Microsoft Word - BIULETENIS_kovo.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - BIULETENIS_kovo.doc"

Transkriptas

1 ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 1 (52) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio 10 d. nutarimu Nr D l Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos įsteigimo. Valstybin duomenų apsaugos inspekcija nagrin ja asmenų skundus, tikrina asmens duomenų tvarkymo teis tumą, konsultuoja duomenų valdytojus ir subjektus, tvarko Asmens duomenų valdytojų valstyb s registrą, teikia pasiūlymus valstyb s ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms d l asmens duomenų tvarkymo, apsaugos, vykdo kitas įstatymu priskirtas funkcijas. Naujienų biuletenyje vartojamos santrumpos: VDAI Valstybin duomenų apsaugos inspekcija, ADTAĮ Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin s apsaugos įstatymas TEMA Europos duomenų apsaugos diena Sausio 28 d. kasmet minima Europos duomenų apsaugos diena. Ši proga kasmet pažymima ir Lietuvoje VDAI rengia spaudos konferenciją Seime bei organizuoja susitikimą su moksleiviais vienoje iš Vilniaus gimnazijų. Šiemet, minint VII-ąją Europos duomenų apsaugos dieną, VDAI iniciatyva sausio 25 d. Seime surengta spaudos konferencija Asmens duomenų apsauga Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Konferenciją prad jo Seimo pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas, Gediminas Kirkilas įžanginiu pranešimu. Toliau apie asmens duomenų apsaugos reformą Europos Sąjungoje ir teisinį reglamentavimą kalb jo Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktorius dr. Algirdas Kunčinas. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos vyriausioji patar ja Dijana Šinkūnien pristat pranešimą apie Asmens duomenų apsaugą elektronin se parduotuv se. Pranešimų skaitymą užbaig direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien. Ji papasakojo apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą. Po konferencijos Seimo Pirmininko pavaduotojas ir Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas paskelb pranešimą spaudai: Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu tur tų būti priimtas ES asmens duomenų apsaugos reglamentas.

2 Taip pat Europos duomenų apsaugos diena buvo pamin ta ir Vilniaus M.Biržiškos gimnazijoje čia VDAI organizavo susitikimą su vyresniųjų klasių moksleiviais. Pranešimus renginyje skait Valstybin s duomenų inspekcijos direktorius dr. Algirdas Kunčinas, asmens dokumentų išrašymo centro direktorius Ramūnas Žičkis bei advokatų kontoros LAWIN atstovas doktorantas Julius Zaleskis. Su moksleiviais kalb tasi apie privatumą ir viešumą informacin je visuomen je, Lietuvos piliečio pasą bei socialinius tinklus ir su jais susijusias problemas. VALSTYBINöJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE Trumpa pirmojo ketvirčio VDAI veiklos statistika Gauti 79, išnagrin ti 74 asmenų skundai. Užbaigti 5 prevenciniai tikrinimai. Teikti 4 nurodymai ir 1 rekomendacija. Išnagrin ti 76 pranešimai d l išankstin s patikros, išduoti 73 leidimai. Įregistruota 100 duomenų valdytojų. Suderinti 73 teis s aktai ir duomenų valdytojų dokumentai. Suteiktos 1021 konsultacijos duomenų subjektams ir valdytojams. Dalyvauta 10 tarpinstitucinių darbo grupių susitikimų. Atsakyta į 21 Konvencijos ETS Nr. 108 šalių paklausimą. Teikta 20 išvadų ir pozicijų d l įvairių Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų. Išduoti 5 leidimai teikti asmens duomenis į užsienį. Parengtos 27 visuomen s informavimo ir teisinio švietimo priemon s. Informacija duomenų valdytojams Valstybin duomenų apsaugos inspekcija informuoja, kad nuo kovo 1 dienos pasikeit Duomenų apsaugos priemonių aprašų formos. Supaprastintos ir aiškesn s formos palengvins duomenų valdytojų registravimąsi, nes šios formos užpildomos greičiau. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos 2

3 direktoriaus 2013 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 1T-8 D l duomenų apsaugos priemonių aprašų patvirtinimo ir patvirtintas formas galima rasti VDAI interneto svetain je, skyrelyje Teis s aktai. D l svetain s galimai neteis tos veiklos Valstybin duomenų apsaugos inspekcija prad jo prevencinį patikrinimą d l interneto svetain s galimai neteis tos veiklos. Inspekcija gavo nemažai pranešimų d l šio svetain s veiklos. Asmenys skund si, kad gauna el. pranešimus, kuriuose siūloma paslauga, bet nenurodoma kas yra siunt jas, jo kontaktiniai duomenys, prisijungus prie svetain s matosi, kad n ra aiškios naudojimosi šia paslauga sąlygos, privatumo politika. Taip pat pranešimuose n ra nurodyta iš kokių šaltinių yra gauti elektroninio pašto adresai. Siūloma prisijungti prie svetain s ir pasitikrinti elektroninio parašo sertifikatus, t.y. ar juose yra asmens kodas. Žmon s klausia, ar galima teikti savo elektroninio parašo sertifikato duomenis ir ar šiais duomenimis nebus pasinaudota neteis tais tikslais. Kol vykdomas patikrinimas, Inspekcija rekomenduoja, neskub ti teikti savo asmens duomenų ir interneto svetain je reklamuojama paslauga nesinaudoti. Šios interneto svetain s savininkas, valdytojas ar tvarkytojas n ra užsiregistravęs Asmens duomenų valdytojų valstyb s registre, n ra pateikęs informacijos apie tai, kokius duomenis kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamasis tvarko elektroninio pašto adresus, iš kur asmens duomenys gaunami, kam teikiami, etc. Svarbiausi sausio kovo m nesiais VDAI įvykę susitikimai Kovo 18 d. Valstybin je duomenų apsaugos inspekcijoje įvyko susitikimas su Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais, kuriame aptarti klausimai, susiję Lietuvoje veikiančiuose viešbučiuose tvarkomų asmens duomenų apimtimi ir šių duomenų saugojimo terminu. Kovo 19 d. Valstybin je duomenų apsaugos inspekcijoje įvyko susitikimas su Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovais. Susitikimo metu aptarti Žmogiškųjų išteklių pl tros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių geb jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemon s VP1-4.1-VRM-08-V Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partneryst valstyb s projekto Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas vykdymo klausimai. 3

4 Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos paslaugos teikiamos ir elektroniniu būdu Nuo 2013 m. kovo 1 d. Valstybin duomenų apsaugos inspekcija (toliau VDAI), įgyvendinusi Europos Sąjungos l šomis finansuojamą projektą Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema ir modernizavusi Informacinę sistemą Pagalba, prad jo per Inspekcijos paslaugų portalą teikti elektronines paslaugas. Šios modernios sistemos pagalba gyventojai, verslo atstovai bei valstyb s institucijos gal s efektyviau naudotis Inspekcijos paslaugomis ir visais aktualiais klausimais tiesiogiai kreiptis į VDAI internetu. Nuo kovo m nesio Inspekcijoje veikia paslaugų portalas, užtikrinantis abipusį ryšį su paslaugos gav jais. Prie jo pirmąjį kartą jungiamasi per E. valdžios vartus keliais skirtingais būdais naudojantis elektronine bankininkyste, elektroniniu parašu, asmens tapatyb s kortele ar valstyb s tarnautojo kortele. Pakartotinai jungiamasi paprastai naudojant susikurtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Kelios prisijungimo galimyb s užtikrina naudojimosi portalu patogumą. Gyventojai elektroniniu būdu kreiptis į Inspekciją gali ne tik nor dami sužinoti, kas ir kokius jų asmens duomenis tvarko, bet ir pateikti skundą, prašymą ar pranešimą, konsultuotis. Per portalą paslaugos užsakomos, galima nuolat steb ti jų vykdymą bei gauti rezultatus užsakovui patogiu būdu. Užsisakius mokamą paslaugą, už ją taip pat galima sumok ti internetu. Paslauga duomenų subjektui susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais savo asmens duomenimis Inspekcijoje jau buvo teikiama, tačiau, pasak projekto vadov s Ritos Vaitkevičien s, d l proceso sud tingumo ja naudojasi labai mažai asmenų. Įgyvendinus projektą ši paslauga tapo daug paprastesn, tod l tikimasi didesnio gyventojų aktyvumo. Naudojantis elektronin mis paslaugomis, taip pat mažinama administracin našta verslui nebereikia rengti popierinių dokumentų, siųsti jų paštu ar pristatyti į Inspekciją. Taip sutaupoma ne tik l šų, bet ir laiko. Verslui elektronin je erdv je teikiamos tokios paslaugos išankstin s patikros procedūros vykdymas; duomenų valdytojų registracija ir registracijos duomenų keitimas asmens duomenų valdytojų valstyb s registre; duomenų valdytojų atsakymų į VDAI užklausimus d l tvarkomų asmens duomenų teikimas ir leidimo teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimas. Norintys gauti individualizuotą paslaugą, visais dominančiais klausimais į Inspekciją gali kreiptis užpildydami formą, tačiau paslaugos teikiamos ir nenorintiems savęs identifikuoti vartotojams palikta galimyb teikti paklausimus elektroniniu paštu bei klausiate atsakome skiltis VDAI interneto svetain je. Nenorintiems ar neturintiems galimyb s kreiptis į Inspekciją internetu, paslaugos toliau teikiamos ir įprastais būdais. Projektas Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema prad tas vykdyti 2010 m. III ketvirtį ir planuojamas baigti 2013 m. II ketvirtį. Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacin visuomen visiems įgyvendinimo 4

5 priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 Elektronin s valdžios paslaugos. Plačiau sužinoti apie Inspekcijos teikiamas elektronines paslaugas bei jas užsisakyti galima interneto svetain je skyrelyje Paslaugos. LIETUVOJE Įsigaliojo šie duomenų apsaugai aktualūs teis s aktai Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1T-8 D l duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo (Žin., 2013, Nr ). Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1T- 10 (1.12.) D l Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96 (1.12.),,D l teis s aktų, reguliuojančių Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1T-16 (1.12) D l reikalavimų detalių sąskaitų teikimui patvirtinimo (Žin., 2013, Nr ). Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1T-17 D l asmens duomenų tvarkymo tiesiogin s rinkodaros tikslais teis tumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo (Žin., 2013, Nr ). EUROPOS SĄJUNGOJE Rygoje įvyko antrasis kasmetinis Baltijos šalių duomenų apsaugos institucijų susitikimas Kovo dienomis Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Algirdas Kunčinas, vyriausioji patar ja Dijana Šinkūnien bei Prevencijos skyriaus ved ja Daiva Vyčinien dalyvavo Latvijos duomenų apsaugos institucijos organizuojamame metiniame Baltijos šalių duomenų apsaugos institucijų susitikime Rygoje, Latvijoje. Susitikimo metu buvo aptarti įvairūs praktin s asmens duomenų apsaugos klausimai bei 2012 metais Baltijos šalyse vykusios Šengeno vertinimo misijos rezultatai. Pagrindinis Baltijos šalių duomenų apsaugos institucijų atstovų susitikimų tikslas apsikeitimas informacija bei praktine patirtimi duomenų apsaugos srityje. Susitikimo metu atstovai dalijosi mintimis d l praktinio ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo ir sutar, jog Baltijos šalių bendradarbiavimas šioje srityje būtinas. Taip pat Baltijos šalys kartu vykdys jungtinį tyrimą, kuris 2013-aisiais bus atliekamas lošimų sektoriuje. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bus vertinamas asmens duomenų tvarkymas ir apsauga šioje srityje. Tęsiant bendradarbiavimą, kitas metinis susitikimas numatytas 2014 metais Vilniuje. Atnaujinta Šengeno informacin sistema SIS II Europos Komisija paskelb informaciją apie atnaujintą Šengeno informacinę sistemą II (SIS II). Šengeno informacin sistema padeda nacionalin ms teis saugos ir administruojančioms įstaigoms geriau apsaugoti Šengeno erdvę, kovoti su nusikalstamumu ir surasti dingusius asmenis. 5

6 Kas yra Šengeno erdv? Šengeno erdv yra didel Europos kontinento dalis, kurioje vykdomi patikrinimai, kertant kai kurias vidines sienas. Dalyvaujančios šalys taiko bendras tikrinimų taisykles kertantiems išorines Šengeno erdv s sienas bei vienodą politiką vizų išdavimo ir bendradarbiavimo tarp policijos ir teisingumo institucijų kriminaliniais klausimais. Kas yra Šengeno informacin sistema? Šengeno informacin sistema (ir antroji sistemos karta SIS II) yra pagrindinis Šengeno bendradarbiavimo įrankis. Tai informacin sistema, kuri leidžia nacionalinių sienų kontrolei, muitinei ir policijos paj goms, atsakingoms už patikrinimus, kertant išorines Šengeno sienas bei jud jimą Šengeno erdv je, keistis įsp jimais (angl. alerts) d l ieškomų ar dingusių asmenų ir objektų, tokių kaip pavogtos transporto priemon s bei dokumentai. SIS II atlieka svarbų vaidmenį naudojantis šia sistema, kompensuojama už vidinių sienų tikrinimų panaikinimą ir palengvinamas laisvas asmenų jud jimas Šengeno erdv je. SIS II teikia informaciją apie asmenis, kurie neturi ties s patekti ar pasilikti Šengeno erdv je, arba tuos kurie siejami su kriminaline veikla. SIS II taip pat saugoma informacija apie dingusius asmenis, ypač vaikus ar kitus labiausiai pažeidžiamus individus, kuriems reikalinga apsauga. SIS II taip pat saugomi tam tikrų objektų detalūs aprašymai, pavyzdžiui, automobilių, šaunamųjų ginklų, laivų, ir asmens tapatyb s dokumentų, kurie yra pamesti ar pavogti arba panaudoti vykdant nusikaltimą. Iš esm s, muitin, policijos paj gos, teisin s ir susijusios administravimo institucijos šalyje gali teikti paklausimą, kuris aprašo ieškomą asmenį ar objektą. Paklausimo sąlygos yra šios: Neleisti patekti į Šengeno erdvę asmenims, kurie neturi teis s patekti ar pasilikti Šengeno erdv je. Rasti ir sulaikyti asmenį, kuriam išduotas Europos arešto orderis. Pad ti surasti individus, kai to prašo teisin s ar įstatymo priežiūros institucijos. Surasti ir apsaugoti dingusį asmenį. Rasti pavogtą ar pamestą nuosavybę. Duomenys, laikomi SIS II yra tie, kurie būtini asmens indentifikavimui (įskaitant nuotrauką ir pirštų antspaudus) bei su paklausimu susijusi informacija (įskaitant veiksmus, kurių bus imtasi). Kurios institucijos turi prieigą prie SIS II duomenų? Prieiga prie SIS II yra ribota. Prieigą turi nacionalin s įstatymo priežiūros, teis saugos ir administruojančios institucijos. Šios institucijos gali naudoti SIS II duomenis tik tiek, kiek joms reikia specifin ms užduotims atlikti. Europos institucijos EUROPOL ir EUROJUST taip pat turi ribotas prieigos teises. Kaip užtikrinama asmens duomenų apsauga? Institucijos kiekvienoje šalyje naudojančios SIS II yra įpareigotos tikrinti informacijos, kurią įveda į sistemą, kokybę. Šengeno erdv je yra griežti duomenų apsaugos reikalavimai. Jei duomenys apie asmenį yra saugomi, tas asmuo turi teisę prašyti prieigos prie šių duomenų ir įsitikinti, kad jie yra teisingi ir teis tai įvesti. Jei taip n ra, asmuo turi teisę prašyti, jog duomenys apie jį būtų ištaisyti ar ištrinti. Suteikti prieigą gali būti atsisakoma tik tada, kai tai būtinai reikalinga teis tos užduoties, susijusios su užklausa, vykdymui ir kitų asmenų teisių ir laisvių gyvenimui. Kas atsitinka, jei mano vardas yra netinkamai panaudotas asmens, susijusio su nusikaltimu ar nelegaliu įvažiavimų į Šengeno erdvę? 6

7 Kartais netikra tapatyb panaudojama vykdant nusikaltimus ar bandant įvažiuoti ar pasilikti Šengeno erdv je. Toks neteis tas panaudojimas įtraukia pamestus ar pavogtus tapatyb s dokumentus. Jei susiklosčius tokiai situacijai gaunama užklausa, įvesta į SIS II, tai gali sukelti sunkumų nekaltam asmeniui, kurio tapatyb buvo pavogta. Tačiau yra naudojamos konkrečios procedūros, kad būtų užtikrinta nekaltų asmenų interesų apsauga. Kaip kreiptis d l prieigos, asmens duomenų ištaisymo, pakeitimo ir neteis to panaudojimo? Jei manote, kad jūsų asmens duomenys buvo neteis tai panaudoti, juos reikia ištaisyti ar ištrinti, galite kreiptis d l prieigos prie šių duomenų bet kurioje Šengeno šalyje, susisiekdami su kompetentinga organizacija ar institucija (paprastai, nacionaline duomenų apsaugos institucija ar institucija, atsakinga už nacionalinių duomenų, įvedamų į SIS II, kokybę). Jei esate už Šengeno erdv s, galite susisiekti su Šengeno šalies konsulatu, šalyje, kurioje tuo momentu gyvenate. Būsite informuotas apie savo užklausos vykdymo eigą v liausiai per tris m nesius. Daugiau informacijos apie SIS II ir jūsų teises (anglų kalba) pateikiama Europos Komisijos interneto svetain je ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii. Taip pat plačiau apie Šengeno erdvę galima pasiskaityti VDAI interneto svetain s skyrelyje Šengeno jungtin s priežiūros institucija. Europos Sąjungos komisar Reding: naujos ES duomenų apsaugos gair s ne vien d l sutikimo ES komisar teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietyb s reikalams Viviane Reding sako, jog aiškus asmens sutikimas yra vienas iš kertinių naujo duomenų apsaugos reglamentavimo pasiūlymo akmenų. Pasak komisar s, jau nuo 1995 m. dabartin je duomenų apsaugos direktyvoje teigiama, kad asmens sutikimas turi būti vienareikšmiškas. Komisija mano, jog sutikimas turi būti išreikštas ir 27 nacionalin s duomenų apsaugos institucijos su tuo sutinka. Šia tema netyla kalbos kaip išreikštas sutikimas bus įgyvendinamas praktikoje? Ar jis reikalingas bet kokiomis aplinkyb mis? Ar jis reikš šimtus iššokančių langelių (popups) kompiuterio ekrane ir išmaniuosiuose telefonuose? Ne. Tai nereiškia n vieno iš šių dalykų. Tai reiškia didžiulį kai kurių lobistų susirūpinimą. Kalb dama debesų kompiuterijos konferencijoje, kuri vyko kovo 7 d. Briuselyje, V. Reding sak, kad sutikimas turi būti išreikštas, nes piliečiai nesupranta numanomo sutikimo sąvokos. Teis tas interesas yra pagrindas asmens duomenims rinkti be sutikimo, tačiau anot komisar s, šiuo metu jis naudojimas, pavyzdžiui, ir marketingo sferoje. Ir bus naudojamas ir toliau, nes tokiais atvejais sutikimas n ra svarbus. Taigi ir liks nesvarbus. Išreikštas sutikimas reikalingas, kuomet duomenų rinkimas tampa įkyrus, braunasi į privatų asmens gyvenimą. Komisar nori tęsti derybas d l sutikimo ir žada palaikyti pirmininkaujančios Airijos bei Europos Parlamento poziciją šiuo klausimu. Plačiau apie įvykusią konferenciją (anglų kalba) The 2013 European Cloud Computing Conference. Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos d l mobiliųjų prietaisų program lių: reikia daugiau skaidrumo Europos Sąjungos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sako, jog daugeliu atvejų duomenų valdytojai tur s remtis individo sutikimu kaip teisiniu pagrindu rinkti jo asmens duomenis ir tas sutikimas tur s būti gautas prieš mobiliojo įrenginio program lei (angl. app, application) pradedant rinkti 7

8 vartotojo buvimo vietos informaciją. Taip pat asmenys turi tur ti galimybę ištrinti savo asmens duomenis, ištrindami šias program les. ES 29 duomenų apsaugos darbo grup s nuomon je, išspausdintoje kovo 15 d., pateikiamos pagrindin s rekomendacijos mobiliųjų program lių kūr jams, savininkams, parduotuv ms, įrangos ir operacinių sistemų gamintojams bei kitiems susijusiems asmenims, d l ES duomenų apsaugos direktyvos ir e-privatumo direktyvos laikymosi. Duomenų apsaugos institucijos sako, jog sutikimas turi būti laisvai duotas, konkretus ir asmeniui turi būti suteikta pakankamai informacijos. Kalbant apie išmaniuosius įrenginius, laisvai duodamas sutikimas reiškia, kad vartotojas turi tur ti teisę pasirinkti sutikti ar nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų renkami. Duomenų apsaugos institucijų reikalavimas konkrečiam sutikimui keliamas įvairaus pobūdžio duomenų, tokių kaip vietos, kontaktų, unikalaus įrenginio identifikatoriaus, duomenų subjekto tapatyb s, telefono identifikatoriaus, kredito kortel s ir mok jimų duomenų, telefono skambučių ir trumpųjų sms žinučių, naršymo istorijos, el. pašto, socialinių tinklų informacijos ir biometrinių duomenų, rinkimui. Konkretus sutikimas reiškia, kad asmenys gali kontroliuoti, kokias asmens duomenų rinkimo funkcijas, siūlomas program l je, jie nori aktyvuoti. Gamintojai netur tų pakeisti duomenų rinkimo tikslų, prieš tai neatsiklausę vartotojo ir negavę jo sutikimo. Privatumo politika tur tų būti kiek įmanoma supaprastinta. Ji turi informuoti individus, jeigu duomenys naudojami trečiosios šalies tikslams, tokiems kaip reklama ar tyrimai. Informacija turi būti pateikiama prieš pradedant rinkti duomenis. Visą darbo grup s nuomonę (anglų k.) galima perskaityti Atstovavimas tarptautin se darbo grup se Sausio 7-10 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo 29 darbo grup s Sienų apsaugos, kelionių ir teis saugos pogrupio (BTLE) bei Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) ir Pirmininkavimo draugų (angl. Friends of Presidency) susitikimuose Briuselyje, Belgijos Karalyst je. Sausio 21 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) susitikime Briuselyje, Belgijos Karalyst je.. Sausio d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s (DAPIX) ir Pirmininkavimo draugų (angl. Friends of Presidency) susitikimuose Briuselyje, Belgijos Karalyst je. Vasario d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktorius dr. Algirdas Kunčinas dalyvavo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grup s susitikime Briuselyje, Belgijos Karalyst je. Kovo d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien dalyvavo Duomenų apsaugos lygio vertinimo misijoje pagal vizų liberalizavimą pagal ES pl tros planą Kišiniove, Moldovoje. Kovo d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičien dalyvavo Europolo, Šengeno, Muitin s Jungtinių priežiūros institucijų darbo grupių susitikimuose Briuselyje, Belgijos Karalyst je. 8

9 Kovo 27 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvavo ES Tarybos Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s Duomenų apsaugos pogrupio E.23 (b) pos dyje Briuselyje, Belgijos Karalyst je. GREITAI Balandžio 9-11 d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrin jimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus ved ja Barbara Jurgelevičien dalyvaus Europos Sąjungos Tarybos Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grup s Duomenų apsaugos pogrupio E.23(b) pos džiuose Briuselyje, Belgijos Karalyst je. Balandžio d. Valstybin s duomenų apsaugos inspekcijos atstovas dalyvaus Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkavimo darbo grup s DAPIX pogrupio pos dyje Briuselyje, Belgijos Karalyst je. 9

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis doc

Microsoft Word - Biuletenis doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 6 (51) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Swecon_Privatumo politika_18

Swecon_Privatumo politika_18 Swecon interneto svetainės privatumo taisyklės Bendra informacija Dėkojame už jūsų susidomėjimą mūsų gaminiais ir apsilankymą mūsų interneto svetainėje. UAB Swecon (toliau mes arba Duomenų valdytojas )

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

MV_lyggal_ataskaita2006

MV_lyggal_ataskaita2006 1 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pasitarimo 2007 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 17 Valstybin s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005 2009 metų programos priemonių įgyvendinimo 2006 metais ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Tr.priem.saugojimo-rekomendac

Tr.priem.saugojimo-rekomendac LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DöL REKOMENDACIJŲ DöL TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOS ĮTARIAMA YRA PAGROBTOS, PAöMIMO, SAUGOJIMO, TIKRINIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau