš Facebook duomenų apsaugos politikos vadov s informaciją, kad portale skelbiamose teisių ir atsakomybių taisykl se (Statement of Rights and Responsibilities (SRR) yra papildymų, nurodančių kaip Facebook renka ir naudoja vartotojo duomenis ( Pakeitimų yra ir dokumente, reglamentuojančiame paslaugų valdymą ( ). Facebook atstov teigia, kad be šių atnaujinimų, portalo valdymas taip pat bus gerinamas atsižvelgiant į informaciją, gautą iš vartotojų. Ketinama atsisakyti balsavimo modulio, o vietoje jo naudoti platesnį ir daugiau naudos teikiantį informacijos pateikimo mechanizmą. Atsižvelgiant į gautą iš vartotojų informaciją, ketinama toliau gerinti portalo valdymo procesus. EUROPOS SĄJUNGOJE Vaizdo steb jimo tikrinimai ES institucijose Lapkričio 14 d. Europos duomenų apsaugos pareigūnas (EDPS) paskelb keleto liepos d. atliktų vaizdo steb jimo tikrinimų rezultatų ataskaitą. Tikrinimai atlikti Briuselyje įsikūrusių įstaigų ir institucijų patalpose. Šie teminiai tikrinimai buvo viena iš priemonių, pristatytų tęstin je ataskaitoje 2012 m. vasario m nesį. Ataskaitoje, įtrauktos rekomendacijos 13-ai įstaigų, kaip pagerinti informacijos apie vykdomą vaizdo steb jimą pateikiamą visuomenei. Visas pranešimo tekstas (anglų k.) Kas atsakingas už duomenų apsaugą debesyse? Klientas ar paslaugos teik jas? Pastaruoju metu vykstantys spartūs pokyčiai duomenų apsaugos srityje lemia vis did jantį kai kurių su duomenų apsauga susijusių temų populiarumą spaudoje. Viena tokių temų debesų kompiuterija. Debesų naudotojams, prieš užsisakant šią paslaugą, rekomenduojama patikrinti paslaugos teik ją, geriausia atlikti trečiosios šalies saugumo auditą, kuris leistų įvertinti, ar laikomasi įsipareigojimų d l asmens duomenų apsaugos. Europos Komisija pažym jo, jog duomenų saugojimo debesyse paslaugos teik jai, dirbantys tarptautin je aplinkoje, tur tų klientui parodyti, jog užtikrina pakankamas apsaugos priemones ir vienų klientų asmens duomenys n ra pasiekiami kitiems. Debesų paslaugos pirk jai tur tų įsitinkinti, kad paslaugos teik jai gali ištrinti visas asmens duomenų kopijas, taip pat klientai turi būti informuoti, kas atsitinka su asmens duomenimis, nusprendus juos atsiimti iš debesų. Paprastai, įsigyjant šią paslaugą, tur tų būti suteikiamas Sunaikinimo pažym jimas (angl. Certificate of Destruction). Visas straipsnio tekstas (anglų k.) Pagal: itproportal.com Pasak Vokietijos duomenų apsaugos kontrolieriaus, Google Maps žem lapiai, skirti iphone telefonams, pažeidžia duomenų apsaugos reikalavimus Pasak Nepriklausomo privatumo apsaugos centro Schleswig-Holstein Vokietijoje, galimyb dalintis buvimo vietos duomenimis Google Maps žem lapiuose, skirtuose iphone telefonams yra įjungta automatiškai ir tai prieštarauja Europos duomenų apsaugos įstatymams. 10

11 Kai vartotojas instaliuoja Google Maps program lę iphone telefone, galimyb dalintis buvimo vietos duomenimis su Google yra įjungta automatiškai (angl. by default). Tokiais nustatymais, pasak Vokietijos duomenų apsaugos kontrolieriaus, Google pažeidžia Europos duomenų apsaugos įstatymą. Google Maps program l iphone telefonui prasirod prekyboje pra jusį trečiadienį ir greitai tapo viena populiariausių nemokamų aplikacijų. Parsisiuntus program lę ir ją paleidus, Google rekomenduoja vartotojui sutikti su paslaugos teikimo sąlygomis ir privatumo politika. Taip pat vartotojas persp jamas, kad sutikdamas su sąlygomis, pasidalina savo buvimo vieta su Google (sutikimas jau būna pažym tas automatiškai). Marit Hansen iš Nepriklausomo privatumo apsaugos centro Schleswig- Holstein Vokietijoje teigia, jog tokia Google politika prieštarauja Europos duomenų apsaugos įstatymams. Tokio tipo duomenų rinkimo klausimais diskutuojama ir Europos lygmeniu 29 darbo grup je (Europos Parlamento ir Tarybos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grup ; Duomenų apsaugos darbo grup ), kurią sudaro duomenų apsaugos pareigūnai iš kiekvienos ES valstyb s nar s, priduria centro atstov. Plačiau (anglų k.) Atstovavimas tarptautin se darbo grup se Lapkričio 13 d. direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien dalyvavo Pirmininkavimo draugų (angl. Friends of Presidency) susitikime Briuselyje, Belgijoje. Lapkričio d. direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien dalyvavo Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) pos dyje Briuselyje, Belgijoje. Lapkričio d. inspekcijos vyriausioji patar ja Dijana Šinkūnien ir Prevencijos skyriaus ved ja Daiva Vyčinien vyko į Latviją, kur susitiko su Latvijos ir Estijos duomenų apsaugos atstovais. Lapkričio 21 d. direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien dalyvavo Eurodac ir VIS priežiūros koordinavimo grupių susitikimuose Briuselyje, Belgijoje. Gruodžio 4-6 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktorius dr. Algirdas Kunčinas dalyvavo Europos Parlamento ir Tarybos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grup s (Duomenų apsaugos darbo grup ) pos dyje Briuselyje, Belgijoje. Gruodžio d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo Europolo, Šengeno, Muitin s Jungtinių priežiūros institucijų darbo grupių susitikimuose Briuselyje, Belgijoje. Gruodžio d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo Šengeno vertinimo pogrupio susitikime ir DAPIX E23(b) pos dyje Briuselyje, Belgijoje. PASAULYJE Spalio d. Urugvajuje vyko 34-toji tarptautin duomenų apsaugos ir privatumo komisarų konferencija Spalio d. Urugvajuje vyko 34-toji tarptautin duomenų apsaugos ir privatumo komisarų konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 90 atstovų iš 40 šalių. Uždarymo ceremonijoje dalyvavo respublikos prezidentas José Mujica bei Lotynų Amerikos asmens duomenų apsaugos 11

12 institucijos atstovas Felipe Rotondo. Konferencijoje, pasak F. Rotondo, ypatingas d mesys skirtas temoms apie asmeninius žmonių ryšius, kurių neatsiejama dalimi tapo informacin s technologijos. Konferencijos metu priimtos šios rezoliucijos ir deklaracija: Rezoliucija d l debesų kompiuterijos Rezoliucija d l privatumo ateities Urugvajaus Deklaracija d l profiliavimo Daugiau apie konferenciją (anglų ir ispanų kalbomis) Priimti dokumentai (anglų kalba) GREITAI Sausio 7-10 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvaus 29 darbo grup s Sienų apsaugos, kelionių ir teis saugos pogrupio (BTLE) bei Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) ir Pirmininkavimo draugų (angl. Friends of Presidency) susitikimuose Briuselyje, Belgijoje. Sausio 21 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos atstovas dalyvaus Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) susitikime Briuselyje, Belgijoje. Sausio 28 d. kaip ir kasmet bus minima Europos duomenų apsaugos diena. Šia proga VDAI rengia spaudos konferenciją Seime bei organizuoja susitikimą su moksleiviais vienoje iš Vilniaus gimnazijų. Platesn informacija bus paskelbta interneto svetain je. Sausio d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos atstovas dalyvaus Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) ir Pirmininkavimo draugų (angl. Friends of Presidency) susitikimuose Briuselyje, Belgijoje. 12

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

Microsoft Word - BIULETENIS_kovo.doc

Microsoft Word - BIULETENIS_kovo.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 1 (52) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau